12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IK1 ınıııııııııııınnnıımtııın CUMHURÎYET 12 Haziran 1961 İKTIBASLAR Beyax ev ve icindekiler ııııııııııııifıııiııııııiiiııın Sehir ~ ~e tn 3 s mf manavları kontroldan geçirildi ıılŞ»ııififiıııııımfiiii!iııınfiııııııııııııiffmııınıiMiıııııııiMfiriHiiHfnnmHmııııımmuıııııiffH€ıııı | Askerlik Bahisleri | Miı|ııırıtrııtıııııııınmınıılmııııifmıııııııııiTİiHiııımmıııııııınrıııııi!iıiMiıiHiııırifMiıııııınıırr|ıııı Son NATO topgemilere olacakYazan lantısında Ameritır. Çok derinlere Beyaz Evin, ortasında bulundu yaz Evde, yemekte şarap ıçiliyor. kalılar, Akdenize (200 metreden fasğu arazi bir parmakhkla çevrili Bayan Kennedy, Beyaz Evi n büAtom denizaltı gela) d a 1 m a s ı ve dir. Civarda gezınti yapanlar, içe tün dolaplannı ve şarap mahzenimısinı göndermesuyun altında çok l ride olup bıtenlen görebilirler. ni altüst etmiş ve hiç kimsenin ği vait veya taahyüksek sürat Başkanhk ikametgâhırun salonlan farkında bile olmadığı harikulâde hüt ettiler Buna karşı NATO'nun tarafını zayıf notiyle karşımıza yapması (30 milden fazla) bu dehaftada dört sabah, ziyaretçilere şaraplar meydana çıkarmıştır. müstesna bir diğer Avrupa devletleri de Avru çıkarmaktadır. Halbuki Akdeniz, nizaltı gemüerine açıktır. Yaz mevsiminde, salonlat Yine onun sayesindedir ki, Başpadaki tüümen adedini, vaktiyle tarihte olduğu gibi gelecek bir emniyet sağlamaktadır. Akdenizin da, yemek salonunda. Başkanın ça kan, Kraliçe Victoria'nı Grover taahhüt ettikleri miktara çıkara harbin de kat'î neticesini tayin e derinlikleri de bu gemilerin sulan lıştığı yazıhanenin bir kaç metre Cleveland'a verdiği akaju bir oycaklardır decek bir saha olacaktır. Neden? rın altında serbestçe çalışmasma ötesinde, kafile halinde dolaşıriar. mah masif yazıhane başında çalış 120 kuruşa satın aldığı doflk bakışta bu karar çok basıt Suale cevap verebilmek için ge pek müsait bulunmaktadır. Şu Gıinün her saatınde parmakhkla maktadır. matesi 280 den satan Bostan bir askerî tedbir olarak görüne lecek harbin tahmin edilen karak ha'.de Atom denizaltıları, muhtera yapışmış, fotoğraf makinelerini Bayan Kennedy, Beyaz Evdeki cıh manavın dükkânı 4 gün bilir; fakat silâhlann mahiyeti terini kısaca ortaya koymak lâ mel mütaarrızın roketlerine kar. içeriye çevirmiş meraklılara teinceden inceye tetkik edildiği za zımdır. Bu karakter cnodern bir şı, VI. filo ve Kuzey Afrikadaki bir çok kıymetsiz resmi kaldırtiçin kapatıldı sadüf edilir. Kennedyierin ken» man kararın. NATO emniyetinde baskm ve mukabil bir baskm na roket üslerinden daha emin du• dileri yoklarsa bile, çimenlerde mış ve yerlerine, cnüzeler tarafınHal Müdürü Turgut Budak ile çok mühim bir tesir hasıl edece zariyesine dayanmaktadır. Muh rumda kalacaklardır Amerikamn zıphyan küçük Caroline'i, ebevey dan emaneten verilen kıymetli tab temel mutaarruz roket silâhlarıle beher denizaltıya 100 milyon doloları asmıştır. Belediye Murakabe ve zâbıta e ği muhakkaktır. ninin kendisine hediye ettiği bekipleri dü n sabah Kadıkoy ile Üs ötedenberi herhangi bir harb hür dünyaya. bütün sanayi ve lar ?arfetmesinin sebebi de bu emBaya n Margaret Thompson Biyaz ördekleri, Başkanın köpeğini, manavlarını halinde, Akdenizdeki VI. Ameri kuvvet kaynaklannı yok etmeği niyettir. yahut küçük John Fitzgerald*ın ddle'in Pariste yaptınp Beyaz E küdar ve Bostancı •• arabasvnı görmek ümidindedirler. ve hibe etmiş olduğu mükellef bir kontroldan geçirmiş, fatura ibraz kan fılosunun barınıp barınamıya hedef alan, bir baskın yapacak Gizli servis cnemurları, etraita gümüş ve altın sofra takımı da edemiyen 7, fahiş fıyatla satış ya cağı tartışma konusu olmuştur. (bu baskın esnasında NATO'nun Atom denizaltıları Karadenize pan 3, eski faturayı yeni ımı.ş gibi Denir ki; bugünkü hava kuvvet askerî ; vazıfesi ayni kaynaklan dolaşaııları durup seyre dalmağa şimdi kullanılmağa başlamıştır. müro'' n olduğu kadar az zayiat geçemezler mi? Buna Boğazları ateşvik etmezler, fakat durmalarıNew York ve Washington anti göstererek kullanan 2 manav hak lerı ve roket silâhları karşısında verer korumak olacak); NATO lâkadar eden Montreu Konferans, Akdenizde herhangi bir donancnanı yasak da ede.nezleı. Beyaz kacılan da büyük hayır sahipleri kında zabıt tutulmuştur kuvvetleri de mümkün olan en kı hükümleri mânidir. Boğazlar yalBostancıda bir manavın, 120 ku nın tutunmasına ımkân yoktur. Ev, mu'htevası ve orada ikamet e ve bazı gal«ri direktörleri CumVI. filonun Akdenizdeki mevcudi sa zamanda mukabil baskın ya nız Türk sancağını taşıyan denizden aile, milletin malıdır. hurbaîkanhğı köşkünü süslemek ruja satın aldığı domatesi 280 ku yeti stratejiden daha fazla politik pacaktır. altı gemilerine açık bulunmaktaruşa satmak suretiyle kiloda 160 dır. Ameri kah vergi mükellefi, ver. için birlesmişüerdir. 1783 tarihin kuruşluk kazanç sağladığı tesbit bir önem taşır. Bu mütekabil baskınlar neticediği oy sayesinde Beyaz Eve yer de, On Altıncı Louis'nin George edildiğinden dükkânı 4 gün için Fakat roket menzili. Karadeniz Diğer taraftan Kuzey Afrikada sinde, din kitaplannın yazdığı kıleşmesin i sağladığı ailenin, resmî Washiı>gton'a hediye edilcnek ü kapatılmıştır. ki Amerikan ileri roket üsleri de, yamet kop.nazsa, iki taraf çok u ile Akdeniz arasındaki mesafeyi ve husu sî faaliyetini seyretmeyi zere ısmar!a*gı on koltuk, ild ka Diğer taraftan oğrendığiT'ize pö politik sahada bu bölger'' '"zun bir yıpratma harbiyle netice nokta itibar edecek kadar büyüknape ve dünyanın dört parçasını pek tabü bir hak saymaktadır. tür. Kanaatlerimize göre Akdenizre, dün hale bol miktarda se.bzt heli bir durum arzetmesi u~ ^>ı ye ulaşmağa savaşacaktır. hahsmdan Hoş, Raşkanlık servisleri, halka gösteren dört duvar de Atom denizaltı gemilerinin buve meyve gelmiştir. Domate1; siyle, strateji bakımından inanılır karşı olan vecibelerini tamamiyle mürekkep bir mobilyanın satm alı 80100, semizotu 20, kabak 2040, bir dayanak noktası değildir. lunması NATO savunması için çok narak Beyaz Saraya gönderilmesi sınk fasulyası 40 50, kiraz ise Her ne olursa olsun harbin en büyük bir kuvvettir. idrak etmektedirler. Böylece, gi* de düşünülmektedir. can alıcı sahnesi, bu, taarruz ve riş çıkış saatleri, tuvaletler ve 80160 kuruş arasında satılmıstır. Bu mütalâa NATO nun Akdeniz karşı taarruz safhasıdır. Bunları kravatlamı rengi, iç dekorda yaBaskanın kendisi ise hayata kuv ^ bir safha halinde göstermekten pılan en h üçük değişiklikler hal vetle bagh, gert sporlar merakhsı, Amerikan yardımından gelen TEŞEKKÜR maksat da taarruz ile mukabil taka bildirilmektedir. münakasayı seven bir insandır. Üpirinci taşırken yaralandı V E F AT arruz arasında geçecek olan bir Başkan »• saat ortadan kaybol niversite tahsili görmüş olmakla ; Müessif bir kaza neticesi âni Cihannuma Akdoğan Sokak 33 andır. Gelecek mütaarrızın basTamnmış sanayicîlerimızden mağa muvalfak olduğu, muavinle beraber güzel sanatlarla meşgul olarak aramudan aynlmakla kına geçtiği haber alınır alınmaz, Seçenler Hstik fabrikaFi sahibi bizleri derin ve unutulmaz olmağa vakit bulamamıştır. On Al sayılı evde oturan 15 yaşındaki bo ri, nerede bulunduğunu bilmedikhcmen Nato da baskına başlıyaacılara garkeden çok sevgili lerini itiraf ettikleri zaman bu tıncı Louis stili bir koltukla di yacı Tahir Ayverdı ile Murat AlİZZET SEÇENER eşim ve babam Budin Limited caktır. Hazırlık budur. bir yenilik, âdeta bir skandal o rektuatr bir koltuk arasındaki far tuntaş dün Kuruçeşme tramvay 10.6.1961 cumartesi gecesi âni Şirketi kurucusu madenci ve kı bilanez am a kendisinden bekle caddesi üzerinde yapılmakta olan lur. Kuzey Afrikadaki ileri üslere bir kalb krizi neticesi vefat sanayici nen dte takip edeceği siyasetteki Celâl Soysal v e ortaklarına ait in etmiş ve 11.6.1961 pazar günü bel bağlanamıyorsa ve VI. filoKenaedy kiliseye dua ctmcğe şaatın beşinci katında iskele çökMerkezefendideki aile kabrisnun da strateji durumu şüpheli SAİM BUDİN gittiği zaman da, gittiği kiliseoin başansndır. mesiyle eşağı düşerek ağır surettanına defnedilmiştir. Merhuise Akdenizin mukabil roket taadı, hangi rahibin âyin yapaoağı Beyefendinüı cenazesinde bizIktidatra geldiSi zacnandanberi te yaraJa.ımışlardır Yaralılar ilk ma Allahtan mağfiret dileriz. arruzu yapacak üslere ihtiyacı zat bulunan kabrinl çiçeklerle ve hangi konu üzerinde vaaz ve henüz aradan dört ay geçmiş bu yardım riastah&nesine kaldırılmış Cumhuriyet 475 vardır. Işte bu üsler de denizaltı süsliyen, gerek evimize gelip rileceği yine halka bildirilir. Bü lundugu için Amerikalılar bu hu ve tahkikata başlanmıştır. gerekse telefon. telgraf ve mek tün buaları yakmdan takip eden susta bir hüküm vermek icin vakö t e yandc'n Kasımpaşa Gümez tuplarla taziyette bulunan ler, Kennedy'nin meselâ golf o tin henüz erke n oldugu fikrinde Sokak 21 savıiı evde oturan 25 ya muhterem dost, arkadaş ve yununa ne kadar zaman ayırdığı dirler. şında Izzet Yavuz Kuruçeşme akrabalanmıza canı gönülden nı dakikası dakikasına hesaplamıstesekkür eder şükranlanmızın Mahsulleri Ofisine aıt Yeni nejimin ilk günlerini ya Toprak arzına' gaıetenizin delâletini lar ve yeni Cuaahurbaşkammn kmdan takip etmiş olanlar, üstüs ambarlara sahile yanaşmış motor rica ederiz. vazifeye başladığı tarihtenberi bu dan Amerikan yardımından gelen te gelen başarısızlıklann bir kısAilesi Budin. Esinel Menteşe oyuna ayırdığı zamanın, Eisenhopirinci taşırken, iskelenin kırılma mından g«nç Başkanın sorumlu ol Cumhuriyet 474 iver'in'kinden fazla olduğunu haysı ile denize düşmüş ve muhtelif dufunu löylemek istiyorlarsa da, retle görmüşlerdir. îzzet aynı zamanda, bu başarısızlıklann yerlerinden yaralanmıştır. Amerikan Cumhurbaşianlığı, kanaat hatasından ziyade, yeni e Yavuz da Beyoğlu llkyardım Has şahıslan ve hâdiseleriyle, dönya kipin hatalı çahşmasından ileri tahanesine kaldınlmıştır. TEŞEKKÜR Freni patlıyan kamyonet nın en alenî müessesesidir. geldiğini ilâve ediyorlar. 5 haziran 1961 günü vefat odun deposuna girdi Amerikamn bir numarah ailesiİlk aylar zarfında Bay Kenneeden aile büyügümüz Şoför Lutfi Kaçan idaresindeki nin yaşayış tarzına karsı gösteri dy'nin etrafına topladığı genç eNURİ YAMUT'un hususi otomobil len tecessüs her zaman için tabil kip, şu veya bu meseleyi tetkik et 36774 plâkalı cenazesine iîtirak eden ve evigörülürdü. Kennedy'lerin başkala mek üzere uzun uzadıya tartışma Eyüp Muhlispaşa Caddesinden ge mize bizzat gelerek. telgraf. rı gibi bir Cumhurreisi ailesi ol larda buüunmuş. fakat bu tartıs çerke n yolun karşı tarafma geçtelefon, mektupla acımızı paymek isteyen 49 yaşındaki Tevfik mamaları bu tecessüsü on miıli aıalar, bâr xabıtname bile tutullaşan akraba ve do6tlanmısa şükran hislerünizi arzederiz. arttınnıştır. Kennedy'ler gençtin madan büyük bir düzensizlik için. Onura çarparak muhtelif yerlerin Eşi: Cavidan Yamut ler, kankocanin yaşlan 44 ve 31 de yapifenıştı. Küba meselesi bu den yaralanmasına sebep olmuşTonınu: Haldun Şahinciray dir. Sporcudurlar, zengindirler, usulün en göze batan örneğl ol tur. Kızı: GUsfent Şahingiray Öte yandan şoför Durali Bektaş anneleri ve babaları, büyük baba muştur. Onun için, Baıkanın bu Damadı: Tarık Şahingiray lan ve büyük anneleri de çok zen acı dersten ibret almakta gerik idaretiadeki 75589 plâkalı kapükaç Cumhuriyet 470 .gin insanlardı. Kennedy'ler seç mediği soylenmektedir. Bay Ken tı Cevizli Bağdat Caddesinden ge «••••••••••< f Oenıtl Lı»o«l«rı t*'trdtm Irtme» Homburg . kin sıntfa mensupturlar. Ameri nedy'nin, Eisenhower tarafından çerken Maltepe Selâmet MahalleAnven »t Londro.. oronndo • kalılar, devletin başmda bu türlü ihdas edrlmis olan hükümet servis sinde oturan 17 yaşındaki Necip OLUM insanlar göraıeğe alışık değiller lerini koordine etme ofisini, 18 şu Edize çarparak yaralamıştır. HER 3 H A F T A O A BİR MUNTAZAM YÜK SEFERLERI Şoför Ahmet Çelik idaresindeki dir. Yalnız Roosevelt'ler bu kate batta lâğvettiği halde yeniden kurSevgili aile büyügümüz 83987 plâkalı kamyonet de Şişhagoriye dahil olabillrlerdi. Fakat mayı düşündüğü de söyleniyor. JOZEF MEDÎNA'nın ne yokusundan inerken fren patonlarda da zarafet noksanı vardı. (Fransız bMinından) vefat etU4in> ve cenaze melaması yüzünden Havuzkapı CadHiç kimse, onlardan, kendi stillerasiminin bugün pazartesi 12 desi 42 sayılı Lion Bakır'in odun rini bütün bir nesle kabul ettirmehaziran 1961 saat 123ü da Galadeposuna bindirmiştir. Kamyonet lerini bekliyemezdi. Kennedy'ler ta Sahsuvar Italyan Musevl ve depoda hasar olmuştur. însanbunu iddia edebilirler. Singogunda icra olunacağını teesEürle bildirirler. ca zayiat yoktur. Başkanın zarif eşi bakımından Medina aileleri Bundan başka Kasımpaşa Zincir bu mesele halledilmiştir. Senenin likuyu Caddesinde 24 sayılı evde Cumhuriyet 476 başındanberi Jacqueline stili ropoturan Tacettin Durmuşoğlu, idaBANKALAR CAOOSfl BOZKUtT HAN tUT S lar, konfeksiyon mağazalannı ve resindeki plâkasız bisikletle Bahresimli dergilerin moda sahifleririye Caddesinden geçerken MehTEl:»M70Ut663 TELGRAF : KOÇTUĞ İSTANBUI ni dolduruyor. En mütevazı müsmet Çakara çarparak yaralamıştahdem kızlar bile «Jackie» usutır. Yaralı Şişli Çocuk Hastahane lü baş yaptınyorlar. Bayan KenCumhuriyet 473 sine kaldınlmıştır. nedy'nin Başkanhk çalışma odası•Dolmabahçe» içinde 20 yolcu f»W» MEKTUPLA ECİTİM na bir salıncaklı sandalye yerleşolan bir motörü kurtardı tirmesi, bütün antikacı dükkânlaDün saat 13 de Yalovadan Istan DERSANEMİZDE rında ve büyük cnağazaların mobula gelmekte olan «Dolmabahçe» fMlMrtcl kanltr lcla Ücrtulı bilya şubelerinde yerden bitercevapuru, Yalovanın üç dört mil açı sine salıncaklı sandalyeler dolmağında imdat isteyen ufak bir mosına kâfi geliyor. BATI DİLLERİ OKULU töre raslamıştır. T.B.B. (246),'440 tçind e 20 kişinin bulunduğu mo CM. Nv S • Ttk*m Beyaz Evin mutfağına bir Frantör ârızah olduğundan, yolcuları sız aşçıbaşı kapılandı. Artık BeT.B.B. (235)/4S7 «Dolmabahçe vapuru ile Istanbu Akdenizde atom denizaltısı r Amiral Afif Büyüktuğrul HEM iresun'dan bana mektup gönderen bir okurum, telâş için de, şunları yaııyor : «Türk Yunan Komisyonunun bir kararını okudum. Olcul kitaplannın, tarihî gerçekle re riayet etmekle beraber iki memleket arasındakı dostluk zihniyetine uygun bır sekilde kaleme alınmasının temım için gerekli tedbirlerin ittihazı hususunda mutabakata varıldığı bildirilmıştirj denümektedlr. «Şimdi, çok merak edıyorum. Acaba bu kararn mahsulü olacak taııh kıtaplanmı^ naaü ya^ı üacak? Birınci Cihan Harbi"'" deva.mı sayılabilecek îstıklâl Savaşı mızda, Yunanlılara kar .Iha^sa mgddı bakımdan çok zayıf olduğumuz inkâr edılemei .ır hak. ikat iken bu yokluk içerısinde kazanılan zaferlerimızı, Yunanlı dostlarımızı gücendirmemek için nasıl yazmah? Nasıl yazılmış oi ursa bu anlaşmaya rıayet eriılnııs olacak? Trikoı ıs esır alındığı ha lde (Hayır. Trıkopıs esir alınmadı, cephelerdt fazlaca yorulduğu ıcin Türk itahvesı içmek ve bu vesile ile de Turk komutanlan nı ziyaret etmek maksadiyle Türk karargâhına geldi) mi denecek?. Tarihlerimiz hakikatten başka bir şey yazıyor muydu? Olmıyan bir seyi olmuş gibi gösteriyor muydu?» Ben sayın okurumun telâşını yersiz bnluyorum. Bu endise bundan bir sene evvel «Isaydı haklı girülebilirdi. EI ve dil uzatılmadık maddi ve minevi defer bırakılmıyan o de virde, tarih denilen mukaddesat hazinesi de talan edilmişti. Sa bısların milletçe bilinen tarihi hâdisclerdeki hizmetlerinden bas lıyarak varlıklanna varıncaya ka dar. hattâ o tarihi olavların ken dilerine varıncava kadar her sey okul kitaplartndan çıkanldı. Tarihin, halkaları biribirini tutan, biribirini tamamlıyan bir hâdise ler zincirinden iharet oldıığu dü sünülmeden, arada kalacak bosInkların nasıl izah edileceği akU getirilmeden. tarihttn sabifeler çalındı. Fakat o bir saskınlık devrıydi. O devrin şaşkın idarecileri, yalnız tarihi degil, üeride tarih e intikal edeeek hugünün olaylarını da nasıl, oldnklanndan başka türlü çöstermek cüretinde bulun duklarını. bugün Yassıadadakı tutumiariyle ispat ediyorlar. Tarih, kimse görmeden çalın ıp götünilebilecek bir sahipsiz mal değildir. Ona nzanacak el, er geç kırılır. tstiklâl Harbi tarihi ise bütün bir milletin malı olmustur. Bugunlerin ve yarınların nesilleri, o tarihi, kendilerinden sonraki nesillere emanet ede ede. saldırıeı ellerden ebediyen kora yacaklardtr. «Ordalar! tlk hedefiniz Ak1e ni/dir. ileri!» emri, bütün lstik lâl tarihini hülâsa eden bo gür ses, hafızalarda yaşadıfı müddetçe, Istiklâl Harbi taribinde tek satırın yeri degiftirilemez, mânası bnlandınlamaz, ruhu sönük leştirilemez. Müsterih olabilirsiniz. Hamdi VAKOGLU Boşuna telaş Dr. OBHAN ALDIKAÇTI'nın KOÇTUĞ DENiZCiLiK İŞLETMESİ Modern Demokrasilerde ve Türkiyede Devlet Başkanlığı adlı eseri satışa arzedilmiştir. Umumi Tevzi Yeri : MENTEŞ, Bahçekapı, Mühürdarsade Hanı No. 432 Kitapçılardan arayı nız. Ödemeli gönderüir. (Cumhuriyet 471) SAYIN DOKTOR vejECZACILARA Panalgine AMPUL 2ccxS ampul perakeode 330 Kr;. Bol miktarda Piyuaya çıkanlmıs, ecza depolanna ve eczanelere dağıtıimışbr * EMNİYET • İNTİZAM ımıuzce KAMPl KONUŞMA Vfc FETHİYE M/S MUfiLA BODRUM ATABAY LABORATUARI TophaneIstonbul ÎL, 8735/466 bütün dünyada Türkiye Kızılay Dernegi Genel Müdürlüeründen: I Pangaltı Halâskâr Gazi caddesinde önünde otobüs ve tramvay durağı olan merkeıi yerde yeni insa edilen (Banka, mağaza) ve diğer işlere elverişli 120 metrekarelik altında deposu olan yer ile üstünde 7 daireli 5 şer odalı asansörlü, kaloriferli tam konforlu apartmarun tamamı veya katlan boş teslim olarak çok acele satılıktır. Müracaat: Telefon: 48 60 27 İL 1206/465 SATILIK B1NA la getirilmiştir. Türldye Kızılay Dernegi Genel Müdürlüğünden: (Singer marka sava dikiş raakinesi Muhtelif Cins Malzeme SATILACAKTIR Aşağıda cınslen büdinlen muhtelif kalera eşya karsılarında Cösterüen tarihierde apk artırma ile satılacaktır. Talipler satışla ilgili şartnameyi görmek ve mütemmim mâlumat için Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüfiü Tiearetf Müdür lüfünde v e Etimesğut Merkez Depo Müdürlüğünde, îstanbul'da Kmlay İstanbul Müdürlüğüne müracaat edebilirler Mezkur malzeme pazardan maada her gün mesai saatlerinde Etimesğut Merkez Depo Müdürlüğünde görülebilir. 1 9.6J961 euma: a) Demircı Malzemesi (Muhtelif cins) b) Çeşitli demir ve maden malzeme ve hurdalan İle motor hurdalan. * 2 13.6.1961 salı: a) Muhtelif cinı kamyon, kamyonet ve çeşitli motorlu vâsıta. Basın 733/441 VERMUTU CARANTILI . AVRUPA HAZİRAN 12 ZİLHİCCE 28 a t a V. ] 4.28112.14'16.14119.41 |21.44j 2.08 E. ] 8.47] 4.33| 8.33!lJ.00| 2.031 6.27 İhtiyaç fazlası ve Cemiyet hizmetlerinde kullanılmayan Singer marka kollu ve kolsuz saya makinesi Ankara'da Kızalay Etimesğut Merkez deposunda 13/6/1961 salı günü saat 10 dan ttibaren açık arttrma suretiyle satılacaktır. Talipler mütemmim malumatı Ankara'da Kızılay Genel Müdürlütü ve Etimesğut Depo Müdürlüğünden, İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temio edebilirler. Basın 652 A. 10279/442 LASTEKS MAY0 HAZIR VE ISMARLAMA TRİKD TUTUNCU ÇIKMA7İ T.B.B. (25084)/435 Sonra, lözde hafiflettiği, ama ri bnlnp ayırdı diye. Tanyalı gene de beş altı sıra önden arSn ııraya egilmiş, kendisinin kadan, rahatça işitilebilecek iki eüssesindeki kannyl», ineebir ı«sle ilive ediyordu: cik sesli kaynanasının arasında kafası kaybolmuş, bir şeyler «Ülen çiz da çiz hanfi! Üanlatıyordu. len ha şn pempeyaz pacaciklaAhmet başını s*U do|rm k»lra pak... Ülen aççak herüf, sadınnca, üzerine dikilmiş, b u z ril «pakalnm, saril. Pen de olgibi gözleri gördü, ilerde. Osam sanlirim pnna pe. Ayç eatnrdnğn yüksek yerden, insafnuni yesnnler senun e mfl çisız, dennk bakışlarla, t i oraes«?> ya kadar uzanıyordn Aziz. Ahmet, yanından yükselen, a 81 Aldırmadı Ahmet. Bir müd= Bacaklarına, dizlerine bir sey rada sırada yatnndakilerin dade girmis, yaklafiyordn. Arkatan üç yer, Veli Beise çok şeydet o da ona, Azize , öyle iner gibi oldu. Her yanı uyuşyanamayıp güldükleri bn sayda da kansı ve O... geldiler... ler borçla, kadir kıymet bilir dimdik baktı. Sonra çevirdi ka ^ tu, kalakaldı. halardan ntanır gibiydi. AUahgeldiler. lamailin ayırdığı gibi, boş bek fasını. = Tonyalı bir şey sormoş, cetan salonun bir çok yerinden, «Merhab» Ahmet!» diyeliyorda hâlâ. O sırada ışıklar söndü. = vap alamamıştı, Boyuna koluyanmdan geçen Veli Reisin ba karılarının, kızlannın yaoıönce, nznn boylu, yaşlı olmaBaslsdı talihii» yavrncnk, = na vuruvordu, yanında donmuş eakiannın kemiklerini, dfılebaşlarında olmasına aldırmasına ragmen, beli pek az bükülTütüncü kızı Emine, her gitti g'bi oturan genç adamın. rinde hissetti Abmet, yerinde dan bn eins tezahüratla içemfiş denizci geçti, baştan üçünği yerde, her girdigi isde, kenX Ahmet, bir an, bütün salonderlenip toparlanıp, bir selâm risini döken erkek sesleri due« boş iskemleye, sağ taraftan disini erkeklerin hayvanca (!) = dakiler, dönüp kendisini »eymınltısı çıkarmağa n|rs«nrken. yuluyorda da, Tonyalı, heyecakendisini gnlerek selâmlıyan saldırışlarından knrtarmak i= rediyor, bütün kahkahalar ken Sonra gülümseyerek Zehra Kfizım Reisin yanına çöktü. Ko çin, masum kanat darbeleriyle nını açıfa vuran tek ateşli agız disi için çınlıyor sandı. Ne ya hanım geçti. Sonra.. tonra... casının solnna Zehra hanım yer değildi. çırpınırken, şurasını bnrasını E pacağını şaşırdı. Ufaldı. BücülDayanamadı, hafifçe dısan yaleşti. Sıranın en başına da açıp göstermeğe... O zavallı Ahmet filmi, Tütüncü kızı dü yerınde. Sonra yavaşça bana ozattı saf aysğını Ahmet. Meryem oturdn. kuzneok, çileden çileye, cefaEminenin kucaktan kncağa do= şını kaldırıp, Aziz'in bulunduDaha dofrnsu az önceki gibi iAhmet ksfasını çeviremiyordan eefay», çnknrdan çnkura lasmanm seyretmiyordn. = ğu tarafa baktı. çeri çekmedi de, öyle azıeık adu ama, biliyordo, onnn ne ka ynvarlandıkça, cinemadaki ka= Hayır, Aıiz onn dtişunmüyor Havada, sağ omozunun üzeçık tvttn. Başını kaldınnca göz dar yakın olduğnnn. Bir sıra, dın kalabalığının büyük kısmı E da t ara. Ahmede çevrili defilgöze geldiler Meryemle. rinden geçen, içinde tozların bir iskemle genişliği arkadayda, başladı bnrnn çekip, göz sil ~ di yüzü. kokuştugv, sigara dnmanlanBir an her sey, herkes kaydı Meryem. Yanyana iki bae«meğe! ^ Yerinde yarım dönerek doğnın dalgalandığı, kıpır kıpır, oy boldu. gı »or sığacagı ensiz, daracık Tonyalı ise, yerinde hop otn= ralmoş, yiyeeek gibi açtıgı göınak ısık seline dalmış gibi yatki çift göz kaldı birbirine geçit ayırıyordn onları. Başırnp hop kalkmafa, bir Ahme= leri, hattâ ağzıyla, yeni gelençevrili. Sevgiyle, haaretle d«p nı saf omnzunun üstünden, san pıyor, fakat yalnız, az arkada, de, bir Adil'e sarılarak, defil E leri takip ediyordu, adım adolu, ışıl ışıl, ürkek ürkek baperdeden akseden beyazlıkla ki karşılara, duvarlardaki resade ön sıradakj kansı, bötün ~ dım, kan, iki çift göz! simlere bakıyormnş gibi, hanarlanmıs iri gözlü bir yüz gösalen tarafından rahatça duyu^ Ahmet, içinde Uımıldayıp can Sonra geçtl Meryem. fifçe v«na revirse, onu görecerüvordu. labileeek bir sesle bağırmağa = lanan Bfkeyle, az önceki tntukğini biliyordo Ahmet. Parmağını uzatsa, ona değekoyuldn. Meryemiıı, perdeye dönük, a= lugnnun kaybolduğuno hissetbiletek, onu tutabilecekti AhMeryemiıı nefesini ensesinde, «Uh be eanunı! Amma da ma ena bakan yüzünü. ~ ti. Tonyalı cevap almaktan ümet. Kımıldtunadı bile. Yalnız, knlaklarında hissediyarmaşcasarılair çııcag^vı. öpnte tilen Bir ara, filimde komik bir misini kesmiş, kızgın bir lavırbacağına sürtünüp kaçıveren sına ürperiyor, ama yerinde kaoni... öpme oni! öpiir! Amma 5 • gene öteki yanına çarpılmış. » şey mi oldn nedir, her zamanşeyden, yayılan, bütün vücudüzık gibi katılaşmış kalmış, dö da emiir ha . Ah namuçsuı he= heyecanlı el kol hareketleriylc kinden de giUel görünen bu nü kaplıvan sıcaklıkla, belli nemi.vordu arkaya. Bakaınıyorrif. Pnldin earibvn çizuni da = kirabilir ne sövlüyordn Adil'e. dora, taptaze yöıön minik »t belirsiz tftremekle yetindi. du. ez pakalum .. Pen olacaim çim= Veli Reia «nde. s*fi golu sezı mırıldaodı, dişler pınldadı. Hemen bir ara arkada, ince di «rada, cösterecefam sa'a Kirder Tonyalı.va, sarılmak = linhyarak, ince daracık geçidar geçidin sağ tarafında, başda:» geldi içinden, ena bu güzel ye(Arkası var< ^»IIIIIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIflllMIIIIIIIIIIUIIIIIMIIIIIIIIIMIMIII IIIIIIIIIIII<flfffl1lllll1f|ftt111111tf1tirillf11lflllllIlf1lflIIIIIIIII|||lf||l|llIl|||l|MIIIIIIIllirilll llllllllllllllllllil lllllllllllh^ ıPENiZAUCI YA7AN S CUMHURİYET Nüshası 25 Kuruş Tirkly* Hartd Lira Kr. U r a K i 6 aylık Türkiye Kızılay Dernegi Genel Müdürlüğünden: (Mnhteltf cins kamyon, kamyonet ve çeşitli mo.oriu vasıtalar satılacaktır) Senelik T5.60 KOKAY 22.00 44X0 Basao ve Yayan Cumhuriyet Ifatbaaolık ve ihtiyaç fazlası ve Cemiyet hizmetlerinde kullanılmayan muhtelif CBzetedlik Türk Anonlm Şirketl Cağaloğlu Halkevl Sokak No. 3941 cins kamyon, kamyonet ve çeşitli motorlu vasıtalar 13/6/1961 salı SablbJ günü saat 10 da Ankara'da Kızılay Etimesğut Merkez Deposunda açık artırma suretiyle ratılacaktır. NÂZtME NADİ Vazı Islerlnl fillen ıdare eden Talipler mütemmim malumatı Ankara'da Kızılay Genel MüdürMesul Müdüı lüğü ve Etimesğut Depo Müdürlüğünden, istanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edebilirler. Basm 653 A. 10278/443 ŞAHÎN PERESE Gazetemlze gemerUen evrak » t İTH\LÂTÇILArUN NAZABI DİKKATİNB: yazılar nesredilsin edllmesin lade edilmez. tlânlardJrB mesulrj'et KOTA 6 Gümrük Tar 85.01.21 kabul edilmez Dünyanın en meşhur Ingiliz aile ve sanayi * Abone ve 11in lslerl İçin, larMr. üstüne cAbonet veya «tlân Servisb Dikiş makina motorları ithal etmek istiyen ithalâtçılara kaydının konmasi lâzımdır. proforma fatura verilir. Derhal teslimat. * Türkiye Mümessili: BİTEKS İTHA1ÂT ve MÜMESSİLLİK BV GAZETE BASI» AHLAK ! Adres: Sakaçeşme sokak Coşan su han 15/15 İstanbul Tel: 22 72 90 YASASINA UYMAY1 TAABHÜ71 ETMİSTİR. 3 aylık 40.00 150.00 80JM SEW TRİC İSTANBUL ANKARA İSTANBUL S E Y A H A T L E R İ N İ Z D E EMNİTETLİ KONFORLU HOSTESLİ HER GÜN SABAH ve AKŞAM Kİ. Terminal (.alata: 44 84 71 44 34 31 Taksim: 47 17 30 MUNTAZAM SEFEBLERİ İLE i:iHRINfZI)EOIR ACF.NTELKR: Ank. lernıinal Kadıköy : 36 36 Llus ; 11 86 00 11 96 63 Sirkeci : 22 89 1? Kızılay: 12 77 T! 18 60 m Cağaloğlu: 22 21 00 T.B.B. 236438 OTOBÜSLER!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle