11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 Mayıs 1961 CUMJUURİÜET ÜÇ m Paris, 8 (AP) Franeu Haricive Vekâleti tarafından bugün açıklandığına göre Iran Şahı ve Kraliçe Diba bu sene içinde Fransayı resme n ziyaret edeceklerdir. Açıklamada, Şabjn Reisicumhur De Gaulle taraiından yapılan bir daveti kabul ettiği ve buna mukabil De Gaulle'ün Iranı ziyaret etmeBİ için Şah tarafından yapılan bir daveti kabul ettiği bildirilmistir. Şah ile Diba'nm bu ziyareti hangi tarihte yapacaklan belirtilmemis, ancak 1961 içinde olacağı bildirilmiştir. De Gaulle'ün trana ne vakit gideceği belli değil. Ferah Diba Şahla evlenmeden evvel Pariste tahsil ediyordu. Paris cnodasına çok düşkün olduğu Londra, 8 (a.a.) lngılız lşçı delâlet etn ve çeyizini Pariste yaptırdığı bi Partisi lideri Hugh Gaitsgell, tn nat verecej linmektedir. giltere'de her mayıs ayının ilk pa : böyle bir zar günü kutlanan Mayıs Bayramı j milletlerar? dolayısiyle bugün Leicester'de yapt ları olacağ' Gaitskell tığı bir konuşmada demiştir ki : «Küba olayı, Birleşik Amerika' dirmiştir : «Ben bu nın iyi sö'hretini ve prestijini alabildiğine zedelemiş ve Amerika'nın savunucusu gelecekteki politikası hakkında en iyi bir dosi nin hayranı dişeler doğnıasına yol açmıştır.» Fidcl C Gaitskell, Başkan Kennedy'nin. Havana, ' komünizme karşı son ihtarlarının Küba'ya kanı Fidel Rabat, Fas 8, (AP) Fas Radyo meşru savunma dışında i Kuvvetlcr karsı silâhh bir tecavüz niyetine su tarafından bildirildiğine göre Cezayir'de üslenmiş bulunan Fran sız topçusu cumartesi gecesi ve pa zar günü Bou Beker kesimindeki hudut bölgesine ateş açmı*tır. Bou Beker köyü civarına 40 mer mi düştüğünü belirten radyo. bir maden işçisinin öldüğünü, biri nin de yaralandığını bildirmiştir. Pazar günü bir Fas tahkik heyeti olay yerine gittiği sırada yenidsn atış başlamış, ama bu defa ölen veya yaralanan olmamıstır. Cezayir âsi kuvvetlerin bu kesimcîe eğitim merkezleri ve ihtiyat kampları bulunmaktadır. DÜNYÜ Hü Şah ve Diba İngiliz İşçi Pa Fransaya "Küba ola gidecekler RI m demeci: BtR DAKİKA: Biri eksik Yasswda'da, tstimlik Tol*U2I«fe!arı dâvattnda, iddienemetini okuyan (ve bir çoklannm «îaTnım istiyen) s?ym Baş Sot'cı, bir ara, H&kimler hey'etine föyle hitep etti: « Adnan Menderet'e boyun eğen bütün Belediye reisîeri buradn, huzurunuzda bulunuyor. Bunlar Kemal Hadımh, Mümtaz Tarhnn, Ethem Yetkiner ve Kemal Aygün'dür.» H\m rn m m m ... «Bütun» m ü ? TİYATRO u Meclisler ve âzaları yarınki p endişeye rikanın sı için ırşı silahlı bir |i hususunda ettiğîni söyledi an özel kuifUiı S'.ılışnıda yaptıbir konuşmada demiştir ki : Küba'nın üzerinde ciddi tehlierin dolaştığı muhakkaktır. Bun dolayıdır ki. düşmanlarımuı a ağır hezinıete uğratacak bir vete erişmeliyiz.» aha sonra bu hazırlanmada «Si1 Kuvvetler eğitmcnleri» ne cn roldcn bahseden Fidel Cas. «istilâcı» lara karşı son yapımücadelrnin bir tenkidini yaak demiştir ki : Çıkartma anında hükümet hava .vetlerinde yalnız 9 pilot bulun ktaydı. Bunlardan da ıkisı öl•ülmüştü. Buııdan başka, hükü(ın zaferi büyük hayıplar paha1a elde edılmiştir. Daha sıkı bır keri hazırhk, kayıplaıı azaltabidi. Ayrıca, topçumuz da yeteri adar ateş gücüne salıip değildi. üşmanın üzerine daha kesif topı ateşi açmamış olmaktan da esef .uyuyoruz, zira böylelikle kendileni esir etmektense yarıdan fazlaını gömmüş olacaktık.» Fidel Castro, konuşmasının «ounda «Birleşik Amerika tankları.a, uçaklarına ve deniz piyadeleriıe karşı» Kübalıları «silâh ba.şına» ağırmış ve demiştir ki : «Birleşik Amerika'nın doğrudan doğruya bir hücumu karşısında, bize atom bombası atmalannın o kadar önemi yoktur. Zira biliyoruz ki, bizi yokettikleri anda kendileri de yokolmak durumuna geçeceklerdir.» Çıplaklan giydirme""Davet" "Tuzak" Yazan: LutH AY V Gerçi. sayın Egetel'in haj\zaı\nı tazelemek hnddimiz dcğil ama, ya ö'fc/ci nerede? Hcıni, o ki biliyorsunuz... D N. Gaitskell, son ihtarlar tecavüz ıtlyetine d « Kennedy'mn teıtıiıtat vr Noda cinayeti durusmasında 8 şahit dinlendi Moda Cınayetj sanıklarının yargılanmalarına dun de, devam edilmiştir. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada, şahit olarak dinlenen Adli Doktor, hâdise günü, cinayetin işlendiği odada gördüğü manzarayı bütün teferruatiyle anlatmış ve serbest sanık olarak yargılanan garson Mustafa Uğuzun, 91 gün cezaevinde «kaatil zanlısu olarak yatmasma sebep olan, kıravatındaki kan damlasına temasla, «Mustafa Uğuz'un kravatındaki bir damla kanın grupu (0) dı. Öldürulen hâmile kadın Feride'nin de kanı (0) grupundandı. Bu bir damla kanın, yüzünden tevkif edildi. ceza evine girdı.» demiştir. Şahidin bu şckildeki ifadesi, sanık avukatların kendisiyle münakaşasına yol açmıştır. Fransız topçusu Fas toprağına ateş açtı Lumumbanın ka tekrar canh Halen mevkuf tutulan Çombe yetler ve özellikle Lumumba'j nıesi olayında başhca sorum Belediye kapama cezalarına devam edecek Süreyya bir plâk şirketi aleyhinc dâva açtı Paris, 8 (AP) Eski Kıraiiçe Süreyya, müsaadesiz olarak fotoğ rafını kullandığı için, bir Fransız plâk şirketi aleyhine dâva açmış tır. 1959 yılında satışa çıkarılmış bulunan tangolar dolayısiyle eski Kıraliçenin talep ettiği maddî ve mânevi tazminat 51.400 delar tu. tarındadır. Tangoların ilk grupu doğrudan doğruya «Süreyya» adı nı taşımaktaydı. Bu kolleksiyona ait plâklar Süreyyayı tanınmıyan biriyle dansederken gösteren bir fotografı havi bir zarfla satışa çı karılmıştl. Ekim ayında yapılan duruşma sonunda mahkeme, şirketi elinde bulunan bu zarfları tamamen irnha etmeye mahkum etmişti. Sürey ya şimdi, satılmış bulunanlar do layısiyle 1.400 dolar kadar maddi, 50.000 dolar da mânevî zarar ve ziyan talebind e bulunmaktadır. Coquilhatville 8 (a.a.) Leo. tin Bombo poldville merkezi hükümetinin Ka rülmesi ola. tanga Başkanı Moise Çombe hak şubatta Ka» kındaki suçlamalarında, siyasi ci Mumengo t nayetler ve özellile Patris Lumum nin ölümü ba'nın öldürülmesı başhca yeri nın kabul tutmaktadır. Bu fcuç listesinde ay miş ve dem «Katanga"( rıca şunlar da yer almaktadır: Ba luba'lılann öldürülnıesi, sahte pa hindeki suç ra basmak, merkezî hükümete baş bu suçlarda kaldırmak, devlet mallarını çal. c e yargılan «Çombe, mak. Gerçekten de bu sabalı Coquil nın ölümüı hatville'de bir basın toplantısı ya şartlardan pan Kongo Dışişleri Bakanı Jus. doğruya bi miş, fakat dolayısiyle layda Çom Mesut bir nişan Gazetemizin eski Ankara muha birlerinden Kahire Büyük Elçiligimiz basin sekreteri arkadaşı. mız Haluk Besen ile Mualâ Ye. rebasan'ın nişan törenleri. dost ve akrabalarının huzurunda 7 mayıs lf*61 pazar günü Izmir'de yapılmış tır. Holleywo den ağır şc. nan aktör ( nü 60 yaşu sebebiylc o1 Moskova 8 (AP> Resmi Tass I şimdiye kad Haberler Ajansının bildirdiğine laydı. göre Ruslar pazar günü radyoyu Aktöre ys icat edişlerinin 66 yıldönümünü karşısında, kutlamışlardır. dan sitayişle Ajans. radyonun Rus bilgini Cooper'in iti Alexei Popov tarafından icadedil. gün gazetec' diğini bildirmiştir. olsun, Allahı Tassa Ajansı haberinde ne Gug duğuna ins lielmo Marconi'den ne de radyo Gary Çooper nun başka öncülerinden bahsetmiş ma katolik ] • tir. lunuyordu. Sovyetler radyoyu icad edişlerinin 66. yıldonumunu kutlamışlar! Coop Belediye nizamlarına aykırı hareket eden bazı iş yerlerinin kapatılması sonunda bu yer sahipleri ve işçilerinden şikâyet sesleri yükselmektedir. Bu mevzuda dün kendisiyle görüşen muhabirimize tstanbul Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Çelikoğlu şunları söylemiştir : Küba'da 200.000 kişi tevkif « Bizce zümrelerin istismarı deedilraiş ğil fakat halkın rahatı ve sıhhati New Ynrk 8 (A.P.) New York mevzubahistir. Tımes gazetesinin pazartesi günkü Fazla kazanç peşinde koşarken nüshasında bildirildiğine göre, Kü halkı düşünmeyen, Belediye nizam ba'ya yapılan çıkarma hareketin ve yasaklarına riayet etmiyen eğden sonra Castro hükümeti tara lence ycrleri sahipleri devamlı olafından tevkif edilenlerin sayısı 200 rak cezalandırılacaktır. bin kişiyi bulmuştur. Kontrollar neticesinde aykırı duGazete birinci sahifesinde verdi runı görülür görülmez o yer kapaği haberdc: tılacaktır. Çünkü gecede binlerce «Fidel Castro'nun deh.şet rejimi liralık kazanç temin eden işverennin ilk delili vesikaları Birleşmiş lere kesilecek para cezasımn kıyMilletler Teşkilâtına gelmiş bulun meti yoktur. Kontrollarda öyle maktadır. Eldeki resimler tevkif hâdiselcrlc karşılaşılmıştır ki, eğmutfaedilenlerin balık istifi gibi odala lence yerlerinden birinin ra doldurulduğu, buralarda ayak ğında bir reçel kavanozu içinden ta duracak yer bile bulunmadığı çocuk patiğinin çıktığı görülmüşgörülmektedir. Bu mahkumların tür. Bu bakımdan çalışanların da üstüne sârî hastalıkları önlemek Belediyeye yardımcı olmaları lâiçin pompa ile DDT sıkılmaktadır. zımdır. Biz halkın ve basının gösBütün bunlar istilâ hareketinden terdiği teşvik ve alâkaya teşekküönceki dehşet rejimini gölşede bı rü bir borç biliriz. Belediye vazitesini yapmakta devam edecektir.» rakmıştır.» V EFA T Saime Sabuncu'nun eşi. TJ]'iyp Demirtaş. Halit Sabuncu. Fpridun Sabunru. SüheylS Kavnak'ın babaian. Rasim. Hayrçt( »n. Sami, Sabuncu'nun ağabpy'"ri. Suna Sabuncu. Ekrem D«••liria*. Suphi Kaynak'ın kayınpprlprleri. Eski Giresun millet'pkillçrinden Istanbul Sanat Fest Ansiklopedisi okuyucularına İ L  N Hayat Ansiklopedisi'nin 1. fasikülünün m evcudu kal • madığı vdan a bone kaydı durduruJmuşt ur. Ansiklopedinin birinci cildi için abone bedeli gönderilme • mesi rica olunur. İkinci ciit için abone yenileme ş^rtları 5. fasîkülde ilân edilecektir. 5ehır Tıyatrosu. mevsim sonla I lama kzorunda kalmış. her şeye rına doğru, üstüste yeni eserler I rağmen kocasın a bağlı, muşfık, çıkardı. Bunlar dünya repertuvarı vefakâr bir anne, Babasını arkanın ya çoktan denenmiş ünlü eser daşlarına çıkarmaktan bile uta. nan, saadeti şekılde ve görünüşte lcri, ya da en taze örnekleridir. Kadıköy Tiyatrosunda sahneve arıyan toy ve hayli kaprisli bıt konulan «Çıplakları Giydirmek» genç kız. Yazar apayrı karakterartık k!âsikl*:r arasına girmiş olan deki bu üç kişi ve çevrelerindeki Pirandello'nun güzel piyeslerinden yaşlı kiracı, şen dul mizaçlı dük. birini daha seyircimize tanıtmış ol kân sahibesi, bir de genç kızın 'du. Son otuz y.ıl içinde «pirandel gönül verdiği delikanh ile vakalisme» in temel direkleri sayılan sını yürütüyor. Vaka olarak da, «Altı kişi yazarını arıyor». «Size babanin klinikten o akşam gelmi. öyle geliyorsa», «IV. Henri» gibi yeceği ümidiyle, kızın arkadaşları en önemli eserleri sahnemiz» çıka ve sevgilisi için hazırladığı, sonra rılmıştı. Son yıllarda ise, onun babanin ansızın gelivermesiyle su e^erlerinden çok, haklı ve parlak ya düşen, bir davetten, bir «part» şöhretiyle ^X. yüzvılın ilk yarı den başka elle tutulur bir şey sında golgede bıraktıfeı başka ttal yok. Pıyeste yadırganan, genç kıyan yazarlannın (bilhassa Ugo zın bütün isteklerine, şımarıklık. Betti'ninl eserlerin» iltifat edil larına annenin pasif tevekkülü; meğe başlanmıstı. «Çıplakları Giy kızın da bilhassa ilk perdelerde. dirmek» 1956 da, Ankara'da, öz babasına karşı duyar göründu. Devlet Tiyatrosıı sahnesinde oy ğü derin nefrettır. nanmış olan «IV. Henri» den bu Hüseyin Kemal G ürmen'in itiyana Pirandello'ya ilk dönüştür. na ile sahneye koyduğu eserde TiyatrolRrımızı Pirandello'nun e genç kızı Birsen Kaplangı, yeni serleriyle daha sık temasa celmek genç kız kuşaklarının maddi ve ten aloıkoyan, şüphesiz, tiyatrosu duygusuz tiplerin e benzetmeğe ça nun reji VR oyun bakımından ol lışıyor. Anne'yi Gülistan Güzey, duğu kadar, seyirci bakımından mevsimden mevsime olgunlaşan da bir çesit «dfmir leblebi» olma sade ve ifadeli oyunuyla, onun sıdır. Sahnede hakkıyla «yaşatıl bütün çaresizliğini ve sıcak çef. ması« kadrr salonda lâyıkiyle «an katini her haliyle, hattâ susuşlalaşılması» da kolay olmıyan bu rında bile, dile getirerek canlan. fikir livatrosu sahnelerimizd», çok dırıyor. Baba da Hüseyin Kemal, drfa, seviyeli bir temsil ve icraya son zamanlardaki güzel kompoziskavu.'Tiuş. ama sevirciden «orta» yonlarına bir yenisini ve başarı. nın üstünde bir ilgi göremmeiştir. hsını katıyor. Yaşlı bekâr pansı«Çıplakları Giydirmek» temsille yonere Müfit Kiper, dukkâncı El. rinin aynı sonucu vermemesi müm sie Sharp'a da Melâhat Içli gerkürıdür. Çünki Pirandello'nun bu çekliği olan çehreler kazandırıyor piyesi bir «kafa» dramından çok lar. bir «ruh» dramıdır. «Çıplaklar». «TLZAK» Pirandello'nun, bütün zaafları, gü Şehır Tıyatrosu, Kadıköyden Bey nahpârları ve yalanlariyle ortaya oğlu semtine, Yeni Tiyatro'ya akkoydugu «insanlar» dır. Kahramanı tardığı «Tuzak» la zabıta piyesle. Ersilia da bu zavallılardan biri rinin en yeni, en güzel örnekledir. önce nişanlısının, sonra yanın rinden birini seyircisine tanıtmış da çalıştığı, hasta karısına baktığı, oldu. Robert Thomas'nın piyesi, çocuğunun bir kazaya kurban git gerçekten de öyledir ve Pariste mesin» istemiyerek meydan verdi oynanır oynanmaz hemen bütün ği bir konsolosun oyuncağı olmuş dilere çevrilip uzun bir dünya tu. tur. Canına kıyarak bütün günah runa çıkalıberi, bu tarzın ustası larını, ayıplarını örtmek isterken olan Agatha Christie'yi unutturde yalan söylemiş, nişanlısının bir muş gibidir. Hollywood'un bir nu başka kızla evlenmek üzere oldu maralı zabıta filimleri rejisörü A. ğunu öğrenince ölüme atıldığını Hitchcock tarafından beyaz perde. herkese inandırmak, «çıplak» lığı ye aktarılmak üzere satın alın. na böyle romantik bir elbise «giy ması da eserin milletlerarası alan dirmek», tcmzi ölmek istemiştir. da kazandığı başarıyı göstermek. Ne çar e ki ölmemiş v« bir an tedir. için ölürken olsun kuşanmıya Şehir Tiyatrosu böyle yeni, ken heves ettiği o güzel elbise de sırdi tarzında başarılı bir piyesi setından çekilip alınmıştır. yircisine sıcağı sıcağına sunmak. Pirandello bu çok insanca duyla isabetli bir iş yapmıştır. Ama gu üzerinde ve etrafında, ustaca i$eserin sahneye konulması ve oyliyor; her ölümlünün, her zaman nanışı da o nispette isabetli ve «çıplak» bir tarafı kaldığını ve bubaşarılı olabilseydi... Ne yazık ki nu gidermek için varlığına bir durum öyle değildir. . şeyler «giydirmek» ihtijacını duy«Tuzak» temsilleri, reji ve kadduğunu, psikolojik bakımdan sağlam bir kuruluş içinde, gösterij'or. ro kifayetsizliği .daha doğrusu Ersilia'nın dramı da, bu sayede, yanlı? rol dağıtımı yüzünden biz de pek büyük bir yankı uyandıra. bütün vuzuhuyla beliriyor. mıyacaktır. Uzunca bir zaman aMahmut Abaç'ın akıcı bir dille fişte kalabilmiş olmasını da, semt çevirdiği eser, Turgut Atalay'ın değiştirmesi kadar, Periha Te. n Italyan pansiyonlarının küf koku dü'nün cazip oyunuyla, ihtiyar lu, los havasını duyuran dekorları rolünde Necdet Mahfi Ayral'jn içinde, itinalı bir oyunla oynanıyor. başarılı kompogizyonuna borçluTemsiün bütününde «pirandellien» dur. bir üslup aramak mümkün değilse de, Ersilia'da Jeyan Mahfi Tözüm, Nota'da Sami Ayanoğlu, Konsoios' Öktemer Köksal nişanlandı ta Torun Karacaoğlu inandırıcı biGazetemiz ressamlarından Ökte. rrr Pirandello kişisi olraakta güçmer Köksal, Güzin Güçel ile Bamluk çekmiyorlar. Hele Jeyan Mahfi bi salonunda nişanlanmıştır. Genç Tozüm, çok ifadeli, duygulu komnisanlıları tebnk eder, saadetler pozisyoniyle, yazann ele aldığı psidileriz. kolojik dramı iiabetle canlandırıyor. «DAVET» Kadıköy Tiyatrosunda oynanan ikinci piyes Jane Arden'ın «Da. vet» adlı eseridir. tlk defa karşılaştığımız yazar, melodrama ve dıdaktizme kayan yerleri komık unsurlarla ve oldukça başarıyla «camoufle» edılmiş bif aıle facıa. sını tasvir ediyor. Fazla «kaçırdı» mı aklına ve ağ»ına gelenı soylemekten, yaşına başına pek uygun düşmiyen şaka. lar yapmaktan, hikâyeler anlatmaktan çekinmıyen, bu yüzden de avukatlık mesleğini yürütememiş, tedavi için bir kliniğe yatırılmış, ama ıçki duşkünlüğünden başka pek kusuru olmıyan, alkolik bir baba. Aileyi geçindirebilmek, ko. casını tedavi ettirmek, kızını yetiştirebilme^k için çalısmak, evinin bir odasını yaşlı bir bekâra kira. aktâ ki n Mayıs g«ne$l Tiirkiyedeki bütün ıktisadi devlet teşekküllerinin ve varısıııdan fazlası devlete ait anonim sirketlerîn, hulâsa beyük fabrika ve ticarethanelerin damını ısıttı. Yönetim kurnlu, idare heyeti, idare meclisi namları altındaki üçer beşer kişilik heyetleri eritti. Mecazi konu^mayı bırakalım da dohra dobra koınışalım: Geçen devirde bu idare heyetleri üyeliUleri lıep parti mrnsuplarına, Vatan Ccphesine veya seçimlerde kazanamamı; talıhsiz mebas adaylarına hirer «arpalık olarak verilirdi. Böyle olunca da ilk silleyi hunlar >edi. Tine doğrnsunn söylemek çerekirsc Halk Partisi devrinde de buralara ekserivetle emeldi paşalar, sefirler, valiler gihj güıı eönunş devlet diişkünlfri çctirilirdi. Bu srkil de mahzurdan saliııı degildi. Fakat tngilteredeki emsaliııe az çok beıızerdi. Orada da büyük kumaodanları, omnmî valileri ve buna benzer devlet adamlarını emekliye ayırdıkları zaman böyle bir heyetr getirirler, bnnlaruı hizmetleri ihtısasdan ziyade müe?«eseyi «ağdtıyu. prestij ve iffet bakımından takviye amacı çüderdi. Şimdi bnnları neden yazıyomm. Rir yıl evvel, ihtilâl heyecam sırasında bu dediğim heyetler Iâ6vedilip vazifeleri müesseselerin nmum müdür ve yardımcılarından karul.in encümen çibi bir berete verildi. Rn heyetler de rahstılar ama bunlar bir taraftan kendileri karar verir. öteden vine kendileri icra rder oidukları için lcra ve murakabenin aynı adamlarda içtimaı cibi hir kanuni ve idari mahznr doîdn. Onun Ozerine hükıımet <ekrar rski sisteme dönüp idare meclislerini teskile karar verdi. Bu kararda isabet ve zaten bu idare meclislerine lüznm vardır; fakat buralara getirilecrk latların artık parti ve hükümet mahmileri olmaktan ziyade o ijten anlayan kimseler araiindan secilmesi isabetli olur. Tani artık bu idare mrclisltrinin arpalık halinden çıkanlmam ISzımdır. Akfi halde tekrar Ihda* ediimeginde bir fayda taaavvur etmem. *** Cumhurivet ienato meclist Sz»mnın yarıgından fazlasının «ha£ımsiT» olması hakkında Anaravaya bir hiiküm konması düstinillüyormuş diye eazetelende bir haber ve bnna dalr de yazılar cikti. Böylp çey olabilir mi? Tani Anayasaya hfivlr hir hfikütn knnuInrsa Anavasa huknkuııa nyçun ve tathikl mümkiin olur mu? B < > n Anayasa mütehassım »'Tjilim: fakat »ırf hukuk ve mantık bakımından hunun mümHiin sanmıyoram. MeSer kl bn fazla srnat5r tavin 11e meclise «okulmu« olsnn. O da meriisi nlplâde İdare meciisi haline eetirir; Şimdi hu fikrin hanei en<?l«eden doğduğunu birlikte tPtkik edplim: Belki Tiirklyedekl hazı partilprin tutumian partilere karşı Itimst hissini sarsmıştır. Bu olabilir. I.âkin dpm/»ratik hir rpilmde parti hir zarıırpt. hattâ pek lüznmln hip mÜPNrsedir. Siyasî Istikametl ve proeramlrle. «fçim heyannamelerivlp mp'nlivpti pvveldpn hplil otmıran ne ak, ne ksra hirtakım kim«pl?rln »Pcilm'İPTİ faydalı olmak söyip drjr«nn, f<>hlikplidir dp.. ITpr gevdpn önce bonlarflan m6«r>p* Uarnr »Itnak ppk tnr nlur. Çönkfl «nvlp hs«lt bir mUgl nUlım Partilprl »k VP kara olarak Isimlendirirçpk batım»!Tl»r hunUrin ars«inds kirmızı, mavi, VPŞÜ, mop, »an vp bütön t)igpr rpnklprflir. Rn renklerin de hanei ölçüİPrde birbirinp katıhp hir eksprivpt tpskil pdpw£ini kendileri dp dahil kinrne btlemrr. Çesitli VP zıt Uanaatleri VP ttıtumları vardır. Runlar »k ve karayı istpmempktp hirlesirler; fakat sari. mavi. vpşii vp«airpvi is(pmpktp bir'pşempzlpr. Hüvivptieri bunıı icap pder. Binaenaleyb vasifları nniarı yalnız pasif kalmakta birlpştirir. Esaspn bizi vanıltan §er »irasi lusrafimize aldi^ımız »n «ba|ımsız» kelimesidir. Bn kelîmenin frenkçesi indppendant'd'r ki bunu eskiden müstakil diye tflrkçflpstirirdik. Bir simsPnin müstakil nlmasi, partiii nlmasına mâni teçkil Ptmez. Nitekim. meselâ. Londradaki Taymig cazetesi jçi n «Mııhafnzakâr müstakil gazete» denir. Bir partiyp mpnsup olan kimse o psrtinin proEramını kabul etmistır. tste o kadar. Sırasına göre ha*tâ ba proeramın tatbikstinda akssklık olursa ona da karşı dnrahîlîr. Bir partiye mpnsup olmak onun islprini körü körüne kahul dp^H. bilâkis daha iyi içleşiıı diyp t"nkidler yapmayı emrpdrr. KFHHI mpnsupları tarafından tenkid e*i] miyen partileri mtıhaliflçri h!rr>alar. Kendi islprini, kendi mfn'npları tpnkı'4 prtpn hir parti ınnhaıüflprine tpnkid fırsatı verraemi> olur. Ama, bn böyle olmuş tnııdnr" Türkiyede giyasi ve parİBmpntPr terbiye vp âdap yeni yeni tpevsö? ptmektPdir, Rn höylp olrnamif.a «pbphi, budnr ve bilba^şa si^aşi partilprin çrnp kararlann'n ?ra*i tarafından mnta' Rayılrn'^'nd!»" dnîmustua tşte asıl ilisilerpli nokta bndur. Pek mahdut ITIPVZH îsrdan bagka konnlarda erup 'hararı almanın öniinp gpçümesi l"7i höylp tatbikî imkansız vp netirpsi tanıamen mpçhnl bir yenj şi««»m arsmak ^ahmptinden ve parti mefhumundan ku»kulanınsk*^n kurtarır. B. FELEK V E F A T Dul Bayan Martam Sarsfoğlu. Bsy ve Bayan Dok. Sirun Sarafoglu ve evlâtlan (Amerika). Bay VP Bayan Hagop Sarafoğlu. Bay ve Bayan Masis Balyan v < > evlatlan. çok sevgili eşi babalan VP büyükbabalan TîİRK FİLİMLERİ YA Yeni Nelek Sinem. Elemeyi geçmiş 7 filın, ysrışmaya katılmak İ L müddetlc, sşağıdaki tarihlerde umuma gös SuarelerJe filmin yıldızları hazır bulunao İSMAİL HAKKI Sabuncu vefat etmiştır. Onazesi 9 mavıs sah günü ögle namazını ırıiHaRkıp Arnavııtkny Camiindejı kaldıniarak Rumelihsarın<I»ki kabrine tevdi edüecektir. Mlah rahmet eylesîn. Bay Mîhran Sarafoğlu'nun (Bakırköy Foto Hılâl dahibi) kısa bir hastalıgı mütaakıp vefatmı derin teessürle bildirirler. Cenaze mçraçimj yann çarşamba 10 mayıs 1961 günü ?aat 15 te Bakırköy Surp Açdvazazın Ermeni küisesinde icra olunacaktır. Işbu ilân hususi davetiye yerine kaimdir. Cenaze Serviıi N. Şabcıyan Trlefon: 22 65 84 Gece "1 57 1 7 NOT: Tren kalkıçı Sirkeciden 14.20 d(». AYŞECÎK ŞEYTAN Ç F Reji: ATIF YIUVIAZ 9/Mayıs/Sah TEŞEKKUR Ölümti ile bizleri sonsuz acı içinrif btrakan sevgili eşim. hıbsmız ve kardefimız ÖLÜM PEŞİMİZDE BPJİ: MEMDUH ÜN JİRAYR TERZtYANın 10/Mayıs/Çarşamba ıMprkez Ithalât Ortaklanrıdanl ~rnazesıne istirak ed^n. çelenk eonderen hayır müesseselerine •pbçrnı edenlere. trljrrai. tçler "n vr mPktupla taziyette bulu•ian akrahs ve dostlara ayrı • » y n tpçekkürp teessürümüz Tiâni oldutundan eszetenizin 1lâiffini rica ederiz. Eçi: Dul Bayan Hilda Terziyan Evlâilarr Hripsime vp Leds Terziyan Kardeşleri: Bay ve Eayan Mıgırdıç Terziyan > : Esy Artüı Terzivan NÂMUS UĞRUNA Reji: OSMAN SEDEN 11 /Mayıs/ Perşmebe HAYAT ANSİKLOPEDİS! Saym Doktor, Diş Tabibi ve Eczacılara A B ASTRA İsvec; fırnıasıııırı DENİZE İNEN SOKAK Reji: ATİLA TOKATLI 12 Mavıs/Cuma ISTANBUL SANAT FtSTİVALJ 4 Te 6 « Kua DEVLET TİYATROSU GECELERIN OTESİ Rejî: METİN ERKSAN 13 / Mayıs /Cumartesi XYLOCAİNE EPSNEPHRİNF % 2 ısımlı mustahzarının ithal edüerek Ecza Depolarına teva edılmiş olduğunu arzederiz. Anthony C. Gallia Tel: 44 38 28 Opera Opera Bölümü yağlanmasını (fokülmeiini 5n KANLI FİRAR Reji: ORHAN ELMAS 14/Mayıs/Pazar KONSOLOS G. C. M E N O T T İ S O L İ S T L E B : Belkis Aran Nerzat Karatekin Necdet Biber Hilmj Girginkoç Ayhan Baran Selma Aktana Mestıde Çağlayan TAKSIM BELEDİYe GAZİNOSUNDA S O N 2 G Ü N Amerika Sinema, Radyo ve Televizyon ses yıldın TENEKE ve KÜTÜ Makineleri  1 rn a n Lubecawerke Hazırdan teslım edilir. H A K K I E § R EF A RAL Fermeneciler No. 11 GALATA KIRIK ÇANAKLAR Reji: BIEMDUH ÜN 15/Mayıs/Pazartesi J U N E R İ C H M O N D ''•' ,,muvaffakıyetle programına devam edıyor. Menü fiks: 48 lira Masalaruıızı ayırtınız Tel: 48 29 04 GALA CECESI 22 Mayıs Pazartesi, saat 21 de YENİ M E L E K'te \ari5mada kazananlar ilân edilip, armağanları btanbul Beledij esince merasimle keudilerine verilecektir. Ayrıca, o gece, Türk Filinıciliğinin bütün VILDIZLAKI sahneye dâvet cdilerek, halka takdim edileceklerdir. ISTANBUL ŞEHİR ORKESTRASI TÜRKİYE BİRLEŞİK TASARRUF ve KREDİ BANKASI UMUM Müdürlüğünden: Vadesız tasarruf ve vadesiz ticarî mevduatın 1.000. lirasısımn ve bu miktardan fazlasının % 30 nun tediyesine baslanacaktır. Arzu edenlerin 15 Mayıs 1961 tarihiııden itibaren mevduat cüzdanları ve hüviyetleri ile bankanıız şubelerine müıacaatları ilân olunur. Diğer ilgılileri ve alacakhları alâkalandıran hususlar ayrıca duyurulacağındaıı. saym müşlcrilerimizin bu ilânlara intizar etmelerıni bilhassa ve elıemmiyetle rita cderiz. ŞEF: HELMUT Sahneye Koyan: HELMAR VOİGT SCHEAFER Turkçesi: Dekor ve Kostum: SEZA ALTINDAĞ 15 mayısta 2 Şehir Hattı vapuru geliyor Denizrılık Bankası tarafından İngıltereye sipariş edılen 9 adet çehir hattı vapurundan ikisı, 15 mayıs pazartesi günü lımammıza gelecektir. • Pendik» ve «Kuzguncuk» isimierıni taşıyan gemiler 2.100 er kişil'k olup normal 12 mil süraündedir. \ . K. AKSES 9 ve 11 Mayıs saat 21,15 de TEPEBAŞI TİYATROSUNDA Bıletler hyatronun gışesmde satılrnaktadır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle