20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4. cii ilâveli baskısı çıkiı. Türkpe karjılıklan ile birlikte Fransızca Cümle Kunrinşa T n n : Dr. BAHA ÖNGEL Maarif Vekâletüıee okuLara yardnnct kdtap olarak kabul edilmij, Fransızca öğrenen herkese faydahdrr. Flyatı 750 Knrng Tsrhan Kitebevi Kmlay • Ankam İL 6489/495 u m h ur i yet KURUCUSU: IUNUS NADÎ RABINDRANATH TAGORE'un Yüzüncü doğum yüdönümü münasebetiyle BAHÇIVAN 150 METVA ZAMAN1 150 ACIKAN TAŞLAB 250 BÜYÜYEN AY 100 GITANJAU 150 İBRAHİM HOYİ'nin tercüme ettiği eserlerini takdim eder. İL 6496/496 REMZİ KİTABEVİ Mali sahada giin geçtikçe fazlalaşıyor Fransa, Ereğfi Demir Çelik Fabrikaları için 12 milyon dolarlık yatırım yapıyor; OECE 30 m#yon dofaı veriyor; Dünya Bankası 20 milyon dolarlık bir kredi teklif ediyor. •fftlllflllllllllllllllllllHlftllIlinilllC ^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^* 36. yıl Sayı 13.237 v m e k t u p adreai: C u m h u r i y e t tstanbul Poata K u t u s u : Istanbul N o . 248 Telefo&Iar. 2 2 4 2 9 0 224286 224297 2242 9 8 2 2 4 2 9 9 Sah 13 Haziran 1961 CH,P, Genel Bagkaın Parti MeeHsi topbntemda : Mfjşterek Pazar temaslannda ilk deîa zorlukla karşılaşıhnadı C u H l h l i r İ V G t Dış seyahat Gürsel Madanoğlu hazırlıkları ile birlikte hızlandırıidı .^^. m Z yemek yedi Çankaya köşkünde yerrilen yemekte Başkan ve Korgeneral yalnızdı. Ankara, 12 (Cumhuriyet Teleks) Ankara Kumandanlığından ve Milli Birlik Koınitesinden istifa eden ve ikinci istifası Komitece kabul edilmiyen Cemal Madanoğlu bugün öğle yemeğini Çankaya Köskünde Devlet ve Hukümet Başkanı Gürsel ile birlikte yemistir. Ankara 12, (Cumhuriyet Teleks) Mali12. (Cumhurivet Teleks> ye Bakanı Kemal Kurdaş, bugün Temsilciler Meclisi basın odasına gelerek bir sohbet toplantısı yapmıçtır. Maliye Bakanı Kurdaş, bu sohbette dış gezisi ile ilgilı temaslannı izah ederek şunları soylemiştir: « Son zamanlarda Türkiyenin lehine malî bakımdaıı bazı hâdiseler cereyan etmiştir. Bunlardan birincisi Alman kredi andlaşması, ikincisi Fransızların Ereğli Demir Çelik Fabikineisi FVariSizların Ereeli Celik Fabrikaları için 12 milyon dolarlık bir yatırım yapmasıdır. OECE, 30 milyon doları bugünlerde serbest bırakacaktır. Dünya Bankası 20 milyon dolarlık bir kredi vermek üzere hükümetimize müracaat etmiş bulunuyor. Bu kredi, ""c 1 faiz ve 30 ilâ 50 sene vâde ile verilecektir. Dünvada son 10 yıl içerisinde bıından mühim nıalî bir olay cereyan Arkası Sa. 5. Sii. 6 da »li»^İ^WiP««S^«li^WS^«iil«^SP«li^J | lrX .• .•. ! i Yüksek öğrenim kredisi ve yurtları tasarısı Mecliste Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel ile bütün MB üyelerinin imzasını taşıyan tasarı öncelikle görüşülecek Ankara 12 (CumhuriyetTeleks) Milli Birlik Komitesi tarafından, aylardan beri üzerinde titizlikle durulan «Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanun Tasarısı» bugün Temsilcıier Meclisi Bajkanlığına verilmiçtir. Tasarıyı teklif olarak imza edenler: Başta Devlet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel olmak üzere. M.B.K. nın bütüu üyeleri ve Temsilciler Meciisinden 15 kişilik özel bir komisyondur. Halk ve biihassa üniversite geoçliği arasında büyük rağbet gören ve desteklenen bu tasarı, Mecliste öncelikle ele alınacaktır. Kanunun yürürlüğe gırmesinden itibaren 510 sene ıçerisinde bütün Türkiyede üniversite gençliğinin yurt ve burs dâvası kökünden haüedilmiş olacak ve bu kanunun bahşettiği sos Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Lstanbul Emniyet Müdiirlüğü Pasaport Şubesi: ilk giinlerdeki izdihamı öniemek için bir «Danışma Bürosu» kurdu Partisi Millete teminat veriyor s«i ^M Yurt dışı seyahatlerının s^rbest bııakılması dolayısiyle îstanbul Emniyet Müdiirlüğü Pasaport Şubesi gerekil hazırhklannı tamamAnkara 12 (Cumhuriyet Telamı<.tır. leks) C.H.P. Parti Meclisi üç Bu arada kadrosunu da takviye günden beri devam eden toplantıeden Pasaport Şubesi, ilk güııler lar sonunda bugün aşağıdaki bıldekı izdihamı <>nlemek şaysıyle Arkası Sa. 5. Sü. 4 te b.'r üe «Danışma Burosu» teşkıl etmşitır. K lstanbul Pasaport Şubesi, mün. hasıran turılstık. ticari. teuavı do Arkası Sa. 5. Sfl. I d« Parti Meclisi dün yayınladığı tebliğde yurtta tam huzor ve güvenin temîni için çalışılacağını belirtiyor ^MIIIIIIIMIIII Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin! Okuvucularımız hatırlıyacaklardır Yerli viski imâli imkansız, ve abestir demıstik. O zamanki tnhisarlar Imnnı Müdfirlütü teskilâtı tınmamıs, tecrübelere devam etmisti. Piyasaja çıkan Çamlıca sigarası ile sekli değijtirilen Şimdiki IJmnm Müdür İse gaSubay slgarası paketleri zeterilere bakın ne divor? Tecrübeler ivi netice vermedi. Esasen üzüm iıtihsal eden memleketlerin biç biri viski yapmamaktadır. Sonr» bu içkinin yardımcı maddesi yalnıı Ineilterede balunmaktadır ve tedariki imkânsızdır! Peki ama bkcim tnhisarlar 1 daremizin Amerikayı yeniden keşfe tekrar tekrar kalkıgma«ıTekel Genel Müdürü îbrahim hat vermiştir. Tekel Genel Müdürü nı önlemek için her laman bir Doğan dün basınraensuplariylebiruzun yıllardan beri tecrübe safha27 Mayıs olmasını ve is basına görüşme yaparak, sahasını ilgilen sında olan Türk viskisinin iyi netitok sözlü, mantıktan şasmıyan diren mevzular etrafında geniş iza Arkası Sa. 5, Sü. 7 de bir adam gelmesinj mi bekliyeceğiz? Yazık degil mi emeğe, yasık degil mi paraya, yazık değil mi gülünç duruma düsürülen koıkoca teskilâta? Devlet Bagkanı, dün Bafbakanlıktan (îkarken Bakanlar sözlü sorulan cevaplandırdılar Bina ?e Arazi vergileri 10 giin rçinde son şekillerini alacaklar 115 sayılı kanunun öğretim üyeleri tarafından işlenecek suçlarla ilgili hükmünde değişiklik yapılacak Ankara, 12 (CumhuriyetTeleks)bahki oturumda on bir sözlü soru Temsilciier Meclisi bu sabah 1b önergesinden dördü ilgili Bakanrahim Senil'in baskanhğında top lar bulunmadığından cevaplandılanarak gündeminde bulunan 1 7 nlamamıstır. sözlü soruyu görüşmüştür. Sa Arkası Sa. 5, Sfl. J te Rakı imalinde artık sal ispirto kullanılmıyacak koy« İngrid \Vestmann tsveçli onsekî/ yasında bir güzeldi. Yalnız, boyu çok fazla uzun olduğu için slnır buhranları geçirmeğe başlamıştı. Ruh hastası olacaktı. Oturduğu kasabaya en yakın hastahanede Dr. Lars l'nander Schain isimli büyük bir Isveçli cerrah, bir insan üzerinde şimdiye kadar hiç tecrübe edılmemis bir ameiıyat usuiünı; tatbik euretını göstererek genç kızı yakalanmak üzere olduğu bu hastahktan kur tarmıştır. (ie^en sene yapılan bu cerrahî müdahale, genç kızın her iks oacük kenıısınden beşer sanîimetresini kesmek suretiyle 1 metre Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Taşlıtarla ya yı Idırım düştü Bir ev hasara uğradı ve içindekllerden 5 yaşındaki bir çocuk derhal öldü, annesi ise ağır yaralandı Dün bğleden sonra başlıyan şid detli yağmurlar, şehirde hasara se bebiyet vermiştir. Bu arada Taşlı tarlada da bir gecekonduya yıldı nm isabet etmiş, bir çocuk ölmüş, snnesi de koma halinde yaralanmış tır. Taşhtarlada, Dörtyol Karhtepe de mezarlığın yanmdaki çilek tar Iasında 66 sayılı Yakup özal'a ait gecekonduya düşen yıldınm, binayı tahrip etmiş, evde bulunan 5 yaşlanndaki Nedim Özal derhal Arkası Sa. 5. Sü. 5 te 9 İstanbulun hassas noktaları ile ilgili toplantı lıtanbulun hassas noktalannın her hangi bir sabotaja karşı korunması ile ilgiii olarak dün Belediye Fen Işlerinde Şube Müdür ve ilgililerinin de iştirakiyle rnü* him bir toplantı yapılmış ve ) gerekli tedbirlerin almması kararlastmlmıstır. Toplantıda; Elektrik santra Ş lınm, Karaağaç kurumlarmın, i Su tesviye havuzlarmın ve ' Köprüler gibi hassas nokta)' ların korunması görüşülmüştür. Nüklear harbte bunlarm tahribi halinde yeniden, der hal servise konulması için I tertibat alınmaktadır. Sabık milletvekilleri şimdide Atatürkten medet umuyorlar Dün dinlenen Anayasa dâvası sanıkları müfril Atalürkçü görünerek Bayar ve Menderes'e çaitılar Dün Yassıadada sorgulan yapılan Anayasa dâvası sanıklarındar. bazıları Atatürk'ten medet ummak yolunu seçtiler. Bu arada geçen hafta yapılan sorgusu sırasında babasının Atatürk'ün hocası olduğunu öne sürmüş olan tzmir kadı n milletvekillerinden Perihan Anburnu, buna ait vesikaları divana sundu. Ayrıca Izmirin diğer kadın milletvekili Nuriye Pmar da Atatürk'ten vecizeler okudu. San:k Kemal Serdaroğlu ise, «Atatürk inkılâplarmı kökleştirmek Arkası Sa. 5, Sü. 4 te (Mücahit BEŞER bildiriyor) Apaydın ile Z. Kanmaz mahkum oldular Radyofoto: (CUMHURİYET A.P.) KOLTUK DEĞNEKLİ CUMHUBBASKANI Atnerika Cumhurbaşkanı Kennedy'nin, Avrupa turnesinden önce Kanada'ya yapmış olduğu resmî ziyarette, bir ananevî ağaç dikme töreni sırasmda belini incittiğini bildirmiştik. Yukandaki resimde Kennedy, Florida'da Palm Beacfa'teki babasınm köşkünde hafta sonu tatilini geçirdikten sonra dün sabah Washington'a dönmek üzere koltuk değnekleriyle uçağa binerken görülüyor. Kennedjr, özel jet uçağının kapısuıa kadar asansörle çıkarümışhr. Yassıadadaki 6/7 Eylül dâvasına ait kararname ve müdafaalan bro şür haline getirerek satışa çıkaran düşük Menderes'in cnüdafilerinden! Burhan Apaydın ve eski D.P. sem \ patizanı gazeteci Zihni Kanmaz'ır., yargıianması dün lstanbul 2 Numaralı Örfi îdare Mahkemesinde sona ermiş ve T.C.K. 154. maddesine gör'? suçları sabit görlen sar.ıklar bırer sene hapis cezasma Dünku faci<>va bi»hne olaıı gecekondu ve yıldırımın düştiiğü. sonradatı knidırılan baca ile ölen çocuğun mahkum olmuşlardır. Aynı suç'.a seyrettiği pencere (okJarla göslerilenler) Arkası Sa. 5, Sü. 6 da ı A. Partisi bir gölge kabine kuracak Genel İdare Kornlnnan bazı şahıslarla temaslar yaptığı bildirildi «RENDLM ARAYAN ADAM* Adalet Partisi, ekimde yapılması ğer taraftan da kati programînı te« j mutasavver milletvekili seçimleriy bit etmektedir. !e ilgili olarak bir taraftan teşkilâ15 haziranda Ankarada yapılacak 1 tını tamamlamaya çahşırken, di Arkan Sa. S, 6ü, 6 da
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle