19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎKt CÜMHURlYET 9 Mayıs 1961 uyumıyan adaml. On dokuz senedir H haberlerl GÜNÜN KONULARI HEN Gaxeteterimixe dair Ciritli izde gazete. son yarım asır zarfında en faıla ilerlemiş, hiç deçilse en fazla değisiklik geçirmiş müessegelerden biri, belki de birincisidir. 50 yıl evvel bir tek şahıs çok kere bir eazete mânasına gel'rdi. Meselâ Tanin Hüseyin Cahid' demekti ve Hüseyin Cahit yan yazdığı için oknnurdu. Onun dısında birkaç yazar, muhabir ve sekreter, 510 idareci, mürettip, makineci bütün kadroyu teşkil ederdl. Bugün büyük çazetelerimizden her hangi birisi bir fabrikadan farksııdır. tçinde yüzlerce kişi çalışır ve gazete bunların işbirliği ile meydana gelir. Yüzden fazla yazar, mütercim, sekreter, sekreter mnavini, mnhabir. musahhih. ressam, idareci, yine bir bu kadar mürettip, makinist, tevzi memuru... 50 yıl evvel bir gazeteci hemen her işi vapardı. Makale yîzar, fıkra yaıar, tercüme v e tashih yapardı Bngün jazetecilik birçok ihtisas kollarına ayrılmıştır. Spor yazar ve muhabiri ayn. iktisat yazar \> muhabiri yine ayrıdır. Alfonso, Magliocco, kırk altı ya kadar, bir evde, dokuz Italyan lle şında olmasına rağmen ihtıyar bir beraber yaşadı. Bunların altısı bir adama benziyor. Bu hale gelmesı kamptan kaçmışlardı. Herhalde bir nin sebebi, biribırinin peşîsıra ye ihbar yapılmış olacak kı. gecenin • Ahlâk düzenınden başka sinın ve Millî Birlik Komitesinın istifa ve Cumhurbaşkanı Rene Codi bin geceyı uykusuz geçirmesi birinde, bir İngıliz müfrezesı, Mag hıç bir gerçek d ü z e n yoktur. bu konuda Anayasanın kabulü i . ty Fransada «Dahilî bir harbin dir. Bu ıstırap dolu uykusuzluk liocco'nun oturduğu apartmarun Yalnız bu düzen, karşılıklı çin konulmuş olan usul uyarınca başgöstermesi tehlikesi karşısında» 1921 senesinin bir ılkbahar günün kapısını kırarak ıçeriye baskın yap münasebetlerin ve menfaat en geç 29 Ekim 1961 de T.B.M.M. duruma çare olarak De Gaulle'ü denberi, süresiz devam edıvor. Bu tı. Apartmamn ilk ndasında kamp l e n n sonsuz çokluğu ve her nin görevine başlamasını mümkün kabine kurmağa memur etmiştir. güne kadar hiç bir tedavi şekli, kaçağı o altı İtalyan yatıyordu 1 İşte bu basit olaydan itibarendir kesin kendı başına efendı kılacak bir süre içinde kabul edehiç bir ilâç, bu uykusuzluğu önli • kinci odada üç sivil vardı İ'çüncü olmak ıhtırası karşısında, cekleri Anayasanın Devlet Baskanı ki; Fransada Dördüncü Cumhuriyememiştir. odayı ria Magliocco ışgal edıyordu tstanbul Belediyesinin gelirlerintarafından derhal yayınlanıp yürür yetin «Siyasi bakımdan» sona erditek kurtarıcı prensiptir.» Magliocco, bezgin ve ahenksiz Müfreze, içeriye girerken haylı pa de geçen yıla nazaran büyük ar1 F . W. Foerster lüğe gireceğini tasrih ettiğine gö ği kabul edilmektedir. (1) bir sesle anlatıyor tırtı etmiştı. Fakat. Maçhocco'nun tışlar kaydedilmiştir. Mart ve NiMemleketimızde ise 27 Mayıs «Seçmen Kütükleri ve Seçimın re. İkinci Cumhuriyete doğru sür Almadığım uyku ilâcı ve mü uykusu o tarihte çok ağırdı Hıç san aylarındaki bu artış 7.971.656 atle ve emin biı şekilde yol aldı. 1960 ta vuku bulan Devrim Haresekkin kalmadı. Bunlar beni ser bir şey duymadı Ansızın siddetle liradır. Geçen y ü tahsilâtı Mart Temel Hükümlerı» adlı kanunun ğımız muhakkaktır. keti şümul ve neticeleri ile mugirmesinden semletiyor, fakat bir saatçik olsun tartaklandığını hissetti. Gözlerim ayında H.K78151, Nisanda 7.766.818 kesinleşıp yürürlüğe hakkak çok daha önemlidir II sonra, Anayasa Tasansı da Tetnsil uyku getirmiyor. Göz kapaklarım açtı. tki tüfek namhısunun üzen lira iken bu yıl Mart ayındaki tah12 haziran 1960 tarihli ve 1 sayıEvet, önümüzdeki genel seçimcıler Meclisinde görüşülüp kabul kurşun gibi ağırlaşıyor, gözlerim ne çevrılmiş olduğunu cördü silât 9.100.344, Nisanda 13.316.281 lilı Geçici Kanunun «Genel Hükümedilmış ve mezkur Meclis süratle lerle belirecek iktidarm memlekemüthiş surette yanmağa başlıyor. tngilız askerlerinin «kalk!» em rayı bulmuştur. ler» başlığını taşıyan 1. bölümünMillet Meclisi ve Cumhuriyet S e . timizde «Îkinci Cumhuriyet HükuOndan sonra, uyku u y u y a m a m a m n rını hüyük bir yürek çarpıntısıvle Geçen vıla nispetle gelirdp yüz natosu üyelerinin seçimlerine ait meti» ni teşkil edeceği bir gerçek de de belirtildıği gibi «Iktidar parverdiği tarife sığmaz işkence baş yerine getirdi, önlerıne riüştü. v ü tisı idarecileri tarafından... T.B. de yüze yakın b i r artış olmuştur. lıyor. Öte yandan, bir müddetten rüdü Kurşuna dizileceğine emin kanun tasarılarını görüşmeye baş tir. «Cumhuriyet ilelebet pâyidar M.M. fiilen bir parti grupu duruolacaktır» diyen Büyük Atatürk, bu muna düşürülmüş ve meşruluğunu beri b u ilâçları da alamıyorum di. AHahtan olacak. apartmanda lamıştır. Kalbim dayanmaz oldu. saklanmış silâh bulunmadı Ken Bu tasarıların dıuamik ve e» sözleri ile, memleketimi/de birin kaybetmişti... Türk ordusu, vatanKocakan ilâçları mı? Hepsini disi de sivil oldu.gu için n akşam nerjik çalışma temposu herkesçe cisine na/aran daha değişik siyasî daşı birbirine düşürmek suretiyle denedim. Içtiğim papatyanın, hat serhest biraktılar malü. M.B. Komıtesinden de en kı bünyede ve gelişmiş yeni cumhu Türk vatanını ve milli varlığını mi çiçeğirıin haddi hesahı yok Hat Sinir gerginlıği vüzünden öyle j sa zamanda çıkacağından, hiç kim riyetin kurulamıyacağını değil, bu tehlıkeye koymuş olan eski iktidatâ uykusuzluğa birebirdir diye sağ bitkin ha'e gelmisti ki, odasına dö | senin şüphesı olmadığına göre, Ku memlekette saltanatın ve şahsi ra karşı... mukaddes kanuni vazifedikta rejiminin hiç bir zacnan sini yerine getirmek ve hukuk devh k verdikleri kiraz sapını ria son ner dönmez, arama esnasında yüz i Troleybüs havaî hatlarınm geril rucu Meclis teşkılı hakkındakı çare olarak denedim. Banamısın leri yırtılan siltenin üstüne ken mesine devam eriilmektedir Bu 157 Sayılı Kanunun 34 üncü mad hortlatılmıvacağını ifade etmek is letini yeniden kurmak için, Türk , demedi.» dini bıraktı Gözlerini kapadı, fa faa'ivete engel teşkil etmemesi i desının Kurucu Meclıse y ü k l e d ı . temiştir. milleti adına harekete geçmiştir.» Yoksa Cumhuriyetı numaralanBu bahsız adam için h e r gece kat hayatında ilk defa olarak. u çin Eminönü ile Çarşıkapı arasında ğı «Anavasa ve Seçim Görülüyor ki, 27 Mayıs 1960, devKanunubir bitmez tükenmez iskencedir. yuyamadı. Dakikalar, saatler eeç kı traravay seferlerı dün sabah nu en geç 27 Mayıs 1961 tarihıne dırma ameliyesini, 1792, 1848 velet sosyal ve mılli bir müessese olT Gazete okur, kitap okur, hâtıratmı ti Magliocco hâlâ uyanıktı öfke tan itibarp'i kalriın! nıç ve Tram kadar hazırlamak» mükellefiyeti. 1871 tarihlerinde kurulan ilk üç maktan çıkarak şahsi bir nüfuz ve yazar, nihayet gözleri o kadar yan den. sinirden ağlıyaeak hale geli • vay havai hatları sökülmüştür. t . nı Meclisin yerine getireceği orta Fransız Cumhuriyetinde görüldü ihtiras âleti haline girmiş bir temağa ve acımağa başlar k i . ışıgı yordu. Hakikatte bu, bitmez. tü F.. T T Idaresi tramvaydan boşağü gibi. sadece araya Kralhk ve şekküle son vermiş ve memleketidadır söndürmeğe rrtecbur olur. Yatağa kenmez çilesinin başladığı ilk uylan bu güzergâhı. Troleybüs sebetmparatorluk gibi Cumhuriyetten miz yepyeni ve hukuka bağlı bir Diğer taraftan, \ıne aynı kanuuzanır, karanhikta eözünii b i r nok kusuz gece idi. kesi işletmeve açılmcıya kadar o nun sarahatına göre, Kurucu Mec tamamen değişik rejimlerin girme devleti kurmağa ve onun tamamıy taya diğer, dinlenmeğe çalışır. Aylarca süren uykusuz geceler tobüslerle takviye etmistir. Bu lisçe kabul edilen Anayasa ve Se si haline inhisar ettirmeğe ne im le değişik bir bünyede Anayasasını Sonra kalkar, uyuyan k a n s ı n ı ve den sonra, Magliocco'yu. Habeşis maksatla Bahçekapı ile Çarşıkapı kân, ne de lüzum yoktur. hazırlamağa girişmiştir. çocuklarım rahatsız etmemek için tan işgal servislerine mensup da arasında otobiis seferlerı yapılmak çim Kanunu Devlet Baskanı tara Nitekim, bilindiği gibi, Fransada Bu itibarla 27 Mayıs tarihinin fından derhal yayınlanacak, Ana ayaklarının ucuna basa basa apart ha başka bir çok ttalyanla bera tadır. yetmiş yıllık Üçüncü Cumhuriye Türk siyasi hayatında yepyeni bir yasanın halk oyuna yâni Refemanında aşağı y u k a n dolaşır. ıh ber Tanrrppyika kampına gönderö t e vandan Beyoğlu yakasından randuma sunulması tarihî ve si te son veren olay; Fransız ordula çığır açtığı muhakkaktır. lamur kaynatır, t e k r a r okumaga diler. 1946 senesi sonuna kadar o rının Almanlara mağlup olması üze başlar. Bu, sabaha kadar ?üren b i r rada kaldı Tek ümidi. memlekete Eminönüne kadar selen tramvay yasi partilerin Anayasa k o n u s u n . Millet Meclisi lar da Karaköyden geriye dön daki propaganda serbestliği kara rine, iki Meclisin (1) G. Berlia, La Crise Constitutınevi kâbustur. O saatte kalkar, döndüğü zaman teriavi edilehil mekte bu suretle emektar Galata halinde. Büyük Vichy Gazinosu onnelle du Mai, Juin, Revue de işine gitmek üzere giyinir, hazır mekti. rı ise Millî Birlik Komitesi t a r a . salonunda 9 temmuz 1940 ta topkfiprüsünden artık traravay geçme fından verilecektir. Droit Public, 1958, p . 925. lanır. Mahkeme kâtibidir, »rkadaş Italyaya döner dönmez, bir dok lanmaları ve Mareşal Petain'e yeni ları arasında. işinin başında en ertora müracaat etti. Hastanın mü. mektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir Anayasa yapmak yetkisini verken gelen odur. racaat ettiği daha bir çok müte Ticaret Odası Umumi Kâtip genel seçim tarihi ise, halk oyu meleri vakıasından ve sadece bunsonucu belli olduktan sonraki ilk dan ibarettir. «Hiç uyku uyumıyan adam» ın i hassısları n ilki olan bu sinir he liffine Tahsin Yıldırım haftanın cuma günü yapılacak Ku bu acayip hastalifh. 1941 senesi ma kimi, onu uzun zaman müşahede Nitekim altı yıl devam eden gegetirildi rucu Meclis birlesik toplantısın çici hükümetlerden sonra 13 ekim yıs ayı sonlanna dogru Addis A altına aldığı halde, hastahğım kababa'da vuku bulan ve adamcajhzı tiyen anhyamamıştı. Nihayet: Hayri Celâl Atamerin istifasiyle da, T.B.M.M. nin en geç 29 Ekim 1946 tarihinde yapılan referandumson derece korkutan bir hâdise Bu hastahk size geçirdiğiniz boşalmış olan şehrimiz Ticaret O 1961 de görevine başlaması s a ğ l a . da kabul edilen ve 27 ekim 1946 taile başlamıstır. korkudan gelmiş, dedi. Bir çokdası Umumi Kâtipligine seneler nacak surette, tesbit edilecektir. rihinde yürürlüğe giren Anayasa Aguilo eyaleti yerlilerinden o geçirmişsiniz, sinir şisteminiz bo. denberi Umumi Kâtip MuavinligiAnayasa tasansınin halk oyu so ile Fransada Dördüncü Cumhuriyelan Maglincco, 1931 de Habeşistana zulmuş. ni ifa eden Tahsin Yıldıran geti nucunda reddi halinde dahi, 157 tin başladığı kabul edilmiştir. gitmişti. îkinci Dünya Harbi baş • sayılı kanun her 100.000 nüfus iYine hatırlanacağı üzere Cezayir I Sonra br takım ilâclar verdi rilmiştir. ladığı zaman AddisAbaha hava a Fakat hiç birisi bir işe yaramadı. Dünkü Oda Meclisi toplantısm çin bir üye hesabı ile ve yeni s e . de vukubulan 13 mayıs 1958 tarihli lanında memurdu. fi nisan 1921 de Magliocco, bu sinir bozukluğu da cnemurlan Kurban Bayramı çim kanunu hükümlerine göre ye Generaller Hareketi ve bu hareke?ehri îngilizler işgai etti. Sivil me münasebetiyle bir maaş ikramiye ni b i r Temsilciler Meclisinin se tin sürüklendiği ve âdeta yıldırım mur olduiru için. Magliocco. harb nu tedavi edecek bir hekim bula. verilmesini karar altına almıştır. çileceğini ve bu Temsilciler Mecli hızı ile gelişen olaylar Fransada mamaktadır. Ailesi kalabalık ol Belediye gelirlerinde arüş kaydedildi «. îkinci Cumhuriyele doğru E Yaxan: üoç. Dr. İsmet Artık Köprüden tramvay gs^irilmiyor Meselâ evvelki gün CUMHU RÎYET'in 38 inci yıldönümü mü•lasebetiyle verilen aile yemeÇinde 140 kişi idik, bir kısım arka daslanmız mnhtelif mazeretlerle gelememişler, bir kısmı şehir veya memleket dısında bulunduklan için kendilerini davet dab' etmemiştik. Bu manzaraya bakarken gazeteciliğin kaidelerini arastırıp tesbit etmis. gazeteciliği ilim haline sokmus Batılı müelliflerin sazeteyi anlatırken vardıkları lıüküm akiıma geldi: «Gazete bir cephesiyle nmnmi efkân idare eden rjsyal bir müessese ise di*er cenhesiyle yüzlerce isçi çalıstıran tam bir fabrikadır. Bu fahrika da diğer fabrikalar gibi bir takım ham •naddeleri alır. mamııl hale sokar ve pivasaya siirer. Yalnız di^e r fnbrikalardan farkı bu ham maddeler arasına ell e tntulan kâgıt eibi. mürekkep eibi maddelerden başka bir de elle tntulmıyanin kansma«iidır ki ona da haber derler ve eazeteyi asıl bu sattı nr. Yalan yanlış eksik, maksatlı sişirilmis haberler veren bir tazete ile kötn mal cıkaran fabika arasında hiç bir fark voktnr.» Evet, madrlî cephelerini ele a''rsak »azetelerimizin 50 senp •cinde tezçâhlıktan fabrikalığa viikseldiklerini kabtıl edem. Fa'<at acaba ivi mal cıkaran bir fabrika mı. yoksa cürük mal çıka ran hir fabrika mı olmuslardır? Bütün çazeteİPrimiz için bizim iddiamız şudur ki 50 yıl zarfınrla bu fabrikaları ivi mal cıkaran fabrikalar yapmak ü/err harcadıtımız gayretler kifayetsizdir. Bir Batı çazetesi ile bizim bir srazetemiz arasındaki fark hâlâ pek çok olmakta devam ediyor. Ceva» Fehmi BASKl'T V E F A T Fikri Kançal'ıt^ eşi FIKRIYE KANÇÂL Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 9.5.1961 Salı günü öğle namazını müteakıp Beyazıt camii şerifinden kaldırılacak tır. Mevlâ rahmet eyleye. KANÇAL AİLESİ SizdeTENİNİZİN GÜZELLİÖİNDEN GURUR duymak ister misiniz? Türkiye Zîrai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden. Kurumumuz Merkezi ilp îstanbul, Izmir ve Adana Bölge Müdürlüklerimizde mevcut teknik ve ticarî şartnamelerimiz esasları dahilinde : 1 60 ton kükürtlü preparat 2 30 ton bakırlı preparat ile 3 3 ton Talyum Sülfat mübayaa edilecektir. Teklifte bulunmak istiyen firmaların şartnamelerimiz esaslarına uygun olarak hazırlıyacakları teküflerini ayrıca 10 nüsha proforma faturalariyle birlikte en geç 31/5/1961 günü akşamına kadar Ankara'da Umum Müdürlüğümiizde bulundurmaları ilân olunur. (22989) esiri olmaktan kurtuldu. Eir ay duğu için, yüksek vizita vererek İzmir NATO Kumandanltğı birinci sınıf pahalı mütehassısla. Kıırmay Baskanı sehrimizde ra da gidemiyor Nihayet, çaresizTEŞEKKÜR Izmir Nato Kumandanhğı Kurlikten, Ingiliz Kıraliçesi Eliza. Eşim Nihsl Emre'nin rahatbeth'e müracaat etmiş, ona yazrv,,, R n V i p . Tn"<.r,^ r a t Charles «ızlığını muvaffakıyetli bir dığı mektupta, netice itibariyle, S Mudgett dün sabah erken saat.imeliyat İle izale ederek sıhfelâhetine sebep olanlann iki t n . lerde sehrimize gelmiştir. 9.30 da hate kavugturan Şişll Çocuk giliz neferi oldugunu söylemiş ve Vali Tulea'yı makamında ziyaret Hastahanesi Dogum Servisi eden Amerikah general bir süre kendisinden yardım istemiştir. nirektörü Operatör devam edecek tetkiklerde bulunaFakat Kıraliçe Elizabeth de bu eakfi'f:'' EMtR NECtP ATAKAM müracaati cevapsız bırakmıştır Beyefendiye. ameliyat esnasınAlfonso Magliocco, böylece, uy .... Kızılay kan haftası ; ' • ıla ve ameliyattan sonra kıymetll mesaileri sebkeden ve kuya kavuşmak ümidini ebediyen 10 mayıs'la 16 mayıs tarihleri abüyük gayret ve ihtimam göçkaybetmiş bulunuyor. rasında Kızılay Kan haftası yapıren mutehassıs Operatör Nezihi lacaktır. Bu maksatla şehrimizde Orhon. Dr. Orhan Aytu. Dr. büyük bir geçit resmi tertiplenFokyon Sidropulo. Dr. Muammistir. mer Erler. Dr. All Rıza Oğuz. T E Ş E K K Ü R Kızılay, 10 dan fazla kan bağıDr. Nurettin Fadıllıoğlu, Dr. Bogazımdaki rahatsızlığı uzun TOkân Fadıloğlu, Dr. Solşmda bulunanlara altın ve gumüş yıllar tedavi edip nazik elleri maz Diren. Dr. Asuman lsmadalyalar verecektir. ile yaptığı ameliyatla beni hakit, Dr. Nevin Birkan ve DahiAyrıca Kan haftası münasebetiyyata kavnaçturan Sayın Dr. liye klinlğinden Dr. Ferit Bi. le îstanbul ve Ankara radyolarınOperatör çer'e, Hayat Kimya Lâboratuda özel yayınlar yapılacaktır. van kimyagerlerine. başhemsire Zeliha Omay ve servipin diğer ebe, hemşire ve personeline derin minnet ve çükranımızı arzederim. Esat Emrt ve ayrıca gördüğüm metli TEŞEKKÜR Sevgili ve kıymetli büyütümüz Emekli Jandarma Y»rbayı ha»talığ[i esnasında yakın alâkalannı görddğümüz baçta kıymetli Profesör Dr, Müfide Küley olmak üzere Orolog Ziya Çağlar. Doçent Ortaan Ersanlıya, vefatında cenazesine içtirak eden. telgraf ve telefonla ve evimize gelerek kederimizi paylaçmak lutfunda bulunan akraba ve dostlanmıza minnet ve şükranlanmızı arzetmeyi borç biliriz. Eşi. Kızlan, Damatlan NAİL OLCAY'm Dördüncü Cumhuriyetin bitimine ve Beşinci Cumhuriyetin doğmasına müncer olmuştur. 13 Mayıs 1958 de Cezayirin Forum meydanında toplanan ve «General de Gaulle au Pouvoir = General de Gaulle iktidara gelsin» di ye haykıran ve bu suretle Fransız halkının büyük çoğunluğuna hâkim bir ruh haletine tercüman olan Generallerin bu hareketi üzerine Cezayir ve Korsika'da isyanlar başgöstermiş, Başbakan Pfimlin AÇIK TEŞEKKÜR Ailemizin buyügu ve sevgili annemiz kıymetü SAİP TEZEL TEŞEKKÜR BEKİR HIFZI DİKER (317 Ohri) yefat etmiş ve 27 nisan 1961 perşembe günü Karacaahmet mezarlığına defnrdilmiştir. Cenaze morasimine Askerl Birlik ve Bandn gönderen Merkez Kumandanhğı ile merasimde bizzat hazır bulunan zevata şükranlanmızı arzederiz. Ailesi F.mfkll Topçu Binbaşı büyük yardımlarını hastahanemiz kıy Bir çok bölgelerde bereketli yağışlar oldu Piyasamıza gelen haberlere göre, nisan ayının sonlarına doğru birçok bölgelerde bereketli yağışlar olmuştur. Yağışlar bu ay da devam ettiği takdirde, bu seneki toprak ürünlerinin çok verimli olacağı umulmaktadır. ı Diğer taraftan fındık piyasası durgunluğunu muhafaza etmektedir. îşlerin ağırlığı dolayısiyle Ticaret Borsasında cnuamele hacmi çok azalmıs bulunmaktadır. Hafta i/inde tombul mallar 1010 • 1050 kuruştan muamele görmüştür. TEŞEKKÜR KıymetH aile vefatı dolayısiyle uğradığımı? büyük acıya, mektup, telgraf ve telefonla ve evimize kadar zahnıet ihtiyar ederek acımızı paylaşan çelenk gönderen. ce naze mcrasimine iştirak buyuran bafta Devlet Başkanımız Orgcneral Cemal Gürsel ve bilumum silâh arkadaşlanna. Harb Akademilerinde yapılan merasimde gösterilen çok yakın alâka ve kadirşinaslık dolayısiyle Harb Akademileri değerli Kumsndanı General Fsrak Gürler, öğretmen. ögrenci ve bütün vazifelilere. kederli ve aziz dostİRnmıZT sonsuz çükranlanmı?ı arzPderiz. BİLGE ailesl Emekli Orgeneral FAZIL BİLGE'nin büyüffümüz Be^'cfendilrro. yakmdan ilgilenen Bnshemçire Sayın Hacer Lengor. hemsire sayın Fahriyp Atalav Hanımiar ile bütün haptahane per?oneline candan teşekkürlerimi arzederim. Denizcilik Rankasından Nacİ Conkpr NURİ KÂMİL MESEN 5 mayıs cuma günü ufulü dolnyısiyle bizzat cenazesine, kabristana ve eve gelmck, telefon ve telgrafla taziyette bulunmak suretiyle acımıza iştirak etmek lutuf ve nezaketini gösteren yakın akraba. arkadaç, Burdurlu hemşehrilerimiz ile Mahmutpaşa Ortaokulu ötrencileri ve doitlanmızdan. ayn, ayrı cevap vermek imkânına sahip olmadığımızdan alent minet ve teçekkürlerimizin kahulünü rica ederiz. Sahin. Arıkln ve Özdoğan aileleri ZEHRA ŞAHİN'in İnşaatı bitmek üzere daîreler için ortak bulunan aranıyor V EFA T Sadrâzam Koca Reşit Paşanın torunu ve Salih Nureddin ve Prenses Zehra Halim'in oğullan sevgili babamız ve büyükba TEKNIK ELEMAN ALlNACAK SALİH KOCAREŞİD'in Iskenderiye'de vefat eylediğini büyük tfcessürlerimizle dost ve vakınlarına haber veririz. Kızlan: Fatma Lamot Cenan Sezen Damadı: Merih Sezen Torunlan: Ergin ve Erol Lamot, Erol Moran MAYIS 9 ZILKADE 24 V. | 4.49 12.10|16.05.19.14İ2I.00' 2.49 E. ] 9.36 4.57: 8.51112.00 1.47] 7.36 İSTANBUL SULAR İDA RESİNDEN : Idaremizin muhtelif servisle r ı n ( je çahştırılmak üzere: Bir elektrik, bir rnakine Yüksek Mühendisi, dört Inşaat Mü. hendisi, bir Doktor Bakteriolog, Tapu Kadostro mezunu bir Topograf ile Yüksek Voltajda çalışmış bir Elektrik Teknisyeni alınacaktır. Tahsil ve evvelce Resmi müesseselerde geçmiş kıdem durum larına göre kanunen alabilece kleri ücretten başka, senede iki maaş tutarmda ikramiye verilecek ve memur haklarından is. tifade edeceklerdir. Tâliplerin diploma ve bonse rvisleriyle birlikte Beyoğlu îstiklâl Caddesi Fransız Çıkmazındaki Müdürlüğümüz Zat tşleri Dairesine en geç 22 mayıs 1961 günü akşamına kadar müracaat etmeleri ilân olunur. (23067) ^v^Al«lll!lIlllllllIIII11IllllIllllllIIflIllllIIIÎIlIllllllfTIIIIlfllllllIIIII1IIIIIIIIIIIIIIllIlllllllll11IIIIIIII1IlflllII1IlllllllIIIfllllIllttlMllllf1llllMIII lltlllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr/^. 0YLEYSE ÇİÇEKLERDEH ELOE EDİLEN BU USARENİN HAYRET VERİCİ HASSALARINDAN İSTİFAOE EOİNİZ. Bir kadmdan hayranlıkla bahseden erkeklerin daima: <Fevkalade bir teni var>.. dedlklerini hiç farkettiniz m i ? Erkeklerin hoşuna giden bu aehhar teni elde etmek, tabiatın, çiçeklerin göbefine vermiş oldugu bâkir bir usarenin hayret verici hassalarından istifade etmesini bilen kadınlar için mUmkUndÜr. Bu, o kadar kolaydır ki: îdeal bir şekilde ve ucuz bir surette temin edilmiştir. Bunu da tıpkı mutad gUzellik kreminiz gibi akşam ve aabah yüzünüze, boynunuza, kollarınıza, ellerinize sürersiniz. Çok kısa bir zamanda Cire A,septine sayesinde pütürler, slyah noktacıklar, kırroızıhklar ve hatta çiller geçer ve tamamen kaybolur. Yavaş, yavaş aynanızda çehrenizin defiştigini ve pek ziyade hoşa giden o '.arafeti, tazeligi ve yumujak» hğı elde ettiğıni görürsünüz. Bakırköy Bahçelievlerde, Akay kliniği arkasında inşa ettirdiğimiz 4 ve 11 katlı blok apartıman dairelerimizden münhal bulunan bir kaçına ortak alınacaktır. Apartımanlarımızın 6 adedinin çatüarı kapanmış, iç bölmeleri örülmüş, sıvalara başlanrmş, çerçeveleri takılmış durumdadır. Münhal dairelerimizi, 3 oda, mutfak. helâ, banyo; 2 oda; mutfak; helâ; banyodan müteşekkil 158 metrekarelik çift daireler ve 91 metrekarelik üç oda, 67 ve 76 metrekarelik 2 odalı dairelerden ibaret olup sitemizin çevresini saran yollarımız da yapılmış bulunmaktadu. Kooperatifimize girebilmek için İşçi Sigortalarma tâbi 7 aylık sıgortalı olmak lâzımdır. Müracaat: İstanbul Sigortalı İşçiler Yapı Kooperatifi Ortaklığı. Nuruosmaniye Cad. Alibaba Türbe Sok. Özbay Han kat 2. İDARE HEYETİ ADALE AĞRILARINI Kadın. bir zaman fabrikaya ;itmis, şunun bunun yanında iş görmüş, oğlunu okntmaya ugraşrnıştı arna, gücü ancak ılort bes sene yetmişti. Zayıf dntimüş, hastalanmıştı birden. Ahmet, yaz tâtillerinde, zaleıı manyatlarda, ığrıplarda ça lışrnaya, kaç zamandır alışıktı. Orta 2 vi bırakıp evin geçimi. °i üzerine almayı, hiç yadırgatnadı bu vüzden. Çabıık iyileştı anası, ama Ah met bir daha çahştırmadı onu. Babasının kullaumadığı, bir ke nara attığı. eskı. kırık bir ka. yıti vardı. Klinde birkaç kurus toplanınc3, onu biraz târnir et ti, düzeltti. Su üstünde batma dan durur hâle getirdi. Tam o sene, yazın, Silivride, tstanbuldan gelip çadır kuran, emekli bir zabıt kâtibi. birden müthis sinairit tutmaya başla mıstı. Herkes bir balık alamar ken o yirmi otuz balıkla dönü vor, kimsenin bilmediği bir usulle avlanarak küçük bir ser vetîn esıîi:ıe tırmanıvordu. Bir çün üstü lıaşı dokiilen aâzı açlıktan kokan bir adam. bu «esrarengiz» balıkçınm ya. giderek. «çok balık tutma Dikkat: Cöte d'Azurde çiçek aşağı. Etrafı, beklemekten ugetirmeğe. toplayan kadınlarm elleri fevsanmif, sıkıntılı yüzlü adamGerçi o zamanlar, Marmarakalâde beyazdır. Bu sahane gülarla dolu kayıklarla çevriliyda, velinimet bnzhane yokta. zellik müstahzarı işte bu müdi. Aradan bir dakika geçmeFazla balık, bozuluyordu yaz şahededen dogmuştur. den, bir «çalındı» (1) Ahmet... günü. Üstelik sinağritin kilosn, ve itinayla, ağır ağır, oltasını simdiki gibi liralarla değil, kuCllrr İçin ne harikulâde ! «kullanarak» yukarıya iki kiloruslarla besaplanıyordu. Ama Yatmadan evvel ellerinizi Cire ya yakın bir iskatroz (Z) gegene de, iyi para kazanmıya Aseptine ile tirdi. basladı, kıçıkınk ssndalls çaiyice uğuştulışan kara oğlan! Civardan görenler, hayretten runuz, herzaVe o zamandan bugüne kakocaman açılan bir ağız ve göz man yumuşak dar, hep ayni kınk dökük, alerle, sözde belli etmeden, hakadife gibi olacaktır. 51 ma «kademli» kayıkla denize fif kürek darbeleriyle yaklastıusuliinü» kendisine de gösterKapıdafa! açılan Ahmet, «Marmaranın en lar. Ahmet bu defa, yarım damesi için yalvardı. Açlıktan nerdeyse ölecek haiyi oltacısı» unvanını, kimseye kika dolmadan çekti, iskatroZabıt kâtibi Osman efendî, le gelmişken, o zamanlar ne kaptırmadı. zn! Gene en aşaği bir buçuk sırrı vermek istemedi önce... dinamitle, ne de şimdiki gibt Balık, her sene, biraz eksilkilo falan vardı. Fakat Cemil. o perişan adam, yüzlerce balıkçıyla kırılmamıs di, o eski «bereket» kalmadı. Ondan sonra hiç durmadı. o kadar yalvardı. Silivride kal olan, koca sinağrit sürülerinln Ama mucize cinsinden bir teNüshası 25 Kuruş mavıp. Kapıdağ dolavlarına si içinde geıdirdifi bunınların. Temledi attı, ıskatroz çekti. sadüfle öğrendiği «sırra», kendeceğine. onun isine sekte ver. larından takılı hanoslarla başlaTemledi attı, ıskatroz çekti. Barlel di de küçük keşifler ekliyen: Türkiye mesine imkân olmadığına o ka dı sandal dolusu balık satıp, pa Temledi attı, üçer kilolnk sibilhassa kışın, balık derin su. Lira Kr. Lira Kr. dar çok yemin etti ki emekli ra yapmaya! nağritler çekti! lardaki taşlara çekildiği vakit Senolik 75.00 150.00 kâtip, yeni kâşit pek basit mâ Bir gün, eski, «kıçıkmk» bir hiç sökmeyen «kâtip efendi uTam 17 ıskatroz, 8 karagöz, 4 S aylık 40.00 80.00 rifetini anlatıverdi. sandal içinde, balık tutmak için sulünü» o soğuk günlere göre sinağrit olnp yemi bitince, büİ aylık 22.00 44.00 tâ Marmaradan kalkıp Kapıdağ O zamana kadar sinağrit hep «ayar eden» Ahmet, öyle nstatün bu zaman zarfında, oltası Basan ve Vayan kıyılarına, kürekle gelmiş, kü. sardalya gümüs cinsinden ölü laştı ki, artık mârifeti bilmeCumhuriyet Matbaacılık ve na bir kerecik balık vnnnuş çük bir çocnk gördü... Ikisi de, yemle avlanıyordu. yen kalmadığı halde, daima büGazetecilik Türk Anonim Şirketl onu da alamamış olan o koca aynı yerde, hemen hemen bütün Cağaloğlu Balkevi Sokak No. 3941 tün balıkçılardan (azla balıkla îsneye, ölü yem yerine, cankara bıyıklı adam, hemen iki Sahibt gün çalıştılar. Çocuk. ncunda ödönmesi âdet oldu. lı hir yem. meselâ küçük bir metre yanıbaşında duran kayılü sardalya takılı «bırakrnala. hanos (1) veya iskorpit, burTerinde gene kıpırdayıp güNÂZİME NADİ ğından ağlar gibi seslendi rivle», ancak iiç balık tutabilnundan takılıverse. sonra da lümsedi Ahmet, kendi kendinc Yazı Işlerinl fiilen Idare eden «Yahu sen ne yapıyorsun di. Cemil, canlı yenjleri saye. ucunda canlı balıfın kıvrandı Daha bu yıl, kılıç mevsiminbe hemşeri? Büyü mü var senMesul Müdür sinde, 33 tane aldı' EI bu iğne, agır ajır deniıin di den üç ay evvel bir gün, Kılade? Duasını mı okuyorsun bu ŞAHİN PERESE binde çezdirilse nasıl olur? di Ama, insan adamdı Cemil. Es zak kövünün açıfındaki taşa isin? Yoksa biz Iânetlendik mi? ve düsünmüstü kâtip efendi. ki günlerini unutmamıstı. Bu gitmişti... On kayık kadar varGazetemıze gonderiltn evrak ve Ne yemi takıyorsun Allah aşNetiee, son derrcede müspet zayıf, csmer çocuğa yaklaşt.ı dı denizde «Kıçıkmk» aralayazılar neşredilsin edilmesin lade kına?» ti! Kürük çapta hir canavar edilmez. tl.înlardan mesuliyet Bird aba Kapıdağa gelmiyecerına girdiği zaman, kimse balık (Arkası var") olan sinajrit. deli ttibi atılıyor kabul edilmez ğiııe, ondan söz istedi önce; son alamıyordu yukarı! Ahmet sadu canlı yeme. ra da «mârifeti» anlattı. gıııa soluna şövle bir bakındı: (1) Çalmmak: Oltaya balık Cemil sözünii tuttu Bu sır. «nişanlar»ı, Kılazak kövünün O elmacık kemikleri iki yanAbdiıe ve İlân ışlerl içm. zarf:r. vurunca yapılan âni hareket ş rı, vâm Uocaman bir ığne. bir dan tırlamıs zayıt çocuk, iki saşdan üçüncü evini, Asmalı : : üstüne «Abone» veya «tlân Servisiı iskanılil. üç tırdiindü bir de Uöyünün koca binasını * y e r İğne hayvanın ağzına batsın îün sonra Marmarada, hemen kaydının knnması lâzımdır diye . z: yiiz metre kahn mesiııadan iba I e r i n e » getirdi... köyün önünde. üç saat içinde * ret. bu asağı vukarı bedava (2) Iskatroz: Karagöz balığı= 14 tane balık tuttu! Ve başlaSonra çözdü oltasını, zokasıBU GAZETE BASLN AHLAK mârifeti, öğrendiği gibi, koştu nin b i r cinsi. ^ VASASINA dı, her cün, yirmi otuz baılk nin cuuna taktı yemi, koyverdi UYMAY1 TAAHHÜT VAMAN KORAY CUMHURİYET OPON teskin etmek bakımından faydalıdır OPON!ImOtevellitbüttinadale I soğuk algınlığından ve sinir ağnlannı ve sızılannı derhal teskin eder. ıbaş, diş, nezle, romaItizma, siyatik ve lumbago ağrılann8 karşı faydalıdır FAAI. O 8» OPON günde 6»tablete kadar alınablHr lIIlIllllllIIIllliIIlIlllllMIIUIIIIIIIIlIllIlMIIIlllllllIIIIf1II1IIIIIIIIII1I1IIIIIIII1!*!1IIIM1II!I11III1II1|||1I1III1|111|||||11I||||II||||||1I1II||11I|III|||||IIIII||||||I111I1IIIIIIIIII11II1IIIM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle