20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sl Mayrs 1961 t demlj adam? Mısırçarşısmın kapısıoda zincir yoktnr, demlf, (Eskiden böyle kapalı çarm şı, earoi avlnsn gibi yerlere yütc Kazlıçeşmedeki banka hâdiDaha önce .Von Behr» lıstesini bayvanı ve süvari girmesin diye 196! senesi eubahmn on yedisini sesinden sonra, evvelki gece on «pkiıine bağlıyan gecp, Avru hazırlamıştı. Bu listede, müsade ynkarıdan garkık zlncirler konor. de meçtaul bırsızlar, Küçük padaki ve Amerikadaki bütün res re edilen san'at eserlerınin nere dn. Takın zamana kadar da MıÇekmeee PTT merkezinin rr.I telgraf sebpkplerinin fasliyeti, lerde saklı olduğıı yazılıydı. Bu »ırçarşısınm kapısında böyle blr nglHer* M M J I BMltenn* tnahkasa:>mı açamayınca alıp etrafta harbin p»'!amak üzere ol san'st eserleri, Martin Bormann zincir vardı.) de: Karşısındakl MC MflMk re tiearettnt gellstir götürmeğe teşebbüs ettilcr dııju rannını uyındırmış da ola idaresi altındB. intikam hareketi Vardır canım! demis. mek Jçin bftynk gayretler sarbilir. Washineton'la Londra ara ni hazırlıyacak olan ki.nselere İs iddiaya binmis.. Kalkıp MısırtotaiMktodir. Bn arada MoskovaKüçükçekmece P.T.T. merkezl sında, Londra Paris Roma ve harb hazinesi vazifesi görecektl. çarşısına gitroişicr. Vardır diyen <*• açtlan bftynk Enternanyonal evvelki gece meçhul hırsızlar ta Bonn srasında durmarisn sifreli Kurt Von Behr'den başka, bu lis zinciri göstertni?. Toktnr diyen *• tattlmif balnnnyor. înt»lgraflar dolaçıyordu. Sabaha teyi bir tek kiçi biliyordu. Bu bir rafından soyulınak istenmiştir. zinciri eliyle tntarak: poUtikaalftnna gSre Doğn Dün sabah P.T.T. merkezine ge doğrtı bu ise Rusya da karıştı. S S binbaşısı olan Bunjes'di. O da Mısırçarşıgının kapmndn «inU« Botı araondaki dalerl dağıt. len memurlar, kapının açık oldu Sovyet hükümetiyle Batı birliği yakalanmadan önce beynine bir cir yoktnr. Inat bn ya! mak ftsere temaslara baglamak lâtelgraflar kiırsun sıkarsk intibar etmisti Bu gunu ve kasanın da yerinden kal hükümetlori arasında Demis ve çekmiş gitmig. BBylea n d n . Bn temMİann en verlmllteati edildi. Paristeki Interpol iki adam. tarihin kaydettiŞI en önce Çekoslovak dırılarak kapı önüne kadar getileri hâlâ vardır, Wa»hington, 80 (Radyo«.a.A,P.) idealinın muhafazası için, Fransa hareketinden si de Meart «emaslardtr. Bn sebepmerkezi ile Sovyet Polis müriürlü büyük san'at eserleri hırsızlığında teo dolayı da tngiltere Wr taraftan Cumhurbajksnı Kennedy, Sov ile Amerikanın yakın işbirliğt yap Cumhurbaskanı Novotny ve diğer nldığini görmüşler ve durumdan ğü ve Scotland Yard »rasında tesuc ortaklıgı etmijlerdi. Bn inat meselesi benlm «ranra komünist seflerle istisareler yap jandarınayı haberdar etmişlerdir. roüjterrk P*»»ra girmek leln lro yet Çefi Hrutçel'le yapacağı mülâ malarına ihtiyaç vardır.» Yapılan ilk tahkikatta, kasanın lefonlar işledi. Sonra aramalar ve * «Inirimp dnkannr.. klnlar ararkea, dîğer taraftan d» katt 4 gün kala, cViyanaya, dünKennedy, Amerikayı resmen ıl ması heklenmektcdir. Emin bir tevklfler oldu. Bilmm şunri midlr. Insiyaki miDemirperde arkanna Mkalabümek ysda en büyük ıhtiâlleri yapmış y?ret etmekte olan .Israel Basba kaynaktan öğrenildıSine göre. Sov önce tornavida ile zorlandıği, a27 Mavıs 1M3 te. Tuillerie SaraBunlar polisin mutad faaliyet yınin taraça'indan koyu bir du dir? İnat, oldnrn olası kötü seyIçta elinden celen biç blr Imk&nı bir memleketin lideri olarak gi kanı Ben Gurion ile yapscağı B" yet Şefi Viyanaya Kennedy'den çılmayınca da yerinden kaldırılaesfegememektedi r. diyorum» demiştir. Dün gece 44. rüşme ile neticelenecek kesif bir 22 saat önce cuaıa fiünü öŞle vak rak götürülmek istendiği anlaşıl leriyle pek münasebcti olm:yan man yükseldi. Altı yüz modprn dir. Ara» nevllyelirn ki instcı «darnDaha önce mıştır. Olay mahaiiine Emniyet harcketlerdi. Isviçrenin Lucerne tabln. Rosenberg'in ve hizzat Hittngiltere kendt pavyonnnda bu ya? Rünil münasebetiylp Ppston' İ5 gününün Eecesinde özel bir dev ti trenle gclecektir. da Demokrat Parti tarafından ?e jet yolcu uçagı ile Avrupaya mü Hrutçef'in, cuma günü saat 1 de Müdürlüğü tarafından gönderilen garındaki bütün eşya arandı. Do ler'in emirlerivl» ateşe atılıyordu. lara daima rastlanmıstır. Sade in7 lnntnak ttıere «11! kdjlllk blr banViyanaya muvasalat edecegi bil parmak izı mütehassısı, kasa üze ğu Almanyada tablo tacirleri tev Bu tab!olan Rosenberg resmi ve §anlar deftîl, inatçı e?ya. inatçı doyn Moakovaya göndermlstlr. refine tertiplenen ve bir tabsk teveccihen yo!a çıkacaktır. dirilmişti. Kennedy ise. müzakere rinde 6 ayrı İ7.e rastlamıstır. An kif edildi. Bütün dünya zabıtası hususi Fransız müzelerinden seçmis «şey» ler ve «hâdise» ler de vardır. Hrmtçef, İngills pavvonunu ziyaret yemeğin 100 dolara verildiği blr Hrutçef yola çıktı (Bizde bir kapı vardır. Daima eıcak, i^lcrin. kasayı daimî surette el birliği etnıişti. Bu faaliyet hâetmia ve kendisinl orada Ingillc zlyafette konuşan Kennedy, ;unla> öte yandan Hrutçef, bugün lerin başlıyacağı cumartesi günü açan kimselere ait olup olmadığı, )â deva.n etmektedir. Bunun mâ v e «mânen zehirleyici» olduklarını cırdar, Inadına cıcırdar) Vaktiyle tttcearlan adına gir Reginold Mand n llâve etmijtir: ileri sürerek imha edilmelerine ka saat fl.40 ta uçakla Viyanaya gePrag'a müteveccihen trenle yola Agacamiinin inadıns yasaran hlr yapılarak inceleme sonucunda an nası, ancak meseleyi hilenlerin, rar ver.ni?ti. Ilng karfilamıştir. Hrutçef'in Viyanaya lecektir. « îhtilSl 8 Z biüim dlzlerfcnl çıkmıstır. ÖÜ duvarı vardı. Tazdik, çildik, neden lasılacaktır. mânasını anlıyabilecekleri iki saMandllnffHn gflrevi yalniı »rrgl r,\ titretmez. Bİ7 ihHlâle. InsanlıBunlar »rasmda Masson'un Pl üonra Evkof tamir etti. tira sıjmaktadır: «Kurt Von Kasa. durumu tesbit pdildikten yl açmak, Ingiliı pavyonunda Sov ğın terakkiye olan ihtiyacına ve Bizim Erenko'yünün Santral »oBehr'in gizli listesinin bir kısmı casso'nun. Kisling'in. La Fresnaje'«onra ilgililer tarafından açılmıj vet liderlerinl karaılamak değildir, hörriyete inanıyonız. Sovyet Başin daha bir çok ünlü ressamın tab kağinda Snlar Idarrsinın «ekiz av bulunmuştur.> o Moskovad» Sovyet tngiliz tl bakanı ile yapacaftim BÖriişmenin ve içinde bulunan paraya dnkıınul loları vardı. Fakat Hitlerin de, evvel güzellm asfallı delerek açcari mfinaecbetlerioin geliçmesf zamanstz olduijunıj ileri »ürenlpr madıgı anlaşılmıştır. * Rosenberg'in de farkında olmadık tıfı blr çtıknr vardır. O da inatçı tcln lintn gelenlerle temas ederek vsr. Fakst her iki tarafın da inHatırlard» olduğu gihi 2 hafta Albay Baron Kurt Von Behr, ları bir olay daha vsrdı kl o da ÇDknrlardandır. Sekir aydır kapanimk&nlar hanrlayacaktır. Resrni sanlan kitleler halindp imha edekadar önce de Kazlıçeşme Yapı bütiin harb devamınca Hitler'i şu idi: bu tablolardan hlr kısmı, maz. Zaten bütün asfslt yaralan beyanlardan anlaşıldıgina g6re, hn bilecek silâhlara sahip bulunduve Kredi Bankasının kasası okşi Fransa'da temsil etmisti. Von yakılmadan evvel taklitlerlyle de bir yenirce gibl iıler dnrnr, kapanmttnssebetlerin gelifmesini v« de fiıı devirde, taraflann jenle kesilmck istenmis, fakat fai Behr tiizel bir isle vazifelendiril ğistlrilml?. böylece, imha edlldigl roaı. karııhkh rlnleamesinl her ikl tarat da sid fikir teati eder^k birbirlerinl anli bulunamamı?tı. mişti. Avrupanın sanat eserleri sanılan İki yüzden fazla eser gizli Sehrin Ateıind» beriilnde İnatçı de4Ie aren etmektedir. lamaya çahçmalarında fayda varVVashington'a göre, eğer Hnitçef Viyana'da g snkak pınarlan v»rdır. Eski blr ıaPolis ve jandarma. her iki kasa ni Nazi partisi idarecileri hesabı harb hazlnesi arasına katılmıstı. Sâylendigine gihre Rnslar, încil dır. Biz hürriyet fikrine inanıyoirln: veto hakki iizerinde »srar ederse, biç bir ihtilâflı ı c n a teşebbüsü olayın'n soruştur na mkj^adere edecek ve emniyet Bu hazine, Martin Bormann'ın tereye ve Commonwealtb>, daha ruz ve hn fikir ujjrunda müradele altına alacaktı. Eski çesmim (gözyajıın) bir kümasını biriikte yüriitmektedir. knnuda «piivenilebiiir v« garantileri haiz» emriyle, önce Çekoslovakya'da çefitli m»l ıstma tekliflnde bulu edecefiiz.» çük musluk gibi durmaz akar. ! Albay uzun boylu idi, yakıjıklı Nikolsbrug şatosunds muhafaza eanlaşmaya vanlamıyacak nacaklardır. Rnslar fazla mal ıat85zfi bnna yakın blr sulnlnk ifa• adamdı. Bir gözünün cam oldugu dildi. Sonra muhteiif yerlere daKennedy. müteakıhen. kendinf tıklan takdlrde, tnglltereden mal de eder. îani alzin snla.vscagiaıı ; nu anlamak için yüziine yakın Sıldı. Bu gizli yerleri gösteren 11»almak imkântnı temin eimek arza muazzam teşahüratla dinliyen 5 poütikasının «na hattını, j ralnlnkts inat eden fnsanlar ds Washington, 30 (Fred J. Zusy lanma i daıı bak.nak lâzımdı. Hep ünifor teyi Von Behr, intihanndan Snce, snndadırlar. bin Demokrat Partiliye hitaben: bildiriyor) Cumhurbaşkanı Ken Sovyetlerle bir anlaşman'n raüm ! vardır, »okaklar da... Egya da.. ; ma ile gezer, kı;ın yakası kurt Martin Bormann'ın bir memuruna Eötürecejim prrn nedy'nin müşavirlerj **# Bn tekllf karsınnda Maadling'i «Beraberimde Amerikan kü n olup olmıyacagını «keşif için j : kürklü uzun, yefil bir redingot emanet et.nişti. Bu saheserlerin döfttndüren mesele sndnr. Acaba, siplerin ana lıatları junlardır. Bun Kongresine, 1 temmuzda baçlıya yapılacak ciddi teşebbüsler şeklin Dedlm de aklıma geldl. Rabmetlt ! ciyerdi. 14 temmuz 1944 de, Baron Sovyetlerden faıla mübayaa yapıl lan Wiliaoi Llyod Garrison'dan cak müteakıp mall yıl zarfında, si de t»rif etmiştir. Sovyetlerin nükbir kısmı sonradan bulunmuçsa da Mazhar Omnan Beyden nakleder! Kurt Von Behr, efendilerine hedıfı takdirde, bn mübayaalann, flldım. İki yıizlü adam degilim; lâhsızlanma sahasındaki çahscna lear tecrübelerin yg^ak edilmesibüyük bir kısmı hâlâ ele geçirlle ler. sap vermişti. Müsadpre ettiği eştnglllı ibraeatı fizerinde reel bir affetmem; geri çekilmem; sesimi larin fevkalâde »rttınlacağını söy nin teftişi sistemi dahil her milmemistir. Von Behr'in gizli yerle Vall »Its. baarekil. b*»veWl yanın listesi şöyle idi: tearri olacak mı? Hnsnsiyle Ingil riuyururum» jeklinde konuçmu» lemişlerdir. Amerika Silâhüizlan letlerarası teşekkülde Do,gu ve Ba ri gösteren listesi tnterpol'un ya olıa cnmhnrreisl, comhnrrelsl olsa m tere Gatt anlaşmalan dolayısiyle tur. 10890 adet yağlıboya ve sulubo hut herhangi bir memleket zabı peygamber.. Onn olabilse bisâ ma Idaresi, Kongreye çu izahatı tı bloklarıyla nötralistlerin temsil Denizli, 30 (Telefonla) Tavas PBmrflklerinde birtakım tndirroecilerinden mütesekkil üçlü bir J ilçesinin Kızılcabölük bucağında ya tablo ve resim; 684 adet cam tasının eline geçmedikçe, miizeler fümme hftsl Tannlıga kadar glden Amerikanm Avrupanın kızı ol verrnijtir: ler 7*pt&*ktadiT. Rorya bu anlas duğunu ifade eden Kennedy daha «Bu hükümet, Sovyetlerle, nük dare istemesi, Viyana mülâkatını bugün, 30 kadar ilkokul ve orta ve mine, minyatür ve resim. kitap dcn, husus! sahıslardan çalman bu tflll emell vardır. malara jlnneyince, Rnıyaya imti öncc, Pariste Fransız Cumhurba»Demit Ben inanmaraıştım. TaAvrupa lear denemelerin yasak cdilmeti blr zaruret hallne getirilmiştir. Wu okul talebesi, Bucak Müdürlüğü v» el yazması; 5825 adet porselen, hazinelerin çoğu zaman yash btr ranamele tanıyacak, fakat kanı De Gaulle ile yapacağı gö ile lilahların tahdidi vc azaltıl hington'un noktai nazarına göre, binası önünde toplanarak, «Böyle bronz, gümüş ve altın sanat eseri; dısında elden ele dolasaeağina füp vaa yavaş Maıhar Hocamn ban> b n r a nrokabelesini görmiyecektir. da da iıabeii teahlaine inanmaya rüjmeye de temasla demiştir kl: man konusunda milll menfaatle Hrutçef genel veto hakkı üzerin Nahiye Müdürü istemiyoruz» diye 583 adet halı ve ijleme; 1286 adet he yoktur. R«*va, îngtltereye se.nede 2 milbasladım. tnsan btr kere AUahlık « NATO carniasmda hürriyet rimize uygun, güventHr v» garan d« ısrar ederse, ne silâhsızlanma bağırmışlardır. Ellerinde, «Bozuk Uzak Sarktan gelme Arkeoloji ese(Trantız baıınından) oldn ma olnyor veiselftm^ Bn da y«n ton petrol aatmak istetnekteda, ne de bir başkı ihtilâflı konu zihniyetli idareciler istemiyoruz», ri; 259 adet heykel, vazo, mücevtileri halı bir anlaamanın yapıhp dtr. Ba miktar tnfiltfre Ihtlyaeıblr inat meselesl. da, güvenilebilir ve garantileri «Anlayana sivrisinek saz, anlamı her gibi antika e«er. yspılamıyacağını kat'I »ekilde Bğıtn S I bıt tekabtil etmektedir. halz» bir anlasma olabilir. yana davııl zurna az», «Ordu ve **• 1945 ağustoıu bnsmdn. Müttefik renmek içi n clddt teşebbüslere geç tBfiHere bvrtine kadar ba tekMcCloy, Tahsisat Komitesi huzu gençli, eleleyiz» ibareleri yazılı »ubayları, Albayı Bamberg'in kuBlrkae yenl gigorta mevnn tameyi teklif etmektedir.» liflere y*« vnmlyordn, çflnkfl lnrunda yaptığı konusmada, isin »a dövizler bulunan çocuklar, istiklSl zeyinde kSin Lichterfeld kasaba»arlıyornm. Tasanroı kimgeye sogrtltere OrtaDoğndaki petrol *aUPropaganda makıodı gfitmiyen haraetinl »öyle izah etmistir: Marşını söylemisler ve dövizler sındaki. ailesinden kalma Bentz nacak değilim. COnkü ben tasarısel rılmn üt, Babreyn. Kflveyt, Snndî yukarıdakl mülâhazaların Sneml. den bazılarmı Belediye binasının «atosunda buldular. A.nerikan asblr adam dejilim. Tasanıel olma« Silfihların tahdidi ve azaltılArsbhtsn tle lyl münasebetier Şoför mahalli 6 tonluk B.M. Silâhsızlanma îdaresinin bütçe ve camlarına yapıstırarak dagılmıs kert polisi, bir kampa gönderilyınca taurımı kimse kabnllenmeı. içlndeydf. «nlın Ruslann bstın C. Dizel motörlü kamyonlann kadrosunun yükseltilmesini i«te ması meselesini, tklnci Dünya Har lardır. Ben de bn gütnnlara sererim. f mek üzere hszırlanması için keniçln kırroakta nftna yoktn. hinden IMbaren,. bellibaşlı hlç blr taksitle satısına basladığını mi; olmasidır. Sllâhsızlanma îdaSlgortamın birinl, taakstı yere Hâdise, Nahiye Müdürünün blr disine bir saat izin verdi. Kurt neticeye varmadan müzakere etMoskova, petrolden baska tngllAUSTtN'CİLERE müjdelerim resi Temiilcller Meclisi Tahsisat (yani bir raabkeme karan elmaktoreye Mstler, losisler ve kibrit de mekteyiz. Zaman geçtlkçe, tehli linemacı ile yer meselesinden yap Von Behr hir sgatlik namanı, kaKomitesine yaphgı mflracaatta, aızın) Islnden atılan veya tekaüde tstanbul Acentaıı 1918 senesinden tekllf etmektedlr. Fakat, bnnları Anayasayı yürürlükten kaldialabilmek tığı münakasa tonunda çıkmıstır. rısiyle birlikte biitçesinl, halihazırdakinin 748,645 keleri kontrol altına sevkedllen memnrlann lararlarını Bir kısım öğrencilerin ifadeleri kalma bir sampanyayı içerek geda tnjiltere bayka yerdfn rabatça ran askerî hükümet, geçici bir cnüjküllejmektedîr. Yakınd» daha Mithat Çağalıkoç dolar fazlasiyle, 1 temmuzdan itltazmin ve laaelerint Ikmal siçortatedsrik Imkftnına Mhlptir. tnpilte nüklear gilâh alınmıştır. Mektep çocuklannın çirdi. Şampanyaya siyanıir kanj8i.. Nasıl Işçilerin içsiıllk «igortaaı Anayasa hazırlanana kadar bar?n baçlıyacak mall yıl lçin bir çok memleket,kapasitesine «s bu hâdise ile niçin alâkalandıkla tırmıstı. Sirkeci, Orhaniye caddesi re Rnsyadan Rnsyanın »atmak i«ları imal etmek varsa memnrlann parasıılık, getedlflnl dcğll. keodisintn Utedlği memleketin İhtilâl Komitesi 1.5S4JS3 dolara çıkanlmatını lste hlp olacaktır. Gerek Ruaya, gerek rı da araçtırılmaktadır. No. İS Von Behr tülilesine mensup .iın zorlnğn tlgortası olmalı. Böynl •stm almak annsnndadır. nin kararnameleriyle idare mijtir. Aynca da, kadrosunun 14 le biz, kıtalararası ballstik ro Tahkikat devam etmektedir. Tel: « 57 »8 bir kimse, rnstgele blr içki ile zele bir slgorta bem memnrlan A llâve ile 73 • yükEeltilmesinl talep ketlere ve nüklear silâhları dünöyle tahmln edlltyor kl bn sefer edileceğini açıkladı hir içemez, dedi, ve düşüp öldü. mirlerin, fnnnn bnnnn yersiı rniletmi?tir. Bahse konu bütçe ve kad yanın mahreklne oturtmak imkân RBI eephertnde ynmnşama taaml dahaleslnl dlnlemek larnretinden ro kabul edildiği takdlrde, blrer lanna sahibiz, Atesleme sistemleohnnvtar. Rnsya Maiezyadan kanknrtarır, hem de blr kısım meSeul, 30 (ı.ı.AP.) Günay vnk almaktadır. Bnna mnkabil In Kore askeri ihtilâl komitesi baj rekor olacaktır. rlndeki başdöndürücü gelismeler, mnrlann haksulık vflrtnden sarnDışijlerl Bakam Dean Rusk, Tah bir milletin baskın hücumlara kar giltere de Macarlstan ve Çekoslo kanı Çang Do Yung, tertip «ttiği ÖLÜ M ret, hattS aefalete dügmegine mSni ı>isat Komitesine gönderdiği yazılı «ı korunmasını ihtimal dısında bı vakyadan mfibayaaya ba?Iaraıştır. elnr. Şaka glbi leliyor »iıe ama Akçaabat eşrahndan Hacı Yusufoğlu Hasan Sezgin'in esi, basın toplantısmda, anıyasanın mesajda |5yle demiştin tnflltere Çtn ile de alıyveri; harakmıstır. T bir teşebbüı edln de bakınıs kaç Ayhan Sezgin, Muallâ Bajaran, Mü.;erref Alemdağ, MticellS cnuvakkaten yürürlükten kaldırılllndedlr. Dtger taraftan tngiltere • Bizlm dı» politlka ve mlllt embin klsi yazılır. Ba memlekete ber Sezgin'in anneleri, Hakkı Başaran, Ahmet Başaran ve Nebiye dığını, «mılli kalkınma temel kaSllahlanoıa yarışının masrafları, Rnsyada Dnlepropetrovnk l&gtik niyet lahalarındaki hedeflerlmiz, Tophanede oturan Cemil Bozdodevlrde blr memnr kırmn hastalıgı Selçuk'un kız kardesleri knmpanyasını da karmaktadtr. Ba nunİArı> adı ile tanınacak geçici a sdlâhsiT.lanma ve tilâhların kon komünist ve hür dünyalar için a ğan iıminde 19 yaslarındaki genç, gelmiftlr. nayasanın ilânına kadar, memle trolu adı verilen girift meaelelere gırdır. Üstelik, silâhianma yarısıiş için Rnsya 14 milyon tngillz IIEMİNE SEZGİN Necatibey caddesinden kosarak tklnci ılgorta daha baatt: lıtanketin ihtilSl komitefj tarafından «tkı fıkıya bağlıdır. Cumhurba» nm ve ekonomlsinin nâmütenahi rasını tngiltereye Termiştlr. karjıya geçmek isterken yolbnlnn meşhnr blr «tellnde yemek 30/5/961 günü Hakkın rahmetine kavusmuştur. Cenaze«i buyaymlanacak kararnamelerle ida kanı, blr snlajmanın yspılıp ya devamı, hür cemiyetlerde mües dan ylyenlerln sehlrlenmeleıine karıı ilerlemekte olan Hakkı tngiliı Ibracatının ciddi aza'lınaş[ün 31/5 961 (çarşamba pünü) öğle namaîinı mütaakıp Beyazıt pılamıyacaSını kejfetmerniz, eğer *if neticeler dogurabiür. Her ?e Günay'in idaresindeki 51493 sayılı slgorta.. BSyle ballerde tedavi, hatlar kaydetmesf karşısında, göstf re edileceğini söylemistir. Camiinden kaldırılarak Edımekapı Şehitliğindeki aile kabÇang Do Yung, milli kalkınma mümkün olursa nüklesr deneme yin flstünde nüklear felâket bu taksiye çarpmıstır. Muhteiif yerta tebdill havaya kadar gtden bir rilen bu tepkiler senrere vernıls giristanına drfnedilecektir. Mevlâ rahmet eyleve. lunmaktsdır. Böjle bir durumda lerinden yaralansn slgorta yapmalı kl insan rabat rabidlr. 1961 yılının ük dört ayında yüksek konseyinin çalı;malannı lerin yasak edilmesi tle »HAhlarn Cemil, ÎJk islenecek hataîarin mü«smah» kal Yardım Hastshanesine hat lehirlensin! Ben olsam bn brlihracat '• 4 nisbftlndo çotalmış v« meşru bir eı=asa istinat ettirmek tahdidi ve azaltılması konusıında kaldırılyflk otelin knver paranna bir lira ba suretle tnıtiliz sanavii üıerin maksadiyle bu değiçikliğin yapıl güvenilebilir ve earantilerî hntı dınr tnrafı yoktur. Bu muazzam mıştır. kadar blr nigorta öeretl lammede kendisinl hi?*pitiren boğacn dığını söylemİ!, 'jnevcut kanunlar bir anlsjma teminl Içln müzake tehdlt karşısmda her iki tarof da, der T« yemek llıtelerlnin altına: hava datilmata ba§1amıştır. G*çen dan bir çoğunun ve aynca karar reiere eiriîmemir direktifini v»r> miHetlerarası hukuka uygun çe(MflfterUerlmls ber tflrlfi »eblrDfNTACA TANINM13 HOLLANDA «DOUVEN ULLÎPÜT» nisan ayında tbracat Ue Ithalât name ve nizamnamelerin yürür mijtir. AlSkalı bütiin dairelerde. kilde aradaki gercinliğl azaitmak T MOTORI.Ü PT I.VERtZATÖHLERtVD*N MAHDUT BtK FAKTt lenme ve otel dahiünde kaıa. bearaımda itbaiât l«hine bam! olan lüktf olduğunu bildirmiştir. verlmli müfakerelere kabule la üzere gerekli gayreti »arfetcneliVOLD\DTR. dir. Zira, nüklear felüketin tek l«y» karsı bln liraya slporta74 miKon tneiliz liraiık fark. *on Ne var Kİ, Güney Korenin a« yg n bir zemin hazırlacnak. teftis tarafın gayretiyle bertaraf edillıdır.) Ibareatnl HSve ederlm. aylarda 24 milyon liraya kadar inkrri liderlerinin geçici anayasa ü vt *nla?m»nın temadisl teknikleGfllmeyin! Ba«ı teyyare blletlemistir. zerindeki çalışmalarının inkitaa rinin arastırılması için yapılmakta «OZMİK KoU, ŞO. I rlnde yolenrrnn ctgerta bedell daolan çalıçmalar, kesiflesririlmistneiHeredff Avam Karnarasmda uğradıgı anlaşılmaktadır. MemlesirVecl, VBbrthanp | bll deftil ml? I eeçen hafta bütiin hıı mfseleirr kette anayasa islerinde en yüksek tir.» Cad. Ee«ıt«p» H. 21 | • ** Lutfen flr. konuiMiImuş ve Büyük Britanya bilgin olarak taınnmakta olan KoT»ı: » n n Rusk, Silâhsızlanma îdaresi ve Bngdava ı t m yapılaeakmı;. Halnalanm ı % A nın müslerek parara eirip eirmi re Üniversitesi Rektörü Yu ChinIstanbul Üniversit?5.ı Senatosubnkl g«çen y\\ yapılmıyacak denKennpdy'nln «ilahsızlanma müsa j ^Freei ır»p*pln*i iiz^rinH** rio Hıırul O Anayasa Plânlama nun dün yapılan toplantısmda Fa. • mürseııot eKoraitegi viri John . . McCloy tarafından 1: miftl. Tapaltm, yapalın.. ama nT mıiştur. McMillan Ineiltcreyi nıii« Başmüşavirliğine getirilmiştir. kültelere alınacak öğrencilere tat î dlnl*. LÖKKK G;< nntmıyalıra kl, O beyaılara ıam o leri sürülen «alle içi» mülShazai terek pa^ara snkmak için ciddi bik edilen testi sisteminin değistiUU, Y. Kaldınm. Geçici anayasanın ilânı bir hay lar, Cenevredeki nüklear »ilahlann hayat pahanna ısmdır. Vn, pabir çayret sarf«?tmeMpdir. şimdirilmesine karar verilmiştir. Aenn H. 62 '5 mnk, »eker.. Tine »lı bülrsHniz'. yasak edilmesi müzakerelerinln | T»l: «4 TS 1« !ik buna enccl nlan şpy. Com li geçikeceğe benzemektedir. Bu yıl Üniversiteye alınacak öğBenee artık kararnamelerle IktiÖte yandan askeri juntanın ka Ruslann teltis mekanizmasmda ı monvrpnitin zira.ıt bakımından rencileri her Fakülte kendi bünye•adi kannnlan dnrdnrmak veya olarak vazife veto hskkı talepleri dolayısiyle kpndini Avrupaya tâbi kıimak is bine ba^sekreteri sine göre bir imtihana tâbi tutayürOtroek MYdamndan vazgeçaek gören Kım ByungAm, 7 hazîra tam bir çıkmaza girmesinden »ontemevişidir. caktır. yrıca Fakülteîere alınacak İyl olacak. na kadar 3.000 hükümet memuruf raya ve Amerikan Cumhurbajkaöğrenci sayıları şimdiden tesbit M. PtRt Bir dostnm dedi kl: 145 Kota Ithalâteılan T* NATO Mtiteahhitlertoe: nun vazifesine son verilecegini a nı ile Sovyet Sefi Hrutçef'in yapedilecektir. Çeyrek aaırdan faıladır; psracıklamıştır. Bunların işine son ve malan oıukarrer mülakattan 8nAmerikamn en iyi ve »n veıız tflmsmen sessiz öte yandan tstanbul Üniversitemızın kıymerlnl mnhafaıa için ted14 ay önce cenaze niera rilmekle hazinede kalacak para, ceve tesadüf etmiştir. sinde Yaz Devresi imtihanlarına KALORİFER TÜLUMBALARI için blr aldık, kannn koydnk, eezalar, genel menfaatler için harcanacakyarın başlanacak ve 30 hazirana îste Viyanaya gihapisler.. Takibat.. O çünden bnProforma Fatura •erilir. simi yapılan bir adam, tır. Güney Korede 250.000 devlet derken Kennedy'ningötüreceğl silShkadar devam edilecektir. Teknik kafasında iröne paranın kıymeti 8 misli dtişBELL And GOSSETT Company memııru bıılunmaktadır. Üniversitede ise imtihanlar 8 ill ıızlanma ile glakalı görüsler bunsağ, salinı bulundu tü.. Acaba basıbos bıraksak daha Türkiye Diatribütörü: 22 haziran tarihleri aratmda yapılsrdır. Rusk, Amerikamn silihsız fazla mı düşerdi? Düşünnlecek şey Aucklürıd (Yeni Zeianda). W SÜHETL DECAN ve ORTAKLARI lacaktır. doğmsn(AP) 14 ay önce renaze töreni Mumhane eaddesi 56, Galata. Telefon: 44 57 « B. FELEK yapıîmış bulunan biri, hurada faf Sağlık Şurası toplandı salim bulunmuştıır. Ankara, 30 (CumruıriyetTeleks) Bir arkadaşunızın ağabeyi 43 yaşmda bir res:am olan John Yüksek Sağhk Şurası, bu «abahvefat etti EdAin Chapple ıki yıldan faz'a bir tan itibaren Sağlık ve Sosyal Yarmüddet once kaybolnmştu. Bir yıl Milliyet gazetesi yazarlarından Kudus (İjracl kesım: ı, X ı (AP) I dım Bakanlığı konferans salonunAMERtKANlN İLK KADIN FEönce Clıristchurch vakmlarında Fazartesı gecesi Adolf Eichmann'a Halit Kıvanç'ın ağabeyi Fatih ZA PİLOTU Amerikamn ilk k» da Bakanlık MüstesErı Dr. Nusret İstanbul Teşkilâtıınnda çalıpnak Uzere tanjnmaz hale eelrıış bi" ceset bu bir film gösterilmiştir. Şüphesiz Vergi Dajresi oıemurlarındaD Kedın feza pilotu Jerri Cobb, yuka Fişek'in başkanlığında nısyı» devluomus ve ceset Chapple'e ait ols bundan maksat Eichmann'ı eğlenALMANCA daktilo büen İİM mezunu bir genç bayan iyi mal Kıvanç, dün vefat etmiçtir. rıdaki resimde, Oklahama «^letl resi çahşmalarına ba?lamıstır. >'sk teşhis erjılmişti dirmek değildi. ücret v« çahjma jartlariyle »ranmaktadır. Bir hâJ tercümesini Merhuma rahmet, arkadaşımiza nin Tulsa »ehrinde yapılmakta olan Çura, gündeminde, 17 adli vaka Simdi Chapple'ın bii'ada "iduS'J Film Ikinci Dünya Savaçı »ırabassağhğı dileriz. ihtiva eden müracaatleri, el yazısı mektupla yapılması v« bir Lizbon, 30 (Radyo) Venezüel Milll Feza Konferansı münasebe ile is mahkemeîennden gelen 110 tesbit edılmis bulunmaktariır. Bu «ında Eichmann'ın emrindeki birfotoğrai eklenmesi rica olunur. la Havayollarının Lizbondan Ka tiyle açılan sergiyi gezerken görül dâva dosyasının tetkıki mevzuu durum karşısında poîise Chappl? liklerin yaptıfeı vahçeti temsil etmektedir. Oklahama eyaletinin yer almaktadır. Şura, çahşmalanPlâjlar, su tahlil neticeleri adı altında gomülenin kim oldu mekteydi. Eichmann filmi caro rakas'a gitmekte olan bir dev tep Ponca City şehrinde doğan 30 ya na bir kaç gün devam edecektir. kili yolcu uçağı. içinde 63 kisi olahnmadıkça açılmıyacak hücresi içinde seyretmiştir. Sumı arastırmak düstnpktçdir. • sındaki Jerri Cobb, şimdiye kadar Film gösterilirken halk ve gaze duğu halde Batı Atlantikte Asor girdiği bütün fizikl ve pslkolojik Şehrimizdeki plâjlar haziran attb*14t ve lhrtcat Türk Limited Şirketi. Brezilya, tarafsızlar Daladier, siyasi hayattan teciler salona kabul edilmemiştir. adaları mevkiinde kaybolmuştur. testltri basan İle atlatmıstır. yında açılacaktır. Halkın sağlığı Llzbondan havalandıktsn kısa istanbul Fmdjklı Atlantlk Han Tel: 49 49 20 Filmde harp sırasındaki sahnelerile yakından ilgılenen Belediye konferansıua çeklliyor den başka harbin bitmesine yakm bir müddet sonra uçakla irtibat Sağhk Müdürlüğü, bütün plâjlarKATlp Pmoımı kaybettlm. HUgünlerde Yahudilere yaptınlan ö kesilmiştir. Beri yandan, Asor a kümsuzdOr. dan aldığı su nümunelerini Şehir katılmıyacak Avignon, 30 (a.a.) üçüncü lüm yiiriiyüşleri de gösterilmiştir. dasmdakl Santa Maria hava alarfTJRETTlN GÜN Hıfzıssıhha Snstitüsünde tahlil <»tCurohuriyetin en nüfuzlu şaheiFransız aileri mükemmel durumda Büyük Enn> Sultan ilkolrulu [ nına da laoiamnda irjmemistir. tirmektedir. Rio de Janeıro. 30 (a.a> Dı?İŞyetlerinden Edouard Daladier, gi Sınıf: 4 B Şimdi gemiler ve diğer uçaklaTahlil neticeleri ahnmadıkça hiç leri Bakanlığından bildirildiğine ya»l hayattan çekilmeğe karar nn aramakta oldukları ve henüz çöre. Brezilya gelecek ay Kahirebir plâja açılı» müsaadesi verilmeZATt Imrah nüfusundan aldığım vermlştir. 1939 yıhnda Ba?bakan izine rastlıyamadıkları uçagın, Ba nUfumumı »»yl «ttlm. Yenislnl ala i sıfatiyle Hitler Alraanynsına hnrb İ de tnplanacak olan tarafsız memmektedir. Oda takımlan, frijider, BÜpürge vesaire... leketifr harırbk konferansına res Key West (Florida). 30 (A.P.) •tı Atlantlğe düîtüğü iamlmakta cağıaıdan hOkUmsüzdur. Öte yandan Belediye Zabıta TeşHer gün 10 32 ve 17 19 arası. Pangaltı Zaier Sok. 5/1 ı ilân eden, Daladier idi. Hslen 77 î bildirdiğine | dır. men katılmıyacak. fakat çahşma Havana radyosunun kilâtı plâjların kontrolu konusunHAYBt YİĞIT I yasındadır. göre Las Villas eyaletinde Santa ; 63 kişiden 14 ü mürettebat, geları müfahit sıfatiyle takip etmek Ha da gerekli tedbirleri almıştır. ROSH çeker fabrikasında sabotajcı riye kalan 49 u da 10 u çocuk üîere bir deleae EÖnderprektir. P1Iİ mevsimine girdiğımiz bugüniarın çıkarraış olduklari bir yan olmaV üzere yo lprde Belediye. tstanbulluların bu gmda. fabrika harap olmuş ve konuda da yardımını beklemekte, " 0O U dolarltk zsrar oıeydana gel 0. O görülen aksakhktarm Belediye Şu Türkiye Güzellik KıraliTEŞEKKÜR miştir. be Müdürlüklerine bildirilmesini Aynı istaBycn, pazar günü blr bilhasss i^teınektedir. E;imin diçlerinden çekmekte çesî ümldini kaybetmiş w oldvıgu rahatsızlığı büyük bir çocuklara mahsus matinede Pinar Beyrut, 30 (AF) Türkiye Guh*zaknt!e tedavi ve en snn tek86 fınna îhtarda bulunnldu de) Bio'dakı bir tiyatroda bomba zellik Kıraliçef.ı Keşe Durukan, nik bir UFUI ile yeniden yarnlar patladığı ve bir çok çocuğun «!9fi3 Avrupa G'j?e!i» müsabakasıSehir dahilındeki ekmek ve fran TÜRİZM ve TİCARET Ltd. Şti. rak ıstırabt.rnizi dindiren Di; varalandığ;nı bildirmektedir. ca!a imal ed=n bütün fırmlar. Bena katılmak üzere bnjraya gelmişTababeti Okulu Protez EnstiHV lediyenin devamlı kontrol ve muYine sabotajcıların Castro"nun tir. Müsabakaya 15 güzel katılmaksü aslstarı fDiç Tabibiı» HEE GÜN S^ABAH ve AKŞAM MUNTAZAM SEFERLERÎ İLE EMRİNİZDEDİH, rakabesi altında tııtulmaktadır. bir savcısmı taşıyan bir otomobi tadır. Durukan, «Avrupa Güzellik tihan ÇUHADAROĞLU tst. Tçrmînal Ank. Terminaî ACEVTELER: Son bir hafta içinde 207 fınn li dinamitle uçurduklarını açıkla KıraliçeliSini ka^anacağımı umuna rnmnet ve şakranî^nrmz'n kontrol edilrms. Belpdive mevzuaKadıköT : 36 35 6« maktad'.r. yordum sma, rakirlerimi görünc» i^'^K'n3 delâletlerini rica edet'.rn uygun vasıfts ekmek çıkar. UIIM : 11 80 ( 11 9663 W Galata: 44 84 71 44 34 31 Sirked : 22 89 17 Son gunlerdeki «sbotaj hareket bütün ümidimi kaybettım.» demişrim. mıyan 22 fınn eezslandmlmış, 86 Kvrılay 1? " 77 12 0383 Taksim: 47 17 30 Cafaloghı: 22 ?î 00 Iprind» aralarında 27 çocuk bulu tir. Müsabaka 6 haziranda yapi Aieann E fınna da ibtar verilmlstlr. lacaktn. nan 42 kiji yaralanmıştır. ÜNYJ1 HJ1 BERLE R I Viyana Zirve Konferansına 3 gün kala: *Dış$blttika hıgHtere ve Damir Perie arasında Kasa seymaga kalkışanlar 15 gün içinde ikiye yükseldi HIIIIIHIIIIIIIIIIIIHHIHIIII 1KTİBASLAR I Kennedy, "Geri çekilmem; iki yüzlfi değilim; sesimi duyururum; affetmem,, dedi Kenndy Viyana' ya beraberinde götüreceği prensiplerin bunlar olduğunu açıklarken Hrutçef Moskova'dan Prag\ı hareket etti Naziler tarafından çalınan tablolar mnmmuunıUHiıınııuı İnat bu ya! Kennedy öğrenmeğe çalışacak: Ruslarla anSasmak mümkün mii? 30 çocuk, Nahiye Müdürü aleyhine nümayiş yaptı Güney Kore karcirnamelerle idare edilecek AUSTİN Tophanede taksiye çarpan bir genç yaralandı Universîieye giriş test imtihanlan değiştirîldi SAYIN ÇİFTÇİLERİMİZ Eîchmanıı^a üilm gösterildi 63 kişi taşıyan yolcu uçağı Balı Âllaniikte kayıp ALMANCA DAKTILO ARANIYOR TAYLANETKER Küba'da sabotajlar Komple Ev Eşyası Satıyor İSTANBUL ANKARA İSTANBUL SEYAHATLERÎNÎZDE ri riL o lr^3 o cQ) P VI ıPmAN OTO BÜSLERİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle