16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎKÎ Ingiltere'de yakalanan son Rus casus şebekesinin içyüzü CÜMHURtYET 31 Mavıs 1961 UIIIIIIIIII ııııııııııu HllElllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllEllll Nasıi Sovyet Casusu olduk, neler yaptık? lllll I « » : Bonty Gee IIIIIIIIIII1IIIIIIII Çeviren: M. Knnt I|||||f= | TARİHl BAHÎSLER | ki Hariciye Mü»Yazan teşarı Fethi Bey, Evkaf Nazırı Mısırh Halil Ha 10 mada Paşa, Şeyh Übeydullah zade HarcVye yardım etmek istiyor mıştı: Londrada Albert Hall'e, ba dum. Bırden aklıma harikulâde lelere ve tiyatrolara sık ıık gidive bırıncı A y a n Meclısımız (Se koft Bey, Yorgaki Efendi, Da Abdulkadir Efendi, Manastır Bulbir fikir geldi. Kendisine dedim yorduk. nato) ıçın 67, 68, 69, 70 ve 71 inci viçon Efendi, Tabip 'ServiçeD E gar Metropolidı Oksenti Efendi, Uku «Sevgilim ne diye bir «cara1981 1962 kış devresi kok kö maddeierinde gerekli Bazan karı koca olduğumuzu söy lah muteberanından Pasarabt Ehükumleri fendi». van» (1) satın almıyorsun? Wey liyeerk Cumberiand otelinde kalı müru tevziatı vann başlıyacaktır. koymuştur Daha sonra da şu kişiler Senato fendi.> mouth civannda durakhyacağm yorduk Bu yalan beni üzmüyordu Tevriattan. mahalle muhtarlarıVuzeradan, eski Hazinei Hasıa Bu Senatonun âzaları Mebusan âzalığma getirilmişlerdi: cŞurayı bir sürü güzel yerler var. Hem fakat hâdiseyı yaşlı anneme ve ak na başvurarak gerekli beyanna Meclisinın uçte bırını aşmamak ü Devlet âzasından Mahmut Ethem Nazırı Sakızlı Ohanes Paşa Izalıböylelıkle işyerine de çok yaklaş rabalarıma duyurmamağa gayret meyi hazırhvan hak sahipleri fay zere, doğrudan doğruya padışah Paşa, Müşir Trabzoni Abdülna ğa tayin kılınmış ise de istifa etmış olursun.» ediyoraum dalanacaktır. tarafından naspolunuyorlardı. Yi lim Paşa. memuriyeti üzerinde miştır. Mithat Paşazade Ali HayBöyle yaptığı takdirde akşamlaOnlan tatmin etmek için de K5mür tevzi listeleri her yıl ne Senatoya âza olabümek için kalmak üzere Londra sefiri Kos dar Mithat Bey de âzalığa tayin n evde rahat rahat oturabilecek Portsmouth'da Berfle Ivy isknli gazetelerle ilân «dllirken bu yıl «âsar ve ef'ah umumun vüsuk ve taki Mosoros Paşa, Temyiz Mah edildiği halde kanunî şartları haiz tik. Harry ile meyhaneye gider iki arkadas icat etmiştim Eve bu lUteler büro ve depolara asıl itimadına sayan ve umuru dev kemesi Hukuk Dairesi eski Reisi olmadığından memuriyeti icra elette hidematı memduhası mes Ahmet Hilmi Efendi, Temyiz Mah dilmemiştir. dik, fakat ben bundan pek hosgelmediğim zamanlar güya onlar mıştır. * lanmazdım. Içkiyi uvmeı değilim da kalıyordum... Ancak hak sahiplerinin ijlerini buk ve mütearıf zevattan olmak kemesi ftzasından Kostaki Efendi.» îkinci Senatomuzun gördüğü en fakat saatlerce duman dolu barBazı hafta tonları, Harry y«lnız kolaylaştırcnak için kömür tevzi a t ve kırk yaşından aşağı bulunmaBirinci Senatomuzun açılış mevazife, Mebusan larria oturmak bana göre değil. başın» Londraya gidiyordu Bana listelerinin istaıyon, iskele ve pa mak» lâzım geliyordu. Senato âza rasimi, Birincı Meb'usan Meclisi cnühim tarihi Harry: •Param yok, diyordu, «öylediğine göre o zamanlar Var zar yerlerine «iilması yerlnde gö lığı kaydı hayat şartiyle idi. Yine mizle beraber 19 Mart 1877 tarihin Meclisi ile beraber bir Millt MecAnayasanın hükümlerine göre vü de, Dolmabahçe sarayının Mua lis halinde toplanıp îkinci Abdülcaravan'ı ne ile alınm?» şova elçiliğinde tanıştığı eski dost rülmektedir. kelâlık, oıüsteşarhk, valilik. şuraHemen atıldım: «Ben sana borç larla buluşuyormus. Bu hususta yede salonunda. tkinci Abdülha hamidin hal'ine karar vermesi olyı devlet ve mahkeme âzahğı gimuştur. verebilirim.» kendiîine hiç bir zaman fazla sumit tarafından vapılmıstı. Malta ve Çadır Köşklerl bi hızmetler Senato âzalıgı ile bir Hareket Ordusu. Ayastafanos'a Bu suretl e kendisine iki yüz în al sormadım. Nihayet bir erkek, *** leşemezdi. Senato âzası iken bu Tüccar Kulübü haline giliz lirası verdim. Bana ayda on arkadaşlariyle geceyi dısarıda ge1908 inkılâbından sonra, Ikinci gelince, Istanbulda bulunan Ayan memuriyetlerden birini kabul egetirilecek âzalariyle Mebuslarin ekserisi olira olmak üzere ödeyecekti. Haf Cİrebilirdi. denler âzahklarını kavbederlep Senato ve Millet Meclisimiz top raya gitmışler ve 22 Nisan Pertada on îngiliz lirası kazanan bir lanmış ve Birinci AnayasaLHiz, baBu böyle olduğuna göre ben de Belediye tarafından l?letllmek di kadın için bu kadar para hiç de arada sırada bir şeyler almak için te olan Ytldız bahçesinrtekl Malta zı ufak değişikliklerden sonra, şenbe günü Yat kulübünde, o sıBirıncı Senatomuzun vazıfeleri aynen kabul edılmişti. 1909 tari rada Ayan Reisi olan eski Sadraaz değildi. yalmz başıma Londraya gıdebilir re Çadır kö«.klerinin Tüccar Kubaşkanlığmda Fakat benim her zaman param dim. Fakat yalmz başıcna otelde lübu haline getirileceğl söylenmek ni, yine 1876 Anayasasının 71 inci hinde toplanan îkinci Senatomuz zam Saıt Paşanın maddesi şu jekilde izah etmekte da da memleketin tanmmış şahsi gizli bir tODİantı yapmışlardı. Milbulunurdu. Büyük babam ve diğer kalmayı sevmiyordum; bir kere tedlr idi: »krabalsnm bana yüzlerce lira bı otel pahalı idi. Hem ben orada yetleri yer almakta idi. Bunlar: li Meclis bu toplantı sonunda, HaTıtzla Kîbrît Fabrikası rakmışlardı. Bu para sağlam yatı kendimi sinirli hissediyordum. • Hey'eti Ayan, Hey'eti Meb'u «eski Sadrâzam Sait Pasa, Müşir reket Ordusu lehinde bir beyannadenenıe imalâtı rımlara kapatıldığından son yirmi sandan verilen kavanin ve muva Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Şeyhül me yayınlamış ve Sultan HamiHarry her zaman olduğu gibi bu Huıuı! sektör tarafından Tuzla zene lâyihalanm tetkik Ue eger •ene zarfında bir hayli artmıştı. na da bir çare buldu. Bana: «Vieislâm Sahip Molla Bey, eski Sad din hal'i de ilk defa bu toplantıO gün için elimdeki hisse senetle tory . Club'de yat, dedi. Orası da kurulan kibrit fabrikasının de bunlarda esasen umuru diniyeye râzam'ardan Dahiliye Nazırı Meh da görüşülmüş, fakat mesele gizli rinin kıymeti üç bin îngiliz lirası hem ucuz, hem «ıhhidir. Otele ben neme Imalatı müspet netice ver ve Zatı Hazreti Padisahinin hu met Ferit Paşa. eski Harbiye Na tutulmuştu. Hareket Ordusu tarami?tir. kttdardı. kuku senıyesine ve hürriyete ve zırlanndan Müşir Ali Rıza Paşa, fından tstanbul işgali tamamlanzemet.,.> Kanunu Esasî ahkâmına ve dev e«ki Harbive Nazırlanndan Mü dıktan sonra, 26 Nisan Pazartesi Bundan başka parm harcamakta Yalnız bir mâni vardı. Bu ku Yeni Hbrit yakında piyasaya çıletin tamamiyeti mülkiyesine ve sir Ethem Paşa. eski Sadrâzamlar günü Mebusan Meclisinde topla•e tasarruf etmekte gayet dikkatli lübe harbde bazı lervislerde ça kacaktır. memleketin emniyeti dahiliyesine dan Londra Sefiri Tevfik Paşa. nan Milli Meclis., tkinci Abdülidim. Eve masraf payım olarak lı?anlar kabul edilirlerdi. Ben vaBir Amerikan firması ve vatanın esbabı müdafaa ve mu Surayı Devlet eski Reisi Hasan hamid'in tahttan indirilcnesine kahaftada üç îngiliz veriyordum. El kıa bazı kısımlarda çalısmıstım, hediyelik eşya alacak hafazasina ve âdabı umumiyeve Fehrni Paşa. Hicaz Demifyolu es rar vermiş ve içinde Ayandan da Mse vesalr masrafım da gayet az fakat teknik bakımdan bu kuTicaret Odasından verilen bilgi ha'el verir bir sey görür ise mü ki Nazırı Zihni Pasa. dı. Surayı âza bulunan bir hey'et hal' karalübe âza olamıyordum. ye göre, Amerikanın maruf hedi talâasının ilâveçivle Hev'eti MeDevlet eski Reislerinden Tevfik rını, Yıldız sarayında, îkinci AbOnun lçindir ki tevkif edlldiğim Harry buna da bir çare buldu. dülhamit'e tebliğ etmişti. zaman yatak odamda üç yüz Îngiliz Bir *za kabul fonnüler'i elde ede yelik ejya satan bir firmanın tem busana iade eder ve kabul ettigi Pasa, Surayı Devlet Reisi Raif silcisi Guy Ropers Jr. temmuz ayı lâvihalan tasdik i)e Reisi Vüke Paşa, Şurayı Devlet eski âzalaBirinci Dünya Harbinde Ayan lirafindan fazla parara bulundu. rek oraya beni Madam E. E. lâya arzeyler ve he^v'ete takdim rından Abraham Paşa.Reisülulema Meclisimizde ateşli tenkitler yaCaravan'ı çok seviyorduk. Harry Houghton diye kaydetti. O tarih lçinde tstanbula geleeektir. Firma temsilcisi, sehrimizde he olunan arzuhalleri bittetkik lüzum ve nakıbülesraf Rıza Efendi, Su pılmış, bilhassa harbin sevkü idaile ben onu süslemek için «aatler lerde zaten karısiyle yaşamıyorce çahşıyorduk. Evvelâ onu Dar du. Fakat henüz boşanmış da de diyelik eşya satan tacirler, imalât görürse ilâvei mütalâa ile bera rayı Devlet eski âzalarından Şe resi ile suiistimaller mevzuunda, chester civannda park etti. Son ğildi. Onun için formüler'e 1951 çılar Ue tecnaslarda bulunacaktır. ber mensup oldugu Vekâlete ha rif Ali Haydar Bey, Ticaret ve Ahmet Rıza Beyle diğer âzalar, Firma temsilcisinin »ehrimizde va'c eder.» Nafıa Nazın Gabrivel Efendi, Or Başkumandan Enver Paşadan ve radan Pensylvania Ca»tle denilen de Kopenhag'da evlendiğimizi yaz ki temaslanndan sonra, el işlemeBirinci Senatomuz, Anayasanın man ve Maadin ve Ziraat eski hükümetten hesap istemişlerdi. bir otelin civanna nakletti. Bura dı. «1, ipekli kumas, bakır mamuller, 68 inci maddesi hükümlerine uy Nazın Mavrokordato Efendi. BahOsmanlı împaratorluğundaki Seıı Portland'a daha yakındı. Harry'nin karısı buşanma dâva seramik e?ya, halı gibi çeşitli he gun olarak milletin itimat ve te riye Nazırı Ferik Arif Hikmet Pa natolanmızın son sesi, Mütareke O aylar, Harry ile geçirdiğim hrsına başlamıştı. Harry de işler yo diyelik eşya alacağı bildirilmek veccühünü kazanmış, kı>*aıetli ki sa, eski Bahriye Nazırı Birinci Fe devrinde, Yıldız sarayında Sultan yatın en mesut devresini teşkil luna girince derhal evlenmemizi tedir. şilerden teşekkül etmişti Bunları rik Rıza Paşa, Taşhca Mutasarrıfı Vahidettin'in riyasetinde toplanan eder. önümde yeni ufuklar açılistiyorciu. Ben de bunu çok arzu«Nafia Nazırı Mahmut Server Pa ve eski kumandanı Birinci Ferik Saltanat Şurasmda Sevr antlaşluyordum, fakat vazife ve aşkım Pakisian radyosunnn sa, Sırkâtibi Mustafa Nuri Paşa, Süleyman Pasa. esH Maarif Nazı Tnasına itiraz ede n Topçu Feriki arasında mütereddit idicn Ne yaHasan Rıza Paşa, Mehmet Namık rı vak'anüvis Abdürrahman Ş e Rıza Pasanın scizleri olmuştur. Türkçe neşriyatı pacağımı bilemiyordum. Annemi, M E V L tT Faaliyetleri bir vatanperver jest Pakistan radyosu her gün Tür Paşa, Kayserili Ahmet Pasa. Ab ref Efendi, e«kl Maarif Nazırlateyzemi nasıl terkederdim? Ama durrahman Samı Pasa. Kavaimi nndan Recaizade Elrrem Bey, Ha le sona eren Senatomuzun Türk kiye saati ile 20.45 den 21.30 a kaTahriraö Eariciy* KâtiM mcr önümüzde henüz vakit vardı Nakdiye Komisyonu Reisi Arifi zlne1 Hassa Nazın Nuri Bey, eski milletinin sönmez vatanseverliği dar 25 ve 42 metre k;sa dalga ühum Nurt Beyin ve merfaume Evvelâ Harry'nin, evlenme tek zerinden 11672 ve 7010 kilosikl ile Paşa, eski Petersburg sefiri Meh Aydm valisi Galip Bep, esH T«h ile yeniden faaliyete başUyacağı Saîîye H. m kızlan. La Haye met Kabul} Paşa, Mehmet Hâlet ran »efiri Nasuhi Bey. esH Avdm lifini reddettiğim için müteessir muntazaman yayına başlamıstır. BOyük ElçİRİ Selâhattln Arbel'in günlere yaklaşmış bulunuyoruz. Paşa, eski Ankara Valisi Dervij valisi Faik Bev. eski Sâravı Devolduğunu sandım. Yavaç yava? tee«l, merhume Cumhuriyet Senatosunun geçmişMehmet Paşa, eski Cezayiri Bahri let essürünün çok daha derin tebepGalatasaraylılann pilâvı âzalarından Mavrinl Bey, teki derslerden de ibret alarak geMtHRtNUR ARBEL lere dayandığını anladım. Galatasaraylıların an'anevl pi Sefıt valisi Ibrahim Paşa, Reşıt Birinci Ticaret Mahkemesi es niş bir düşünce hürriyeti içinde Hammefendlnln ruhuna 2 haxiHarry her zaman içki »everdi. lav toplantısı bu yıl da 4 haziran paşazade Ahmet Celâl Pasa, Ür ki Reisi Halim Bey, Orman he memlekete faydah ve hayırlı çaran 19B1 cuma günU Şigli camiOnun fazla içtiğini görüyordusn. pazar günü saat 10 dan itibaren yanî zade Ahoıet Esat Efendi, yeti fenni^f eski Relsl Aram Efen lışmalar yapacağına inanıyoruz. lnde oğie namazından »onra ancak deniz adamlannm kendile Lisede yapılacaktır. Her yıl yapı Fetvâ Emını Kara Halıl Efendi, di, Cezayirli Emir Abdülkadirzamevlit okanaeaktır. Akraba, rini kullanmasmı bildiklerini 4ü rarı bu an'anevî günün bu yıl da Maarif Meclisi Reisi Hacı Tahir de Ferik Muhittin Paşa. Şurayı dost ve ihvanı dlnd«n a n u edenlerin gelmeleri rica olunur. şünerek teselli bulmağa çahîiyor büyük bir Galatasaraylı kitlesinin Efendi. eski Dâavî Nazırı Mehmet Bahriye sabık Reisi Mehmet PaACI BİR KAYlP dum. Bana geünce, bir kadeh cin iştirakiyle tesld edilmesi beklen Tevfik Bey, Temyiz Mahkemesi sa, mütekait Feriklerden ^« Merhum Isveya şarap bana kâfi idı. ftzasmdan Ali Rıza Efendi. rical Paşa, eski Zaptiye Nazın Ferik mall Kıvanç mektedir. ile Leman den Mehmet Arif Efendi, Surayı Sacnl Paşa, eski Surayı Devlet Artık Harry durmadan içiyordu. VEFAT Bebek cinayeti dâvasının Kıvanç'ın oDevlet âzasından Düzoglu Mihran âzasından Bohor Efendi, Legoft Dısan çıktığımız zaman gazinoğullan, Fahduruşması Beyıa Inan Mahmood'un kıyBey, Şurayı Devlet âzasından Aristaki Bev. eski Ruravı Devlet larda kapanma saatine kadar oturiye Ertnç, metll esl, Istanbul Irak Baskonrurdu. Sonra da Caravan'a döner Bundan bir müdd^t önce Bebek Cündizade Mehmet Emin Efendi, âzasından Yorgivadi Efendi, MaH ü samettin «oloeluğunda Viskongül Baligh ve orada veniden cin ve Marti koyunda Rauf Ardahan isimli ar Ferik Tahir Paşa, Tıbbiye Mekte nastırlı îsmail Hakkı Efendi, MuKıvanç. MeF. Mahmood, Bağdat Oniverslkadaşını av tüfeği ile öldüren Şir bi Nazırı Marko Paşa, eski Mabe <!a KSzım Efendi. Mısırh Mehmet ni içmeğe bajlardı. liha Kıvanç teglnde Sekreter Şehbal Mahve Halit Kı mood ve Bagdatta Yözbaşı ŞeŞu cihet dikkatimi çekti: Lon zat Doğan hakkında 3 üncü Ağır yin başkâtibi Mehm,et Emin Bey. Ali Fazıl Pasa. Selânik eski Advanç'ın ağahlm Mahınood'un aevgill babadrayı yalnız başma ziyaret ettik ceza Mahkemesinin verdiği beraet Şurayı Devlet âzalarından Le liye Müfettisl Ali Galip Bey, esbeyleri. Büllan, Bağdat Agırceza Mahkemesi ten »onra daha da fazla içmeğe kararı Temyiz tarafından bozulbin Kıvanç Reislerinden mu? ve dâvaya dün yeniden 1 inci başlamıştı. ve Süheylâ Ağırceza Mahkemesinde başlanmış FADHIL MAHMOOD 1958 senesinde Harry, Denizaltı Kıvanç ile Süleyman Erlnç'in Istanbulda Hakkın rahmetine ka r. kayınbiraderleti, Mücellâ ve Savunma »ilâhları dairesinden avuşmuşrur. Cenazesi bugün öğle Necati Sırmaci'nm davılan. OAdam öldürmek suçundan yargıhnarak Liman tamir kısaıına veAnkara eşrafından merhum Sıdıka Çubukçu ve Mustafa namannı mütaakıp Şlşll camit Kıvanç'ın amcası, Fatih Ver rildi. Artık o bsnim daireye kom lanan Şirzat hakkında Ağırceza milnden alınarak Feriköy meÇubukçu'nun kızları, Hacı Kerim Aktar'ın aziz ve veiakâr eçi, gl Dairesi memurlanndan îu olan dairede değil, tersanenîn MRhkemesi kazaen adam öldürmek zarhğındak) ebedl i«ttrahatgshı. Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu, merhum Arif Çubukçu; suçundan dolayı takibat vapılacaKEMAL KIVANÇ başka bir kısmında çahjıyordu. na tevdi edilecektlr. Zehra Hanif ve Hatice Kınacı'nın kıymetli kardeşleri, İbrahim geçirdigi ağır ameliyat sonunda * Buna fazlaca üzülmedim, çünkü ğmı, bu arada da Af Kanununa Aktar; Kâmile Arıcanh, Memduh Aktar, Sabahat Cillov ve doktorlann bütün lhtimamına Viskonaül Baligh T. Mahmood akşamları yine Harry ile buluşu göre tahliy» edilmesi icap ettiğine babası ragmpn maalesef kurtulamıyaSırma Özmen'in sevgili anneleri, Nermin Aktar, Saniha Aktar, yorduk. Vazifeye giderken veya karar vermişti. rak 29/30 mayı» gecesi vefat etY. Müh. Rifat Ancanlı ve Doçent Dr. Haluk Cillov'un muhFADHIL MAHMOOD vazifeden dönerken de beraberSanık vekili, inkılâptan «onra mlştir. terem kayınvalideleri, Emin Aktar, Adile Mermerci, Sadberk un vefatı dolayısiyie 31 mayıs muhtelif baskıların rol oynadığı dik. Ailemlzln çok kıymetli büyüçarşamba ve 1 haziran persemKoç ve Melâhat Çubukçu'nun halalan, ^ünün cenazesi bugünku 31 ma (Arkaaı var) bu dâvada, mahkeme karannm be günleri «aat 16.00 18.00 «. yıs çarşamba günü öğle namazı Temyiz tarafından bozulmasına Salihatı Nisvandan, rasında Ayazpaşa, Irak Başkonnı takiben Fatih camilnden alına (1) Carsvsn = Otomobillere r5 itirazda bulunmuştur. Savcınm, »olosluÇunda taziyeleri kabul rak Edimekapıdaki ebedt istledeeelrtir. mork oiarafc takılan içlnde tnracak tevkif talebi mahkeme tarafmdan rahatgâhına tevdi kılınacaktır. ve yatacak yerleri bulnnan araba. reddedilmiş ve duruşma 26 haziran Tanndan rahmet dileriz. (HANTMEFENDİ) günü 5aat 9.30 a bırakılmıstır. Ailesl tutulmuş olduğu amansız fcastalıktan kurtulamıyarak Hakkın 1 HAZİRANDAN İTİBAREN HARRY ve BEN 19(1 * 1962 yıh kömttr tev^iatı başlıyor Türkiyede Senotolor r Haluk Y. Şehsuvaroğlu ıııiEimııııııııııımıııiMiııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııl*1" HEM Bir trafik yasaği 1»76 urıiuı Bırmcı Mesrutıyet Anayasası, Turkı yede teşrii kuvvetı iki Meclisli olarak kabul etmıs M emleketimiıdekl yasak bollnğnndMı •amaa «aman şikâyet ederiz. Lâf »ramızda, ba »ikâyetlmiıde b i r » da haklıyızdır. Çünkü, Allahın bildiginl kuldan niye Mklamalı, bazı yasakl annuz, emir verm* bndala» Yenieami ibrikçisinin kasıla kasıla «onu bırak, snnn sl» diye ibrik seçtirmesine benzer. Gali ba, bizdeki yasaklsnn çoğnnlnfnno bn tertip şeyler teşkil ettigi İçin de yftsags kanıkıamışısdır. Yasak emirlere karsı gelmeyi blr nevi kahramanlık, yasagın kenarından köşesinde n dolaşıp yasaklıgını hiçe indirmeyi blr nevi kumazlık, bir nevi ıekS eseri sayan*. Adeta, bir sey y»sak edilse de kendimizi gosterecek vesile çıksa diye can atar gibiyizdlr. Ama su da var ki her yasak, toplnmon h»yn için konnlur. Ona saygı gSstermek, toplnm disiplini denilen feyin doğması içln, yaşaması için baglıca sarttır. Yasak, bazan o Yenieami ih rikçisinin ibrik yasagından da daha mantıksız olabilir. Yasağı koyanlar sakat gorüşlü olabilirler; koydnkları yasağın, beklediklerinin uddına tesir yapacağını düşünmemlş olablllrler. Ama dislpllnli bir toplnm İçin esac, ne kadar mantıksıı ve m Snasıı olnrsa olsun, 8nee bn yasağa yfizde yflı uymak, sonra. tatbikattan dogan aksaklıkları çeşitli yollsrla belirtlp, yanlış hesabın, Bagdattan da olsa. geri dönmesine gayret etmek olmalıdır. Şnraaını da nnutmamak iSzım ki, yasağı koyanlar, vasağa nymalan istenenlerden daha pratik davranmalı, koydnklan yasağa halkın kolaylıkla uymasını saflamalıdırlar. Blr kaç senedenberi konan. bilhassa bozulsnn diye konnldugu hissint verecek kadar sakat ve yanlış tatblk edilen bir yasağımız var ki bn sene yine baslamıstır ve tekrar halkla Trafik Müdürlfltü arasında nafiie bir çekişme konnsn olmaktadır. öyle blr yasak kl, tek tesiri Trafik Mudürlfiğünfln aczini ispat etmekten, halkı, yasakları hlçe saymafa teşvikten ibaret kalmaktadır. öyle bir yasak ki, «insan men olundnğn şeye karsı haris olnr» vecizesinin doğrnlugnnn ispat etmek için konnlmnş sanırsınız. öyle blr yasak kl, kenarından kSsesinden ksçamak vapmak telfişiyle trafik kazalanna yenilerinl ekleme gayretine benziyor. Spor ve Sergi Sarayı tahasındakl eğlenee yerinin onönden geçerek Radyoevlnin Bnüne çıkan yolun «sat dBrtten, yanl mevdan kalabalıklaşmaya basladıktan sonra her tflrlfl trafiğe kapalı oluşn, hiç kimsenin dinlemediği, kavga, döğfig karsı geldi 5i bir yasaktır. Sebrbi, vasağı koyanlann da bn vasaSs tdeta inanmadıklannı, lâf olsnn diye koydnklannı gSsteriyor. Saat dörtten sonra o yoldan vaııtalann geçmesi yasak oldnjhınn anlatan şey, voln o ssatte kapamağa yanyan seyyar tahta parmaklıktir Etrafta ne bir işaret, ne bir trafik memnrn gBrünflr. O verde bir de karakol blnası vardır. Fakst iclnde oturan memnrlar sizin, benim gibi sivll khnselerdlr. SSzlerine kulak asan yoktnr Mevdanın Sergi Sarayına isabet eden kısmında bn seyysr parmaklık kadar da engel bnlunmadıth için o taraftan rahat rahat giren arabalar ynkanda soluğn aldıktan sonradır kl yasatm farkına varmakta ve «ofSrler, pek tablt, arsbasinı daÇdan aeıran zenrin gihl, parmaklığın yanından nyırtıp ksldınma atlamaktadıriar. Sonra da bunnn adı yaaak! Oavesl, kalabalık saatlerde. gelip geçenleri trafik kazanndan kornmak. Sergi tertip heyetinin ve trafik gnbesinfn vaılfesi ysssklarin naaıl çl^nendlgine nzaktan seyirci kalmaktan ibaretml* gibi bn is Allahş havale edllmiştir. Oldn olaeak, o seyyar tahta narmaklıgın flstflne blr levha asmalı, tizerine de snnn y u m s l ı : «Mevlâ gBrelltn neyler, neylerse güzel eyler». Hamdl VAROĞLü Genç Şairler, Yeni İstidatlar En güzel şiirinizi fotoğrafınız ye adresinizle birlikte gönderiniz yakında çıkacak GENÇ İSTİDATLAR RESİMLİ ŞİİR ANTOLOJİSİ'nde basüacaktır. Adres: Antoloji, Persembepazar Hocahanım Sokak 17/1 Galata. VEFAT HALİME AKTAR AYTEN GENCER ŞERİF YÜZRASIOĞLU Cumartesi ve pazar gençlik matineleri 5 Lira. MAYIS 31 ZİLHİCCE 16 rahmetine kavuşmuştur. Cenazeâ, bugün öğle namazını mütaakıp Şişli Camii Şerifinden kaldırılarak, Zincirlikuyu Aile mezarhğına defhedilecektir. Mevl? rahmet eyleye. AİR FRANGE Basınımızın ilân işlerini, kendi aralannda düzenlemek maksadiyle 1943 yılında, Türk Basın Birliğinin iştirakiyle kurulan ve ortakları münhasıran gündelik îstanbul, Ankara ve îzmir gazetelerinin sahipleri bulunan teşekkülün devamı olarak çalışan «Türk Basın Birliği Resmt ve Ticarî îlftnlar Limited Ortaklığı* 195 sayılı «Basın îlân Kurumu Kanunu» fiilen tatbika başlanacağı 1 haziran 1961 gününden itibaren, resm! ilân ve resmî reklâmlarla meşgul olmıyacağından, bu kanunun 44. maddesi hükmüne uyarak tıcari ve hususl ilânlar sahasında mesaisine devam edecektir. Ortaklarımız, ilân ve reklâmcıhk faaliyeti ile memleket ekonomisinin gelişmesine hizmet etmek ve basınımızı hususi ve ticari ilân ve reklâm hareketinden Batı âleminde olduğu gibi geniş ölçüde faydalandırmak yolunda teşebbüs ve faaliyetlerı teşvike karar vermişlerdır. Bu karara göre, ortakhk ünvanının ve gayesinin değiştirilmesi ve sermayenin arttırılması için hazırlanan sözleşme tadilleri, Ticaret Bakanlığına sunulmak üzere müdürler heyetinin 30 may ıs 1961 tarihli oturumunda tet • kik ve kabul edilmiştir. Ortakhk, 1 haziran 1961 tarihinden itibaren, 195 sayılı kanunun 46. maddesine tevfikan yayınlanmasma aracı olduğu ılsn ve reklâmlarda (T.B.B.) rümuzunu kullanacak ve ortakhk ünvanı «Türk Basın Birliği îlân ve Reklâmcıhk Limited Ortaklığı» olarak değiştiriiecektır. Türk Basın Birliği Resmî ve Ticarî İlânlar Limited Ortaklığı Müdürler Heyetinden: H A R E N ' de V. ] 4.3l'12.11|16.Il|19.33|21.SJ| 2.17 E. | 8.581 4 38' 8 37 12 001 1.59' 6 43 GİDİŞ GELİŞ İSTASYONU 1 haziran 1961 tarıhinden itibaren tekrar AÎR FRANCB Acentesine nakledilecektir. (Cumhuriyet Cad. 7Taksim) Telefon: 47 11 3a Keresteciler ve İnşaat Sahiplerinin Dikkatine Cemiyetimızin umumî kong resinde ahnan karar gereğmce haziran temmuz ve ağustos aylanna mahsus olmak üzere bilumum kereste tüccarları mağazalarını cumartesılerı bütuıı gün kapatacaktır. îhtiyaç sahiplerinin mübayaalannı haftamn diğer günlenn'ie yapmalannı saygılarımızla rica ederiz. tstanbnl Keresteciler Cemiyeti tdare Heveti ^n"iııi"""i">i"iımıııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııiMiıııııııııııımiMiııııiMnııııııııııııııııııııııııııın^^ •ltında. Belime kadar çıkıyordn yelesi, belime kadar! Ayaklanm sırtına değecekti, neredeyse. Vnrmağa düşündüm bir ara... Korktum! O kadar büyüktü! Ama ne laman aklıma geldi... alacağım, yeni tekne, yeni makina... tşte dedim, işte yatıyor altında. En aşağı dört bin k&gıt! Teni kayık, motor, hepsl yatıyor altında! Vur Kega dedim. Vur.. Vur» Vur.. Ke 70 ga! Ah.. ah! Vurdnm da Ahmet. «Ne oluyor be yahn?» diVurdum da! Hem ne biçim, bin bazı!» diye bir hikmet ynye Ahmet konuştu, evvelâ: liyor mnsun? Zıpkından başka, mnrtladı Abdnk. Adil. gönder bile girdi yaraya. Zor Ahmet üsteledi: «Sus, yeter artık!> der giçefctim aldım gönderi geriye. «Kega, ne ağlıyorsun be? bi bir işaret yaptı. Az önce, KeNe biçim vurdum hem! Dflmen Deli mi oldnn be knznm?» gadan çok kendi eğlencesini de büyük oflan da iyi manevKaldırdı başını Kega, iyiee. düşfinüyora benziyordn, adamı ra yaptı. Döndfi, durdn hemen. Dik dik baktı Ahmede. Sonra masa masa gezdirip söyletirken Ama, ah ah, o hfiçük deyyus! hafifçe çarpılmış ağzını açtı: ama, simdi birden merhamete Ah, o orospn çocufu! O namus «Deli oldum! Deli oldum! gelmişti galiba! snz velet! O vardı ipln başınNe var, o da mı yasak? Onn da da. A ş ı r t a m a d ı ineeyi «Kega!» dedi Ahmet. «Kemı yasak ediyor bize senin Aldoğru tarafa, kalasın fistünden. ga, ne oluyor sana be kuznm?» lahın bre?» Aşırtamadı doğru tarafa! Balık Ahmedin sesiyle irkilerek Şaşırdı Ahmet. Gene: «Ne ogitti, bir elli knlaç. Sonra.. son doğruldu yerinde. Kafasını kallnyor?> demek istedi, fakat kıra... Ah nsmussuz kısmet! Nadırdı Kega. O zaman o n n n ; pırdatamadı dndaklannı. Yalmnssuz kumet! Eski benim kadenizin, güneşin, rüzgârın, senıı hayret ve merakla irileşen las, biliyorsun, eski. Ekli orta nelerin cefasiyle, kınş kınş bngözleri sorabildi bn suali. yerden. Tam indi balık, elli rnştnuş yanık yüzünfln » ı r ı 1 Tavasç a ayılir gibiydi Kega. knlaç kadar, ince ip geldi gels i k 1 a m oldngnnn hayretle Zaten sarhoştan çok, tam bir di, kalasın ek yerindeki takogördü Ahmet. deli hali vardı onda. Saralıp zun altına giriverdi! Fakir maHer an gnlmeğe hazır, minititriyerek anlattı. Ama dfizgün lı, ne olaeak? Kaç senedir kulcik yemyeşil gözleri, kıpkırmı bir ifadeyle, kekelemeden: lanıyornz... Sıkıştı ip, takozun zı açılıyordu, bu çizik çizik, es «Gitti yeni tekne. Gitti mo altına. Zorlamadı bile balık mer, ıslak snratta. tor! Birini alamam artık. Hepfazla. «Tak» dedi ip. Duyuyor Ağhyordn Kega! si gitti! Biliyor musnn ne bü mnsun? «Tak» dedi, koptn. Gittşte en çok. buna şaştı Ahyük bir bahga çattım bugfln? ti balık! Teni motor.. tekne... met. Kega gibi bir adamın afBenim kyıktan büyüktü. Kapgitti hepsi! Bir tek npkınım lamasma, çok şaştı. kara, öküz gibi yatıyordu... Kü vardı. Tonyalıdan emanet al «Tahn Kega, ne oluyorsnn. peşteden daha büyilktü yelesi! mıştım. O bile gitti.» deli misin sen be knznm?» deEn aşagı, yüzelli kilo vardı, en di. «Ne ağlıyorsun yahu?» aşağı! Dümende büyük oğ!an, Tükenmiş gibi sustu Kega. «Balıkçı adamın gözüne de dorru östüne gitti dofrn. Kı «Sonra?» dedi Ahmet. «Son niz snyn kaçmıstır, o çıkar bamıldamadan yatıyordu, kalasın ra?» Bn defa Adil cevap verdi: «Sonra, yatırmış kfiçflk oğlanı yere, vermiş sopayı, vermiş sopayı! Gönderi üstfinde kırmış oğlanm. Büyük ayırmıya gelmiş. Onn da yıkmış, bir vurnşta... Ufak nfak parçalamış gönderi, oğlanlann fizerinde! Hastanelik olmuş garipler. Yoz göz şişmiş. Her taraf mosmor. Yara bere içinde. Çocnk bn, ne bilsin yahn? Eve gelince, bir sopa da karıya çekmiş. Birikmis kaç kurnşn vana, kır mış almış çömleği... gitmiş hep siple rakı içmiş, «arap almış, dikmi« kafaya! Sonrası bu işte be sağdıç. Ben bnldnğnmda, çesmenin altına başını sokmnş, şarlu çagırıyordn avaı avaz...» Ahmet bir feyler yapmış olmak için, nıandı Kegamn omnrnna, nrtına, oksar gibi hafifçe pat pat vnrdn. «Üznlme be Keg«!» dedi. «Kısmet! Bakarsın yann İki yflı kiloluğunn verir Allah.» O saman birden fırladı yerinden Kega. Bir atılışta sanldı yakasına Ahmedin. Yfiıflne vuran ıslak rakı kokusnyla geriIer gibi oldn, knrtarmağa çalıştı kendini Ahmet. Kega «ımsıkı, yırtarcasına tnt mnştn yakasını, sarsıyordn şiddetle: «Allah mi? Allah mı? Evde yemek yok. Depoda benzin yok. Tek npkınım vardı. Emanet. Bnnlan bilmiyor mu senin Allahm? Bilmiyor mu ha? Hadi bilmiyor diyeylim Hadi Kegs'yı görmüyor, diyelim... CUNHURIYET Basarj ve Yayan Cumhuriyet Matbaacılık v» Gazetecilik Türk Anonün Şirketl Cagaloglu Halkevl SnkaJt No. 3941 Sahlbi Tao Ulertnı Ullen tdare edeo Meeul Müdüı Nüshası 25 Kuruş YAMAN KOKAY Ithal Mah Dokunta Mekiği Âlınacaktır Merinos Fabrikasınm ihtiyaçlan bulunan (Alman) tezgâhları için 3000 adet, İngiliz Tezgâhları için 1500 adet Mekik. kapalı teklif suretiyle v e derhsl teslim edilmek şartiyle satın âlınacaktır. Buna ait dosya, Müessesemiz tekstil servisinde görülebilir. Kapalı teklifin üzerina (31083'Merinos) yazılarak e n geç 12/6/961 tarihine kadar müessesemiz veya fstaabul Şubemizdeki Alım teklif kutusuna atılmasj lâzımdır. Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir C26O33) NAZÎME NADİ E ;= E E Z E E ^ = E E = Şj E j= E E E = E E = E E z: Onun gıbı bir kaç kisi daha kalkıp. Kega'nın bulunduğu ye re vöneldiler. Yavaş ya\aş artan bir kalabalık toplandı Keça'nın, basında çöküp kaldığı masının etrafında. Ne olnp bittiğini bilmiyenlerin yanı sıra, bilenlerden de bazi'an, gene gcldiler. Ahmet yanaştığı zaman, burnuna çarpan keskin koknyla, epeydir süphelendiği şeyin doğrnluğunu anladı. Kör kütük sarhoştu Kega! Her tarafından rakı sızıyor, buram buram alkol buharı çıkarıyordu âdeta. Gene de tama men kendini kaybetmemişti. Ka fası önüne eğik, yer yer ak dfişmeğe baslamış, kıvır kıvır, karmakarısık saçları da, başıyla birlikte hafifçe sallanarak oturnyordn. tfci yanında, birer iskemlede Adille Abdnk, rmhafız gibi kol Iannı kavnşturmuş bekliyorlardı. Tuhaf bir sessizlik vardı kalabalıkta. Sanki kahve bile. daha az gürültülüydü şimrti. Heikes Kegay: seyrediyordu, bflyfilenmiscesine. yerinden. Ahmet dayanamadı, kalktı Gaaetemue gonaerllpn evra» *t yaDİar nesredilsln edilmeeln İade edilmeı tlanlardan meauJİTet ksbu) edilme» * Abone ve Uan lelerl İçin, x«rfır, üstone cAbone» veya «tlAn Servlsiı feaydının konması lazundır. * BU GAZCTJC BASrjl AfiLAK yASASINA UYMAY1 TAAHHÜT ETMtSTtR. VECDİ KIZILDEMİR SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESESİ SEYAHAT (lATA ÎSTANBUL ACENT E S I > m ı ) BOROSU : MERKEZİ: NAMIK BEY SOK. No. 6 Tel. : 320YALOVA MUVAKKAT HER TURLÜ SEYAHAT İŞLERİNİZ VE YALOVA OTEL REZERVASYONLARI İLE EVIRİNİZDEDİR. MOESSİSI ' SİTE SİNEMA BİNASI No. 103 Tel.: 48 22 60 dan 103 ^JlllKIIIIIIIIIIIII!: (Arkası var) = NECATi TOKER UU".M 1 ..iıUMm'«IIIL«ll|||||||||||||||I||||[||||||||||||||||UH!Hinnmmillİ#
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle