09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
üttuiruılM» • •••llllllMIlllllMlllllMIMMlMIIIIMIIIMIMtMIIlMltlllllMlllllttltllllİtlMİtlllıMtıMİMIHHllMlttMtMMIIİHltUliH^ \ *"'" Kıvmlı Konıan. 87 > •• m m • BAMKfetttN MİLYONL.AKI ılllllıııııiMi lııııııılll •••••• ÇiıeHi ÎTVES SAYOL O v i n n : Mâehar KUNT } XA.B ITA RO/VIANI YAZANt IÛHM KAfZAM&RAU ^ "•HtlıııııiMllılıllılıiMiuiMiıllıtıılıllilnııımılMttiltlliİMltlltııı lllttMlMilMllıaıttttll II •••••••• lllllulllttlllliMltMIIlımMllllllllMIIMIIlllllMII'MtMlZ C Bn fcnc hMerp ivllfk eden hir zattır Oöctîn birind? fv sahihı bizi kapı öısarı edeceSi "irada bize hir rniktar horç par» verdi. Hunu duyan Auaitssie: «Çok ihlij stsu«ını*, dfuı HMILZ yirmı \ao!srınâa olan ou dclikaalnını do<ıtluğuna nasıl iıanıHhilir? Hrrhalde Eugenie'yi bsştaıı çıkarmak Için vermiştir. Cannes Tesiiimîinde Soiia, T»m 8 yıldır iki büyük İUlvan «anstçısı, Rcmanın bir çift kırt)l;e>i, araıında lürüp glden yaman bir iavas var. 8 yıldır blrblrl«rind«n kaçtılar. Onları bir «rad» gSren olmadı. «Kın» { * •• tivaH ıon ıınaT oldu. Guzelltr lavtsı 1193 t ı baılamııtı. Sofîamın «Nehlr Kırı» filmlnl Myred«n Gina, b» yenı parhyan yıldızdaki y«man rakabtti aeımisti. Ondan yilmakt* hıklı idl d«. «Cinecitta» stildyolarının o giıns ksdar blr tek llahesi varken So'ıa 11* ilri olmuştu bu. Aroerika iklslnl d« hemen hemen aynı zamanda dtvet «tti. Hoüywood'da ıkııi d« dünya ölçüsu ıbhnta ulaitılar. Ikısi de Osc*r mükftfatı ra güraüş ••lanlar aldılnr. Ikiıinin d* ftcel yatayıaına toı kondnran olmadı. tkisinin d« fok tcvdiklari koealan aa««>kler4ndc m guYalnu Oina, blr kata işitii. M«mlek«tfni bırmkıp Kanadt'ya y*rl*«tl. Italyanları hayal kınklıgıni ugrettı. Sofia 1 » Carlo Ponttnln Rotna1 dâki lOkı »partmanlanndan altı aydan fazla ıtaak kajdıkları f8rüloj»di. H»n» d* aleyhlerindu •eılut tnıhkemey* r«fm*n. Soıı umuıUrda Söfla, dttnyanm »n büyük ftç kadın irtİJii lle boy 81çüf«««k dunıma geldi liz Taylor. M«rylin Monro», Shlrley M>c Iaine Karancı, Brigitte'i »şmıştı. Yarattığı ha\tınlık. Sefis Lor«n Kennedy'nin eşi Parise Amerikatt havası götürdü Başkan Kenntdy'nln «al Franaı» ısıllıdır, Parlıten glymlr ı m l ıon gunlertle Fransaya yaptıfı Myahatte yüksek Amerlkan modatından bir damlacık aynlmadı. Vaii7İerindekl bütün elblselet Ne«rYork'un ünlü modacısı cOleg Caı«ıni» nin imzasını taııyor. Versay «atolundaki tlytftt lCİn Amerikanın 1 numarah kadınnıın giydigi rob: Pembe beyar dintelden, yaka ve kol yerlerl fl»tolu. (1) Bu robun pembe ipeklıdetı kolsuz bir mantosu var. Öğleden ionra için: înce yünlüden bir rob ve ceket. Ceket bolca, robun etek uçları plilerle haflf boilaçt'.rılm'ş. (2) «Eljse» sarayında verilecek y«mpk ıçin Beyaz organzadan ü«tü taşlar ve işlemeierle süslü bir tuvalet (3). Gosterilere giderken giymek ıçın: Turkuaz rengi bir yÜnlü manto. Beli döküntülü. (4) Ve guntiüz giymek için: Lartvart bîF «dö piye«». IIIIIIIIIIIIMIIllllllllIIIII'<IIIIIIMI • H»r haldt ıçırdifl ilaç çok yük Yine aıker! hâklm tordu: >*k dozdaydı kl, incak akaam ü Q günlerdc Ibrahim bır müdcerl uyandım. Sabriyi batucumda det için ortadan kayboldu mu? buldum. Gülürnsey*rek yüzüuıe e Hayır. Sabri befilm ythıoadan fiildi: aynlmadığı ıçın tbrahim günde < Merak «ttat, her $ey htllol bir kaç ker* buraya, onuo emirledu. Artık geceki hldlieyi unut. rini almağa gellyordu dedi. Yasemin hanım! Gündüzün « Gündüzü ne yaptığını iarar kıyafetinde biri, onun rolünü oyla »ordum, löylemedi. nıyarak Suriye bududunda görün O, ıbediyen teditgin edil müs. Bu kim olabilir? meksızin uyuyacağ: yeri buldu. Bılmem Böyle blr |ey tçitdedı. medım. «Factanm geftıgl odayı görmek Gazeteler buram buram yazistedim, bırakmadı. Ve bir hafta dı. Nasıl lşittfıedlntz? muddetle gece gündüz bu odadan Ben gazete »ktıyarak halfle FaKat Madam Larran İtira7 pderek *Laelen' Peki size verditl parayı nereden balmnş ayrılmadı. Beni bir dakika yalnıe dejıldim. Ben bitkindim. Madam (,ure»u cevap rernteditinden RablofIn ba gibi küçük hesaplara bas vnracafını snnmv olabilir? Hiç, bir tahlo »atrau. Kmin misi bırakmadı Zir» ben... Ben... Hannn Uuzini dpvam etti: Bn delikanlı babasının Artık taha.mmülünün tükendlglvorum. O (,'ocuk «4rf i\ı l)ir in<>an oldnîn ıcın oiniz* Madam Lnrean komsusuna korku ile bak ni bıçak ysrası soğumağa baçla ni dızlenndekı elleri ortaya koeviude mi otnmior? Hftyır «nne ve babası yok. ze parj \crdı, dedı. Heıkı ^anılıyorum ama tı. Anaslatie dc devamla: «Lucien'i tanımıyorsu dığı zaman sızlarmıç? Ben ilk seryuyordu. Oktay, onun ellerinden Ya parası \ar mı? Hayır, faklrdir. RcsMm içimde bir önseri var Ri» hurada deîilken Lu nuı, dedi. Sire ne söviüyorsa ona inanıyorsnnnz. «ejılikten kurtulunca deliye dön gdzlerini ayırmıyordu Genç kariıGeorre Raniflin öjfrenelsîdir. Fakat Mosjö R« cicn'in geldiâmi f.öi ledıfiıi'f \akii Eagenie'nin ne Hakkmda malumat almak herfaalde dogra olnr. müstiım Bana mütemadıyen uy. ınol oııun ayni lamanda dostndtır. Lucıen çok geçnın incecik parmaklünnın ran çehallere girâiğinı görnıedıniı mi? tsterseniz bn işi ben üzerlme alayırn. meden durntnnnu düzeltroejl umuyor. ku ilâcı veriyordu. Bıraı dalar gi kiçen kusun pençeteri gibi açılıp (Arkası var) bi oluyordum. Gunduzün bajını kapandığını gorüyordu. kucakladığım anı rıiyamda göreBu manzarayı iahi fatli teyrek uyanıyordum Buhran geçiri retmeğe katlanamadı. yordum. Tek düşuncem ölmekti. Galıba, tahammulü »ona varan Sabrı galıba bunu sezmışti de en yalnız Yasemin deBıHİ Odaya dan benı valnız bırakmıyordu. Nıhayet bır hafta sonra fırsatını girdiklerinden beri «uvtu buldum Sabri bahçede bir jeyler ki koltukta vaşadıgmdnn ıöph* eyaptırıvormuş. Çatnur oluyor di dilir bir hareketMzlikle cturah ye havuzun etcafına beton bir Halilin de artık tahammîilO kalmeydan icabetmıç. Günlerdenberi mamıştı. Birdenbire kalktı kapıtbrahim boş kaldıkça o meydanla ya yürüdü. Onun çıktığını gören Oktay, • • • ugraeıyormuf. Kenarda ayrıca btton çıçeklıkler de vapmış tbrahim k«rt hlkime tekrar dondü: Zinnederim, fimdilik korfteakapıya geldi. Çiçekleri gösterıp 1 Kadın guzellığı >olunda nerefikrini almak için Sabriyi çafırdı. fımu başka bir tey kalmtdıf Arieyse bir bilım doJSdu Modern gu Rticükçektnecell bir Oknrumuı tılıni ikı gune çıkaımak, cumarten Be uyumak niyetinde göründflm sagıda bizi beklivorlardır. n zellık enstıtulenmn iaboratuarlar yazıjor | günunün 4 «aatini, diğer günlere Ve o odadan ç'kmca, laç dolabınAskert hAkim, batını lalladı. Hadan farkı yok Bir cıldın blr tek Motorla Küçıikçekmece gdlünü | jedıımektır lilin ardından o da Çtktı yıl daha genç norunebılmesı. bir gezmege, içmde bahk avlamağa' GEVA^lMtiR da bulduğum KBse pencerelerinin arkasındauyku haplarının dudak boyasın.n bellı beürsız gelen v»rli yabancı tunstler, gı' Durum, yalnız çalışnn bavanlar hepsını bırden Tuttıım Bır daha ki kuçiik bir masada genç kartıpembeje, turuncuva çalmaîi ıçın ri? kısmmın çıtalarla akapat.lmıç değil. erkekler ıçın de böyle uvanmamsk uzere 'jvuvaykn. de» nm ifadesini zapteden '.nemur da çıtaara p ç laborHtuarlar yarışta Dunyanın dım. Sonrasını bılmıyorum. G«li ayaga kalkmıstı Erhir bekler gioldufunıı gorerek gerı dönnıek zo ^ir Bi?re. lıaftal.k çalışma 40 , en gen memieketlerıne bıle guzel runda kalunrlar Sebeb, sorulduba maddi azap mânevt azaptan da bı Oktaya baktı. soruldu , lık malzen'esı ılâçtan once gırmeOktav, kısaca: gunda. Kucukçekmece halkından meselesinden h n « hafta tatıll ışını ha baskın çıkmiştı kı, yenıden sınr bıh>or Ya ıleri raemleketler? dört kişılık blr ı;rupa, «erelıâı 700'J ço?mek gerekıyor. Hattâ, haftalık tecrubeye girispmedım. Tape edinlz. Sonra ben bayaOnları hıç sormayın. Amerıkada lirava. halık avlama ve göle kaçalısma suresıne dokunulmadan da na imza ettlririm. dedl. Başını onüne eğdı. 1 kadmlar guzellik malzemesı uğru rı?nıa vetki<;ırıın verıldigı anlaşıl bu is japılabilir Nitekim. memlel Hâkımle Oktay tekrar g E göıe Ö Memur vavaçça ortadan slllndi. na hukunıcbn sovunma yolunda maktad.r « u , u ı vı ketımudekı Sheel,' Philpps ,ve bugeldıler. Oktay da aceleyle onu takip eBu »ahıslflr, balıklar na , , ., * benzer butun vabancı firkctler ' harcadığı paradan daha fazlasını Yatağ n ayak ucuna dayanarak decekti. Tereddütle duraladı. Yadpnı? tarafına geçmesın dıye gb böyle davranmaktadırlar. Maga»a! harcıiorlar Son istatistiklerin lü kapatmaktadırlar. arasıra lutların bir çoğu da cumarte=ı eunle onu dıkkatle dınlıyen Oktav, Ya semine baktı. Genç kldınin hall mevdana çıkardığı bu gerçpk her •semini dalgınlıktan kurtardı: karyolahın kıyısında, Omuzlan fen geçit verhrnrlar?a da. bu eeı?ıtenı şaçırtmıştır çit çok dar olduğundan göle «iren ğımızın bu önemli dâvayı ele al Sonradan oturma odasına gl çökmüs, bası göfsüne sarkmis, par rınce dikkatıne çarpan değışıklik maklan dizlerinde ieglrefek otur^andal veya motorlar. «kıntı ile çı«arajnı çohtan gelrnıs bulu ler n» oldu? SabH, kırmızı perde duBunu gördü. YOzOnde merhatalara çarpmakta ve boyaları boFeıa yartçıtidR yeni bir lerı ayaklt veşil abaiuru kaldır met bellrdi. Yakla?tı. Otnu*unü zulmaktadır Hazıne yılda 7000 li nuyor' mıs. Yan rnasası ile kanapenlrl ye okjıyarak en tatlı sesiyle: yakıt ra gıbı CÜF'I bir ürret kazanacak «Yassıada dâvalarını rini değiştirmifcti o kadar rnl? lyl S « n Oktay tğabeye Amerika'da, bütun katı ve lıvı diye, hslkın ve turi»tlerin götden taklp edetrtcz oldtık !» dıisiin. nvlp cevsp ver. Odada b»? dedi. Bu yeleıit artlan Oktay »>akıtl?rm oze'hkler'nı birle?tır*n gereSı gıbı faydalanmalarına enka bir değişiklik vok mlıydu? Me gibey. senin bllmedlğln çok »«ryeni blr ıtıel yakıt keşfedilmıştir. gel olmak bılmfrh nr dprerpye kaBevdzıt'taıı F. H. ^ . \,:/nor : Soylend'öme ^ore. bu vakıt Ame dar doŞmchır* Ya^sıada dâvalarını takip ede «elâ, kurşılnu «tktlftıhı zanrietti" ler bilivor. Haydl sen uzan »ifndt rıkanın feza alanıtıdl talihıni demez olduk. Ba^ka rnemleketle ol gın tarafta. oîeki odantn duvafth acıeık. dinlen... Hafta tntili iki gUn Bu şefkat, Yaseminin ğıştırecektlr Ne «utıı, ne katı^ tıpSa. bu rınemlı riava icın n/o[ bır da, bova dç>gieiklîgi. badnna, tabkı dıs marunu kıvamında bir ya yaş getirdi. Oktay» göitennemek radvo avrılır, i'îtlveHler. vakti o lo. raf degı«ikligi falân filant olmalı klttır hn lanlar davanın bütun safahatını Yasemin, bafinı aftır ajır »alla için hâla bası öne ejfik, mınldanîstanhnl'dan caltfan blr r)»y»n dınlerlerdı dı: Bızım radynlarımız dı: Binalar, terttelslz nedense, b\ı i»e «neak 40 50 daki(Arkstı V%T) yy Hayır, hle tttf deftlslktlk yökt)ünyanıh bütün meden! rh#rnle kBİarını «yırabiliyorlar.. Gazetele tu olacak Dinle. evladırfı! tsrifımli • • • Her hira\a bır temel katmak. kPtlerinde hafta tatili İkı gündür. re gehnce, onlar da aynı durumB UL M A C A bodrum açmak ıçini ortadan kal tnsanca çalışıp ınsanca dınlenebil da Sadece Yasiıada duruşmaları nl üzüvorum ama rn^cburum. SSri' diran orıjınal blr mctod buluıdu: mek Içirt de bunun başka türlu ol rlı takip edebilmek için gaüete de ce Gunduzu np yapmıs buîT 1 4 3 f>7 8 9 Bilfniyorum. Bnylefflfefll. C > *k tius nıımaılnrı bina vapılacaSl va mR'ina *aten imkin yoktur. Çalı liltirmek, kırk yıllık gaz^temi bıçan Bâyanlar (ki, büyük çehirlertutumunu israr ettm, rierenemefllm. kıt artık t<>mel knzdırma yerine de sayıları azımsanamıyacak kadar rak p, dıışuncelerini. î O hâdneden sonra tana Uyku toprağın içine daracık tüneller aç çoktur), vücut ev temizliğı. çama paylaşmadığım, her şeyini vadırtınyorlar Oralara gaz döküp gun (tlt gibi belll caştı bîltüh Ulerihl jtâdı|ım bir garete almsk Eonın il&eı verfnij, uyutmus seni... Sen n lerce yaktırıyorlar Böylece pi«:«n pazar gUhü vaparlar.. Böylece pa da kalıvoruz. Acaba, Ya^iıada mu uyuduktnn sonra Gündüzü moto< tcprak tuğla kadar dayanıklı, »ag zar günleri. öt*ki günlerden daha hakemelerıni blraz datıa taNllatlı ra kovmus, denize açılmıs olabi .? Gln» Lollobriflda lam hir hal ahyor Kv, apaHıman çok yoı'ulurlar. Pazartesi günü d* vererek bırı begenmedığımız bir llr mi» takım gazetPİerı sfltın almaktan yalnız madde ile olçülemezdi Moralsınırlnn 8a rloftnıdan dojruya toprak periye Olamaz, Oktay! Çünkti b*n 5 ajmıstt bu. Cnrlo Pnnti lle Meksika'da kıyılan ni sinden b«»lıyor. Yıkılma tehlik*si bltkin blr halde i$e eiderler.. Dik kurtaramaz mısınız? ılâca rağmen çok guç uyudura. O kat sdilir»e\ en dusük randıman, kâhları hiçe sayılmışken, yavas yavaı »|klan hıç yok . * CEVA8ÎMIİEba§ ucumdan aynlmadı. Bir«z fi pazartesi günlenne ra^tlar. Bu hoş gorülmeye başlamıstı. Hattâ Vatikan'ın CârElımızdekı ımkânlar ni<;petinde balkon kapısını aç, hava alayım, dururrida çalısân bayanların dinlo Pontl'hın ilk evhliğîni ortadan kaldıracagı, SoGarip bir tecrübe lpnmelerine ssla imkan yoktur. istekleritıızi yerine geürmeğe ça dedım. Açtı kapıyı gün itımı$tı fiâ ile îtâlyan kanunlanna göre, evlenmesıne Bir kapsulde 26 saat, gonullu c | Bunun birieik hal yolu, hafta taSonra fırtına da çok artmıstı. O mu*aade edıleceğı de soylenivor larak, kapalı kalan bır Ameirkalı çırp.ntıda cnotorla ihtimâli yok! Gına. her zamandan daha çetin bir javaşa feilgin dfniı yo9unlarının yardığı Nitekim Bohle bile döfıüstt mohazır olmahvdı Boylesıne sevilen bir rakip knr okîijen sayesınde yaşadı. torla gelememi$, motorunu iskele«OLDAN 8AÖA: sısmda idi çunkü. lerden birıne bırakmıs. Kendi artkincl Panama kanalı 1 Umakdetuda «TT»1C» lklye b#Savaş meydanı «Cannes» de Gina, buraya ksdan gelmij. lOnmOf olan blr memleketln alt kıaAmerika hükurnett. atom ınfilâkı j eü boş geliyordu Sofia ise, yalnız bir davetli Bu sefer de askert hlkirö ytttl mı n şlradl dc bir Ihtilile *ahn« artist değildi. Festivalp katılan artıstti. ıCiocia 11« ikınci bir Panama kahalı açoaln parçası (iki kellm*). 2 Jan bir soruyu ortaya attı: ISTAMÖUL ANKÂRA ra» filmı ile gerçek trajedyen olduğunu ispat rriak üzere proje nazırlnmskHdır. Oturma odasınin kapm bü Jak RuiM'mın terblyeclltk bakımın7 27 Açılış ve program 7.30 6^7 Açılı? ve gunun programetmiş, yaşattıg'ı sahsıyetı gerçekten canıandıra Âğirbaştı görünttîek için dan raznif olduffu blr eiertn «dı, tün gün kllitli mi durduf İki mars 7.35 Sabah plâkları ları 7.00 Beraber farkılar bilmek uğruna çirkinleşmeyı bile kabul etmisti. Ankara VUâyetlne bajlı blr kaza. Ba$kan Kennedy daha cağırbasYa«emin, bir kaç saniye dflşün 3 Kadın hayat arkadaslan (çoğiıl). 7.15 Türküler 7.30 Haberler Filmin topladığı alkısların heyecanlı yankılârt 8.00 Haberler İ.15 Yurttan lı» gorunmek için »apka giymeye dü: 4 tHaika namaz kıldırtna odevl hâlâ kulaklarda idi. Yarın Gına, maça, bir henaesler 8 40 Bale müziğl 9.00 7.45 Bugun 7 55 Her sabah bir Hatırhyorum: Bir arahk blr lle mükellef zatın vslidesi» kargıhğı marj 8 00 Melodiler 8 31 dikapla başhvordu Sılâhlarmı artırması gerekti. karar verdi Kapgnl?. gürultüyle »ıçrayıp göıleflmi »ç lkl kellme. 5 «Kjsa boylu» karSanatkarlar geçidi 9.00 Sabah Rakibi ne yapıyorsa, o da yapacaktı »Can 30,000 yılhk su depolan 11 S7 Açıh» ve program 12 00 müzi|i 9.30 Kutlu Payash'dan mıstım. Hizcnetçi o odayı temizler şılıgı blr eski terlm. 6 Blr haynes» da, Sofia'dan asla gerı kalmıyacaktı. Onu. İki Mif; 1Î05 Şarkılar (Ek sarkllar 9 43 Tü»kü!er 10 00 Mıiırlı ve Altnan jeologlar Libken bir şeyi devirmijti galıba... vattı « k l harflerden birlnln okunutaklide başladı. Şu var kı, Sofıa'da tabıi olan ya çölunun gobeğinde bugune ka|u. T $tftnan ve büyük cüspeli rem Kongar) 12.30 ö | l e me Kaparıış Sabri kapıyı açıp çıkısh. olup da gerçekte yerınden gUç hasey, onda bır teknık halinı alıyordu. Festival de dar e?ı götulrrlemıs dSv su depolalodıleri 13 00 Şarkılar (özdal 11.57 A^ılış Ve programlar Ahçlnızm, hizmetçinirln ha reket edebtllr T# kuvvetsiz durunjnilen havaıhkler sergisinde bile bir fey vardır ıı keşfcthler. Yer altındâki bu deKale) 13 15 Haberler 13 3u 12.00 ö ğ l e rrtüzigi 12.16 Sizin diseden haberdar olmadıklanna e da bulunma hall. 8 «Kanarya , ki, en kusursuz torenlerden daha çok çeker ve polarin 30 000 yılhk Oldügu tShmin Şarkılar (Sabite Tur Gulerman) için 1Î.20 Nefmin Demirçay'min mısiniz? rengindekl polls »opaeı» mânasına buyüler Insanı: Hallerin güzellıfi. Sofıa, müte • edilmektpdir 14 00 Esnaf ve sanatkâflar sa dan «arkılar 12.45 Haberler Katiyen haberi yoktur. Sab İki kelime. I » f k hassas ve çavazi aslının verd'gı o biraz ürkek zarıfü^i ile ri ıkisine de güvenmeı. îkislni d« buk kınlır durumdakl âl'et» karşıati 14.10 Müzik albümü 13.00 Hafıf mlizik 13 10 Türk Gelecek yılın modası Fransız edebıyatından soz açınca herkesı şaçırt14.30 Turk icracllarıhdan (Ayçe basınından ö ü t l e r 13.15 ÖJle istemez. Ben acır kayınnn». Çift lıği lkl kelkne. tı. Zek&aı, guzelliği ile birleşti, Cannes maçını Parıs, gelecek kış yepyeni bir YUKARIDAN AŞAĞIYA: gul Sarıca ve Aylâ Brduran) konserı 13 45 Bağlama TakıHğe son gideceğim «ün kızdı, ikikaıandı. 1 «lîert tarafın akal yönde m?kürkü moda yapacak kanguru mından türkuler 14.00 Fransız 15.00 Rapanış. sini de kovacak oldu, ben mâni safe al!» mânasma mürekkep bır melodileri 14 30 Huseyın Gök oldum. Bunlar birblrihden seremlr. 2 Ümmetler manasına bir 16.57 Açıhş ve program 17.00 men'den şarkılar 15 00 Kapasemdir. Allahlıktırlar. e#kl usul çofful, endise. 3 Bir topÇay saati melodilerı 17.30 nış. Oktay. askert hakime hltap et lulukta parçalara ayrılıp dagılma Radyo Karnia Fasıl Heyeti 16 57 Açılı» V» programlır temayülü göetermeslne »ebep olan ti: 18.00 Guney Amerikadan dar.s 17 00 Sevim Krdi'den şarkılar Diclenin kollanndan öyle sanıntn, tek suç ertağı durum, 4 terslÇevrilınce bir kadın adı müzıği 18.20 Kitap taati 17.30 Radyo Dans Orkestrası biridlr, lbrahimdir. Yakslanmadı kgçtı a olur, filnt AvTupa ırkına mensup 18.30 Şarkılar (Meliha Yalçın) 17.45 Gençllk Akordeon Birllgi ma, ergeç ele geçlreceğiz. 5 Dpmlrden ktlçOk para çekme18.48 Haberler 1I.00 Çesith 18.00 öğretmenitı sesi 18.15 Sonra yine Yasemine döndü: ceal. 6 îran'ın stüdyolardah 19.30 Olaylar ve Sizin ıçın 19.00 Haberler egkl ve meşhur Peki, Bohl» •* kansına karyankıları 19 45 Şarkılar (Rah 19 15 Yâ»adığımıı gühler 19.30 ;ı ftni hastahgını ftasıl lzah etti, salrlerlnden birı, ml Söhmezocak) M.00 Yassı OlaylSr ve yankıları 19^5 Ye Sabri? tersi madd! veya ni Anayasamızı anlatıyoruz «da taatt 21.00 Oda muziği Rİrı5Mi'oı4lB mânevl dert sa Hastahğıml pek Shi saymıya19 50 Ne«'e Can'dan jarkılar hiblnin çektigi2120 Silahh Kuvvetler iaati 20.00 Yassıada saati 21.00 Kes bllirlerdi. ÇünkÜ bir kaç gflndür dir. 7 Seçim 21İ0 Şarkılaf (Şükran ö t e r ) rin Sipahi'den »arkılar 21.30 zaten çok perisandım. Halilin Is5t*grggi zamamnda gandık 3İli?ii*İ. lS. 22.00 Ç*«ltlt ttüdyolardan 22.3ü Mddern illmde g»ll»meler tanbula döneceğini öğrenmiş, gelara atılanlar (ço Büyük yazarlar TC lahetcrlen 21 45 Hafif Batı müziği dlnleyici celeri uyuyamamış olmuçtum. S»ftul), blr cüıs pcy rtrmıştım. Hasta cnıyım diye sc Duhku bulüıkcamnnlr. 8 Çevrı M.48 Sevilen şansonlar 23.00 istekl*ri 21.10 Devamı yânn rup duruyorlardı. Sabri 4ni bit hallfdllml» şekll linc« Almanya ile Haberler 23.15 Müıik roinya akşam 22.30 Haberler 22.45 sinir buhranı geçirdiğiml, kimseıi Frahsa arasındaki meşhur maden vc türü M.40 Gece melodileri Gece konieri 29.15 Şarkılar çişe 23 45 Melodiler 24 00 Kapanı$ gSrmek istemediğimi söylemii. On endürtrt 9 bölgesinin adı belirir,nefa23.55 Program 24.00 Kapar.ı?. kapağl. «Blrbirlne benzer lar da yanıma gelmediler. ka» mânasma ıkl kelime. n Kadın güzelligi uğruna İBab a f u • n fuPGÜNIOJ PROGRÂ, A BAY OSCAR: •••tlllllltlllltllllllllllllflllIltttllllllIIKIIIIIIttllllllllIflllflllIltnilfllllllininfmiflllI •ttfimıııı P A TTt 280 İTJfyAH. PEÇEÜ KADINl GORUH 60BMEZ RUH 60BMEZ. I PROF. NtMBÜB'tn lOACERALABİ! 1£H/WENÛMV1$ YAFANIAZIN! j ARAtiNOAyPI / BU DEFA 5EN TAW> HniMiııiiiııııııiiiııııtııııifiııııınitmnfn«iftı>i'iıııı>ııııımı>ıııııııııııııı*ıııııııııııı»ıııı>ı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle