20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 Haaran 1961 CUMHURtYET Baştarafı 1 ıncı sahifede ni lordum. Sert bir luanla: «Senin Baştarafı l ıncı sahifede Allahıma şükürler olsun... neyine »öyleneceğim.. Senl buraya yetin doğum sancısı içindeyiz. YaArkadaşımdan geçen sene yatır gönderene küfrediyorum.» dedi. püan anayasa da ikinci Cumhuri Baştaralı l tncı sabıtede ve muhatap olacaklarmı açıkhya dığı vergilere ait kâğıtları alırken Küfür ve kahve içme faslı bitti, yetin anayasası olacaktır.» demişsi gelmektedir. Bu taktik muvaf rak Çiçeron'dan Bir misâl vermiş biraz da izahat almıştım. Şişhane memur bana dönerek, «Büyük Partir. fak olmuş ve clnönünün peşinde ve «Bir iktidar zamanı gelince ik Izmir 11, (Telefonla) Bugün deki vergi dairesine gidilecek, sr makkapıya gideceksiniz» diyerek Giritli izahatına devamla: refe yiz» afişleri ve Sarıyer kongre tidarda n inmesini bilmezse tarih Altındağdaki Metalurji Demir raya girilip vergi yatırılacak. Al konuşmasına başladı ve orada Garanducna sunulacak anayasanın 4.5 sinde Inönüye bağlılık telgrafı çe onu iyi yâdetmez» demiştir. Fabrikasında oldukça büyük za dığım izahata göre, öğleden sonra latasaray Kulübü sokağında Yıldız ayda hazırlanmış olduğunu, bu kilmesi teklifi, sürekli alkışlarla Yine kongr e kararı ile bir ko rar yapan bir yangı n çıkmıştır. saat 2 de soluğu Şişhanedeki vergi Apartmanının 3 üncü katına çıkanun fazla bir zaman olmadıığını, tasvip edilmiştir. Bilindiği gibi nuşma yapan C.H.P. ll Idare ku Fabrikanın tavlama eritme da dairesinde aldım. Bankların önün rak vergiyi yatıracağımı belirtti. Burdur 11 (Telefonla) Burdurda büyük bir Atatürk anıtı 1948 îtalyan anayasasınm ise 1.5 bugüne kadar Gülek. teşkilâtta hi rulu üyelerinden Ekrem Özden iresinde mazotla müteharrik ocak de hemen hemen hiç kimse yoktu, Yıldız Apartmanını bularak 3 ünyaptırmak üzere bir dernek kurulmuş ve idarecileri bugün ilk topyılda hazırlandığmı, tarihte 24 zipçilik^ yaratmakla suçlandırıl yaptığı konuşmasmda ezcümle lar kısmında çıkan yangın bu kı rahatça vergi yatıracağıma ve söy cü kattaki vergi dairesinin genç lantısını yaparak faaliyete geçrhişlerdir. saatte hazırlanmış anayasalara da makta idi ve bu yüzden de ll 1da şunları söylemiştirr sırada külliyetli miktarda mazot lentileri yalanhyabileceğime sevi memurları önünde sıramı beklemerastlandığım, bunların ise demok r Kurulu tarafından Genel Mer• Hiç kimsenin C.H.P. içindeki bulunması yüzünden süratle geniş niyor; bu gibi söylenti çıkaranlara ğe başladım. Fazla kalabalık yoke ratik olmaktan Tekirdağ Karacakılavuz İki orman kaçakçısı, hazırlanan ikinci uzak olduklarını, keze rapor edilmişti Dünkü kon parti tesanüdünü bozmaya hakkı lemiş, çok yükseklere kadar ula da kızıyordum. Bank'ın arkasında tu. Memur, vergi yatıracak olan Cumhuriyet ana grelerde yaratılan yeni havaya ki memure beni gayet nazik kar bir şahsa, misilleme hesapları ög\oktur. Bazı arkadaşlar maalesef şan ale\ tavlama makinalarına köyünde Atatürk büstü silâhlı müsademe yasasının bir reaksiyon anayasası delegeler bir anda uyamamışlar. Istanbul ll Teşkilâtımn tesanüdü da sirayet ettikten sonra, yakında şıladı ve sağ tarafında ileride o retiyordu. Ben de kulak misafiri ve hubaşka bir vergi misillemelerini açıldı neticesinde yakalandı olduğunuteşkilbunun en büyükkay geçirdikleri kısa bir tereddüt dev r.ü bozmak istemektedirler. Buna ki iki ttnkeri ve diğer tesisleri turan «Sizin işinizimemuru göstere olarak şu çalıştım. Fakat ne öğsusiyeti ettiğini, fikri arkadaş yapa renmeğe mehiç kimsenin hakkı yoktur. C.H.P. tfcddıde başlamıştır. Yetişen itfa rek: resinden sonra Inönüyü destekleTekirdağ, 11 (a.a.) llimizin Burdur 11 (Telefonla) Bahçe naklarmın 1948 Îtalyan, 1949 Alcak» dedi. Arkadaşına gittim; evdiklerini ifade etmişlerdir. Bu a içinde fikir tartışmaları, tenkitler iye eıleri maske kullanmak ve kö rakı tetkik etti ve bana dönerek: mur anlatabiliyor, ne de dinliyen merkeze bağlı Karacakılavuz kö viran köyü civarında Şükrü ve man, 1958 Fransız, 1924 Türk anabizler herhangi bir şey anlıyorduk. mukaddestir Ama. bir de tüzüğü pük ."kmak suretiyle bir saat mü yünde öğretmenler tarafından yap Mehmet Kubilây adında iki or yasaları ile Istanbul ve Siyasal rada bazi delegeler de yerlerinden «Buyurun vezneye» dedi. Veznenin fırhyarak. .Genel Başkanımızın müz bulunduğu unutulmamalıdır. tadele etmişler ve ateşi kontrol önünde beş kişi muntazam bir kuy Nihayet iki taraf da yorulduğuntırılan Atatürk büstü, törenle açıl man kaçakçısı, Orman Bakım me Bilgiler ön tasarıları olduğunu, peşindeyiz; fakat bugüne dan, bundan vazgeçildi; öğrenilkadar Takım halinde nâmuslu bir yol £.:tır.a almışlardır. Yangının sebe ruk yapmıştı. Altıncı olarak kuy mek için de başka bir merci seçilmıstır. murlarmdan Hüseyin Kerim ve bilhassa son tecrübelerden ders hiç bir kongrede bunu tekrarlama da yürümek mecburiyetindeyiz Biz bi henüz tesbit edilebilmiş değil ruğa girdim, yarım saat kadar bek di. Saatime baktım 15J0 a geliyor* Törende, Vali, Millî Eğitim Mü Eyüp Yaşar ile yaptıkları silâhlı ahnarak boşlukların doldurulduğu dık, aramızda onun peşinde olma C.H.P. mensupları olarak Yassı dır. Zararın mühim olouğu bildi ledikten sonra sıra bana geMi. Vez du. İlk vergi dairesine girdiğimde dürü, öğretmenler, öğrenciler ve müsademede başlarından ağır su nu ifade etmiştir. yan mı var? Ne demek isteniyor? adtıya gitmek istemiyoruz. Zira rıirnekte, ancak her hangi bir ra nedar elimdeki kâğıtları kontrol ise saat henüz 14 ü doldurmamıştı. civar köylerden gelen kalabalık bir rette yaralanmışlardır. Yenilikler Teşkilâtımız arasında bazı fikir Yassıadaya yalancı ve dalavereci kam verilememektedir. ettikten sonra: «Beyoğlu Evlendir Bir saate yakın bekledikten sonra halk topluluğu hazır bulunmuşKaçakçılar yakalanarak Adalete Giritli, referanduma sunulacak aynhkları olabilir; fakat bu Inö îerle, c'üzenbazhk edenler ve cep tur. Bugün şehrın muhtelif semtle me Dairesinin altına gideceksiniz» sıra önümdeki şahsa geldi. O sırateslim edilmişl'îrdir. anayasanın 1924 Anayasasına na nüye bağlılığa raptedüemez» şek yolu arayanlar gitti. Törene Istiklâl Marsı ile başlanrin;!e üç mevziî yangın daha ol diyerek makbuzları uzattı. Işste ma da memurların çayları geldiğinden zaran getirdiği yenilikleri şöyle linde bağırmışlardır Senirkent sulama tesis özetlemiştir: mış, Tekirdağ Valisi bir konuşma Iskemleler bize değil, biz iskem ıtıiış ve hafif hasarla bastırılmış cera böylece başladı. Beyoğkı Ev çalışmaya kısa bir müddet için moj lendirme Memurluğunun altuıdaki la verildi. Neyse, mola da bitti. Ayaparak bayrağımıza sarılı büstü Kongrelerin diğer bir hususiyeti lelere seref vermeliyiz.» tır. 1 Egemenlik kayıtsız ve şartleri hizmete girdi mahalde de bir vergi dairesi bulu damcağız elindeki kâğıtları uzattı; açmıştır. Bundan sonra konuşan de, konuşmalara tahdit konulması Silivri ilçe kongresi Senirkent, 11 (a.a.) Hoyran Gıi sız milletindir demekle beraber \'e hiç bir delege kâfi derecede fik nuyordu. Kapıdan girer girmez sağ memur şöyle bir baktıktan sonra: öğretmen ve öğrenciler, Atatürk Güreşçiler, Japonyada tarafta oturan ilk memura yıaklaC.HP. ilçe kongresi Silivri Kül ve devrim ilkelerine olan inanç ve lünde arazi sulamak için inşa e bunun devlet ve yasama organı ta rini beyan edemeden, «Seçimlere Hacı Bekirin haa... Adara bir dilen tesisler ikmal edilerek hiz rafından kullanılması hukuk ve geçelim» avazelerinin yükselmesi tür Derneği saloounda yapılmış ve şarak, bina vergisi yatırmak istebağlılıklanm belirtmişlerdir. turnede mete açılmıştır. adalet esasları ile sınırlanmıştır. 125 tlele^e ka'ılmntır diğimi söyledim. Yüzüme uzun kntu şeker gönderir; bu kadar verolmuştur Şarkışla'ya ceviz büyük Törende Isparta Valisi, Tarım Ba 2 Hürriyetler, anayasada te Baştarafı 6 ncı Sa. müddet, hiçbir şey söylemeden, gi muamelesi boşa yapılır mı? Baskanlık nivanı seçildikten fcn | Daha evvel Istanbul teşkilâtın Her halde bayramda yollıyakanlığı mensupları ve kalabalık minata alınmıştır. Bilhassa tanra İlçe Hf.şkanı Fikret Gündoğan, güreş şampiyonasına katılan Türk baktıktan sonra: lüğünde dolu yağdı ı da teşekkül ettiğini bildirdiğimiz cak. bir halk topluluğu hazır bulunmuş zim ve tâdili hususları birbirin«10 ser.e ıradietle bir kâbus ha güreşçileri bugün Toyama şehrinı üç gruptan biri olan tarafsızlar Sivas 11 (Telefonla) Bir haf tur. Şimdi gönderse batar mı? « Git Allahaşkına, senin başka den ayrılmıştır. yatı yaşayıp, ilâhı biı işaretle ce de yapılan bir gösteri maçında | da. Beşiktaş İlçe kongresinde bir tadanivîri yağmur duasma çıkılnn Batmaz, batmaz ama gönderTeknik Ziraat Teşkilâtımn inşa 3 Siyasî parti kavramına yer hennemi ıstırabtan kurtulmuş. hür seçkin Japon güreşçileri ile karşı işin yok mu?» demez mi. Mermura, hayli faaliyet göstermişlerdir. Kon Sarkışla ilçesinde 3 gündenberi ettiği tesisler ve zirai sulama koo verilmiştir. inssniar'n reffhı vo tıeresi için laşmışlar \e neticede beş galibi gayet ciddî olduğumu ve Şişha.ne medi işte... gre başlamadan delegelere dağıtKarşılıkh bu konuşma devam erievamlı yağan yağmurdan sonra peratifince getirtilen saatte 800 kazanmış den beni buraya yolladıklarını; ge4 Siyasî hürriyetler çağdaş deyiz» ıjiye baFiiıdığı faaliyet ra y»t ve üç beraberlik tıkları beyannamelerde, hizipleşçen sene verginin oraya yatmasına derken, her iki memur da arelaceviz büyüklüğünde dolu düşmüş 1200 ton su veren motopomp grupu demokrasilerdeki gibi lardır. ekonomik porunu rkurr.i'stur ve 1.000 dönüm mahsul harap ol sayesinde 3.000 dekarlık arazinin ve sosyal haklarla takviye edilmiş menin parti için çok zararlı olduBu güreşlerde Türklerin hiçbir rağmen bu sene buraya yatacağını rında şakalaşıyor ve etrafa, istekRaoorda. M;!lî Biılik Komitesi zorluk çekmeksizin galibiyet ka izah ettim. Hiç cevap vermeden eli lerinin de şaka olduğunu ihsas etmuştur. Şimdi de köylüler, yağ sulanması imkân dahiline girmiş ve iktisadi kalkınma plâna bağ ğu, esase n Genel Merkezinin son ile yandaki arkadaşma beni harvale tiriyorlardı. tâmiminde gruplaşmalara son ve ne C.H.P. nin lajıhnğı belirtilmiş zp..ıd;kları bildirilmektedir. murun dinmesi için dua etmek tir. lanmıştır. En pihayet sıra bana gelmişti. rilerek kardeşliğe önem verilmesi bu arada C HT. nin Silivrideki tedirler. Bugünkü karşılaşmaların neti etti. Bu arkadaşın da her halde si5 îki meclis sistemi kabul e nin istendiği belirtılmiştir. Bu su derneklcrlp ÜRİs.ir.den söz açılarak Harb Malulü Gaziler nirli gününe raslamıştık.. Bir taraf Binbir güçlükle 6 numarah Fürüzaceleri şöyledir: dilmiştir. Ikmale kaldığından denılrrıiştir • Cemiyetinin 14. kongresi 6 Yargı görevi ve organına retle Istanbul teş'lilâtı içindeki hi şiiyle îhtitâlden sonr;ı feshedilen 52 kilo: Cemal Yanılmaz C. Ka tan kahvesini yudumluyor; bir ta ğa defteri bulundu, karıştınldı, say raftan da söyleniyordu. Kendisine fası da bulunduktan sonra, hesaba «zipleşmelerin Genel Merkez tarawajiri ile berab^re kalmıştır. intihar etti gayet nazikâne bana mı söylendiği geçildi. Hesap da tamamlandıktan Ankara, 11 (a.a.) Türkiye Harb kuvvetli bir yer verilmiştir Anafından da kabul edildiği açıklan bütür. derneklenı temmuz ve a57 kilo: Hüseyin Akbaş M. MatTarsus, 11 (Telefonla) Şehri Malulü Gaziler Cemiyetinin 14. yasa mahkemesi kurulmuş, hâkimsonra elime bir makbuz sıkıştırığustos ayları ic'nde yeniden yapı subarayı ittifakla yenmiştir. mış olmaktadır miz Şehit Mustafa Mahallesinden kongresi dün Ankara Orduevindtf lerin tarafsızlığı sağlanmıştır. larak, «Vezneye» emri verildi. lan kongrelerini izleyen partimiz 62 kilo: Yunus Pehlivan Tmıta M. B. K. dün önemli bir Vezne de bir âlem.. Bir türlü para Sarıyer İlçe Kongresi ve Ortaokul 2. sınıf öğrencilerin Cemiyet kurucuları ve şubelerden 7 Anayasada millî devlet tâIdare Heycti, her aernek toplantı miya iie berabere kalmıştır. den Ongun Helvacı adında bir ço gelen delegelerin iştirakiyle top biri kullanılmış ve bundan ne kas Sarıyer İlçe Kongresi. Gülek ta sına katılmar ıı için vatandaş ve sayamazlar, hesap yapamazlar; tebliğ yayınladı 67 kilo: Hayrullah Şahin K Hocuk, üç dersten bütünlemeye kal lanmıştır. velhasıl ancak 15 dakikada birim tedildiği başlangıç bölümünde be raftarı gravatsızlar grupunun ba partiliyi fevkeümiş ve yapılan se riuchi ile berabere kalmıştır. şında bulunan Oğuz Oran'ın konmasından müteessir olarak intihar Baştarafı 1 inci sahifede hesap tamamlandı. Parayı yatırdıBaşkanlık divanının seçimini mü lirtilmiştir çimler s. . und;ı bütün dernekler Türk Güreş Ekipi Japon Millî etmiştir. ğıma dair deftere işlenecek mahalbulunmuşlardır. taakıp aziz Atatürk'ün, şehitleriGiritli, Kurucu ıvleclisin hazır gre başkanlığına ittifakla seçilme dp ekseriyfti <)de eden partimiz Güreş T.'.kımı ile karşılaşacak Saat 18 de toplantıdan aynlan le döndük, burada da defter muamizin ve ebediyete intikal eden ladığı Anayasa için bir takım ek Eİ ile başlamıştır. Oğuz Oran kon hâlen baîısi gtçen teşekküllerin Toyama (Japonya) 11 (A.P.) Genel Kuroıay İkinci Başkanı Kor melesi bittikten sonra makbuzu Cemiyet mensuplarının mânevi hu sikliklerine rağmen Bisiklet şampiyonası başarıh ve gre idaresinde zaman zaman ll 1da zurlarında saygı duruşunda bulu cnükemmel denilebilecek bir anare Kuruluna kıır yapmış, delege idarlerini . . utic tutmak imkânını Bugün Toyama'da Japon güreşçi general Muhittin Onar: «Resmimi şefe imzalatacağım belirtildi. Sef (Bastarafı 6 ncı sahifede) nulmuştur. l.aznnmıştır leri ile yaptıkları karşılasmalar çekmeyin. çıkarken her şeyi söy makbuzu tetkik ettikten sonra, «heyasadır» diyerek sözlerini bitir ler tarafından İl Idare Kuruluna ri Ünitsporlular basarı sağlamış ve Münfesih D.P. lilere de temas da beş galibiyet ve üç beraberlik yapılan hücumları kesmekte maGündem gereğince komisyonlar miştir. liyecekler» demiştir. İkinci Baş sapta yanlışlık var» diyerek geri Istanbul sampiyonluğunu kazasmış haret göstermiştir. Söz alan dele edilen raporda, «Bu vatana ve bu kazanan Türk güreşçileri yarın kan buradan doğruca Jandarma verdi ve düzeltilmesi için ilk gittiteskil edilmiş ve raporlar incelenÇağdaş demokrasinin bütün mülardır. hareket edecekl^r ve Genel Kumandanlığ.na gitmiştir. ğim yere uğramamı söyledi. Gitgeler ise, C.H.P. nin yok edilmesi millete kötülük etmemiş, menfaat Tokyo'ya miştir. Teknik neticeler : esseselerini getiren anayasaya, öğleden sonra delegeler toplu talyadaki gibi gecikmelere mahal isteı:diğı ^amanlar nasıl bir vah peşinde koşmamış, kendi entrika 1315 haziran tarihleri arasında ToSaat 18.10 da toplantıdan çıkan tim. Buraya geldiğimden beri dör1 Zeki Bektay (Ünitspor) 3 sa. halde AnıtKabre giderek Atatürk' bırakmamak için müesseselerin as dpt içinde bulunuyorlarsa, bugün sı ve çıkan için partizan baskıla yama Güreş Salonunda Japon Genel Kurmay Başkanı Orgeneral düncü defa hesap yanlışhğı yapılı56 dak. yordu. Hesap düzeltildi, aynı yolra âlet olmamış temiz vicdanlı di Milli Güreşçileri ile üç hususi Cevdet Sunay ise etrafını saran dan yine şefe kadar geldim, iyiden 2 Sadık Yalım (Ünitspor) 3 sa. ün ve hürriyet şehitlerinin kabir garî 6 ay, âzami 2 yıl içarisiıde ku de aynı birliğin teessüsünü iste ğer partililere kardeş gözü ile ba karşılaşma yapacaklardır. lerini ziyaretle saygı duruşunda rulması şartı konmuştur. Memle mişlerdir. Başka bir delege ise basın mensuplanna şunları söyle iyiye tetkik ettikten sonra bastı 56 dakika, bir tekerlek farkı. kıyoruz» denilmekte ve C.HP. saf bulunulmuştur. miştir: 3 Kaya Tokgöz (Konya Şek. ket şartları dolayısiyle Temsilci parti içindeki bugünkü hizipçili larına çağırılmaktadır. imzayı; apartmanın merdivenlerinğin bir şahsi menfaat yarışması ol « Ben Istanbuldan geldim. Mil den inerken saat 16.45 i gösteriyorMevsimin ilk yelken İst. Böl.) 4 sa. 1 dak. ler Meclisi tam bir seçim sistemi Bu arada bir konuşma yapan duğunu ve C.H.P. lilerden çoğuli Birlik Komitesi ile görü;:meler du. n . Kategori : ile kurulamadığı içindir ki haz;rC.K.M.P., C.H.P. ye Gündoğan, köylerden gelen deleyanşı de bulundum. Şimdi size toplan60 kilometre olan 2. kategori mülanan anayasa önümüzdeki gün nurı mebusluk peşinde koştuğunu gelere, kendi köylerinde referan Cezayı göze alıp vergi yatırmıdışına Baştarafı 6 ncı Sa. tılanmız hakkmda tebliğ sabakasında da çekişme olmuş, Şişvereşiddetle hücum etti lerde halk oyuna «referanduma» söylercesi üzerine, sadet dum için «Evet» demeleri icap etyanlara hak verirken; hâlâ vergi H takımı burada muvaffakiyet sağSnipe (Serbest) sınıfı: cekler.» Ziya NEBİOGLU çıktığından Oğuz Oran tarafından tiğini söylemiş. bunun bir parti Baştarafı 1 inci sahifede sunulacaktır. oralara düşeceklere sözü kesilmiştir. iamıştır. 1 Nur, Bali (KYK.ı Genel Kurmay Başkanı. Millî yatırmayıp, cut olduğunu belirtmişler ve 1* Son olarak konuşan Oğuz Oran meselesi olmadığmı da kaydettik 2 Mahmut, Aydın (KYKl Teknik neticeler : Birlik Komitesinden doğruca ma hakikaten acıdım... arada en enteresan konuşmayı Erol DALLI T. H. Y. kiraya uçak ise ilçelerde yapılacak toplantılar ten sonra, «Aksine rey vermek is 3 Aydın, Ali (KYK) 1 Yorgi Manoyadis (Şişli) 2 sa. Temsilciler Meclisi üyesi ve bir kamına gitmiştir. Snipe (Yerli) sınıfı: da partili avukatların Anayasayı teyenler mutlaka çarpık düşünen 4 dak. Müşterek toplantıyı müteakıp ara Yassıada'da düşüklerin avuverecek 1 Sümer, Yılmaz (F.B.> izah etmelerini istemiş v e diğer Ierdir» demiştir. 2 Turgut Çağlar (Ünitspor) katlığını yapan Seyfi öztürk yap1 Hrutçef, silâhsızlanma Milli Birlik Komitesi tarafından Baştarafı 1 inci sahifede bütün partileri referandumda bir2 Mchmct, Sedat (KYK) Çatalc» ilçe kongresi 2 M . 10 dak. şu tebliğ yayınlanmıştır: mıştır ve Almanya konusunda Şarpi sınıfı: Sinema binasmda yapılan Çatal 3 Avadiı Sporeu (Şisli) 2 «a. Seyfi Öztürk, partisine yapılan ya verilecektir. Uçak kiraları bu liğe dâvet etmişitr. M.B.K. tebliği tip geziler için şöyle tesbit edilmiş 1 Alpan, Arif (Moda) ca C.H.P. kongresine köylerden ge 17 dak. Eyüp ilçe kongresi «MilH Birlik Komitesinden tebiftiralan ve isnatları cevaplandıKennedy'ye nota verdi 2 Attilâ, Yalçın (KYK) Müsabakayı kazananlara mera racağını belirterek 1950 den öntir : C.H.P Eyüp ilçe kongresi dün len 151 delege katılmıştır. İlçe Baş liğ edilmiştir: Yurt içi : Istanbul Izmir, Iz 1.5 saat tehirle, Eyüpteki Melek kanı Reşit Aykut tarafından faali Baştarafı 1 inci sahitede Finn sınıfı: simie mük&iatları verilmijtir. M.B.K. si bugün Genel Kurmay müzakereye ceki hâdiselerden bahsettikten mir Istanbul (1 günlük) 4,500, An1 Metin, Balkır (KYK) dâvet etmekte ve yet raporu okunduktan sonra bir Ankara Bölgesi bisiklet yarışı Başkanmıa da katıldığı bir toplan «dört büyük devlet Birleşik Asonra, «şimdi de siz e C.H.P. lile kara Izmir. Izmir Ankara (1 gün Sinemasmda yapılmıştır 290 dele 2 Koray, Oğuztaş ( P * . ) Ankara, 11 (Telefonla) Beden rin iftiralarını gösteren gazete genin iştirakiyle ve oldukça heye konuşma yapan ll İdare Kurulu tı neticesinde aşağıdaki hususları merika, Rusya, tngiltere, Fransa 3 Oğuz, Nur (F.B.) lük) 5.500, Ankara Samsun TrabTerbiyesi Bölgesi bisiklet ajanlı kupürleri okuyacağım» canlı bir atmosfer içinde toplanan üyesi Fehmi Atatıç, ihtilâli C.H.P. demiştir. tesbit etmiştir: iki Almanya'yı barış andlaşması ğınca tertiplenen 140 kilometrelik Birkaç kupür okuduktan sonra zon Ankara (3 günlük) 9,200; An kongre, eğer bazı delegelerin za nin hazırladığı yolundaki sinsi pro Büyük Türk milletinin yüksek ve Almanya'nın birleştirilmesi ile kara Antalya, Antalya Ankara Bölge bisiklet yarışı bugün yapılpogandaların aslı olmadığını ifaVali kupası man zaman yaptıkları lüzumsuz şuuru ve kadirşinas işbirliği ile ilgili meseleleri aralarında hallet devamla, C.H.P. liler e «iftiracı, (1 günlük) 6,000 lira. raıştır. de etmiş, «Hiçbir zaman iktidar Baştarafı 6 ncı Sa. bir sene gibi kısa bir zamanda Yurt dışı : Izmir Rodos, Ro ve yersiz konuşmaları olmasaydı peşinde koşmadık. Böyle olsaydı 10 biıikletçinin katıldığı müsaba jurnalcı, istismarcı, samimî olmıtafa), K. Îbrahim (Mesut), Ismet, her alanda yönelmiş bulunduğu meye zorlamalıdırlar.» demekteheyecanmdan hiçbir şey kaybetmek ka umumiyetle çekişmeli bir şe yanlar, inançları, imanları, fazi dos Izmir (1 günlük) 6,500 ve îz sizin, tam bir vekar içinde cereyan 1950 de iktidau teslim eder miy Rahmi. dir. kilde gecmiş ve şu netice ile son letleri olmıyanlar» demesi, dinleyi mir Lefkoşe, Lefkoşe Izmir tudik, böyle olmasaydı 1957 den bu Kasımpaşa: Hâzım Yılmaz, Feh cnuz millî, siyasî. iktisadi, sosyal Sovyet Rusya, Batı Berlinde edecekti. leri hayrete düşürmüştür. Kon ristik seferleri 6.600 lira. bulmustur : yana iktidara gelmek için tertip mi Adnan, Celi, Argun Coşkun, ve demokra'jk gelişmenin yakın dört büyüklerin sembolik mahiBilhassa bir delegenin bütün is hazırlamaz mıydık» demiştir. greden sonra öztürk'e, konuşmave müspet sonuçlarmı çekemeyip yette Birlik bulundurmalarına ıti Uçakların bir günlük, iki günlük 1 Mustafa Palaska 4 sa. 39 dk. Rıdvan, Ergun, Yılmaz, Ruşen. Sizli maksatlarla hareket edenler raz etmiyeceğini aynı zamanda, 2 Nazmi Ayvalı 4 sa. S9 dk. sında zikrettiği sıfatları bir kâğı veya birkaç günlük kiralanması da rarlara rağmen kürsüden inmiyeBeykoı: 1 • 1. Spor. 1 rek «Işte ben böyle adamım ve ko Yeni kurula n siyasi partilerin tarafından en ufak vesilelerle da Birleşmiş Milletler bimayesi al3 Gürel Tokoğlu 4 sa. 40 dk. da yazarak imza etmesi rica edil mümkün olacaktır. Günün ikinci maçmı Beykoz ile hi fırsat ittihaz edilerek millî efnuşurum da» diyerek 55 dakika C.H.P. ye yaptığı târizlere temas 4 Abdülkadir Karaman 4 sa. 50 miştir. Kâğıdın arkasına «gayrıtında, «serbest sehir»de tarafsız Istanbulspor yaptılar, mesul şahısların baskısmdan dudakika. Kürekleri, Fenerbahçe müddetle mikrofonu meşgul edişi eden Atanç, C.H.P.e nin Kemalizme kmlar arasında geçen karşıhklı a kârı buland:rıcı bazı yalan haber bir kuvvet bulundurulmasını kakarşılaşma ve yulan şikâyetleri belirttim. Bu diğer delegelerin protesto gösteri dayanan 6 prensib bağlı olduğunu propagandaların yayılması bul edeceğini bildirmektedir. Bedri Sakarya neden jirmedf? lerine sebebiyet vermiş, bu ara ifade etmiş, «Bu prensiplerimizin da takımlar puanları paylaştılar. na çalısılması üzüntü ile müşahekazandı Istanbul şampiyonasım geçen çok mahdut bir zihniyete aittir. Hrutçef, barış andlaşmasımn im olduğunu, 1 1 . İlk devre 0 0 bitti. İkinci de edilmiştir. C.H.P. hedef değildir. cümlesini da ıshklanmı.ş, yuhalanmış ve kon memleket içi n hatalı yıl Türkiye şampiyonası ile bir Baştarafı 6 ncı Sa. zalanmasmdan sonra bir müddet zararlı bulunduğunu iddia eden devrede golleri 73. dakikada Ahyazarak konuşmasını tevile kalkış yıl. millî takım seçmelerinde, îs grenin heyecanını dağıtmışbr. Tamamen millî birlik inancı ile likte kazanan Bedri Sakarya bu Mümtaz Özararın ittifakla kon karşı partilerle karşılaşmamakta met (İst.), 4 dakika sonra da Erol hareket eden Türk silâhlı kuvvet için her iki Almanya'nın da men raüsabakaya ameliyatlı olduğu mıştır tanbul ve Türkiye şampiyoııluklasup oldukları askerî ittifaklar iyız. Prensiplerimizin dışında da (Bz.) attılar. için iştirak etmemiştir. Yakmda rında büyük iddia sahibi oldukla gre başkanlığına getirildiği konC.K.M.P. Tarsus ilçe kongresi lerinin kendi yetki ve sorumluluk çinde yerlerini muhafaza etmelememleketin kalkınması için ele a Hakem: Muhittin Soner. antrenmanlarına başl^yacaktır. Tarsus, 11 (Telefonla) Şehri rını ortaya koydular. Gençler ve grede şehitlerimiz ve Atatürk i lınması icap eden esasları savuhudutları içerisinde yapılan bazı rini teklif etmiştir. Beykoz: Sıtkı Ziya, Hüseyin miz C.K.M.P. kongresi bugün ya kıdemliler arasında yapılan müsa çin yapılan 2 dakikalık bir ihtideğişiklikleri nanlar da yok. Kardeşlik havası Kâmil (Hasan), Yordan. Saim tâyin ve kumanda Nüklear denemeler konusunda bakalarm 7 sini birincilikle bitirme ram sükutunu müteakıp pılmıştır. C.H.P. içinde yurdun kalkınması için ile Yılmaz, Erol, Nusret, Ali (Cev ile Kotniteden vâki bir istifa haise Rusya, Cenevre Konferansına H. Emin Fidanoğlu Kongrede Emekli General Ekrem leri bunun en açık delili idi. Genel Sekreterliğinden gönderi riye gitmek berinin istismar edilmek istendiği iştirak eden üyelerin görüşlerini mecburiyetindeyiz. .let). Abdullah. En güzel yarış Babacan ve Kurucu Meclis üyesi le n bir tâmim okunmuştur. Bu anlaşılmıştır. Bu deSişiklikler Baş birleştiremediklerine dikkati çeke Istanbulspor: Yılmaz Ahmet Müsabakalar hakikaten iyi ve tâmimde C.H.P. lilerin vatandaşın Partimiz iktidarda olmadığı halde, Sadettin Tokbez birer konuşma sanki iktidardaymış gibi tenkidle (Necdet), Yalçın Kenan, Gün kumandan ve silâhlı kuvvetlerin rek, tam ve genel silâhsızlanmaheyecanh geçti. 1. teşvik müsaba emniyetini sarsacak hâdiselerden yapmışlardır. lüzumlu dan işe başlamanm daha iyi olaca SAİM LOKMAN re mâruz kalmaktadır. Fakat bü gör, Erdoğan (Yılmaz) Bilge (Na müştereken ınandıkları Ekrem Babacan konuşmasmda. kası adındaki yarışmanın en gü kaçınmaları ve ahengin bozulmave uygun değişiklikler olarak ya ğını belirtmektedir. B e ş i F . * ı ş , L j o ğ n h a n K y a n ı 121 zel müsabakası (4 tek dümencili) sma sebep olan hizipçilere karşı tün bunların cümlesi, sıhhatten zım), Kasapoğlu, Nusret (Ahmet), pılmıştır. «Ben askerim, siyasetten pek anlauzak tertiplerdir. Iktidar ve muHrutçef, Batıhların Rusya'mn , E>î 46 î 7 73 Tel: 48 43 95 mam. Özü başka sözü başka olan oldu. Buna, kürek sporu için iyi alâkasız kalmmıyacağı bildirili halefette C.H.P. y çatanlar niha Nedim, Nazım (Erkan). M.B.K. si başta Komite Başkanı tam genel silâhsızlanma teklifleri e lar artık siyasette muvaffak olamı bir başlangıç diyoruz. Galatasaray: 3 Feriköy: 1 yordu. Orgeneral Cemal Gürsel olmak yet çarpılmışlardır» demiştir. İ L 6555 455 Teknik neticeler yacaklardır» demiştir. Bu maçta Galatasaray ilk dev üzere bugün Türk silâhlı kuvvet ni kabul etmeleri şartiyle, RusyaFaaliyet raporunun açıklanma4 tek dümencili (gençler): ll Idare Kurulu daha sonra mün redeki kadrosu ile büyük bir hâ lerinin tam desteği altında mille nın nüklear denemelerin yasak e1 Beykoz (Necmi. Levent. Ve sını müteakıp tenkid bâbmda söz fesih D.P lilerin, C.H.P. ye katıl kimiyet sağladı. Feriköy ancak Sa dilmesi konusunda, bütün Batılı alan delegeler, ilç e idare kurulutine hizmet inancı ile ve elbirliği tekliflerini kayıtsız şartsız kabudat, Hamit, Cemal) 9.36 malarından dolayı dnydukları rıKırmızüılar kadrolannı değiş ile yekvücut bir halde millete le hazır olduğunu bildirmiştir. 2 Fenerbahçe (Sezai, Tufan, nun programsız çahştığını, genç memnuniyete işaret etmiş, C.H.P. tirdikleri zaman bir hareket göslik teşkilâtma lüzumsuz müdahavâdedilen zamanda demokratik ve Taylan, Cemil, Can) Muhtıra, nüklear denemeler konin, bu şahısları 10 yıl mNddetle terebildirler. 6. dakikada Ayhan, dürüst seçimlere ulaşma yolunda lelerde bulunduğunu ve Taşlıtar2 tek dümensiz (gençler): nusunda, Sovyetlerin Cenevre kon ladaki kızılay seçimlerinde d e ida hatalı yoldan döndürmek içi n ça 22. dakikada Ayhan, 44. dakikada kararlı ve azimli bulunmaktadır. 1 Fenerbahçe (Süleyman, Yılferansmdaki tekliflerini aynen hştığını sözlerine eklemiştir. Cenab'm golleriyle G. Saray dev re kurulunun partizan bir zihnibüyük tekrar] amaktadır. maz) 10.40 reyi 30 bitirdi. 2. devrede Ertuğ Anayasanın millet oyuna Bflrnova ilçe kongrtsi bulunduğunu bir ihtimal ile 9 temmuzda sunul2 Anadoluhisar (Kemal, Ah yetle müdahalede Izmir, 11 (Telefonla) C.H.P. rul Feriköy'ün yegâne golünü at masmın mümkün olacağı tesbit e Bonn siyasî eevrelerinde tepkiler büdirmişlerdir. met) 10.49 Bonn, 11 (a.a.) Sovyetler BirBornova ilçe kongresinde bir ko tı maçta 31 nihayete erdi. 3 Sümerspor îı Idare Kurulundan Orhan Birdilmiştir. Hakem: Abdülfeth Çalışkan. liğinin, Almanya ile barış andlaş 4 tek dümencili (kıdemliler): gı'.'in Suat UJugay'ın ve Ekrem nuşma yapan ll Başkanı Dr. Lebit Yukarıdaki hususlarda Komite ması imzalanması için araya altı Galatasaray: Bülent Cande1 Fenerbahçe (Mahmut Ke Ö2tien'in de hazır bulunduğu kon Yurdoğlu, yeni partilere tarizlerde mir (Muammer), K. Ali (Abdül nin ciddî karar ve hassasiyeti bir aylık bir zaman koyması, batılı bulunmuş ve bunların 15 20 sene İstiklâl caddesi No. 347 Merkez Handaki Umum Müdürlük mal, Güneş, Öktem, Zafer) £.48 greye saat 11.10 da da C.H.P. esmete) Özkan, Ergun, Erol kere daha sayın .lalkırnızın bilgi çevrelerde, Berlin buhranmın bu ve Merkez Teşküâtımızm telefon numaralan 2 Galatasaray (lsmail, Erdem, ki Genel Sekreteri Kasım Gülek geride kalan hâdiselerle C.H.P. ne Uğur (Ergun), Recep (Ünal), Ay lerine sunulur.» hücuma çalıştıklarını ifade etmişmüddet zarfında yeniden alevlen Niko, Yılmaz, Adem) 9.07 gelmiştir. Gelişinde de gidişinde Kadri Kaplan'ın izahatı han, Cenab (Mesut), Niyazi (Ermiyeceği zehabını uyandırmıştır. 3 Anadoluhisar (Şahabettin, d tezahürata mazhar olan Gü tir. Milli Birlik Komitesi »oplantısıne Sovyetlerin Doğu Almanya i!e Yurdoğlu, «Biz günün şartlarına dinç. özgen, Orhan, AH, Korel) lek'in arzusu üzerine. kendisine Feriköy: Necdet (Derviş) Ü dan sonra Komite sözcülüğü o ayrı bir banş andlaşması imzalaolarak değiştirilmiştir. Sayın dost ve müşterilerimizin 12/6/961 Tek çifte (gençler): kongre karariyle 10 dakikalık bir göre çahşıyoruz. Yeni partiler de nal, Kaplan (Günay) Erdinç, dasmda bulunan basm mensupla maları, eylülde yapılacak Batı Al den itibaren bu yeni numara ile aramalarını rica ederiz. karşımıza yeni fikirlerle ve prog1 Fenerbahçe (Gürol Çiftyıl konuşma imkânı verilmiştir. Ahmet, Hikmet Nazım (Ersin), rı ile Kadri Kaplan bir sohbet yap manya seçimleri ve ekimde yapıia ramlariyle çıksınlar» demiştir. . Cumhuriyet 472 maz) Alkışlar arasında kürsüye çıkan Karşıyaka C.H.P. ilçe kongresin Faruk, Ertuğrul, Hüseyin, Rıdvan mıştır. cak Sovyet Komünist Partisi kon2 tek dümencili (gençler): Gülek, Ak Devrim olarak vasıf de de çeşitli konuşmalar arasında, (K. Hüseyin). Milli Birlik Komitesi üyesi Kap 1 Beykoz (Necmi, Levent, VeSAN lan, bu sohbette şunları söylejıiş gresinden sonraya rastlayacaktır. Haluk landırdığı 27 Mayıs Inkılâbında «İlk Hedefler Beyannamesi» nde dat) Rusya, barış andlaşmasını imzatir: puvan durumu 2 Fenerbahçe (Sezai, Necdet, C.H.P. nin de bir şeref payı bulun yer alan nispî seçim sisteminin lamadan önce, Doğu ve Batı Alduğunu söylemiş ve politikaya Temsilciler Meclisindeki bazı C.H. «Kim ne söylesin inanTuna) Takımlar o. G. B.M.A.' Y.'P. mayın. Biz söylerse üyeleri seçim manya arasında müzakere teklif sırf bir iktidar hırsı içinde girmiş P. li üyeler tarafından benimsenKomite Tek çifte (kıdemliler): 2 2 4 1 4 etmiştir. Fakat müşahitler, Batı Galatasaray 0 1 Fenerbahçe (Kemal Yüce) olanlar için de nasihat verir şe memiş olması şiddetli tenkidlere 1 14 2 3 lerin yapılmasmı istiyoruz ve ya Almanya'nı n şimdiye kadar Doğu 1. Spor kilde bir konuşma yapmıştır yol açmıştır. Bir delege bu üyelekın lamanda da bu olacaktır. De Almanya'dan «Sovyet bölgesi» di 9.05 Tekel Genel Müdüriüğü Teftis Heyetıne Hukuk, İktısat. Siyasal 2 1 1 3 2 3 Vefa Aynı zamanda C.H.P. içindeki rin hareketini «basiretsizlik» ola2 Galatasaray (îbrahim) Bilgiler Fakültelerıyle. İktisadi ve Tıcari İlimler Akademisi "veya 2 2 2 2 2 mokratik nizamın kurulması için ye bahsettiğini hatırlamakta, ve Beykoz Bir başka hizipçiliğe de temas eden Gülek, rak vasıflandırmıştır. 3 Beykoz (Ceyhun). bunların muadili yabancı memleket Fakülte veya Yüksek Okul me2 2 2 5 0 ne lâzımsa yapacağız.» K. Paşa aynı konferans masasma oturaca«Dışardan C.H.P. nin içinde birlik delege de, 27 mayıstan beri bitaraf Gürsel, seçimler hakkmda konnştu 4 tek dümencisiz (gençler): zunu ve askerliğini yapmış bulunanlardan ımtihan ile Müfettiş Muağmı tahmin etmektedirler. vatandaşlardan mühim bir kısmıistemiyenler, bilhassa vini alınacaktır. 1 Beykoz (Yavuz, Cemal, Me olmasını Devlet ve Hükümet Başkanı OrSovyet muhtırasmda altı aylık Eskrim şampiyonası lih, öztürk). C.H.P. üst kademelerinde ihtilâf nın C.H.P. tarafmdan kaybedildiğigeneral Cemal Gürsel, bugün An zaman sonunda nasıl bir yol takip Isteklilerin 24 temmuz 1961 pazartesi günü saat 9.30 da yapılacak 25 temmuzda Torino'da yapıla kara dolaylarında. otomobille bir 2 Sümerspor (Hayri, Sabri, varmış gibi hareket etmektedir ni ileri sürmüş ve partinin eski •mtihana ait şartları öğrenmek üzere Tophane'deki Genel Müdürlük edileceği tasrih edilmemiş. saGülbahar, Ahmet) ler. Bu şekilde kasti mahsusla ha sempatisini toplaması temenni e cak olan dünya eskrim şampiyo gezinti yapmıştır. Teftiş Heyetı Reisliğine bizzat veya mektupla müracaat etmeleri ve dece «İki Almanya arasında anlaş nasına katılacak olan 3 kişilik 2 tek dümencisiz (lcıdsmiüer): reket edenler de C.H.P. ne kötülük dilmiştir. Gürsel, Göljaşına doğru giderımtihana girebilmek için lüzumlu vesikaları en geç 10 temmuz 196'. eskrim ekipi dün Tenis Eskrim ken, yolda, yanında kız arkadaşı maya varılmazsa, Doğu Almanya Bu müsabakada Anadoluhisar etmek için çırpmmaktadırlar. Me C.H.P. Meclisi çalışmaları akşamma kadar tevdi etmeleri lâzım gelir. Basm 471/444 Dağcılık Kulübünde yapılan seç bulunan bir Harbiyeliye rastlauıış ile ayrı bir barış andlaşması imza tekneşme bir motör çarptı. Müsa selâ benim gibi senelerce parti saf Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) baka, önümüzdeki günlerde tekrar larımia vazife görmüş ve partinin C.H.P. Parti Meclisi bugün de me müsabakaları neticesinde belli ve otoBiobilini durdurarak, kendi lamak için tedbirler alınacaktır? edilecektir. Genel Sekerterliğini yapmış bir öğleden önce ve sonra çalışmaları olmuştur. Idareciler bu seçmeler leriyle ilgilenmiştir. Harbiyeliyle denilmiştir. de her silâhda birinci olan eskrimDiğer taraftan Bonn siyasî çev2 çifte (gençlerl: şahsm, tarihe mal olmuş şahsiye na devam etmiştir. arkadaşını otomobiline alan Gür1 Fenerbahçe fSüleyman, Yıl tiyle C.H.P. Genel Başkanma kar Genel Başkan Ismet înönünün ciyi millî takıma seçmiş ve ilân sel, onlarla birlikte Gölbaşma git relerinde belirtildiğine göre. Sovmaz). Amerika şı sevgi. hürmet ve saygıdan baş riyasetinde dünden beri devam e etmişlerdir. Buna göre milli ta miş ve bir müddet birlikte, otur yet muhtırası, Birleşik 2 Beykoz (Şeref, Salâhattin). ka hiç bir hissi olmadığı halde bu den toplantı, bildirildiğine göre, kımımız şu şekildedir: ve müttefiklerinin kabul edemiye Sermayesi 20 .000.000, lira muştur. Kılıç: Seyit Mısırlı 4 tek dümencisiz (kıdemliler) nu yanhş aksettirmeye çalışanlar yarın sona erecek ve Genel BaşDevlet Başkanı, şehre dönüşte, cekleri şartlar ihtiva etmektedir. Epe: Aydın Argun 1 Fenerbahçe (Kemal. Mehj kanlık tarafından muhtemelen bir çeşitli konularda kendisine suald a vardır. Bunların hepai de ya " u " ı V '""" ' ! Flore: Tunç Barkan met, Salâhattin, Zafer) İstanbullular dün ler sora n gazetecıleri cevaplandır !o^,, A™, zamanda Ki. ,ii» ! „ „ lama ile çahşmalar Muhterem müşterilerinin ve halkın hizmetine girdi. Galatasaray ekibi müsabakayı landır. Aynı , , ^ , ^ , bir aile top ! tebliğ yapılacaktır. hakkında açıkmıştır. lantısı içindeki fikri anlaşmazlıkterketmiştir. Beşiktaş, berabere Parti Meclisinin bu üç gün süreBU ŞUBEDE ları da kendi aramızda halletmek cek olan toplantısında üzerinde uğReferandumun, pazar günü ol mesirebre akın ettiler 8 tek gençler: Tasarruf htsabı açtıranlar için (Baştarafı « ncı sahifede) ması dolayısiyle 9 temmuz tarihin Baştarafı 1 inci sahifede 1 Beykoz (Necmi, Hamit, Sü mecburiyetindeyiz» demiştir. raşılan ana mesele. önümüzdeki vermişlerdir. Zeki Zeren'in konuşması de yapılmasmı uygun gören ve sonra 31 dereceye yükselmiştir 20.000 Liralık leyman, Ümit, Örhan,, Öztürk, genel seçimlerdir. Bunun teferruMaçın hakemi Tom Cuthbert,, Gülekten sonra 147 lerden Ord. atı ile referandum meseleleri, teş penaltı kararmı, Beşiktaşın sağ ha t b " voWa tesbit vapı dıeını soyVâsıta güçlüğü yüzünden mesire Muslih. Salâhattin, SerefV Husıısî İkramiye Kesidesi Prof. Zeki Zeren de yaptığı konuş kilâttaki hizipler ve partilerarası tı Doğan'ın topu, ceza sahası için liyen Gürsel, genel seçimler konu yerlerine gidemiyen İstanbullu2 Fenerbahçe 1 ki^iye 10 000 Lira masında, Atatürkçü olduğunu. 27 münasebetler gözden geçirilmekte de eliyle kesmesi üzerine vermiş sunda Seçi.Tiler hiç olmazsa eki lar, parkları ve şehir dahilindeki 3 Sümerspor Mayıs devrimine kadar Üniversite ve gere.en tedbirler alınmaktadır. tır. min ortasma kadar yapılmış olma yeşil sahaları doldurmuşlardır. 2 çifte (kıdemliler): Plâjlardaki kabinler erken saat 9 1 Fenerbahçe (Nimet. Kemal) deki derslerini bile siyasi polisle Toplantıları takip eden günlerde İkinci haftaymın 19. dakikasında h ki, yeni Meclisler ekimin C 2 Galatasaray (Ibrahim, Er rin takip ettiğini ve eğer bu dev teşkilâta gönderilecek tamimlerle Selım bir eşjpe bulmuş ve topu unda toplanabilmiş olsun» demiş lerde dolduğundan, hususi vâsıtarim olmasaydı kendisi gibi daha alınan kararların tatbikatı istene takriben 18 metreden ve sol taraf ve esaaen seçim hazırlıklarının, ta larla şehir dışı sahillere akın yadem) birçok öğretim üyelerinin de de çe cek ve C.H.P. bunun neticesi ola tan İskoçja kalesine sokmuşsa da m'nında sona ereceğini, bu yolda pılmış, aileler dahi •jçıktan deniİL 6679/453 8 tek: şfîTÎ tehlikelere ve unutulması rak genel seçimlerin hazırlık dev hakem, ofsayt kararı vermiş ve bu ilgililerin, çalışmakta olduklannı ze ^irmek aıecburiyetinde klmıs1 Beykoz takımı (rakipsizl imkânsız ıstıraplı hâdiselere şahit resine girmiş olacaktır. söylemiştir. lardır. golü gaymamıştır. Tançer BENOKAN Yeni Anayasanın özellikIeri ve getirdiği yenilikler Burdur'da büyükbirAtatürk Anıtı yaptmlacak C.H.P. dün istanbul'da 5 Izmir limanını ilçe kongresi daha yaptı lehdil eden büyük yangın bastırıldı Şehirden röportajlar SÜNNETÇİ TELEFON NO. su Değişikliği KOÇ TİCARET A. S. İMM<\: 44 46 16 (3 hat) Tekel Genel Müdürlüğünden: Müfettiş Muavini Alınacakfır ISTANBUL BANKÂSI AKSARAY Şubesi İSTANBUL BANKASF
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle