19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALll Mans 1961 Dünya kupası finalistlerinin gözü Norveç'e çevrfldi jBreziİYa Millî lakutunın kaptanı Osloya varan iak ımımız aun d sıkı bir antrenman yaptı Maça çıkacak ekipimiz bugün açıklanacak Norveçte tahmin: Berabere Oslo, 30 (Hnsnsı) Dunya Knpası eleme maçları dolayısiyle burada çarsamba zunu (varın) N'or( \rkası 5. sayfada) Baba Santos Futbola nihayet veda ediyor Nılton Hayat hikâyesini de yazacak 4LMANXA'DA BtR TÜRK Almanya'da tahsılıne devam ederken aynı zamanda futbol da oyna van Ferıkov solbekı Yaman Cora hakkında Alman basınında sıtavışkâr v azılar çıkmaktadır Yamaı'ın ovnadığı SC Pr»uben, son vaptığı maçta rakıbı Sportfreunde'u 2 1 mağlup etmış ve bu raaçta Yaman çok guzel bır ovun çıkarrnıştır Yukarıdakı resımde Yaman rakıbı ı l e mucadele ederken gorulmektedır Rıo de Janeıro, 30 (Hususî) Geçenlerde 36 vaşma basan Botofago ve Brezılv a mıllî intbol takımının cıhansumui şoh retlı solbekı Nılton SaMtos o numuzdekı yıl Şılıde yapılacak Dunya Kupası maçlarından sonra yeşıl sahaya veda ede cektır Dunyanın gelmış geç mış en ıvı beklerınden bırı o lan Santos, hayatını yazacağı nı açıklamıştır. 63 defa ıle Bre zılvanın en fazla aııllî formavi gıyen oyuncusu olan N Santos gerı kalan hayatında antrenor olarak vazıfe gorecektır. Spor Toto mükâfatları Ankaıa 30 (CumhurıvetTeleks) SporTotoda 38 ıncı hafta kuponlannın tasnıfı ve ılk değerlendmlmesl bugun bıtırılmış ve brut olarak şu netıceler alınmnt r 12 bılen 30 kışı 7 813 80 11 bılen 658 kı<ı 356 25 er, 10 bılen 5677 kışı 41 er 9 bılen 29394 kiM ' 50 ser lıra alacaklardır îkmcı değerlendırılmeve baslanmış olup, katı netıceler vann alınacaktır Yunanistan sporda hamle yaptı Atma, 30 (Hususî) Voleybolda bır hamle vapmağa ka rar veren Yunan Voleybol Federasyonu, meşhur Yugoslav antrenoru S Grantanovıç'ı an gaje etmıstır S Grantanovıç 1 hazırandan ıtıbaren Yunan takıtnını çalıştırmağa başlıvacak tır *¥* Önumuzdekl gunlerden ıtıbaren Fransız Pıngpong antreno ru Erlıch 20 Yunanlı Pıngpong cuyu çahştırmağa başLvacak tır Erlıch Yunanlı Pıngpongcu 'an ıstenılen sevıveve getır mek maksadıvle Yunan Fede rasyonuna vardım etmektedır Kurt Kaptan Lefter, Metin ve Neeni Pnppo S» ndronnn nnaretınde dun (Hloda O*'o L o n d r a IsUnou Telefotr» C U M H U R İ Y E T <KP antrrnman vıparken Atletizm Federasyonu basın toplantısı yapıyor Atletızm Federasv onu Başkanı tsmaıl Hakkı Gungor bugun saat 14 30 da Bolge bmasmda bır basın toplantısı yapacaktır Ismaıl Hakkı Gungor bu toplantıda saha ve tesısler hakkında ızahat verecek ve malî mevzular uzerınde konuşacaktır I Yelken sezonu 11 Haziran'da i açılıyor | Yelken sezonu 11 hazıran pazar gunu parlak bır merasımle Fenerbahçe kojunda açılacaktır Butun klupler teknelerını hazırlamışlar ve çahşmalarını da hızlandırm:>lardır Ilk musabakalar butun sınıflarda olacaktır (Arkası 5. savfada) SCHÎMELÎNG Nazı AlmanyaMnın en şohretlı boksoruydu Frilz Waller güneylilere şans veriyor Frankfurt, 30 (Hususî) Kai serslantern ve Alman mılll takımının dunyaca meşhur eskı \ıldızı Frıtz Walter, futbolu bırakalı epey olu>or, fakat hâ la eskısı kadar populer bır sı madır Almanjada ıkıncı s n ı ' bır kulup takımını çahştıran Frıtz Walter, geçenlerde kendı sıvle mulâkat yapan bır Ital (Arkası 5. sayfada) Ordu takımımız bugün Yunanistanla oynuyor Diğer karşılaşma ; Fransa Hollanda Ankara Ordulararası Dünya Şampiyonluğu finali: SCHMELİNG PATTERSON'A RAKIP BULDU Washıngton, 30 (Hususî) Eskı rıng krallarından olan meşhur Max Schmehng, agır (Arkası I. »avfada) KALEGEROPULOS 30 (CumhurıvetTeleks > (Arkası 5. cayfada) M. Tunçalp Bölge Basket Ajanı Ha darpaşa L,sesı Beaen lerbıvesı Beden Eğıtımı oğretmenı olan Muzaffer Tuncalp Yarbav Sıtkı Gokturkten boşalan tstanbul Basketbol Ajanlığına tavın edılmıştır Başanlar dılerır Johansson Liston ile döğüşmek istemiyor! Bern 30 (Hususî) Sâbık ağır sıklet dunva boks şam pı\onu Isveçlı tngemar Johansson tertıpledığı bır basın toplantısında kendısıne mey Yılın en başarilı Ajan ve öğretmenı 22/23 mayııta Bursada vapı lan Lıseler Atletizm Şampıvonasında îstanbul Atletizm Aianı Eşref Aydın îıe Denız Lısegı Beden Egıtımı Öğret menı Yuzbaşı Dogan Acarbav Galatasaravlı volevbolcalar bır maçta ta'ımat alırken yılın en basanlı Ajanı ve öğretmenı olarak avrı avrı Umum Mudur tarafından mukâfat almışlardır. tstanbul a : dına ıftıhar edılecek bu muvaffakıyetlennden dolayı ga zetemız de kendılennı candan tebrık eder ve nıce başarılarını Turk atletızmı adı Haber aldığımıza gore Galatasa ler klup ıdare hevetımn verdıklena temennı ederu ray voleybol subesı kaptanı ve ıda rı bazı sozlen yerıne getırmedıklerecılen ıstıfa etmışlerdır Idarecı rını soylemektedırler Tichy, formunun zirvesinde Budapeşte 30 HJSUSI) Turk futbol meraklılarının >akından tanıd kları Macar mıllı takımının şohretlı soliçı Lajos Tıchv son maçlarda çıkardığı ?ahane ojunlarla yerlı ve v abancı sevırcılerı buyulemıstır 25 mart 1935 te dunvava gelen Honved ve Macar mıllî takım • mn değışmez vıldızı Tıchy ha !en formunun zirvesinde bulun naktadır Tıch bugune kadar 42 defa cA. ve 11 defa «B» mılli takımmda ojnamıştır dan okuvan Amerıkalı sı>ahı boksor Johnny Liston la rıng te hıçbır zaman karşılaşmıva cağmı sovlemıştır I Johan sson sozlerıne devamla «Ben her şeyden evvel sportmen bır adama kıymet vermm halbukı şımarık Liston gangsterlerle ışbırlığı vapacak ka dar alçalmıs bır kımsedır > demıştır. BEHBIT CEV4NSİR D t N K t M4ÇTA SEMtH ULüTÜRK ILE RAKlBt Sivori kaza geçirdi Roma 30 (Hususî) ttalya nın Juventus Kulubunun Arjantın asıllı şohretlı solıçı Sıvon, pazar g*cesı bır otomobıl kazası geçırmış v e Cankurtaran araba. sıyle hastahaneye kaldınlmıştır Doktorlar tanınmış futbolcuvu muayene ederek uç gunluk ra por vermışlerdır Sıvon bu yuzden mıllî takım kampına ıltihak edememıştır MOTOSİKLET KROSL. Avrnpa motoıiklet kros miı sabakanna D.Almanva, lareç, Polonya, İngıltere, B. Atmsnva, Çekoslovakya ıştirik »tmışlerdir. Resimde Çek y»nsçısı J , Hrebecek d» gorfllflyor. Teııis turnu vası oynaıııyor Tenıs Tesvnk Turnuvası dun saat 14 00 de Tenıs Eskrım Dağcüık Klubu kortlarında başlamıştır Musabakalar geç saatlere kadar devam etmış ve 25 maç vapılmıs IIIIIMlHIIMIIMIIf tır Turnuvava fazla savıda terusçı ıştırak ettığınden turnuvanın hangı gun hıteceğı henuz bellı değıldır 6. Saray voleybol şubesi dün toptan istifa etti (Mu htelif Cins Malzeme Satılacaktif) Aşağıda cınslerı bıldırden muhtelıf kalem eşva karşılarında gosterılen tarıhlerde açık artırma ıle satılacaktır Tâlıpler satışla ılgılı şartnamevT gormek ve mutemmım malumat ıcın Ankara'da Kızılay Gerel Mudurluğu Tıcaret Mudurluğune v e Etımesğut Merkez Depo Mudurluğune Istanbulda Kızılav îstanbul Mudurlujhıne muracaat edebılırler Mezkur makeme pazardan mâada her gun mesaî saatlerınde Etımesğut Merkez Depo Mudurluğunde gorulebilır SATIŞ GUNLER1 1 30 5/1961 saiı a) b) c) Dıkış tnakıneleri (Muhtelıf marka avaklı ve kollu) Kalay ve nışadır Inşaat malzemesı (ÇIVT. cam, boya, vernık v s ) Çıvı ve cam ıçın kapalı teklif de kabıü edılır Türkiye Kızılay Derneği Genel M"dürlüpiirıden: îstanbul Gâmrükleri Başmüdürlüğü ASKERI KONTEOL GRUPUNDAN Aşafıaa cıns ve nnktarları ı l e CÎF kıvmetlerı vazılı eşyaların 9 6 961 tarıhmae saat 10 da Tophane Nasretı>e Canııı arkasınaa satıs salonunda açık arttırma suretıvle satışlarının vapılacağı ve t e m n a t ı n m 8/6 961 gunune kadar kabul edılecegı ılan olunur (26445) Kıymet ı Temınatı Satıs K, EşTanın cınsı Miktarı Lıra Kr. Lır» Kr. Ambarı 1151 • 794 1133 580 1142 1143 4703 700 730 Traştan ciidiniz oluyorsÇ 2 2 6/1961 cuma a) Gıyım ve ev eşyası (çeçıtlı'», b) Kumaşlar, bezler ve parça kum»$lar, 366 a) b) i%l sala 'vîuhtelıf cıns ve boyda halı v« kılun Yun oamuk, keten, ıpbk, fılo? v s eşva, 47n 122 4745 2951 5354 5422 Natamam elektrıklı traş makmesı 497 adet E l e k t r o cıhazlardan n a t a m a m elektrık supurgesı Demırden caraskal m a k a r a ve zıncırden m u t e s e k k ' l p angalı 4 takım Demır testere makınesı ( m a d e r l e r ı n ışlenmesırei Porselen kunk bcru değışık e b ' a d d a çatlak k ı n k Fasenesız oamuk m e n s u c a t 16441 metre Mumlu kağıt 4698600 aaet \ ıda açma tertıbatlı torna tezgahı komple •îejenere kauçuk K u r u l m a m ı ş sınematograf makınesı, noksanı v a r d ı r Rejenere kauçuk Tona makınesı 1 adet Rejenere kauçuk E l e k t n k pıll k u r u 4056 adet AMtlık alkon D Kılo 225 D Kılo 150 Kı.o 3040 D Kılo 6282 K n o 9500 D Kılo 3420 Kılo 709 Adet 1 Kılo 550 Kılo 194 Kılo 30000 D Kıio 5100 Kılo 7940 Kılo 1820 Kilo 232 olduklarına 22363 00 9000 00 6000 ro 43117 00 14250 00 15441 00 5C52 00 60000 00 34425 00 24470 00 ı20000 00 64431 00 55580 00 8112 00 18000 00 daır belg» 3360 00 1350 00 900 00 6467 55 2137 50 2500 00 757 80 9000 00 S163 75 3670 50 i&OOO 00 9664 65 8932 50 1216 80 2700 00 aranır. tmınonu 10 Ha»kcv 6 4 Haskov 64 Gulhane Zevtın B 3 Zeytın B 1 Haskoy 64 Zevtın B 3 Zeytın B 1 Salıpazarı 2 Emınonu 11 Gulhane 52 Emınonu 15 Emınonu 11 Çubuklu B terkıbinde sabunbulunmıyan, traş fırçasına ihtiyaç bırakmıyan ve aynı zamanda bir krem vazifesi gören Glider traş müstahzarını kullanmız Satıça ıstırak edenlerden Tie ar*t, Sanayı ve Zıraat Odalanna kayıtlı 4 9 6 1961 cuma a) Demırcı malzemesı (nnibtelıf cına) b) Çeşıtb derrır ve maden malzeme ve hurdalanflemotor hurdaları, 5 13 6 19W salı aı Muhtelıf cıns kamyon, kamyonet ve çeşıtb vasıta motorlu C254S1) Engeç 15 hazıran 1961 de açüacak ORTA ve LISE BVITIHANLABINA HAZBRLIK YAZ LİSAN Kurslarma BERUTZ LİSAN OERSANESI Utıklâi eaddesı 300 Sumerbank sokağı ^ğrencj kaydedılmektedır Tuccar ve !>ıuuyıcılere Malî muşkullennızı gıder menız, ışınızı gelıştırrrenız mumkundur. tzahat ıstevınız îstanbul P. K. 686 1 aret Kanununun tayın eyledığı şeraıtı ıfa ederek 25/4/1960 tarıhınde kesın olaraü teşekkul eden, ıdare merkezi Adana ve ış merkezi Îstanbul, îstıklâl eaddesı 219/6 No da kâin Aksıgor ta Anonım Şırketının Sıgorta şırketlerımn murakabesı hak kmdakı 7597 sayılı kanunda kayıtlı evrak ve vesaıkı terdl ederek ıfası lâzım gelen kanuni muamelelen ıkmal ve gerekh temınat akçesını ıtâ etmış olmakla Türkıye Cumhurıyet hudutları dahîlmde yangm, naklıvat ve kaza branşlarında muamele vapmağa mezun bulunduğu ılân olunur Ticaret Bakanlığı İçticaret GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kiralık Kat Emırgân, Baltalımanı ust >ol sokak 12 No. da denize hâkım, manzaralı kat kırahktır. Içındekılere muracaat Telefon: 22 38 41 BİR VVILLIAMS M ü ST A HZ A RID I R g 4 ŞBHUIN OTOMATİK'ÜTÜLERİ'M %TERCİH EDİNİZI GARANTİU İstanbul Defterdarlığından: Sınger Sanajı Anomm Şırketının (2 595 000) lıradan ıbaret bulunan kuruluş sermayesı, bu kere, 10'5/1961 tarıhlı ve 1259 sayılı Turkıye Tıcaret Sıcılı Gazetesı ıle neşır ve ılan olunan şırket ana sozleşmesının değışık 6 ıncı maddesı ıle beherı (1 000) Turk lırası kıymetınde (1792) hısseye bolunmuş (1792 000) lıra ilâvesı de (4 387 000) lıraja çıkarılmış ve artjrdan ışbu (1792 000) lıra sermayeye terettup eden (26 880) vırmı altı bın sekız yuz seksen kra damga resmı, 23 5 1961 tarıhlı ve 693397 sayılı makbuz mukabıhnde Resım ve Harçlar Veıgı Daıresı Mudvirluğu veznesıne yatırılmıştır Keyfıyet, Damga Resmı Kanununun 39 jncu maddesı geıeğınce ılân olunur (26447) Sainte Pulcherie Fransız 0. Okıla Okulumuz oârencalerinden sınıf geçmıyenler 1960 hazıraıı sonuna kadar kayıtlanm yenılemedıklerı takdırde. okulla alâkaları kesılecektir P AL LA DI ü M R E V Ü S Ü YARLN AKŞAM TAKSİTLE I SATIŞLAR * RflDVAN UMAY MAÖAZALARI BeyaCin, Tokatlıyan Pasajı Slrkeel, Tramvay Dorafti ATLANTİKİMPORT EXPORT PARASIZ IZGARA A R T E Z Y E N Sonda] ve su ı»leîini2 ıçın en tecrubelı firmB Y. Mtihendis Ertnfnıl tleri Bahçekapı Umum Sıgorta han 409 Tel. 22 46 92 Spor ve Sergi Saraymda Matıne* 18 00 Suare: 2115 BJetler Spor ve Sergı Sarayı, Beyoğlu Şehlr Gaknsı ve Beşıktaş Gurel Sıneması gışelermde Op. Üroloğ Dr. Süreyya Atamal Bevliye Mutehassısı Taksım, Sıra»elvüer 105 4 î e l e l o n : 44 57 !44 » J Almanva'da \apacağınız alış verışlerde ehnızden tutacak ve butun sennslen ıle sızlere hızmet edecek Turk fırması ÇEŞİTLİ MAL YÜKSEK TENZILAT İTİ KALİTE Ayrıca: Turk Tuccarları ve Muteahhıtlerı ıçın her tıpte yol ve ınşaat makmeleri, endustrı âlet ve makmeleri ıle saır yedek parçalara proforma faturalan temın edılır ADRES: ATLANTIK FRANKFURT/MAIN TAUNUSSTRASSE 47 (Gar karşısmda P A A yanmda) IGA'dan YAZI ve HESAP Makine Tahsisi Alanlara Proforma Faîura Verilir. 84 51 tarıfe, 156 kotada kayıtlı REMINGTON vazı makınelerı ıle 84 52 tarıfe 157 kotada kavıtlı Remıngton Hesap makmelen içın Bırleşık Amerıka uzerınden PROFORMA FATURA verıvoruz Tahsısı alanlara kolaylıklar gosterılmektedır Muracaat: REMINGTON TURKIYE MITVIESSILLIGI Bankalar Cadde^i Hezaran Han Galata İstanbul Tel 44 % Z' MIMMMMIIIHHMIMMMMMMIMHIMI«MMMMItllMM»»>Mim« HMIMHHM»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle