14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
FIZİK PROBLEMLERİ Lıse II (Geometuk, Optık, Mağnetızma Elektrostatık ve Doğru Akım) REŞAT O T M A N Lıselenn ıkıncı sınıfları de Unıversıte ve Yuksek Okullann gırıs imtıhanlarına hazırlananlar içın Fıyatı 750 kuruş İNKILÂP KİTABEVİ umhurİYet KURUCUSU: TtJNUS NADÎ aerfli dolap YUNUS EMRENIN HAYAT HİKÂYESİ '•». HEZIHE A R « Rnsati b n dlL S rnıklı 344 u?t> 15 lira Posta ıle âdem«tl olarık gondentır 38. yıl Sayı 13.205 Telgr«f v» m e k t u p a d r e d : Cumhuriyet îstanbul Posta Kutuau: tsttmbul No 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 224298 224299 Millı Birlik Komitesi Cumhurbaşkanını halkın seçmesini istiyor Ankara, 8 (Cumhunvet Teleks) Temsılcıler Meclisınde 33 gun devam eden muzakereler sonucunaa kabul edılen «Turkıve Cumhum e t ı Anayasa Tasarısı» bugun Mıllî Bırlık Komıtesınce lncelenmeve başlamıştır Komıte Anajasa Tasarısım golusmeğe baslamadan once bu sabah muzakere sırasında takıp edılecek usul meseleM uzerınde durmuştur Temsılcıler Meclısınce kabul edı len tasarının bazı noktalarında M BK gorusunun avrı oldugunu bıldırmıstık Komıtenın gorus a\ıılıgına sebep olan ıkıncı Meclısın ^ et kılerı mıllet\ekılı sa\ı«ı seçımlerın >enı'enme<:ınde Senatonun vetkısı \e ıstımlak ıle ılgılı hukumlerın \anısıra Cumhurbaskanımn seçımı meselesı de Komıtede muzakere edılen konular arasında ver almaktadır Bazı Komıte uvelerı Cumhurbaskanmın halk tarafından seçılmeMnı ıstemektedırler Bılındıgı gıbı Temsılcıler Meclisınde, Cumhurbaskanının T B M M tara fından 7 \ı! ıı,ın seçılebılecem şeklı kabul edılmıstı Koıtıite, yeni Âıtayasa tasarısım incebaşladı Arazi vergilerine yapılan zam 3 misline indirildi, sahibi lemiye dün sabahtatı Bina ve arazi vergilerinde iMJirimi Meclis tarafından kullanılmıyan binalarda vergi zammı 2 misii M.B.K. de tasanyı kabul ederse ahıtan vergilerin bir kısnı iade edilecek Ankara 8 (Cumhurıvet Teleks) Bu sabah Kurucu Meclısın \aptığı kısa toplantıdan sonra Temsılcıler Meclısı saat 1130 da Ibrahım Senıl ın baskanlıgında topîanarak bına \e arazi \ergılerı ıle ılgılı 206 savılı kanıınu tâdıl eden tasarının muzakeresıne devam etmıştır Geçen cuma gunu kanunların tumu uzerınde \erılmış olan \eterlık onergesı o gun o\a konulmadıgı ıçın bugun venıden bahıs konusu olmuş \e oneıgenın ale%hınde soz alan Şe\ket Hatıboğlu tasarı daha ıjıce anlaşılmadığından muzakerelerınm devam etmesı gerektığını soylemıştır Bu konuşmadan sonra onerge oylanarak reddedıimıştır Reddedılen onerge Onergenın reddını muteakıp soz alan Saıt Erdınç « Ben bu kanunun adını «Varlık Verdneceğım Bu nısbetlerden vazgeçı Arkası Sa. 5, Sü 7 de Sah 9 Mayıs 1961 ATLAS KİTABEVİ * * „ . c . H. ,: „., Ekrem Alican dün Balıkesir'de konustu Tecrubeli politikacı oldıığunu so>liyen Y.T.PLideri C.H P. nin iktidara Relemiveceğini halkın go7İerine bakarak anlamıs! Bahkeır 8 (Telefunla) Y T P Genel Başkanı Ekrem Alican C H P îl tdare MecliM temsılcı lerınin de katıldıgı bır sohbet toplanttsında gezıleıı hakkındaKi ıntıbalarını belırtmıi \e Turk Va tandaslaımın bır noktadd kararlı olduşunu muşahade ettıgını «bu da C H P M ıktıddra getırmemek tır» demis \e hangı partının ık. tıdara gelecegı henuz ke>tırılemı %ecegını sovlemıştır Bunun u/erıne C H P lıler Alıcan ın rnuşahadelennın mahd ıt bır zumreje da\dtı<iıgını ve janiii olabıleceginı «o\ lemısler, Ahcan da tecrubeli bır politikacı oldugunu duru mu halkın go?une bakarak anlı\a bıldıgını partısını n <ade P nın degıl C H P \e taıafsızlarn da o\larını alabıleı egını ı!a\e etmış • ıktıdara gelebılmek ıçın teskılat annıamız şarttır» demıstıı Biitün pancar alım bedelleri 15 temmuza kadar ödenmis olacak Bu ay içinde pancar müstahsiline 100 milyon lira daha ödenecek Ankara 8 (Cumhunjet Te. Malıve Bakam Kurdaş se nelerden berı pancar mustahsıhne odenemnen pancar alım bedellerının temmuz 15 e kadar odenece. ğını kendısı ıle gorusen bır mu. habırımıze bugun açıklanmıştır Verılen bılgıve gore 1960 ekı. mıne kadar devletın pancar mustahsıhne olan borcu 540 mıl\on İ! ravı bulmakta ıdı Malıje Bakan lığı bugune kadar mustahsıle 330 mıljon lıra odemıştır Gerıve ka. j lan 210 mılvon lıralık bakıjenın 1 odenmesıne devam edılmektedir Bu cumleden olarak bu av ıçındı» 100 mılvon lıra daha pancar alım bedelı olarak mustahsıle odenecektır Bovlece temmuz 15 tari hınde devletın pancar mu«.tahsıh Arkası Sa. 5, Sd. 6 da POLİ> MÜFETTIİjî POLİSLERDE\ DA1AK İEDl 1 Mavıs gunu, Atına nın merkezıne doğru \uru\us vaparak karışıklıklar çıkannağa veltenen komuiıstlen, Yunan Polısı ku\\et kullanarak dağıtmıştır Bu arada vaşın arasında kuru da \anmıs numa\ışçılerı sıvıl elbıa» ıle takıp eden Emnı\etGenel Mudurlugunun Komunızmle Mucadele Masası Şefı Mufettış Papasp^ ropoulos cıddı bır talıhsızlı ğe uğramıstır Kendısmı teshıs edemı\en polısler Mufettışı numavışçı komunist zannıvla vukarıdakı resımde gorulduğu gıbı bır ha\lı tar taklamıslardır Mıllî Bırlık Komıtesıne \akın çevrelerden ogrenıldıgıne gore Komıte sılratle lasarı uzemdekı tetkıklerinı tamamlnarak jenıden Meclıse sev kedecektır İstanbul'da ilmî ve leknilc bir Araştırma Merkezi kurulacak Milli Eğitim Bakanının dün açıkladığına gore, Universite dışında tesis edilecek Araştırma Merkezinde, 147'lerden de istifade olunacak Bakanhğı ile ilgili tetkık ve temaslarda bulunmak uzere çehrımıze gelen Mıllî Eğıtım Bakanı Ahmet Tahtakıhç dun Vılâyette bır basın toplantm duzenlemış ve gazetecılenn sorulannı cevaplandırznıstır îstanbulda ilm! ve teknik bir Arastırma Merkezının kurulacağını ifade eden Tahtakıhç, bu konuda 147'lerden de favdalanılacağını açıklamıştır Verılen bılgıje gore, Araştırma Merkezi Unıversıte dışında olacak devlet butçesınden fı nanse edilecek, gerekırse kendı bunvesı ıçerısınde Enstıtuler aça bılecektır Bu konudakı kanun ta Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Yassıada'da, istimlâk yolsnzluklan dâvasının savunmaları sırasında Asal duşıık Başbakanı «guneş» e benzetti; Akça ise Menderes'in kahvaltı etmeden çalışmağa başladığını ileri siirdıi Yassıadada du n istimlâk yolsuz Iuklan dâvasının sanıkları savun. malarını yapmışlardır Ancak a\u katlarından sonra mıkrofona dâvet edılen duşuk Başbaka n Adnan Menderes, rahatsız bulunduğunu ılerı surerek Dnan Başkanlığın dan m»hıl ıstemıştır Nıtekım, son gunlerde çok zajıflamış olması ve durgun halıjle dıkkatı çeke n Men deresın dun daha da bıtkın bır durumda bulunduğu goruluyordu Yuksek Adalet Dıvanı «Rahatsız bulunduğum ıçın muteakıp toplan tıja kadar mehıl ıstıyorum» dıven duşuk Başbakanin talebını kabul etmıştır Abduîlah Ünerın bajkanhğında devam eden duruşmada ılk sozu a Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Avukatları Menderes'i dün göklere çıkardılar .«. Gümüşpala Edirneye | Bölükbaşı gitti ve döndü hdırne 8 (Telefonla) Adalet Partısı lıderı Ragıp Gumuspala bugun sehrımıze gelmıstn Valnı makam nda znaret ettık ten sonra paıtı merkezinde uvelerıne hıtap etmıs A P nın C H P nın bır \atan cephesı olduğu \e\a dunun ıktıdarının tertıbı ıle kurııl mus bır partı bulunduğu \olundakı dedıkodular vapıldıgından bahseden bır ko\ lu\ e «A P ne şu partının Uoludur ııe de herhangı bır tertıbın mahsuludur A P halkın mevdana getııdıgı \e ona hızmet edeeek bır partıdır » cevabını \ermıstır « C H P \e seçım kazandırmnacagız» dıven bır partılı\e de, «Onu kazandırmı\ acagız, buna ıktı dan \ermı\ecegız demnelım» demış \e tstanbula hareket etmıstıı. ZİVARLT Geı,eT Mİ Örfı Idarece Da\ u'pasa kısldMnda ııe/dr»te alı lan Ggıentıler dun kışlayı 7i\aret ederek >attıkları koğuşları gezmı^ler ve hatıralannı anmışlardır Resımde dun bu munasebetle >apılan merasımden bır an goruluvor ^IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIU |Nato İ konuşmuyor | | C. K. M. P. Genel Baş | = kanı. gazetecilerin sual = = lerini Nasrettin Hoca hi = E kâ\elerı>le karşılıvor = E C K M P Genel Başk Osman E E Blukbaşı şehrımızde kalmak E ta oldugu Parkotelde dun E gazetecılerle goruşmuş \e ; ZZ kendısme »oıulan suallerı ^ ce\ aplandırmıvarak Nasret E tın Hocadan hıkaseler anıat ~ E mıştır ~ ~ Yarın bır basın toplantısı ^ E \apacak olan Bolukbaşı bu ~ = Arkası Sa 5 Su 2 de E , Üç gün sürecek olan konferansta üye devletlerin iktisadî problemleri ve Doğuya karşı takip edilecek müşterek siyaset üzerinde durulacak Bakanlar Konseyi dün Oslo'da açıldı ^ Oslu, 8 (Rl Nato Bakanlar Konseşı bugun saat 10 15 te Oslo Parlamento bınasında iah^maları na başlamıştır Or beş u\e memleketın D şışlen Bakan.ar'nın katıldıgı bu top Arkası >a. 5. S»u i te Gürsel dun geç saatlere kadar çalıştı Ankara 8 (Cumhunvet Telekl) Devlet ve Hukumet Başkanı Or» general Cemal Gursel bugun ogle. den evvel ve sonra olmak uzere makamına gelerek çalışmış ve ılgılılerle çeMtlı konular uzerınde gorusmuştur Ögleden ev\el Imar ve îskân Ba« kanı Rustu Özal \e Bayındırhk Bakanı Prof Mukbıl Gokdoğan ile bazı uzmanları kabul eden Devlet Başkanı fabrıkas\on okul ve mesken konuları hakkında bılgı almış tır Mutaakıben Dnanet tslerı Reısı Hasan Husnu Erdem ın baskanlıgında bır hevetı kabul etmıştır Ba«kan Gursel ogleden sonra geç dtlere kdriar çahsrnıstır Tabtakılıç dunku bagın toplantısında nııııııııııııııııifiıııııııııııııııııııııi= Banka kredileri hakkındaki tasanyı Meclis dün kabul etti Sobotaj sanıkları Başkan Kennedy, feza adamına kahramaniık madalyası verdi «. Kennedy, törende yaptığı konuşmayı mütaakıp madalyayı Shepard'a vermeyi unutunca, bunu karısı kendisine hatırlattı Dırk Stıckker dün yargılandılar Kanun, kredi plâfonunu kaldırıyor ve Merkez Bankasına yatırılan mevduata faiz ödenmesini sağhyor (Yazısını 5 inci sahifenin 6 ncı s ütununda bulacaksmz) Adlî âmirlikten gerekli müsaadeyi henüz almamış olan sanık avukatlarına dün de söz verilmedi Patenti olan ilâçlar da dışarıdan getirilebilecek Ankara, 8 (Cumhunvet Teleks) Kurucu Meclis bu sabah saat 10 da Ibrahım Seml'ın baskanlıgında topîanarak, gundemındekı maddelerı muzakere etmıştır Gundemm 1 maddesınde bulu nan Mılli Bırlık Komitesi uve»ı Sami Kuçuk ve arkadaşlarının îhtıra Beratı Kanununun 2 ve 3 un cu maddelerının yorumlanmasına dair onergesı Sanavı Bakanı bulunmadığından goruşulememıştır Daha sonra Sanavı Bakanlıgı Musteşarı Emın lplıkçı'nın ızahat | vermek uzere Meclıse geldığı bıldırıldıgınden gundemın 1 maddesındekı thtıra Beratı Kanununun ıkı maddesının tefsırı hakkındaki onerge uzerınde muzakere açılmıs tır Sozu çe^en kanun 1894 den berı l u ' t l ı, ^ r u r i u k t e olup bılhassa bazı ıla>, Shepard dun lapılan meıa,ınıde esı ve Amerıka Baskaıı \ardımcısı ların patent hakkını o ılacı ılk ıle bırlıkte. (Feza pılotunun vakavında kendisine verılen bulan fırma^ a tanıma^ta \e bu madalva gorulmektedır ) Arkası Sa. 5, Su. 6 da flazısı S ıncı sahıfedei Sanıklar dnrusma solonuna getirüirken Yszın S incı «abıfede îlk f=z3 aaajrlarmm hejkelı dıkıiecek Gazete »r YAZISIZ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle