20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
î?61 CUMHURİYET I ÜNYA HÜBERL£Rİ • Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) Orman mahsullerinden sadece kayın mahsullerinin yabaneı mejı leketlere ıhracı konusunda çalısma ve temaslar yapılmaktadır. tlk plânda Israele alivre satışl? lO.noo metreküp kayın ihracı kararlastmlmıs ve bu konuda gerek lı anlaşma yapılmıştır. Bu 10 bin metreküp kayın kerestesi mukabilinde 700 bin dolarhk bir döviz elde edilecektir. Orman Genel Müdürlüğü yetkıHleri, ihraç imkânlarını, pazar bulabildiği takdirde iki buçuk. üç misline çıkarmanın kabil olduğunu. bu takdirde yılda 2 • 3 cnilyon dolarlık db'viz elde erlilebileceğinj bıldirmişlerdir. thracı arttırmak için halen tnEiltere ve ttalya ile temaslar yapılmaktadır. Yılda 2J milyon dolarhk db'vîz temin edebilmek için, orman mahsulleri ihracatımn arttınlması imkânları araştırıhyor ; ihraç edilecek .«. Tarafsız memleket tarifi üzerincle anlaşma oldu Tarafaızlar özelliklc dünya gergıtıliğinin azaltılmusı emperyalizm ile mücadeleve hazırlunıyotlıır ve Kahire, 11 (a.a.) Bir Endone.'ya kaynağından öğrenıldiğine göre tarafsız memleketler hazırlık konferansı, tarafsızlığm tarifi ve Stan leyville Hükümçtinin Kahire'dekı loplantılara ve ılerde Belgratta ya pılacak toplaııtılara katılması komjsunda anlaşrnaya varmıştır. Tarafsızlığm tarifi konusunda dört memleket leklıfler öne süvnıüç. bunların arasında Endonezya tıınki «mü?pet» karşılanmıştır. Endonezya'nın tarifine söre, tarafsız bir memleketin vasıfları şun lardır : 1 Tarafsızlışı resmî siyaset olarak kabul ettiğini bildirmiş olması, 2 Hareket ve tutumu ile bu sıyaseti takibettiğini göstermiş bulunması, 3 Askeri paktlara katıJmama^ı, 4 Toprakları üstünde vabancı üslere yer vermemesi. Hindistan bu ^artlara bir tano daha ekliyerek, Birleşmiş Milletler üyesi olnıayı da İ5ne sürmüştür. Endonezya. Hindistan, Gine, Küba ve Yugoslavya delegelerinden nıeydana gelen bir tâli komite, tarafsızlığm tarifirn tesbit etmekle görevlendirilmiştır DtNYA SATKANÇ ŞAMPİl'ONIJ Moskova'da oynanan dunya Gine, Gatıa, Küba, Endonezya, satranç şampiyonluğu müsabakala rında eskı şampiyon Botvenik ünvamnı korumaya muvaffak olmuştur. Resimde. son müsabakalar • Seylân ve Hindistan'ın gündem hakkmda sundukları altı teklifi bir dan sonra Botvenik, hayranlarına imza verirken görülüyor. teklif haline getirmek üzere ikinci bir tâli komite daha kurulmuştur. Bu memleketlerin, gündemde yer alması hususunda mutabık bulundukları iki mesele vardır: Dünya gprginliginin azaltılması ve emperyalizm ile nıücadele. (Bu ikinci madde daha önce «emperyalizmin tasfiyesi» şeklinde öne sürülmüştü). Diğer taraftan Laos'ta son günlerde «ateş kes» Konferansta ele ahnan bir başka konu da Belgrat konferansına dâanlaşmasını bozacak hiç bir hâdise vet edilecek memleketlerin uyacak ları şartlardır. olmadığı bildiriliyor öte yandan, dün gecc Kahire Londra, 11 fR.) Hükümet bir Konferansını çıkmazdan kurtarmak Radyosunda bir konuşma yapan Sulikleri 9 hazıranda komünistleri ug için gayret sarfedecek olan Lord Endonezya Dışişleri Bakani rattıkları hc/inıctten sonra çarpış Home, bu akşam Sovyetler Birliği bandrio «hazırlık konferansımn yamalara hız vermış ve bugün yapı Dışişleri Bakani Gromiko ve yarın pıcı olduğunu» belirtmiştir. lan bir savaşta komünist çelecilere da Komünist Çin delegesi Mareşa! ikinei ağır darbeyi indirmiştir. Çen Yi ile görüşecektir. Lord HoSaygon'un 320 km. batısında ce me'un ayrıca Laoslu liderlerle de reyan eden bu savaşta 500 kadar görüşmesi beklenmektedir. komünist cetecı bataklıkiara sürül Hava alanında )?azeteciler!e görü müş ve 100 çetecj de ölmüştür. Hükümet birliklerinın 7 kişilik zayi şen Lord Home, konferans çalıçrea at vermiş olduğu bu savaş, Viet larına temasla, «Mühim olan, Lanam'da en büyük carpışma olarak os'ta tarafların konferansı âlet ederek askeri bakımdan bir avanvasıflandırılmaktadır. tai fağlamaya kalkışmamalarıdır.» Salisbury "Jüney Rodezval. 11 Diğer taraftan alınan haberlere demiştır. (s.a.) Afrıka, Asya ve Avrupalıgöre Laos'ta son günlerde atpş kes> tneiltere Dışis'eri Bakani yarın lardan mütçşçkkil bir karaıa «hüranlaşmasını bozacak hiçbir hâdise olmamış, Kontrol Komisyonu üye Londra'ya dönmeyi ve gelecek haf riyet grupu» ırk tefrıki il° nıucalerinin Laos'un en ücra yerlerine ta başında da, Amerika Dışişleri dele için beyaz oltnıyanların kabul kadar dağılmış clmaşı, ateşin ke Bakani Dean Rusk ile görüşmek edilmediği üç büyük otele toplu sümiş olmasını kısmen teminat al üzere VVashington'a gitmeyi düşün olarak girmiştir. mektedir. Lord Home ayrıca Ne\v «Hürriyet Grupu» sözcüsü olan tına almıştır. York'a uğrıyacak ve Birleşmiş Mıl bir beyaz. bugün de toplu olarak fngiliz Dışiş!"rı Bakani Lord letler Genel Sekreteri Dag Ham kiliseye gideceklerini ve akşama Home'ın yarın toplantı yapılması marskjoeld ile görüşecektir. Lord yine beyazlara ait bir tiyatroya ümidiyle Cenevreye ulaştığı bildi Home'un gerek Dean Rusk ve ge girmeye çalışacaklarını bildirmişrilmektedir. rek Hammarskjoeld ile yapacağı tir. îngiltere Dışişieri Bakani 200 kişilik tHürriyet Grupu» hâgörüşmelerde ele alacağı meseleleCenevre'de rin başında Laos Konferansmın ge diseye sebep olmadan «sessiz mücadele» kararındadır. Cenevre. 11 (a.a.) Ingiltere leceği anlfişılmaktsdır. Dışişleri Bakani Lord Home, bu j gün Cenevre'ye gelmıştir. j M menılekctin katıldıçı Lao; ] Merihe giden Rus roketi bulundu l.ondra, 11 (THA) tkl sundçıı berı dev tngiliz radyo teleskopu ıle Rusların Merih'e müteveccıhen sonderip 94 müyon kılometrede îözden kaybettıkleri roketi arıyan tanınmış iki Ingiliz ve iki Rus âlimi nihayet roketi keşfetmiş ve rokçfin gönderdiği sınyallerı tetkik e'meye başlamışlarciır. Kayıp bir uçağm enkazı bulundu, fçindeki sekiz kişinin akıbeti meçhul Tokyo. 11 (APl B. Amerika Kava Kuvvetlerine ait bir Turbopıcp C133 nakliye uçağının içindeki ekiz kişi ile birlikte Pasifik Ok'anusıı üzerinde uçarken dün kayfcolduğu bildirilmi.ştir. Uçak dün takriben 23 tonluk eşya ve sekiz t;işi ile birlikte Tokyo yakmında Tavpikava Amerikan hava üssün>i?n hareket etmişti. .'apon Denizyolları Emniyet TeşKilâtı tarafından bugün bilriirildığine göre. dev nakliye uçağının enkazı Pasifik Okyanusunun iki ayrı verinde görülmuştür. Küçük bir lâstik tahlisiye sandah !İ» 20 kişilik başka bir tahlisiye andahnın dev nakliye uçağını arıvan Amerikan uçakları tarafından zorülduğü bir sözcü tarafından aoklanmıştır. Mamafih uçakta bulu rian sekiz kişinin âkibetinin meçhul olduğu ilâve edilmiştir. Vietnam'da Birlikleri geri çekiliyor Zıyafetler, geçıtleı [ genç, güzel, her ı;ıkışı hıı nıoda hâdisesı yaıatan Ja'.oupluıe Kenj nedy'nin Parislı ve Vıyaııalı rıayranları giınlük raeşgaİPİi'iıne. Ver, saılles ve Schonbeııntı Saravları | tarihlerınin sessizlığine clcmmuj, lerdı. Kennrd> bir yandan nusii' sız bir refahüı 'lü^ıırıluçru kayıtsız| lık, bir vanüön ıknıcı ıılâııa düşEtraftaki apartman sâkinlerinrı 1 müş olmanın kır^mlığı içinde Vıbiı^i' lakayt Ufaıveye haber vermeleri üzerine yana konferaıısiMı yangıııa nıüdahalı? edilmiştir Vı , karşılayan Londın'ıİH MeMillaiı :ı pılan ilk ke.şiftp zararın 1.0200 temaslaıı hakkırıja bılgı vermış. bin lırt civannda oldugu tahmin son Washington'a, işinin başına gel ediln.ektedir. mişti. Ve hafta iî?rledikı;e, kısnıen basın vurumiaıından, kısmcıı genç ! Başkanın bızzat televızyonda ve Amerika'da kanser tcda Kongcrde vcrdi^ı uahatindetı. Viyana Kunferanbiııın yavaş yavaş visinde önenıli terakki yerçek vc sert tablosu mcydî'.ia çıkmağu başlamıştı ler kaydediliyor Vıya.ıa KonferaıiLı Hrut'jef'ın Bastarafı • ıncı «ahıİPrt" en sessiz. en nazik konfsranslarım ya devlet tarafından fınanse edı ' dan bin olmuştu. Fakat bu süku 1 len fevkalâde geniş çapta araştır jtıet. Sovjct Hükunıet Başkaıııu '.) malar, kanserin tedavisini git cn u^ak bir tavije dalu yanaşnııtikçe daha fazla imkân dahilıne so >dn p" :tıkasını hayrel uyandırifi bir çıplakhUla tyrıf etmesine nıâkan buluşlarla neticelenmektedir. nı ulmamıştı. Hmtçet'e gur e uç Muayyen bir tip kanserin devası türlü Ijtrp vardı BunUrdaıı bırmolarak bir ilâeın ıcat edildiğinin tısı, ııükıeaı lıarp, h bir anıaıı açıklanması, kaydedilen gelişmeo!mıyac;.ktı. İl:ıncisı klaMk harblerin bir işaretidir. Amerikah dokclı bu türlü harblerde Komünist tor Tümgeneral Lııther Tcrry. keş Bîı.kıı :»iüttcfiklerin her bu tiimefettiği kimyevî trrkibe. Methotrenınf kaı>ı beş tümen çıkaracak duxate adını vermiştir Kanser saharumda idi. Hrutoef'e göre dünya sında piyasaya ilk sürülen ilâç omukadıieratını tayin edecek olan, lan Methotrexate. ilnıin bu kortvitiıcü tip lıarbüı. Bu, ırillellerııı kunç hastalığa kar?ı ilân ettjği se«müslebit» uükümetlen devırmeK ferberlikie ^ağlarfığı parlak bir lı,ın yııpucakları 'Mukacldes. harbbaşan kabul edilmektedir flâç ıtrriı Kusya bu harbleıi desteklihâmile kadınlarin rahimlerinde vccektı Hrut<;ef ıızun bir ıknıal pek ender rastlanılan kanseri önhattını gerektirecek harplere dc lemek ve tedavi etmek bakımmrlpn gırişilmıyeceğını söylemıttiBumüessiriyetini ispat etmiştir Maanunla Rusyanın Kübada harb etmafilı, şimdiye kadar 350 tip kanmıyeceğini ınia etmiştı. Hrutçef'in ser teşhis edilmiştir. Buradaki uzKüba konusunda Amerıkdya ders manlara göre. M?thotrexate'in hâ! teşkil edecek sözleri de olmu;;tu. mile kadınlarin ralıimlerinde ra=t Hıutçefe göre Castro bir Koraü lanılan kansere başan ile tatbik nist dei<Uuı, sadece mu\ azenesi/.'ii. edilmesı, diğer liplere karşı da baş Fakat «bövl? "•cvam cdrrseniz, oka simyaların icat edilebilmesi i nu mükeııi"iel bir Komünist vaparsınız» <tiMi>tı çin yolu açmıştır. Diğer bir terakki ışareti de. kan ser hastaları arasında ölüm nispetinin azalmış olmasıdır. Son senelerde koydedilen başan dolayısiyle bugün her 3 kanserlideo biri tedavi edilebilmektedir. Bir kaç sene önce, sadece 4 kan^erliden lıiri tedavi edilebilmekteydi. Bir kaç sene sonrası için. her 2 kanserliden birinin tedavisi münkün görülmektedir. tstatistikler, IPfil yılı zarfında takriben Ü70.0O0 Amerikahnın kanserden öleceğini göstermektedir Fakat hikâye bundan ibaret değildir. Gene 196! rle, araştırmalar neticeçindf kayHpdüen terakkiler do layısiyle. kanserden mustarip 170 | bin kbi kurtarılacak. yasatılacaktır. Methotrexate, halıhazırda mevc*t bir ç«k yefij teijsvi tekniğicd"=n sadece biridır. fakat son derec« müessirdir. Hükümetin Washin?*on'un hemen dışmda, Maryland'da. Bethesda'daki Millî Kanser Enstitüsünde 63 kadın Methotrexate ile tedavi edilmiştir. Methotrexatein tathika başlanmasından önce hâmile kadınlarin rahimlerinde rastlanan bu tip kanserden kurtuluş hemen he.iıen imkânsızdı. Fakat teriavi neticesinde 63 kadından otuzu kurtarılmıştır. 63 kadından 25 ı ölmüş. biri de hiç bir müspet çelişme gösteremij'erek olduğu gibı kalmıştır. Yedisi de hâla tedavi altmdadır. Resmi şahbiyctlerin ncıkladıklarma göre, Methotrexate. erkek yumurtalıklannda rastlanan kanser tipine de mahdut mıkyasta fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda da. kanda ra=t lanan ve kurtuluş imkânı ol/nıyan lösemi'den mustarip olanlarm da ömürlerinı uzatmaktadır. llim adamları şimdi. son günler deki tecrübelere dayanarak. Salk aşısıyla coeuk felcine karşı, diğer aşılarla da çiçek, tifo veya başka hastslıklara karşı olduğu çibi. bir sün kansere karşı da insanlarda muafiyet yaratılabileceğini ileri sür mektedırler Bu tecrübeler. sıhhat li bir vücudün kerdini kanserden muhafaza için bir korunma mekanizmasına sahip olduğunu ortaya çıkar.nıştır Habis tümörler, ancak yaşlanma veya diğer sebepler le bu korunma mekanizması zayıflayıp acze uğradığı takdirde gelişebilmektedir. Bazı araştırıcılar. ne şekilde meydana geldiği ve faaliyet gösterdiği hakkında biraz daha malumat edinebildikleri takdirde. koruyucu mekanizmayı bazı kimyevi formüllerle takviye edebileceklerine inanmaktadırlar. Diğer ilim adamları da. kansere virüslerin sebep olup olmadığını araştırmaktadırlar. Bu doğru çıktığı takdirde. müteakıp adım, körelmiş veya hareketsiz hale getirilmiş virüslerle bir aşı imâl edip. muafiyeti sağlamak olacaktır. Amerikan Kanser Cemiyeti. son açıklamasmda. «însanlığın hastahğa Uarsı mukavemetinin incelenmesi, ilim adamlarını, kanseri kontrol altına alma mücadelelerinin en heyecan verici safhasına sokmuştur» demiştir. Kanser Cemiyetinin geçenlerde tertiplediği bir kongrede. bütün belii başh arastıncılar hazır bulunarak en yeni keşiflerini açıklamışlar vc fikir teatisi yapmışlardır. Bütün yeni keşiflerin tedvini suretiyle, kanseri mağlup etmek için girişilen amansız savaşta. takip edilecek yer.i stratejiler tesbit olunmuştuı Kanserin tedavisinde ilâçlarm kullanılabileceğinin öğrenilmiş olması üzerine, ilim adamları halihazırda senede kansere karşı mücadele kabiliyetini haiz 50.000 mad deyi tecrübe etmektedirler. Bu feşebbüsler, şimdiye kadar insan tümörlerine karşı müspet fakat geçici tesir icra eden 100 kimyevi terkibın bulunma^iyle neticelenmiştir Aynca diğer 500 kimyevi terkip de. hayvanlar üznrindeki tecrübelerrie nispi müsppf tesirler Nüklear lier.niıelerı durdurma. Kerlır'. B:ıle;miş Milletler konularınuis ı.ı:u:i'Mi hep aynı idı, değışmenıiştı Viyani konferansınd^T bir cuılaşnu bi't.inmiyordu Bu kınfeıars s;ıd'ce kaışıiıklı tutumlaıın ıçık ıi:r.ı,i ı.fl nılmesi için topliinmıtı. Anccık bu tııtumların Lu kadaı aç;k bs?ıiTtı'.r,ıesiyle ık' cpuhu arasııuliiki «:,•>'rüm'jıı da ıs kaılar aî:ımaZ olduğu meydana çıkrTiiştı. Neiıı>ı'nın «ıyi bir başlangıç». Adeııauer'in l,;ı gi bilgi\'e dayanarak sovl"di,Şı anlaşılmuan • Ne bugün. nt" yarııı Ferlin için tehlike yoktur» sözlerıne rağmen, Kon mprasım topıı ptıldıkta,, ve Amerikanın genç Başkammn sem patık ve azımll tutunıunun dogurduğrı ıyimser yorumların sonuncusu da yazıldıktan sonra, zamanımızm realıtesi bütün sğırlığı ilç gönüllere çökmüştü. Hîç bir şey olmasa, diınyanin uzu n bir müddet irin Hrutçef'in «Mukaddes» Aakara H, (Cumhunyet Teleks) Bugün sabaha karşı Istanbul Caddesı üzerindp bulunan Kazıkiçj botanlarındakı kfreste dükkânları yanmıştır Yangını gören Dolisler haber vermek üzere oradaki dukkânların kapılarını kırarak lelefon etmek istemişlerse de. hepsinin üze rinde kilit bulunduğundan vakMnde haber vermek imkşn;nı elf1= edememişlerdir Ankarada 200 bin liralık kereste yandı <». . llllllllllllllll llllllllllllllll DÜNYA POLİTİKASINDA BİR HAFTA Zirve'den sonra TIITmillllllllllllllllllllllll Türkıyenın Meseleleri Vazan: İbralıim ÇAMLl sı yolundakı ralijmaları oldu Hrutçef. Vıyana konfpransında. Sovyetlenn eittikçp ıavnı?g3 çalıştıkları troika nlarak sdlamlırıl?n bu iicîü heyet sis*emim ısrarla spvurdu. Geçen hsft» diinvH harifivplpn'nde en çok trkr.<' PHIlr.n kpli'Ti»lerden biri de. ü< a t î l rnm^ntit, kızsgi pkla eetire,; nu fcplimp troika İril Tine l.anş rııaıiü konferansında vrgane anl^tmsva varılsn komınun Laos old'iSu 2<>ülüyordu Faka» Konferanstan 'ki gün sonra Komünist Kiıwe1!»ri Batı taraftpn Meo a«irptinin kararjâhı Bam Padonsu hnm'''«I''makla «ateş kes» in en ağır ihİKİini yaptılar Çarşamba ı;ünü Radonş riiiştü Aynı gün CenpvrpH'ki Tjaos konferansında nv.ier kesildi. pfen hafta da söyledi£ımiz çibı. Hür Dünya Laos'ta Eisenhower in işlediŞi hataların cezasını rekmektedir. Laos meselesinrîp voni bir d'inüm noktası olduğu siı sırada da bu meselenin geçmi«'' anlatmak fayrialı olur. Frpnsanın terkettiği Hindiçininiı cpleceğini tayin için toplanan 1".*4 Tnnevre konferansı. bir taraftan Vietnamı iki ayrı devlet halinHp bölerken. diğer taraftan da Lao^'nn Komboçya ile birlikte tarafsız hir rejime sahip olmasına k'rsr \ prmişti. Bu tarafsızlık, anIptılm?! cok yer alapak 4 karısık üonp'Vn «onra. 1958 de, bu tarihe l.adar l.;:os'un meşru hükümetlerine karsı mücadele eden Komünist Patlw Lao hareketinin o zaman hvikümet. başkanı Suvana Fiıma IIP anlaşması ve bir koalisvon kabir.esi kurulması ile fiilen tahakkuk etti. Anc?v hn koalisyon hükümeti o 'iprin Amerikan Hariciye Vekili DuHes'in meşrebine uygun değildi. Ameri'alılar bir taraftan Laos'a ikti«^ii vardımlarını kesmek, bir taruftan da Fumi Nasovan adınHaki bir generali kullanmak suretiyle hür:ümeti düşürdüler. Nasoran'ın başkanlığında teşekkül eden veni hükümet tam mânasiyle AmeriV. = n taraftan bir hükümet oMu Fakat Laos'taki iç savaş da t^krar haslaıiı. Geçen ağustos avında Konc Le is.Tiindeki bir yüzhaşı bir hükümet darbesi yaparak Suvsna Fuma'yı yine iş başına getirrli Suvana Fuma bir kere daha Ppthet Lao ıle anlaştı. Fakat hir ikinıi rlpfa, General Nasovan iHarp>:ind''ki saScıiarm da dâvet erüMîSi hir knalionn hükümeti kur mak iirere ikpn. Nasovan anlaşma vı hoTdn ve Amerikülıların destek IPHİSİ OI^USU İIP Lans'un merke?i Vientan üzPrine viiriHü. Laos Kra I nm *3svibi ÜP haşına Prens Bun T'rrı''i cptirdi^i bir hükümpt kurdıı Btindan =onra KonV T.P kuvv»t'prinİTi H? katıldıgı Pathet Lao 'le savas büshütün kızıştı. Anrak zovn Pa*hpt Lan'nun lehine rrçlişmpvp haşladı VP Lao"'un varısi. ATtprikaHarın büvük T url,ı\pi)in rciımden ıııkllâp him ınpsplplprı varrtir Fa Kat hınılar viîkşrk jırve '?• Irrıdıı I ıirkiv pnin atak tefeU ttıesplelpp »;ırdır k i : mahıveti baklmından kiicıîk halka tesiri bakiniındruı lıiixiii\ ÖHPTI? tR?;r Hiî^ îî^ u ana ")psPİeltrı hallerirrUpn hıı mauzarası kücük faRunlar »pnis problemieri ihmsl kat tpsın nelerdir? Bunların başında hizJm r«smî dairelerimizin çalışma sistemi geltt. Rcn nıpm'jrlara acırım. MemnrlüU hayatım ajır huinrum. Onun «cî»1 nıemtır olnıadım. Rizde. memurtın mafdiir olması asıldır. Pek az «*• mıır m"^ııt hir ıiiprouri'Pt h3valı sürmü"îtör. COÎÖ haksızlısa nğrarPevİPt daima hızını mpmurdan »• lır. Riitün bıınlar vardır. Ijâkif hizde devtFt mpkatıı^masının aŞır islempsî «adrrp eski sistem olnçtıtidan deSiî. Memnrlartn kırtasivçciliUlc. mesulivet atmakla ve m«saiyi sahab im7a«ivle aksam imîrası arasınrl.i dairerir bnlnnmakla özetlemplrrindfn de i1»ri çel'T. Rir bnşnsî müessespve. riddî hîr bankara. hir hnvnU tirarethanevp eirinîz. Rurplan epzinir. Rir df dcviet dairolerini eeziniz re »artrce ho müsahededc «rördfiŞnnfir farkı iîalpve çahsıniz kâfidir. Malkın bas sikâyeti devlet dairelerinde iş kovalamak. gii çel diye daîre koridoriannda sörfinmektir. TBrkivrde arznhalcilik dir<> hir eenîş meslfk vardır. Bn. derece derece, îs takinciliğl. avnkat'ık, oradan mrbnslnî^ kadar C' dcr. Rnnlarm hepsi devlet dairelerîndc iç kovalarlar. Cfinkii bti i? denilen «.PV tınkı hostana ei<"miş dana çihidir kovaiamazsan çıkmaz. Bir dostnm var. Çok z*rif rt nriiinal lâtifeter v« hikSveler anTatır. «hoîçu dpnilen lümredendir. Bn dostnm dışarıya balık ««tar. Memlekete d3vîx çetlrlr. Bnde soSnk hava tertipH vaçon oTmadıfından halıkları doidurdnklan vatronlara kalıp htıt kOTa'ak so|nk tniarlar. Demek ki bn dnntnm kalıp bnz almıva meebBrdnT. Bnzn de zannederlm Et • Balık Knrnmnnnn hnzfaanesinden aiır. Şimdi bn müessegenin blr t*r1fesi varmıs. s5yle kî; balıkçılar» kırılmis ha7nn kilosn 8 knrngtan satılırmış. Bnz bilindiîî tcfhl kaIı» halindc imat edilir. Bnnu makinere verip nfalarlar, balıkçılara satarlarmı^. nTİm arkadaîimt* Rnxn hana Güney Rodezya'da ırk tefrikî ile Vprptim «rıia W knrnştar". Nerten? üFİch k«m«a Uı«1 «ıni verİTor»nn»)T. Ben Amerikan Erkek Dershanesi Kampı 6. cı HÎZMET YILI Tuzla"da, deniz kenannda tesis edilen 1016 yaşlarındaki erkek çocuklara mahsus kamp için kayıtlara başlanmıştır. Sultanahmet, Alemdar Cad. 23 ' Tel: 22 17 37 İL6727/461 Evian görüsmeieri hakkmda E l e k t r i k T e s i s a t ı sözcüier açıklama yaptılar Evian, 11 (a.a.) Fransa Hukühc Geçiçi meti iie Cezayir milUyetgileri araT.L. Temi smdaki barış müzakerelerinin bunat. Tl. günkü oturumu hakkmda bilgi veren Fransız heyeti sözcüsü PhiManisa Turgutlu 34.S Manisa Turgutlu Y.G lippe Thibaud demiştir ki : Enerji nakıl hattı ve KV. luk Y.G. hava hattı «Son iki oturumdaki açıklamalsr ınşaası Turgutlu Y.G. ve Turgutlu Y. G. ve A. G dan sonra görüşlerin yakınlaşması Elektrik tevzi şebekesi. A.G. şebtkesinin tevsi ve ihtimalinin uzak oiduğu ortaya çıkislâhı ve tesisın Etibank mıştır. (Manisa) Transformatör Filhakika, Mılli Kurtuluş Cephepostasına irtibatı ile işsi heyeti için Cezayir milleti geriçr hale getirilmesi. çek bir vakıa ve Cezayir halkınm Not: Manisa Turgutlu birügi de bir oldu bitti ise, FranY.G. hava hattının sanEIZ heyetine göre, Cezayir milleti, * trifüi betonarme direkCezayir'deki toplulukların isteklel»ri dikilmiş v e traversleri monte edilmiştir. 2.013.807,74 74.164.23 rini belli edecekleri seçim sonunda ve onların isteklerine uygun ola1 Yukarıda isnv.. mahiyeti, demir direkli keşif bedeli yaztlı rak doğacaktır.» »lektrik tesisine ait. Fransız heyeti sözcüsü şunları ilâve etmiştir: «Cezayir'deki topa) Bankaca verilecek ithal malzemesinin montajı, lulukların oylannm sadece tam bir b) Dırekler için lüzumlu demirlerin Karabük fabrikasınserbesti içinde değil aynı zamanda dan ve diğer rnalzemenin serbest piyasadan temin ve montajı, tamamiyle şuurlu bir şekilde kulla îşleri birim fiat esasms v* kapalı zarf usulü ile eksiltnümasını sağlamak için çeşitli tertneye konmuştur. cihlerin o zaman sunulmapı ve incelenmesi lüzumludur.> 2 Işin geçici teminatı 74.164.23 TL. dır. Önümüzdeki oturum sah günü 3 Teklif mektuplan, teklif «artnamesind» Tazılı Srneğp gbre saat 9.30 (Gmt.) da yapılacaktır. hazırlanacaktır. Her iki heyet de bSylece düşünmek 4 Keşiflerdeki demir dlrek lerin muadilleri hesaplanarak, bifırsatı bulacak ve müzakerelerin ım fıatları, keşif bedelleri göste rilmek ve buna ait her türlü kabundan sonraki esaslarmı tesbit etaloğ, resim ve teknik dökümaıüa r teklife eklenmek şartı ile vibre riebileceklerdir. veya santrifüj betonarme direkli veya fennt çartnamesine göre ilfiçGeçici Cezayir hükümeti sözcüsüîanmış a|aç direkli olarak teklif verilebilir. nün basın toplantısı 5 Kapalı teklif zarfları en geç 3/7/1961 pazartesi günü saat Cenevre. 11 (a.aj Geçiel Cc?a17 ye kadar makbuz mukabilinde Bankaya teslim edil«fiektir. yir hükümeti sözcüsü Ridha Malik, 6 Zarflar 4/7/1961 «alı günü saat 15 t e Banka Satmalma bugün Cenevre'de tertip ettıği basın toplantısında, Evian görüşmemis>onu tarafından açılacaktır. ıeri hakkında izahat vermişür. 7 ~r Postada vâki gecikmeler nazarı itibare »lınmaz. Ridha Malik, Evian görüşmelerine MüR îhale evrakı ?00.. lir« muksbllinde Banka Muhasebe katılan Cezayir heyeti başkanı Ke dürlüğünden temin edilebilir. nm Bilkasım'ın bugünkü toplantı• 9 Bu ihaleye «it ber tüTİü T«»gl ve resimler miiteahhide aa. bağımsız bir Cezayir'de Fransız askerî üsleri mevcut clroası huaittir. susundaki Fransa tarafından ileri 10 Teahhüdün mukavcle tsrihhîdtn lHbaren 18 »•?&* ikmal sürülen teklifi reddettiğini söyle edilmesi şarttır. miştir. 11 Eksiltmey« iştirak edebilmek lçin: Ridha Malik, Cezayir heyetinin, a) Genel Müdürlükten mflteshhltlik karnesi alanîar, karbu memlekette hâlen Batı Ceza releri. slmayanlar yaptıkları islere «it vesikaları, vir'de mevcut Mers El Kebir çibi b> Mâli yeterliklerini tevsik etrr.ek üzere 140 000. lira vsrFransız asker: üslerinin istikbal hk V P „ krediye sahip c'dukîarına dair. teminat mektubu vçrmpde de muhafaza edilmesine rıza ğe se!ğh ! V »tli Bankalardan biri tarafından ve ilk eksiltme ilj.n göırtermiveceğini belirtmiştir. tarihirr'pn sonra verilmiş bir referens mektubu, üç haftadır devam cden görüşmec) O tarihte teahhüdün altmda bulunan bilumum i'lere ?it. leri özetliyen Ridha Malik demiştir ki : ıhale evrakı içinde bulunan nrneğe uygun teahhüd beyannamesı «Anladıgımıza göre Fran=a. topüe birlikte 27/6/1961 tarıhinp kadar Bankaya müracaat edilip verakUrmın beşte dördü budanmış terlik bçlgesi alınması yarttır r bir Cezayır istiyor Fransa aynı za''i tarihten sonra ysmip'dk belee talepleri nazarı itibaıe aLnraanda. Cezayir'dçki bazı sskeri rr.a: üslerın ıdare^ı sltında bulunmaşil'J ~ Banka îhaleyi yapıp yapm^makta ve Işi düedığine \eını ve ha'.kın bir kısmımn irjinyazıı mekte serbesttir. bır duruma ce'ırilroesıni arzu edı(Basiü 920) 443 yor. Yani modası geçmiş sömürge Tesis adı Mahiyeti '^^f deü Yantınkcakîır İller Bankasmdan: Bu açıklamalar netîcesinde, Fransa hükümeti île Cezayirlî milliyetçiler arasmda anlaşma ihtimalinin uzak olduğu ortaya çıkıyor. menfaatlerını korumaya çahşıyor. Böyle bir Cezayir devleti ancak «ucube» kelimesiyle ifade edılebilir. Bütün bu teklifleri reddetmiş bulunuyoruz.» Cezayir'in beşte dördünü te.şkıl eden Büyük Sahra'mn bu menıleketin «milli topraklarının» bir kısmını teşkil ettiğini belirten RidKa Malik, «Biz, diğer memleketler gıbi, tam mânasiyle bir toprak bütünlüğüne sahip bağımsız bir Cezayir istiyoruz» demiştir. Ridha Malik, Cezayir bağımsızhğına kavuştuktan sonra. bu menıleketteki Avrupa asıllıların ya Cezayir, yahut da Fransız vatanda.şlığını kabul edeceklerini. Fransa'nın istediği üzere çifte vatandaşhk hakkının kendilerine tanınmıyacağını söylemiştir. Fransa ve Ceıayir'de hombalar yine patlıyor Paris, 11 (AP) Bugün Cezayiı ve Fransa'da birçok bomba patlamış, neticede bir Cezayirli polis olmüş, birçok kimse yaralanmıştır. Cezayir şehrinde Avrupalılann itibar ettiği bir kahveye bu sabah meçhul şahıslar tarafından bîr bonı ba atılmış, burada bulunan Cezayirli bir polis ölmüş ve birçok kimse yaralanmıştır. Konstantin şehrinde de bir dükkânın önüne bir el bombası atılmışsa da bomba infilâk etmemiştir. tnfilâklerin bir kısmımn plâstik bombalardan olduğu anlaşılmak tadır. Bazı sağcı müfritler Fransız Cumhurbaşkam General de Gaulle' ün Cezayir politikasını beğenmedık leri için bu tedhiş hareketinde bulunmaktadırlar. Bugün Nis şehrinde de bir bonıbanm patlaması netıcesınde bir demiryolu kavşak noktası tahrip olmuş, fakat trenler buradan heıhangi bir tehlikeye maruz kalmak sızın kısa zamanda geçmeğe devam etmişlerdir. Cezayirin Bone şehrinde tie bugün dört bomba patlrmış. büyük tahribata sebep olmakla bcrabeı can kaj^bı olmamıştır. Öte yönde dün gece Avrupalı gerıçlerden müteşekkıl muhtelıf gruplar Cezayir'in Orsn ^ehri sokaklarından koşarpk ceçnıışler ve ^octprttîi^^ır bu arada Müflüman dükkâtılarırıa Ksnser tedavilerının ek:eııyeti tfcavu,1 etmıvlerdır T'ıtndiyp kad?r (•«rrahlar targfınP'J gr'.ıpları dsğı'mdk uzere ha rlan. tümörlerı va kesip s'.mak vedıse mahall*?rıne takvıyelı polıs ya radyas.yonla yakmak surstiyle yapılıyordu. • ~ birlikleri sevkedilmiştir. harbler devrini yaşıyacası anlasılıyordu. Amerikan Başkan Yar nptipp planıvan. tPmbpl VP becedımcısı .Johnson'un uzuıı güney riksi? Nssovan kııvveflprinin e!indoğu Asya seyahatinrien döndük d^n cıkmava haslarlı Nihayet. bir ten sonra geçen bafta West Point kaç a.y evvH. Amprika iki kerP Asker ; Akademisinde Amerikan kendi eliylp hozHuau tarafsızlık askerî gücünün geriila harblerini nizani'ım. 1"54 Ojıevrp Konferankarşılamak üzere riüzenlcneceğini sın'n kararların'n tatbikini istesöylemesi bunun bir delili değil mrk zorunda kalrlı miydi? Ancak. Lan«'u hitaraf yapm'ak Teni Sovvet taktiği: Iroiks •>in yeniden toplanan Cenevre Nüklear dcnemelerm durdurul Konferan^ında. masa başına avanması için birkaç senedenberi Ce tajlı olarsk gelen komünist bloku nevre'de Amerika. îngiltere ve durumu devamlı olarak i.stismar Sovyetler arasında yspılan görüş! etmiştir. Pir tarafta 1954 de T^amcler, Sovyetlerin herhangi bir os'urı tar?f"=ı»'';;1ını n kontrol icin kontrol sistemine yanaşmamaları kurulan ve 1958 de lâğvedildilcten yüzünden neticelenememektedir. Sovyetlerin tesirli bir kontrolü | sonra gef'nlerde veniden ihya edilpn Mi'letlpraras: Kontro! Koimkânsız bırakacak tekliflerinden misyonunnn kararlarında vetonun biri de herhangi bir kontrol sis kabulü için israr ederken. riiğer teminin başına biri Doğu, biri Ba taraftan konferansm başlaması itı. biri de tarafsız Eloktan ve her çin şart koşulan «ateş kes» in gerbirinin veto hakkı olan üç kişilik eekles.Tiesine bir türlü imkân verbir heyet koymaktı. Bu suretle miyorlardı. En son, Patang'a yapıSovyetler kendi bloklarmdan olan lan taarruzla konferansin yeniden üyenin vssıtasiyle kontrol sistemi kesilmesine sebeo olmuşlardı. înni istedikleri gibi felce uğratacak ?an. Laos'a. bir zamanların gerlardı. Kongo hâdiselerinden sonra çek tarafsızları fakat şimdi yavaş Sovyetler bir taraftan Hammersk yavaş komünist «aflanna kayan ,'old'u reddederken diğer taraftan Suvana Fuma ve Kong Le'ye bakGenel Sekreter yerine yine böyle tıkça Hrutçef'in Viyanada Kenüçlü bir heyetin teşkilini teklif nedy'ye Castro ifin söylediklerini etmişlerdi. Laos konusunda böyle 3i:!ınp aptirmeden oîmuyor. bir heyet Kanada, Polonya ve Hindistan'dan müteşekkil Kontrol Komisyonunun bünyesinde mevcuttu. ÇİNKOSACÜKİDİ Bir, Veto hakkı yoktu. Sovyetlerin Saçların kepeklenmesini yağlanmasını Laos konferansında en büyük gayi retleri bu veto hakkının tamnmaIL 6743/477 kn|laı<tmrın »Itşarı KsrHfsim! Renİm alaraSim hn* ikl ton. Aradaki Iriîo b3«in« ik' knroş fark V* \\TH firr. Be" Hnna tpnpırrfii Mer miTinı? T "• O ra irin hir vaçon hnli^l kokflftır TTHivnrn?. Rir kere makama somlım.. Malrama «orarlar. makam t* «olamaz» dfr. Ne bikmettir T » rabbi! Şn Kt • Balık Knrnumnnn i!?i nedir? Ne vazife RSrür? tstlnvede vatan halık avlama filoları neden bomhoş, işsiı şrBçs&z vatar vp ciirfir? Neden bnnlan kimsevr kiralamazlar? Neden Et Balık Knrumnnnn sofnU hava depolan hoş, hnsnsî denolar dolndnr? DPVlet isletemiyorsa. neden hnstısi sektöre devretmeıler? ^imdi hir sürti hikâyelerle bil» cevap verilir. Bnnları dinletneve mecbnrnı. Cünkü rjemen bemen TÜzde clli devlet hiımetleri bir maişet vasıtası, hir seçim endüstrîsidir. Herkes ekmejini müdafaa eder; ama mnesseseyi mfldafaa eder eöriinur. Dâva da bnradaüır. Bir başvekil veya vekil veya belediye reisi bir çun iki ITBI îsten birini mevcnt nsnl ve âdetlere, nizamlara töre, digerini de hn nsnller hiç mevcut değilmîş gibi sağduyuya uyarak neticelendirsf şörüııüz. sürat. isabet VP masraf bakımından ikincisi ne kadar daha movaffak olur: ama biz kendi yaptıfiraız pahalı hir parmaklığın içinde çırpmır durnruz. Aliab kurtarsın. Allah bize hfltün bn tnânasız usul remberini vn kırtasiv barajlarını vıkacak bir biikümei nasip etsin. B. FELEK Bir arkadaşımız nişaıılandı Bayan Günseli Aygen ile gazetsmiz mensuplarından Özeı Özler'in nişan törenl»ri U.6.1961 pazar sünvi seçkin bir aile topluluğu huzurunda yapılmıştır. Genç nisnnhları »ebrik eder, saadetler riileriz. Operatör, Üroloğ Ur. SÜMERBANK Ateştuğlası Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: FİLYOS MÜEssesemizce 1961 yılı içerisinde, takriben: S 0 ton A,B,C kalite şiferton OO fioon ton I ci ve Hci kalite bağlama kili aooo (on II ci kalite Şamot kili 600 ton Kizelgur 800 ton Silisü kil nıubayaa edilecektir. ATESE MUKAVİM HAM MADDE SATIN ALINACAKTIR. \ Kemal Çağlar • tdrar Tollari ve Tcnasül 1 Hastalıkları Mütehassısı î Galatasaıay. Suterazı Sok ; No. 12 Ugur Apt. Tel: 44 14 36 t tL • fi52R'4Ç8 Amerikan Erkek Dershanesi Yaz Okulu 37 tıcı Hutuct Yılı İNGİLİZCE • FRANS1ZCA • ALMANCA • MATEMATtK • REStM ELtŞİ ve SPOR dersleri lü16 yaşlanndakı erkek çocuklar için BÜTÜNLEMELİ öğrenciler imtihana hazırlanır. Sultanahmet Alemdaı Cad 13 Tel: 22 17 37 İL6720/460 Bu husustakı şartnamelerin ücretsiz olarak Müessese Tıcaret Servisinden ve Istanbul Sirkeci 5 inci Vakıf Handaki Sünıerbank Beyko/, Müessesesi Irtibat Bürosundan temin edilebileceji tekliflerin en geç 21.6.1961 çarşamba günü saat 14.00 e kadar Müessesemizde bulundurulması. postada vâki gecikmelerin dikkat nazarına ahn^nıyacağı ilân olunur. Müessesemiz Arttırma ve Eksiltme Kanununa tâbi olmayıp ıhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve raiibayaa nıiktarlarını azaltıp çoğaltmakta serbesttir. Satin alınacak ham maddelerden biri. bir kac veya tümü irin teklif vrrilehilir. (Basın R83)/446 l Nakliyat • Oto İr'ışlât • tlâç • Yolcu Re.iimi • Seyahat Kıtap FIIİTI . Şahsi ıhtiyaçlar v.s. ıle ilgılı TENİ DÖVİZ KARARLARI Almanca Fransızca tercumeleri bulün eklerı ı!e tarn komplç olarak satışa arzedıldı Yeçane satıcııı: TERCÜME SC RVÎSt • Galata. Mertebanı Sok. V ? k'it îIan Te! , 44S425 T.B.B. (3431 . 453 M.A.N. Tip 415520 Orıjinal İB. 16145 ön emniyet tamı derhai tesüm OTOKAM ticaret Ltd. Ştt. Sirkecı Nöbetharır Cad. SO/1 Telefon; 27 42 30 • 22 96 57. ÎL • 1179/458
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle