09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKl CÜMHURÎYET llllElllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIHIIIIIIIIlllllilllHIIIIIIIIIIIMMIIIMIIIIl|llll 13 Haziran 1961 Ahiret yolunun yorısından dönenler f GÜNÜN KONULARI | ıııiEMiııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııuıııııımııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııiiHi Avustralya'da Wellington şehBreton baba ölmüstü. Bir gün rinde Sheila Baulch adh bir aile sonra gömülecekti. Vakit geceydi. kadınının başından, geçenlerde çok Ailesi efradı ve komsular, cenazegarip bir vak'a geçti. Bir sabah, nın başmda nöbet beklemislerdi. | « t s t i k b a l i n i d a r e l i k u l l a n ı j l a t t ı ğ ı A n a y a s a tasarısı ı l e ı l j Lo rıben b i r b u ç u k y j d a t a m a m l a n a her günkü gibi gozlenni yatağın Nihayet, şafak sökerken mutfak«lışı, mazide yapılan isratı I uis Napoleon'un, Mr. Roucher'nin bilmiştir. da açacağı yerde, Melbourne'dakı ta toplanmışlar, akşamdan artan Hırsızlık Masasının kurduğu motelâfi edebillir. Fakat kim başkanlığında devrin önemli hu1936 da yeniden hazırlanmayıp Kıraliyet hastanesmin ölülere yemekleri atıştırmağa başlamış1 törlü ekipler, son 2 gün içinde diyebilir ki bugün kaybetti kukçularından müteşekkıl bır he sadece esaslı bir tâdil gören Sovmahsus buzhanesınde uyandı. lardı. ğimiz dakikaları yann yetin iki ay zarfında ışıni Ditire yet anayasası da, 7 şubat ile 1 ha J yakaladıkları 4 sabikalı hırsızın Buz odası memuru Georges SutTam o sırada cnutfağm kapısı adan alacak oldu|umuz da memesi üzerine, bütün uyelerı af ziran arasında tâdil komisyonu ta11 suçunu meydana çıkardılar herland, kefenli cesetlerden biri Çildı, arkasında kefenile, Breton kikalarla telâfi edebilirizj. fedip dostu başkan Roucher'ye 24 rafından gözden geçirilmiş, 12 ha1 hazırlattığı 14 ccak ziran 1936 da halk efkânna açıkrun kımıldadını görünce fenahk j °aba gözüktü. Yemek yiyenler, Jackson of Exeter saat içinde Emniyet 2. Şube Hırsızlık Masa1852 tarihli Fransız Anayasası a | I a n a n m e t i n ı e il e m teklif ve tengeçirmişti. Ayni zamanda kefenin I lokmalan boğazlannda kalmıs, sının kurduğu motorlu ekipler, son I altından yükselen kısık bir ses: | korkudan dilleri tutulmuştu. Di iki gün içinde yakaladığı 4 sabıka Kurucu M«clisın 27 Mayıs 1961 normal ve aşırı süra*e misal ola kidler gözönünde tutulmak sure Yoksa ben öldüm mü? diyor rilen ölü: lı hırsızın 11 suçunu meydana çı de kabul ettiğı ve muhtemelen rak gösterilebilir (2). tiyle, redaksiyon komitesi tarafın Ancak sahsi ve keyfî rejimlere du. Oo, maşallah bensiz bensiz karmıştır. gelecek ayın ilk yarısı içinde yine hâs bir tavırla hazırlatılan bu dan hazırlanan cnetin ancak 5 aŞehrimizin gece kulüplerinde Kurucu Meclisin kabul ettiği 28 Bayan Sheila Baulch, Mel yemek yiyorsunuz öyle miT diye ralık 1936 da kabul edilmiştir (3). «Çalıkuşlan» ismi altında çalışan Mart 1961 tarihli ve 283 sayılı ve tasarılann hazırlams hahvası ve bourne'de otobüs beklerken bir takıldı. Görülüyor ki demokratik usulkatalepsi geçirmis, hastaneye kal Henüz yatağından kaldınlmamıs Meral ve Sertap Erbaran kardeş «Anayasanın Halk Oyuna sunul temposunu, ilk güırienberi en bü lerle çalışan bir kurucu meclisin olduğu. odayı da karanlık bıraktık lerin Cihangirdeki evi önünde du ması hakkındaki kanuna göre re yük bir çalışma serbestisi ve im dört buçuk ayda bir anayasa hadırılmış, nöbetçi doktor ölü raporan otomobilleri ru vercnişti. Kadın, yirmi dört lan için meselenin içyüzünü anh ile keman çalan içinden akordeon feranduma sunulacak olan Anaya kânı bahsolunmus olan ve dokuzu zırlaması Kügümsenmiyecek bir hırsızın sabıkalı sa, 31 Mart tarihli Resmi Gazetede C.H.P. li dördün C.K.M.P. li, yeıaat, fayans döşeli buz odasında yamamıştı. Yalnız, siyahlar giydisi ise bağımsız olan yinni üye başandır. miş bu kadar kalabalık adamlann, lardan Selâhattin Ayten olduğu an ; yaymlanmıs bulunmaktadır. cesetler aratında yattıktan sonra m lasılmıstır. Kurucu Meclis teşkili hakkında den müteşekkil bulunan ne Kuuyandığı zaman kendisini, haklı ne diye mutfağına dolduklarını, yeDün Emniyet Müdürlüğüne ge ve Anayasa mahiyjtindeki 157 sa rucu Meclis anayasa komisyonuHalk oyuna aunulacak olan memek dolabını talan etmekle mesolarak öbür dünyada sanmıştı. kavnyamıyordu. len «Calıkuşlan» 2 ay önce çalınan yıh kanunun sarahatınden de an nun, ne de Temsilciler Mecliıi ile tin bir Başlangıç ile altı kısım ve Meşhur Fransız adll hekimle gul olduklannı enstrumanlanna kavuştuklan için laşılacagı üzere. sözü geçen Ana M.B.K. nin tarafsız ve münhası 157 si asıl, 11 i ise geçici 168 madderinden doktor Paul'un dediği gibi Olup bitenleri kendisine anlattık polislere teşekkür etmişlerdir. ları zaman bunu kötü bir şaka yasa ancak halk oyu ile tasvip ran memleketçi çalışma temposu den ibarettir. bir kimsenin gerçekten ölü oldu«Genel Esaslar» başhğını taşıyan zannetti. Fakat takvime bakınca a Ote yandan yine sabıkahlardan edildikten sonra kesinleşeceğine na ve havasına benzetmeğe imkln gunu anlamak için bir damannı Kemal Esin de 20 gün önce Şişlide Birinci Kısım (m. 1 9) dan sonra keserek kan deveranının durup yakları suya erdi. Son bakiığı za Tayyareci Cemal Sokağında oturan (m. 2, 11), diğer taraftan Kurucu yoktur. Bunun gibi, 13 mayıs 1958 de «Temel Haklar ve ödevler» baslıMeclisin kabul ettiği Anayasanın man pazarı gösteren takvim şimdi durmadığına bakmak lâzımdır. Yolant Fenerciyanın evine girerek Devlet Başkanınca derhal yayın Cezayirde vuku bulan ve Fransız ğını taşıyan ikinci Kısım (m. 10 salıya gelmişti. Vefat ilmühaberlerinde, ölmedl6,500 lira para çalmıştı. Dün yaka lanmak va7İfesi verildiğine (m. 32) halkının çoğunluğuna tercüman o 62) da uç bolum halinde haklar ve ği halde ölmüş gibi gösterme ha Ertesi sabah, baş sağhğın» ge lanan hırsızın çaldığı paranın 3,500 göre bu yavınlanıs keyfiyeti Ana lan generaller hareketi netıcesin ödevler tanzim edilmekte, «Cumhulen eşini dostunu kendisi karşıla lirasiyle bir motosıklet, diğer kıstalan, eskısi kadar çok görülmeyasanın yürürlüğe sokulmasmı de iş başına getirilen De Gaulle riyetin Temel Kuruhışu» adh Üçun mekle beraber, ara sıra, ahiret yo dı. Uç gün sonra sahiden öldü. miyle de radyo, fotoğraf makinesi tazammun etmeyip sadece met.ıi hükümeti tarafından 3 haziran cü ve en uzun kısımda (m. 63 152) Ama bu sefer de komsular cena ve tıras makinesi aldığı anlaşılmışlunun yanıına kadar gittikten $on nin halkın bilgisine sunulmasından 1958 den itibaren hazırlanıp. 1791 Yasama, Yürütme ve Yargı görevzesine gelmeğe lüzum görmediler. tır. ra geri dönenler oluyor. ibaretır den lonra Fransanın on sekizinci leri ayrı böîümde yer almaktadır. 1953 senesi onayısmda Ceda PavPolis, çalınan para karşılığmda Anayasanın iki maddeli DördünNacnur'da oturan elll beı yaşla loviç isimli bir Yugoslav hâkimi, Bu itibarla Anayasa metninin anayasasına esas teşkil eden pro cu Kısmı (m. 153 154) «Çeşitli Hürında Mösyö Martin Armand isim banyoda iken elektrik çarpmıştı. ahnan malları, mağduruna teshnı halk oyunda tasvip edilmesi neti je, içinde 26 parlâmento üyesi de kumler» e aıt bulunmakta, 11 geli bir zatı, mutfakta boylu boyun Cesedi muayene eden doktor, Pav etmiştır. öte yandan Yılmaz Külçekin 6, cesinde Anayasanın yürürlüğe so bulunan 39 kişilik istişari kocnite çici maddeden ibaret bulunan ve ca yatar bulmuslar, öldüğün» hük lovlç'in ölmüş oldugunu söyledi. kulmak üzere tekrar Resmi Gaze nin fikirleri ve devlet şurasının metmislerdi. Çağınlan doktor Mös Cenazeyi tabuta koydular ve me Yusuf Yeterin de 3 yerden hırsız tede yayınlanacağı ortadadır. An mutalâası ahndıktan sonra meccGeçıci Hükümler» başlıgını taşılık yaptığı anlaşılmış, mallar muyan Beşınci Kısmı, cSon Hükümyö MartinH muayene etmis, öldü zarlığın bir odasına naklettüer. cak Anayasanın Halk oyuna su lislerden geçirilmeden 28 eylul ler» başhklı Altıncı ve son kısım sadere edilmiştir. ğflne dair bir ilmühaber vermisti. nulması hakkındaki Kanuna gö 1958 de, referandum yolu ile ka(m. 155 157) takip etmektedir. Ceda Pavloviç orada dirildi. MeAdamı tabuta koydular. Tabutun zarlık hekçisi bunu görünce tabare; Anayasayı kabul eden seçmen nunlaştığı gibi, 25 haziran 1946 da Anayasanın 157. maddesinde, bu kapnğını da çivilediler. Ier metinde hiç bir değişiklik yap toplanan bir kurucu meclis tara Anayasa halk oyuna sunulup kabu! Hediyelik eşya talepleri na kuvvet kaçmıştı. Pavloviç heDerkan Mösyö Martin dirildi. 1 nüz giyinik olduğu için mezarhk madan üzerinde (Evet), kabul et fından hazırlanan bugünkü ltalyan edilince, Türkiye Cumhuriyetinin artıyor »•riden tabutu yumruklamağa bas odasmdan çıkt:, dul karısına telemiven seçmen ise üzerinde (haSon günlerde Amerika, îsviçre ve yır) yazılı puslayı kullanmak su anayasası ayni meclis tarafından Anayasası olacağı ve halk oyu soladı. Gürültuyü duydular. Tabu fon etmeğe gitti. Kadmcağız teleIngiltere gibi piyasalardan hediye retıvle oyunu vereceğine (m. 2, II), 22 aralık 1947 de, yani ancak tak nuçları ile beraber derhal Resmi tun kapağını açtılar. Martin doğfonda kocasının sesini duyunca ba Gazetede yayınlanacağı tasrih edil ruldu, oturdu, etrafında matem yıldı. Sonra dostlannı uyandır.p lik, bılhassa turıstlere cazıp gelen Muteber oyların yarısından çoğu mektedir. eşya talepleri artmıştır. (Evet) 1 ıse, Anayasa Türk Milleti ••vapları içinde blr sürü adacn gö durumu bildirmeğe gitti. Bunlar, Son olarak Amerıkalı bir firma LEYLÂ SONGUR Sözü geçen Anayasanın, hukukurünce kahkaha İle gülmeğe basla gece vakti kapılarını çalan bu îstanbul Ticaret Odasına müracaat tarafın ,n kabul edilmiş olacağımuza ve siyasi hayatımıza getirdiİle dı. Bu adam bugün hâlâ hayatta hortlağı görünce pür telâş, kapıyı ederek memleketımizden bakır, na (m ıl) göre. bu metnin nihaî ği belli başlı yenilikleri ise, bundır ve bir aralık, ahiret yolunun suratına kapadılar. Pavloviç, ka kahve cezvesi ve tepsısı, el işi lüle bir metin olduğu da bir gerçekİSMET KÖKTÜRK dan sonraki yazımızda kısaca beyansından dondüğü hatırında bi rısını bir kere daha heyecanlan taşından mamul eşya istemektedir. tir. Nişanlandılar lirtmeğe çahşacağız. le kalmamıstır. dırmamak için o gece ,açık hava İkinci DemirÇelik tesisleriII 12.6.961 Ankara Olmüş lanılanlann ahirvte tefer da gecelemeğe mecbur olı.nuştu. (1) M. Prelot, Pour Comprendre Kurucu Meclisin » oenl 1961 t» Cumhuriyet 503 nin inşaası başladı ettikten sonra yin« canlılar araSudanda, hapishane hastanesinLa Nouvelle Constitution 2 ed. 1959 rihinde uçıldığı hatırlanırsa Deımı dönüp gelmeltri kolıy la d« de menenjitten ölen bir hastayı Ereğli ikinci demir çelik tesis mokratik usullerle ve itinah bir P. « ; ğildlr. mezara indirdikleri sırada mezar leri inşaatı ile ilgili çalışmalara ştkilde çalışan ve «yr;ca Seyim (2) M. Prelot, tnstitutions Polibaşlanmıştır. 1968 UIIMİ, Miltno eivannda cılık vazifesi gören mahpuslardan Kanunlarını da hazırlavnn bir GÜLER DEMİRKOL tiques et Droit Constitutionnel, Şimdilik fabrika sahasında top MeolİMr! Anayaiavı takriben dört Ptscara'da yaşıyan Vtncenzo Filot biri, ölünün aksırdığını duydu. Po Dalloz 1957, p. 148149. i (Akyüz) ile t«ro adh bir ltalyan kSylfisü, kırk lise haber verdiler. hapishane mü rak tesviyesi yapılmaktadır. Lü otıçuk ay zarfında h^î.nıyabıl'ne (3) A. Denisov M. Kiriçenko, | dürünün de müdahalesiyle mezar zumlu alât ve vasıtaları fabrika sa si kanaatimizce sür'nt yönünden s«kiz yasında iken «lmüstü. Ailesi NAMIK DEMtRKOL Sovyet Amme Hukuku, Moskova erkftnı ve dostları tabutunun ba tekrar kazıldı, ölüyü kurtardılar. hasına kolaylıkla nakletmek üzere iyi bir neticedir. Evlendiler 1957^ S. 6364. limanla fabrika arasında bir demirsıoda âglasırlarken, henüz mıhlan Adamcağıı, boğulmak üzereydi, Bu konuda dünya tatbikatından yolu döşenmesi için etütler başla12.6.961 Taksim Belemamış olan tabut kapağımn açıl fakat menenjiti de geçmişti. bir kaç örnek vermek gerekirse mıştır. diye Gazinosu dığını ye olünün doğrulduğunu Birinci Napoleon'un Mr. DaunouCumhuriyet 479 Türkiyeye 35 soğuk hava ter ya «Oturunuz ve yazınız» demek gördüler. Herkes, korkudan avaz avaz haykırarak çil yavrusu gibi suretiyle çok kısa zamanda hnzır tibantlı vagon tahsis edildi Nüshası 25 Kurus dağıldı. TEŞEKKÜR Milletlerarası Inter Frigo TeşkiYasıyan 81ü o zaman, blr tabutlâtı Genel Müdürü îstanbula gel8.8.M1 persembe günü Hakkın ta yatmakta oldugunu, «trafında miştir. Genel Müdür ile ya? meyva rahmetlne kavosan kıjnTKtll mumlar ••ndıgını, çiçekler buLun""ve tâze bâlık ihracatçılariyle 7. îseelm, babamız Sencllk 7S.00 1SO.0O duğunu gSrdü ve korkudan bayılletme 'Nradürlüğündr t t r toplantı DIRAMALI 6 «ylık 40.00 80.00 dı. Kalb hastası olduğu için bu deyapılmıştır. 3 «yllk 12.00 44 00 3 10 eylül 1961 tarihleri ar« sında açılacak LEIPZIG ENTERfa gerçekten ölmesine racnak kal r tsmail Hakkı Sayar'ın Toplantıda, soğuk hava tertibatlı cenazeslne iştirak eden, bizzat Baaan ve Yayan NASYONAL SONBAHAR FUARI'nda mamullerini teşhir edemıştı. Ayıldığı laman, basından vagon temini meselesi görüşülmüşevimize gelerek veya t^lgraf. Cumhuriyet Matbaacılık r« rek dıs pazarlarda tanınmasın ı isteyen Sayın Sanayicilerimigtçenleri söyle anlattı: tür. telefon ve mektupla taziyette Gazetedlik Ttlrk Anontm Şirketı zin, en geç 17 haziran cumartesi fününe kadar Odamız Dış öğrendiğimize göre balık ihracı bulunan akraba ve dogtlamnıza Baııma sert bir darbe yedlm. Cagaloglu Hnlkevl Sok«k No S941 teşekkür ederlz. için 25, sebze ve meyva ihracı İçin Münasebetler Müdürlüğünden «Leipzlg Fuarı Odalar Birllgl Sonra doktorun, kalbi artık durSahib! 10 vagon tahsis edilmistir. Pavyonuna îştirak Formülleri.ni istemelerlni rica ederlı. du, dediğini islttim. O zaman baEsl ve Kızlan NAZİME NADI na penbe ipekliler giydirdiler. ÇiElinde tabancasiyle sokakta (Basm 1010/509) Cumhuriyet 484 Yaıl Iglrrlnl tlilen ldare ederı çekli bir yoldan kus gibi haflf geçdolaştı Mesul MOdUı tim, koskocaman bir tunç kapı öŞehremininde pazarlarda kahvenünde durdum. Üzerinde elmastan GADANTILI . AVRUPA ŞAHtN PERESE cilik yapan 30 yaşlarındaki Turab harflerle «Cennet» yazıyordu. FaGazetemlze gonaertlen evralı v« Gülçubuk gece sarhoş bir vaziyetkat bu kapıdan siyahlar giymis yazılar nesredılsln edllmesln lad»te elinde tabanca olduğu halde sobir adam çıktı, beni elindeki sopa edilmez flânlardan meBUltyet HAZIR v« ISMARLAMA kakta gezerken devriye polisleri kabu] edllmeı ile kovaladı, geri döndüm. Uyantarafından görülmuştür. YakalanaSümerbank Bakır köy Pamuklu Sanayii dıgım zacnan kendimi bir tabut icağını anlıyan sanık, içinde iki cinde buldum. Müessesesi Müdürlüğünden: mermi bulunan tabancasını attıkAbone ve llân lçlerı İçin, lartır TUTUNCU CIKMAZI Breton baba ltimli seksenlik bir üstüne cAbune» veya tllfin ServUü tan sonra kaçmıştır. Tabanca mvi1) Müessesemiz, piyasadan tüccarın talebine uygun jekilde Fransızın hikâyesi daha meraklıiaydının konması lazundır sadere edilmiş, sanığm aranmasına bez ve iplik imâline ait siparişleri kabul etmeye baslarnıstır. dır. TBB. 25084/482 başlanmıştır. 2) Lüzumlu malumat ve şartname Müessesemiz Ticaret SerBU GAZETE BASIN Emisyon 139 milyon lira arttı visi ile, Bahçekapı'da, Sümerhan Alım ve Satım MüesseYASASINA ÜYMAY1 TAAHHÜT Merkez Bankası tarafından yayın sinden ücretsiz temin edilebilir. (Basın 700/489) ETMİŞTIR. lanan bültene göre, geçen hafta tedavüldeki para miktarı 4,627,439,617 liradır. Bir hafta evveline nazaran emisMÜSTAHZARAT İŞLERİ İÇlN yon 139 milyon lira artmıştır. Hırsızlar süratle takip ediliyor Yeni Anayasa Yazan: Doç. Dr. İsmet Ciritli HEM K NIALINA M1HINA hiddeti Antalyalılartn ısa bir Edirne seyahatinden tstanbnla, Isimln başına döndöğüm zaman masamın üzerinde Antalyadan gelmis bir sörfl telgraf ve mektup bnldum. tçlerinde çok nazik kelimeler kullanılarak yazılmısları vardı (Vallnin mektnbn, Ticaret Odannın telçrafı gibi), bize ne vapsak altından kalkamıyacağımız neviden bir vicdan âzabı yüklemeye çalışan pek garip tarzda kaleme alınmışlan mevcnttu. (Tnrizm Derneğinin mektubn gibi). Biz ne yaptık? Antalyaya kadm arkadaşlariyle beraber gitmls olan tanıdıjjhmız bir hanımın şikâvetlerini aksettirdik. Evvelâ meseleyi yeni baştan ortava koyalım. Biz turistler mfinhasıran Antalyada müskülât cekivorlar, fena muamelelere manız kalıyorlar, dernedik. Bütün memlekette maddî sartlar bakımından oldnfu gibi mânevi sartlar yönünden de tnristi kabnle hazır defillz, demek istedik ve Antalyavı son bir misal olduğn için zikrettik. Eğer kasdimiz münhasıran Antalya olsavdı «Türkiyeye gelmeyin» tavsi vesi yerine (Antalyaya gitmeyin!) derdik. Antalvalılar için belki dnrnm avrıdır, ama bizim Için Antalya, Konya, Bursa veva tstanbnl yok. hfltfln Tiirkive vardur. AntaJyalıIan elbette bütün memleket halkından ayıramayız. Ha, timdi lfitfen beni dinleyln. Kısa. fakat acı konuşacagım. Arkada bıraktıfımıı pek kısa bir devre içinde: 1 Edirne tstanbnl volnnda t Ankara Konya volnnda •' ' 3 Konva • Antalya yolnnda Kadınlı erkekll tnristlere tecavflı edilmedi mlT ""** Bunnn dısında turistler tstanbnlda Allahın eünfl foyTİlmttyor raı, dolandınlmıyor mn, tırtıklanmıvor mu? Daha geçenlerde bir tstanbnl gazinosunda Amerikan Domates Kralının iki, fiç bol kadehi makabilinde 3000 11 rası alınmadı mı? Ba sabah da bir arkadaeı mız. karıkoca iki tnristten kendilerini Taksimden Tepebasına tötürmek irin soförlerin IS lira tstediklerini gözlerivle gördüSflnfl sSvIüvordn. Sonra haneimiz Batılı otelcinin. Ratılı garsonnn, Batılı satıcının turiste mnamelesinin bizdede aynen mevcut olduSnnn iddia. edebiliriz. tste üzerine e|ilmemiz Ifizım gelen mesele bndnr. Biz ystma, yerae, içme sartları gibi muamele bakımından da tnristi kabnle hazır degiliz. Diyelim kl Antalvaya giden hanım, sikâyetlerinde mübalâîa etmis bulnnsnn. Ama Insaf edilsln. bnnlann içinde hakîka tin hiç mi payı yok? Bunlar karşısında anamıza sövülmüs gibi hiddetlenecegimize doğrn olanları düzeltmeye çalısmalıyız. Hele tstanboldaki tnrist dolandıncılannin suçnnn bfltfln Istanbnllnlara teşmil etmek kimsenin aklına gelmezken Antal yada bir erup cahil çocngnn kadınlann peşlerine takıldıkları söylfndi diye bütün Antalyalılann alınmaıı son derecede garip bir davranıştır. tstanbnlda, Ankarada, Bursada, Konyada tnrlate fena muamele ediliyorsa mntlak» Antalyada da dnrnm bSyledir. Antalya bir istisna teşkil edemez. tste biz bnnn söylemek istemiştlk. Yoksa Antalya şimdive kadar ziyaret fırsatını bnlamadığımız halde çok sevdiîimlz bir ynrt parçasıdır. Onn kötülemek içtn husnsi bir sebebimiz olmadığına, yegâne endişemizi memleket menfaatinln teşkil ettiğine bize mektup ve telgraf gfindermelerine mütesekklr bnlnndn(nmnz Antalyalı dostlanmız da elbette inanırlar. Yazımı onlara hitap ederek bitireyim: Hiddeti bırakın da musamaha gösterin, bırakın, Antalya hakkındaki şikâyetler söylensin. Asılsızlara fülflp peçerıtniz, Doğrnlan ise düzeltirsiniz. Neticede kSrlı çıkacak olsn, ne sikâyetçiler, ne benimdir, dogrudan doffruya Antalyadır. Antalya her cihetçe Türkiyenin hiç bir şehrine benzemiyen blr tnrist eennetidir dese idim asıl ona kızmanız doğrn olnrdn. Cevat Fehml BAŞKUT CUMHURİYET JSTANBUL SANAYI ODASINDAN Yıldız 21/492 • 1 İ L AN İ LASTEKS MAYO Bez ve Iplik Siparişi Alınacaktır Türkiye Kızılay Dernegi Genel Müdürlüğünden: (Mıhtelif cins kamyon, kamyonet ve cesiHi motarln vasıtalar satılacaktır) Diyarbakır merkezinde kain Fatih Pasa Camii ile özdemiro|lu Osmanpasa türbesinin (130919) lira (18) kuruı ikmtl onanmı keşif •vrakı gereğince ve kapalı xarf uıuliyle eksiltmeye konulmus olup ihalesi 30/6/1981 günü saat 11 de Diyarbakır Vakıflar Mıntaka Müdürlüğü binasında tesekkül edecek komiıyonda yapılacaktır. Bu isi n muvakkat teminatı (7795) llra (78) kuruş olup onanm keıif dosyası Ankarada Vakıflar Genel Mü'dürlüğünun v« Diyarbakır Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünde mesai dahilinde her gün görülebilir. Isteklilerin eksiltmeye katılabilmeleri için Vakıflar Genel Müdürlüğünden 1960 senesi için varılmis (130000) liralık yeterlik belgeıinin veya Bayındırlık Bakanlığın d*n 1961 senesi içln almmış «D» grupu (Tarihl eserlerin restorasyon işleri) müteahhit karnesini Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğüne ibraz ile alacaklan belgeleri 961 yılı ticaret belgesini teklif mektuplarına bağlanmalan sarttır. TSlip olanların kapalı zarfia eksütmeyi açma saatından blr saat erveline kadar belgelerini hâvi teklif mektuplannı komisyon reisllğine vermeleri ve postada vâki gecikmelerin nazarı ltibara alınamıyacağı ilân olunur. (Basın 996/506 HAZİAN 13 ZİLHİCCE 29 tklndı Ihtiyaç fazlası ve Cemiyet hizmetlerinde kullanılmayan muhtelif dn» kamyon, kamyonet ve çejitli motorlu vasıtalar 13/6/1961 «alı günü saat 10 da Ankara'da Kızılay Etimesğut Merkez Deposunda açık arttrma suretiyle satılacaktır. Talipler mütemmim malumatı Ankara'da Kızılay Genel Müdürlügü ve Etimesğut Depo Müdürlüğünden, tstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edebilirler. (Basm 653A. 10278/486) V. ] 4.23 12.14|16.15 19.42 21.44 2.08 uı» I Propagandist Elemanlar Alınacaktır c X < ş J ca m E. ] 8.471 4 32 8.33|12.00l 2 03| 6 26 Genç,' enerjik, iyi konuşan, güzel sanatlara kabiliyetli, asgarî lise mezunu, Anadolujnı da dolaşabilecek propagandist elemanlar alınacaktır. Lisan bilenler, otomobil kullananlar tercih olunur. Müracaatler. kendi el yazılarile talep edilen ücret bildirilerek fotoğraflı hâl tercümesi eklenerek aşağıdaki •drese y*pılması rica olunur. PJC. 191 Galata Istanbul. İL 6717/502 kal HaMUun o|İB... Abdnk... Kndnz. «Ne o Ahmet? Bir şey mi dfişflrdfln içerdeT» diye gfllerek, Mlftm vererek geçip gittiIer. Aı evvel dnydnjtnnn sandığı Iifı edebilecek, tek kişl g6remedi. Nihayet fimidini kesti. «Acaba yanlış mı duydum?» diye kendi kendine sfiylenerek, dalgın, tnttn evin yolnnn. Ama hayır! Emindl isittltine. Biri. «Yandın !> demişti. «Tan dın Ahmet, bn defa!» Kimdi? Ne istiyordn? Anlıyamamıştı ki. üstelik, kim oldnğnnn bilir. tanır gibiydi. Ama çıkaramıyordn bir türlü. Adı, dilinin ucnndsydı. Söyliyemiyordu. Eve gelince, vazgefti dttşfinmekten. Sabaha kadar, derin, rahat bir nyknyltv; gözlerinin 5nünde, kendisine bakan Meryem. . o aydınlık, beyaz yflz... n y nd n. Etraf iyiee ışıdıfı uman, dndaklannın köşesinde geeeden donnp kalmıs hafif blr gulümseme, açtı gözlerini, Açar açmaz da, ne tnhaf, gene o s e s geldi aklına birden. «Yandın Ahmet!» diyen 0 tuhaf ses.i Yüzündeki yumuşak ifade. eridi gitti. Çatıldı kasları. Kimdi bu lâfı eden? Olsa olsa. Aziz yahut Rüstem olabilirdi a ma, iyice, teker teker bakmıştı kalabalığa. Toktıı onlar. Gö rcmemişti. önden çıkmışlardı muhakkak. S = E = =i ' = = E = = E E E E Z E E E = E E E = = E E E E = = E E E ^ E = E E = = = E CEKİLİSİNDE = = E S = 3 = Ş = E = ~ 3 = = = E 3 = ~ E E E = ^ ~ E S = Davanamadı, tamamen dBndü arkasına Ahmet, perdeye çevrili başlar arasında, sanki bir tanıdık anyormnş gibi dikkatle gezdirdi gözlerinf etrafta. Sonra dimdik, açık açık bakmağa başladı Meryeme. O da ona bakn ordu. Ayni aç gözlerle. Tam o sırada ıillm koptu. Işıklar yandı. Telâşla duzeldi Ahmet. Toparlandı. Ama filim tekrar başlayınca, gene aynl oynna koyuldular. önce, canı sıkdmış gibi, havaya, ışık deresine doğrn, yava» yavas çeviriyordn bMinı Ahmet... lonra şaşılasırcasına bir yana, sağ nca dayanmış göz leri, orauzmıun üzerinden dikiliyordu Meryeme. Az daha geçince de, o güzel, beyaz yüzü rahatça şörebilecek, hattâ filmin heyecanlı anlannda hafifçe gülebilecek gibi vaziyet alıj ordu. öyle sessiz, birbirlerine bakıyorlardı. Ahmet, aydınlık, her \anı belli bir snrat çörüyordu. Meryemse, yalnız onnn o çüzel, erkek profilini seçebiliyordn. Tam döndüğü zaman, gölşede lamak niyetiyle. Kendinden geçti. Unnttn dünyayı. Sonra çıkış basladı. Kfiçfik salonnn daracık kapısına yıgıldı millet. Dnrnp yol verdi erkekler. Kadınlann çoğn gitti önden. Kodamanlar da sıynldı aradan. Geriye, rahatça itişip kakısan bir kalabalık kaldı. Tonyalı, karısının, çocnklarının peşinde, çıkmıstı baştan. Filim bitince, onnnla çok az kalıyorda yözü Ahmedin. Gekonuştuğunu hatırlamıs, birden vararak tltredi. ne de eşsiz, balnnmas bir gegevezelenip uzun nrnn takılAvcı Seyfiydi bn. Tonyalının ceydi bu, onlar için. mış, epey de teşekkür etmişti arkasında otnrmnyor muydu? Filim ikinci defa koptuğn zaAhmet yetmiş bes knrnşn da Geldiği zaman, onnnla konnşman, bu defa yanan ısıklar, almıyan Tonyalıya. Ama o nemamış mıydı Ahmet? Nasıl da birbirinin içine dolasmıs, ayrılunutmnştu! dense, azıcık «burçulmuş» bir mıyan, sa«kın bakışları bir halde, kansını n peşinde seğirtFilim bitene kadar, bir daha müddet daha aydınlattı. mekte acele etti. başını çevirmedi geriye. Zaten Ortalık gene kararınca, hiç «Filimdeki kıza çok snlandı, az sonra, Tütüncü kızı Emineoyalanmadtn döndü arkaya kızdı karısı, papara vsr evde!» nin çilesi doldn, sona erdi. Ahmet. Filimdeki kız, ölüm dödiye düsündü, aldırmadı AhBütün salon birden kalktı aşeğine düşmüştü galiba. Gayri met. yağa. Bir nfultudur başladı. meşru çocufu d?» epey bfiyüKadınlar gözlerini siliyor, erTam kapının önüne gelmişti. müştU herhalde. Sonn yaklaşıkekler bir şeyler söyleşerek Şiddetle itiyorlardı arkadan. yordu işin, vakit geçirmemek gülüyorlardı. Kulağının altında, sıcak bir Iâzımdı! Kansının ayağa dikilen koca nefes dnydu. Kısık, soğnk bir Ahmet, arada sırada, perdeye gövdesiyle gerçek hayata döses: dahp kendüerinden ?eçmis Ve nen Tonyalı, ne hikmctse dur «Eh!> dedi. «Eh Ahmet, Ii Reisle Zehra hanımı da kol gun, hattâ süklüm püklümdü. yandın ba defa!» Iıyarak, arkaya ne kadar bakGene Veli Reis önde, karısı Hızla geri dönmek istedi atı, farlunda değildi. Ama yüzüortada, Meryem peşlerinde, geç ma, arkadan gelen bir dalga, ne vuran o sihirli ışıkta, dün tiler Ahmedin yanından. Nekapının önünde duranlan, diyada bir eşi daha bulunamıyadensc. Veli Reis, selâmlamadı bine vurulmuş rakı şişesinin ta cak kadar güzel, büyülejici bu defa Ahmedi. Gözlerini dik pası gibi, bir dayanışta fırlatıp çehreyi, en ufak çizgisine, nokmis, «balkonundan» inmeğe caatmıştı dışarı. tasına kadar iyice bellemişii lışan Fuat Reise bakıyordu. Bir müddet, tekrar içeri girki, hemen bir eerideki sıraÖ\ Iece çeçtiler . meğe, boşnna uğrastı. dan, şiddetlj bir üksürük yükAhmet, bu sefer de bir an Salon kücücüktü. fakat ne seldi. cok kısa bir an çözgöze geldi çok adam almıstı o aksam! AAhmet, hızla önünc dönrrMeryemle. Eli eliııe değcr gibi kıntıvı varamadı, yeııemedi bir ken, acayip bir gıcığa tutulan oldıı. Kokusunu, sıcaklığını. i türltt. Millet boşalaııa kadar adamın sesini tanıdı. Yaptıgı çin« çekti, derin derin Gene durdn, bekledi. Çıkanlar. hcp büyfik dikkatsizliğin farkına kimbilir ne kadar zaman sakarkadaşları, dostlarıydı: Bak KOKAY Liralık. 4 APARTMAN DAİRESİ ve 1 6 0 . 0 0 0 (Arkası rar) = TURK TİCARET BANKASI TBB. 205/485 '^İIlllIIIIlIİIIlIIIIllllllIIIIIIIIIIIIIMIIIIIllllllIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIlf ••IHItlllllIlllf llinilllf IIIIIIHMf IIIIMIIIHIH llllllllllllf IIIIIIIIH l l l l l l l l l l l l l l f I I l l l l l l l M I I I f T l I l l i l l I I I I I t l l I f flf l l l l l l l i f lll^^^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle