20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURtYET 10 Haziran 1961 HUKUKÎ BAHISLER Fıızulî lliıaııı = * FUZULİ DÎVAM. Hazırlı mok. Galata, Havagimyan Hanı, yan: A.bdülkadir Gölpınarlı. 2. ba 13. 88 S. 250 kuruş. sırn. Istanbul, tnkılâp Kitabevi. * BAŞAK TANELERİ. Vefa E234 S. resimli örneklik, cilt Ubol'un şiirleri. Ankara. Şairin 11 20 lira» (Başta, hayau. eser aaîesı: 75ti sa$4i T. K Ko«*«tatui leri üzerinde geniş bir önsöz, şi Müdürü, Güdül. 64 S. 250 kuruş. irier: gazeLler terkipler kıta1 * HÜRRİYET TÜRKÜLERİ. lar rüballer Sonra: sözlü.k, in j Stj. Dr. Mustafa y n d ı n m ile Hadeks. Bu basım daha büyük boy ; san Erctoğan'ın şiirleri tştanbul, da tutulmu^tiur.) ; sağlacna adıesi: Edirne Ijsesinden ... | Yeti?enler Cenaıyeti, Ord;u cad. * İNKILAP GENÇLERİNE FİK ı föıeJj£İ Ali ş«k. a, Bevazu. 72 S. T RgT \ E DEMİSTİ? 27 Mayıs 1960 SS» k « r u | Annağanı. Yaztn: Fahri Uzun. îs j * AÇJ. ASnan Ardağ»*nm şıip. taabul, arires: Mollafenarı sok. Ar , (ftfi. Ankgfa. AİaB» • Türk MatHanı. 128 S. 5 Jira. (İçindekiler: ' tıaasi. 16 S 100 kuruş Önsöz. 1. Vatan ve gençlik. 2. Kül« Arısoy'un kitabı tür ve idea!. 3. Sosyal fikirler. 4. ! ;!•: M. Suhullah Arısoy'un son Kaâıntıit tıakicmla. 5. Dta ve K , »i»ı kıtabının ad». geçea ^a<ül* man. 6. Didaktik şiirleri ve tnâna | rıtmzdan birinde yanlış çıkmşlan .Kitap, Fikret'in «Halukun nr. «DIŞA VURAN KARANUK» Defteri» baskısına benzer bir bi üJ,acaktır.» • • ' çimde' basılmıştır.) . . Turth: :•: TARİH VESİKALARI. Millî * * ZULME KARŞI KOYMA : Eğitim BaKanhğı Yayüu. Y»Tıı SeHAKKT. Yazan: R;za Serhadoğlul linm 3 (18). sayısı Mart 19«i 359dlşında îstanbul, Bir'.ik Yayını (Say.: 2)| 488 büyük sayfa, metjn 64 S. 4 lira. (Ükçağlaıd a.n 27 Ma j belgeler. 710 kuruş. (Faik Reşit Uyıs'a kadar zulme karşı koymaf nat. Mustafa A h d a i . M Ça°atav hakkı; Toplum Anlaşması ve zulı Uluça.A, Ali Sevim. tsmet Parmak HEM Tarihe karuşanlmr rtadan kalkan, «essi* sedasız yokluğa karışan her emektann hayat kadromuzdan silinişi bize düzün verir. Bu yok oluşta, bir yığın hatıranın beraber türüklenip «ötürüldüğünü hisiederi». Verlerini troleybüilere bırakarak aramızdan ayrılan tramvaylar da böyle oldu. T n n v ı v l a n n lıtanbu! sokaklannda ilk adımlarını atı«lan, daha doğrusu ilk tekerleklerini döndürüsleri o zaman için bir jenililrti. Tramvay, allısıyla, yeşillislyle gözlere şiriti bir bibl* fibi çözüküyordu." Bir yerden bir yere gitmek için n zamsmn ea hız|ı vMitası olan eleMrikli tramvay» binmeh hem sttr'ati hem de demfr çibj sağlamlığı bakım»nd?.n emtıiyet verici bir şeydi, Bu anıda. işi olmadığı halde sırf tramvaym keyfini çıkarmak iıin ona binenler de vardı. AtH tramvaylann lâjarlığını, 8nde Unşan vardacının mızm« boru sesini onun uçarca«lna gidijl, keyitli çançanlan çaîîueak unnttnr mcştn. DerUen htanbullnlara bir korku çeldl. Elektrlkli tramvsy, tıpkı fimdiki uçaklar gibi sık sık kaza yapmağa başladı. \'okuşlarda frenı tutmuyor, soluğu ait başta alıyor; bazı dönemeçlerde muvazencsi bozuluyor, yan yatıyort virajı tuttaramayıp yoldan çıkıyor, ka'fiınmlarda t ı k ı r takır yürüyordu. Çarpın devirdiklen, kapıp kürüklcdik!edikleri, czip üstiinden geçtikleri dc avrridi. Ama bu ılk accmilik devresini geçirdikten sonra da, allı yeşilli renkleriyle, hünerli vatTianlarımızın ritm uydurduğu, haJbın «daıı dan dan daiı çekilin yoldan» diye sö(Iendirdi|< can sesleriyle: etri büŞrii ravîarda k' rıta kırıta süzülüşleriyle tramvaylar. tstanbuia renU, «es vc turekct veren, tebrin ayrılraaı parcaları, bir nevi folklorik motlflerl olmnştn. Kadınlar kısmını erkeklerden ayıran pcrdeli devirleriylf j z*ı man zaman konulup diıtlennıiyen çeşitli yasaklariyle; hiç eksil» nıjveıı biletçi • yo!cu çeUismcleiyle tramvaylar, Îstanbul'un.ta> rlhindc ş'înis bir y'er tııtar Her tanlı ve cangız sey gibi Ktanlıul tramvay lar 1 da otindını doldurdu. tstanbulun kahri 111 buııca yıl çektikteıı »oııra, hakkı olan istiraiıate Uavuşmak üzere, (arihî koçi arabalarının, faytonların. kuualarıtı. lâııdonların, sedvclerKı ve kendi|«ri"den bir evvelki atll tramvayın yanma çekildi. Şinıdi mirsadl ihr'V ten, yîrini aUn troleyhüsün ilk eroeklemelerini temaşa edectk. Bir tarihte, tramvaylann düse kalka vüruyüşu titanbul halkınm götünü öyie korUutmustu ki, dönemcçlerde tekerUkler raylar iizprinde taılara eıoırda sa yolcularm yüregi ağzıııa gelirdi. Sişhanc yokafonun hasındaki dönemeci biraz hızlı döndii diye tramvaydan kenditini atan bir voloumııı. tramvava hiç bir sey olmadıfmı. bosıı hosıma kc.ı di kemiklerini kırdıçmı görup fenradan şaşkınlıkla «Ta, vab vah!» diye üzülüşijnü hiç unutanıam. A m» ne olurs» olsun, tstanbul framvaylan tam zamanında tarihe kn.rışıyor. Henüz kaldırılnııyan kısımlardaki raylar iizerinde hâlâ seier edenlerin yalpalarına bakıyorum da, tramvayın. facialarla baslıyan tarihini böyle lessiz sedasıı kapayışına fflkrediyorum. Hamdi \ AKOÛ1.11 ; p sızoğhj. Salâhattin Tansel'in: Selî me karşı koyma hakkı; îsyan ve | çuk, Osmanlı ve devrim tarihine zulme, çoğunluk zulanüne karjı ait y^azıları ve Ahmet Kuşat'ın köynsa hakkı; nevileri. Bifc&üyogmakaipier bibliyoarafyası.) rafya.) * 24 »|AYIS 1919 Saravkm * KayMiakam v » Belediye Baskanı * KAMAS CAMİİNBB Kr>NFE M. ^ e d a t Okay'ın haskanl.ğında RAN'S. Dr. Şemsettin Yaşatan'm biu .taırulun haiirladıgi bu brosür yazıları. îzmir, yazarın adresi: Saraıyköy hakkında bilgıler ver» Dr. Ş. Yaşatan. Sinir ve Ruh Has mekledir ve Saravköv'ün Millî talıkları Uzmanı. I. Beyler sok. 25, MÜcr«»de.le İçin And Günü olan 24 traair. 1*3 S, 5 lira (Kitabın icjn Mayıs 1919 p.nısına hastırılnıştır. .de: cehli yenmek, aydın insan. üs j 24 bovük «avfa. re«imii. 250 kuruş. •tün küHür. devrira, halk ve din '• eğjtimi, kurtuluş... cibi kftnlilajı [ i\z ~Prot Kemal Karpat (Harvar* işliyen 31 yazı vardır. Önsöz: t. i ^.ttosı) nin iki ynzm: H. Baltacıoglu.) j CON'TEMPORARY TURKÎSH Iş tşçi: i LİTERATURE. Reprinted frnm the * NEZARETÇİNİN CEP KİTA j Li'Drary Review. Vol 4. No 2 BC. îstanbul. t. E. T. T. U m u m ; Fsürleıgh Diekinson l'niversitv. Müdiirlüğü. 50 S. resimli. 1 tab j N<;w Jersey. 279 302 S İn. •Nezaretçı Eğıtım Serısı No. Ankara'' New Reginae: 1>>. (îçindeküer: 1. Nezaretçi kica YOUNG TURKS AOAİN Benrin!ere denir? 2. Nezaretçinin vazife t<td from the march issue of Cahlve mes'uliyetleri. 3. tyi bir neza i lange. The magazine of eoonomic retçi neler bilmelidir? 4. tş ba.şın' ftffairs. .1S61 Institute of Econoda eğıtim nedirî Nasıl yapılır? £k ınic Affairs. New York Univerler.) sitv. 4 hüvük sayfa Efüim Dereiler: * TARÎH COGRAFYA DÜN '" ' * SEMtNER VE TOPLAJJTlLAR NASIL DÜZENLENtR? An YAŞ1 1 2 sayı. On beş günliik kara, Millî Eğitim Bakanhğı Öğ dereı. 19 May.s 1961 100 S re=imretmen Okulları G. Md. lüğü üg li. 5 lira (Yeni serinin bu ilk saretmeni İş Başında Yetiştirme Bü yısı, Atatürk ve Millî Mücadele özel Savısı olarak düzenlenmişrosu. 8 S. «Seri B. Sayı l». tir.> • Pgikoloji. * YEŞİL UFUK Orman Fakül, f ÇOCUKLUK VE GENÇLİK c PSİKOLOJİSt. Doğuştan yetişkirı tesi Talebe Cemiveti organı Nilifie kadar çocuîun gelişiminin san tarihii 26 savısı * TîJRK FOLKLOR ARAŞTIRrizgil^ri. Charlotte Bühler'den çevren: Feriha Baymur. 3. bastln. MALAR1 Mayıs tarihli 142 sar îstanbul. tnkılâp Kitabevi. 1 4 S vısı. 100 kuruş R 5 lira. (Ana hölümler: Giriş. A. O >£ ORTA DOGU. flk sayısı Nisan kul 9ecu|sW c ' a D önceki çocuk. B. 19,61 tarihinde Ankara'da çıkan bu Okul çaÇı. Ek: Çocuk Psikol'.aji 'iiyasi ekonoır.ik sosyal dergi Çöp imha istasyonları sinffp kullanılan araştırma me Celâl Tevfık Karasapan'ın yöeetisehirdeıı 13 kilometre minderiir. Deva^ılı vazarları: Yatotlan.) ıızaklastırılacak kup Kadri Karaosmanoğlu. Prof. Din. Sınek mücadelesi ile ilgili olaAhmet Şükrü Esnaer. Prof. Nihat * İSLAMA GtRîg (IntrodıjcErim. Şevket Süreyya Aydemjr^ rak, çöp imha istasyonlarının, betion ta îslaml. Prof Muhanamed dir Saytsı 5 lira. yıllığı 50, altı ay lediye hudutlarından 13 kilomet•amlduilah'tan çeviren: Kerrıa! l:ğı 30 lirad'r Adresi: Denizciler re öteye nakledilmesi karar altma Kusçu. îstanbu! Yagmur Yayınla i cad. Börekçi Hanı 7 Ankara. 2. alınmıştır n. P. K. 800. 200 S. Metin dışında Bu suretle çöp imha istasyoneayısı çıkmış, 3 sayısı çıkmak u»«ıarita. 10 lira. (Pey»amb«rin hayalarında üreyen sineklerin şehre redir. tı, tslâmlı&n ahlâk, siyaset siste* ÇAĞRI. Haziran tarihli 4 | . akını önlenmiş bulunmaktadır. mi. îslâmlıgın esaslan: tslâm tarüıi: Hukuk ve iktisat: Ilim ve sayısı. 100 kuruş P K 99 Kon Limanımızdan ihraç edilen sanat... gibi genel bölümtere ay ya. ınallar * İMECE H d i r a n tarihli 4. sarıjm.ştır.i Son bır hafta zarfında limanıyıs;. P. K. 802 Îstanbul. Şiir: 4c TÜRK D İ U . Haıiran tarihli mızdan yapılan ihracat yekunu 5 :!: KOMEDYA. Nesrin Mavi'nin 117. sayısı. 100 kuruş. (Bu sayıda. milyon 876 bin lira değerindedir. çiirleri. lstanbul. Yayan: M. N. Ra •Karaman'da 34 haziranda kutlaIhracatın başlıca maddesini 3 nan Dil bayratnı için yirmi say milyon 671 bin lira ile tiftik teşkil ham bez, tâze fahk bir özel böiüm btılunmakta etmektedir. B u n u balık. kayun derisi, bağırsak. kedır.) unu, * İ.Ş VE DÜSÜNCE Türkive pek. ceviz kütüğii, kemik TEŞEKKÜR Hr>rsi ve İçtimai Araştırmalar Der tuzlıı htlık takip etmektedir. Başaraner. Sevel, Uras. Ogı:z neği dergisi. Nisan • Haziran tarihGümüşhaneli ve Sonal aileleriYedi hasta taşıma arabası tıin çnk kıymetü büyükleri li L'34 sayısı. 250 kuruş. hizmete konuldu • : GAYRET • Ege Bölgesi Köy MAHMUT Başaranerin Belediyece satın alınan 7 hasta Öğret.iîenlen Demeği dergisi Nigerek rahatsızhğında gerek?e san tarihli 70 *ayıs: Adres: 2 Bey taşıma arabası, bugünden itibaren vefatında ve cenazesinde gösİstanbulluların hizmetine konulterdikleri fevkalâde alâka ve ler sok. 48 jrrnir muştur. yakınlıklanndan dıMnyı başta :> DEMET Göller Böleesı Köv Dr. ROBERT KARMONA ve 2 yatakh olan araçların hizmeÖğretmenleri Derneği organı. Medeğerli aik doktorumua ARMEN işleri yıs tarihü 97 sayısı. 50 kuruş. Ad te girmesiyle hasta taşıma MtNASYAN olmak üzere bütün düzene gırmış olmaktadır. res: P K. 20 IsDarta. aile doptu, akraba. ahbap ve komşularıiTîîza vc ayrıca tele fon telgrafla taziyetlerini bilHAZİR AN 10 ZİLHİCCE 26 dirmek lutfunda tulur.an yakınlarımıza karşı duydugumuz Fonsuz mimıet duygulanmızı bizzat ifadcye büyük acımız mâni olduğundan. muhterem gazetenizin delâletini rica edeŞamatyaNazhebe Şök. V. ] 4.23 12.13ll6.14 1<3.4O 21.42 2.09 riz. Aile efradı ^S." Vî Telefon : 2159JJ Cumhuriiet 322 Demek oluyor ki, 3 mayıs 1961 taÜ Yazan evvelemirde yaritıinde Resnvî Gapılaeak işlem. b«zetede yayınlanan şit kiâsik sisteve o tarihte yürür» 1 me gÖre. seçim lüğe giren 300 nu > bölümünü bulmakniaraiı mületvekı» *%0 lı seçinu k a n u n j , stçim her tan ibBicttir Yukarıda vsrrni» ol» sisten.ı mjş olduğu oy yekununuı:, olarak, D Bendt fristen.ini, basit bir partı için a y n ayrı olmak uze duğumuz misalo göre, 75.000 mutean t ) i r Evveic fc yazdığHBi:'. gibi 4 tewıseçim re, bıre ikiye, üçe. dörde, beşe bö ber oy kullanılınış ° l muzdd üânı kararlaştırılan 7 w i klâsik »istemle t}irleştirn\ek surer lünmesi gerekmektedir. Bölgenin çevresinin, beş nıilletvekili çıkarakuta hazırhkları U* 'etrekte ve ko tıyle. Itarma bir »lnem kabul etcıkaıacağı milletvekili adedi yük cağıne çöre, secim bölümü (Quatalaıa s ı r şe/fcji verüm.esine çalı ıınştir. sıstemienne ve O* Hondt $e}dikç$, bölme de o nisbette yük rum) 75.000 ; 5 s= 15.000 dır. BinasıİTiaktadır. sistemine daiı yine bu sütunlarda [selecek. yedi milletvekili için oyla enaleyh 15.000 reyı nefsinde topluTicaret Odası dış tiearet rejım;ıntışar etmiş ola n yszılanmızda j rın yedi kere* on milletvekiliiği yamıyan siyasi parti veya bağımne Hİen'yet ve sürat kazandırılma sız aday. seçimi kaybetmiş demeko n defa bölünmesi lâ sını ıstemekterîir Bu suretle lü (Cumhunyet 6, 17 mart 1961) lü jçm oylaıin tir. Halbuki rautlak olarak d'Hondt tafsılâtı vermış bulunmakta \f\m geleeektir Birinci işlem busumsu» külfet ve fornftlitelerin sisteminde bu rakama bakılmamakBu hUBUslara tekrar rüeu et , j u r îzahımızı bır mısâl ile can ta idi. Nitekim yukarıki mi»alde feertaraf edileoeği umulmaktadır. jniyeeepız. Yalnız kanunumu*un ka landırmak, meselenın anlaşüma.sı (C) partisi, mutlak D'Hor.dt sistebui eunış otdugu sı&teann lâyıkiy İçin. zaruri görülmektedir: mine göre 14.000 rey aldığı haîde, Yetmişbeş bin muteber oy alan bir miîletvekilliği le anlaşıiabUmesi icin, basit kliıik kazanmasır.a e s a s bır seçim çevresinde. seçime dövt kerşıhk, kabul edümiş olan seçim sıstemle. D' Hondt sıstennnin nıekantzmasını, bir kerç dah» hatır siyasi parti iştirak etmiş bulun sistemimize göre bu partiye, »eçım latmak zaruret» meveut bulunmak | maktadır. (A) partisi 27000, (B) bölümü olan 15.000 reyi nefsinde tadır, Basit klâsik seçinı sittemıne | partisi 23000, (C) paıtisı 14000 (D) tophyamadığı için. milletvekilliyi fiörf, bır jeçmj çevragjnde »eçıme partisı ise 11000 rey «lmış bulun» tahsis edilemiyecektir. Bu çevreltürak eden aiçmen nd.dlnİn ye | maktadırlar. Yapılacak ilk işlenıe nin beş milletvekiiliği, 27^00 ve künu. u çevreden çıkacak mılletve I gore, her partinin almış olduğu 23.000 rey almi» olan (A)'ve (B) Son viniiidürt ^aaı î'i.:^^. beş kıü adedine bölünmekte, çıkan ne ( oy yekununu, o çevrenin beş mil partileri arasında payiaştH'ilacak. trafik küzası olmuştur t/ı ölü, üç tjce, ı harici kısmet) seçinı bölü letvekill çıkaıacagl nazara alına (A) partisi üç, (B) partUİ ise iki ağir v e "iki hafjf yaralı vardn. wu adını almaktadii Her partinm i yjk,' a y n a y n beş defa yâni, « w e milletvekiliiği kazannns olaLakUü^ofoı Jftiseyın Co.şkun ietaresm •Imıg oldugu oy toplanji a y n ay j |A bir«. sonra ikiye, sonra üçe, da dır. Bilfarz. aym misaldekı 3.000 cte 1181T0 piâkalı G.M.C., dün sa rı hu tpçım bnlümune bıiliindüğü , ha sonra dorde ve en nihayet be rey almış olan (B) partisinin onbeş binden az, 14999 rey almış olduğu at 8 ) sıra'arında Mendıyekoy Bu tan irda, paıîiierin ka/.aaro»s ol şe bölmek lâzım gelmektedir. * tasavvur edildiği takdirde, o seçim yükdere asfaltından İstanbul '.s*ı dukları mJUetvekili adedi. meyda (C) (D) (B) (A) bölşesinin çıkaracağı beş milletvekametinde gelirken. Derbent BeU na çıkmafctMlır Seçim bölümünü i Partisi Partisi Partisi Partisi kıUiğinın tiimii bırden, (A) pa;ti« (jfcye otobüs dur.ığına v'üz metr» tt>şkil eden rakamdan eksik rey j 27.000 14000 11000 23000 sıne tahsis edilmi? olacaktır. mesafede yolun sağındaki 30 metre almış olan siyasi partilerle. bağım 7000 5500 13500 U5Ui) yüksekiiiindekı aende^' yuvarhn SK adaylaro iHiUetvekılUği tahsis 4666 31İ66 9000 766U Seçim sistemiraUİ gÖSteren 32 j^i nııştır. tçindekilerden eı İsmail edilmem»kte. bunlaı seçimi kay3500 1750 5750 maddenin son fıkrası, seçim çevre5750 Barut 'J anda ölmüş çavuş olan » • betmiş • 2800 1300 sinde seçime iştirak etmiş bulunan 5400 olmaktadırlar Hatırayı 4600 föı Hüseyin Cuşkun. er Hıdır Öz caniandırmak ^ bağımsu kügük tkıncı işlem, bölme suretiyle vü siyası partüerden veya Uiı me^eleyı bok. er f'ahı«ttin Boran da komngelen bu rakamların, parti aciaylardan hiçbırisinin seçim bylübir misal He izah etmek yerinde ya sırmiftir münün gösterdi|i »ayı miktanjnca bır hareket olaoaktır. Yetmiş bin ; f a r k , g ö , e t i l m e k s i z i n , büyüklük si oy almamış olmaları halini mütaYaralıiar Gümuşsuy u Hastaha muteber oyu olan bır seçim bölge j , , b i r hizaya dizilmesi keyfi lâa etmektedir. Fıkra bu hal için: r s i y l nesine Kaldırılmışlardu Yaralıldr sinde, dört siyasi partı seçime ış i «fgtidir ifade veremiyecek durumda olduk tirak etmıştiı Bölgenin çıkaraca«Şayet seçime katılan siyasi pnr.ı , 2 7 0 < ) 0 ^ 23000. 14"HX), 13500. 11500 larından kazanin sebebi anlaşıla ğı milletvekili adedi ise, beştir. Bi tilerden veya bağımsız adaylardaıı 110O0. «000, 7666. '.000. «750; 5750; raarmstır naenaleyh seçim bölümü 75000! 5. hiçbiri, yukarıki fıkrada göstarilen 5400 ilah. (yani seçim bölümü Diğer taraitan şotör Gkrem Yıl 15000 olmuş olur. Şu halde o seÇıkacak milletvekili sayısı beş sayı kadar maz idaresindeki U S. 0001 plâka çim bölgesınde, onbeşbinin aşağı olduğuna göre, Mraya dizilmiş o kadar) oy almamışlarsa, milletvelı Amtrıkan Yardım Kuruluna ait sında, büfarz 14999 rey almış olan lan bu ı a k a m l a r ı n beşincisi millet killeri yine ikinci fıkra (y^ni mutsonu lak D'Hondt sistemi) hükümlerine askeri vâsıta, dün saat 21.45 de siyasi partı veya bağımsız aday, se v e k i l l i ğ i t a h s i s ı a k a m ı n ı n miUetvekiUİkleri göre paylaştırıhr.» hükmüııü koyCennet mahalesı yakınında Lon çimi kaybetmiş demektir. Kendile ! d u r g u h a ı d B muş bulunmaktadır. Bu hüküm, dra asialtı üzerinde Edirne istika vine milletvekiliiği tahsisi yapıla p a r t i ] e r e ş u s u r e t l e taksim edileonbeşbın | c e k t i r : Birinci büyük r a k a m ol.m böyle bir halde, yukarıda verdlgımetıne gitmekt e olan Muharrem m a ı . Milletvekillikleri. miz misalde gösterildigi gibi, milTangezen'in idaresindeki çift atlı reyi nefsinde cemetmiş olan parti j 2 ? 0 0 0 ' { A ) p a r t i s i n e ait olduğunmutlak şekildeki ler arasında taluise tâbi t u t u l u r l a r . j d a n b i r m i i ı e t v e k i l l i | i ( A ) partisi letvekillerinin arabaya sol yanından çarpmıştır. D' HONDT sistemine göre i s e : j ne, ikinci büyük rakam bulunan D'Hondt sistemine göre paylaştırıi t i ö i Arabacı Muharrem Tangeze n derlacağını, basit klâsik şeklin artık hal ölmüş, yakalanan şoför adliye her partinin almış olduğu oyların 23000 (B) partisine mahsus bulun nazara alınmıyacağını, açıkça gösyekununu, her p«rti için a y n ayrı duğundan bir milletvekiliiği (B) ye teslim edilmiştir. termektedir. olmak üzere, o seçim çevresinin çı j p a r t i s i n e , üçüncü büyük rakam Şoför Sabrı Çakmak idaresindeVermiş olduğumuz şu izahata gökaracağı milletvekili kadar bire, H 0 0 0 o i d u ğ u n d a n b i r milletvekilki 57527 piâkalı taksi Kasımpaşa ikiye. üçe... ilah.. bölmek lâzım liği (C) pertisine, dördüncü büyük re seçim sistemimiz. şu suretle hüRefik Saydam Caddesinden geçer dır. Faraza beş milletvekili çıka r a k a m o l a 13500 ( A ) partisi sütu lâsa edilebümektedir : n ken, Zeynel Kurta çiiiiarak yara racak bir seçim çevresinde dört nunda olduğundan t e k r a r ( A ) p a r 1 Bir seçim çevresinde, seçilanmasına sebep olmuşıur. siyasi parti seçime iştirak etmiş tisine, beşinci büyük rakam 1150Ü me iştirak eden seçmenlerin muŞofcı Sezgın Taygır idaresinde olsa, bunlardan her Dartinin a l | p a r t i s i n e a i t olduğundan, be ttbvr oy toplaroıaın, o seçim çev( B ) ki 57537 piâkalı taksi Ankara a.s• şinci milletvekiliiği de (B) partisi resinin çıkaracağı milletvekili safaltmu.ın geçerken Hüseyin YiJuV ı ne tahsis edilecektir. Demek olu yifina bölünmesi ile seçim bölüçavparak başından yaralanmasına i yor ki, seçim sonunda, hakiki D' mü (harici kısmet) rakamının busebebıyet vermiştir 7 nci Kota hazırhklart Seçim sîstemimiz r T Baha Arıkan trafîk iki kisi oldu UUDMIUA TC+^EEIMA "Ben, L ÜK S Tuvafet Sabununu Ü kullanırım: Zira, güzeltık bakımımz LUKS tuvalet sabunu ile başlar I LUKS tuvalet sobununun sırrı köpüğündedir.. bol, yumuşak, koyu bir kopük. Fevkaiode tesıri sayesinöe, cıidinız yumuşak. güzei ve pürüzsüz olur. LÜKS tuvaiet sobununun kokusu da çok güzeröır .\ O halöe, siz de sinema yıidıziarının güzeltık tedavisini tercıri ediniz, çünkü. Yıldıılann onda dokuzu LÜKS Tuvatet sabununu kullanırlar. ARTIK TERLIYORUM DİVE Ü2ÜLMEYİN MUM MUM M UM MUM tttl» ncıtt >c lcı »Mulciı» gnln ıcsınrı Z4 vost maiMiaza e4et cMı "t <cr bezlenri ».in; «na etıtttKmue W( wor K n o j Hndt sistemine göre, (A) partisi ] iki, (B) partisi iki (C) partisi de j bir milletvekiliiği kazanmış olaj caklar, (D) partisi ise seçimi kaybetmiş bulunaeaktır. KanunumuZesas itibariyle D'Hond sistemini kabul ettiji halde, sistemi izah eden 32 nci nıaddesinin dördüncü fıkrnsında, yazıj mızın baş tarafında mekanizmasıi nın umum! hatlarını izah etmiş olduğumuz basit klâsik sisteme d° yer vermiş, böylelikle karma bir sistem kabul etmiş bulunmaktadır. Bu fıkra der ki: «Bir seçim çevresinde, kullanılan muteber oy pusulaUn toplamının o çevreden çıkacak mületvekili »ayısın» bölünmesi ile eld° eilecek sayıdan az cy alan siyasi partilere veya bagımsı* adayJara, milletvekiliiği t'ahsis edilmez. Bu gibi hallerde milletvekiliiği elde edemiyen siyasi paıtler veya bağımsız adaylar ve aldıkları oylar nszara alınmaksızın milletvekiUikleri, geriy e kalan partiler veya bağımsız adaylar arasında paylaştırıhr.» TEŞEKKÜR Uzun eenelerdenberi çekmekte olduğum yüzümdeki cilt hastalifpnı sonsuz ihtimamları ile kısa bir zamanda tedavi eden Samatya tşçi Sigortalan Ha8tahane?i Cildiye Mütehassıslanndan ENVER ÜLGÜN İL ünnetçı lunması. 2 Seçim bölümü (harici kısmet) sayısınca oy toplayamamış olan parti veya bağımaız adaylara milletvekiliiği tahsis edilmemesi, yani seçim dısı bırakılması. 3 MilletvekİUiklerinin. leçin. bölümü (hr.rici kısmet> kadar cv tonlamış olan parti vey« bağımsız adaVlar arasında, D'Hondt sistemine göre paylaştınlması. 4 Şayet seçim bölümü (harici kısmet) sajısını dolâurmuf hiçbiı parti veya bağımüi* adsy m»vcut değilse, milletvekilliklerinin DJ Hondt sistemi mucibince siyasi partiler veya bağımsız adaylar araıında paylaştırılmajı. Sistem, bilhassa seçim bölümü sayumı içerisine almi» olması dolayısiyle, nispî temsil sistemine yöneltilen istikrarlı hükumet teşkil edememek itirazını önliyecek bir mahiyet arzetmektedir. Evvelemirde D'Hondt sistemini kabul etmekle, açık mill»tvekilliğine mahal vermeraekte, bu sisteme basit klâsik sistemi de eklemiş olmakla, temsil kabiliyetinden mahrum küçük partileri veya bağımsız adayları, seçim dışı bırakmaktadır. Bu itibarla mevcut nispi temsil sistemlerinin en muvafıfı olduğuna hükmolunmak icap »diyorsa da, neticeyi yine de tatbikat gösterecektir. 1 1; Aİİ "••••••••••••• Dr. Kâmuran Karaege'ye 1202/393I E. ] 8.48 4?3 8.34 12.00j 2.02; 6.29 6715/392 en samiml teşekkürlerimi bir borç bilirim. Rüveyda Yalçınkaya Cumhuriyet 383 ; \ j HATRET YİRMtBEŞOöLU (KONYA) ile MaıJen Yük, Müh. l... : : Günaydın Yinnibeşoğlu Evlendiler BULANCAK 8.6.1961 ^MiuııııııııtııııııııınıııııınnıiHiıııııiHiıııııııııııtııııııııııııııııiiiN.MiıııııııiNinfiııııruıiMiıııııııuıııııııırniMiMiij ııııiMiııııııııııımııııııııııııiMMumnııınııııııııiMiııııııııın^ = beraber vatmaya niyetlisin c.'.iıkîa bu gece anlaşılan! Koy~ nuna alacaksın, dikkat et, çok büyük. Vaha deli misin sen be? 3 Fayrapla motaru, git yeliş Pras= tosa. herıl kalkmadan. ^ Sevincinden ellerı dolanarak, • = lıaşladı Ethem baş ipini çözme ğe. Remzi. az evvel attığı de~ rairi çekmeğe koyuldu. Herkes kendi teknesine geçE zz E ^ « ^: 5 2 = ^ = = s ^ ^ ^ = ~ ^ = Haydi bakalım .. göıümüı yok. Bizi de unatma j m j . » «Kısmet, ne yaparsın!» dedi Ahmet. Yürüdiiler. Oenizde ber şey kısmetti. KıIıca eıkar, suculi toplardın. Sucuğiın sununa yetişir, ua«ibini alamaz .. fırtınalı havada yiizlük balığa çatardın. Kısmet! Düşünceli. dalgın yürüdü Ahmet. Köşeden biri fırladı. Tonya'!• lıydı bu, Tonyalı Mustafa. Paşalimanlılar Prastosa. Ah «Ahmetcü|üra» dedi. «Ahnxetle Osman Çınarın önüne metciiğüın, cordün mi palngudoŞru yola çıkarken, kıyıda ni herifin? Cimdu deduler baa, toptananlar da vüksek sesle, coremedum pen. Gitmiş herif. âdeta kavga eder gibi konuşaÇısmet be! Batair denüzlere arak hu çörülmernis avcılıfın damcaaiz dee çorktqk, heril pamünskaşasım yapıyor. ağır islı;k vnrdu... Esşek cısnıeti! teksiz adımlarla dauılıyorlardı. «Vurdu ya. sen ona baU!» Alımetlc Osman Kaderim'i diye cevap verdi Ahmet. «tçeri ba/iadıktaıı sonra, sucttkları Ue aldı ya. A«koUan vallahi.» böliişüp sırtladılar. dışarı çıktı «Ha pana pak Ahmet. pos lar. ver cimdu palugi! \ a r misun Salih Kaptandan. toplıyan çinemaa cidelum bu aççam? ba;ka bir kaç tekneden yayıl«TiJtiiK'i çizu Eminee» oynair. mıs, duvulınuştu sucul; isi. Et Gel bir vcyt edelum. Canumi»i rafta snrenîer sı«ta ilo baktısiktuk slktuk paluk içun patiar. Kimı de takıldı Ahmede. laacaik. Gel cidelum çinemaa. Çiyak çarilar var imu.ş!» «Hiç hos dönmek yok he Ahmet. liaktııı hava esiyor, kırj Ahmedln de çok sıkılıvordn Iık eti tophıyorsun kıyılardan! canı. Osman: zaman, enı boyu on beş yirmi metreyi geçmiyeıı minnacık salon, nerdeyse dolmuştu. Kapıda, üstfiste yıgılan kalabalığı çüç yararak, sıyrılıp girdi içeri. Yaııyana, birbirine sımsıkı bitişik konmuş küçük iskemle tarlasını tam ortasından kesen daracık aradan zorlukla geçip; arka sıralardan birinin baş taraflarında, kısaeık boyuyla a 79 y a | a dikilmiş, kendisine hıılı «Ben yatarım gece kayıkhızh el sallıyan Tonyalı'ya yöta!» diye atılınca, güldti: neldi. «Peki üle Lâzoğlu!; dedi. tkinoi akşamıvdı «Tütüncü Ama geçeıı hattaki gibi bağırmak yok, filimde kızı öpen he kııı Emine»nin. Filim güzeldi, anlaşılan. Bir çece evvel »«riflere . » renler, propagaııdasını iyi yaptîirden keyfi gelmişti Alıme<l/ı. Sebepsiz... Canı hep gül mış olacaklardı. Tıklını tıklımdı içerlsi. Hemen hemen teU mek, cğlenmek ıstiyordu. Omuboş yer, Tonyalının yanındayzundaki sucuklara sevgiyle bak dı. Bir de arkadaki nrada, sağtı. sıkı sıkı sarıldı bu kokuşuk. da, üç dört iskpnjle kalmıştı. sivah yığına. sahibini bekleyen... Osmanla heraber evlerine dotru vürüdüler. Kimler yoktu k! sinemnda? Akşanı. sinemanm bapısında, Gogo Mustafa... Kuduz... AbTonyalı beklivecekti Ahmedi. duk... Kâzım Reis... Tavşan Yahut da girer, yer tutardı. .Ahmet... Veysel Reisle karısı... çok önce gelirse. Kadınların. kızlann çoğu, erNeseli kocaman adımlar atıkeklerden ayrı, bir arada topvordu Ahmet. Kılıcı, balığı, paIn oturuyorlardı. Ama kocalarayı çıkardı sildi aklmdan. Etrınııı, babalannın yanında fehem'in fırtınalı havada vurduHp yerleşenler de yok değildi. su yüzlük hayvanı düşünmez Ahmet etra^na «MerhabaS» oldu. diye diye, o daracık çeçitte, 'Hz lerini iskemlelerin sivri USşet n u t t u «Kader i. «Kısmet»i! lerine çarpa çarpa. ilerltüi, lîoş veriii «Felc|e». Köşede. t;esmeniıı önündc. Dipte, beşinei gıranın ortaîiıvyerlere yıkılan, körkütük »nrdl. Tnnyaîının ayırdığı yer. Kalıo» Keçayı çörüııce hile, lıarısını, kaynanasını, beş çoeıı(ırlamadı hiv bir şcv. Üunu da çetirmisti Tonyalı a XI ma, onları bir sıra ücri. öııe Ahmet, yemfîiıi! çabucak \ iyerlestirmişti. Ahmetle baş başa kalmak icin. yip, sinemanın öııiine getdiği KOKAY ^iiıumıiiiııııııııııiMimıımmııııııııımmnıııııiiiMiiiiııııiiiııı l l l l l l l l l l l f l l l I I I I I H I I U I I I I I I l l ı i ü Daracık ara yolun bemen so ~ Cumhurivet 395 lunda, bu ince geçitle kesilen j= sıranın saç b»«t»n ilk Ukemle5 si olan y e r i n e oturmadan 3 ÂYİNİ RÜHANÎ evvel, söyle bir durdu ayakta S Ahmet. Gözlerini afır ağır gez ~ Aile büyüğümüz \e babamız dirdi etrafta. 5 JİRAYR TEBZtYAN'ın Eaki serbest cünlerinden Ual = (Merkez ithaltit ortaklanndiın) ma bir âdetti bu. = ölümünün 40 ıncı gunüne tesadüf eden yannki pazar günü O uzun boyuyla, hafifçe kam 5 11 haziran 1961 paat 14.30 da burunu çıkararak etrafı süzerŞ Şişli Ermeni kabrist2nında ken, kendini g ö s t e r m i ş ~ Ayinl Ruhani icra olunaeağından, akraba ve dostların tesolurdu! Bütün o allı yeşilli ku 5 rifleri rica olunur. toplulukları da, iskemlelerinde Ş Terziyan ailesi heyecanlı heyecanlı kımıldar = İL: 119ö 386 lar, birbirlerini dirsekleyip, kı 2 kırdayarak, elleriyle yüzlerini, 5 buruplannı kapatıp saklıyaral» = yerUrinde öne eğilip doğru = lurlar, ayakta «dikilen» esmer ^ Nüshasj Zö Kuruş «delikanlıya>, kaçamak, acele = Türkiye Harici bakıslar yollarlardı. E Lira Kr. Lira Kı Hofuna giderdi Ahmedin, = 75.00 150.00 kendisine doğru, birbiri pe = Seneük 6 aylık 40.00 80.00 şisıra al al yanaklar, ışıl ışıl = 3 aylık 22.00 44.00 8asan ve Yayan gözlerle çevrilen, bir yanıp, bir = C u m h u n y t t Matbaacıllk ve sönen saklı gülüşlerle ürperen ~ Gazeteollik Xürlı Anonim Şırketl bu tsze suratlar. E Caga!oğlq Hblkevı Snkak No. 3941 Sahibt Ortahkta yarattıfı o tuhaf = t NAZLME NADİ dalgalanma. o tuhaf heyecan, = j zevk verirdi ona, Keyinenirdi. ^ j Yazı ışlenn] Eliien laare "den Mısul Müdür Fazla bir şey beklemezdi. = ŞAHÎN PERESE Gıeırdayan iskemleler, yer E &2ftBmı»t gonaHrmn n rnk vt iiılat ılnıjıvdilsin «Jilmesın lüd" lerinde kıpır kıpır oyjıayıp dö = editmez t|Snlaraan mesuliyel noM kuların fımltıları. parlak E kabul ycni fistanların hışırtuı Hiitün E AD^ne ve tlân ışlerı ıçın. zartn. bunlar vetlp artardı. kcndin^ ustüne deıı ni'>ınuun. iskemlcslne asır ~ • Kaydının«Abıme» veya «flân Senrist» konması lâzımdır. aşır cöküp Uıırulni)<8ina, An E 1 ' * BU GAZLTS 6AS1M AHL.\ K medin. = VASASINA UVMAY1 TAAHHÜ7 (ArkasıI I Ivar>I t l l l i ÜTMİŞTİR. 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİI IIII l^ CUNHURIYET IL 6470,365 Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüj?ünden: Kurumumuz Merkezi ile İstanbııl. îznıir ve Adana Bölge Müdürlükierimizde mevcut teknik v t ticarî şertnamelerimiz esaslan dahilındt I.C.A. Kredilerinden S 14.336. a tekabül eden miktavda potasa mübayaa edilecektir. Teklifte bulunmak istiyen firmalaruı şartnamelerinıiz esaslarına uygun olarak hazırlayacakJarı ttkliflerini ayrıca İU ''•siıa oroi'orma faturalariyle bijlikte en geç 15/7/1961 günü akşarnına kanaı Aaıkara'da Genel Müdürlüğümüzde bulımdurmalârı ilân olunur. Bssın 648.A.1Ü257/J76
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle