11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 Mayıa 1961 (Baatarsfı 1 inei tahitede) kanun üzerindt çalışmalar yapılhakcm kurulu, i | uyusmaxlıkları dığı^ıı rt bu Kanunun Temrilciler nın hallinde nihal merci olup ta MeclİBİne »evkinde »cele edllmemamen mÜBtakildir. Bu kurula . mesi gerektiğini ifade etmiştir. 1960 yılının başından bu yana !38 l New York ( 31 a^. ) New Tork'ta iş uyusmazlığı intikal etmiştir. yapılmakta olan milletlerarası fntBunlardan 98 i, yani yüzde 73 ü tzmit 10 (T«l«fosla) Şehrimiz lann faıatc «atacılannın gürültüisçilerin lehine sonuçlanmış ve Bel*dir««inin almış oldufu bir lerinden aabahlan rahat uyuya Baştarafı 1 inei labifede bol turnnvasında Beşiktaş takımı bunlardan 92 sinde yani yüzde 70 yıda ımzavı taşımıyordu. Meselâ, bugün «New York Americans» takararla yanndan itlbarcn bfltün roadıklan yolunda Belediynye yap inde karar hükümet, işçi ve işve 2,5 iatırla her türlü toplantıları kımına 1 0 yenilmiştir. Maçın tek Istanbul famtoleri, ancak tabah tıklan şikâyet üzerine ahnmıştır. ren temsilcilerinin oy birliği ile yasak eden kararda beş, bazı ga golu, oyunun bitmesine iki dakika saat 7 den •atışa çıkanlabi 48 Belediyenln kararı, gazete satıkala Amerikan takımmda oynuyan alınmıstır. Bu hususu bilhassa sen lecektlr. zetelerin yayınını tatil eden bir cılan ve bayileri arasmda üzüntü Arjantin'li santrfor Raul Seano dikacı ve işçi arkadaşlar.ma bir Yıllar evvel bir ışık taradı ül tekrar tekrar betonlaştınr meykararda da üç üyenin imzası var tarafından atılmıstır. Bu karana, bir kısım vatandaş ] yaratmıştır. kere daha duyurmak isterim.» keyi, Gün batıya yöneldi. karan danları. Bir yol, bir meydan Türdı. Bazı kararlar ise tamamen imverdi ortalık. Karanlıklar karan kiyeleşiveriyor insancıklarin gözÇalışma BaKanı daha sonra 2 7 zasızdı. Buna rağmen yayınlanan ^ııı.m.ı.mııı.ımımııııııımmııg Mayıs devrimi içinde adalet kav lık doğurdu. Günler belirsiz, ye lerinde. Reklâmlar renk renk. alatebliğlerde bu kararların 16 kişibildiğine yaygın. Bir iki söz sonramı ve bu kavrama paralel ola tersiz. rak «Sosyal adalet» üzerinde bilgi lik komisyonda ittifakla alındığ: Bu milleti Yirminci yüzyıla ra «Küçük Amerika» bu diyar. vermiş ve ezcümle şöyle demiş bildirilmişti. Sancar bu kararlarIşık ışık ortamlarını ınşa edebiinsan eden, yol ışıtan Ata vardı. dan bazılarının tatbika konulmatir. Düşe kalka gidiyorduk milletçe. liyorlardı sarhoş dilleriyle tüm dığını ileri sürdü ve «bir hata olIzmir, 30 (Telefonla) Seyahat Sosyal adalet prensipi Insanlaşmış bir olarak bırakıp git cnemlekete. Istekleri çabasız germaksadiyle dört yıl önce Ameri« Sosyal adalet, her şeyden önce, muştur. Kalemden böyle bir yaz: sarhoş sese hastı. ti bizi O, hem gözünü bile kırp çekleştirmek kaya giden ve orada Türk tatlılabir memleket içinde sefaleti önle ı çıkmış, arkadaşlar da imzalamışTann bu sesin emrindeydi sanki. madan. Yağımız kavururdu bizi. n sayesinde milyoner olan Safo mek, millî gelirin fertler ve istih : lar» şeklinde çarip bir savunma ve onlar Ata ve Ata'ca tutum, yönetici Tanrı gerçekleştirecek Yüksek Okullar ve Büyükler. = Baştarafı 1 Inci sahifede = Altu isimli bir vatandaşımız, bu•See ikmalini yaptıktan lonra sal faktörleri arasında âdil bir se ı yolu takip etti. Kızlar Altın Çivili atletizm yarış lerin kişilikleriyle oranlı değildi. da yirmj dört saat yüceleceklerdi ~ ma sezilmektedir. Bunu daha = gün şehrimize gelmiştir. kilde dağılmasını sağlamak ve in Komisyonun. aldı?ı bir kararla ı kaat 23 te Ankaraya müteveccihen maları bu hafta Fenerbahçe sta Onlar diledikleri gibi yürümeliy deyişleriyle Türke yarar Türkiye = ziyade Gülek taraftarları des = san haysivet, şeref ve vakarına uy i evraklanna ve hattâ postahanedeAmerikada tam teşekküllü Türk yolana devam etmiştir. diler yollarda. Gök, belirsiz adım için yeter şartlar diliyordu millet, teklemektedirler. gun çalışma şartiarı tesis eylemek ki mektuplarma el koymuş oldu dında yapılacaktır. i lokantalan açmak istediğini ve bu4,006 kilo külçe altın, fiberden Cumartesi günü Yüksek Okullar lara yol oldu. Arttı da Ata'ya u adalet ve ötesine. Ortaçağca yöne3 ll Idare Kurulunun Gülek nun için Istanbuldan eleman götüiçin alınan tedbirlerin bütününü ! ğu Osman Dağtıoğlu isimli öğrengölgeli arası müsabakalar yapıldıktan zaklığımız. Zamanla yaşamak da tim tutumu ve kişilerde hakkında merkeze verdiği E receğini söyliyen Altu, Izmir va yapılmış 80 özel kutuya taksim ifade eder. Bugünün devleti sos edilmiştir. Beberi 10,5 15 kilo ara yal olmak. yani ıtetısaıien zayıf du ı ci hakkında izahat veren Sancara sonra pazar günü de Büyükler ve durdu nefes nefese. Boşa idi sa bir balmumu. Ardında şafak şaE rapordan bir netice çıkma = puru ile tstanbula geçmiştir. sında olan külçelerin safiyeti», bin rumda bulunanları himaye e^mek Başkan: «Postalara verilen her ne Kızlar Altın Çivili Atletizm yanş atin tiktakları. Bahar bahar gür fak 27 Mayıs. Şması da Gülek taraftariarımn E de 995 veya 996 nisbetindeydi. Özel mecburiyetindedir Şıı halde dev ] vi emanetin ancak sorgu yargıçla ması başhyacaktır. Bu müsabaka leyen dal, yaprak kaldırıcnlarca ~ çalışmalarına ayrı bir hız ~ Neredeydi milyonların gecesinde kntular, yolcnlar gibi ikişer ikişer let, bir toplum içinde ekonomik ve j rı veya yetkili mahkemeler tara^ lar esnasında uzun atlama rekort sürünse kim görür, kim aldırırdı. şakıyacak ışık. Barajlar, fabrikacSec» in koltuklarına yerlestirilnıis sosya' oluşlar karşısında tarafsız fmdan açılabileceiine dair Anaya meni Yalçm Ünsal aynca rekor de Gözler ufuk ufuktu fikirce, özlü lar ışıtmıyordu göz ucumuzu bile, ve tıkıca bağlanmıştır. Altınlar, kalamaz. Gerektiği takdirde bu o sanın 81 inei maddesini hatırlattı nemesi yapacaktır. = i a yapılması muhtemeldir. =| ğe çevrik ayna idi. Doğan düşün günde kırksekiz saat çahşsa da. Ankarada doğruca Merkez Bankası luşlara, toplum içinde huîuru, a Sancar ise bu konuda şöyle diyorE Y.T.Partisi 6 ilçede teşkilât E I celere selâm selâmdı kurşunlar. Kırkbir etiket içinde özlüklerini Umum Müdürlüğüne götürülerek hengi, sosyal banş ve aniayısı te du: E kurmuştur Bu hafta içinde \ Izmir, 30 (Telefonla) Kısa bir Aydın kişiye su ve hava bile şart gizliyen yöneticiler zorlandıkça, kasalara depo sis eylemek için müdanalelerde bu evvel Gülbahçede öğret bodrum katındaki = de 2 ilçe F. Kerim Gökay ta E zaman lıydı, karaborsaydı. Yeter ki ikti yeni yeni renklere büründüler öz« Orhan Sakarya adında bir edilecektLTj lunmak mecburivetindedir. Yeni • ^ rafmdan açılacaktır. = men Rıza Hasgüvenci tüfekle öl(Baştarafı 6. sayfada) dar gemisini yürütsündü. Deniz lükleri açıkta kaldı sonunda. O C.H.P. iktidarı 1950 de münfesih den tesis etmekte olduÇumuz oe talebe, Osman Dağlıoğlunun C.H E A. Partisi hâlâ kendine bir 3 düren köy bekçisi Ali Taşkan, bui P. ile gizlice haberlestiğini ko Program gereğince ordu takımları de şart değildi hani. Insanlar ne da; oluımsuz her şey. Onlarin isim delilik alâ D.P. idaresine 128 ton ton altın mokrasiyi ve bu demokrıısi içinde 1 ~ i! başkanı bulamamış ve teş E mîsyona haber verdi. Bunun üze maçlarına yarın saat 15 den itiba güne milyon milyondu. Kanlariy lerinde büyük harf kullanmağa ? o s t e r m i ? ' hâkimlerin Kur teslim etmişti. Fakat düşük D.P. haklarımızı ve hürriyetlcrimizi ge kiiâtını da tam mânası ile ku mektuplarına ren 19 Mayıs stadmda devam edi le kaç deniz ederlerdi. Demokras eli varmıyor insanin. Bir hataya ^ ban Bayramlarını tebrik etmiştir. iktidarı, 10 sene zarfında 128 ton liştirmek, devam ettirme^ için her rine Dağlıoğlunun ~ ramamıştır. llgililer teşkilât Zj el koyduk Biz burada sorgu yar lecektir. Saat 15 de yapılacak olan bu kadar olsun eğilmeliydi. zorlanıyor gibi. Savruk adımlar E lannı bu hafta içinde tamam 3 Maktulün duruşmada hazır bulu altından . 96 tonunn .• ,„,.„,, . . . yabaneı mem I seyden önce sosval barısa ihtivaı gıcı yetkimizi kullandık. Sonrahavaya devrik ve gözler aşmmış Fransa Hollanda ordu takımlan nan annesi «Kana kan isterim, ka^ lavarakiprriır. leketlerden aldıjh borc Daralara J T, "t ;. j dan Orhan Sakarya'nın bu talebe maçından sonra saat 1 de final mükabil rehin vermisti. p a r a l a r a 7 til asılsın!» diye bağırmıştır. Oysa vatan parça parça idi el nallarda. Bir zaman bir koku ko,ik.hii ,.!..„ „„„.."<= mız vardır. Bu barışın temelınde ye aralarındaki bir geçimsizlik için Türk ve Yunan ordu takımla lerde. Işportacı sözlerinde kalmış pacak cehennem temellerinde ve Muhakeme başka güne kalmış m Londradan getirtilen altın için sosyal adalet vardır.» yüzünden iftira ettiğini öğrendik.» rı karşılaşacaktır. sigorta masrafı olarak 1,600 küsür tır. tı bütünlük kavramı. Vatanı bü bu, cenneti de sarsacak. Prof Cahit Talas, r.ıüteakıben Başol, sorgu yargıçlarının âm sterlin ödenmiştir. Merkez BankaBugün saat 9 dan 13 e kadar dört tün görebilmek ve emeği tüm yü* sosyal alanda ilerleme ve gelişsı ayrıca, özel uçağı kiralamak için menin ekonomik imk;'mlarla olan me dâvası açılmadan harekete geç takım sıra ile birer saat 19 Mayıs zeye serpiştirmek günahtı âdeta Gözler ışıl ışıl simdi. Çölleşmiş T.H.T. na 53,000 lira vermiştir. me yetkili olmadıklarını hatırlat iç sahasmda son idmanlannı yap Konan bir taşı memleketin her Türkiye ağannağa yüz tuttu. Millî münasebeti hakkında da şunları «,006 kilo. 1954.56 yılları arasın tı. tfadesine devam eden Sancar, mışlardır. karışına koymuşcasına haykırmak sanatçılar iş başında. Memleket Izmir, 30 (Telefonla) tzmirspor da düşük iktidar devrinde mem söylemiştir: Belçikalı Versyp, Italyan Angeli la da yarınlar senetleniyordu. InAdnan Menderesten direktif alma Rakana göre işsizlik ârızî bizler içi n derecelerce işlenecek. Ankara. 30 « CumhuriyetTeleks) idıre heyeti hugün 7 futbolcuyu leketten gizlice kaçırılcasına ni ve Alman Schulenburg'un ida sanları olmıyan yönleriyle resim«Bir memlek^tte ilerleme ve gelişme sosyal alanda d:ğmı söyledi ve Bedii Faik'in koekonomik imÇekiçler mısralar a değer yapıtlar açıklamış ve Bugünkü Resmi Gazetede yatrarsfer edecegini Londmya gönderilen altınlann bir kânlara sıkı bir şekilde bağlıdır' •misyona çağırıldığından haberi ol resindeki nıaça takımımız şu ter leştirmek ve öylesine tutum, ba için hedefli ve yapıcı ellerde payınlanan bir karaname ile 36 hâ isimleri ise gizlemiştir. Aynca Ne kısmıdır. Altınlar, muhtelif Avrn madığını bildirdi. Başol, Bedii Fa tipte çıkacaktır: sitliğin uçurumuydu artık. Bunun içindir ki memleketlerin e» nltıh. kım ve 23 savcı bulundukları yer dim, K. Orhan ve Mustafayı da pa memleketlerinden alınan borç,' Sabih Sabahattin, Yüksel Bükonomik ve sosyal hayatlannın ik'in komisyon tarafından sorguva Insanların göremiyeceği uzaklık Kötü gerçeklerin gömüldüğü lent, Süreyya, A. Ihsan Abdullah lorden başka illere tâyin edilmiş serbest bırakmışsa da bunlarla an lara karşılık olarak yeddiemin sı seyrini birbirinden ayırmaya im çekilme sebebini şöyle özetledi: ve karanhkta usulsüz hareketler toprak çoraklaşır elbette. MevsimMete, Tarık, Aydın, Zeynel. lerdir. Ayrıca tzmir Barosu avu laşmağa taraftardırlar. fatiyle lngiltere Bankasma (Bank kân yoktur. Bu gerçeği gözönünde «Hür fikirlidir. Yıldırmak, susHollanda maçında eski sakatlığı damga damga zincirleşir. Bunlar lerce şakır şakır yıkanması gerek k.itlanndan Cençiz Kostakoğlu Ge of England) teslim edilmiştir. tutan inkılâp idaresi, fiyatlara is turmak istemişsinizdir.» nükseden Zeynelin durumu belli istenen renk ve etiketlerle de çer yağ.nurla. lendost. tz/Tİr Barosu avukatların KÖpeğİn lSirdlğl klZ ÇO Karşılığı ödenen, yani yeniden tikrar verip ücr°tlerin gerçek kıyDaha sonra tahkikat komisyonu değildir. Zeynel oynadığı takdirde çevelenir. Karanlığa yıldırım düAdımîar uçunıma taraf savruludan Erdal Özkan gezici arazi ka„ , ., . ı . ı " satm alınan 4,006 kilo altın teslim metlerini teminat altına alarak raporunu hazırlıyan Nusret Kirişşer de kefenler sıynlır, millet göz riastro, Ankara Barosu avukatla CUgU ekSlK tedaVİden 5 almak üzere Emisyon ve vezne Türkiye tarihindeki bütçelerin en çioğlunun sorgusu yapıldı. Kiriş Abdullah oynamıyacak ve Tarık lük takar da ufuklar ayaklar al yor, son adımla uçurumdayız. Ata zincir zincir ruhtan ruha. Adımlar sağ açıkta yerini alacaktır. YunanMüdürü Adil Artan riyasetinde büyüğünü yapmıştır. Dokuz milnndan Erdoflan Anl, Sand:kh ve; a y s o n r a fcudurUp ö l d ü çioğlu, alınan kararlann Anayasa lılann Fransa karşısında muvaffak tında topraklaşır, geç de olsa ger zayıf ve kansız. r 3 kisilik bir merkez Bankası heye yar liraya yaklaşan 1961 bütçesinin Ankara Barosu avukatlarından ya aykın olmadığını iddia ettik olan tertiplerini muhafaza edecek çekler bir sabahla ışır diye düşüBir bayram törenlnde atılan a Turgut Kozak Caneli hâkimlikleMüesser Gani adındaki bir ilk ti Lonraya gitmiştir. Diğer arka.1 ekonomik ve sosyal bakımdan ifaten sonra, «Bir meselenin tahkiki leri sanılmaktadır. nülmez. Kör kişiler bir saçak böL dımlardaki zincirleşmiş ruhu görine tâyin edilrnişlerdir. i o k u l öğrencisi, yatmakta oldugu daşları ile birlikte yurda dönen de ettiği mâna şudur: Mümkün oliçin heyet kuran Meclisin, bu heye Antrenör Sabahattin Erman «Va gesinde «ver yansın» edip nokta, remiyen gözleri ufuklann ardına duğu kadar geniş ölçüde yatırım Artan gazetecilere demiştir ki; Diğer taraftan îçisleri Bakanh | P ? 1 " H f t a h a n e s i n d e e v velki te salahiyet vermesi de tabiidir» ziyet aynen geçen yıl (Oranda) ya virgül tanımadan cümleyi sayfa gözcü koymuşuz. Göklere dalea k l l f i u r a r a k o l m u v e c e n a S I d u n yapmak ve bu suretle bir taraftan «Türkiye sa3t avarıvla 11 de qında haz,rlanan bir kararnameye ' * « deyince, Başkan şöyle cevap ver pılan karşılaşmalara benzedi. Bel laştırır. Yapıtlar devler aynasın dalga al saçan bayrağa taraf guMüesserin eksik (mahalli 9) Ingiltere Bankasma git memleketin gelişmesine imkân sağ Köre valiler arasında yeniden ba kald.rılmıştır. di: çikahlar karşısında berabere kal da sunulur. Oysa yalnız kalındı rurlanmıya n kişileri, Türk Milletedavi yüzünden kudurarak öldüğü tik ve altınlan teslim aldık. 4,006 lamak v > aynı zamanda çalışma < n değişiklikler yapılmıştır. Bu adığımız takdirde şampiyon olacak ğında yetici yapıtlann tecnelleş tinin yöneticisi seçmişiz. Türk Mil arzusunda ve kabiliyetinde olan « Vermiş ama ne olmuş? Hep kilo altını Ingiltere Bankasının Ö V rada üç vali merkeze alınmış, ba iddia edilmektedir. tık. ma tedadüfi bir gol bizi ne mediği jçten de olsa konuşulur. letinin bugüne dek düsmanlariyFatih lskenderpasa tlkokulu zel anrette inşa edilmis 10 tonlnk herkese iş temin etmektir. Dört si sanık olarak buraya gelmiş...» zı valilerin de yerleri değiştirilticeden uzaklaştırdı. Onun için Yalanla huzur zincirleşemez ki. le niçin süngülestiğini, bir yolun buçuk milyar liraya baliğ olan fim Kirişçioğlundan ionra 5D şubesi öğrencilerinden 453 «rhlı Nusret kamyonnna yerlestirerek miştir. kendi seyircimiz önünde defansif Ne de olsa insanin insan oluşu, niçin yapıldığını ve flzerlnde inn numaralı Müesser Gani, 5.12.1960 Gatvick Hava slanına petirdik. me sektörü yatırımlan hususl sek" Ulusoy ve Vahit Asena'nm tor değil ofansif oynamağa gayret ede kendini sorguya yeterdi. Bu kıvam sanlann niçin geçtiğini, bir k8yün Yüksek tasdika iktiran edilmiş günü sabahı okula geldiği bir sı tör yatmmları ile tamamlandıkça gulan yapıldı. Asena, komisyonun Kamyonda arkadaşlanm ile ben ceğiz. Bunun için lâzım gelen ted daki yöneticiler yalnız kalabildi gerçek bir eğiticiye de niçin ihbulunan kararnameye göre valiler rada meçhul bir köpeğin tecavüenflâsyon politikasından istikrar hüsnüniyetle hareket ettiğlni id2 tngiliz polisi ile iki muhafız vardı Solunum kadar şarttı tiyacı olduğunu bilmiyen kişileri, politikasma geçişlerde görülen â dia etti. Söz alan Başsavcı Ege birleri almışA, genç arkadaşlara ge ler mi? arasında yapılan değişiklik şöyle züne uğramıştır. Bacağından ısırıArkadan da bir polis otomobili bi reken talimatı vermiş bulunuyoruz. zevk, eğlence onlara. Mevki eldey damar, ruh v t labahlancnıza kaydir: la n Müesser aynı gün Okul Mü zi takip edlyordn. Altınlann «Sec» rızi işsizlik temayülü tamamiyle sel, kccnisyonun düşük Başbakan Yunanlılar muhakkak ki kuvvetli di. Bunu ömürlerine çivilemek ül nak etmifiz. Çorum Valisi Celâlettin Ünseli dürlüSünün resmî yazısı ile Ku e yerleştiriImesi60 dakika kadar bertaraf edilecektir ve bu t»ma ve hükümet ile daiml temas halin bir ekiptir. Berabere kalarak de küleri, yıkıcılık adımlannı devyül, alınmış ve alınmakta olaa de olduğunu söyliyerek bunu issevkedilerek »ürdü. 15,30 da yol» çıktık. Roma Yıllar eridi «abnmula. Blrllkte merkeze, yerine Çorum Belediye duz Hastahanesine ğil, inşaallah yenerek şampiyon o leştirdi. tedbirler sayesinde önlenmiştir.» pat için Menderesin grupta yaptı lacağız.» demiştir. duygulanan ve renkli setlerin ard Reis Muavini Hasan Kurdoğlu tâ 24 günlük bir tedaviye alınmıstır. da yakıt lkmall Içln yaptığımıı te tsçi mevznatı ğı bir konuşmayı zabıtlardan o yin edilmistir. Denizli Valisi Tal Daha sonra Müesseri ısırıp ısırma vakuftan sonra, tstanbula hara Maç Ankara Radyosu tarafından Gençleri topraklaştırmağa ka anlamlannı çözebilen kişiler, yeTürkiyedeki işçi mevzuatı hak kudu. Diijük Başbakan bu ko naklen verilecektir. ât Afşaroğlu merkezde cnüfettis d.ğı bilinmiven bir köpek babası ket ettik. dar sahneleriode kahramanlaşan terli yarınlanmıra yolu açmakta. Karanlıklar karanlık üstüne. kındaki bir sorumuza cevap olarak nuşmasında «öyle zannediyorum li|e getirilmij, Tunceli Valisi Lut tarafmdan Kuduz Hastahanesine kişilep milyonların yannını vurRomanın Ciamplano Hava Ala Karanlık santimetre kareye bir fi Uraz da Denizliye nakledilmis götürülmüs ve bu köpek üzerinde nında bir kambiyo meronnı yanı Çalışma Bakanı «Mevzuatımız, biı ki, Kubalı iki saate kadar tevkif mağa seferberdi. yapılan müşahedeye istinaden teton düşüyordu nerdeyse. Yıldınmçok Avrupa memleketlerinin mev edilecek, gazeteciler de sorguya tir. ma gelerek, Türk lirasının serbest Kaymak kıvamlıydı süt sözler lar barut fıçısını bile ateşlemiyordavinin 14 üncü günü çocuk Kuzuatlarından lleridir. Tam anlamı çekilecek» diyordu. Menderes bu piyasada değerinin 1 Iiret arttıgı (Baştarafı 6. sayfada) de. Deyişlerin her sayfasında so du. Sırsıklam kara bunca gök. SiBundan baska Ağrı Valisi Lutfi duz Hastahanesinden taburcu eile ileri prensipleri ihtiva etmekte haberleri îçişîeri Bakanı Namık nı löyledl. altınlanmızı rebinden Hancıoğlu Kars, Niğde Valisi dilmiştir. Hastahane ve bu arada pek çok kanun d» Gedik'ten aldıklarını söyleyince, T« «Jillî takımı ile ilk karsılaşması kok sokak heykelleşmiati tnilyo lâhlar patladı birbiri ardı, delik Başhekimi Dündar Eğer merkez, eski Denizli mütehassıs Dr. Çekip Alagün imza knrtarmamınn iç piyasada da ya ğiştirilmektedir. Bu cümleden ola Egesel: «Her işi Gedik'in üzerine nı yapacak olan Türk millî takımı nerler. Bunu milyonlara yükleyen deşik ortalık. pıcı tesirleri olacağı mnbakkaktır. rak Sendikalar Kanununda şimdün gece buraya gelmiştir. Valisi Vefik Kitapçıgil Denizli, sı ile 19.12.1960 tarihinde dil iftira eder bu millete, hakaOkul atıyorlar. Çünkü o öldü» dedi. Bir süngü parladı ardından ve Oğrendifimize göre, ilk parti diye kadar şikâyet konusu olan Kars Valisi Necdet Basan Tunceli Müdürlüğüne 2510 sayılı vazı ile Doğrnca kendilerine tahsis edi ret eder. Millet ekmeğine peynir zanna dek yırtıktı. olarak rehinden knrtanlarak altı bir çok noktaları düzenlemekte Menderes 2 mayıst a Eskişehir len otele yerleşen takımımız bu için dahi kuyruk kuyruktu sokak gök, hayal 5 Valiliklerine getirilmislerdir. verilen bilgide, Müesser Gani'nin «Göç Marşı» nm nın miktarı 6 tondnr geri kalan 2 ve sendikalara demokratik bir ni de yaptığı konuşmada komisyon sabah maçır» oynanacagı stadı gez larca. spirine kurşun atan, içe Süngü parıltısı 4 Ağrı Valiliğine de merkez Tall 5.12.1960 tarihinden itibaren 2 ton yakında yurdumnza getirile zam içinde gelişm»y imkân ve faaliyetinin bittiğini ve raporun miş ve öfleden sonra da bnrada cek su diye göklerden yüceye el bestesiydi. Geniş geniş kapılar ue lerinden Kazım Atakul vekâlet e günlük tedaviye alındıŞı, kendisifuklarca açıktı karanlıklara. Bir cektir. Fakat antrenman yapmıştır. kaldıran bu milletti. recek bir gtatü verilmektedir. tşçi hazırlandığını söylemişti. decektir. ni ısıran hayvanın sa5 ve salim şafak donattı Türkiyemizi. Hele Kayhan SAGLAMER Sigortalannın Teşkilât Kanunu da rapor ortada yoktu. Sanıklar ve Bir saatten fazla devam eden idolduğu veteriner raporundan anAz da.olsa alfabeyi söktürenler gün biraz yükselsin, ışıl ışıl kayTemsilciler Meclisine sunulmuş bilhassa Bahadır Düleer bu hu mana bütün oyuncular çıkmışlar vardı bu millette. Suçlan da alfalaşıldığından tedavi«in!n kesilmiş naşacak ortalık. Zamanla şavka edince, ve evvelâ kültür fizik yaptıktan tur. Ayrıca îş Kanunu ile Sosyal susta dolambaçlı lâflar olduğu ve okula devam etmesinbeyi bilmeleriydi zaten. Kişilerin Sigorta Kanunlarında geniş deği Başkan dayanamıyarak şöyle de sonra bilâhare de top kontrolüne ölüsü, dirisi onlarla olmalıydı. Bu, da alışacak gözler. de bir mahzur bulunmsdığı ifade Selâhattin DEMtRÇEVtREN siklikler yapılmakta ve bir işçiye di: «îste buna tevil derler. Hu çalışmışlardır. edilmektedir. Islâmlık şartlannın yenisiydi âdekadar tatbik sahası tedricî surette kuk lisanında bunlara tevil deTakımımızın sahada yer alaoak ta. El ele insanlar o tarafla olsa; Bagtarafı 1 ınci tahitede geliştirilmekte ve işçi ailelerine d« nir» dedi. tertibi yarın (bagün) belli olacak ne renkli Bu yazı üzerine Müesser Gani olurdu iktidar gücü. bazı haklar tanmmaktadır. Deniz hâdısede artık bir sabotaj ihtimali okula kabul edilmiş ve 25.5.1961 Bahadır Dülger sorgusunda. ba tır. Tüm kulaklar sarhoş sese yapışık: îş Kanunu da yakın bir tarihte üzerinde durmaktayız.» demiştir. Bugün yapılan antrenmant Nor barajlar, fabrikalar... Yürümeden tarihine kada derslerine muntazasınla ilgili olarak yaptığı tahkiTemsilciler Meclisine verilecektir,» Otelin yiyecek ve içecek müdü man devam etmiştir. Müesser'in kata temasla. Millî Emniyet tara veç takımı idarecileri de takip et aşılmazdı bu yöreler, isteklerin demiştir. rü Nezih Ohri de hâdiseyi anlata bu devre lçerisinde kuduz oldufından kendilerine kooıünist zan mişlerdir. karşılığı yağmur gibi de olmazdı. rak, «Otelin Şadırvan pavyonun 5unu gösteren bir hareketine rast Bize karşı oynayacak olan NorÇalışma Bakanı mütaakıben mu lısı 51 gazetecinin fislerini gönder daki bir nişan törenine saat 17 de Düşünmek ve yapcnak, insanin lanmamıştır. Arife günü annesi Poli», kadınları çırılçıplak so habirimize Grev Kanunu ve Kol diğini söyledi. Ve Başol'un isteği veç takımı belli olrrraştnr. Takım servis yapıldı. Gelen misafirlere tarafından banyoya sokulan ço yarak mahrem yerlerine yazı ya lektif mukavele konusunda da bir üzerine bu listeyi yazıh olarak şehir dısında bir köyde kamp yap Tanrı'sallığındandır. Adalet ve ölimonata, çay, muhtelif sandviçler, Pehlivanköy ile Mandıra aratesini benimseyemiyenler kendicuk, sudan ürkmüştür. Bu dunım zan bir üfürükçüyü suçüstü yakaDivana vermeyi kabul etti. Başol maktadır. Oslo'da intişar eden gapastalar ve vanilyalı dondurma leteler maçın neticesini berabere lerine sadece taşsız birer mezar sında kurşun yağmuruna tutulan dan şünhelenen anne ve baba Mü lamıştır. ise gazeteciler arasmda hemen hiç verildi. İlk vaka saat 20 de görülhazırlıyabilirler. lyilerin en iyisi Semplon ekspresi ile ilgili sorusolarak tahmin etmektedirler. esseri Kurban Bavr?m:nın ikinci kimsenin komünistlikten mahkum Polis, Kocamustafapaşa caddedü. Zehirlenen 8 kişi Amerikan insanlara. Güneşe taraf turmaya Kırklareli Jandarcna KuAnkaradan buraya benuz bir ya gerek günü tekrar Kuduz Hastahanesine sinde 171 sayılı evde oturan Şefik olmadığını söyledi. Dülger bu deHastahanesine kaldınldı. zı gelmedigi için millî maçın rad «perde çek» emirlerini savuranlar mandanlığı Bnemle devam etmekyatırmıştır. Çevresinde cok sevi Canavar adındaki sahsın üfürükfa 51 kişilik komünist listesinde . Nişan törenine gelen misafirler yo ile verilip verilmiyeceği henüz daima, alkışlar kopan meydanlan tedir. bulunan 11 kişinin bir ajansta çadahil otelde 500 den fazla müşte len ve okulun çahşkan öSreneile çülük yaptığını, bu arada bazı kabelli değildir. deli yağmurlann bile silemiyeceBu arada kurşunun atıldığı ldl.ştıklarım iddia etti. rîye de aynı yiyecekler verilmişti. rinden olan Gani, tedavi görmek dmlan soyup yazı yazdığını tesğl sertlikte 28 Nisanca kana bo dia edilen TilHköye glden Jandartlk hâdisenin personel lokantasın te oldugu Kudur Hastahanesinde bit etmiştir. Savcı, Bahadır Dülger'in 1 5 9 7 yayabilirler. Fakat bu, her zaman ma Kumandanı, trene bu köyden da, bu defa ise yalnız Şadırvanda evvelki gün kudurarak öloıüştür. Ankara, 3 0 (CumhuriyetTeleks) yılında yazmış olduğu bir makaTemin edilen bir kadına önce27 Mayısla son bulur. ateş açılıp açılmadığı konusu üzeolması karşısında her türlü ihtiOlavı hastahane vnnünden tetden numaralan tesbit edilmiş pa Millî Birlik Komitesi referandum leyi okudu Dülger bu yazısında: rinde soruşturma yapmaktadır. (Baştarafı 6. sayfada) Salonlarda gölgelerce yücelen mali düşünüyoruz.» demiştir. kik etmek icin kendisine başvur ra verilmiş ve kendisi üfürükçü tarihinin tesbiti ile ilgili çahşma «Atatürk. Cumhuriyeti Menderes öte yandan D. Demiryollan müanlamsızlığı kendi Diğer taraftan Orhan Sakanın varhklarının nün evine gönderilmiştir. Bugüne larına devam etmektedir. hükümetine değil. Türk gençliğiDiğer taraftan evvelki gün otel d'iSumuz Dr. Alaeün de şunları fettişleri de, Semplon ekspresine Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Federasyon Reisliğine seçim yolu gözlerini dolduruyordu ancak. Işıl kadar çocuğu olmadığını söyliyen ne emanet etti» diyenlere çatıyor de zehirlenip hastahaneye kaldın söylemistir: yapılan tecavüzle ilgili olarak tet« Malum hadiseden sonra ?5 kadmı çmlçıplak soyan Canavar, Recai Seçkin Komiteye çağırılarak ve Atatürk'ün bu sözünün bir e ile getirilmesi bütün yelken klüp ışıl olumlu yıllar vardı Türklü kikat yapmak üzere Pehlivanköye lanlar bugün tamamen iyüeşmişkendisinden seçmen kütüklerinin leri camiasında memnunlukla kar ğümüzle ömekleşelim, en ön a. eski renci derhal tedaviye almmıs, bu kadının mahrem yerlerine lerdir. debivattan ibaret olduğunu ileri şılanmıştır. Yelken idarecileri ve dımlar bizlerin olsun diye. Oysa gitmişlerdir. Türkçe yazı yazmış ve bu arada da hazırhk durumu hakkında izahat sürüyordu. Belediye Sağhk, Sıhhl Muraka sırada baba" *nrafından kendisini almmıştır. yelkenciler ilk defa bir federasyon bizler, ensiz bir çizgi üstüne sürükadın «oyunurken para istemiştir. be ve Veteriner Müdürleriyle iki ısıran Vörje?in vanlıs teshis edilOsman Kavuncudan sonra seçim reisinin seçim yolu ile başa geç lüyorduk. tlgililerden öğrendiğimize göre 0 mesi vüzü"den tedavi vands bıra Kadın, numarası tesbit edilen 6 doktordan müteşekkil heyet otellirayı üfürükçüye verdiği sırada seçmen kütüklerinin bir an evvel nutku verir gibi bir konuşma ya mesi sebebiyle her türlü anlaşmazSu kesicnlerine zayıf kişilerin deki her türlü yiyecekten nümu kı!mı?*ır. Hasta'ık 5 ay sonra ken hazırlanabilmesi için Başbakanlık pan Himmet Ö'çmen, o zamanm hkların ortadan kalkacağını ve yelCanavan dini göstermiştir. Bu defa hasta baskın yapan polisler, neler almıştır. Durumun önümüzve Cezaevi Matbaalan geceli gün muhalif basınına bir hayli çattı. ken sporunun daha modern bir şe getirilmesi, usulsüz emirlerin uygulanmasım kolaylaştırıyordu. Padeki günlerde aydmlanması bek haneye al:nan çocuk ha«talıktan suçüstü yakalamışlardır. düzlü çalışmaktadır. Kökü dışanda olan propagandalar kilde ilerliyeceğini belirtmektedirkurtulamıyarak evvelki gün öl Polisin üfürükçüye baskın yaprayla yazan ve konuşabilen kişilelenmektedir. Ayrıca kütüklerin gerek kısa za dan bahseden Ölçmen, Adnan Men ler. ri şekillendirdiler. Onlara inantıfı sırada, sıra bekliyen 6 kadı manda yazılması ve gerekse nakli deres'in «şeker» gibi bir adam ol Baçtarafı 1 inei labifede Savcıhk ve polis de gerekli so müştür* Scira için toplantı nın daha mevcut olduğu görül hususunda ordu mensuplarından duğunu ve diktatörlüğe gidemiyeZiva ruşturmaya başlamıştır. Scira teknesine sahip olan yel mamak, onlarca görmemek kor mak maksadiyle müracaat ettiğini müştür. Sanık hakkında polis ta ve askerî vasıtalardan istifade edi ceğini söyleyince dinleyiciler ta kenciler federasyon nezaretinde kunç suçtu. Demir kafesler, mezar sözlerine eklemiştir. rafından soruşturma açılrruştır. Emniyet Müdürü daha sonra bek lebileceği Yüksek Seçim Kuruluna rafından protesto nidaları ile kar daha faal bir şekilde çalışmak is lıklar ne güne ürpertiliydi. Dikbildirilmiştir. Halen 35 ilimize seç şılandı. «Seçim nutku mu veriyor temektedirler. Bu sebeple önümüz tatörler bayraklannı mevsimlerce çi teşkilâtınm kifayetsiı olmasmdalgalandıramazlar, Bir süre ar dan da söz açmış, bu konuda kaymen kütükleri ile ilgili kâğıtlar sun?» diye sanığm sözünu kesen deki günlerde bu hususta bir topgönderilmiş bv.lunmaktadır. Diğer zulannca belki ışırlar. Ama bu sü makamlıkların gerekli llgiyi gösBaşkan Başolu da dinleyiciler al lantı yapacaklardır. vilâyetlerin kâğıtli.n en geç on resizleşseydi; diktatörlük yapıla» termemelerinden şikâyet etmiştir. kışladılar. Tahkikat Komisyonugün içinde tevzi edilmiş olacaktır. cak ne insan ve ne de bir tutam öte yandan öğrendiğimize göre nun cçok masum» faaliyetlerde bu Bu vaziyete göre seçmen kütükleri lekesiz ortam kalırdı. Bu cnemle nüfusu 3 milyona yaklaşmış buluKonya, 30 (Telefonla) Bugün hazırlanması ve askı işi en geç 15 lunduğunu söyliyen ölçmen: «Sakette insanlık, dört mevsimile de nan Istanbulda bilfiil görevli buKonya ve civannda şiddetli bir lo temmuza kadar bitecek ve bu ta dece bir kaç gazete kapattık, bir yaşandı. Boşaydı diktatörlük tas lunan âmir ve memur polis kadÇARŞIKAPI ve LEVENT Şubelerimizin 29 Mayıs 1961 tarihli dos fırtınası, çeşitli hasarlara se rihi müteakıp ilk pazar günü re kaç kişiyi de tevkif ettik. Buna husi'sî keşideîeri Umum Müdürlüğümüzde noter ve kıymeth (Baştarafı 6. sayfada) lantısı. Ne lüzum vardı azgm şu rosu 2280 dir. 1 cnilyonluk nüfusa bep olmuş ve ekine de büyük za îerandum yapılacaktır. Hazırlanan rağmen bizim aleyhimizde fırtına müşterilerimiz huzurunda yapılmıştır. bat gecesi gibi uğuldamağa. Gün göre hesaplanan kadro ise 3000 rar vermiştir. seçmen kütükleri genel seçimlerde koparıldı» ded:. «Bu mecnleket ar•iklet dünya şampiyonu Amelerin iyisi gerekti insanlara ba dir. Istanbul polis teşkilâtı ise Fırtına şehirde birçok baca, te de kullanılacaktır. tık diktatör kabul etmez» diyen rikalı Flojd Patterson'u tahharca cıvıldasındı tüm memleket 720 eksik kadro İle çalışmaktadır. lefon direği, kerpiç duvar ve ağaç ölçmen'e Başkan Başol, sanıkları tından indirebilecek tek boksöAnayasanın halk oyuna sunulyapıcılıkla. Gerçek yapıcı yetinedevirmiş, ovada ise ekili araziyi göstererek: «öyle olduğu için böy rün renkdaşı Johnny Liston olmasında seçmen kütüğüne kayıtlı mezdi yapıtlariyle, hergün duyutoprakla doldurmustur. le oldu» diye cevap verdi. duğu kanaatini izhar etmiştir. ramazdı bir çekiç gürültüsünü ev10421 numaralı hesap sahibi Bay SAİM Bu arada gayet enteresan bir o ve 21 yaşını tamamlamış her yurtSchmeling, Liston'un her iki rene. Yassıadada bugün Vatan Cephelay da kaydedilmiştir. İki gün ön daş oy verecektir. elini gayet iyi kullandığını ve Halk oyu için iki ayrı renkte, si dâvası sanıkları müdafaalarını ce vefat eden ilk devre Konya vücudünün en ağır darbelere Milyonlar savrulu savruluverdi 9034 numaralı hesap sahibi Bay ASTERÎ Izzet Erdalın birinin üzerinde «Evet» diğerinin yapacaklardır. Anayasa dâvasına milletvekillerinden Baştarafı 1 inei sahifede bile dayanabilecek kadar muka şakşakçı ellere, 10355 numaralı hesap sahibi Bay I. HAKKI insanhkça sönevinin bahçesindeki kendisinin do üzerinde «Hayır» kelimeleri bulu yarınc'an itibaren devam olunacak vim olduğunu sözlerine ekle müşlere. Para!.. Kardeş bununla dal tutan aileler denize açılmışlarnan oy pusulası yeteri kadar ve Aynea 60 müşterimiî de ğum gününde dikilmiş olan bir tır. miştir. eşit sayıda bastırılacaktır. 500 ile 100 lira arasında Para tkraroiyeleri kazanmışlardır. vuruldu. Tarih, Türklüğe kadar dır. paıamut ağacı, cenaze evden çıkaYeşilköy Meydan Meteoroloji Seçmenler referandum günü sanbununla gölgelencnek istendi. Bunlırken fırtınanın tesiri ile kökün j i dık başlarma giderek, Anayasayı nunla satıldı insanlar, silâhlar gü Istasyonu tarafından verilen bilgiden yıkılmıştır. 0 | kabul ettikleri takdirde üzerinde pegündüz patladı. Alyuvarlara ye göre dün sühunet gölgede 3 •Bw«t», kabul etmedikleri takdirde Konya, 30 (Telefonla) Devlet «akyuvirlara hücum» emri boşan dereceye kadar yükselmiştir. öte yandan öğrendiğimize göre «Hayır» yazıh pusulayı kullanmak Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 10002 numaralı hesap sahibi ŞEHtT KUBİLAY İLKOKULU dı. Işte bu, millet kanseriydi. bugün de sühunet gölgede 2830 S'ntiyle oyiarını vereceklerdir. Fahri Özdilek, İçişleri Bakanı Nâ(Baştarafı 6. sayfada) Sen insansın, idealistsin. Ama ni derece arasında değişecektir. RüzYüksek Seçim Kurulu, ll Seçim sır Zeytinoğlu ve Tarım Bakanı yan gazetecisine önümüzdeki ye? Ne hakkm vardı bu kadarma. gârlar hafif olarak esecek ve muh10201 numaralı hesap sah'ni Pay ERKÎN Kurullarından gelen birleştirme Osman Tosun, bu sabah şehrimize yıl Şilide tertiplenecek Dünya Millet yöneticisi bir parti her şey temelen gece sağanak şeklinde incelemelerde bulunmus tutanaklarına göre halk oyu sonu gelerek Aynra 32 müşterimiz dfc gemisiz yağmur yağacaktır. Kupası maçlarında tropikal ik den evvel: Dinsiz insan, îzmir. 3 (Teiefonla) Düşük cunu süratle ilân edecektir. Mute ve akşama doğru Beyşehir yolu ile 0 500 ile 100 lira arasında Para ikramiyelerı knj«r.mışlardır. kaptan .Yöneticiler salonlarını yıl lim ve seyirci şartlarından dola îzmirde sühunet 34 dereceye Başbakan Adnan Menderesin Vira ber oylar yarısından çoğu «Evet» Antalyaya gitmişlerdir. tkramiye kazanan müşterilerimi^i t«brik eder diğer keşideleayı Avrupa takımlarmdan kay dız ışıklariyle donatabilmek için yükseldi nada vefat eden kayınvalidesi Na işe Anayasa Türk ulusu tarafından Bakanlar şehrimizde, kurakhk rimizde bütün müşterilerimize brl şans dileriz. da değer bir muvaffakıyet bek yöneticiydiler. Izmir, 30 (Teleîonla) Ege bölciye Yemişçinin nâşı, bugün Av kabul edilmiş olacaktır. tehlikesi ile yüzyüze olan mahsul Tpiıhli müşterilerimİTo İKramivelrri .nektupla bildi.ilmektpdir lenilemiveceğıni söylemiş. şam Bir radvo vardı ki deme gitsin. gesinde mayıs sonlannda görülrupa seferinden dönen «tzmir» almışlar. Yüksek Seçim Kurulu Refefan durumu hakkında bilgi pıyonluğun Arjantin ile Brezil • Ya sarhoştu veya deliydi. tnsan mesi mutad olmıyan şiddetli bir vapuru ile şehrimize getirilmiş. dum Kanununun uygulanması ile et kombinasını ve hârayı gezmişya arasında paylaşılmasını tah, lık ve kültür aşılansaydı; çiçek sıcak Buhüküm sürmektedir. namazı Karşıyaka camiinde kılın ilgili bir izahname çıkaracak ve lerdir. Bakanlar ayrıca, Beyşehirmin ettiğini sözlerine eklemiş j çicekti bugün memleket. Olumsuz gün Izmirde hararet gölgede 34 dıktan sonra Soğukkuyu Mezariı bu izahname yurtdaşa yardımcı de silâh imali ile şöhret bulan ğma defnedilmiştir. Huğlu köyüne de uğramışlardır. eller defalarca kalıplar bir yolu, dereceye kadar yükselmiştir. olacaktır. tir. Izmit'te sabah yediden evvel gazete satmak yasak edildi Rehinden kırtarılan 4tonaltın dttngeee getirildi B a f U n b 1 Inci aahifed* •abtk D.P, Ikiidan devrind» çe» jftül yabaneı devletlere rehnedilen N ton aJtından karşılığı Bdenerek kvrtenlaa 4'006 kllolnk bir kııım dfln geee Tflrk Hava Yollannın 4 motSrlfl Bzel bir viskount uçagı ile yarda getirilmiştir. Takriben 60.000.000 Türk lirası değerinde olan 4'006 kilo altını hamil «Sec» nçağı, laat 22^0 de Indiği zaman Hava Alanının mntad emniyet kadrosnn» ilâveten bir yüzbaşı kn mandasında 50 inzibat eri ve emni yet Müdürlüğü Çevik Kuvvetine menınp 17 kişilikbir ekip getirtil raiçti. Ayrıca Istanbul Vali ve Be lediye Başkanı Tümgeneral Refik Tnlga İle Istanbnl Merkez Knman danı Mnavini Albay Halil Tnrda er îstanbul Defderderlık Müdür Mnavini Mübin Başar da oraday dılar. Çalışma Baknıtı Talas işsizlik önlenecek dedi Tahkikat Encümeni Beşiktaş gene ntağlup YUNUSNAD1 27 MAYIS İN MâNASINI ANLATIN Yazan: Salâhatttin DEMİRÇEVİREN 1960 1961 Işıklar boşanmca i Giilek taraftarı İ C.H.P. liler | | faaliyete geçtiler | Türk tathlan sayesinde 1 Amerika'da milyoner oldu Altın çivili atletizm müsabakaları bu hafia yapılıyor Maktulün annesi mahke isterim» diye bağırdı Ordu takımının maçı Hâkim, Savcı ve Valiler arasında yeni tâyinler İzmirspor, yedi futbolcu alacak Millî takım Oslo'da Hilton otelindeki ikinci zehirlenme olayı Kadınların mahrem yerlerine yazı yazan bir üfiiriikçü yakalandı Simplon Ekspresine yapılan tecavüzle ilgili tahkikat lü.i.K. referandum ile H|ili çalışmalara devam ediyor Yelken sezonu Emniyet Müdürü itîraf ediyor: «İstanbul, başıboş bir şehirdir» ISTANBUL BANKASI Umum MiidiiıinğUnden 10.000. Lirahk İkramîyeyi Fırtına ve tuhaf bir tesadüf Boksör Schmeling diyor ki ÇARSÎKAPİ Subemiz Keşidesi: 1.000. Lirahk İkramiyeyi Şehrimizde ısı dün 30 dereceye kadar çıktı ' LEVENT İT Keşidesi: 5.000. " lirahk İkramiyeyi 1.000. T.irahk tkramiyeyi Üç Bakan Konya'da Düşük Başbakanın ^'iyana'da ölen kayınvaîdesi defnediîdi Fritz Walter şans veriyor ÎSTANBUL BANKASI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle