13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BU ASRIN KITABI: VL . «501/489 JCenJi (jök kubbemız* YAhVA KEMALin 50 Mİdır beklenen şiir kitabı r».ı, ,ı, otttmclı olır»k coaderilır RVOtl 15 lifO Istantjul ATLAS KITABEVI u m h u r i yet KÜBUCUSÜ: YUNCS NADÎ ATLASLICOGRAFYA ATLASLI TARİH Yazanlar; Sfri ERINÇ Sarm ÖNGÖR •llVofcut 4.we 6. «ımftıpy Vazan: Emio OKTAV Hem DERS KİTABI, hem ATLAS bir arada. llkokullara nümuneler' gönderümistir. GÜVEN VAYINEVİ Cağaloğlu. lstanbuL IL 6495 /46J 38. yıl Sayı 13.236 T«lgrat v mektup sdred: Cumhuriyet trtanbul Petta Kutuau: tstaabul No. 246 Tclefonlar: 22 12 »0 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazartesi 12 Haziran 1961 Hrutçet sîlâhsızlanma Seçimlerin zamanında ve Almanya konusunda yapılacağı teyid edildi Kennedy'ye nota verdi M, B. K. dün önemii bir tebtiğ yaymtadı Anayasanin halk Oyuna büyük İhtİmalle 9 t e m m u z d a Sovyet Başbakammn, Alnanya üe barış antlaşması inzalanması ve Berlin'in userbest şehir,, ilân edilnesi icin derhal bir konferans istediği biMirüiyor Moskova 11 <a.a.) Tan Ajansı, Sovyet Başbakam Htutçefin Viyana'da Başkan Kennedy'ye v er miş olduğu Almanya ve Nüklear denemeler ile ilgili iki muhtıranin metnini yayınlamıştır. Almanya hakkmdaki muhtırad» Sovyet Başbakam, Almarsya ile ba nş andlaşması imzalanması ve Ba tı Berlin'e cserbest şehir» »tatüsü verilmesi için derhal bir konferans istediğini bildirmiçtir. Muhtırada şöyle demektedır: cSovyetler Birliğinin güvenliği bakımından böyle bir barış andlaşmasının imzalanmasında zaruret vardır cSovyetler Birliği. müttefiklerin Berlin işgal statüsünü raodan geçmiş bulmakta, v e Batı Berlin'in askerden tecrid edHmiş serbest şa hir haline getirilmesini ittemektedir.» Hrutçef Batı Berlin'in bang ijm tehlikeli bir tahrik merkezi hsline geldiğini iddia etmiştir. Muhtırada •Batılılar Aimanya ile banş andlaşması imzalamaya henüz hazır değillerse, muayven bir müddet için geçici bir anlasma ya vanlabilir», demektedır. Sovyet Rusya, Doğu ve Batı A!manya'yı altı ay içinde aralannda Arkam Sa. 5. Sü. 8 de arzedileceği ayrıca açıklandı; Gürsel, «seçimler hiç olmazsa ekimin ortasına kadar yapılmış olmalı» dedi Dışarıda llllllllllllllllllll Neler llllllllllll Ankara. 11 (CumhuriyetTeleks) Millî Birlik Komitesi bugün ssat 15 ten 19 a kadar süren bir toplantı yapmıştr. Toplantıda G«nel Kurmay Başkani Orgeneral Cev det Sunay ile ikinci başkan Korgeneral Muhittin Onur da hazır ArkMi Sa. 5, Sö. 7 de Düşünüyorlar? IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 27 Mayısın rıldönümü münasebetİTİe Paris'te bir brofür bastınlmıştır. tçinde Türk dostn olarak tamnmıs hukukçn, diplomat ve ranharrirlerin makaleleri var. Bu yırı koleksiyonu, Türkiyedeki inkıtâbı Fransızlsra kendi kalemleri ve kendi görfisleri ile taMil ettirmeği hedef tntan bir vesikadır. Yazılar arasında. Paris Hnknk Fakültesi profesörlerinden Maurice Dnverger'in de imzası göze çarpmsktadır. Dnverger, Anayasa me«eleierinde salâhiyetli bir ilim adamıdır. üniversiteler âleminde geniş mnhit ve tesiri olan böyle bir Kennedy ve HruHefin Viya na'da son alınan resimleri Fransız hnkukçnsunun 27 Mayıs InRaman'da rastlanılan kılibını bazırlıyan sartlar ve şiradiki vaıiyet bakkında düşündüklfve bol rezervi olduğu ŞEHİRDEN RÖPORTAJLAR: nfinkfi Bcfiktes C.H.P. ilçe koagresinde delegeler rinl kuaca anlatmakta faide mülâhaı» etmekteyim. anlaşılan yeni damar Doverger, makalesine Atatürk'ün üzerinde sondajlara tarihî rolünii belirterek baslamaktadır. Kanaatine göre, istiklâl ve devam ediliyor terakkiye kavuşmak istiyen genç milletlerden birçogn Kemalizm'den Ankara, 1 (Cumhuriyet • 1 ilham almıştır. Fskat bu memleTeJeks) Türkiye PetroUeketier. gelisme yolnnda bir engelle rı Anonim Ortaklığının Ra ı karfilasmışlardır. Halkı oknma öğman bölgesınde yaptığı aıa ( renmemiş ve iktisadi seviyrsi yükmalarda 85 metrede bol re«elmemiş yerlerde, çok partili dezervı olduğu anlaşılan bir mokratik hayat nmumiyetle iyi nedamara rastlanraıştır. Yeni tice vermemistir. Bnralarda deDun bir veıgi yatırdım .. Sadeoe dün vergi yatırırken guldüklerimin kuyunun günlük verımi 3.200 mokrasi bir siyaset oyunu olmakbir bina vergisi. benim binanın de acısı çıkiı. Yarıda bırakıp kaçacakvarildir ve öğrendığimize s;o tan ileri gidememl? ve iktidar yine ğil. bir arkadaşın. Bu ver.giyi be tım, röportajım yarım kalacaktı, re kalitesi çok iyidir. Uzman bir mütegallibe sınıfının elinde Büyük bir köy tamamen nım yatırmamın sebebinı soracak vergiyi yatıracağıma dair söz verlar yeni kuyunun etrafında kalmıştır. sınız, gayet basit: Vergi yatırılıı diğim arkadaşıma mahcup olacakharab oldu sondaiiara devam etmekteken vatandaşlarm ııe sıkıntılar çek tım; sırf bunlar için sonuna kadar Frsıuız huknkçusu. 1950 1960 dirlcr tıgıni dile getırmek için... Bu hu dayanarak, bir bina vergisi yatırTahran, 11 (a.a.) îran Kızıdevresini yukarıda biilâsa ettiğimiz susta çok şey nakleımişlerdi; ço dım. Karakolluk olmadığım için layının resmen bildirdiğine gore, C.H.P. İlçe kongrelerine dün de ı aJiyeti neticesmde seçilen Kemal teıin ışıfcında kıymetlendirmekte Arkası Sa. 5. Sü. 7 de bu sabah îran'ın güneyindeki Lar ,^ıuıa inanmamiü. S'iiüp fiegmi'Ntın;. dlr. Demokrat Parti iktidannın de evam edilmiştir. Beşiktaş. Sarı Çilingiroğlu, konuşraalarda şahı^şehrinde meydana gelen yer sarmagojiye sürüklenmesine ve hür er, Silivri. Çatalca ve Eyüpte ya lara ve parti içindeki gruplara ya sıntısıiidan büyük bir köy tamarireti çignemesine sebep olarak la ıılan kongreler oldukça hararetli pılan hücumları yaptığ! müdahamiyle harabolmuş ve elli kişi yıf kültürlü ve fakir bir cemiyette [eçmiş. ancak geçici îl Idare Ku lelerle keserek münakaşaların uza ölmüştür. parlâmento »istemini yaşatmaktaki ulunun yerinde taktiği ile grup masını önlemi^tir. ctiçlügü göstentoektedir. Bu sabah Iran'ın guneyınde, ar arasındaki çatışmalar fazla detl Idare Kurulunun kongreierde Îran Körfezinin üst kısmına tekaBugünkü dnrnmnn teşhisine ge iilmeden önlenmiştir. kuilandığı taktiğm başında, leşkıbül eden sahada vuku bulan zellince.. Yeni rejimin plânlama işleSaat 9 da Başlıyan Beşiktaş ilçe lâtta hizıpçiliğin bir tnörui Güzele netıcesinde Lar şehnnin bürine ehemmiyet verdiğini ve mu kongresinde kongre başkanlığına lek mücadelesi şeklinde gusterme yuk bir kısmı harap olmuştur. ayyen bir sektörde sosyalizm ve ll Idare Kurulunun kesif kulis fa Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Sarsmtı mahallî saatle sabah 8.30 kooperatifçilik yolundan iktisadi da Lar sakinlerini dehş».t!e sokak hayatı gelistirmeğe çahştıgım §öyDü/c. 11 (Telefonla) C.K.M. lara fırlatmıştır. Bundan evvel de lemektedir. Idarecilerin bu makP. Düzce ilçe kongresi bugün Bay kısa fasılalarla birkaç hafif sar«atlarını gerçekleştirmek üzere otoram sir.emasında yapılmı?tır sıntı olmuş, fakat en büyük tghriter usnllere başvormalanmn dogKurueu Meclis üyesi C.K.M P. li ribatı saat 8.30 daki zelzele yapro olmıyacağına îşaret etmektedir. Enver Kcik'ün başkanhk ettiği mıştır. tlerisi hakkında. mütereddit davkongreyi kalabahk b'ır dinleyıci ranmaktadır. Seçimle iktidar, deHâdise mahalline derha! ganrtekitlesi takıp etmiştiı Kongrede mokratik ve normal bir idareye rilen ordu birlikleri ve kurtarma konusan hatipler. yeni Aııayasada devredilecek midir? Şu dakikada, ekipleri kazazedelerin eşyalannın kabııi edilen bazı nniesseselerin hiçbir «eyin katî olmadıjını beyan enkaz arasından çıkanlması ameesasen C.K.M.P. programında mev Bunlardan birinde. «düşiik Menderes'e verilen fahri ptmektedir. liye5İne yardım etmişler ve yara Arkası Sa. 5. Sü. 2 de hemşehrilik unvanını kaldımııyan Belediyelerin buluhları Şiraz hastahanesine nakletDnverger'in makalesinde bem nup bıılunmadığı hakkmdaki yazılı soruya müddeti mişlerdir. ban yaralara dokundnguna ve içinde cevap verilmeyiş seb«pleri» nin izahı isteniyor hem de teşhis hatalarına düştügüne şnphe yoktur. Muharririn iktisadi bayat stanAnkara, 11 (CumhuriyetTeleks) lüp düşünülmediği; gazete. kitap Hardı kifayetsiz kaldığı mfiddetçe Temsilciler Meclisinin yarınki ve defter kâğıtlarımn ucuzlatılma«iyasi sahada ahenksizlik olabilece gündemınde 17 sözlü soru önergesi sının mümkün olup olmadığı ve fcine dair söyledikleri hakikat payı yer almıştır. Vergi dairesinde hümmalı bir faaliyet aoı sâkıt Başbakana verilen fahrî hemtasımaktadır. Fakat bir avuç müÜyelerin, ilgili bakanlardan soı şehrilik unvanını kaldırmıyan benevverle demokrasiye gidilemiye dukları soru önergeleri. umumi ve re fine ve parlâmento rejiminin ya mahallî memleket meselelerinı lediyelerin mevcut bulunup bulunyazıh soruya satılamıyacagjna 1950 19«0 tecrü kapsamaktadır. Gecekondulara ve madığı hakkmdaki begini misal göstermesi, isabetli rilen kok kömürlerinin yarım tona müddeti içerisinde cevap verilme Nakil vasıtası sıkıntısı çekilhir kanaat mahsulü sayılamaz. Bu indirilme sebepleri, arazi ve bina yiş sebepleri, önergelerin konula di: izdihamı önlemek için Kendi isteklerine göre ihtısas memlekette. fakir ve okumamış ol vergisi tahsilâtmın yapılan tetkik rından bir kısmını teşkil etmekte Şehir Hatları vapurları ilâve makla beraber. olgun siyaset suuru neticesine kadar tehirinin düşünü dir. yapacak 500 çiftçiye. eğitim seferler yaptılar hesliyen geniş bir kütle mevcuttur. devrelerinde 300800 lira karOnverger'in makalesinde bn geniş Dün hava hayli sıcak şılığında mark ödenecek kiitleyi dikkate almaması ve yılden şehrimiz halkı plâjlara ve me Iarca canlarını dişlerine takarak Ankara, 11 (a.a.j Turkiye Zırai sire ycrlerine akın etmişler, şehir iktisadi iflâsı ve dikta temayülleBirkaç sene önce her 4 kanserliden biri tedavî edilirken, Kalkınma ve Istihsa! Kooperahattı vapurları 90 bin Istanbullurini önlemeye çalışan mnhalefet tifi ile Batı Almanyanın Bavyera yu taşımıştır. mensnplarına inkılâpta en nfak bir Çiftçi Birliği arasında yapılan anşimdi her 3 kanserliden biri kurtarılıyor tzdihamı önlemek için 8.50 hisse tanımaması, hiç şüphesiz bir laşmaya göre, okuyup • yazma bi10.50 12.10 ve 14.10 Adalar sefereksikliktir. len 500 çiftçi Türkiyeden Batı A!Washington, 11 (Fred J. Zusy bil olduğunu açıkiamıştır. Her 3 A De Gaulle'ün Fransasında, Hrut manyaya gönderilecektir. lerins ikili ve üçlü ilâve seferler Mnharririn seçimlerle normal bir diriyor) Cumhurbaşkanı Ken merikan ailesinin ikisinin birer çef'in Rusyasında ve daha bir çok Çiftçilerin yol ücreti Birlik tarayapılmıştır. Temsilciler Meclisi üyesi İsmet Giritli, dün Türidareye geçebilmek imkânı üzerinSabahın erken saatierinde hava endy, Eleanor Roosevelt Kanser ferdinin kanserli olduğunu da söz yerlerde rastlanabilirj fından ödenecektir. Çiftçiler. Bat: de izhar ettiği tereddüdün hangi kiye Millî Gençlik Teşkilâtı lokalinde yapılan gölgede 28 dereceyi bujmuş, de Tesisinin bir akşam yemeğinde lerine iîâve etaniştir. Kennedy, Kennedy'nin huzuru sayesinde, Almanyada kendi isteklerine göre telkin kaynaklanndan gelebilecegi demiştir, akşam yemeğinde Eleanor Roose ihtisas yapacak, lisan öğrenecek niz sıcaklığı ise sabah 21, öğleden yaptığı konuşmada, her 4 Ameri «Bu hazin istatistike» malumdur. Onun bn tereddüdünü toplantıda, bu konuda izahat verdi Arkası Sa. 5, Sü. 8 de lıdan birînın kanserden mustarıp «sadece bizim memlekette değil. velt Kanser Tesisînin araştırma ve tarım eğitim çiftliklerinde çahhâdiseler birkaç ay» kadar cevapprogramı için 650,000 dolar teber şacaklardır. landıracaktır. Türk Devrim Ocaklannın düzen ru toplanmıştır. Bu tarım eğitim devrelerinde. Paris Biiyükelçiüğimiıtn basın lediği, Kurueu Meclis üyesi DoAmerikada özel müesseseler ve çiftçilere 300 800 lira karşıhgında bürosu tarafından hazırlattınlan çent Dr. İsmet Girüli'nin yönet Arkaeı Sa. 3, Sü. 5 te mark ödenecektir. broşür, Millî Birlik Komitesi ve tiği «Referanduma sunulacak yeni Hükümetin geniş ve müsamahakâr Anayasamn özellikleri ve getirdiği zihniyetine delildir. Ancak methi yenilikier» konulu açık oturum velerin yanında dostların hoşa git dün Türkiye Millî Gençlik Teşkimiyebilecek tefsirlerini de olgun lâtı lokalinde yapılmıştır. lukla karşılıyan rejimlerde, böyle Dinleyiciden fazla gazetecinin bir makalenin devlet parasiyle ba hazır bulunduğu açık oturumu asılması mümkündür. Fakat buna rafmen, bir noktayı çan T. D. Ocaklan Genel Başkani tenkidden kendimi alamıyacağım Doç. Dr. İsmet Giritli, söze «Acaba Iktidann normal seçimle devredil bu Anayasa 2 nci Cumhuriyetin memek ihtimali. sosyalizm yolun> Anayasası mıdır? Yoksa CumhuriUygun hatlarda iç ve dış turistik gezi tertiplemek dan iktisadi hayatı geliştirmek ar yetin ikinci Anayasası mıdır?» şek zana veya demokrasi uğnına miica lindeki soru ile başlamıştır. Daha istiyenlere tahsis edilecek uçaklann kira bedelleri dele etmiş liderlere dair yersi sonra Giritli, Fransız Cumhuriyet imalar, ciddî bir yabancı profesö ve anayasalarının kısa bir tarihçetesbit edilip açıklandı riin kendi hayalhanesinde icat ede sini yaparak: «Halbuki 27 Mayıs miyeceği şeylerdir. Anlaşılıyor ki devriminin ifade ettiği anjam. 4 Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks • Yurt içinde veya dışındaki turismenfi propagandalar sessiz sadası Turistik gezilerde kullanılmak tik yerlere geziler tertiplemelc i»yanlış fikirler aşılarken. bizler in ünrü ve 5 inci Fransız Cumhurıüzere Türk Hava Yollan F27, Vıs tiyen seyahat acentaları, müessekılâbt dünyaya tanıta«sft eavreti yeti ve anayasalarmı hazırhyan se beplerin ifade ettiği anlamdan dacount ve DC3 tipi uçaklarım uy^ Istanbul Velken Ajanlığı diin Fe nerbahçe koyunda tertıp eitığı «Barbaros kupası» müsabakaîuıi v.v mensuplan Ue sagösterememişiz. Yelken mevsimi acıld ' yelken mevsimini açmış'ır. H?r sınıfta 28 teknenın katıldıçı mü sabaka, hafif bir imbatta cereyan gun hatlara tahsis etmeyi kararlaç seler ve bankakişilik uçaklar kiralıa derindır. Biz ikinci Cumhurihıslara 24 28 tırmıştır. etmiş ve protestOBUZ bıtmiştir. Eesımde, yelkenler seyir halinde iken görülüyorlar. (Diğer haberleri SPOR sahi.emizde bulacaksınızı ERGİÎ Arkası Sa. 5, Sft. 3 t« Arkası Sa. S. Sü. 3 te Zengin petrol damarı C. H. P. dun İstanbul'da 5 ilçe kongresi daha yaptı Eyüp'le kürsüye gelen Ekrem Özden, " Biz Yassıada'ya gilmek istemiyoruz „ şeklinde konuştu "Bina vergisi yabrdım karakolluk olmadığıma irandaki depremde sükürler olsun! 50 kişi öldü C.K.M.F. C.H.P. ye hiicumetti Temsilciler Medisinin önünde 17 sözlü soru var İstanbullular dün mesirelere akın eHiler Yeni Anayasamn özellikleri ve getireceği yenilikler Amerika'da kanser tedavisinde önemii terakkiler kaydediliyor 500 çiftçi Almanya'ya gönderiliyor ^ Y. kiraya ucak verecek . . «•
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle