12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT KPsınıli Koman: S4 Mllllllllllllllllllllll CUMHURÎYET IIIIMIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIlAlllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIlllllllMIMIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIllMIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIII IIIMIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIM. 10 Haziran 1961 : B A N K t K I N M Î L V O N L A K I Çizen: YVES S A Y O L Çeviren: Mazhar K U N T lll.llllllllllllllllllfllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllflllllfllllllllllllllllllllllllllllllll" SAKJZCİFTLtĞ 2/VBITA ROMANI Cooyrighı o p e r o mundiRouff Sizin kocanızda mı Poitiers'li idi? Hayır La Charitc civannda Vertigny köyündendi. Bir miiıidet orada çalıstısım sırada kocamla tanışmıstıın. Patronlarıın beııi yanlarında alıkovnıak icin çok çalıştıiar fakat ne söyledilerse dinlemedim cünkii Lureau'yu spviyordum. Çok geçmeden evlendik ve Parise gelerek verlestik. Bir kaç gün sonra Anastasie tekrar Madam Lureau'yu ziyaret etti. Elinde büyük bir kutu vardı. «Euçenie evde d e | i l mi? dedi. Hayır biraz dısarı çıktı. Ben dc ona bir şeyler almıstını Yok mühim değil ehemmiyetsiz bir hediye, ama b.elki hoşuna gider... ımııııııııııııııııını E E YAZAM.'HAMDİ VARO^LU yapmıslar, 1959 da yapılan sigara ise, 1,770.000.000 mış. Üzüm bağları 1948 de 185 milyon hektolitre şarap vermiş. 1959 da istihsal edilen şarap miktarı 239 000.000 hektolitre. Amerıkalılar daha fazla radVÜ. televizyon, araba satın alıvorlarmış, Ruslar daha fazla kitap çıkarıyor lar, tngilizler daha fazla ga7ete okuyorlar. • îrlandalılara çelince, onlar aırtlak bahsinde rekor k:rıvurlar. Günde aldıkları kalori miktarı 35Ü0 Arkadan Yeni Zelanda geliyor, 3430 kalori. Sonra Danimarkalıla •>) kalorı' "( si var. En az kalo zıl derililerrie; günde 1800 k ..ori. Balon yasağı # Bir iransız mebusu, meclise bir kanun Doktor R. C. Swan isimli teklifi sunmuş. bir Ingiliz bilgıni, k'rk kaBalon imali ve dar aile arasında yaptıgı bir inceleme neticesinde şu hük satışı yasak eme varıyor: Salınoakh sandilsin demiş. dalye, yaşian yuiüntien bedeS e b e b i şu: ni faliyetten mahrum kalanFransada, balar için, vücude hareket ver lon hakkında me bakımından mükemmel bir muhtelif tarihtedavi vasıtasıdıı. Salıneakh lerde çıkarılsandalye kanın iamarlarda Comış kararname laşmasım temin eder, aı'alete ler, nizamnamahkum uz.uvları harekete kameler filân var. vuşturur; ayrı Balonun resmi (a teneffüsü de yerlere, müzelere, umumî vasıkolaylaştırır. talara sokulması yasaktır. FaSonra .«alıncak kat geçenlerde bir seyyar satıjyku getırdiği cının elindeki balon hevengi tu (,in uykusu az tuşmuş, iki çocuğun yanmasına ıhtıyaılara sasebep olmuş. Demek ki balon. Uncakh sandalknpalı yerde değil aç;k havada ve bu bakımdan 'ia fayda verir. da tehlikeli şey. Fransız me busu balonun külliyen yasak ıSallanmanın dilmesini bu sebeple istiyor. jsikoloiik teçiBir balon imalâthanesi sahi rıni rie unutbi. mebusun verdiği bu takriı nıamah. Salınmünasebetiyle şöyle demiş: caklı sandalyede sallar.an ıhHer hâdiseden sonra halk hetı>ar. bu nareketiyle etrafmda vecana kapılır. Fakat her sene ki faaliyete katıiıyormuş hıssiimal edilen milyonlarca balona ne kapılarpk ruoan da tedavi mukabil pek pek altı yedi kaza gormüş olur. Tıpkı «.ocııklaıkaydediliyor. Onlar da hep gibi. dikkatsizlik eseri. Çok defa, Bir aile dostumuz vardı. thhalona yanık bir sigara değtiyarlıktan, oturdııgıı yerde udirmek yüzünden çıkan kazayuklard:, Onun bir sözünii halar. Balonu yasak eden kanun tırlıyorum. Çocuklar uyuya uçıkaracakları yerde balonların yuya büyür, ıhtiyarlar uyuya üstüne: «Dikkat! Bu balon tuuyuya ölür. derdi Ru sözıi b<tuşur gazla doldurulmuştur» diTS7. ripgiştirip •salıncaklı sandalye bir etiket yapıştırmak usulü ye ve tatbik edprsck. çocııkİRr koysalar daha iyi ederler.» sallana sallana büyür, ihtiyarBalonları hiç tehlikesi olmılar sallarıa sallana ölür. demek yan helıum gaziyle dolduramıpek vanlış olmıyacak. yorlarmış, çünkü bu gaz çok Balon yasağı Sahncaklı sandalye Sürat asn. Televizyon Üç fıkra Televizyon Televı/yon, icadından beri. dünyada iki türlü cereyan uyandırdı. Biri lehinde. biri aley hinde. Televizyon aileyi eve topiuyur. gayet ahlâki. gavet sosya! bir vasıta dediler Cocukların dikkatini kendisine fazla çekiyor. tahsillerine engel oluyor. dediler Dediler ojlu dediler. Şimdi aynı televizyonu bir ha^ka vönden ınceliyorlar. tngiltere'de televizyon sıhhî bakımdan bir inceleme konu5u o'mıış. Sar'alılar tf1't'vizyonu çok ükkatli kullannalıymış. Pren ıp itibariyle •Pİevizyon saralılar için za'•nrh imiş. Ger• şimdiye kai lar fazla bir ar'a nöbetine ^bep olmamış. \ma resim tam ?krandan çekifçeği sırada, ekran çizgüerınd.' n^sıi olan sallantı pek tehlikeli olabilinıiş. Bu titrek ve sallantılı çizgiler. sar'alılrı için s"n derece «tahrik edici» pahalı. Onun yerine idrojen dolduruyorlar. Mebusu haklı görmemeğe imkân yok. Devletler bile, idroien bombası kullanmağı kendilerine yasak etmeğe uğraşıvorlar. Ytfksa, bombaların üstüne «bu bomba patlayıcı gazla doldurulmuştur» diye yazraak kimsenin el sürmemesi ic'n kâfi eelirdi. Sürat asrı Sür'at asn tâbirinin bn? hn lâftan ibaret olmadığı istatis tiklerle sabit oluvor. Insanlaı hu devirde eskiüine nsraraı nasıl her seyde sür'atin fazla sını arıyorlarsa miktarda d; öyle. Şimdi yeryüzünde eski sinden iaha fazla tütün ioilı yor. daha fazla otomobil satıalınıyor, daha fazla rariyo. ris ha fazla televizyon satılıyor muş. Birleşik Amerika yüz el 1) memleketten bilgi topla.nış. biı istatistik kitabı yaymlamıs. şöyle diyor. Dünya sigara fabrikaları 1948 senesınde 1.030.000 000 sigara 79 Bu noktada, şimdi durduğum Onu sahiden öldürmüş olmayayerde. dedi. Düşerken başımı yım? düşüncesiyle kanapeden fırşu taburenin madeni ayağına çarp ladım. mışım. Ayıhdığım zaman alnım «Sabri telefonda Johanna ile bu sıznsurrlu Suıiıb :ıiuraraı. şeyler konuşuyordu. Galiba benım Polis uzmanlanndan biri genç ansızın hastalandığımı. bahk avıkadının oeıirttiği yerı tebeşirle çiz na çıkamıyaçağını, Bohle'nin hek dı. Halının üstüne Yaseminin düş lememesini anlatıyordu. tüğu durumu tesbit e~rn:Mİ. «Kanapeden fırlayınca gördünı: Askeri hâkim ilk defa söze kaKırmızı perdenin teki kornişter rıştı: kopmuş. Bu perde yeşil abajurun Gölge diye bahsettığiniz adam ! ışık çerçevesinde upuzun yatan > ayıldığmız zaman nerede yatıyorI bir gövdeyi örtüyor. [ du? «Ona doğru atıldım. Ben r|p ye Kemerin altında. efendim. Yeşil abajurun çıplak ışık çerçe re çöktüm. Yine askeri hâkim konuştu: Bir dakika sonra Eugenie içeri girdi. Dogru Canım ne merak ediyorsunuz? Mal sahibi i vesinde yatıyordu. 1 Hareketlerinizı tekrarlayınız! Lütfen tafsilâtiyle tarıf edıannesine kosarak eline üç adet beş franktık para biraz bekler. Ama Mösyii Rabiot insafsızdır. Yasemin Halilin baş ucıına (.'^kkoydu, sonra komşunun orada bulunmasına ragBeklemez bizi icraya verir. Doğrusu hayret edi niz. dedikten sonra. askerî hâmen aglıyarak: İş vermediler, dedi, belki de yorum, ben Mösyö Kabiot'yu çoktan tanırım, iyi kim, hâlâ kasketle ve siyah eşarp tü. Fakat ona bakmıyarak eö^lprı bir aya kadar olmıvacakmış.» Fakat komşu: «C •• kalbli bir insandır. Olmazsa ben araya çire~iın. la yüzü gizli bulunan Halile dön Oktayın yüzünde devam etti: Sabri. benim fırladıffım ronım bu kadar sıkılacak ne var? dedi. Kız da ceIlaydi artık üzülmeyin de şu kutuyu açın... Kü dü: Siz de lütfen gosterilen yerünce telefonu öylece kordnnnr nre yatınız. vap verdi: « Nasıl sıkılmıyalım? Ay başı geliçük bir hediye. Bu dram sahnesinde ölen karde cunda sallanmağa bırakmıştı A. yor. Kirayı ödiyemiyeceğiz...» (Arka«ı var) ı sinin rolünü oynamak gibi bir fe let uğulduyordu. Rüzgârın ucıH'u lâkete uğnyan Halil, Yasemınin su arasından onun da sinir hnzuru [ gösterdiği yere uzandı. Yasemin, o uğultusunu işitiyordum nun durumunu ıncelıyerek titrek (Arkası var) j bir sesle: : Evet, t a m a m : dedi. B U L M A CA | Bır an tlleri ile yıu'unü kapattı: f§g§S®i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHj Hayalımde Köııiyorum Ö y le bir açıklıkla görüyorum ki, sanırım ölünciye kadar da bu sahne | hayalimden silinmiyeycek. olurmuş. Sözleri güç anlaşılıyordu Ellerıtngiliz bilginleri bu işi bir ni yüzünden çekti. Yerde yatan Haveeize ile hulâsa ediyorlar. Alıle baktı deta modern bir darbı mesel; Kırklarelinden bir okurumuz rımda bır menfaat mülâhaza edıl Peıdenin sol kanadı korniş«T<?levizyonunu ayarlamıyanın yazıyor: sin. Buna rağmen ekmeklerin kendi ayarı bozulur.» Son zamanlarda şehrimiz lisesin muhtelif semtlere göre muhtelif ten koparılmıştı. Üzerinde örtüde öğrencilere dayak atıldığma vasıfta çıktığı bir hakikattir. Bu lüydü. Yüzünü gizliyordu. KaskeKıvırcık j dair bazı söylentiler duyduk. Bu farkı uç sebebe ırea e'nıek müm ti başından fırlamıştı. Bir yerde üç fıkra okudum. arada, lisenin aynı zamanda coij kündür: îmal edilen unlar. değir saçları alnına dökülmüştü. Okunmasında. Belediye dahil, rafya öğretmenı olan müdür mua menlerin teknik yapılarının farkO konuşurken, uzmanlardan biherkes için fayda vardır düvininin, öğreneüerı dövdüğü de lı oluşu. imalât hataları veya kas ri perdenin sol kanadını kornışten , şüncesiyle buraya kaydediyoinanılır kimseler tarafından ısrar ta makrun sebepler yüzünden de çıkarmış. Halilin yüzünü gizliyei rum. la iddia edilmektedir. Pedagoji ile ğisikiik arzederler. cek şekilde örtmüştü. Başından SOI.UAN SAGA: Avrupanın neresi olduğunu uğraşmış bir insan sıfatiyle bu be1 «Meşhur muharrir» kartıiiı Ayni şekilde fırınlarda çalijan kasketini almış, siyah kıvırcık saçbılemediğim bir yerinde, günni çok üzdü. Nıçın sopa?. Hür dü işçüerin san'at larını bır el darbesiyle alnına dü iki kelime. 2 Bir çeşit Arap yebak mından çok lerce. bardaktan boşanırcasma meği. 3 Fransa'da bir sehir, tPki şüneeli, şahsiyet sahibi vatandaş farklı olması ekmekierin kalitesi şür.Tiüştü. yağmur yağmış Kasabanın a ! ları böyle mı yetiştireeeğiz?. ne tesir eder. Mayanın ve tuzun Yasemin, bu manzarayı görme rarlanınca gülme çekillerinden birina caddesi bir göl haline gelni tasvir eder. 4 Kumarda yut;uı. j CEVABIMIZ: kullanılışı ve hamurun yoğurulu mek için gözlerini kapattı. miş. Kasaba halkı. sabah akGüney Amerika'da dünyanın on • Geçen gün bu konuda bır şikâ şu ekmeçin düzgünlüğü ile yakınşam. işıne gidip gelirken bu Oktay. elini onun omuzuna ko yiiksek gölü ol:m durgun suyun ariı; yet mektubu daha yayınlamıştık . dan ilgilidır. nın sekizde dördU. 5 Pnrlaklık gölcükten âdeta yüzerek geçyarak hep o şefkatli dost ifadesiyYoksa dayak da bulaşıcı hastalık voren boyayı veya maddeyi süren Bu sebeplerden başka ekmekler le: mek ı.Tnecburiyetınde kalmış. haline mi geldi?. Haberin doğru sırf fazla kazanç gayesi ile kas(iki kelime). 6 «Inilti duymaya Belediye oralı değil. Hikâyeye bıraktığın yerden çalısma» mânai"ina iki kelime. 7 olmamasını dileriz. ten bozulabilir, çok defa noksan Nihayet. biriBaşina bir harf getirilince bir magramajlı ve az pişirilmis olarak devam et yine... dedi. Bana deni eritip mâyi haline getirme :?i si, yolun ağaçayıldığın zaman kendini kanapekarşımıza ç:karlar. bclirir. tersi hasta yemeklerindenlarından birine Müdürlüğümüz ekiplerinin ge de yatarken buldugunu söylemiş dir. 8 Bilginler (eski usul çoğul). bir tabelâ astin. O gece ne vaziyette yatıyor 9 Herhangi bir işp muvafakat ı ' ve gerek fınnlar Bu konu ile ilgili olarak bu sü rek dcğırmen mıs. Ü^erine de idiysen şimdi de yat. miç durumda. haçtan çıkıp gayrı tatunlarda çıkan şikâyet mektubu nezdinde vaptığı kontrollarda bu şu ihtarı yazYasemin. buna da itaat etti. Yat bit hareketler yapan. gibi kasta makrun bozukluklara üzerine, îstanbul Belediyesi Bamış: «Bu suda YUKARIDAN AŞAĞIYA: tı. Ve gözleri kapahymış gibi hiç # n • Yayın. Turizm ve Protokol rastlandığı zaman mevzuat çerçebanyoya fiir 1 «Düzinenin dörtte biri kııvvebir yere bakmadan anlatmağa kon e k. b a 1. k a vMüdürlüğünden a.şağıdaki aydın vesinde derhal gerekli işlern yatinde olarak yapılan bir matemntik yuldu: pılmakta ve halkımız.n gıdasınîamak ve ka latıcı yazı ahn.ıuştır: nmeliyesi» mânasına iki kelime. 2 Evvelâ işitme duygum uyan özen. 3 «Nedim devrinin meşhur vık yüzdürmek «Ofisçe ekmekük un çekilmek dan haksız kazanç temin etmek is."nıştı. Telefonla konuşan Sabrinin çiçeklerle bezenmiş donmus su» karvasaktır.» ıı/ere tahsis edilen buğdaylardan tivenlere en küçük bir müsamaha sesi, çok uzaklardan kulagıma ge çılığı iki kelime. 4 Askeri savaş yapılan paçal standart olup bu ka dahi göstorilmpmckteriii. Bir de bakliyordu. Yalı komşumuz Bohle'nin vasıtalarınm toplandıklan merkeîî. rışım.n içinde "o 70 Amerikan buğ •mşlar ki. ertekokulu ot katılmış hizmetçisi Johanna'yı çağırıyor icine meşhur dayı, "o 20 yeıii bugday ve °o 1 0 <i sabah. bir südurumda. 5 Vidalardaki girinti du: da çavdar bulunmaktadır. Ancak çıkıntı. bir edat.fi tslm. muayyen rü arnele suyu « Johanna!... Johanna!... Joaraçla «açlannı nisa n ayının ortalarında yerli bu9boşaltmakla me^gul. Edirnekapıdan A. S. l'urdagel hanna ! düzeltme ameliday ve çavdarın tiikenmesi sebebi yazıyor: * 'esi. 7 «Sezi? «Bu ses yavaş yavaş yaklaştı, ile pacal degışmiş ve ekmoklik Bugünkü Edirnekapı BahçekaBu da Tahranda olmuş. Bir kudreti fazla Hri» unlar °b 100 Amerikan buğdayın pı otobü.sleri. diğer semtlerin oto yaklaştı kafamda tokmaklaştı. Acaddede. yayaları, yalnız çiviü tiyan dln adamı» dan çekilmeye. böylece ekmekler büsleri gibi Eminönü meydanın yılıyordum. Kabusla hakikat arakarsılig] iki kelivoldan vürümeğe mecbur eden sında bocalamaktaydım. Birden eski«inden daha esroer olarak çık dan hareket ediyorlar. Bizim için me. 8 Birini trafik emrini kimse dinlemibir memuriyete nııv» 'baslafniştır. e.<ki durafc'çok daha elverişli Dİ gözlerimi açtını. Yeşil ışığın odayormuş. 'Çivili yolu bırakıp seltâyln muameîe«iBu bakımdan ek.tıeklık unların duğundan, otobüslerimizin yine es yı aydınlattığını görünce, hakikat lemehüsselâm. caddenin başka nl yapma (yeni Kırmızı içine arpa. çavdar vesaire gibi ya ki duraktan kaldırılmasını rica e duyguma kavuşuverdim. yerlerinden yürüyenler para bancı maddelerin katılmasına im diyoruz. Bu. aynı zamanda, Emi perdenin önünde duraklıyan göl Dunku Imlnıacanınterim). 9 «Ver cezasını ödüvorlar, eriesi gün kan voktur. Zira pıyasada Ofisin nönü meydanının kalabalıgını da geyi hatırladım. Hedefe nişan al hallodilmiş şekll diği ödünç paraya yine aynı şeyi yapıyorlar Tratenıın ettiği buSfiaydan daha ucuz bir dereceye kadar hafifletmiş ola madığıma emin olarak tetiği çek karçıhk herhangi bir mala geçici fik polisi, bakmıs ki vola geltiğimi hat:rladım. Buna rağmen j olarak el koyan» mânasına iki kearpa ve çavdar voktur ki karıştı caktır. miyorlar, para cezasını kaldıadamın sendelediğini hatırladım. 1 lime. rıp yerine başka bir tedbır koy muş. E.nri dinlemivenleri kamyona bindirip on beş kilometre uzağa kadar götürüyor. hücra bir yerde bırakıyor. Dönüs tabiî. tabana kuvvet. Dayak saigmı mı?. Üç fıkra Ekmekler niçin bozuk çıkıyor? «Eski duragıiTnzı istiyoruz!» Sahncaklı sandalye Sahncaklı sandalye bir zamanlar pek moda idi. Şicndilerde eskisi gibi kullanılmıyor. Yalnız, Amerikada hâlâ rağbette imiş. Hattâ Başkan Kennpdy'nin sahncaklı sandalye meraklısı oldıısu «oylenivor. * Bir başka yerde de, zabıta daha kestirme bir ıısul bulmıış Çivili volun dışından geçenler hakkında zabıt tutuyor O se ne içinde aynı suçu tekrarlad mıydı, suçlunun ayaîından kun duralarını çekip alıyorisr Bu spfer vaya vürümeîprieimkân ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 tki mars 7.35 Sabah plâkları a.HO ilnbeıler 8.15 Şarkılar 8.30 Karı.şık sololar 9.00 Kapanış. 11.57 Açılış ve program 12.00 İki marş 12.03 Şarkılar (Melâhat Pars) 12 30 Küçük Orkestra 13.00 Saz eserleri 13.15 Haberler 13.30 Şarkılar (Perihan Sözeri) H.OO Popüler eserler ( F . Liszt «Les Prelud Senfonik şiir». M. de Falla «Sihirbaz Aşkı balesinden kısımiar») 14.40 Türküler ve oyun havn'arı lö.Oü Gençler için 15.25 Kayıp nıektupları 15.J0 Sarkılar 16.00 Caz sanatı 15.30 Yurttan sesler 17.00 Melodiden melodıye 17.30 Radyo Kume Fasıl Heyeti 18.00 Bir varmış bir yokmuş 18.15 Şaıkîlar (Güiseren Güvenli) 18.45 Haberler 19.00 Çeşith stüdyolardan 19.30 Olaylar ve yankıları 19.45 Şarkılar (Selma Ersöz) 20.00 Yassıada saati 21.00 Şarkılar (Muzaffer Bırtan) 21.30 Cumar.tesi gecesi ıçın müzik 22.00 Çeşitli stüdyolardan 22.30 Caz şarkıları (Tülây German ve Arkadaşları) 22.45 Üç sazdan melodiler 23.00 Haberler 23.15 îlham Gençerle tatil gecesi 23.48 Lâtin Amerika ritmi 23.55 Program 24.00 Kapanış. ANKAKA 6.57 Açılış ve günün programları 7.00 Türküler ve oyun havaları 7.15 Türküler 7.30 Haberler 7.45 Eugün 7.55 Her sabah bir marş 8.00 Sevilen solistler ve melodiler 8.30 Sanatkârlar geçidi 9.00 Sabah müzigi 9.30 Aylâ Büyükataman'dan şarkılar 9.45 Türküler 10.00 Kapanış. 11.57 Açılış ve programlar 12.00 Mustafa Sağyaşar'dan şarkılar 12.25 Sizin için 12.30 Öğle konseri 13.00 Kadınlar topluluğu 13.30 Haberler ve Türk basınından özetler 13.45 Cumhurbaşkanlığı Armor.i Mızıkası 14.10 Kayıp nıektupları 14.15 Semahat Ergökrr.en'den şarkılar 14.30 Zehra Eren'den Türkçe dans şarkıları 14.45 Sizin için 15.00 Gençler için senfonik müzik 16.00 Necdet Tokathoğlu'dan şarkılar 16.30 Los Panchos Trıosu 17.00 Çocuk saati 18.00 Spor saati 18.15 Sizin için 19.00 Haberler 19.15 Yaşadığımız günler 19.30 Olaylar ve yankıları 19.45 Türküler 20.00 Yassıada saati 21.00 Tatil gecesi 21.30 Dergiler arasında 21.40 îsmet Nedim'den şarkılar 22.00 Hafif Batı müziği dinleyici istekleri 22.30 Haberler 22.45 Esen Altan'dan şarkılar 23.15 Dans müziği ve hafif şarkılar 24.00 Kapanış. Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüsründen: M'fhteüf Cins Malzeme SATILACAKTIR Aşağıda cinsleri bildirilen muhtelif kalem eşya karşılarında gosterilen tarihlerde açık artırma ile satüacaktır. Talipler satışla ilgili şartnameyi görmek ve mütemmim mâlumat için Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğü Ticaret Müdür lügünde v e Etimesğut Merkez Depo Müdürlüğünde, İstanbul'da Kızılay İstanfaul Müdürlüğüne müracaat edebilirler. Mezkur malzeme pazardan maada her gün mesai saatlerinde Etimesğut Merkez Depo Müdürlüğünde görülebilir. 1 9.6.1961 cuma: a) Demirci Malzemesi f Muhtelif cins) b) Çeşitli demir ve maden malzeme ve hurdaları ile mntor hurdaları. 2 13.6.1961 sah: a) Muhtelif vâsıta. cins kamycn, kamyonet ve çeşitli motorlu ' 3asu. 733/371 inşâat Işçiliği Ihâle Edilecektir. j 1 İstanbul'da (3.231.737.78) TL: keşif bedelli betonarme karkas insaat işçiliği ihale edilecektir. 2 Muvakkat teminat (100.000. ) TL. dır. 3 Eksiltme dosyası Ankara'da. Yenişehir Zıya Gökalp oaddesi No. 7 den veya İstanbul'da Fatih Sofular mahallesi, Dolap sokak Yüce Apartmanı 223 den 50. Lira mukabilinde t e min olunabilir. Ehliyet belgesi için müracaat tarihi en geç 17 haziran 1961 oumartcsi srünü saat 12.00 dir Bas. Rek 80/387 Türk Hava Yoüarı Anonim Ortaklığından 1 Ortaklığımız ihtiyacı ıçın 1224U kilo yoğurt veya pastörıııze süt, 20.6.1961 salı günü saal 16.00 da kapaiı iarfla tekhf alma usulıyle satın alınacaktır. 2 Muhammen bedel, yogurt için 27 540 00 L. sut için 15 İİJO ( I X L. dır. llgıliler yoğurt bedeli üzerınden. 137? U L. sı le 1 0 minat yatıracaklardır Mezkur teminat ortaklığımızın u a lata Iş Bankasındakı 3337 sayılı hesabına yatırılacaK ve alaeakları makbuzu, şartnamede ıstenilen vesaıkle beraber teklif zarflarına koyacakl ardır. •i Şartnameler tatil günlerı harıç. heı gün mesai saatlerın de; İstanbul, Şişhane Termınal binası yanındaki LEVA ZIM MÜDÜRLÜGÜN'den temını mümkündur. 4 Teklif sahıplerinın zarllarını en geç ıhale saatine kadar Levazım Müdürlüğüne teslim etmelerı şarttır. Posta ile gönderilecek tekliflerdeki gecikmeler nazara alınmaz. 5 Ortakhfımız Artırma, Eksiltme Kanununa tâbi olmadığı gibi, ihaleyı yapıp yapmamakta veya diiedigine ihale etmekte tamamen serbesttir. Basııı 490/371 Cifllik ve benzin istasyonu sahiplerine 10 beygır, 6,3 kilovatlık trifaze Sovyet mamulâtı Dizel elektrik gruplarımız gayet mufassal tevzi tablosu, radyotörlü RO • ğutma tertibatı ve son derece bol yedek parçası ile beraber rekabet harici ucuz fiatlara derhal teslim edilir. Türkiye Kızılay Derneği Gene! Müdürlüğünden: (Sîn^sr marka saya dlkiş Ihti\aç fazlası ve Cemiyef hizmotlerinde kullanılmayan Sinrer marka koîhı ve kolsın saya makinesi Ankara'da Kızılay Erimpsgnt Merkez deposıında 13/6:1961 salı günü saat 10 dan itiraren açık artırma surstiyle satılaeaktır. Talipler miitpmmim malumatı Ankara'da Kızılay Genel ıMıidiirliiö'i ve Etimesğut Depc Müc'ürlüşünden, İstanbul'da Kızılay İ?tanbııl Müdürl'iğünden temi'" loMli'^r. Basır 652 A 10279 373 L İ TAR T. A. Ş. Galaia. Rıhtım caddesi, Marmara han tstanhul. Telefon: 441502 447349 Telgraf: LİTAHKOL • Îstanbul. İL 6526'369 Şehir ve sayfiye hayatını birleştiren şahane manzara A\ rupaî konior Bar Amerikan; Restaurant KAV USCAK: OPERA "1 Pek Ayazpaşa îstanbul. yakında emrinizdedir. Tek çift yataklı. banyolu, duşlu odalar, lüks daireler. Tel: 49 19 22 İL 6675/385 p A î Iİ 277 \M 1 \f i'& • ~ \ PROF. NTGMBÜS'ün MACERALARt ^^0 Ht!E $E^İNJ PUV DA 0 A
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle