09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTJ CUMHURÎYET 12 Hsziran 1961 Hannoverde yapılan bazırhk ve taktik aaçı Millî Takım namzetleri Hameln'i 20 yendiler Maçta en iyi oyuncular: Turgay, Necmi ve Osmandı P. Sandro « 424 » ü iyi tatbik ettiler» dedi. ABDÜLKADİR Hannover. 11 (Telefonla) Burada Sport Schulede kampta buluııan milli fulbol takımımız bu sabab saat 11 de 2.000 e yakın bir seyirci topluluğu önünde Sport Schnle sahasında 18 hazirandaki Rusya maçına bazırhk olmak üzere Hannover'in amatör 1. liç şam piyonu Hamcln takımı ile bir kar şılasma yaptı. Maçı. Fcderasyona meıısup hakemlerdeıı Herr Hitman idare etti. Macın gayegı. Moskovadaki karşılaşmaya çıUacak olan takımı ve (l:)) sekildeki müdafaa taktitini denemekti. Pappo Sandro takımı bu zor fakat netice alıcı gisfpmi tatbik edebilmesi i<,in ujraştı Takıro ma(,a «Tureay (Necmi) \hmet, Basri (Ismail) >>eref. Os YÜCELMAN BÎLDÎRİYOR maıı, Mustafa Tarık (Hilmi), Naci, Metin, Can. Ismet (Lefter)» ter tibinde çıktı. Bu antrenraaıı maçında takımı hiç de istekli ve iyi bulmadık. Yorgnn topa kanmış gibt oynadılar. Turçay, Necmi ve Osman, Hil i mi takımın içinde en canla, basla I çalışanlardı. Alman takımı da bir millî ekipe antrenman verir gibi değil, ciddi bir maç oynar gibi (Alman düşünüşü her zaman böyle) işi ciddiye aldı. iddiaya bin1 dirdi. Takımı bir hayli, hattâ seyircilerin teşviki ile sıkıştırdı. Bn na ra^men 3S. dakikada Ahmetin sokultın attığı şnt ilk, ikinci dcvrede T. dakikada Metinin sutlarına mâni olamadılar, maç da 2 9 namzetlprin ealibiyetiyle bitti. MAÇTAN SONRA Müsabakadan sonra kendisiyle konuştu|umuz antrenör Puppo San dro «T^ıkım 42i gibi zor bir sistemi bngiin iyi tatbik etti sa1 yılır. Çocnkların hiraz daha gayret etmeleri lâzım.» dedi. i TARIN Takımımız yarın Hannover'e ine eek ve şehirde bir gezinti vapacak. Asiadas firması takımımıza a, yakkabı hediye edecek. üniversite de bir parti verecektir. I 1 SAMPtYl» i TEK Dunkıı mu«abakaiarda çok gü/el bir yarış çıkaran Fenerbahçenin 4 tek dumencili teknssı sevir halınde. (Mııslaii. tMTKMİ i UÜNKt MUSABAKADA YARISA PİRAT VE GIRERKEN SNtPE'LAR 'Mustafa İSTEMİ) Karialda Yapılan mevsimin ilk müsabakası Mevsimin ilk Yelken Kürek ieşvik yarışlarını Fenerbahçe ekipi kazandı Mevsimin ı!s kürek müsabakası dun sabah Kartalda yapıldı. l'e nerbahçe, Galatasara\. Anuılulu • hısar, Beykoz, Sümerspor ekıplerınin iştirak ettığı musabakada Fenerbahçe ekıpı, ezıcı bıı hâkimiyet kurdu, Sarı Lâcıveıtlıleı, k!$uı ve mevsimin başında çok çalışmalarının mükâfatını alırlarken bu (Devamı 5 incı salıifcde) Barbaros kupasma 28 tekne katıldı Mevsimin ilk yelken yarı^ı «Bar baros kupası» adı altında dün saat 10 dan itibaren Fenerbahçede ya pılmıştır Tatlı bir imbatta cere yan eden müsabakaya 28 tekne iş tirak etmiş, hiç protesto ve nahoş hâdise olmadan yarış son bulmuş. kazananlara Federasyon Reisi Orhan Saka ile Ajan Fahiman Akdağ merasimle kupa ve hediyeierini vermişlerdir Teknik netieeler Dragon sınıfı: 1 Engin, Engın, llhan IÎYK) 2 Oktay, Reha, Hilmi (İYK> 3 Cahit, Şeref, İbrahim (İYK) Pirat (Serbest) sınıfı: 1 Zekâi, Celâl (F.B.) 2 Ertuğ, Engın (İYK) 3 Bozkurt, Oğuz (İYK) Pirat (Yerli) sınıfı: 1 Cahit, Oğuz (F.B) 2 Erol, Cahit (KYK) 2 Ayhan Fahir (F.B.) (Devamı S inci »ahtfede) Eskrim Millî Takımı seçildi Yasızı 5 ıncı sahılede Pün İlk Devrc Nihayete Erdi Vali Kupasında G. Saray lider Vefa: 1 • K. Paşa: 0, İstanbulspor: 1 Beykoz: 1 G. Saray da Feriköyü 3 1 mağlup etti.. «Vali kupası» karîilaşmalarma her iddiasız turnuva gibi heyecandün Dolaıabahçe stadında; çok sı s:z cer*?yan etti. cak bir havada. az bir seyirci öVefa 2 Kasımpaga. 1 nunde devam edildi. Müssbakalar İlk karşılaşma Vefa ile Kasımpaşa arasındaydı. İki rakıpten Vefa son ha'talar zarfında milü îigde bir hayli iyi oyuniar çıkaran 78 V A Ş I N D A î z m ı r ı n e n y a ş l ı tenı.şçısı J. Gıraucl İzmir bir ekip olarak dün de iyiye ya T e n i s A.ıanı C e y h u n D e d e o ğ i u ile k o ı ı u ş u r k ^ n . kındı. Dah? maçın ı!k dakikası dolmadan <20 sn.) yede Y.lmaz'ın aniden çektiği sut direğin içiv.e çarparak ] Vefavı l . n mağlup duruma dü I SÜrdü. Devre 1 0 bitti ama Ve j fahlar da ıkinci devreye gerekli j Izmır, 11 (Hususi ) tzmir Tej 7 yaşından berı tenis oynayan bu tadılâtı yaparak çıktılar 75 ve Adapazsrı, 11 (Teiefonla) Ye 81. dakikalarda Mustafanın attığı nis açıliş kupası müsabakaları, j yaşlı raket. «Kendı yaşımda rakıp dek elemanları ile hususî bir kar. iki gol galibiyete kâfi geldi.. îtlaç bu sezon rekor seviyede alâka icın le karsılaşstm, yüzde yür, favosıiajma yapmak üzere şehrimize da 2 . 1 Vefanın galibiyetiyle bit de geçmiştir. Musabakaiara çok riyim. Benden daha küguklerle oy şelen Fenerbahçe futbol takımı kalabarı"k raket iştirak etmiş. Fn nadığım dikkate altnırsa. yensem bugün Yıldmmsporla yaptığı karar Tenis Kortları tribunu maç de, yenilsem de, galibıml.» deHakem: Kenan Çelik. rılaçmajı 42 kazanmıştır. mektedir, gunleri dolup taşmıştır. Vefa: Baskm • Kaya. Asım Şehrimizde yapüan terfii maçınMüsabakalara katılan zençier. Gıraud'un en fazla beğendıği te da ise Gençlerbirliği Karagücünü Mustafa (N"ıko). Yavuz. Eşref • B. jünyorlar, yıldızlar. büyukler, ara nisçiler Bari. Kıpkızıl, Enis Berki, 21 yenerek birinci ligte oynatm ibrahİTn (Rahmı). Kazancı (Mus smda en fazla alâkayı toplayan Günül Özbelge (Erk) ve Bingül v a hak kazajımıştır. (Devaraı 5 inci sabifedel ' raket, 78 yaşındaki J. Giraud'dur. Öktem'dir. ıiHiıııııııııııtıiıııııııııııııııııtıııııııııın ıııııınmııııımııımıııımıiMiMiııııııııımMMiıııımııııııııııııımııı C AN VE GtRCAN ANTRENMAN MAÇIN'DAN Ö.NCE ' \ VI L't;L:.lA\ Hannover ı Güreşçiler Japonyada hırnede Hususi müsabakalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik aidık 73 kilo: Mahmut Atalay K. Ishikura'yı ittifakla yenmiştir. 79 kilo: Ismail Ogan N. Kurmmv'i ittifakla yenmiştir. «7 kilo: Hasan Güngor A. Watanami'yi 3 dakika 15 saniyede tu?la yanmiştir. Ağır: Tevfik Kış M. Yoshıfi tuşla 5 dakika 45 saniyede yenmiştir. 57 kiloda Huseyin Akbaş'ın ittifakla yendiği Matsubara Olimpıyat oyunlarında gümüş mada'.va kazanmış olan bir Japon güreşçisidir Dünya serbest ve GrekoRomen D;vamı 5 inci S. Beşiktaş I Kilmarnock t 11 berabere! • Sivahbeyazlılar golü { penaltıdan yediler • Montreal ( Kanada ) 11 ( Hususi ı İstanbul'un Beşiktaş takımı, burada Beynelmilel Futbol Ligı adı altında tertiplenen özel turnuva j nın sönük geçen bir karşılaşmasında, îskoçyanın Kilmarnock takımı ile 11 berabere kalmıştır. ; . (.Tolon ARLIHAN) Oyun başladıktan 7 dakika son , ISTANBIL BtSfKLET ŞAMPtTONASINDAN BİR AN . ra Beşıktaşhlar, sol açıkları Seiım Soydan'ın ayağmdan kazandıkları golle ileri geçmişlerdi. îskoçyalı • « lar, ancak ikinci haftaymın 12. da • • kikasımla bir penaîtı atışı ile be raberliği sağlıyabilmişlerdır. Beşiktaşlılann oyuna iyi gırmr lerine rağmen Kilmarnock. ilk de\ renin en mühım kısmında üstüi: oynamış. fakat İskoçyalılar. Beşik gelışmesi bakımından sevınc verıtaşın ger.ç yedek kalecisi Varol'uj Istanbul Bısıkiet Şampıyonas: cidır. dun Topkapı Vize arasında 2 kayenememışlerdir. ' I. Kategori : îkinci devrede her iki takrm J»ı tegori üzerinden yapılmıştır. Sabah 120 knı. olan ilk kategorıde Issaat B.30 da başlıyan müsabakaya ha ziyade müdafaaya ehemmiyet çok sayıda bisikletçinin ıştirak et tanbulda bisiklet sporunun liderle(Devamı 5 inci sahif>de) (Devamı 5 inci ubifede) mesi. bisiklet sporunun tstanbulda Fenerbahçe Adapazarında 42 Izmirde tenis açıhş kupasında 78 yaşında bir tenisçi yer aldı 40 yaşındaki Archie l o p k a p ı V i z e arasmaaki y g n ş i a vioore, yine şampiyon Rinaldi'yj 15 ravuntlük maçta ittifakîa yenerek ünvanını dokuzuncu de/a muhafaza etmiştir. 40 yaşını çoktan aşmı» olan Archie Moore, kendisinden 17 yaş küçük olan rakibi karsısında hiç sendelememiştir. Madison Square Garden'de yai pılan maçı büyuk bir kaJabalık 1 takib etmiştir. l uitspor bisiklet Istanbul a ağ b k şampyonu Moore, Italyan Giulio \e\vYork. 11 (a.a.) Dünya YERLt MAU.N İFTİHAR1 Bütün boya işleriniz için Kadıköyün KELEBEK MARKA Kauçuk Sanayii T.A.Ş. Genel UTOPON (Ustubeçi Yuksek Kalıte Mukemmel örtme kabihveti Yaz gezintilerinizde Şirketimizce 6. kota liberasyondan ICA yolu ile FOB 100.000 Dolarhk Ham Kauçuk (RSS III) ithal edılecektir. Teklifler, FOB ve CF,'İstenbul esası üzerinden verilecek ve ilıale CF üzerinden yapılacaktır. TekJiflerdeki birim fiyatları libre esası üzerinden ve Ameııkan doları olarak verilecektir. Ayrıca. malırı teslim müddeti teküfte zıkredilecektir. Teklif mektupları, opsiyon müddeti zikredilerek, engeç 21 6 1961 çarşamba günü saat 18. e kadar Şirketimizde bulundurulacaktu. Teknik ve Idari şartnameler Şirketimizin Işıklar Cad. Dere Han Ankara aHresinden temin edilebilir. Basın 650 A. 10260 445 Ham Kaucuk Olunacaktır Bütün dış satıhlara dayanıklı boya lâzım !... SUPERLÂC kullanınız. SAYIN DİŞ HEKİMLERİ Uzun müddett&nberi beklenilen bütün korrforu haiz ve hastatara tam huzur 8ağteyan OİŞCİ KOLTUKLARIMIZ Gelmiş ve satışa arzedilmiştir. Pıvasada daima Bol miktarda mevcuttur. Madenî ve Kimyevi Boyalar Fabrikası Limited Şti. Kadıkoy, Hasanpaşa, Istanbul T.B.B. 230/436 UYGUN FİAT MOSAİT ŞART MÜRACAAT : FUAT ve SUAT TARHAN Ortaklıgı Tepebaşi, Maçrutiyet Cod. 97101 Tel.: 446T76 ISTANBUL tıı ıııiHitıtmnıtıııııııı ııı PEYNİRÜ BİSKÜİLERİ havada iştahlan açılan yavrulannıza en güzel kahvaltıdır. thtiva ettiği A ve D2 VİTAMÎNLERİ enerji ve hayatiyet verir. llııııııııııiüiıniinııııiüüiıııııııııııınııııll KULLANARAK IKREM PERTEV 015, D 30, D 40, 50, 65* beygirlik TRAKTÖRLERİMİZ Mahdut miktarda gelmiştir. lsteklilerin müessesemize ve acentelerimiîe müracaatları. MAKİYAJSIZ DA GUZELLEŞEBiLiRSi suyuna yağmura' veguneşe 'karşı en j dayanıklı |boya ışöiıret)kazttmıştift MENSUBUMUZ SANAYICILERE b ncı kotanın 88 sıra numaıasında kayıtlı sentetık ve sun'i elyai ve elyaf döküntüleri için Odamıza dolar tahsisi yapıldığından ilgililerm 14.6.1961 çarşamba akşamına kadar Sanayi Şubemize müracsatlan rica olunur. otoak İstanbul Ticaret Odası BASIN aO2/447 lllllııııııııı f CAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİ GALATA, FERMENECİLER 56 58 İSUNBUL Tel M 13 11 (4 04 86 İL • 6S84/M1 Kalahalık iseniz kutu alınız... SAYIN OOKTOR ve ECZACILARA Bazı vilâyetlerde acentelikler veıilecektir, alâkalıların Referansları ile mtlracaatları. ÜNVER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VİTAMİNL» SATILIK ARSA Baltalimanında iskân müsaa j î desi ve imar durumu alınmış. Tel: 36 19 30 İL1197/463 TÜRKİYE UMUMİ MÜMESSİLİ: Bugün raatinelerden itibaren Türkçe Sözlü Taksim Cumhuriyet cad. Ünver Ap. 16 Tel: 4802 43 Telgr. ÜNVERLtMtT tSTANBUL IL 6688 452 BİSKÜİLER' ARI SAF D.D.T. İL 6530/467 1 İCA'dan Yazı ve Hesap Makine Tahsisi Alanlara Proforma Fatura Yerilir. 84.51 tarife, 156 kotada kayıtlı REMİNGTON yazı makineîerı ile 84.52 tarife 157 kotada kayıtlı Retningto n hesap makineleri ıçın Birleşik Amerika üzerinden PROFORMA FATURA veriyoruz. Tahsis alanlara kolaylıklar gösterilmektedir. Müracaat: REMtNGTON TÜRKÎYE MÜMESSİLLtGt Bankalar caddesı Hezaran Han Galata tstanbul Tel: 44 »6 35 İL 6628 430 MARGOT HlLSCHER PAITL HÖRBÎGEK KURT .MEİSEL Kadın uğruna her şeyini feda eden bir veznedarın hâzin hikâyesi. Aşk, Kumar, Heyecan fHmi Kadın Kurbanı PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL INOUSTRIAL CO mUstahzarlsrından CORTOSAL a EYE CROPS( Göı Oamlası ) NEOTRACINE »0,5 izotooik Acetate de Cortisone Satışına devam edılmektedır. Müracaat: Eminönü Hasırcı lar, Cömerttürk Sok. No, 17 Telefon: 27 12 67 22 10 64 İL 1205/464 uSinentaiı I ÎLÇ722/462 Türkiye Mümessili : PEDRELLİ T. A. Ş. P. K. 352 Galata • tstanbul Telefon : 44 08 87 İL S"C; 457 depolara tevzi edilmiştir. Sulf. de NeomycinetBaritracine
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle