13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎO ÜC DUNYA Japonyada dünkü nümayişlerde 120 kîşi yaralandı H^BERLERÎ Bunu anlamak için size iki m e k Moskovadan verilen haberlere le hareket ettirilmekte ve yokuşun tup neşredecejim. Ve bunlara baş göre Ruslar gelecek ay, içinde üç alt başına vardığı zaman birkaç ka birşev de ilâve etmiyece£îm. . Birinci mektubu Kastamonu'da yolcu buiunan bir sputnik fırlata yüz kilometre sürat kazanmış bucaklardır. Bu sputnik, arzı un ye lunmaktadır. Sonra şaryonun füze hir okuvucum yazıyor. Bizi alâkadi defa devredecek, yani beher de motörleri işlemeğe başlamakta, dar eden kısmı aşağtya naklediyovir doksan dakika süreceğine gö sürat gitgide artarak, ses süratini rıım: re. feza yolculuğu yirnıi beş bu de aşacak dereceyi b u l m a k t a d : r «Arkadaşımz, Antalya'nm havaçuk saatte tamamlanacaktır. manzarasını. tarihl Bir noktada füzenin kendi '.notörle sını. suyu.iu, Hrutçef'in dediğine göre, feza ge ri işlemeğe başlamaktadır. Şaryo yerlerini bir hayli methettikten mıleri şinıdiye kadar, rahat rahat nurı hızı azalırken füze fırlamakta sonra aynen şunları söyledi:: iki kişi alabiliyordu. Bu defa fır dır. « Sahilde Oba denilen ve bilatılacak olan sputnık'in üç kişi Bu nazariye etrafında yapılan rer küçük oda ile küçücük bir m u t alacak şekilde hesaplanmış olmafak ve halâyı havi binalar yapmışs; büyük bir hâdise değildir. Sov muhtelif neşriyata Sovyetlerin sü lar. Kelimenin tam mânasiyle çırkutla mukabele etmeleri, Rus fü3'et bilginlerinin iki yolcu ile üç bu binaların adam fırlatıldığı çıplak olan yolcu arasındaki fark üzerinde zelerinin bu sistemle hakkındaki tahminin doğruluğunu başına geceliği 6 liradır. Elektrik durmadıkları soylenmektedir. tesisatı var. cereyan yok, su m o gösteriyor. törl» çekiliyor. Musluklar t a m a Asıl çözülmiyen muamma sput(Fransız basınından) men bozuk. Bizim kaldığımız o b a nik'lenıı, Batı alimlerince hesap nın musluğu t u t m u y o r d u . 15 gün edilen 2ö0 ılâ 300 ton iniş kuvvesöyliyp söyliye yaptıramadım. Butinin nasıl ekle edildıği ı.neselesiİhraç mallarımızın hemen ranın bir bekçisi v a r . Akşam olunca dir. hemen hepsi satıldı evine gidiyor. Gece gelen turistRuslann, Batıda bılınen yakıt1960 1961 ihracat mevsiminin ler açıkta sabahlamak zorunda k a lardan daha kuvvetli b i r yak:t ikinci devresi de sona ermektedir. lıyorlar. Bekcinin evi uzak. Terkullandıklarından bahsedildi. Fa Bu devre ihracat hacmi çok geniş cüman yok. Karşıhyan yok. K a r a kat Amerikan laboratuarları yap olduğundan yeni mevsime stoksuz Diger taraftan Güvenlik Konseyolundan gelen turistlerin arabatıkları bütun incelemelere rağmen girileceği anlaşılmaktadır. yinde Angola hakkındaki görüşları ve ç a d ı r l a n v a r . Bu d a olmasa bu salıada bır netice elde edememoler başladıktan sonra Portekitlgililerden öğrendiğimize göre, gecenin serinliğinde açıkta sabahnıişlerdır. Bınaenaleyh bazı Batılı zin bu Afrika kolonisinde karça j lıyacaklar. Batı Almanyadan v e mütehassıslar, sputnik'lerin daima pamuk, tütün, incir, üzüm, yağlı şalıklar ve (;arpıçma!ar son derece : Viyana'dan gel»n ailelerle göriişaynı noktadan ve aynı istikamette tohumlar gibi ihracatımızın önemartmtş buhınmpktadır. t ü k . Evvelce Almanyada Antalya gelir gibi görünmeleri keyfiyeti li kalemlerini teşkil eden m a d d e için çok reklâm yapılmış. Gelenüzerinde durmuşlar, Rus füzeleri lerin stokları t a m a m e n erimiş b i r Bastarafı I ıncı sahîfede ler memnun kalmadığı için fazla nin s.rrı. daha ziyade. atılış şek durumdadır. turist, hele büyük arabası. çadırı, Oatta\va, 9 ( A P ) Başvekil dar giderek memleket çocnklarını linde gizh olduğuna karar verElde buiunan cüz'î stokların da John Diefenbaker dün Avam Kaeaiten. aynı zamanda bu yolla y u r mişlerdir. Nitekim Cap Canaveral yeni istihsal mevsimine k a d a r i h otomobilin içinde b u z dolabı olmıyan turistler gel^miyorlarmış. Gemarasma Birleşik Amerikanın Çid>ın ana dâvalarını. en önemli dan atılan füzelerde. bu derecede rac edileceği u m u l m a k t a d ı r . 1nler yiyecek ve içecek hususunne sevkedilecek Kanada buğdaylaproblemlerini gören Yedeksubay dakik bir netice ahnamamaktaFiat ve yeni mahsul d u r u m u n u da hiç müşkülpesent değil. Ancak rını boşaltmak için icap eden cnalÖâretmenler geçirdikleri m a h r u dır. tesbit için bir kısım firmalar istih sebze v e meyva fiyatlan b i r d ü k zemenin kısmen teslimine müsaamiyet dolu hayatlarına rağmen, de ettiğini, bildirmiştir. ilk yılı bitirirken okullarından j Bu mütehassıslara nazaran. Al sal bölgelerine ekipler göndermiç kândan bir dükkâna çok farklı. lerdir. S a l a t a h k bir dükkânda 20 kuru?, Müsaade edilen malzeme ile âgözleri yaşh ayrıldılar. Bugüne •.nanlar, füze atışları için b i r tip cıl sevkiyatlar yapılabilecek, bu kadar görmedikleri sıcak alâkayı. rampa usulü icat etmişlerdi. Harp Basri Dedeoğlu tekrar Tiyatro ötekinde 100 kuruş. Turistler m ü tevazı da olsa, b i r alâka görseler arada Kanada b u gibi malzeme«Bir resmini vcr öğretmen» diyen ten sonra bu usulü Ruslar öğrenMüdürlüğüne getirildi b u r a l a r a döküleceklflr. yi başka yerden temin için zaman sanıimi ricalar. daınların üzerin mişlerdir. Bu usul ş r d u r : F ü z e ! e r dik fırlatılarak. sonra kazanmış olacaktır. den kara trene sallanan a l h yazBelediye müfettişlerinden Basri Biz yatak vesaire götüremedik. Lefkoşe 9, ( A P ) Adanın Turk istikamete çevrileceği Dedeoğlu, t e k r a r Şehir Tiyatrolamalar ve hediyc diye gelen toprak istenilen Diefenbaker Amerikanın bu ka basırıt K ı b n s Cumhurbaçkanı BaşIICALÜÜEROPVLOS Atina) Oğlumun a r k a d a ş l a n n d a n tedarik ftrın Mmitleriyle tam mânâsı ile j y r r d e inişlı çıkışlı bir sahada atıl rı Müdürlüğüne atanmıştır. Eski ettik. Iç ve dış t u r i s t l e r b u obalarrarını «çok yerinde bir karar» ola pıskopos Makarios'un Birleşik AHIKS. KLNNEDT KOCAS1NDAN İLK DEFA AYKILDI Amenıaktadır. Tiyatro Müdürü Zeki Coşkun ise da nasıl b«.rınırlar? rak vas»flandırmış ve iki memle rap Ciimhuriyetine yaptığı resmi rika Cumlıurbaşkanının zarif eşi Jacqueline Kennedy, Beyaz S a r a y * anladı ve hissettilcr. Hiç değilse Bu inişlı çıkışlı rampa iki dağ hizmet yılını doldurmuş b u l u n d u b u r a l a r a birer kerevet, birer sanket arasındaki iyi niyetlerin, b i r ziyareti ve orada verdiği demeçle geçmeleriııden sonra ilk defa kocasmı yalnız bırakmıştır. Kocasından Calıştıklarını u n u t t u l a r . yorgun ray döşe ğundan emekliye a y n l m ı ş t ı r . son Avrupa turnesi sırasında Londra'da ayrılan Mıs. Kennedy, Başba luklarındn!) eser kalmadı. Nemli arasındaki b i r vadiye nümunesi olarak addedilehileceği ri protesto etmiştir. dalye konsa v e keşke geceliğe kan Karamanlis'in özel dâvetlisi olarak Yunanistan'a gitmiştir. Mrs. grzlcıle topıak damlara, tozlu yol nerek viicuda grtirilmektedir. Füni sözlerine ilave etmiştir. 15 Hra alsalar. Elektrik tesisatı olTürk gazetecilerınin başlıca itiyirmi duğu h a l d e biz obalarımızda m u m razı Makarios'un yanına bir Kıb Kennedy, kocasının, bir ingılız asilzadesiyle evli kızkardeşiyle 7 gün lara baktılar. Memleket için çalış ze. bu iki nokta arasında kilometre kadar mesafe aşmakta, yaktık. Turistler otomobillerinın rıslı Türk idareci almadan Kahire' müddetle Yunan adaiarını gezecektir. Yukarıdaki resimde, Mrs. Ken mışhırdı. sevindiler. BIRSEN YAŞATIR nedy, Atina Hava Alanında kendisini karşılıyan Karamanlis ve eşiyle böylece 2000. 3000 metre irtifa kafarlariyle idare ettiler. Böyle yere ye gitmiş olmasıdır. * ** M E V L I T turist gelir mi? G e l i r s e n e der?zanılmaktadır. Halbuki Amerikan İle Gazeteler ayrıca Makarios'un Mı birlikte görülüyor. Yedeksubay Öğretmenleri kısa füzeleri, deniz seviyesinde at;lKıymetli aile bil Mektnpta gördüğünüz şikâyel n sır'ı ziyareti sırasında «Enosis» (Abır dinlenme süresinden sonra maktadır. înişli çıkışlı ra.npa uAHMET PALAOĞLU yügümüz esim mevznları n e kadar basit şeyler danın Yunanistan'la birleşmesi) (ordu) bekliyor. 1419 hazirandan sulüne, batı Emekli Ord. YarSiberyadaki Altay değil mi? Elektrik cereyanı verEvlendiler dâvasını körükliyecek cinsten kohay Istanhul Meitibaren Türkiyemizin 6 bölgesin dağları son derece elverişlidir. Fümek, m u s l u k l a n düzeKmek, oranuşmalar yaptığını da kaydetmişzarlıktar Müdürü 9 Haziran 1961 deki Eğitim Merkezlerinde 23.000'e ze b i r şaryo üzerine yerleştirüeda daimi b i r m e m n r b u l n n d u r m a k . lerdir. yakın Yedeksubay Öğretmen. as rek klâsik yr.hut füze motörleriyMEHMET içeriye b i r iskemle, masa, kerevet Cumhuriyet 390 Halkın Sesi gazetesi şunları kaykeri eğitim görecek. gibi basit şeyler Hepsi b u kaBaykara'nın detmiştir: «Makarios'un demcçleri Merkezindc bir î ü n dar. Bnnn d a yapamazsak biz hiç aziz ruhuna ithaf fc Ejîtim Zürich'te jnızaladığı anlaşmanın B u E ğ i t i m Merkezlerinden en edilmek üzere bir şeye hak iddia edemeyiz. ruhuna aykırıdır. 1959 Zurich anlaş alıirete intikaliGelelim ikinci m e k t u b a ; bu d a Onbir oturumdan sonra iki taraf arasındaki doğudaki. Sivasta (Kabakyazı) Tâ masiyle Rumlarla Yunanhların nin 40. gününe limgâhındadır. Bırkaç gün evvel. Almanyadan b u r a y a araba ile başlıca emelleri olan Enosis'le Aınüsadif ll.li.961 Yedeksubay Öğretmenleri beklebellibaşlı görüş ayrılıkları anlaşıldı. gelmiş bir oknyucnmun hikâyesidanın taksimine set çekilmiştir. Epazar günü ögle yen Tâlimgâhı ziyaret ettik. d i r ; uzun m e k t n b n n ben yalnız namazım nıütaakıp Fatilı Hırnosis yolunda atılacak ilk adım. Evians les Bains, 9 ( A P ) 11 Cezayir Milliyetçileri bu görüşü bir kısmını alıyorum: kai Şerif Camiinde memlckeTürk tarihine ismini müdafaasiy karşısında Türk Ürdusunun kılıcını timizin değerli hafızlarındaıı kadar derhal reddetmekte ve Büyük le. kahramanlığı ile folklorü ile bulaoaktır. Yıınanlı vatandaşları nturumdan sonra bugüne «Saat gece 11. kötü v e yağmurH. Mahmut Öncü. H. Zcki Al Cezayir Milliyetçile Sahranın Cezayirin bir parçası ol geçirmiş olan Sivasın Kabakyazı mız bu kılıcın kuvvet ve kudretı Fransa lu bir havada «Venedik» "yakınlatın, H. Kâni Karaca, H. Halil ri arasındaki Evians Les, Bains duğunu iddia etmektedirler. denilen tepesinde bundan b i r yıl ni gayet iyi bilirler.» n n a geldik. Büyük a n a yolu bılbrahim Çanakkalcli. H. Niyade cereyan eden görüşmeler şim5 Fransızlar Cezayirde yaşa evvel ot bile yokmuş. Eğitim Mer r a k a r a k şehir yoluna sapacak idik zi Bigalı. H. Zeki Sesli, H. Feyzi diye kadar hiç bir ilerleme kay makta olan b i r milyon Avrupalı kezinin etrafı şimdi sügüt ağaçlaki; yol kavşağında kurulmuş tuMısır, H Osman Alper, H. Aziz Gary Cooper'in detmemiştir. ya çift tabiyet tanınmasını iste rı ile süslü. 5. E r Eğitim TugayıBahriyeli, H. Kemal Erdağ. H. rist bürosunun m e m u r u bize işaMahmut ve diğer hafızlardan Konferansın neticesi hakkında mişler., buna Cezayirliler hiç bir nın komutanı Albay Sabri Koçak. ret verdi. Bizim otomobilin üzevasiyetnanıesi Kur'anı Kerinı ve Mevlidi Şeherhangi b i r ruçhaniyet hprhangi bir fikir yürütmek im grupa • Burası orduya ilk gelen erlerindeki bağajı görünce k a m p yaLos Angelfs. 9 (AP) S o n çun kânsızsa da 11 oturıımdan sonra verilemiyeceğini rif. llâhiler (Fatihli Kardeşlerbildirnıektedir rın yetiştirilme merkezidir. Bü pacak b i r turist zanniyle bizi lerde vefat etnıış olan filını yıldt anlaşmaya den). DuaUr:. PuahanJ ."jrhir varılmıyan nofctalari ler. ' " kamp yerine doğru sevketti. Güyaz daha da takviye edılerek YeHafız Yahya EskişehirH tar.ızı Gary CCoper'in vasiyetnamtv i üzerinde durmak münıkündür. t fi Cezayirliler Fransızlar ta deksubay Öğretmenlerin ilk uç zel bir kamp yeri idi. H e r t u r l ü fından yapılacaktır. Arzu eden olan Ren ayhk eğitimi için hazırlanıyor. As ihtiyaç karşılanmıştı. Şimdiyp kadar Fransız ve Cezayir rafındna tutulmakta büttin nkraba. dost. meslektaçB:r milyon doları teravuz ed<=n lar , ile bütün Milslünı.Ti k.ireselpri arasında sö' Bella ve diğer Cezayir liderleri kere ağar sçvgisinj bnradan a;ılı Milliyptçi Helese Kampı idare eden bir îtalyan servetııııtı biıyük kısmı mutevefdçşlerimizin buyumıaları rica rüşülen ve anlaşmaya v a n l a m ı y a n nin serbest bırakılmasını istPnıek yorum. Bu fidanlar daha b i r ya j kadım idi. Gayet güzel Almanca fanın karüiı.îı. kalmıştır. ohınur. te, Fransızlar da bu istefii kabul şında yok, gelecek yıl orman ola i hususlar şunlardır: konuşuyordu. Bizim içjn çadır Güiy t.'oo. t r ' i n hâîen yakın 'K Eşi: Nesrin Baykara cak» dedı. ; K. Validesi: Naciye Türkk.in kuracak b i r y e r gösterdi. Kenditabalaıırnl.Tiı l.ayatta b ı r kızı ve i 1 Fransızlar göruşme başla j etmemektedirler. Eğitim merkezı iki kısma ayrıl ] K. Biraderi: Needet Tiirkkan sine maalesef çadınmızın olmadıHı vaşında v'vn annesi bulunmak maHan evvel ateş kes emri ver j ~~ Oı ıvıimrijPt 3S1 mişler ve Cezayir Milliyetçileri I 7 yj] eVVCİ atllail b i r hîd mış, ilk eğitimin (buna Temel Eğigmı söyledik. «Ziyanı yok. bir şey t.ndır tim Taburları deniliyor) yapılaca nin bııtıa uyacağını tahmin et ' düşünürüz» dedi. miçlerdi. Cezayir Milliyetçileri ise lojen bombasımıı tesır ğı yer Dekovil tepe. Amerikan ba Bulunduğumuz ver Venediğe 40 r a k a l a r m d a n müteşekkil bir ordusiyasî hir anlaşmaya varmadan ak ü o m e t r e mesafede ufak b i r kasaleri hâlâ devanı ediyor gâh, yatakhanelerindeki intizamı teş kes emri vermiyeceklerini bilba idi. 15 dakika sonra yanımıza dirmektedirler. Birleşmiş Milletler (Ne\vYork) insan evinde bile zor görür. Fitildönen kadm «arabanız burada 2 Fransızlar Cezayirde VP 9 ( A P ) Pasifik Okyanusunda li, nevresimli, k e t e n torbalı numa kampta kalsın. Lüzumlu eşyanızı Fransada terrorist hareketler ve kâin Marshall Takım Adaları hal ralı yat&klar. kenaıı kadifeli yol alıp beni takip ediniz» dedi. Kacnp bunların sebep oldueu katil vaka kı 19.34 yılı m a r t m d a yer alan bir halıları. tertemiz bir hava. yerinden 100 150 metre ileride Yemekhaneler ise muntazam ve ları dıırmadan siyasî b i r anlaş Amerikan hidrojen bombası debir apartımana girdik. Üçüncü kat maya varmak imkânsızliEina işa nemesinin tesirlerinden hâlâ mus temiz. Tuaay Komutanı, «Milli Eta bir dairenin kapsında güler yüz ret etmektedir. Ögrencıler ıçm tertıpledığı îaöl yılı husuFİ keşidesı 27 mayıs tarıp bulunduklarından şikâyet ğitim Bakanlığı bir hata yapmış, lü bir hanım bizi karşıladı. Üze1961 sünü Ankara 1 incı Noterı huzurunda yapılmıştır. rindeki kıyafetinden v e şözün3 Fransızlar ateş kes olmadan etmektedirler. Adahlar o deneme Eğitim Merkezine çatal ve bıçak bildifmiş, olan r a d y o getirilmesi gerektiğini deki m a h m u r l u k t a n , güzel uykuself determina«yon .için harekete de infilâktan hasıl biz öğrenciler için bütün imkânsundan uyandırılmış olduğu belli geçilemiyeceğini bilriirmekte, Ce aktiviteye maruz kalmışlardı. hazırlandık, Ada halkının şikâyetleri. bu yıllarımızı kullanarak idi. Defalarca af diledik. Böyle zayirliler ise sıllh andlaşması ol; bir saatte kendisini rahatsız etmiş madan ateş kes emri veremiye iptidalarında o kesimde teftişler hiçbir şeye ihtiyaç yok» dedi. Yedeksubay öğretmenler ilk bir olmaktan müteessir olduSumuzu yapmış olan Birleşmiş Milletler ceklerini bildirmektedirler. bildirdivsek dn bilâkis onlara mi• 4 Fransızlar Cezayir için self Vesayet Konseyinin bir raporun ayhk (19 haziran 19 temmuz) Te lics;i|i >'o. A d yaptıksafir olduğumuzdan dolayı meradeterminasyon kararı verildiğinde da zikredilmiştir. Marshall Adaia nıel Eğitımlerini burada nunluğunu izhar etti. Yaln'.z ücü] bundan Büyük Sahrayı ayrı t u t rını vesayeten Amerika iriare et tan sonra. ikinci ay için (19 t e m 120<I Ank. Mer İ l k . Öğ. B. K. Ankaıa (Merkez) müz için aynı odada üç yatak vemuz 19 ağustos) ikinci kampa , i m a k hedefini gütmekte iseler de mektedir. . İ4IÎ4 T . O ğ r . M i l l i K e d e r a s y o n u Ankara rebileceğini hildirdi. Teyzem, e$im Kabakyazıya inecekler. Orada (İh ', 12IH. A n k . M e r . İ l k . Ö ğ . B. K . Ankara 1 ve b e n memnuniyetle kabul ettik. tisas Taburları) adı verilen eği> Rij!. Mustafa Ankara Oda ferah, temiz ve üç karvolalı tim kıtalarında yetiştirilecekler. ' 1Ü0» A n k . M e r . İ l k . Ög. B . K . Ankara IL 6705/388 idi. Sabah olunca bizi salona alSon bir ayda ise (19 ağustos 16 > .'313 Coşkun Aı.kara dılar Burası mütevazı bir fabrika eylül) Yedeksubay Öğretmenlere l.im Adıl Ankara ustasmm pvi idi. Kahvaltı masaMilli Eğitimin tâyin edeceği ki.şi. ]:,.'i l'eıhat Ankaıa Elektronik Mühendis ve Teknisyenleri aranıyor smda bizim de verimiz avnlmısler Eğitim Öğretim hususunda » •1!V. Selma AnkH r9 h. Evin erkeği işine çoktan stt'" Azamî yaş haddi 30 Fransızca veya İngilizce iyi bilmek dersler ve konferanslar verecekW Y. Nadi A n k a ra Eskişehir, Konya, Zonguldak ve Erzurum bölgelerinde mişti. Masaya otururken kadımn şarttır S.E.T. P.K: 241 Şişli İstanbul adresine hâl tercümesi ile » ~.M', Mııamraer ler. Bu ilk üç a y h k öğrenim esna Ankar.ı Kurumumuz mamulü av barutu ve av malzemesi Başbayiliğine seslenmesi üzerine 8 1 4 yasları H• It;?5 Ank Öğ. Mer. Yapı Koopeıatıfi sında Yedeksubay Öğrencisi elbiistenilen ücretin yazüması. Cumhuriyet 389 rasında cok şirin üç ftalyan cnLâlip olanların en geç 21 Haziran 1961 gününe kadar yazılı o l a » uoîJ M u a m m e r Ankara se=i giyecekler; 23.000 yedeksubacufu jeldilpr. Günaydın diypre'; 45 İst. Öğ D e r . rak K u r u m u m u z a müracaatleri rica olunur. İstanbul yın bu ilk eğitim programı bu şenezaketle e l l e r i a i z i sıkıtlar O 73 45 İst 0 3 D e r . j^tanbu! Bu tarihten sonra yapılacak müracaatler n a z a n itibare MUSTAHZARAT 1ŞLERI IÇIN kilde. Bu yılki üç ay böylece bi i man anladık ki cecevi crecirdiei!4 Nilufer Hntun İ l k . Ok. Öğ l ) e r . İstanbul alınınıyacaktır. tecek; gelecek seneki üç aydan ' •miz yataklar hıı ı'ic afaean ravrtı535 Arıf İstaJibul sonra da Teğmen olarak terhis 0 \ Tâlip olanlara gereken izahat yazılı olarak bildirilecek ve nun idi. Anneleri gece onları 1145 İst. Öfi Der. tstsnbul lacaklsr. ; lüzumlu formülerler gönderilecektir. Genç, enerjik, iyi konuşan, güzel sanatlara kabiliyetli, yandırıp sıcsk vatpklar.ndan kal58 İst. Öğ. Yar. Der. lstanbııl Sıvas 5. Er Eğitim Tugayı, DoMatbu talepnameler adı geçen.tl Ticaret O d a l a n n d a n da tedırmış, kenrli vataSın» VP «a]nnÎH İst. 0 2 . Yar. Der. asgarî lise mezunu, Anadoluyu da dolaşabilecek propagandist ğunun son Yedeksubay Eğitim Mer daki divana vatırmıstı Bn harpelemanlar alınacaktır. Lisan bilenler, otomobil kullananlar nün edilebilir. Basm 514 A. 10123/375 kezi. ayın 1* ünde yâni çarşamba ketten ne kadar mntphas?İ!s oldutercih olunur. gününden itibaren Kabakyazı ordu MAKİ,\A VE KİMYA ENDÜSTRİSİ Jumu7iı hilmem aniatmava l ü z u i ı Müracaatler. kendi el yazılarile talep edilen ücret bildirigâhı gibi, Amasyada. Edremitte, vsr mı? KURUMU l^rek fotoğraflı hâl tercümesi eklenerek aşağıdaki adrese yaManisada. Denizlide kalk boruları sabahın S inde çalmaya başhyapılması rica olunur. P.K. 191 Galata İstanbul. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bizrien aldıkları para da seralkramire tutar» Hesap > o . Adı &U13ESİ cak ve T ü r k i y e y e en iyi şekilde i İL 6717'394 bolik bir şey idi. Bütün meseîp hizmet e d e n 23.000 genç, hep b i r memleket dâvasını anlamak mese ağızdan Yedeksubay Öğretmen 45 îst.Öğ.Der. 2.500. tstanbul lesi idi. Tııristlere eöstprilecek sa marşını söyliyecekler. . 521 Emre 2.W0. tstanbul mîmiyet ve iyi kabulün ehemmiSATILIK MODERN FABRIKA BİNASI «Türklüğün ateşidir meşalemizde 45 İst.Ög.Der. 1.000.Lstanbul ypfini bir miitevazı işçi ailesi daBilha^sa temizlik istiyen işlere çck müsait TBIFAZE CEyanan, i 45 İst.Öğ.Der. 1.000. İstanbul hi «•avramıştı.» 29 H.Hayri 1.000.Gerilik denen dev'i bizde yıkacak REYAN, SU, TELEFON mevcut 3500 M2 arsa içinde 1100 M2 Ankara (Merkez) Spveîli oknyflc«!î«r! GBHivnîfti. 71(1 Seyhan 1 000. iman» Ankara • fabrika ve ayrıca drpo ve l c ' m a n l a n ile beraber. nıır ki hn okuvnrnm vp ben b ü f 1200 Ank.Mer.Ük.Ok.B.K. 1 000.Ankara Erdogan ARIPINAR Müracaat: Telefon: 22 03 30 T.B B. 227/378 ~ lıilp ttalya prnp^~.ınHa5inı varııvo Ayrıca diğer t a ü h h l e r d e 10. 000 lira t u t a n n d a muhtelif p a r a ruî. vapıynrıız rtinkü bn«ı" oraH» i k r a m i y e l e r i n ı ka /.••mmı ş l a r d ı r . U S K U D A R T' M R A N I Y E ' D E ««»»»»•«•»« ^i anîayıs v a p t u ı t n r Rîzıjp dp h u n l a r clnrşa. baskalîir! Hg biz'm ASFALTA 8AĞLI DEMİZ MANZARA Ll ARSALAR mpmlrltet hakkında benim «îmrll t t a l y a icin vantijrım propaşanda•İr Metrekarp^ı 4. .i. fi, ) . 8 lıraya peşınsız; ayda 50 iiâ 100 lıra t a k s i t l e satışma devam edılmekteİhtiyaç fazlası ve Cetnıyet hizmetlermde kullarulmayan tnuhtehf dır. Arsa becielinin yarısı ödenince tapu ve çap; ile inşaat ruhsatı derhal verilir. cins kamyon, kamyoııet ve cefitli motorlu vasıtalar 13/6/1961 salı K. günü saat 10 da Ankara da Kızıîay Etimesğtıt Merkez Deposund? açık • inşaat malzemesi temininde kolaylıklar vardır. A Tokyo, 9 (a.a.) Siyasî mahıyetteki şiddet hareketlerini önleyici tedbirler ihtiva eden kanun tasarısını protesto etmek üzere, Osaka'da üniversite talebeleri ve sendikacılann yaptıkları nümayişlerde 120 kişi yaralanmıştır. Osaka şehrinin parkında toplanan takriben 20.000 nümayişçi polisin müdahalesi ile dağıtılmışlarBırleşmış Milletler, 9 ( A P ) Lusiatnaya a.iansının bildirdiğidır. Yaralananlardan 101 i talebe, 19 u polistir. Nümayişler sırasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon ne göre. ı,arpışmalar bıllıassa Anseyi Portekiz kolonisi Angola hak kola'nin kuzey kesiminde siddetbeş kişi tevkif edikniştir. kmda k a r a r vermeye hazırlanmak lenmiştir. Son 24 saat zarfnıda bir tadır. çok kiçinin öldürüldiiğü ve birTahmin edildiğine göre kararda çok çifUiğin harap edildıği bildiPortekize bu kolonisinde şiddet rilmektedir. tedbirlerine son verilmesi ihtar edilecektir. Bu hususta Birleşik Amerika ve Rusyanın da lehte oy vereceklerı zannedilmektedir. Birleşik Amerika karar suretinin hafifletilmesi için b i r teşehbüse geçmıştır Buna sebep PorteWashington 9, (A.P.) Baçkan kizin NATO'da ü y e hulunmasınKennedy'nin sırtmın incinmesinin mühim bir şey olmadığı, m ü t e h a s dan ileri çelmektedir. Fakat, Afrika Asya memleketsıslar tarafından bildırilmı.'tır. Anlaşıldığına göre, Başkan Ken leri karar suretirıde herhangi hanedy, Kanada'yı ziyaretinde 16 fifletici b i r dpğişikliğp katiyetle mayısta bir törende, bir ağaç d i muhalif b u l u n m a k t a d ı r l a r . I n g ü t e r e ve Fransannı bıı nıekerken sırtını incitmiş, fakat g e leken istirahati yapamamıstır. selede müstenkif kalacaklan tahBunun neticesinde «imdıye k a min erlilmektedir. Fakat Fransız dar iyileşmesi icap eden bu .irıza deleçesi bu hususla Pnrtekizin düzelmemiş v e Başkarıın şimdi bu Angoln'da refnrm hareketlerine > lüzumlu istirahati almnsı f,=rek girişeoecı kanaatinrle nlduğunu ı mektedir. bildirmiştir. Güvenlik Konseyi Angola hakkında karar ahyor Tahmin edîldiğine göre, kararda Portekîz'e bu KoloniAskeri kuvvetler knrgaşalık r\k a n yerlere sevkedılrnı^se de bunlar daima zamanında bu yerlere varamamıslardır. Bu arada askeri bir uçak kaybolmuş ve beş kişilik mürettebatı hakkında hiç bir malumat elde edilememiştir. I) Yedeksubay öğretmenlere sınavlar için izin verilecek Ruslann feza yansında muvaHakiyetlerinin sırn mcydana çıktı Hddıseler Turizm ve ikimektup •» sinde şiddet hareketierine son vermcsi ihtar cdilecek Kennedy, ağaç dîkerken sırtını incitmiş Ankara 9 (Cumhuriyet Teleks) Millî Savunma Ba kanlığı Basın İrtibat Bürosundan bildirilmiştir: 53 üncü Yedeksubay öğretnıen a d a y l a n n d a n Ünivresite ve Yüksek okul imtihanı olaıılara aşağıdaki esaslar daiiılinde Tugay K. lıklarınca t'iı defaya nıahsus olmak üze 1e (gidiş geliş dahil) bir hafta izm verilecektir. 1 Yedeksubay adayın hangi tarihte. hangi imtihana gireceği fakültelerince Tugay K. lıklarına bildirilecek. Tugaylar bu belge üzerine adaya izin vereceklerdir. 2 Aday imtihana gırdiği1 i belirten tasdikli Fakülte 1 belgesini dönüşte eğitim gör dücü Tugay K. hğına verecektir. 3 Bu belgeleri getırmıyenler hakkında Tugay K. lıklarınca kanuni takibat ya pılacaktır. Kıtaya duhulunden evvel imtihanı olan adaylar yol dahil biı hafta içinde imtihana girerek belcelerini beraberlerinde kıtahırına götüreceklerdir. urîzm bu memlekete (,'okt am» pek çok para getirecektir. Türkivenin ıkti^adi d n r u m n n a çok büyük faydası nlacalitir. Önünde sonunda bn işe dört elle sarılacağız: fakat bunu halka anlatraak, devlet memuruna a n l a t m a k . belediyelere a n latmak. esnafa anlatmak lâzımdır. Bu tasa vanî turist çagırmak v e a s ı r l a m a k endişesi o hale gelmelidir ki herkcs bunu her isin üstiinde tutmalı ve menıleketteki havayı b u m cöre a y a r l a m a y a çalıştnalıdır. Buuün bizde vp baska yerde bu turizm tasası ne haldedir? Ituslarııı tüzclerine ilk hızı verdikleri dağ rampasının temsili resmi Amerika Kanada'ya buğday boşalfma malzemesi veriyor KıbrısTürk basını Makâriosun Kahire demecini ienkid ediyor «, 23.500 yedek öeretmen ilk askerî egitime baslıyor Evian görüsmeleritıde ilerlemc kaydedilmiyor liYOdanfcfela yadeU mevduata T ÜR K İY E ÖÛRETMENLER BAMASi'nın Tahsil Boyıınca Ayhk Gelir İkra!n .ve!erini Kazananlar / \ /çekilişlere İŞTİRAK HAKKI KREDİ B\\K\SI TÜRRIYE BAŞBAYILIK Propagandist Elemanlar Alınacaktır PARA İKRAMİYESİ Kazananlar Türkiya Kızılay Derneği Genel IVIüdürlüğiindsn: TÜRKİYE ÜTMENLER BANKAS! (Muhtelif cins kamyon, kamyonff vc mokorlu vasıtalar saî»lacakhr) İkramıvelerde kazanma i h t i m a l i en çok olan bankadır. ÎL • 6704/364 artırma suretiyle satıîacaktır. Talipler mütemmim malumatı Ankara'da Kızılay Genel Mudııri lüğü v e Etimesgııt Depo Müdürlüğünden, İstanbuTHa Kızılay IstanI bul Müdürlüğünden temia edebıliıler. B&iın 65ü A. 10273,3'. * : Arsalara her g ü n ÜMRANİYE ÇARŞI DURAGINDAN ve PAZAR GUNLERİ ÜSKÜDAK LESÎ MEYDAN SAATÎ cıvarından k a l k a n hususi vâsıtalarımızla gidilir. • MÜKAPAAT: tstaTibul. Rnhrrkapi, Yeni Vakıl î s Han kat 3. No. 2ö Telefon: 22 S3 34. A '•" ÇAM L 1 C A T L ' R İ S T İ K E V L E R Koll. Şti. İ L 1183 367 • İSKE " ' KAYIP tstanbu! 6 Şube MüdürMlründen aldıfım 13535 No. lu f=hliyetiml kaybettim. HükümBÜîdür, Kâzım Alkan Cumhuriyet 384
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle