16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 Haziran 1961 CUMHUBtYET BEŞ Keatı. Haluk Nıhat Ba^turatı l ıncı saAitede Baştarafı 1 inci sahifede sine kaldırıldı. Birdenbire oturdu den sonra sorgusu yapılan Mithat gün Istanbulda iş başında bulunan ğu iskemleden yere yığılao kadı.n Perin, D.P. Grupuna ait tuttuğu Adapazarı 9 (Telefonla) Buarkadaşlarımız her bakımdan Ge* sanık, görevli assubayların yardı notların Yüksek Adalet Divanında gün saat 20.55 sularında ?ehrimizi nel Merkezin tam güvenini haiz miyle bir sedyeye konuldu ve saio ıddia edildigi gibi ihtilâlden sonra de orta şiddette Doğudan batıya olan değil, Grup toplantısının hemen i Işığını, telefonunu yanındaki yazıhaneden ödünç | dir ve vazifelerini liyakatle yap nun dış kapısında beklemekte «C> ertesi günü kaydedilmiş olduğunu dt)ğru bir deprem olmuştur. ambulansa bindirildi. Ayrıca, maktadırlar.» Konya 8, (Telefonla) Şehrimizj deki önem ve zaruretmı, tarihi ve Halk itorkudan sokaklara fırlaolarak temin eden karakolların mevcudiyetini Diğer taraftan Kasım Güleğin bölmesinde oturan bir dinleyici, büdirdi. . , Müftülüğünün genç raüsevvidi, dinî misallerle anlatmıştır. mış bir müddet evlerine giremeİstanbul kadın milletvekılı Nazlı Mebjnet Ulucan'ın Cuma nama/ınHavsiyet Divanına verilmesi hu sanıklar aleyhinde tezahürat yapGenç müsevvidin konuşmasından miştir. Henüz kayda değer bir ha görmek şehirliye üzüntü veriyor ş seyahatlere daima dan evvel Kapı Camiinrie verdiği sonra, tesadüfen Catnide bulunan susunda herhangi bir işlem vapı! t l S m d a n , B a ? k a n B«şol"un ikazı ü | Tlabar ise. sar yoktur. davet üzerin gittiğini ve bu gevaıı, burada geniş bir ferahlık yalacağına dai r Genel Merkezde bir zerıne salondan çıkarıldı. Polis mesleği, her devırde ihma çalışmaktadır. buna mukabil de . "•ratmış ve aydm çevrede çok müs Jkinci Ordu tstihbarat Başkanı, Saat 9.15 te açılan öğleden öncekı rilerde yararlı olduğunu belirttık işaret yoktur. Genel Merkez çevMüsevvide Silâhlı Kuvvetler adıj le uğramaktan cnaalesef kurtan şehrin nüfusu 3 milyona yaklaşbet karşılanmıştır. releri Güleğin Haysiyet Divan:na oturumda Selim Erengilden itiba ten sonra, dinleyicilerm gülüşmelerine yol açan şu sözleri söyledi: lamamıştır mıiftır. Millî Birlik ve kardeşlik konu na tebriklerini bildirmiştir. Ayrı! verilmiyeceğini. meselenin K\x ren sanık İstanbul milletvekilleri« O kadar kı, şu anda bile sunda uzun bir konuşma yapan ca, yine aynı Camide bulunan Fah ' i Yıllar yılı basın. polısin seviyegörüşülmesinin daha nin sorgularına devam olundu. Tan AsyaAvrupa Grupu Genel Sektstanbulda en azından 1 emni rultayda 6 kikat Komisyonuna olağanüstü ve Mehmet Ulucan, bağımsızhk ve rettin Kerim Gökay da Ulucan'ı ı nıünasip olacağını söylemektedirsinın yükseltilmesi gerektiğini yaz yet â.Tiirüği kadrosu bomboştur. nıünasip olacağını söylemektedir reteri tarafından Bankgonk'a da[ hürrivetfn Türk milll bünvesin tebrik etmiştir. t mış, buna mukabil zamanın idare Adalar. Beykoz. Kartal. Üsküdar. ler. AniasıldıŞsna göre. t.tanbu! tl I Anayasa dışı sırasında Mecliste bu vet edilmiş bulunuyorum. Millî i nun ka'oulü yetkHer veren kanuİdare .,Kurulunun raporu ,bu mese. ,, . . , ,. „ , cilerı, kanunların bekçiliğini ya Sarıyer, Şışli, Eyüp, Zeytinburnu, , ortava atıldıgı takdırde Kurul lunmadısını ,sovlıven Erengü, «Sa Birlik Komitesi trtibat Bürosu bu le ,.s , , . " , j İzmit P.T.T. Müdürlüğüyet o gun Maclıste olaaydım, pren telgrafı Yassıada'ya gönd<;rmiştir.» Kavgacıları ayınrken Istanbul nihayet müstakil bir at pacak olan bu teşkilâta ilkokul Silivri ilçeleriyle hava alanı. Sir tavda okunacaktır Tlabar son olayları «Sarkhlık» sipleri daha önee D.P. Grupunda letizm pistine kavuşuyor. Seneler mezunlarını doldurmuşlardır. öyAnkarava gelen C H.P. tl tdare kararlaştırılmış oiduğundan dola i olarak vasıflandırdı. Diktaya gine telefon santrah hediye keci ve müteferrikada emnıyet âbaşına isabet eden den beri ihtiyacı hissedilen ve atI Kurulundan Ali Sohtorik başkanletizmin en büyük dâvası olan bu le ki. içlerinde garsonluk, bahçı miri yoktur. Ayrıca 3 üncü. 4 ün bğ:ndaki heyet. dün saat 13 te yı ve tasarıyı Hüseyin Ortakçıoğ ' dişi reddetti, D. P. ıktidarının da edildi taşla öldü | pist yapımı için Spor Toto'dan 2 vanlık, işportacıhk yapmış olanlar cü. 5 inci ve 7 nci Şubeler. Mü Ankaradan şehrimize mütevecci lu, Turan Feyzioğlundan daha iyi böyle bir şey düşünmedigini ilâve îzmit 9 (Telefonla) ÎPAŞ fırsavunduğu için bu kanuna müspet ederek sözlerini şöyle bitirdi: Diyarbakır 9. (Telefonla) Familyon lira Bölgemiz emrine ayrıl da görülmüştür dür Muavinsiz çalışmaktadır. hen hareket etmiştir. $phrimizde oy verirdim» dedi. « Bence, insafsız bir muhaleması, tzmit P.T.T. Müdürlüğüne tıh Mahallesinde Mustafa Çokde mış olup pist de bundan evvel yazbuhınan tl tdare KuruHı bastn; Bu teşküât. hüicümetlerın emritstanbul Emnivet Müdürlüğünün bütün malzemesiyle birlikte 100 mir adh bir şahıs, sokak içinde mış olduğumuz gibı Küçük Çiftlik Daha sonra djnlenen Husamettin fet karşısmda basiretini kaybetabonelik bir telefon santrah he kavga eden iki genci ayırmak is Gazinosu ile Sergi Sarayı arasın ne verdığı elemanlarla çahşmak 7 şubeiinde 7 emnıyet amirı. 25 sö^cü«ü Orhan Btrgit Ankara i l e ' Giray, Fahrettin Kerirn. Gökay'ın miş bir iktidar vardı.» telefon konuşmasından Fahrettin Ulaş v e Tahsin Yazıdiye etmiştir. 20 abonesi şirkete terken Mehmet Ejder adh bir şah daki Lunapark yerınde yapılaeak zorunda bırakılmıştır Millî Birlik baskomiser. 51 komiser. 105 komı ynptığı sonra tdare Heyetinin istifa habe tavassutu iie milletvekili olduğu cmın sorgulan tamamlandıktan ait olan santralin 80 abonesi de ih sın attığı taşla başından yaralan ılerde de büyük organizasyonlarda hükümeti ise bu dâvayı halle kanu ifade ile. «Benim 12 parça müiser muavini ve V 0 polis memuru rıri yalan!?.m:ştır. 5 Dolmabahçe Stadı ile bağlanabileküm vardı. mebus maaşınıdan X|S sonra sıra îzmir milletvekillerine tiyaç sahiplerine dağıtılacaktır. mış ve bilahare ölmüştür. ÖŞrendiğimize göre. Gülek hak mıslı fazla gelirc sahiptim. Sırf geldi. cektir. Bu iş için formaliteler 2 ayaI rar vermiş, polis mesleğıni cazip görevlidir. İzmit körfezinde bir hafKonya'da dördüz kadar ikma! edilmiş ve pistin ya bir hale getirebilmek amaciyle po Bu miktarı da genel yekundan kındaki raporun Kurultayda 0 memlekete hizmet ıgin mebus olIzmir kadın milletv»kili Perihan pım ışi de başlanmış olacaktır lisliğe orta mekteo ve lise mezun çıkardıktan sonrn karşımıza şu ha kunması karariaşfrılarak dum» deyince, Başol: «Memlekete Arıburnu, dikta rejimini destektada 5 kişi boğuldu dünyaya geldi Federasyon Başkanı halen tstan iarının alınmalarını kabul etmiş kikat çıkımaktadır: maya vanlmıs ve tstanbul tl Ida n e h i z m e t yaptınız? Hiç...» diye lemesinin bahis mevzuu olamıyatzmit, 9 (Telefonla) İzmit tstanbuldakı 16 ilçede 33 ba,şko re Kuruhı istifa etmekten vazgeç mukabele etti. Sanık ise, tstanbul cagını söyledi. Başol. kendisine, Konya 8. (Telefonla) Karayö bul'da bu ısle mesgul olmaktadır. tir. Ama bu sefer de, talip çıkmaKörfezinde 1 hafta içinde 5 kişı nü ilçesinde Ahmet Civan e.şi Kezmiserlikte, 94 karakolda. 12 nokta miştir. da yapılan birçok okulda emeği ol Yeşilhi»ar Olayından sonra Mecmıştır bssınında ver duğunu bîldiriyordu. Başol bu sö lise bir takrir vererek. bu hâdisevi noğulmuştur. Son boğulma bugün ban Civan, dün dördü/ dünyaya j da görevli bulunan âmir ve me Bugün İstanbul alan C.H.P İstanbul İl Idare Ku ze de »Siz olmasaydınız yapılmıya bir isyana teşvik olarak gösterİşi bilenlerce yalnız iıse ve or mur miktarı: Derincede olmuş. yıkanıp serinle getirmiştir. | tackul mezunlarının polıslık mesmek maksadiyle denize giren Li9 emnivet âmırı, 24 başkomiser, rulunun istifa etti.îi hakkındaki cak mıydı sankr.'..» şeklinde cevap mesinin stjbab^ni sordu. Anburnu, îkisi kız ve ikisı de erkek olan . leğine alınmaları, mesleğe girdik 38 komiser. 78 komiser muavini, haber üzerine, bilgisine başvurulai verdi. Giray, Erengil'in söyledijkle gayet sert b!r ifade ile, «Bİ* böyle nıan Müfreze Kumandanlığı erle dördüzlerden oğiaabır ölmüştür. ! Ail Sohtorik aşağıdaki demeci ver rine ilâveten, İstanbul milletvekil istedik, boyle inandık, böyle yapleri andan ıtibaren, eğitim merke 967 polis. ıınden Mustafa Ünlü boğularak Kızların ve annelerinin bihhati j zinde de maaş almaları, müracaat ölmüştür. lerınin Ankarada, Turist Otelinde tık...» dedi ve «ert adımlarla yünormaldir. Bu miktardan (ta 10ü kadar â mistir: « Arkadaşlarla beraber parti yaptıkları ayrı bir toplantıda, hü rüyerek yerine oturdıı. Saat 16 da ettiklerı ıllerde vazife görmeleri, mir ve memur. yeni teşekkül PHap ile uyutup parala Kardeşini taşla öldürdü Baştaratı 1 mci sahifede j meslegin cazip hale getirilmiş ol den Çevik Gruptadır Yine 40 50 meselelerini görüşınek üzere Merj kümetin ıskatından başka bir ça duruşmava 10 dakika ara verildi. k°zt'e yaptısımız temasta her hurenin kalmadığı hususunda mutaNazilli 8, (Telefonln) Halil ! unda kuduz görülmüştür. ma<>ı demek değildir. Bunun yanın si kurs gör^iektedir Arayı müteakıp dinlenen sanık • rını çaldılar. Toros adında bir genç, öz kardeşi 1960 yılı içerssjde kedi. köpek gi da Ö saatlik .Tiesai; maaşmın bir Bugün tstanbul 23!5 kişilik bir susta tam bir göriıs birliği içinde bakata vardıklarını söyledi. Başol, lardan Necmi Nuri Yücel, «Sem! Bahkesir 9 (Telefonla) Te Hüseyini başından taşla yaralıya bi hayvanlarin tecavüzüne uğra aileyı geçındirebilecek bir mikta polis kadrosu ile çalışmaktadır. buiundugur.ıuz anlaşılmıştır. Bu sanığa mukabele olarak, «Sözde Ergin bunları hâtıra defterine yakırdağıntn Manyas ilçesindeki pa rak öldürmüştür. Hadbeyı müte yan fstanbulluların sayısı 5.379 ra baliğ olması da icabeder Ayrı Bu, yukarıda da belirttiğimiz gı itibarla istifamız bahis konusu ol kalmış, direnseydiniz... Mecliaın zacağına kendisini destekliyen arnayıra gelen Ragıp ve Salih is akıp firar eden kard»ş kaatili a dur. ca polis art:k, şunun bunun emriy bı, 1 milyonluk şehre göre hesap mndığı gibi, C.H.P. nin sevk ve tatile girmesine mâni olsaydınız..» kadaşları ile temasa geçseydi. ö minde iki arkadaşın, kalmış olduk ranmaktadır. Cinayetin sebebi hemüsahede ettiğimiz dedi. llgililer, son günlerde bir artma le, şikâyetıyle verinden oynatıla lanan 3065 kişiiik kadrodan 750 idaresinde bür dünyada on parraajım yaka• prensiplere ve siyasî ahlâka bağları otelde uyku hapı ile uyutulup nüz anlaşılamamıştır. gcıl'jren köpek ısırma vakalannın maz bir duruma gelmelidir. Bü eksiktir. sındadır» dedikten ponra kendisi lılık İl İdare Kurulumuzun ve teş Dinlenen üçüncü sanık olan Ayşe nin Menderes aleyhindeki çalışma'•î bin liraları çahnmıştır. Hırsızönüne çeçilebilmesi içı n tek kur tün bunlar temin edilriikten sonHalbukı Istanbul 3 milyona yak kilâtımızın bundan sonraki çahs Günel, Meclisin huzursuzluk yüların sehrimiz Hakkı Çavuş Matulu.ş yolunu Hıfzıssıhha Mecli^i radır ki, emnıyet teşkilâtina yal laştıgı için en aşağı 9195 kişilik lan hakkında irahat veerek sovnıalarında en büyük desteği ve zünden çalışamaz hale geldiğini hallesinden HTsköylü Ömer ve arkarsrlavinın ha'fiyen tatbikindj n\t lise mezunları değil, üniversite bir kadroya ihtiyacı vardır. söyledi. Başol, bu huzursuzluğun ıehberi olncaktır» demiştir. kadaşı Bedrottın Basri oldukları buimektadırlar. Hıfzıssıhha Mecli mezunları bile akın edeceklerdir. neden doğdugunu sorunca, dinleyi kalesi önüne dikMra, faşat Yıpealı 3 milyonluk bir şehri 6880 kisı Ankara 9 (Cumhuriyet Te sı şehirdekı başıboş küpeklerin anlaşılmış ve suçlular yakalanıp Ankara 9. (Camhuriyet Teciler arasında bulunan Gültekin golü atamadı. .» Bugün tstanbulun emniyetini, eksik bir kadro ile idare etmek. ıeı;ç) Bugünkü Resmî Gazetede prim verilmek suretiyle öldürülndaîete verilmiştir. leksı Yeni Türkiye Partisinin Turan adında bir genç yüksek sesOsman Kapani, Behzat Bilgın, bajta emnıyet müdürü olmak üze hakikaten güç bir iştir. neşrerhlen bir tebliğe göre 5/1223 mesine karaı vermiş fakat bu ka dün C.H.P. yi 2 er öldü, altısı yaralandı sayıiı kararname i l e yeniden 41 rar Belediye tarafından henüz 'at | re 8 müdür, 16 ecnniyet âmiri, 49 Hükümetin her sevden önce şeh karttığı bültenhedef tutarak rı le: «Eşkiyalık...» diye bağırdı. Is Muammer Çavuşoğlu, Ekmel Kaüzerine hugün tanbul Üniversitesinde elektrikçi vur ve Rauf Onursal'in dinlenme Bitlis 9 (Telefonla) Aditce ;{eıv7<ik kulübünün kurulmasına bik sahasına konmamıştır. Bu ko başkomiser, 89 komiser. 183 komi rin polis kadrosunu takviye 'çin C.H.P. bir tebliğ yayınlamıştır. lik yapmakta olan bu çahıs, subay lerinden sonra duruşmaya saat fer muavini ve 1717 polis memuru tedbir alması gerekmektedir. vaz a gitmekte olan bir askerî izin verıh.iiş biri vilâyetçe ikisi nuıia fikrine müracaat ettiğimiz Tebliğ şöyledir: lar tarafından dışarı çıkartıhrken, 18,10 da son verildi. nun idare ettiğini söylersek hayBugün tstanbulda ışığını. teleGMC, frenlerinin patlaması sonun de kongre kararı ile üç kulüp ka bir ilgiiı: «Köpek itlâfında prim «Kabaran hırslarınt, seviyeli ve Bayar ve Menderes'in bulunduğu Dün sorgusu yapılan samklann da devrilmistir. patıhm.ştır. Kapatılan kulüpler sistemı tatbik edılmedikçe bu işin ret temeyin. tstanbulun. 1 mil fonunu, yanındaki yazıhaneden ö medeni bir siya.si mücadele yolu kısma doğru hınçla bakarak tek sayısı 35 tir. Bu suretle şimdiye Ünce Gençlik kulübü. Burhaniye sonunu almaya imkân yoktur» de yonluk ııüfusuna göre bundan yıl dünç olarak temin eden polis ka ile tatmin edemiyfcceklerini anlaKazada iki er derhal ölcnüs, alrar «Eşfciyalar...» şeklinde bir söz kadar 242 düşük milletvekilinin larca önce tesbit edilmiş olan kad rakollarını görmek, şehirliye ütı er de muhteüf yerlerinden ya HiliMspor ve tmroz Gençlik kulü miştir. yan ba/ı siyaset adamlarının. son sarfetti. Başol, «Burada böyle taş sorgulan tamamlanmıştır. Duruşrosu 3065 dir. Bugün tstanbul, bu züntü vermektedir. büdür. ralanmışlardır. zamanlarda C.H.P. ye çatmayı ve Z. N. kadrodan T50 aşağı bir kadro ile ö ı e r ÖZTEP isnatlarda bulunmayı âdet edin kınlık olmaı» diye ikazda bulundu. maya, pazartesi günü devam edileSanık Rüştü Güneri ise, diğer armelerim sojjukkanhlıkla, fakat kadaşları gıbi kanunun Anayasaya dikkatle takip ediyoruz. aykırı olraadığı tczini savunmasına Bu davranışlarının sebebi açık rağmen, kanunun çıkmasından öntır: Bu zevat, C.H.P. ye düşman ce Istanbulda görüştüğü Anayasa lıkta hiç kimseden geri kalmadık Profasörü Kubalı'nın, kendisine bu larını ispat ederlerse, D.P. den kanunun birçok maddelerinin Anaarta kalan oyları daha kolayhkla yasaya aykırı olduğunu söylediğialabilecekleri hayaline kapılmış ni ağzından kaçırdı. lardır. BMtarafı I İnci sabtfede M. Faruk Gürtunca, basın özgürC.H.P., bu memlekette, ilk he lügüne engel olacak her türlü te faizle kredi vermesini istemişler, defler beyannamesi ile millete şebbüslere karşı mücadele ettiğini, çıkan kanunlann hep isçiier lehinvaadettiği, insan haklarına ve fa bu arada basın suçlarının affı için de oiduğundan sikâyet etmişler, zilete dayana n demokratik hulcuk hazırlanan bir önergeye imza koy bankaların kredi vermedikleri. devletini kurma çabasında, kendi dugunu, fakat bu önergenin Mec sigorta primlerinin fazla olduğuhissesine düşeni yapmaktadır. Bu lise getirilemediğini söyledi. Azın nu, bunlann bir sflrii formaltte ve yoldaki azmi ve samimiyeti, ikti Iık mtlletvekillerinden Aleksand kırtasiyeye tâbi olduğunu eöyledarda denenmiştir, muhalefette ros Haçopulos konuşurken Ayşe mişlerdir. denenmiştir. Nihayet, Kurucu Mec Günel'in baygınlık geçirdiği (örül listeki Anayasa ve Seçnn Kanunu dü. • Sanayiciler ayrıca Sendika Kaçalışmalannda da, her meseleye sa Ali Harputlu'nun da sorgusu ta nunlarından da «iktyet ederek, işdece memleketin yüksek menfaatçini devamlı zam istediğini, halleri açısından bakması ile bir de mamlandıktan sonra, demokrasiye bukin prodüktivltesinin az olduğuolan hizmetlerinden, Meclis içindefa daha sâbit olmuştur. ki mücadelelerinden, hâkim temi nu söyliyerek işçi ve işveren miiHüviyetleri ve 27 Mayısa ka | r.atı için çalışmalarından ve Top nasebetlerinin Hükümetçe tekrar darki davranışları mâlum olan ve kapı olaylarmdan bahseden Enver gözden geçirilmeslni, saaayi cna«ismimiz değişti, cismimız degişme Kaya'ya Başsavcı Egesel şu cevabı mulü ihracma prim verilmesini iıtemişlerdir. di> propogandasını yapmakta n te verdi : ri kalmayan bir avuç aşırı D.P. Talas'ın sözleri « Enver Kayanın Topkapı Opartiıanının. son günlerde ortava laylarr üzerinde darojası boş değil, Bunun üzerine söz alan Bakan ittıkları iddiaların içyuzünü açık çunkü kenditi bu olayı baıırlıyBU Cahit Talaı, »o»yal v« ekonomik ladığımif raman, girisilmek iste lardan biridir. Biz o dâvada geç davalann ayrılamtyteaâını, bir nen manevranın maksadı daha iyi haber aldığımız için maalesef ken memleket refahının bir bütün olanlaşılacaktır. riisini Divana sevk edemedik. Ana duğunu, bunu tek bir sınıfa hasretKasaba kasaba, köy köy, «JtvJİm, yasa Dâvası sırasında bu husus ü menin mümkün olmıyacağını, aksi vergi, din, idari tarafsızlık ve bas E«nnde duracağız. Enver Kaya dik | takdirde huzursuzluk başlıyacağıkı konularında yürütülmek iste taya gidişi hazırlıyanlardan biri nı, şimdiki ekonomik hâdiseler ba şında enflâsyonun geldiğini belirtnen ı£tira ve tezvirlerin mabiyeTİ dir.» miş ve ezcümle demiştir ki : nı çok peçmeden bütün millet ö j Savcı mütaakıben Enver Kaya' « Yeni Anayasa sosyal bir karenecektir. nin 39. madde gereğince emekliye Parti kurar kurmaz iktidara geç sevkedilen hâkimlerin Büyük Mil rakteri haizdir. Hak ve hürriyetleri garanti altma aldığına göre, sermek ruyalarına kapılan birkaç a let M«çlisine müracaat hakkını da mayedarlar da böylelikle devletin celeci ve tabırsız şahsm siyatî mü men ed«n bir kanun tasarısını Mec himayesine mazhar olacaklardır.» cadeleyı sürüklemek istedikUri le lige verdiğini hatırlattı. Bakan, istihsal ve millî gelirin mine kr.ymamağa itina ederek,* ' Enver Kaya, Savcıya cevabı sıranüfus artıştndan geri kaldığını ve C.H.P. bütün dikkatini memleke smda, adalete de dil uzatarak, «Ko j 1 uzatarak, «Kogelirin yüzde 20 ı a ı n i U Î tin büyük üâvalanna teksif et kamı kodton yapmt»birmüessese..»|^S t . n.m"l vr vn»mbunujrr fanstma I yetişbırmuessese..» + o l a c a k k e v ^ m « 1 T I « H vetismekte devam karanndadır. «ekhnde konuşunca, Başol sanığın j t i ğ i n i b e l i r t e P e k isgizligia bu yatı• i rımsubktan doğdugunu söylemiştir. Gclirleria tevıii Çaljsma Bakanı, gelirlerin iyi tevzii meselesinin mühim olduğuA BYLOL ÇBKİLİ9İNDE : OLçü nu 4,5 milyonluk devlet yatınmı run pek yakında tesiri görüleceği35 ni Sanayi Kalkınma Bankasmda 26 x 26 mm 75 milyon liralık fonun bilhassa mensucat sanayii emrine amâde ol duğunu, mensucat sanayiine hâriç 4 3 OOO LİRA OEĞERİNDE 35x35 le rekabet sağlanacağını; yine ay65*40 nı bankada 40 milyonluk bir fon SOK. SO tesis edildigini söylemiştir. Bakan, Bankalardan çekılen 67 50K 10 60*50 yüz milyonun yakında piyasaya 50x<6 döneceğini, meyva ve sebze ihraci için de fon tesis edileceğini söyle50xZ0 dikten sonra demiştir ki: SOKİO Alman krcdisi Alman kredisi de piyasaya inve 10*10 tikal edecek ve bununla yarım 2OO O O O kalmış belediye işleri görülecek90x/ö k tir. Vergi sistemi de gözden geçıLiralık Para İkramiyeleri 400 x V ö rilmektedir... t(P Bakan, işçi ve işverenlerin ara 400 \ 4Z QO mr. larında anlaşmaîarını tavsiye et\10K40 miş, sosyal güvenliği tesis etmenda.n yü İSTANBUL YENİ LEVENT nin elzem olduğunu belirtmiş ve SUBESİ HUSUSİ KEŞİ. şunları ilâve etmiştir: S M P»ra Yafflvn Tarihi •• İşçi Sigortalarma verilen yüzde 3 TIMHUZ 1961 13 prim fazla değildir, işçilerin eği tim noksanı yüzünden verim vermediğini biliyorum. Grev hakkı Bundan başka işverenler şunu bilmelidir: Nihayet 2 seneye kadar işçiye grev hakkı verilecektir Basın 856/391 ve kollektif mukavele sistemine gidilecektir. Maksat, sefalete meydan verme mektir. Bakan son olarak, bu günlerde bir tasarı ile tesbit edilecek yeni bir fonun îşçi Sigortalarından sqnayie tahsis edileceğîîv haber ver miş, bunun S milyon lira kadar O olacağını töylemiştir. adamı takdir topladı Âdapazarında dün gece Konyada genç bir din zelzele oldu ' Zabıia vakalannın artması kadar tabii bir §ey yok I 9195 kişilik kadro yerine yalnız 2315 polis çalışıyor CHP Genel Merkezi İl İdare Kurulunu ikna etti Sabık mebusiar «D.P hükümeti şaşkınfık içinde sdi» dediler Istanbul müstakil atlelizm pistine kavuşuyor 7 günde 271 'stanbul.uyu köpek ısırdı 3 kulüp kapatıldı Grev hakkı en geç 2 yıla kadar işçilere verileeek [İNŞAATÇILARA SANAYİCİLERE BÜYÜK MÜJDE TÜRKİYEDEM/R ÇELİK İŞLETMELERI DEM/R F/ÂTLARİNDA BÜYUK TENZİLAT YuvarLak.,Dörtkosa v z Lama Damırlarında yapıian v<z 5 hazırandan < ıbboran tatbıkina haşlanan buyuk tanzilât natıcasinde karabük tşlatma sahasmda mustan vasıtosına yüklanmis olarak yznı fiatlar asağıdadır DortkcsaLar Lamoiar Yuvarloklar YAPILDI Tasorruiu Teşvik îkramiyeleri 45 <n 7üurtm aairesi W 5^ 3 4 3 7 avsaf/nda dünyomn an üstün kalitaÜ SıZmanS Mart/n oalığindan mamuL mütanavvı abattaki maUarıyla Türkiya Vam/r va Culı'k işLatmalar/ kaiita üstünlüğünün yanmda an ucuz F/atlarla va müştarL larina hizmai hususunda yani bir ruh va şavk/a halkımtzın h'ıımaiindadir ÜNKA ÜRKİ TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI TELEFON NO. su Değişikliği KOÇ TİCARET A. S. İ \ D E \ : İstlklâl caddesi No. 347 î^lerkez Handaki Umum Müdürlük ve Merkez Teşkilâtımızın telefon numaraları 44 46 16 (3 hat) Basın 823,379 olarak değigtirilmUftir. Sayrn dost ve müşterilerimizin 12/6/961 den itibarcn bu yeni nuraara ile aramaların: riça ederiz, Cumhuriyet MO Özel Moran İlkokuiu! 12 haziranda 4 15 yuşlann \ daki çocuklar içın kamp açı j yor. T3 75 Fener. Kalamış î Cad. Fenerbabçe. Tel: 36 95 26 : ÎL1178/870 :
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle