12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET ı ı ı ı ı ı ı ı ı l ı ı ı l l ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i M i ı ı m M M 11111111111 ı ı ı ı ı ı ı l ı l ı ı ı ı ı ı ı ı n 9 Mayıs 1S61 Resimli Romaru 55 B A NK E KİN M İ L Y O N L A R I Çizen: YVES SAYOL Ç." 2ABITA ROMANI YA2AN: NİUALKARAMA&tAU 51 Şimdi önlerinde beton nhtımın Dinledikçe Halil öfkeleniyordu: Peki balkonlar, pencereler ne ardından Boğaziçi beliroıişti. Bıdurumda? nanın yan tarafmdaki sarmaşıkla îlk katta zate n balkon yok, ra kanşmıs bitkilerinin arasına efandiaı. Pencerelerse demirli... dalarak Bayan Şef, kıyıya vardı. Üst katın panjurları kapalı... Lâm Ve pervasızca suya atladı. balar yanmadan hizmetçi bir bir Bekir, onu takiben nhtımın kedolaştı, bütün panjurlan kapattı. narmdan aşıp lâstik çizmeleriyle Oktay, teraneyi tekrarladı: suya girdi Ancak nhtımın kena Beğenmedim bu işi... Hiç bennda, yarım metre kadar bir çakıl ğenmedim. yığmtısı vardı. Sonra sular birHalil, kestirip attı: denbire derinleşiyordu. Anafor Beğensen de, beğenmesen akmaktaydı. Bundan dolayı Bekliı, de... Sondan bir evvelki ümid bu rıhtıma tutuna ve çakılları hışırrada. Çaresini bulup içeri girmeli datarak yürüdü. Kayıkhaneye dalyiz. Karl Zander'in ölümünü ga dı. zeteler henüz yazmadı. Bohle ha<edi tezHalille Oktay da ayni şekilde. kikatı öğrenirse bulmamız gere dalgacıklardan sakınarak, çakıllann kssaken delilleri de yok eder. Demiri ra basa basa, rıhtıma tutuna tutu;rleştirirtavında dögmeli... ıasını iına kayıkhaneye geçtiler. k benzeOktay, onun koluna yapıstı: Halil, cep fenerini çıkardı. Işıek.» Haydi öyleyse. | ı etrafta gezdirdi. Yanyana iki Pire Bekir, yollarını keıti: kayıkhaneydi bunlar. Biri Sabrikaıı var) Bayan Şef, Almanın bekçi nin yalısına aitti. lçinde beyaz köpeğir.i bahçeden çıkarmadan ön bir motör, şuraya buraya atılmı? ce giremezsiniz, efendim. Siz lüt boş yağ ve petrol tenekeleri. hi fen, bizi burada bekleyin. donlar görünüyordu. Bir bidon da Bayan Sefin tasmasının zinciri iki kayıkhaneyi birbirinden ayıyoktu. Fakat Bekirle arasıpda bir ran alçak beton korkuluğun üstün zincir mesafesi bırakarak ve bu deduruyordu. mesafeyi kısaltmaksızın, uzatmakBohle'nin kayıkhanesinde i«e sızın disiplinli yürüyordu. Çok dikkatlerine ilk çarpan $ey. matüylü, ince bacaklı, ince başli, ka vi motor odu. lçinde av taklavaba kıvırcık kuyruklu, beyaz yele tından arta kalmıs bazı nesneler li kara bir köpekti. Tam tarif ü vardı. zere bir polis köpeğiydi. önemli Sonra, kapının iki yanına istif bir görevi olduğunu müdrikti. edilcniş çimento torbalarını görBahçe kapısmdan girdiler. Ara düler ve gözlerine inanamadılar. dan kısa bir zaman geçmişti ki. i Oktay. şaşkm: f adır. 3) Ev çerde oynaşan iki köpeğin baso ve Bunların burada ne işi var, î bir para soprano hırıltıları birbirine karış.nlması ne tı. Derken hınltılar cilveli mırıl Bekir? dedi. Bilmem efendim... Bu çimenanın kendi tılar halini aldı. Ve derken Pire 5ana o ka Bekir tekrar belirdi. Arkasında to kıthğmda Alman herhalde karabor^acıhk yapıyordur. Bayan Şef, kurt cnudur, kö'pek mi Terzinin çimento karaborsacıdir anlaşılamıya n bir zebellaya lıgı ile ne alâkası olur? ili olarak kuyruğunu koklata koklata yürüBekir. cevap vermekten âciz, '\da devam vordu Tam mânasiyle fmdıkçıydı. bovnunu büktü. Biraz önceki vakur davranışmdan •ılmaktayız.. Halil, dalgın söylendi: •mdan eski şimdi eser kalmamıştı. Kıntkan Çimento istif edilmiyeceV yer bir sokak aşiftesi rolüne girmişti eni baştan, lerden biri de kayıkhanedir. Ruıza uygun bu aktris... tubette katılaşır, ise yaramaz o:si gerektiPire Bekir, gülerek: lur. Muhabbet tellâüığı da kader(Arkası df varmış. dedi. Uç yaratık böylece iskeleye yolîstanbul Belediyesi izkaya ya landılar. f TtYATROI.ARI Halille Oktay, katıla katıla güım. İş az lüyorlardı. Bekçi köpeği kimbilir 7ENÎ TtYATKO ı .•çiniyoru'.'n. nereye hapsederek Bayan Şefle Saat 18 de birlikte dönen Bekir, onları hâ'.â ;m olduğu r üz A K gülerken buldu : amıyorum. Saat 2] d * bekçi para Arkadaşlar bedbhat âşığı şatüccarları fak sökerken koyuverecekler. Dö YUFKA YÜREKLtNİN BtRt Çarşamba 14.30 da Pazar 11 d« , yazmışlar.. ner gelir evine... Şimdi yolumuz aÇOCL'K TtTATROSTJ iler. Valili çık. dedi Tel: 44 04 09 ,iiliği, duruVe yolun gerçekten açık oldun bura Em 6unu göstermek ister gibi Bayan KADIKÖY TtYATROSÜ :mış. Bura Ş^Ç önden yürüdü. Bohle'ye ait Saat 18 de •nali duru bahçeye serbestçe girdiler. Binavabını ver nın önü çiçek tarhlarıyla doluydu. ÇIPLAKLARI GtYDÎRMEK üstün Yan kısım koruluktu. Sokak üs; çok Saat î l <1« ı ancak 15 tünde garaj ve maiyet odaları kaDAVET bilinden müştemilât vardı. Bahçıu işte ölçü Per?embe günlerl tennll yoktut van Ibrahimin odası da oradayd.. tSTANBÜL BÖLÜMÜ Ssnt 19 de Imkân derecesinde alargadan ge, e vergı ve SONUNA KADAR çüye daya çip çamlarm himayesinde sahile Temsll güntpri: CumartefJİ Pazat şahdır. tndi hırsızlama yürüdüler. Bayan Şef, Saat 21 de yaima alda hep önden gidiyordu. Arkasındaki l en sağlam ayak seslerinde bir tereddüt seSONUNA KADAR zince duraklayıp «Korkmayın, teh I iekçi parapazartesı eflnlon tPm«ll yaktnr, like yok!» demek ister gibi habiTel: Î2 01 Tl lmmalı, lü re kuyruğunu sallıyordu. Dönüp er verilme yine yoluna di'vam ediyordu. ÜSKÜDAR BÖLÜMÜ tki saat kadar sonra bekçl, yanında fnlh hlklmi ve üç jandarma olduju halde döndü. Hâkim, ihtivar kadının suya düştüğü yeri iyiden iyiye muayene etti. Fakat tnhaf değll mj? Orada bnlunan sazlar kmlmamjştı bile... Islak toprak üzerinde de kadının kaydıgım gösteren bir emare yoktn. Sanki Gülendam ınya atlamıştı!... Hâkim: «Bu basit bir kazaya pek benzemiyor dedi. Bu sözleri duyan Parizot ürpermekten kendini menedemedi. Hâkim tekrar söz alarak: «Ce set yarı yarıya çamura saplanmış dedi. Demek oluyor ki düştükten sonra yer degiştirmemiş. Halbnki bakın kenardan ne kadar uzakla durnyor. BD mesafe dikkatle ölçülsün ve rapora dercedilsin...» O sırada uzun değnekler getirdiler ve bunların yardımiyle Claire'in cesedi kenara çekildi. Jandarmalar da suya girerek kadını drsarı çıksrdılar ve otların üzerine yatırdılar. Sonra çamur ları bertaraf etmek için cesede biraz sn döktü ler... Bir da kereye ko: baya nakl, siniz, dedi? tiyecefim, miyor. De Kanserden koruyan sigaralar Amerikalı Dr. Ernest Wynder, kanserden koruyan sigaralar yapmak iddiasındadır. Yalnız 5 yıllık bir tecrübe devresi lâzım. ••••••••••••••••••••••••••••••II Sijaranın cijer kanrari yaptığı haklnnda ardı araıı gclmiyan yaıılar yazıldı bugünlerde. En atesli Uraftariarı bile bu iddialar karşınoda ligaranm avukatlığını kolay kolay yapamaı olmuslardı. Bütün bu iddialara ragnton dünyamn heroen her köıesinde tiryakl layıaı artıyordu ama ne d* olıa herketin içJne bir kusku düşmüstü. «Aeaba?» öyl« ya, kanacr bu. Şakau yoktu. Bunua için bir Amerikan hekiminin ortaya çıkıp da «Ben kartseri •••IIIIIHIIIIIIIMIllllllMIIIIItlllnnıg LEMİNDE Fesfivali Operatemsilibn gece başlıyor titanfcu! Sanat Festivalinin dördüncü gün faaliyeti olarak, Devlet Opverası Tiyatro Bölümü bu;{ün laat 21.15 te Tepebaşı Tiya.Vrosunda, Menotti'nin Konsolos Operasını temsil edecektir. Konsolosta Magda Sorel'i Belkit; Ajan, John Sorel'i Nevzat Karatekin, Mr. Kofner'i Ayhan Bar*n, Anneyi Nejdet Biber, Polisî Hilmi Girginkoç, yabancı kadını da Selma Aktun» oynıyacakür. Konsolos, 11 mayıs persembe günü, gene ayntt yer Te aaatte tekrar edileeeklir. ir ORKESTKA : 10 mayıs saat 21.15 de Istanbul Festivali senfonik konserlerinin ikincisi verilecektir. Şehir Orkestrasının Şan Sinemasında vereceği bu konseri Cumhızrbaşkanlığı Senfonik Orkestrası Şefi Bruno Bogo idare edecektir. Konsere Piyanist Mithat Femnen solist clarak katılacaktır. • * • RESfTALLER: Festivalin birinci hafta resitBİleri, 10 mayıs çarşamba günü laat 18 de Tepebaşı Tiyatrosunda başhyacaktır. Çarşamba günü verilecek resital. Devlet Operası solisti Ayhan Baran ile Cemal Reşit Rey'e aittir. Perşembe günü aaat 17.30 da Tepebaşı Tiyatrosunda viyolonist Ayhan Turan tarafından Piyanist Verda Ün'ün eşliğinde bir resital verilecektir. Bunu cuma günü saat 1730 da Tepebaşı Tiyatrosunda çellist Feyha Talay ve piyanist Verda Ün'ün resitali takip edecektir. TÜRK FİLÎMLERİ TARIŞMASI TARIN GECE RAŞ'.IYOR : îstanbul Belediyesi tarafından ilk riefa düzenlenen ve büyük bir ilgi toplayan îstanbul Sanat Festivalinin ııiTK »: :ınieri Yanşması» da varın gece Yeni Melek Sinemasmda başlıyaeak ve bir hafta sürerektir. Yarın gece Ayşecik Şeytan Çekici fümi halka ve iuriye Eösterilecektir. MİCHİGAN OPKTSTRASI : Amerikalı tamnmış orkestra şeii D W. Vevelli'nin ıdaresinde şehri nıızde bulunan Mi1 '""" fhıgan Üniversite Stnu.î.ık tSüiıdosu dün saat 18 de Fen Kakültesı konferans salonımria ilsıyle karşılanan biı Minrr vermıştır Orkestranın S4 müzisyeninden 27 sini kızlsı teskıl etmekteriır Seîmi ANDAK IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIlllHIIIIII» yapaa degil, kanaerden koruyan takilerin birikmesini hızlandırmak •igaralar icat ettim» demesi yan yeter. kılar yaptı, büyük ilgi topladı. 3) Dr. Wyuder araştırmaların Dr. Ernest Wyuder buluşundan pratik yör.ünü de söyle açıklamışemin, yalnız insanlar üstünde ya tır: pacağı teerübelerin kesin sonucu Tütünün «temizlenmesi» işi konu açıklamak için 10 yıllık bir za lay değildir ama bir kere başaııman istiyor. lınca ilkin hayvanlar üzerinde d<?Wyuder «Sloan Kettering Ensti nemeler yapacağız. Olumlu sonuç tüıü» uzmanlanndandır. «Amerikan alır almaz da insanlara geçeceğiz. Kanser Araştırma Cemiyeti» kar O da başarı ile sona erinc e sigara şıaında buluşunu söyle anlatmış fabrikatörlerinden metodumuzu tat bik etmelerini istiyeceğiz. Ancak tır: « Sigara dumanında kansere insanlar üstündeki tecrüb^ler 5 yıl «ebep olan maddeler bulunduğu sürecektir. Bu tecrübeler sonunda tecrübelerle anlaşılmıştır. Fakat sigaralarımızm gerçekten kanseri yine bu dumanda «kanseri önliyen önleyip önüyemcdiğini kesin olarak söyliyebil^ceğiz. kimyevt maddeler d» vardtr.» Dr. Wyuder şimdiden tütün duWyuder tezi 3 noktaya dayanmanmdaki tehlikeli maddeleri sümaktadır: 1) Tütün dumanında kanserle zficek özel filtreleri üstünde inceilgili 3 tip madde vardır. Birinci lemeler yapmıştır. gruptaki maddeler kanserin meyTütünü, yanarken meydana gelen dana gelmesine yol açar. tkinci zararlı parçacıklardan, kimyevî gruptakiler birincilerin etkisini maddeier vasıtj.sı ile. temizlemiye hızlandırır. çalışmıştır. Bir yandan da «antiFakat üçüncü grup maddeler eancerigene» maddelere ilişmiye«antieancerigene» dir. Yani hasta cek bir «daha iyi vanma» yolları araştırmaktadır. lıfm gelişmesine »ngel olurlar. Bütün bunlar tütünün tadında 2) Şu halde, «kanser önliyen» sigaralar yapabilmek için tütün değisikük yapmıyacak mı acaba? dumamndan birinci ve inkici grup Dr. Wyuder bu r.n=mli soruyu maddelerirıi çıkarmak, üçüncü grup cevapsız h:rakmıştir. Hasanı Abolyont'tan Hasan Beyhan Köyümüz, Bursadan Izmire g yol üzerinde, Abolyont gölün» miş yarım adadır. Okulu h Hamid devrinde yapılmıştır. manın ada sahibi rahmetli j Keyin değerlı yardımları ile kitaphk kurulmuştu. Halkev kalkınca bizim kitaplar sandıkl' heyet odasına kondu. O zamand* beri kimse bir şey sormadı. (Ddoçrusu sordurmadılarV tnkıl; tan sonra dolaplar açıldı. Nail !• yin 20 30 cilt Fransızca kitapları dan başk^ bir sey çıkmadı. Yei den bir kitaphk kurmak için fc liyete geçildi. Değeli yardımla' nızdan faydalanmak için sizi r hatsız »diyoruz. Hasan Bayhan Abolyont Köyü Okuma Oda.'îi BBur? CEVABIMIZ: Düsiik Demokrat Parti iktidaı nın isledıŞi an a§ır suçlardan bi d P Halkcvlerini kapatması olmu tur. Kapannn 500 den fazla Halk cvinin kitaplıkları âdeta yağmr Pfülmis. huralardan calınan kitap lar kilo hesabiyle eskicilere satıı mıştır. Abolyont köyü kitaplıgı df bunladan biridir. 1 Poz değil, lilim de de*il. Pascal Pctit sahideıı örçü örüyor SON ICATLAR t «Hazır ol... Nişan al... Konuş.. ki'.ıl sualar halnıe getirmektedir. Yeni çua tabancalarının yaptığı Bu şualar gözle görünmezler ve ısı çualarından farksızdırlar. iş işte budur. Konuşmayı dinliyen şahıs, elinAsker, polis ve âmme hizmetı Brigıtte Bardot, Pascal Petit. en gören diğer sivil memurların ıh. deki silâhın ağızlığını kulağına tiyacı düşür.ülerek yapılmış olai) dayar tnfra kızıl şuaları, onun ele avuca sığmaz filim yıldızlan rreftJe çarpar. Ve bile bugünlerde hanım hanımcık bu silâhlar, sel baskını, yangın Mİâhındakı zelzele v.s gibi mühim ve âcil ha böylece tekrar ses haline gelir ve örgü örüyorlar. Örgü giyecek ya!reket etmeyi gfrektiren durumlar kelimeler teşekkül eder. Şimdilik Şua silâhları ancak nız modıyı fethetmekle kalmadı. da beşeriyete çok faydalı olacakdüz arazide muvaffakıyetle kulla Bir «hobı», modern bir »ğlence ve tır. Şimdi nasıl konuşulduğunu gö nılmaktadır. Duvar. s;k orman, merak oldu. Biraz kapris bu Biraz relim: Konuşacak şahıs silâhını tepe gibi yerlerde i^ görememek başdöndürücü bir yaşayıştan ııuıtedir. Diizlükte ıse, yarı çapı beş mal hayata dönüş özlemi. Biraz da alıp omzuna dayamakta ve ko. nuşmak istediğı kimsenin silâhına kilometre olan bir saha içerisinde psikoloiik. Örgü örmenin sinirleri nişan almaktadır. Sonra tetiği çe net olaraK kelimoler tesbit edilekerek hususî ağızlığa konuşmak bi.'tneKtedir 12 voltluk bir batarya dinlendırdiğine inanîyor psikologladır. Şilâh bu konuşmayı infra. silâhın çalışmasını sağlamaktadır. lar. Keîime ateş eden silâhlar Yıldızlarda örgü merakı başlcdı Emekli Sandığından şikâyetler Samsun'dan imzası mahfnı bir okuyucu yazıyor: 1) 10 yıllık bir aralıktan sonra. tekrar ,nemurluğa girdim 2) Emeklilik hakkımin tekrar devam hususundaki yazışmaya, Emekl. Pandıffı. istifam sırasında Sandıktan çekmiş bulunduğum kendi paramın, son tayin tarihinden itibaren en geç bir yıl irinde •. • ' 5 faizi ( ile birlikte bir defada Sandığa ya ifalyan modasmdan çizgiler ttalyan raodasınn bahar ve yaz Seçtiğimiz modellerden biri beyaz için güzel sürprizleri var: üstüne kavun yeşili karışık çiz* İnce be! giü bir koton rob. Kolları kaba* Yuvaılak * Kabarık kollar. Ama barr.baş rık, beli sıkı, kalçaları yuvarlak, ka bir kabarıkhk bu. Eskilere hiç eteği dar. Tıpkı yukarıda anlattıbenzemiyor. Omuz düşük te dirj ğımız gibi. (solda) sekle omuz arası kabarık. , öbürü: grisiyah emprime. Ana çizgiler birincinin eşi. Kabarık kol, ince bel, sıkı kalça, dar etek. Ama, birbirine bu kadar benzerlerken, ne kadar değişik görünüyorlar. Günün modasımn son sözüne uyup yine de kimselere benzememek sanatıdır bu. Zarif kadın bu sırrı bilir. 7.27 Açılış ve program 7.30 Iki marş 7.35 Sabah plâkları 8.00 Haberler 8.15 Yurttan sesler 8.40 Küçük konser (Bach «6. Brandanburg Konçer'f tosu.) 9.00 Kapanış. (. 11.57 Açılıs ve program 12.00 n Iki marş 12.05 Şarkılar (Zeki 1? Müren) 12.30 Öğle melodileri 13.00 Şarkılar (Gülizar Ersel) i 13.15 Haberler 13.30 Şarkı 12 lar (Behıye Aksoy) 14.00 Es m naf ve sanatkârlar saati 14.10 Ha Henri Rene ve Kostelanetz Or kestraları 14.30 Amerikadan müzik (G. Gerswin «Piyano kon az14. çertosu») 15.00 Kapanış. Gü 16.57 Açılış ve program 17.00 15.0 Çay saati melodileri 17.30 Rad1 yo Karma Fasıl Heyeti 18.00 17.' Pan Dans Orkestrası 18.20 Ki i7.r tap saati 18 30 Türküler (Mu 17.4 zaffer Akgün) 18.45 Haberler 1 19.00 Çeşitli stüdyolardan Sizi 19.30 Olaylar ve yankıları 19.1 19.45 23 Nisandan 27 Mayıs'a Olc. 20.00 Yassıada saati 21.00 Mo Mazart «10. Senfoni» 21^0 Şiir Yas dünyamız 21.30 Şarkılar (Sa TokE. lih Dizer) 22.00 Çeşitli stüdyo Mod( lardan 22.30 Büyük yazarİar 21.45 ve şaheserleri 22.45 Viyolonist istek. Darvaş 23.00 Haberler 23.15 akşar Gece Müzik minyatürü 23.40 Gece kadd melodileri 23.55 Program gecer, 24.00 Kapanış. panış. • İSTANBUL Saat 15 te Pire Bekir, onun vereceği işareti kaçı'rmamak ister gibi,'bakışlaSELMA rını hayvandan ayırmaksızın yüTemsil «tflnlert: Cumartetl, Pazar rüyor ve raporunun eksik kalan Saat 18 de kısımlarını tamamlıyordu: SELMA Tek korkum bahçıvan IbraSaat 21 dp himden. diyordu Her zaman SABIR VE SEBAT böyle midir bilmem ama bu gece Cuma günleri temsil yoktur. pek tedirgın bir hali var. Kulübe. programsiyle sahil arasında mekik dokuBCLVAR TlTATROStJ arkılar TAĞMÜRCÜ du. Bir aralık yattı sanmıştım, laberler Suara 21.18 baktım soyunmamış bile... Aman » sabah bir Çarsamba. cumarteal. paxar ihtiyath ol, Bayan Şef! ^olistier matlne 10.15 Bayan Şef.e ihtiyat tavsiye eder,idi 9.00 Tel: 21 13 31 ken kendi bir ihtiyatsızlık yaptı: İJVic DamoBir kuru daha bastı, kırdı dah... ı'dan şarkıIstanoui Tiyatromı Kuru bir ses çıkarttı. PtÇ KURUSÜ Bayan Şef, hemen duraklayıp, jgramlar Heı akşaın 7) de. burnu ilcrde, kuyruğu dimdik fer.Jrkestrası Carçamba tenıllâtlı ma vaziyeti aldı. 20 Nevin DematlriR. Cnmartes) Pazar 1IL30 da Bekir fısıldadı: ılar 12.45 Te) 44 «3 3C Hayvan tehlike sezdi. Aman kılıfif müzik ?ndan özetler mılda.nayın. KÜCÜK SAHNE i 13.45 MuO anda sahilden bahçıvanm hay türküler kırdığ.nı duydular: SAMANYOLU ıüzik 14.30 Bre kim var orada? Sdal 21 de şarkılar Cuma, Cumartesi, Pazar matlns işte o anda üç erkek, bazı haV17 d* T P I : 44 03 1* vanlarda değme insanda bulunogramlar mıyan bir zekânın bulunduğuna OPERA n şarkılar şahit oldular. Bayan Şef'teki tez f Akparay) tOrkestrası sezi şaşılacak şeydi. tbrahimin seA F A C A N :deon Birliği sine bir havlayışla cevap \'erdi. Cumartt*»ı. Hazaı matlne n sesi 18.15 Ama bu havlayış kendi havlayışı Çarçamba. 1S.15 suvare ».15 Haberler değildi. Sanki bu yalıya ait bekTe\ 21 57 25 günler 19.30 çi köpeğin baso havlayışını tekan 19.45 27 rar ediyordu. Fundalarm arasında LALK U R A L O Û L U gün 20.00 bir dolandı döndü. «Deminki çatır6 TİYATROSU 21.00 Necdet tıyı ben yaptım.» demeğe getirdi. (Eski Tan Sinemasında) arkılar 21.30 Bahçıvanm seslendigi duyuldu: Hct uün saal 13 15 tr gelişmeler Şen«in demek. Kayzer°... U ! BECERİKLİ KAYNANA lüziği dinleyici yuma ha!... Uyuyacak gece değil, Knnıpcıı 5 perde Devamı yarın Kayzer! aberler 22.45 Bahçıvan, kulübesine doğrıı gitHer alcşmn 21.15 te 23.15 Muallâ Muti. Artık yollar: serbestti. Bayan I Cumarti'fi P:ızar Matine 15 te alar 23.45 Bu Şef, emniyetle yürüyerek onları M İ S AFİ R .ziği 24.00 Kasahile ulaştırdı. Yine kuyruğunu I (Komeciı 3 perdp) sallıya salhya işaret veriyordu. Tel: 48 07 40 BAY OSCAR: P \ l II , 248 PKOF. NİMBÜS'ün MACERALARI:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle