12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
aı.n CUMHURÎTET 10 Hanran 1961 I I I t I I I I M I K I I I MIIIII I I I I I I M I I Tulga Kupası {maçları bugiin baslıyor K. Paşa • İ. Spor, BeykozVefa, G. Saray K. Gümriık oymyacak I Bugun baş! vacak olan Tulga Kupası ıçn Dolmabahce «tadır.da UÎ karçılaşma jamlacaktır Saat 14 00 dr ılk olaıak Kas.mpa=a tstanbulspor takımları kar | S'laşacaklardır Denk kuvvetlere sahıp ıkı takım.n yapacağı macm en normal netıcesı beraberhk ola j eaktır. Saat 15 45 rte Bevkoz • Vefa taktmları oyna' aca'dardır. Formsuz i MillîTakım dün kampta topla çalıştı ııııııııınıııııııı TürkiyeRusya maçının hakemleri Çekoslovak! Metin'e, kampa geç geldiğinden ihtar verildi Disipline riayet etmiyenier, yurda iade edilecekler Abdülkadir YOCELMAN bildiriyor (A Yl'CELMAV Hannoveı' 10 TAŞINDAN KÜÇlK Alman sahalarında sık sık goruien bır manzara buvuk maçLardan evvel halkı ha> rete dmurecek oyunlar çıkaran rrınık futbolcular takımı. nlmasına rajmen Sansiyahhlar ; KumptlUl mektllD V(ir bu maçia ıakıplenne nazaran da [ ha janslı durumdadıriar. Gunun »on maçı saat 17 30 da Galatatarav ıle Karagumruk aratında j apılacaktır. Mılli takımrfa bulunan elcmanlarmdan mahrum Wır çekılde ç^hava çıkacak nlan Sarıkırmızıhlar favorıdırler. ^ I M M i r t l l t f t t l f tf*ffT|1t**"*"*T**J Hannover'de bir terii ıııaı ı Yazan : Abdülkadir YÜCELMAN 'bır eoatta japumıstı En huyugu j 10 ydşınaa olan bu mınıkler keıı1 dılerınden beklenmedık bn sekuı de o;iesıne guzel oj nu^oı laıdı KÎ, ünlaıı sei rederken adeta saskınd donmuştuk. Yemveşıl bır stadvum. I Tıkhm tıkiım trlbunleı \p rr.odem futbolun mınjaturunu ojnujan mınık futbolcular . Ifte spor buydu. amator ruh buydu. Nılıajet mınıkier maçı bıtmış ve ikı takımın tnraftatlaıı tezahurata ba'Iamı^iardı tkı t&kım sahaya çıktığı vakıt 'pzaburat son lıaddım bulmu^tu Bu arada dıkkatımı.'i ı,Pken bır nokta gorduk. Sahanın hemeıı kenarında tac hattı hızasında tekerlek'.ı arabalaıına bınmış malüller rahat^a maçı gorebılecekîerı bır yere verle«tırılmıs ve 5akat olmalan onların maça gıtmelerıne mânı olmamıştı Evet, takımlaıın (.ıktıgmı soyıuyordum. O>un baîladıktan sonra ıkı takıram taraftarlau da susmuslardı Şımdı 'alnız sahadakı futbol culann gurultulei! duj. uluvordu. Nıhajet Hannover takımı 5 gol attı ve buna karsılık 1 gol jedı. Şımdı dusunuyorum da, bızdekı bır terfı maçında taraflardan bırı beş gol atarsa hakem \e galıp takım futboltuları sahadan pohs ablukasnle çıkaı Halbukı buıada ıkı takım a» bırbırlennı tebrık ettıleı, ajrıldılar Maçtan sonra stadjumun onunde de kımse kaimadı Buraaa bızdekı gıbı maçtan sonıa hakemlerin ve futbolcuların çıkış kapılaıında baııkat kurulmuyor. Sehrın ıçınde bır buyuk stadyum dalıa var. Orada daha buvuk maçlan yapıyorlarraış. Avııca nıkkat ettım, stadyumlan şehre bağhyan yolların lıepsı ae genış ve muntazam. Trafık deseniz fevkalâde. Tıafıfi tıkamamak ıçın genış sahalar halinde oto park yerlerı yapmışlar. Kısacası sporculuk ve şehırcıhk elele vermıs bu sehırde ve bır mamure doğmuş. Hem de burası Almanya'nın büyukluk \e guzelhk bakımından dorduncu deıecede bır yerı. Varın sız otekılerı du°unun.. Hanr,o\er 9 iTelefonla) • Sport Schule> de yapılan kampta o.iuncuiarın laiibalı hareketlen uzerıne bugun Futbol Federa« (; vonu oır deklerasjon yayınladı. Bu deklerasyonda şu hususlar belırtılmektedır: « 8 hazıran guııu kafılenın şehre inmesını muteakıp oyuncu ve idarecılerın kampa muayyen «aatte donmelerı ıcap ederken futbolculardan Metin Oktay kafıleye i'tıhak etmemış \e kanıpa geç gelmıştır. Bu sabah Metın Oktay^n "îoruçturması \apilmi': ve durum muzakere edıldıkten sonra aşağıdakı kararlar ahnmıştır 1 Butun «eyahat bo> unca nı/amlaıa rıayette muspet tesır bılaknıif; oîan Metin Oktayın bu lıaıeke'ının ılk defa lıasıl olması ıe gecıkme?ının muhık sebeplere davanma<. n u ı acehe^i'ide kendısine ıh'ar edıimesmF FAVORlLER Alman Fu'b< 1 takımı Yunanı^ar m Şili yolcuları kimler olacak? Dünya kupası eleme maçları ne durumda Ounya Kupası eleme maçları Asva, Afrika ve Afrika gruplarında devam etmektedir. 1962 \ı lında Silide vapılacak olan Dun \a. Kupası finallerine hançi takımlann girecejı kati olarak belli olmamıssa da; çrupt.ı /avo riler belli olmaya baslamıstır. A\RIPA'DA ! 8 GRUP 7. GRUP Romanja Dunja Kupasindan <e ; kıldıgınden Italva ı!e İ^rael 2 kaı Suat'ıtt cezası tastik edildi I Burası Hannover.. Meşhur Prusl yanın Afagı Saksonya bolgesıne dahıl 425 000 kadar nufusu olan bıv Ankara 8 (Cumlıurpet1'eleKs) I çehır. îkıncı Cıhan Harbınde duş Salldan »onra ıkıncı toplantı j man uçakianmn b m k t i | ı >er bu»ını bugun yapan Merke^ Istışare j rası olmuş Amma çımdı geıın goHeyeünin ıkı gunde aldığı karar! run . l»r çunlardır: bır Salı gunku toplantıda goruşulup ı G«çen gun şehııde vapılan tamamen kabul edılen Futbol Fro terfı maçına gıttık. Hannover takıfesyonellık Talımatnanvsı jıne Fe , mı ıie Hamburg takımlarından bıderasyonca gerı ıstenmı? ve heyet • rı kamlası^ordd. Futbol federasyo' ç« bu arzu kabul edılmış ancak ] nu tarafından .«aha ıçınde bi7İere tetkık \e kabul edilmıs maddele I tahsıs edıien yeıe otuıduk Stadrın ruhuna sadık kahnmak şar j yum o kadar basıt japılmıştı kı!.. tıyle, bühassa cezaı mueyyidelerm Fakat en a«ağı 25 bın kısn i rahatvenıden gozden geçınlmek sur* ça alabılııdı. Kar^ıhklı ıkı trıbun nyle taiımatnamenın 1962 yılı trans >apılmı.«, gayet basıt şekılde Dığer îerlerınden asgari uç ay evvel ılgı taraiları ıse bır tepe kenarına gehlere duyurulmak uzere yenıden tirılmıs. sevırcıler otların uzerıne hazırltnm*sına musaade edılmıj sereserpe oturmuşlar. Kımısı pıktır. nığe gıder gıbı jemek sepellerını Galatasarayiı Suat Mamat'm itı de beraberlerınde getırmışler. razı tetklk ı»dılmış ve ceza tatdık Sahada mınik^r maç yapıyorlaredılmıştır. dı. Kaleler onların oynuyabılecegı İ « : ı\ \ ÜCbL MAN H] goııaerdıgı rcsınılerden; MİLLİ TAKIM OITNCULARI DÜNKÜ AN'TRENMANDA CAN, MUSTAFA. TARIK 2 Durum butun kafıledekı «porcu \e idarpr'leıe bıldınlmes:ne ve bu haıeketın herhangı bır fu'bolru taıafından tekerrur edılme«) lıahnde kendıleri hakkmda ıdari tedbır al.naıak yurda iade "dı'me«:ne kaıar \erilmiştır> Kampa dun akşam geç geien "1T°tın bu «dbah ıdarecılerden ozur dıledı Takımımız bu sabah mutad vuı m u ş "aptı. Bu vuruyuş hakıkat<"n çok fa\dalı olu>or Yardımrı Alman antıenor Kirchraht sariece kalecı'erım'zle re=gul o!makla beraber her tuılu yardımı vaoıjoı N'ecmınm sakatlı^ı hâla devam edıvor. Tedaıısı ıçın uğraşılnoı. Metın \e Lefterin haslalıkları w Pctı vp bu sabahkı \uru'"u c e ka'ı rîılaı 18 24 temmu/da a^ılatdk olan Rfvnelmılel Hakem KUJ'U ıçm Fedeıasj onun davet ettıeı Karl Kohler hastaland.şı Kin bıı riavetr Herbeıjrer ıcabet cdecPK Maçın hakemleri Çekoslo\aky<ıh 18 hazıranda Mosko\ada Rus } mılU takımı ıie \apacağımız maçla r ı C.pkoslo\ak\ah uy hakem ıdare edecektır. Bu tah.iıın edılır kı bızım İÇID ıyı oîmıvataktır. Edinıe turıfıi günlerini vaşıyacak 599. Kırkpınar güreşleri 2325 haziranda yapılacak Edırne 9 (Hususı) 599. Kırk' pınar goreslerı 2325 hazıran tarıhlerı aıasında burada Sarayıçı mev kıınde j apılacaktır. Tarıhî Kırkpınar gure«l«ıının bu sene de en ıvı sekılde organıze ' eüılmesı ıt.ın Beledne ve halk çalısmakt?dır. Mevcut anane>e gore 23 hazıraida merasımle bırlıkte Kırkpınar gureşlerı resmen açılacak ve Ataturk anıtı ıl" «Pehlıvanlar KabrısUnı» zıjaret edılecektır. Henuz gureşlere katılacak pehlivanlar belli olmamıst'r. lsko(,\a 3 2 0 1 7 S 4 Çekoslovakva 1 1 0 0 4 0 2 S tılanda 2 0 0 2 1 7 0 î'koç.'.a Çekosiovakva 30 ejlul1. GRUP de Çeko&!o\ak\a S. îrlanda ve O. G. B. M. A. \. P. S Irlanda Çekosiovakva sonraİls\ey 2 2 tl u 6 0 4 dan bıldınle*.ek 'arılıleıde karşıîaEisvıçıe 3 2 ( 1 6 7 4 jacaklardır. J E 3 0 0 3 3 8 ıı 9. GRUP lçıko I = \eç 4 ekımde. ls\ıçO. G. B. M. A . T . P Şre ls\ eç 29 ekımde karMİajacakl«panjü 1 1 0 0 2 11' îlardır. Gal 10 0 1 1 2 0 2. C ; R I P Ispan\a, Afnkanın bırıncısı ıie O. G. B. M. A.T. P. 2 2 0 0 5 1 1 2 maç vapacaktıı. 10. GRUP ÎFmlandı.^a 10 0 1 1 2 u Yugoslavja Polon> a 4 hazirarEBulgarııtaıı 10 0 10 3 0 • Fınlandr. a Bulgaııstan 16 lıa/ı dd Polonja Yugoslavya 25 hazıranda. Bulgdrı«tan Fınlândi'a 29 randa karsıla^acaklar. bu grupun îekımde Bulgarıstan Fransa 12 ka hıııncısı A « a grupu bırıncifi ile " «sımda. Fransa Fınlanciıva a ' i u a mdg vapacaktır. Sbıldırılecek tarıhte kar?ıldşacakUr AFRİKA D A Edır. 1. GRUP Misiı VP Sudan Dunya Kupâ«;rO. G. B. M. A. Y. P. riaıı (,ekıimi!;lerdır. 2. GRUP ;B. Almanja . 3 O U 9 4 h 5 O. G. B. M. A.T.P. ŞYunanıstan 2 1 i) 1 2 4 2 2 1 1 0 3 2 " EK. îılandd 3 0 0 " 5 8 0 1 :a5 2 0 1 1 2 3 1 E K. Irlanda Vunanıstan B Al : Tıınus 3 GRUP Eman>a Yunanıstan, B Alman^aŞK. Irlanda maflarının tarıhleıı daO. G. B. M. A. T. P. Iha bıldııılmemıstır. 1. Gana 2 1 1 0 6 3 3 4 GRCP 2. Nıjerja 2 0 1 1 3 6 1 : O. G. B. M. A. Y. P. FİNAL GRUPU Î 2 2 0 0 5 0 4 Gana ı!e Fas arasındakı ılk uıaç ÎAUtaMS'an 2 0 1 1 1 3 1 00 berabeıe bıtmiştır. lkmrı ma;D. Almanya 2 0 1 1 1 4 1 çı ka/anan takım tspanja ile karEHolanda Z D. Almanva Macaııstan 10 e^ şıldfacaktır. D. Alman\a 1 eASTA Ilulde Holânda ;«ımde Macaııstan Holanda 22 eEndonezva çekıldığmden G Ko: Kimde karılascaklaıdn. ] re JaDonva'vı 21 yenmıştır. Ikin= 5. GRUP j cı maçın tarıhı belli değıldır. KaE O.G. B. M. A . T . P. i zanan. Avrupanın 10. Grup birınE 1 1 0 0 1 n J ci'i ile karsılasacaktıt Eîarkıve ç 1 0 0 1 0 1U GÜNET AMERİKA'DA ŞRusva 0 0 0 0 0 0 0 1. GRUP I Rus\a Turkı\p 18 hazıranda, Aı.ıantın, Ekuadoru 50, 63 ye;Rusja Norveç 1 temmurda. Turnerek fmale kalmıçtır. Ekıye N'orveç 29 ekımde, Turkıve2 GRUP IRusva 12 kasımda karşıla<;acaklaıBolıv\a oynamadığından Urugu;dır. ay fınale kalmıştır. E 6 GRUP 3. GRUP = O. G. B. M. A . T . P . Kolombıva. Peru'yu 10 yenmı.? =tngılteıe 2 1 1 0 10 1 3 ÎPortekız 2 1 1 0 7 1 3 ve 11 berabere kalmı?. fınale gtrELııksembuıg 2 0 0 2 0 15 0 me hakkını elde etmiştır. O.G. B. M. A. ». P ŞAMPİTONLAR PRENSES İLE Monaco /utbol takımınm Fransa şampıyonluğoau kazandığını bıldırmıştık Resımde Monaco' nun uç sohretlı ovuncusu Garofalo. Kaelbei ve Bıancheıı Monaco' nun kusuk Prensesı Rainer v e Grace Kelly'ni.n kızı Carolına'yj severlerken goruluyor. 4 GRUP E Ingıltere Luksemburg 4 ekımParaguav Orta Amenka bırıncısı •jde. Ingıltere Portekız 25 ekımde, SLuksembuıg Portekız sonradan Meksıka ıle 2 maç yapacak ve bu TALtMAT Takımımı/ın A. Ebıldırılecek tarıhte karşılaşacaklar maçiarın netıcesınde 1 takım finalolan j m a n antrenor vaıdımcısına Her =dır. lere gırecektır. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKII ! berger 1 sagdat talımat verııken Tııtııifiırıjıttıııırifiıııııtııııııııııııııı Mobîl Ekonomi Müsabakası neticelerini en yakm tahmin edecek 1 talihliye 1961 MOBİL EKONOMİ MÜSABAKASI TAHMİN KUPONU VOLKSVVAGEN 1960 I. GRUP (10001300 sm*) VOLKSWAQEN 1961 FIAT 1100, 1960 SIMCA ARONOE 1958 ŞOFÖR OLMANIZA.» MOTORDAN ANLAMAN1ZA LÜZUM YOKTUR... TALİHİNİZİ DENEMEK İÇİN CONSUL En yakın tahmini yapan a OT0SAX A. Ş. (Ford Vasıtaları Montaj Fabrikası), en son model, sıfır kilometrede, 1 adet FORDCONSUL hediye ediyor. FORDCONSLL herkesin sahip olmak istediği. çok gilzel, fevkalâde kullanışh, ekonomik, sağlam yapılı, 4 kapılı. 6 kişilik bir aile arabasıdır. SINGER GAZEOE 1959 OPEL REKORO 1960 (30610) II. GRUP (13001600 sm ) 3 OPEL REKORO 1960 (39590) OPEl REKORD 1960 (37629) PEUGEOT 403,1960 (39080) PEUGEOT 403,1960 (40039) TAUNUS 1961 TAUNUS 1960 AĞDAKi KUPONU DOLDURUP GÖNDERMENİZ KÂFiDiR! Eu da bır nev'ı "Spor Toto". Meselâ 5 maçın retice&ınj tahmin gibi bırşey. Hem de katılması bedava. ıkramiye&ı de bir FORDCONSUL. .> n>rı grup halinde sımflandırılmış muhtehf " marka otomobüler arasında. 1516 Haziran tanhlenrıdc, İfrtanbulAnkara gidişdönüş bir MOBİL LKONOMİ MÜSABAKASI terlip edilmiştır. Du mü.sanakaya katılacak olomobillerden her pS'î hangi marka otomobil bırin«i olacak? FJıma ai> tabmınleriniri. sagdaki kuponda. her' la binnoi geleeegini iimit fltiğiniz markanırt hizaına bir carpı işareti koymak suretiyle belir1nj?.. Kuponu kesiniz, P. K. 660 İstanbııl adresine (KordConsııl Ikramıye Servisi) runıuzu ile acele pobtalayını?.. 15 Hazirandan sonra postaya verilecek zarfInr tasnifp katılamazlar. NOT: «) aynı A v Soyadı ıi« aneak tek bir l«hmın gondsrilir d » b ) Kcbiicıl T A Ş., Otojan A.Ş., Motor Ltd. Şti. v« Fıar A;ansı mensuplan ıie aileları bu Uhmln müsabakatını ıştırak edemszier III. GRUP (16002000 sm ; ) TAUNUS 1959 FORO CONSUL 1960 MERCEOES 160, 1960 MERCEOES 220, 1958 MERCEOES 220, 1960 VALIANT (CHRYSLER) 1960 FORO GAUUIE 1960 IV. GRUP (20002600 sm'j) V. GRUP (3500sm ve ytıkarı) 5 PONTIAC PARISIENNE 1960 CHEVROLET IMPALA 1960 (40083) CHEVROLET IHPALA1960 (1622) Yukarıdaki 5gruptan her birinde hangi marka arabanın birinci geleeegini tahmin ediyorsanız lutfen o tnarkanın hizasındaki karenin içine | x | bir çarpı işarftı koynnuz. Bu kuponu kesip gönderinU. î>i şanslar... ,*//» Ad ve Soyadı :n. FordConsuTü kazanacak lalilüi 10 Temmuza kadar Uân edilecektir: Mobıl Tasnıf Ekıbı, gorıderilecek kuponlan süratle tasnif edecek \e eu jakın tahminde bulunan talihli (şayet birkaı, kifi olursa aralannda yapılacak kur'ayı kazanan) 10 Teuımuza kadar açıklanarak, halen Taksimde, Motör Lıınıted Şirketi vitrirüerinde lejlnr edilmekte olan FORDCONSUL kendisine teslim ediletektır. Mobîl MOBIL EKONOMİ MÜ5A8AK4SI Ailenizin diger fertlerı için «ans denemek istPrseniz herhangi bır Mobil t»er\is İstasvonundan hu kuponlardan parası/. temin edebilırsıni/. Adres: Im za: FAAL "25 5îl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle