20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DGRT Kesımli tîumaıı: 8ft •ılHiılMiilılllllıllılıııt CUMHURtYET • I I I I I M I I I I M I I I I l l l l l U l l l l l l l l l M l l l t l I I I I ••<• 1111111111IMİIIIIIIIIII. 12 Hariran 1961 B A M K Ü K İ N J] I L Y O N L A l i I Çizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT MIIMIIIIllllltlilltllllMIMIımfltllllllılllMMIIIMIII 2A.BITA ROMA/VI YA2AN: NMMKARAMAÜRAU aı €Şaşkın şaşkın yüzüne baktığımı tomu almak üzere eve döndüm Karım geç uyumuştu. Uyandırma görünce başını salladı: c Evet. Başka çare yok. dedi. mak için pek yavaş girdim. Yu Gündüz bu eve gelmemis olacak, karda bir patırtı isittim. Ihtiyat 1^ Sen onu vurmamıs olacaksın. Bu çıktım. Tabancam cebimdeydi. Z; meseleyi aramızda bile unutacağız. ra biraz avlandıktan sonra çiftKapımızı çalan, &°bep soran olma liğe gitmek niyetindeydim. Patırdığma göre, silâh sesi duyulmadı. tı oturma odasından geliyordu Hizmetçi, asçı bile gelmediler, Kapıyı birden açtım. O anda ne baksana... ye uğradığımı bilemedim. Maskr «Akiından şüphelendim: li bir gölge bana doğru atıldı. Sı ' « Benim sapıtmam gerekirken lâha davrandım. Böyle derim. Br sen sapıtıyorsun! dedim. ni mahkum edemezler. Yasemin Sanki bir an evvel anlatacakla Fakat evvelâ senin şerefini düsün rını bitirmek, bu azabından bir meğe mecburum. Ben balığa gidpı an evvel kurtulmak için şimdi ça gitmez, çocukluk arkadaşın ve oBir dakika sonra Anastasie yeni aldığı bir buk çabuk, kelimeleri birbirinin len nişanlını n kardeşi evımize gı Lucien'in gidişinden bir çeyrek saat sonra Msdam Loreau cevap verdi: Eugenie kiliseLucien'in canı sıkılmıştı. Cevaben: Hocama koltuğu göstermek bahanesiyle Madam Lureau' ardından yuvarlayarak konuşuyor riyor. Ben de dönüp onu vuruyoEusinie ve Anastasie geldiler. Rızın annesi: «Stn yr çiî'.i öSrteden evvel geiraez.» Demek onu bnne diyebilirim? Matmazel EtiRenie'vi sevdigimı nun kolnna girdi ve apartmanına götürdü. Kadını du. Onun karşısında, kapalı per rum. Haydi dedikodu bir taraf^ yok iketı lucien çeldi, dedi. Eueenie: ogledcn KÜn gordni.v<:ceı;inı. Cüukü öğleyin I.yon farında ve onun hayatını temin edebilecek ılurama jrelin balkon diyelim. Ama bühassa Ekrem Ne bir koltnfa oturttuktan sonra Anastasie dedi ki: d<?lerin üstünden, sırtını sonra tekrar gelecek mi? diye sordu. Annpsi de: oimatn lâzım. Kh «elecek hai'ta jçöriirsiiniız... ce alaca£ımı rnı söylivcyinı? Siz henüz beni ni cSizinle çoriişeeeklerimin Eugenie tarafından dn kapısma dayayarak ve büyük bir cef beyi riüşünerek bu hâdiseyi olHayır hocasiylc birliktc Villcncuve'e gidecek deMösyö Ramcl her pa/ar hnraya çeldiçinizi bilişanlı diye dahi kabııl etmiş degilsiniz! N> oluryolmasını istemedigim için buraya aldım. Beni dikkatle yüzünün ifadesini inceli mamış saymağa cnecburuz. yince. kızra£ız: «Vah vah bilse idim kiliseye jityor rnu? Haj ır. Ona bizdcn hiç bahsetmemiş sa olsun sizııı bu hareketinizi anlamıvorum ve fazla mütecessis bulmazsanız sizden Lucien'in kim yerek ger.ç kadını dinleyen hâkim mezdim, dedi.» olmanız biraz garip değil m? doğru bulmuyorum... «Sabrj Ekrem beyi nedon ÜPC oldafnnu soracağım.» (Arkası var) ihtar etti: sürmüştü? Kavrayamamıstım. Izah Arkadas iiadenizi zaptetmek etti: te güçlük çekiyor. Bıraz yavas ko« Ekrem bey Almanlara ca^uşunuz. susluk yüzünden, benim inanc;ms Yasemin. devam etti: göre on yıl haksız ceza yedi. Ha Havsîlam almıyordu. Gece ya piste yatıyor. Yann oğlunun âkı tağıma gierrken kaatil değildim. betini gazetelerde okuyunca nasıi Gün ışımadan kaatil olmuştum. bir darbeyle sarsılacağını düşün Hem de dünyada «m çok sevdiğim Düşün ki Gündüz, bizim evde sııçbirkaç insandan birini öldürmüş üstünde iken öldürülüyor. EkroT. tüm. Sabri beni teselli ediyordu: bey, bu facianın altından art:k c Her ınsan âkıbetini kendi doğrulabilir mi? Yüregine inmp/ hazırlar.. Nefsini koruma duygusu mi? ölmez mi? Biz o zaman mı her mahlukun insiyakından gelir! vicdanımıza karşı rahat oluruz? diyordu. Hodbinlik etme... Bu sırrın yükü Jngiltere Krahçesi II. Elizabeth' remez ama ya sofrada bardak, fin «Isyan ettim: nü paylaşıp taşıyacajız. Bu. Eklstanbal'dan bir güreş meraklı ! rıne gösterdiği yakın ilgiye tejekln dudak boyası ile bası dertte. canda kalan izler?... Kraliçe habec Hayır! Ben bu âkıbeti ken rem beyin ölümüne sebep olmaksı yaaıyor. i kürler ederiz. Güzelliğine meraklı her kadın anak ri aldı alalı bunları her yemekten | di kendime hazırlamadım. Ben is tan ehvendir. Güreşçilerimizin, Tokyo'daki seryajını nelerle, nasıl yaptığım bir sonra kendi cliyle silmektedir. tiyerek onu vurmadım. Hattâ cıamîster isterez hak vermiştim. Son Lisede dayak mı? best güreş şampiyonasında uğratir gibi gizler. Bugünlerde îngiliz luyu bile ona çevirmemiştim. Ga ra, Gündüzün mektubunu okuyundıkları hezimet, bütün güreş me29.V.1961 tarihli gazetemizin «OKraliçesi de dudak boyasınm en , ca onun yalan söylediğini, bir cııak raklıları gibi beni de üzdü. Ama kuyucularla baş başa» sütununda liba »lim titredi. ufak izini bile bütün insan lardan satla Gündüze iftiralar attığı:u beni bundan da çok üzen şey, bu (Lisede dayak mı?) başhğı altında «Sabri kızdı: gizliyor. Ama bunun sebebi baş • önemli hâdisenın sebepleri üzerin çıkan şikâyet yazısı ile ilgili ola« En büyük korkum, senin bu kavradım. Fakat o konuştuğu sır^ka. Bir Amerikan güzeltik firmade durulaeak yerde, işin sudan bir rak, Yalvaç lisesi müdürü Yusuf hııiiseyi bir fikir tutturağı haline da iradem yavaş yavaş erimiş. > '• fi, II nci Elizabeth'in dudak bol takım bahanelerle tevıli yoluna gi Özkılıç'tan aydınlatıcı bir mektup petirmenJir, fiyasko vermendir, nun tesiri altına girmeğe başla yası izlerini getlrene büyük bir' dilmesidir. Nitekim. 5.6.1961 günü Gerek bu mektupta, Mrrımızı açığa vurmandır! dedi. mıştım. Son bir defa mukaveme! mükâfat vâdetmis. Bunu önemli i akşamı, Istanbul radyosunda konu alınmıştır: ettim: «Anlamadım. sordum: gerek oğlunun dayak yediğini idbir reklâm vıısıtası olarak kul1 san bir zat, bu hâdisenin o kadar • Ne sırrı? Hangi sır? « Peki Gündüzün ortadan ynk dıa eden ;ılf>ttçi Yusuf SeSekin önemli bir şey olmadığını, uğranı« Tabii, bu hâdise! dedi. oluşu nasıl tefsir edilecek? deLİSP müdürlüğüne verdiği 3.5.1961 lan mağlubiyetin, uçak seyahati New York'ta bir dükkânda kul• Demek ben cezamı çekmiye dim. yüzünden ileri geldiğini söylemek tarihli dilekçcde. böyle bir hâdise ctğim? ianılmış tiyatro biletleri satılmak«Şu cevabı verdi: garabetini gösteıdi. Oysa ki, güreş nin varıt olmadığı. ve şikâyetçimn tadır. Hiç bir işe yaramıyan bu « Her adam öldüren, cezasını « Eminim şu şekilde tefsir eçilerimizin Tokyadaki hezimetinc dâvasından vazgeçtiği belirtilmek çekiyor mu? dedi. Hel» bugünkâğıt parçalarını alan bulunuyor dilecektir: Babasının Skıbetinden yol açan sebepler böyle sudan ol tedir. Ayrıca okul müdürünün mu? Neden alıyorlar? Alan var: mayıp. çok daha esaslıdır. Nuri ve mektubunda, «çikâyetçi, oğlunun !(.rin şartlarında! Düşünsene, şuyeise düşm«r?, hudut dışına kacKöylüler. O bletleri köylerinde Saim hoca gibi değerlerin eldı'n bir hafta yataktan kalkmadığını ür.da cephelerde, sade cephelerde mıştır. Zira Gündüzün serserilik şuna buna gösterip «New York'ta kaçırılışından sonra, güreşçilerimi söylemektedir. Bu da hilâfı haki mi ya, şehir bombardımanlannda arkadaşlarına böyle bir arzusunbir eglendim ki» demek için. zin yetiştirilmesi işi. ehliyetsiz el kattır. Zira şikâyetçinin çocuğu kaç insanlsr, kaç günahısz insan dan bahsettiğine dair şahitler bulanmak kararındadır. îngiltere ' lunacaktır. Ekrem bey ise, hapis En az şeker yiyen lere bırakılmış. birbirini kovah nun o müddet zarfında iki gün bi lan öldüröyor. dedi. Kraliçesi firmanın garip düsünce1 yan idarî hatalar ise. bunun üzeri le okula gelmemezliği yoktur. Yok «O buhran sır;:smda Gündüzün te yattığı cnüddetçe onu ümitle sini haber almıstır. Makyajını yap \ ınillet? ne tüy dikmiştir. Hatalar hatalar lama fiş ve defterlerimiz bunu is bir hırsız kılığında yalıya girişin beklemeğe devam edeeektir. de tırdığı köşeye hiç bir yabancının ; dan ders nlınarak giderilebilir Bu pata kâfi gelir. Ayrıca bu zatın O deki sebebi düsünememiştim. Bir di. Dünyada en çok şeker yiyen milsokulamıyacaiından emindir. i nun için de. ilkin hataların kabu kul müdürlüğüne verdiği ^.5.1961 denbire ak.'ıma geldi. Sordum: « Evimize girdiğini görenler Dudaklarınm fazla boyasını sil let Groenlandlılardır. Adam başı!ü vp «f:«;ı v ıırıılması gerekir.. « Acaha gündüz burada ne an, olmuştur. Belki bilenler vardır na yılda 69 kilo. En az şeker yitarihli dilekçenın tasdikli bir sudigi ipek kâjıtlan kimse ele geçiTıpkı eskiden diişük iktidarın yapyordu? yen millet de Nepalliler: Yılda dedim. tığı eibi. hatalar gizlenirse, bunla relıni sunuyorum. Bu dilekçe ken « Bilm"m karıcığım. adam ba^ına: 200 gr. « Kafacığını ihtimallerle hırdi kendini tekzibe kâfi gelir» derın düzeitilmesine asla imkân kal«Israr ettim. ^Minnımııııııııııııııııııııııımif/^ palama! Ben her seyi hesaba kanilmektedir Sıkıştınlmış kahveden maz. O halde ilk yapılması gere« O halde. hırsızlık maksadiy tacağım. Hele sana şimdi bir uyken is, hata'arı ört bas etmek,! CEVABIMIZ: Kahveyı makineîerle sikıştırsal e girmiş*ir. dedi. ku ilâcı vereyim. dedi. bunları zırvalarla tevil etmek delar, Bu olay, bir çok bakımlardan ü« Iftira! diye bağırdım. ISTANBULDAN = = sıkıştırsalar, suyunu çıkarsa(Arkasi var) ğil. büyük bir samimiyetle kabul zerinde durulaeak bir mahiyet talar neye yarar dersiniz? KBİıve « tftira değil.. dedi. Dertleve ilân etmektir. Ancak bundan şımaktadır: 11 Okul müdürünün, nirsin diye söylememiştim. BabaM memleketi Brezilyadan öğreniyosonradır ki bunların düzeltümesi i tamamivle hissi bir mahiyet tası hapse girdikten sonra oğlan serruz bunu. Sıkıştınlmış kahve kiBULM A C A cilıetine gidilebilir. yan upuzun mektubunun lıiç bir seri olmuş, diyorlardı. Kadm, kulise yapmaya yarar. Evet. böyle yerinde çocuğa dayak atılmadığı ır.ar. irki. kokain, türlü kötülük bir kilise yapıldı. Ve bilirkişi ver 1 2 3 4 b 7 8 :ı c, Yapışkanlar ve = diklerj raporda «çok sağlam» de Liz Taylor güıellıji dillere d e s t a n gözlcrini ılık konıpresle koruna dair bir kelimecık bile yoktur. peşindeymiç, diyorlardı. Para>T «Bizi bu durumdan duğunu söylüyor. (Kaynatılıp ılı tıian suda ısiatılmı.ş pamukları 2) Dayak hâdisesinin 'J.5.19fil çar nereden buluyor bu, diyorlardı. 1 yapışmıyanlar = diler. gözlerinin üstünde 57 dakika t u t a r a k ) kurtanm/!» sanba günü öğleden funra cereyan « O, zenpin bir ailenin çocıı • 1 Bu konu ile ilgili olarak bu !Ü ettiği bildirilmektedir. Şikâyetçi fiu.. Gündıiz, anneannesindn de Yapiîkan tipleri hayatta tık Ş j tunlarda çıkan sikâyet yazısı üze' nin ilk şikâyet nv.ktubunda vazdi miras yemişti. Par3sı vardı. diye •i sık görürüz. Peskiri bırak Ş 1 rine. İgtanbul Belediyesi Basın ğına göre. dayak hâdisesinden son bağırdım. maz, istiskale aldırmaz, a s ı k : r ' Yayın ve Turizm Müdürlüğünden ra, uzun müddet duklor aranmış. « Eritmis servetini! dedi. Hırsurata metelik vennez. tâciz E aşağıdaki mektup ahnmıştır: ı bulunamamış, rihayst polıs mtri sızlık yoluna sapmadıgını da kim 5 ve rahatsız ettikleri yjizleri E «Kuştepe, 7 nci sokak. Yollar fetiyle buldurulan cloktor, cocuğa temin eder? Bu alanda tecrübe G n<" söylense bile i.şi ISübsli ^ Şubesi Müdürlüğü tarafından 1961 6 günlük rapnr vermidtir. Bu ra Irrdifini, evimize giriş sekli gösliğe, şakaya vurun yaşadık Ş lan müddetçe varlıgin bilin ~' yılı yol prosramına ahnmamıştır. j pordan, şikâyetçimn poliî karakü termiyor mu? Nerede ne olduğur Gözlcrinizin sağlam, parlak, caıılı kalması için gereken basit şeyler hemfi rejisörünün kendilerine E Ancak. mezkür yolun onanmınm ! luna şikâ.y<itin 1en ve dâva »cıçın n ı ben daha seninle ^vlenmeden dan sonra, araya araeılar girmiş, luliyordu. Babasiyle kaç kereler yüklediği bu sevirasiz rolü E pinizin elinde: Havııç Havada görünmiyen yuvarlak yapılması için Beyoğlu Yollar Ba I ornamakta devam ederler. = kımOnanm Sefliğine gerekli ta dâvacı şikâyeünden vazgeçn.ek zo buraya gelmişti. Bizim evi seçişi 9 runda kalmıştır. '.') Oâvacınııı ikııl nin bir sebebi de, yakaladığımız Avuçlarınız ve... Yeşillikler... limat verilmiştir.» Yapışkan dost muhatabını = idaresine verdiği ve «day&k hâdi takdirde kendisini polise vermiyeSOLDAN SAĞA: mübalâğah tevgisi ile fün = «Bir sokak sakinlerinin j sesinin tamamivle bir dedikodudan ceğimize emin olmasıdır. Kanaa 1 Son günlerde TOrkiyede lmal den güne uçsuz bucaksız bir E baret» bulunduğıınıi bryan ettiği timce bir zamandanberi yalıyı gö edilmesine karar verllmİB olan bir Mavi gözler kestane ya da kara gunluğunu haber verir bunlar. ArGözün değeri üstüne söz söylehurursuzluk ımnmını içine E şikâyeti; dilekçesi de 1.5.19ol taıihini ^aşı zetlem»kteydi. Aradığı fırsatı bu çeşit nakliye vasıtası. 2 Hayatta gözlerden fazla yorulurlar. kasından tam bir karanhk başlar. bastırdığınm farkında değil ^ mek gülünç olur. Dünyanın en camaktadır. 4) Gerek bütün bu ka pece buldu. Adamlarm bodrumda dnima tedbirli hareket etme lçl (e.«Avuçlarınız hil insanı bile bilir bunu. Ne yaBeş dakika o karanlıkta bir şeyler Bu konu ile ilgili olarak bu sü; dir, yapışkan komıu bitişiğin = Çok okuduğunuz, ince işlerle uğ seçecekmişçesine bekleyiniz. Avug tunlarda çıkan çikâyet yazısı ü [labalık olayların bir kaç saate sığ yattıklarını biliyor. Ben balığa gi ki terim). 3 însan yuvası, Afrizık ki onu korumayı bilen azdır. dekinin yuvasını bir iskence = kadald memleketlerden blrlnin başraştığınız günler gözierinizi basit larınızı kaldırdığınız vakit gözleri zerine, Istanbul Belediyesi Basın! dırılma = ı gerek, «bir çok söylenti diyorum. Sen yalnızsın. kenti. 4 Terti falt kısım» mânasına yeri yaptıgını anlamaz, yapıj E Hem çok az.. Birçokları gözlerinin hiçbir şeye bir usulle dinlendirebilirsiniz: A nizde büyük bir rahatlık duyacak Yayın ve Turizm Müdürlüğünden. ve dedikodu üzerine» dâva açılma«Yine birdenbire aklıma geldi, dır (eskl terim), «onuna bir harf ge kan ana, yapışkan baba, ya ~ ması. sonra da bu «söylenti ü»eridayanmadığından, çabucak yoruldu vuçlarınızla onları kapayınız ama sınız. Çünkü dinlenecekler. tirllince «birşeye el ile dokunup ma aşaŞıdaki mektup alınmıçtır: pıskan kardeş, yapışkan &sık, E ne kurulu» dâvadan vazgeçilmesi sordum: üstlerini bastırmayınız. Gözierinizi Havada görünmeyen yuvarlak «Küçük Aya'îofya Akburçak so için araya «aracılar» girmesi, ola« Öyle ya... Sen balığa gitmiş hiyetini anlama kudreti» belirir. 5 yapışkan sevgili, yapışkan er = ğundan dert yanarlar. Gerçekten açık tutunuz, avucunuzda bir şey Arada bir «göz iımnastiği» yapı kaeı 9'5/1961 tarihinde tamiri ik:, «İnsan taharri etme» karşıhğı iki tin... Nasıl oldu da döndün? kek ve diğerleri.. Hep aynı nazik bir organdır göz. Çabuk yo görecekmişsiniz gibi bakınız. Birkellme. 6 Ontın şimdiki adı «genız. Bu da basittir. Dik oturunuz. mal edilerek vatandaşm istifade| yın alelâde bir dayak hâdisesi olgaflet içerisindedirler. = rulur, yorgunluk sürer giderse za kaç saniye pınl pırıl bir şeyler u« Hava sertleşiyordu. Musam nelge» Fransızcası da «sirküler.ı madığı, incelenmeğe değer bir çok Başınızı kımıldatmadan ilkin tava sine arzedilmiştir.» yıf düşer. Gözün dayanıklılık de; yanları bulunduğunu göstermek ba ile kısa paltom yetişmiyecek, ö dlr, tersl bir emlrdir. 7 «Intikam Yapışkanlar arasında karşı recesi iris'in rengi ile ilgilidir. çuşur gibi olur. Göz sinirinin yor na bakınız, en yüksek bir noktayı bür paltomu da alayım diye dü hissini tatmin fırsatını bulan mâtedir. larındakine eehennem izabı E görmeye çalışınız, sonra alabildiğisündüm. Bohle motoru hazırlar nasına İki kellme, bir edat. 8 Belediyemizin, vatandas dilekleyaşatmakla beraber kendi ya ^ ne sağa, sonra yere, sonra sola.. ken döndüm. Dıs kapıyı açıyor Çevriltace glyim eşyasından blr kı=rarlarına büyük hizmet eden = Gözlerinizle havada geniş bir daidum ki silâh sesi duydum. demı meydana çıkar. 9 Herhangl bir ler de »ardır.. Yapışkan »la E i reyi izler gibi.. Bu jimnastiği ihmal Furetle bir çeyin boyunu azaltamadi. caklılar, yapışkan vergi tah ı | etmezseniz göz kasları kuvvetlenir. ma hareketi. «Ben yatakta ağlıyordum. O o YTJKAKIDAN AŞAĞIYA: sildarlan vesaire.. ~ i Yorgunluğu yapan da çokluk bu dad» gezine gezine konuşuyordu. 1 Bir çeşit mütehassıs hekim. I kasların kuvvetsizliğidir. * E Pek bitkin, pek perişan bir hali 2 Küçücük yivli çivi. 3 llkspl i Havuç yiyiniz Gelin limdi yapısmıyanla = vardı. Çok sarsılmışa benziyordu. savaş silâhlanndan, ternl «talüt edip I Gözleriniz canlı, parlak, sağlam ra... Onlar da yapışkanlar = i ANKARA « (Bu adam benim yüzümden sallandıramaz» mânasına bir fiildır j kalmak için «A vitamini» ne muhkadar kendilerine ve cemi \ niçin yansın?) diye düşündüm. 4 Çevrilince bir soru edatı mey6.57 Açılış ve günün program Yeni sesler geçidi 15.00 Kapa[ taçtırlar. Bunu ilâç gibi almaktanyete zararhdırlar.. Vtvzifesi ^ Salatanın değerini artık herkes , süre sonra Ltıide yanmajarma se sa bol havuç yiyiniz daha iyi. Tep Sabri! Sen eve dönmemiş, gör dana5 çıkar, Anadolumuzda bir kas.ıJan 7.00 Beraber şarkılar nış. ba. «Rey kazanamama» karşılıgı ne yapışmıyan memur, dersi Ş biliyor: Vitamini bol. Sağdan sol , bep olabilir. memiş, bilmemiş olabilirsin. Bana iki kelime. fi Şairlerin en fazla 7.15 Türküier 7.30 Haberler 16.57 Açılış ve programlar kili uçak pilotlan üstünde yapılan ne yapışmıyan öğrenci, aiîe = dan ov.yuyor, çok yerde okuyoruz. • Yaprak yaprak, titizce yıkansuç ortakhğı etmeni istemiyorum. 7.45 Bugün 7.55 Her sabah bir 17.00 Incesaz 17.30 Cemil Baterennüm ettikocağma yapışmıyan ana, ba S Mutlaka salata yemeli diye. Doğ mazlarsa bağırsak hastalığma se denemeler havuç reiiminin görüşü Fedakârlığın da hududu vardır. ' • " 5e " ' leri zaman parmarş 8.00 Sanatkârlar geçidı şargan Dans Orkestrası 18.00 hatırı sayılır şekilde keskinleştirba, evlât, ilh.. E rudur bu. Yemeklerde salata ye bep oloabilirler. Bu da üçüncüsü. çası, insan dünPolis çağıracağım! diye yatak 8.30 Çeşitli müzik 9.00 Cev Sizin için 18.35 Yurttan sesler diğini ortaya çıkarmıştır. Fakat benim atıl sinirlendi E mek şart ama en iyi şeyin bile üsyada onun iyiMni tan fırladım. Üçünden de sakındıktan sonra det Bolvadin'den şarkılar 9.30 19.00 Haberler 19.15 YaşadıÇiy, kuvvetli ışıklann gözleriniğim zavallı cansız yapışmı ^ bırakmaya çalıştüne fazla düşerseniz iyilik der ! elbette istediğiniz salatay: seve se ze doğrudan doğruya gelmemesine sabah müziği 10.00 Kapanış. «Beni kucakladı. Tekrar yatt»ğımız günler 19.30 Olaylar ve malıdır. 7 «Ad yanlardır. Kutusu iki buçuk z: ken kötülüğü olabilir. Yanlıç an ve yemekte haklısınız. 1157 Açılış ve programlar yankıları 1935 Yeni Anayasağa yatırdı. Gözlerioae eğilerek fıçok dikkat ediniz. «Neon» lar iyi EN takın!» mânasına lira olan yerli kola, jişesi bir sıldadı. mürekkep bir ehesaplanmazlarsa gözleri çok yo 12.00 öğle müziği 12.15 Sizin mızı anlatıyoruz 19^0 Gönül lira olan yerli zamk ve niha ~ laşılmasın. Salatanın değerine diZ|A]N için 12.20 Çeşitli Türk müziği Akm'dan şarkılar 20.00 Yassı« Sanıyor musun ki sırf sana mir, bir çeşit yet damga ve posta pullan.. E yecek yok. insanı şişmanlatmadan 3 ay havadan inmiyecek rarlar. Dinlendirmenin basit bir ckeski» nin yarı 12.45 Haberler 13.00 Hafif ada saati 21.00 Radyo konseri fedakirlık uğrunda, senl korumak yolu vardır: «Borikli su» ile ılık Haydi 30 kurusluk dahill pos Ş yemeklerin sindiriminl kolaylaçtımüzik 13.10 Türk basımndan 22.00 Kitap saati 22.10 Deuğrunda... Bu hâdise, göründüğü Dünkö bulmacanın sı. 8 Tersi banyo yapınız gözlerinize. uçak ta pullan utruzdur diye ma 3 rır. Vücuda, muhtaç olduğu vitaözetler 13.15 Öğle konseri vamı yann akşam 22.30 Hakadar basit olsa, polise çoktan te halledilmiş jekli «kendisinden çeRüzgâra, toza karşı korunmanın zur görelim.. Ya 190 kurus E mini verir. Cinsine göre özellikleri lik kolucu» karç1.Ruslar tarafmdan yapılan yeni 13.45 Turhan Karabulut'tan tür berler 22.45 Gece konseri lefon eder ve suçu üzerime ahr lığı yapılan madenden ÇevTilince «orluk Amerika için uçak ve 105 E vardır. Hindibâ, böbrekleri işletir, bir tepkili atom uçağı, havada 28 ı yolu da var: Kimi göz ne rüzgâra, iki keltmedir. 9 küler 14.00 Melodiler 14.30 23.15 Melodiler 24.00 Kapanış. dım. Hikâyem bile hazır: balığa ta kısmmdaki atlanıp geçllmesi gere kuruşluk Avrupa için uçak Ş karaciğer yetersizliğini giderir. Ba kilometre yükseklikte, 3 ay kala ne de toza dayanır. Kapaklarda çıkacaktım. Üstüm ince geldi. Pal ken yOkseklik» belirir (iki kelime). ğırsakları etmizlv. Tere; zayıf yanmalar, şişkinlikler başlar. Akpulları sribi Hiks naieninle S bilecek, bunun için radarla ona şam yatarken «Oxyde jaune de re ne diyelim? Posia ıdaresı S düşen organizmaya kuvvet verir. haber vermekte güçlük çekecekmercure» pomadından bir buğday hiç olmazsa onlara beş para E Marul; kıvırcık »alata iştahı açar, lerdir. Batı gizli teşkilâtı daha lık iyi kalite zamk sürsün de E uyku getirir. Arayıp da bulamadı şimdiden arasız 21 gün süren bir tanesi kadarı bütün bunları giderir. halk, masa üzerindeki çöp te E ğımız şeyler. uçuşu haber almışlardır. Ve hepsinden daha tabüsi, daha nekesinden arta kalmış ka Ş Ama fazlasına gitmemeli. Günde tatlısı: Gözleriniz yorulunca yeşildar pis tutkal çanağı ile elini Ş bir defadan fazla yememeli. BağırKobra kurbanlan üklere bakınız. Uzun uzun, dalgm ve üstünü başını kirletmek saklan örseliyebilir, peklik yapaHindistanda yalnız 1969 yılının dalgın. Hattâ yorulmalarını da bek ten kurtulsun! E bilirler. Bir sakıncası bu. kobra kurbanlarının sayısı: 24D0O R. E tkincisi şu: Salata derken sırke, kişi. Kaplanlar 205TI. parslar 1008 lemeden, kırlara, aÇaçlıklara her kavuştukça yapınız bunu. Varsın, romantik desinler ne çıkar? çokça tuz da yenilir. Bunlar bir insan öldürmüşlerdir. in ruj izleri Şu garlp riiinya Zırva tevil götürmez! nnızı Koruyorıtiusunuz ffl di ı ı •J '1 1 8İ 1 •u Salatanııt biliyor musıınıız? İ P AT T İ 279 GECBSI GBUP GAJM&7L PROF NtMBÜS'ün MACERALARL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle