11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Mayıs 1961 CUMHUBtTET İstanbulda ilmî ve teknik bir Araştırma Merkezi kurulacak Ankara 8 (Cumhuriyet Teleks) 1 (Ba s torafı 1 inci sahifede) Banka kredilerini tanzim ve ı sarısı Temsilciler Meclisine verilkontrol için yeni bir sistem geti(Baş taratı 1 inci sahifede) Mâliye Bakanı son konuşmasınmiştir. ren ve Merkez Bankasma yatırıbulunmah dan sonra bir yeterlik b i r n J önergesi 147'lerden 12 sinin emekliye ayrıl bilcüml'» mevduata faiz (Bas taratı 1 inci sabifede) tarafındar. atılan kurşunlarla şehıt lacak vermiş, Bakanın önergesi ile bir. dığını, 42 sinin ise Millî Eğitim dır» demiştir. süren bir ihbar ödenmesi imkânınl sağlıyan önemli Bakanlığı bünyesi içerisinde görev ı lan Menderesin avukatlarından Er olduğunu ileri Yeniden kürsüye gelen Şevket likte oya konulan diğer önergealdıklarmı ifade eden Tahtakıhç, tuğrul Akça, Ahmet Emi n Yalma. mektubunun da bulunması üzerine bir kanun tasarısınm müzakeresi Raşit Hâtiboğlu, hükümetin tekli. ler d e okunup, kabul edilmiş ve n e b u u n S Tems.lcıler Mechsınde finin aleyhinde konuşarak 3 mis maddelerin görüşülmesine diğerleri hakkında kati bir bilgisi nın da makalelerine temas ederek soz alan Şahin, «Bize ne ceza vegeçıl. Ordu, 8 (Telefonla) Bugün şeh tir. Kazada yolculardan birisi der olmadığını söylemiştir. Tahtakıhç, ' konuya siyasi bir veçh vermek is recekseniz veri.n. fakat Allah rızası başlanmış ve kabul edilmiştir. e li artırmayı derpış eden komisyon miştir. B u rimizde vuku bulan bir trafik ka hal ölmüş, onbir kisi de ağır yarasahitlerden \ tasarının kanunlaşması halın teklifinm kabulünü istemiş ve şun diğer Bakanhklarda da görev alan temiştir. îstimlâkler sırasında va İVİn bizi bu yalancı Maddelerin görüşülmesi sırasınzasında 1 kisi ölmüş, 11 kisi de a lı olarak hastahaneye kaldırılmısde, halen banka kredileri üzeriiöğretim üyelerinin bulunduğunu tandaşların haksızlıklar karşısm. kurtarm» demiştir. da komisyon teklif ettiği şekil Ge lan söylemiştir: ğır yaralanmıştır. tır. de tatbik edilmekte olan plâfon ışaret etmiştir. imkânlannın ortadan Duruşma. iddia makamımn esas d a m u r a c a a t «Türk koylusu mılyonlarca lıra nel Kurul tarafında n da kabul e . Şoför Ahmet Alkol idaresinde, Yapılan ilk tahkikatta şoförün hazırla tahdidi kaldırılacak, kredilerin don borçlanmıştır. Koylümüz borçları dılerek, arazi vergilerine son ola «Üniversitelerimizde mevcut oğ kaldırılmamış olması dolayısiyle hakkmdaki mutalâasını Orduya gelmekte olan otobüs, şeh sarhoş olduğu tesbit edilmiştir. gibi idari tedbirlere retim üyesi sıkıntısı karşısında, Ba mevzuun Anayasayı ıhlâl ile bir ması için cumartesi günün e bıra durulması yapılan Turkivede n l ödiyememek durumundadır. Hu rak 10 misil üzerinden re yakın bir mesafede devrilmişTahkikata devam edilmektedir. derhal son verilecek ve kanlık olarak ne gıbi tedbirler al j ilgisinin bulunmadığını ileri sü kılmıstır. kümet teklifı yerine komisyon tek zamlar 3 misil'e indirilmiştir. Ay•»••••fiııımııııaHI vtıt tlltftf IMIIM11111 Hl bankacılık umumi bir kontrol medınız?» sorusuna cevaben Tahtakı ı ren Akça, bu hataların «büyük Müeahit BESER de sahibi 1a lifinin en âdıl teklif olduğuna ı. rıca bina vergileri | kanizması içinde kendi takdiri ve hç: cüniversitelerin dışardan getir hamlelerin zekâtı» sayılması ge. nanarak bunun kabulünü rica e rafından kulanılmayan meskenler °konominin ihtiyaçlarına göre sertecekleri profesörler konusundaki | rektiğini, her sabah kargalar kahde (iki) diğer mesken olmayan bi derim.» bestçe ha^eket etme imkânlarına talepleri derhal yerine getirilmek valtı etmeden uyanarak tstanbu. nalarda (4) misli olarak kabul eMâliye Bakanının izahatı kavuşacaktır. tedir.» demiş, fakat bu hususta ya lun imarı ıçın çalışan Menderesin Hatıboğlundan sonra bir kere dilmiştir Kanun tasarısınm mü?a Ordu, 8 (Hususi) Lise edebiBanka kredilerini tanzime va7İpılan ve yerine getirilen muracaat takdir edilmesi icabettiğini söyle yat öğretmeni Necati Çanakçı, Ordaha kürsüye gelen Mâliye Baka. keresi sırasında ivedilik önergesi lar hakkında katî bir rakam ver miş ve «Bunun mükâfatı idam mı kabul edilmiş olduğundan, tasarı ta kısım 2B de yazıh yoklama yaKuyucak 8, (Telefonla) Fer. memiştir. Halkı, silâh ve patlayıcı madde' tesinin bundan bir müddet önce ' «» Kurdaş komısyonun olmalıdır?» diye sormuştur. Akça parken, kopyasını yakaladığı bir mencik ilçesinde, Askerlik Şubesi uygun olarak belıren Meclis görü bir müzakere ile Temsilciler Mec suretiyle isyana hnzırladığı bu tasarı. bir hükümPt Bakan, Türkiyede ilk defa bir Kurucu Meclisin istimlâk bedelle ler kullanmak lisinden çıkmıştır. Eğer M.B.K de öğrencinin hücumuna maruz kalolarsk, Meclise sevkedil şune rağmen, komisyon artırmasısivil daktilo memuru ve 2 çocuk. Fen Lisesinin bu yıl tstanbulda a rinin yılda 5 taksitle ödenebilece teşvik ve Silâhtarağa Elektrik Fab tasanyı aynen kabul ederse mart mıştır. lu Fahrettin Zeybek'in eşi olan çılacağını, tstanbul Operasının Dev ği hususunda aldığı kararı da ba. rikasmda sabotai vapmava teseb mişti. Hemen hemen m°mleketin nın hiç bir işe yaramıyacağını bu ayı içinde 10 mısil zamlı olarak Ağzmdan ve burnundan kan gebü« suçlanndan sanık buluna n 49 ekonomik politıkasına ithali iste vergıde artırma yapılarak tashıh Muazzez, oturduğu evin bahçesın let Operası haline getirilmesi ko hıs konusu etmiş ve muvekkilinin tahsi! edilmiş bulunan vergilerin len öğretmene bir hafta istirahat kişinin duruşmasına, dür. de de nen banka kredilerini kontrol sis yoluna gıdilmedıkçe mahalli ıda. fazla kısımlan, mükelleflere geri verilmiştir. Suçlu öğrenci de ada deki gülleri budarken ellerini ya nusunda Vilâyetle mutabakata var beraetini talep etmiştir. vam edilmiştir. teminin başlıca vasıfları şunlardır: relerın vazife goremez teşekküller ralamış ve tetanoz mikrobu kapa dıklarını, Konservatuvar alafranga verilecektir. lete teslim edilmiştir. Burhan Apaydın, Başsavcı Ege1 Vadesiz mevduata mukabil. halinde kalacağını ifade He Davutpaşa Kışlasında. 3 Numakısmmı buraya bağlamayı düşünrak ölmüştür. sele çatarak âdi suç ile Anayasa tesbit karşılık nisbeti | yette âdıl bır artırmanın Bilindiği gibi arazı ve bina ver. rah Örfi tdare Mahkemesinde ya tesisi istenilen düklerini, bu yıl 1,700 köyde, 220 suçunun bırbirine karıştırıldığını fazl; güerinde artırmayı temi n eden 206 pılan duruşmada, Savcı Yüzbaşı azami vüzde 25 ten yüzde 50 ve, edilmesıni meselenin ıçine kasabada okul yapılacağını, Eskişeiddia etmış, nüfusun artması ile halledilmesi sayılı kanun M. B. K nin ocak aSalâhattin Fırat, son tahkikatın a iadeii mevduatta ise yüzde 20 den ! his karıştırılmadan hir ve îzmir'de Teknik Okul açılanefes alamaz bir hale gelmiş olan yında çıkardığı kanunlardandır Bu cağını, Izmir Üniversitesinde Fen cılmasına dair karar ile sanıklara yüzd» 40 a çıkarılmaktadır. Bu j gerektiğinı söylemiştir. Bıths, 8 (Hususi) Elâzığ'dan «vazgeçilmez Mâliye bakanı bu konuşmasın kanunla vergi kıymetleri haziran Fakültesinin bu yıl öğretime bas Istanbulun imarını gelerek Tatvan ilçesine yerleşmek isnat olunan suçlar ve haklarında nısbetlerin ekonomik sartlara göre bir mecburiyet» olarak göstermişzamanınm takdiri banka I da defalarca tekrar ettiği delille 1942 tarihinden evvel tespit edil lıyacağını, Orta öğretimdekı 1.250 istiyen terzi Dursun Partas'a, içki tatbiki istenen kanun cnaddelerini tâyin kişilik parasız yatılı kontenjanın tır. kullanıyor diye hiç kimse ev veriçine alan 23 sahifelik kararname kredilerini tanzim komitesinin ka ri birer kere daha izah etmiş ve mis olan arazi ve arsalarda seyya Istanbulun imarı ameliyata memiştir. bır dönümü 1000 lira kazanç sağ. nen on misil artırılmış. bina vergi yi okumuştur. Kararnamenin o rarına bırakılmaktadır (Baş tarafı 1 ıncı »ahıfede) 6,000 e çlkarılacağını. okullarda tek benziyormuş tip kitap'ın şımdilik bahis konusu kunması tam 1 saat 10 dakika sür2 Bundan sonra ayrılacak kar layan Adana havalisinde 5 kuruş lerinde ise 2.6 misli arasında dearada Gdztepedeki evinde emekü Talât Asal ıse Menderesi güneşe müş ve bilâhare de sanikların sorı sılıklar Merke? Bankasınrla bloke olan arazı vergisının olmadığını, öğretım üyesi sıkıntısı 50 kuruşa ğişe n artırmalar kabul edilmişti. Ordu, 8 (Hususı) Yeni Türki Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'i zi çeken Zonguldak Maden Teknik benzeterek, «Güneş batarken gol. gularına geçilmıştir Öğleye kadar edilerek. ancak ziraat sektörıine çıkarılmasını vatandaşların da iyı Ancak Kanunun vergi adaletini ye Partisi şehrimiz teşkilâtı Emek yareti hakkında. «Sayın Başgil ile Okulunun Yıldız Teknik Okuluna geler büyük olur» şekhnde cümsozlenne ilâve sağlamadığı bilhassa arazi vereisüren duruşmada dün. sadece kredi ihtivacı için bu bloke edilen karşılıyacaklarını kadim bir dostluk intikal edeceğini bildirmiştir. li General Rasim Atakan'ın başkan aramızda '. leler kullanmıştır. Savunmasında Mustafa Uzman adındaki işçinin karsıhklardan yüzde 20 nispetin etmiştir. Bakanın birbiri arkası si artırımının yüksek olduğu görü Millet lığında kurulmuştur. Kısa zaraan mevcuttur. 1954 yılında teklifler lerek, hükümet, Temsilciler Mec. Yargıtay içtihat kararlarından da sorgusu yapılmıştır. Sanık suçlu de bır miktarın verilrnesi komit* na ileri sürdüğü müsait Halk Eğitimi konusuna da temas Partisi tazyik altında kapatıldıda Perşembe, Ulubey ve Mesudiye faydalanan, «Bir mahkeme kararı olduğunu kabul etmemiştir ve hükıımctin yetki ve tasvibine zaman zaman Meclistekı bır grup lisine bir tâdil tasansı getirmiştir. eden Tahtakılıç, Ankara, Bursa ve ılçe teşkilâtları da faaliyete geç ğı zaman bir çok politikacı sutarafından gürültülerle karşılan. Bu tasarıda her ılçe bir ünite ka bir Diğer taraftan. dünkü duruşma bııakılacaktır. vilâyetleri Halk Eğitim nın infazı tarzındaki hatâ, miştir. sarken Başgü'den protesto yük Elâzığ Başvekil ile 5 Belediye Reısinı ı da san;k avukatları sadece dinle3 Merkez Bankasına yatırılan mış ve oturum bu hava içersinde bul edilmekte ve ilçeler üç gnıpselmiştir. Ayrıca 1957 yılında Merkezlerinde Amerikalı uzman dama göturemez Bir hastanı ata toplanmakta idi. Birinci grup. faiz öde ' öğleden sonraya bırakılmıştır.. yici olarak hazır bulunmuslardır. mevdupt karsılıklarına n ların mütehassıs eleman yetiştirdik Meclis kürsüsünden cezaevine Eonta bulunan ilçelerdeki arazi ve Hava elektrikleniyor oturumda. necek mevduatın azalması ve çelerini. eski Halkevi binalarının meliyat sırasında çektiği ıstırab. Bilindifii gibi. geçen derilirken benim suçsuzluğum hakbu karsılıkların Temsılcıler Meclısı öğleden son arsaların vergileri 6 misil, 2 nci Halk Eğitimi hizmetine tahsis edı lar ne ise tstanbulun imarı sıra sanık avukatlarınin vekâletname kilmesi halinde kında bir hukukî mutalea yine leceğini açıklamıştır. sında yapılan hatalar da aynı şey leri mahkeme tarafından iade o bankalar tarafmdan kullanılabil raki toplantısmda da arazi vergi. gruptakilere 8 misil, geri kalanla Uanilıye Mütenassısı Başgil tarafından mahkemeye göndır. Hiç bir doktor ameliyat eder. lunmuş ve ancak duruşmaya avu mesi mümkün olacak ve 1961 vılı sinin tâdili hakkmdaki kanun ta rın ise 10 misil artırılmakta idi. Beyoğlu, Agjcamı Sakızağacı Orta öğretime devam edebilmek derilmişti.» demiştir. katılabilmeleri için, irin mevduat karsılıklannın âzamî sarısının müzakeresine devam ede Temsilciler Meclisi Karma KoCad No İ3 Saat ı5 • 18 için şimdilik bir imtihanın soz ko ken hastaya acı çektirdi diye i kat olarak nispeti vadesiz mevduatta yüzcle rek tasanyı komisyonun değiştir. misyonu ise bu tasarıyı kabul etBölükbaşı perşembe günü Anka nusu olmadığını Telefon: 44 55 14 bıldiren Bakan. dam edılmemıştır» demıs ve Men Adli Amirlikten müsaade almala30. vad°üde vüzde ?5 olmas rı gerektiği kendilerine hat:rlatılraya dönecektir. miyerek arazî ve arsaların vergibu ve buna benzer eğitim problem deresin beraetini talep etmiştir. ı sag diği şekilde kabul etmiştir. Ancak sanık avukatları, lanacaktır. Muteakıben dığer samklar ve mıştı. Öğleden sonraki müzakerelerde ye tâbi kıymetleririn üç misli olenmn ancak temmuz ayındaki Ekomisyon adına Avni Doğan söz larak kabul edilip buna göre veı* ğıtim Şurası toplantısından sonra avukatları da sırasiyle savunmala Askeri Muhakeme Usulü Kanunuhalledilmiş olacağını ifade etmiş rını yapmışlardır. Bu arada Dilâ. na göre, Adli Amvrlikten gerekli alarak, 3 misili n kabul edilmesi gilendirilmesini hükma bağlamı*almadıklarmver Argun kendisinin sadece veri müsaadeyi dun de lehinde konuşmuş, daha sonra sı tır. tir. MANDRACILAR dan. duruşmada kendilerine söz j len emirleri ifa ettiğini bildirera ile Hıfzı Oğuz Bekata, MâliBinalara gelince hükümet tasaBugün Galatasaray Lisesindeki verilmemiştir. VE PEYNİR ye Bakanı Kemal Kurdaş, Cahit rısında 1942 den önceki gayrisafl UNESCO toplantısmda hazır bulu rek suçu gene Menderese yükle. Sanıkların sorgularına, gelecek Zamangil söz almışlar, Mâliye Ba iratlar meskenlerde 3, diğer binaİMALATÇILARINA nacak olan Millî Eğitim Bakanı, miştir. Mümtaz Tarhan da aynı yo (Bas tarafı 1 inci sahifede) ilk öğretim seferberliğinde lise ve lu seçerek, «Ben Menderesin mağ pazarte?i sabahından itibaren. tek ne olan borçları tasfiye edılmış kanı yüzde 6 ile 10 arasında deği. larda 5 misli olarak kabul edılşen artırmalar teklif ederken di mişken Komisyon bunu sahibi talise muadilı okul mezunlarından duruyum» demiştir. Tarhanı oğlu rar devam edilecektir. olacaktır. kulanılmıyan meskenğer hatipler yuzde 3 de israr e t . rafından faydalanmayı düşundüklerini, bu Mübın Tarhan ile Orhan Cemal Mâliye Bakanhğının. yaptığı bu mişlerdir: Cahit Zamangil'in arazi lerde 2, diğerlerinde 4 misli olasavunmuşlardır. Fersoy, gibılerın yedek oğretmen olabilme Fersoy ödemeler b u alanda şimdiye ka. vergisi konusunda yaptığı konuş rak değiştirmiştir. si için, askerlik hizmetlerinin bır başka bir dâvayla ilgisi olmayan dar yapılmış odemelerin en büyü Temsilciler Meclisinden çıkan ma, Mecliste havanın elektriklen. yıllık süresınde muvaffakîyet çar muvekkilinin tahliyesini talep et ğüdür. miştir. mesine vesile vermiş, ancak Za tasan bir kere de M. B. Komitetının aranacağını bildirmiştir. Diğer taraftan dnümuzdeki dev mangil sonra ozür dilediği Aker aleyhine yeni bir dâva açıldı için sinde görüşülecektir. M. B. K. nin Bakan, zirai bır karakter arzefikri arazi vergilerinde 3 misli deAnkara 8. (Cumhuriyet TeWashington. 8 (R.) Başkan rede pancar fıyatlarının duşurul. mesele halledilmiştir. den memleketimızde Eğitim SeferŞirkeğil, 5 misil uygulanmasıdır. Zira leks) Yuksek Soruşturma Kuru Kennedy bu gun ilk Amerikalı fe mesi muhtemeldır. Seker Komisyon teklifıni mudafaa iberliğıne paralel olarak mesleğe tinin elinde mevcut şeker stokla. bildirildığine göre, eğer hükümet yöneltme probleminin ele alınıp, lu, pazar günlerı yaptığı umumi za adamı Alan B. Shepard'a kah rının eritilmesi ve ekim alanları çin kürsüye gelen Cahit Zaman tasarısı kabul edilseydi, bütçeye PEYNİR alınmıyacağı konusundaki bır so heyet toplantılarına dün de de. ramanhk madalyasını takmıştır. muay. gil, bir ara: «D.P. Hükumetleri bu konulan 209 milyonluk arazi ve Başkan, feza adamı Binbaşı She nın daraltılarak istıhsalin MAYALARININ ruya cevaben, «Köy ilkokullarında vam etmiş ve Tâli Kurullar tara yen bir nispette azaltılması için kanunu iki defa getirdi. onların bina vergisi hazine hissesinden 82 bir pard ve eşini Beyaz Sarayın önüntarım derslerinı esas olarak ele al fmdan mütalâaya bağlanmış kabul ettiremedikleri şeyleri biz küsur milyon liralık bir eksilme bu yola gıdilecektır . Herzaman bütün ihtiyaçlarınızı kısım soruşturma konuları üze de karşılamıştır. dık. Ayrıca enstıtü mahi.yetınde mi kabul ettireceğiz» diyinc e gü. vukua gelecekti. Meclis 3 misline Beyaz Sarayın bahçesinde yapıbölge okulları açılacaktır. Bu okul rinde kararlar almıştır. karşılayacak mevcudu vardır. rültülcr olmuş ve söz alan Mâli kadar indirdiği için açık 200 milHaber aldığımıza göre, dun ka lan törende Kennedy, madalyayı larda yetişenlere tarım, hayvancıve Bakanı Zamangü'e cevap vere yona yaklaşacaktır. Oaima Taze ve Garantilidir, taklitlerınden lık, sağlık konularında bilgi sahıbi rara bağlanan en önemli konu, Shepard'a verirken yere duşurmuş rek D.P. iktidarı kadar anlayışsız Eğer M. B. K. bugün çıksn tasakınınız I olacaklardır. Bu yıl güney, ve doğu munfesih D.P. nin 1954, 1957 ve fakat derhal eyılerek almıştır. Mave vatan sevgisinden yoksun bir sanyı kabul etmezse, tasan bir bolgelerınde açılacak okuıların sa 1960 yıllarında seçim arefelerinde, dalyanın takılmasından önce Baş(Ba» tarafı 1 ıncı sahifede) iktidarın bile bunu bir zaruret ol daha Temsilciler Meclisine geleclk She yüzden ilâçlar daha pahahya satılyısı onu bulacaktır.» den iştir. hükümet kanalıyla yabancı mem kan bir konuşma yaparak pard'ı tebrik etmiş ve daha sonra makta, başka memleketlerden da duğu için kaçınmadan Meclise ge ve müzakere edilecektir. Millî Eğitim Bakanı Ahmet Tah leketlerden jeep ithal etmesi, bu konuşmasına Amerikanın serbest ha ucuza almak ımkânı hasıl oldu tirmek durumunda kaldıgını ifa. takıhç dun tstanbul Üniversitesi yÜ7den harice milyonlarca lira tu ve hür bir memleket olduğu için ğu zaman bıle getırtmek bu ka de ile, «Biz bunu muhakkak kaRektorü Ord. Prof. Dr. Sıddık Sa tar'ndaki dövizin çıkmasına sebe bul etmeliyiz» demiştir. feza seyahatinin dünya efkârı ii nunla mumkun olamamaktadır. mi Onar ile Teknik Üniversıte biyet vermesidir. Şisli Terakki Lisesinin geçen yıl kapanmış yatılı kısmına ait nünde cereyan ettiğini söylemiştir. Zamangil özür diliyor Bahıs konusu. 23 mart 1879 tarıhîi Rektorü Prof. Dr. Fikret Narter'i karyola dolap, mutfak eşyası gibi malzeme satılacaktır. flünfesih D.P., 1954 yılında 150 Konuşma bittikten sonra. Başkan • Ihtira Beratı Kanunu» nun 3. mad Bakanda n sonra bir kere daha makamlarında ziyaret etr.ıiştir. Iş günü ve saatlerinde isteklilerin, Nişantaşındaki Okul bijeep, 1957 yılında yine 150 jeep, Kennedy'nin madalyayı feza ada desinde vaz'edilen «Her çeşıt ilâç kürsüye gelen Zamangil, sözleri. Yİ. N. nasında OSMAN FİGEN'e müracaatleri. 1960 da ise 100 jeep'i bir ithalâtçı mı Shepard'ın göğsüne takması ge için ihtira beratı llçemiz Kadın Kolu Konolduğunu. uygulanamaz. nin yanlış anlaşılmış firma vâsıtasiyle getirtmiş, bu rekiyordu. Fakat Başkan bunu u hükmune rağmen. yıllar boyunca kendisinin şekil itibariyle vanhş gresi 10.5.1961 çarşamba günü Telefon: 48 05 47 jeepler, hiç bir tevzi işlemi gör nuttuğundan karısı Mrs. Kennedy çeşitli yol ve hilelerle ilâçlar i ç n bır şey söylemesinin mümkün busaat 16 da İlçe binasında ya. pılacaktır. Üyelerimizin teşmeden, D.P. teşkilâtına tahsis edil kocasına hatırlatmak zorunda kal de ıhtira beratı hakkı alınmıs ol lunduğunu. ancak asla niyetinin rifi rica olunur. miştir. Jeep'lerin tutarı ortalama mıştır. Başkan karısının bu hatır ması, memleketımizin sosyal dâva bu şekilde olmadığını ifad» ile altı milyon lirayı bulmaktadır. Pi latması üzerine gülerek Shepard'a larından biri olan sağlık ve ilâç Mâliye Bakanından özür dilemiş. Kadınlar Kolu Başkanhğı doğru j'ürümüş, madalyayı feza a konularında bazı problemler yarat (Ilaîj taratı I ıncı sataıtede) yasanın, vâsıtaya çok ihtiyacı ol tir. duğu bir devirde. bu jeeplerin, damının yakasına takmış ve She miştir. lantının ilk oturumunda söz alan pard'ı televizyona doğru çekerek Bır kere ılâçlara ihtira beratı uyNato Genel Sekreterı Dırk Stıkker bir siyasi partiye tahsis edilmesi, • herkes bunu görmek istiyor» deve gulanması, ilâç fıyatlarının artışına ezcümle, Atlantik ıttifakının aske mevzuatın dışında görülmüş Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı hesabına, İstanbul Askerî Tıbmiştir. bu fiilde, suçlu görülen sâkıt Tica sebep olmuştur. Meselâ 15 liraya biye Okuluna, İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesi, tıp dalı, V inci ve ri sahada bırçok problemlerle karShepard, Başkana kısa bır cevap satılabilecek Terramisin, piyasada şılaştığına, bu arada yenı fikir ve j ret Bakanı Abdullah Aker ile dört VI. cı sınıflarından (15) on beş, eczacı ve diş tabibi dallarından her vermiştir. Feza adamının bu sıra 45 hraya satılmaktadır. Kanunun cereyanları yak.ndan takıp etmek memur hakkında lüzumu muhake birine III üncü ve IV üncü sınıflarından (5) beşer öğrenci alınacaktır. da gayet sakın ve heyecansız gö bu maddesi uygulandığı takdırde zorunda olduğuna, uye memleket nıe kararı verilmiştir... İsteklilerin giriş şartlarını öğrenmek üzere, İstanbul'da Kumkave Daha sonra, Başsavcı Egesel runmesi bilhassa dıkkatı çekmiştır. ilâçlar ucuz fıyatla satılacak lerın hajat seviyelerının kalkındıİlk Amerikan feza adamı, karısı böylece fakir halk kutlesinin ilâçpı'da Askerî Tıbbiye Okulu Kumandarüığma müracaatleri ilân olunur. rılması gerektiğıne ışaret tarafından idamları istenmiş olan etmış, ve feza ekipinin diğer altı üyesi bu lardan istifadesi ve sağlık problem 15 uye devleti doğudan gelecek Kemal Hadımlı. Kemal Aygün ve sabah Maryland hava üssünden lerinden biri halledilmiş olacaktır. ile en az 5 yıl tehhkeye karşı daha kuvvetli bu Ethem Yetkiner 1) Muessesemızce 600 takım deri ceket, başlık ve eldiven dik. Ankarada Necatibey caddesinde Saraçoğlu mahallesinin Ikincisi, bu ihtira beratı dolayıhapsi talep edilen Emin Kalafat Washington'a helikopterle gelmislunmıya davet etmiştir. tirilecektir. tam karşısında bir kooperatife ait on katlı ve 40 daireli her lerdir. Feza uçuşundan sonra She siyle yabancılara ödenmekte olan savunmalarını yapmışlardır. SanıkÜç gün sürecek olan konferansturlü konfor u haız bir bina inşaatı bitmek üzeredır. Toptan 2) Bu ise ait şartname Muessesemizin Beykozdaki mcrkezinlar suçsuzluklarını ileri sürerek pard, bu adada dinlenmiş ve dok fark. bundan boyle odenmiyecek ta bilhassa Nato uye devletlerının torlar tarafından müsahadeye tâbi ve önemli miktarda memleket için kiraya verilecektir. Kirada belediye rayici esas alınacaktır. den ve Sirkeci'deki Irtibat Büromuzdan temin edilebilir. beraetlerini istemişlerdir. iktisadi problemlerı üzerinde dututulmuştur. Taliplerin Ankara'da: P.K. 676, veya 128388. 121826. 129835 dovız tasarrufu sağlanacaktır. Me3) Tekliflerin kapalı zarfla ve en geç 29/5/1961günü akşamma Duruşmaya. Medenî Berk, Halul: rulacaktır. Doğu ile Batı arasıntelefonlara muracaat etmeleri. Binbaşı Shepard dün gece, feza selâ sadece (Oxytetracycline) ve kadar Müessesemize tevdii şarttır. daki munasebetlerde vukubulan Şaman ve Hayrettin Erkmen'in sa seyahatine çıkacağı günün gecesine buna benzer antibiyotiklerden uğMÜHENDtS EVLERİ YAPI KOOPERATtFl 4) Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. vunmalarını yapmaîarı için buugn son gelışmeler karşısında Nato'nun kıyasla çok daha az uyuduğunu ranılan dövız zararının yekunu yıl(7655) (22851) olunacaktır. Rahatsızlığı bundan sonrakı tutumunun yeni devam söylemiş ve kendisine gösterilen da 38.200.000 Turk lirasıdır. dolayısiyle dün konuşmıyan Ad yakınlıktan çok mütehassis olduesaslara göre tespit edilmesi meŞimdiye kadar çeşitli yollarla isavunmasını ğunu bildirmiştir. selesinin de çetin tartışmalara ko nan Mender°s'in de lâçlar için de ihtira beratı ahnmışnu teşkil etmesi beklenmektedır. bueün yapması beklenmektedir. Feza adamı ve berabermdeki di tır. Meselâ milletlerarası kodekste Ankara ve îstanbul olaylan dâvası Dean Rnsk'ın konnşması ğer feza adam namzetleri Beyaz bir ilâç ismi olarak kayıtlı bulunSaat 17 30 dan sonra îstanbul Açılış oturumunda daha sonra ve Ankara olayları dâvasının du Sarayda yapılan töreni mütaakıp duğu halde, memleketimizde «TeraKongreye gitmek üzere buradan pötik olarak kıymetli esterler ve soz alan Amerika Dışişleri Bakanı rusmasına devam olunmuştur. A /f /İsıt "»// Dean Rusk önce Batı Berlin mese Dünkü oturumda 28 Nisan olaylan ayrılmışlardır. Kongre binasına gi bunları elde etmeye mahsus usul» derken Washingtonlular kendisini unvanı ile ihtira beratı alınmış bulesine temas ederek mevcut duru firasında bir gözünü kaybeden çılgınca alkışlamışlardır. lunmaktadır. mun idamesi için Amerikanın her Derviş Arslan hakkında Adlî Tıp "c, "*. Amerika Ay'a, Merih'e ve Venüs'e Bundan böyle Kanunun 3. madde türlü gayreti gostereceğini ve bu Meclisinin gönderdiği rapor okun*t gitmek için çalışmalarını artırdı si aynen uygulanacak ve 36. madkonuda azimli olduğunu söylemiş nıu'stur. Bu raporda süvari polisTelgr: ATESELMER NATO Dışişleri Bakanları toplan dedeki «Eğer ihtira beratı verilmış tir. Dean Rusk, Sovyetlerın Doğu lerin iddialarının aksine olarak tısının kapalı bir oturumunda bir olsa dahi, bu berat hükümsüz sayıİSTANBUL Almanya ile ayrı bir barış anlaş Dervis Arslan'm taş atılması do konuşma yapan Amerika Dışişleri lacaktır.» hükmü de uygulanacakması imzalaması halinde yeni bir layısiyle değil kuvvetli bir sadme statünün ortaya çıkacağmı ve bu yüzünden gözünü kaybettiği belir Bakanı Dean Rusk, Amerikanın bu tır. Bu sayede ilâçlarda önemli oPROSPE^TüS İ S T E Y I N I Z sene içinde fezaya bir insan gön ranlarda ucuzlamalar olacaktır. U M U " l S İ T I S YERI EM1NONU YAG I S k E L E S ! , Y O u u R T C u Sok N Z T c l 2 2 76.10 statünün Berlindeki mevcut du tiliyordu. dereceğini ve bu seferki feza yolBu konu ile ilgili olarak kendisi THGR»F ZlFtRlSTA>ıBUL A N K A R A T L 111J78 I Z M I B T«ı 3 5 5 3 8 rumu ihlâl edeceğini sozlerine ilâdünyanın etrafmdaki ile konuşan bir muhabirimize SağDivana gdnderilen yazılar arasın culuğunun ve etmiştir. Amerikan Dışişleri mahrekte olacağını bildirmiştir. lık Bakanı şunlan söylemiştir : Bakanı konuşmasınm sonunda da, Turan Emeksiz'in Zeki Şahin Bilâhare gazetecilere açıklanan «Boyle bir kararın çıkmasından Amerikanın Berlindeki haklarınbu konuşmasında Dean Rusk. Ame dolayı Bakanlıkça büyük bir seda^n feragat etmiyeceğini tekrar rikanın halen Ay'a, Merih'e ve Ve vinç duymaktayım. Bu suretle faEminönü İlçe Seçim Kuruluna iştirak edecek iki asü ve etmiştir. nüs'e gitmek için çalısınalarını hız kir olan halkımızın da bu pahah Paşabahçe şişe ve cam fabrikasından alınan takriben 120 Gümrük tarife ve istatistik iki yedek üye için 9 5 1961 tarihine müsadif Salı günü saat (16) Oslo'da bu sabah toplantıya başlandırdığını ve fevkalnde büyük ilâçlardan istifadesi mümkün olaton ağırhğındaki şi^elerin Afyonkarahisar madensuyu işletme. da istanbul Kız Lisesi konferans salonunda seçim yapılacağmnumarası 84 10 30 ~\ lamadan evvel Nato aleyhinde baprojeler üzerinde çalıştığını söyle caktır. mize taşıtma işi 12.5.961 cuma günü saat 14 de Müdürlüğümüzdan secimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkrnzı nümayişlerin yer aldığı görülmiştir. Kurucu Meclisin de sağlık dâvade açık eksiltmeye konulmuştur. ' daki 298 sayılı kanunun 19 uncu maddesi mucibince Eminönü müştür. İki saat süren bu gösteriDean Rusk, Kennedy idaresinin mıza gösterdiği yakın ilgiye ve Muvakkat teminat 1000. liradır. Fazla mâlumat ve şartnameilçe merkezinde bulunan (İlk. Orta, Lise ve Dengi) okulların lerde nümayişçiler cNato nükleer feza yarışında Sovyetlerle aynı se Türk basınına da işin basından be>i gormek üzere Kızılay İstanbul Müdürlüğüne muracaat olun. bütün öğretmenlerinin hazır bulunmaları lüzumu ilânen tebliğ silâha malik bir kuvvet olmamaviyeyi tutturmak azminde olduğu ri ilgi gösterdiklerinden dolayı Tel: 48 32 50 ması rica. Telefon: 22 06 07 olunur. lıdır» şeklinde dövizler taşımışlarnu ve neticeden daha şimdiden e minnet ve şükranlarımızı arzetmemin bulunduğunu ifade etmiştir. yi bir borç bilirim.» •^ d:r. Sarhoş şoför bir kişinin ölümüne 11' inin de yaralanmasına sebep oldu Avukatlar, Menderes'i dün göklere çıkardılar Banka kredileri hakkındaki tasanyı Meclis dün kabul etti \ Bina ve arazi vergilerindeki indirimi Meclis kabul etti Bir öğrenci, öğretmenini dövdü Gül budarken aldığı tetanoz mikrobundan öldü Sabotaj sanıkları dün İçki içtiği için Tatvanda ev bulamıyan vatandaş Bölükbaşı konuşmuyor Y.T.P. Ordu teşkilâtı ÇÂMRAN ŞENEL Frcpî KOC RACBET Bütün pancar alım bedelleri 15 temnıuza kadar ödenmiş olacak Başkan Kennedy, feza adamına kahramanhk madalyası verdi Patenti olan ilâçlar da dışandan getirilebilecek Yatılı Okul Eşya Satışı C.H.P. Beşiktaş İlçe Başkanhğından: İ İstanbul Askerî Tıbbiye Okulu Kumandanlığından: NATO Bakanlar Konseyi dün Oslo'da açııdı SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİNDEN kuCecuinuifcÛL tuiiün hctşete£e\cLeru t Fıss SARI Pikap İğnelerimiz Gelmiştir SİSE NAKLETTİRİLECEKT1R Kızılay İstanbul Müdiirlüğünden: Eminönü İlçe Seçim Kurulu Başkanhğından : Lisans Aranıyor BABAM ŞAŞIRACAKL. HEM DE KIZI İLE İFTİHAR EDECEK! BAK, KIZIN NE PİŞİRDİ! HMM...NEFISKOKUYOR...ACIKMIŞKURT GİBİYİM! SANA SAYESINDE MÜKEMMELVE HA KİKATEN LEZZETLİ BİRYEMEK!. KENDIMI ZINDE VE ENERJIK HİSSEDİYORUM. EVET, SANA HAKİKATEN KUVVET VERİR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle