12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
JCenai Cfök kubbcmtL. YAHYA KEMALin 50 yıldır beklenen şiir kitabı p«ı»ıi« u m h u r i yet KUBÜCUSÜi TUNUS NADİ SATILIK A R SA Sirkeci Ebussuut caddesinde 420 M2. köşebaşı, üç tarafı yol, 7 kat için 961 üışaat ruhsatı abnmış ve harcı yatınlmış, bankalar için depo, ambar, rnatbaa ve her işe elverişli. yukan dört katı iş hanı ve otel yapmıya müsait boş arsa satılıktır. Tavassut kabul olunmaz. Müracaat: Tel: 22 28 51 İl 6503/368 Madanoğlıı Dün Komiteden istîffa Etti Korgeneral ayrıca dün verdiğimiz haberi teyit ederek Ankara Kumandanlığından da istifa ettiğini açıkladı 38. yıl Sayı 13.234 mektup adresi: Cumhurivet îatanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 22 42 8 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 42 99 fn ttaZlTail İO HaTİran M.B.K. nin Dünhü Mühim Komite istifay. kabul etmedi t IZIn YCl ildi 1M I v l ' • • •I I• General, «Yoruldum, zaten Cumhuriyet Senatosuna da girmiyeceğim» dedi Ankara Kumandanlığına Korgeneral Ali Keskiner tâyin edildi Ankara i ( Cumhuriyet Teleks.ı > Miili Birlik Komitesi üyesi ve Ankara Komutam Korgen»ra! Cej •i.âl Madanoğîu. Milii Birlik Koj •ııite.sınıien ve Ankara K'>mııtHnlıj i'ndan istifa etmis'ir : un ust uste uç A Toplantıları o p l a n t l M yapıldl A Toplantulardan sonra bir tebliğ yaymlandt9 bir hıstm Komite üyeieri gaxeteciierin sualterine cevap verdiler Madanoğiu ne diyor! habah Çankaya'da yapılan top , ıantıdan evvel Orgenerai Cemal | CJürsel'le görüşen Madanoğiu, bi ' lahare Milü Birlik Komitesı ü veleriyle de kısa bir görüşme yapUktan sonra köşkten çıkmıştır. Ak I >am üstü Çankaya'da bir ge.ınti vaparken gazetecilerl** karsıi^san ve talep üzeriııo kendileıi ile gbrüen Korgenera! Madanoğiu. itifası hakkında şunları söylemi'jtir: j • Ben yoruldum. Zaten Cumhuriyet Senatosuna da girmiyece ı Komite tı>elerı (,aııka\a Ko>knı<(e vapılan tuplantıdatı duııeıle aıroi biliyorsunuz. Dinlenmek ih ;(yukarıda) Uıdilek. ikinci lopla'itıdan sonra gazelerilerle konuşurkeıı •iyacı duvdum. Bunuıı için 6 haziAnkara. 9 (Cumhuriyet Teleks) Milli Birlik Komıtesı bugün ran tarilıinde hem Milli Birlik birincisi «abah "Çankava Köşkünde oimak üzere, üç loplantı yapmıçtır Komitesinden. hem de Ankara Ku Saat 9.30 dan 11.30 a kadar Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Ceınandanlığından istifa ettinı. Yerime yapılarak tayini bekliyo mal Gürsel'ın başkanlıâında devam eden bu toplantıdan sonra uyeler yeni Meclis binasında kısa sîıren biv toplantı dahs yapmışlardır. ruın.» Jkinci Komite toplantısından çıkarı Devlet Bakanı vt Başbakan Diger taraftan aldığımız malıı Yardımeısı Fahri üzdilek. yapılan topiar.tılar hakkında şunları söylemata göre. Korgeneral Cemal MaAnkara Komutanlığına Korgeneral A[: Keskiner tâ%in ^dilmiçtir Grev hokkı iki yıla kadar işgiye veriliyor Çalışma Bakanı, grev hakkının tanmması ile kollekiif iş akdi sisfemîne gidilecegini bildirdi Çahsma Bakanı Prof. Cahit Ta | ias dün öğleden »onra şfihriaıiz | Sanayi Odasına gelerek sanayicilerle muhtelif mevzularda hasbıhallerde bulunmuştur. Bakana dert yanan »anayiciler, îsçi Sigortalarımn sanayie düşük Arkası Sa. 5, SÜ. 8 de Korgeneral Madanoğiu M.B.K toplantılarından biriııden ayrılırkeu Siirt'teC.H.P.ileY.T.P meydan kavgası oldu • • Ikinci topiantıdan sonra «Referanuum taıihi uz.erinde muzakereler yapıinıaktadır.» • Cemal Madanoğlu'nun istifası doğru mudur?» sorusunu ise ÖzdıAncak öğleden sonra yapılan lek: «Dinlenmek istediğini işıttim, fazla malumatım yok.» şeklinde cetoplantıda (M.B.K.). Madanoğiu •! vaplandırmıştır. nun Komiteden istifasını kabul et ; Komite toplantısını mütaakıp etrafın; saran basm mensuplanna memiş ve kendisine ı?in verilmiş Ahmet Yıldız da şu şekilde cevap vermıştır : lir. Sual Cumhuriyet Gazetesinde askeri kademelerde değişiklik yapılacagına dair bugün bir haber çıkmıştır. Buna ne dersinız? Cevap Mahrecıni, yazıyı yazan arkadaş bana da soyiesin. Sual Yani tekzip mi ediyorsıınuz? Cevap Hayır. benim haberim yok. Komitenin kararı i 7 günde 271 İstanbulluyu köpek ısırdı Beşirî ilçesinde vukua gelen arbede neticesinde, 16 Y.T.P. li ve 4 C.H.P. li tevkif edildi Diyarbakır 9 (Telefonia) Si1 caddeye intikal eden meydan irt'e bağlı Beşiri İlçesinde bir gası, polis ve jandarmalar tarafinparti münakaşası yüzünden C.H.P. dan bastırılmıştır Saat 14 te Adliyeye sevkedilen lılerle Y.T.P. üler arasında büyük partüilerden 16 Y.T.P. li ve 4 C. bir meydan kavgası olmuştur. H.P. li sorgularım mütaakıp tevkif Sokak içinde başhyan ve ana edilmişlerdir. Oçüncü Komite toplantısı Mılli Birlik Komitesi. üçüncü toplantısını öğleden sonra yapmıştır Bu toplantı geç saatlere kadar devam etmiştir. Topiantıdan ilk olarak çıkan Kur. Albay Fıkre: Kuytak ile gazeteciler arasında şu konuçma geçmi$tır : Sual Cumhuriyet gazetesindekı haber hakkında ne dersıniz? Cevap Benim bıîe haberim yok. Cumhuriyet nereden almı; bilemem. Sual M.B.K. mn toplantısında neler görüşüldü? Cevap İlk altı ayhk yatırımîarın vılayetler itıbariyle dağılışıni ve bütçe tatbikatını görüştük. Bir ailenin 4 ferdi birden katledildi Ksstamonu 9, (Telefonla) Cide ilçesinin Fırıncık köyünde bir aile den dört kişi birde n öldürülmüştiir." Gece yarısı Firıncık köyünden Dursun Günyılmaz isimli şahsın evine giren meçhul şahıslar. Dursunla birlikte kansı. kızı ve kızkardeşini vücutlarının muhtelif \erlerini bıçakla kesmek suretiyie öldürerek kaçmışlardır. Evin başka bir odasında bulunan üç küçük çocuğun sabahleyin feryatları üzerine cinayet duyulmuş v e tahkikata başlanmıştır. Cinayetin sebebi henüz anlaşıla mamıstır. Cahit Talas diinkiı toplantıda konusurken İlgililer de yegâne çarenin. köpek itlâfında prinı sistenıiniıı tatbiki olduğunu belirtiyorlar Haziran ayının ilk haftasında 271 Istanbullu şehirdeki başıboş köpeklerin tecavüzüne uğramıştır. Başıbos köpek'.erin ikİMnin kuduz olduğu ar.laşılmıştır. Kuduz Hastahanesi istatıstiklerine göre, köpek ısırması olaylarında ge<,en yıla nispetle bir artma vardır. Geçen yıl, mayis ayında ısmlanların sayısı 485 iken. 1961 mayıs ayında 'sııılanların sa r yısı .rtl2 ye (.•kmış ve bunlardan 19 Arkası Sa. 5, Sü. 3 te 1 Kuytak teyit ediyor Sual Cunıhuı başkanı Başya\ erı Kur. Aib. Agasi Şen emekliye ayrıimış mıdır? Cevap Evet. doğrudur. Soru Ankara'da bugün uçan jetler hakkında okuyucular gazete büroîarına telefon ederek bilgi ıstiyorlar. ne dersinız? Cevap Hava Kuvvetlerinin eğitımı. Mütaakıben Komite üyelerinden bir grup. Meclisin yan kapısından çıkmışlar ve bu arada Kur. Yrb. Ahmet Yıldız, gazetecılere bir bildirı yayınlanacağını söylemiştir. C. H. P. Genel Merkezi II Idare Kurulunu ikna etti Gülek hakkmdaki raporun Kurultayda okunması kararlaştırılarak uzlaşmaya varıldı ve İstanbul heyeti istifa etmekten vazgeçti Ankara, 9 (CuanhuriyetTeleks) 1 Gazetecilerle konuşan Akssl, îsC.H.P. Genel Merkeziyle temas i tanbul İl tdare Kurulunun istılasıetmek^ üzere Ankaraya gelen 3 ki j söylenitlerı hakkında şöyle demi?silik Istanbu! İl dare Kurulu he tir: «İstanbul îl Idare Kurulunun yeti, bu sabah Genel Sekreter Is istifası bahis konusu desjiiüir. Bumail Rüştü Aksalla görüşmüştür. Arkası Sa. 5. Sü. 6 d» Sıtkı Dlay'm cevapları Sabık mebuslar "D.P. hükümeti şaskmhk içinde idi,, dediler Dünkü duruşmada sabık milletvekillerinden Ayşe Günel bayıldı, sanıklara hakaret eden bir dinleyiciyi Başol dışarı çıkardı.. şe Günel, yerine oturduktan bir Yassıadada dün. sorguya çekilen müddet sonra baygınlık geçirdiğinAuayasa Dâva=ı sanıklarından, es den Yassıada Garnizor. Hastahane Arkası Sa. 5, Sü. 7 de ki İstanbul kadm milletvekili Av Fahri O/.dilek. Sıtkı Ulay, Mucip Aıakiı, Haydar Tunçkaııaftan müreşekkil bır grup ise bilâhare ana kapıdan çıkmışlar ve haberlerin Basın Bürosunda olduğunu ıfade etmışlerdır. Bu arada Sıtkı Ulay'a i da jetler hakkında bir soru sorulmuştur. Ulay cevap olarak, «Hava ! Kuvvetîeri Kumandanının tâyinini kutluyorlar.» dernistir. ' Komitenin öğleden sonraki bu toplantısına Cemal Madanoğlu katılmamış ve Komite dağılmadan Ankara Örfi îdare Kumandanlıgıadan, gazetecilere selâm vererek. ayrılmıştır. ! Millî Birlik Komitesinin tebligi (Mücahit BEŞER bildiriyor) i i i 1 Ankara. 3 (Cumhuriyet Teieks) M.B.K. nın öğleden sonraki topiantısıni takiben Komite. basına bir tebliğ vermiştır. Tebliğ şudur : «Milli Birlik Komitesi Basın îrtibat Bürosundan tebiiğ edılmiştir: Bugün bazı gazetelerde yüksek askeri kademelerde ve gorevierde jnemlı değişiklıkler yapılacağına dair, aslı ve esası olmıyan haberler yavınlanmıstır. i " Hakikatte yapılan değiriklık: Bir gun evvel radyo ıîe de yayınıan: dığı gıbi: Hava Kuvvetîeri Kuman danı Korgeneral îrfan Tansel'in gene Hava Kuvvetîeri Kumandanı olarak bırakıldığıdır B\ma ila veten de kendi arzusu ile v> yor gunluğuna binaen Korgeneral Ce mal Madanoğiu Ankara Kumandaniığından ve Milli Birlik Komı tesinden istifa etrnış ise de, M. B. K. n c e Ankara Kumandaniığından istifası uygun görülmüş ve yerine Genel Kurmav Başkanhğınca Korgeneral Ali Keskiner tâyin edilmiştir. Fakat Korgeneral Cemal Madanoğlu'nun Komiteden is tifası M.B.K. tarafmdan kabu! edilmemiş olup ancak mazeretine ı binaen izinli addedılmiştir.» ı Doğudaki Yedeksubay bğretnıenlerin eğitim gorecekleri 5. Fi>ade Tugayınm niıamiye kapısı Cumhurbaşkanlığı yeni I Şehrimiz Belediye zabıtasınm günlerdenberî karaborsaya limon sevfceden istifçüerle yapüğı mücadele dün cie semeresini vermiş ve vâki ihbar üzerine Suıtanahrnette bir cve yapılan baskm sonunda Yaşar ve Hacı Abdi adonda 2 şJısa ait o!an 10 ton tutarmda 500 sandık limon daha ele geçiriimiştir. Resim. fazia kazanç sağlamak maksadiyle istiflenen ve hslde tesçılleri yaptırılmıyan lirrMMilarm satAmak üzere hâle sevkediiislermi gösteriyor. Başyaveri 23.000 Yedek öğretmen ilk askeri eğitime^başlıyor ^ Altı bölgede kurulan Eğitim Merkezlerinde son hazırhklar bitirildi.. î.lpz.^r fıv.,'isrı .,rtt: Cizeteler YAŞAMAK Ml, ÖLMEK Ml? IŞTE BÜTÜN MESELE:. Ankara. 9 (Cumhuriyet Teleks.ı Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal GürseTin Yedeksubay Öğretmen... 1960 ın kullanacağı kelimelerden b»\iîî o« Başyaveri iken emekiıye ayrılan son aylarinda Türk, fikir, asker lacaktır. c \ Kuvmay Albay Aga. i Şen'in yeri ! lik ve eğitim aiamna gele n bu mü **# . ne Tank B'nbaşisı Kadri Ertek tâ ; rekkep kelırr.e. 20 nci yüzyıi TürYurdun en hücra köylerine k*i yin edılmıştir. I kiye tarıhinı yazanların en çok Arksn Ss. 3 Sfl, I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle