20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Resimli Roman: 74 B A N K E R İ N M İ L V Ü N L A R I Jl Çken: YVES SAYOL ÇeYİren: Mazhar KUNT III MIIII1IIIIIII1IIIIII ••ftllllllIMIMIIMM II •• IMIM •lllllllf ••• I lllIHf 1IIIII1I Mayn İHI S4KECİFnlfi YA2AN: İ 2A.BITA ROMANI 70 Halil, »fkctini y«nm«k için di« Bir n u m ı n çcrirdl. Yaseminin o larini »ıkarık, kahvaltıyı hazırla muz bajına kadar «okulduftunu go/. m»k flzere mutfağt yönelirken • ucuyla görüyor. Alo... Ben HalU... Oktayla gö (ikte duraladı. Günlerden beri a labını çektiği füphryi bir loru ile rüşmek istiyorum, Hanımefendi. . ortaya koydu: Uyandınn lütfen... Mesele mü Hastâhğm o gün beni «tlat i him••• M e r s i efendim. mak içir. bahaneydi, değil miT Yasemın, »a?ırmı?, sordu: Koım?urken «esi titremişti. ~ Oktayın bu iıle ne alâkası v a r ? O n un e d e n Yasemin. baçını yavaşca kaldı«radmî Beraber çalıştık, bersber çararak baktı. Kanser degil ama, kanserden hşıycruz. Enıştesı Dize yardım eri:bin beter bir dert beni kemiriyor! yor. Bizira zabıta işlenne aklımı/. ermez. N» resmS muamele gerekı diye fısîîdadı. yorsa Oktay eniftesi vasıtasıyle Halil derin bir «oluk alışla: yaptırsm. « V'.z! diye düşündü. Telin öbflr ueunda arkadasımn Parizot, Rabıntnun sozürıü kesti: «Rir tesamız gerekiyor... Doktor cevaben: «Boyornn dedl, dsi dtnliyo Vız... Sen 8kn* de her derdlnin Akşam yemekten «onrs Parizot'lar ve Rabiot lesini duydu. düf eseri olarak Claire'ıo çocnŞunu Poiticrs hasRabiot ertrsi •abah yola çıktı. Poitiers'ye gernm. Mese!e s a : 1838 • Uında bnrada dofmnş çaresini bulurum.» sralannda toplanarsk Gülendatn'ın ölümünden Uykudan uyandırdım ama, kuhnlnnan bir kadını arıvorum. Annesi bafırasını lanesinde dofurdnğTimı bjfrendik, dcdi ve G.il !ir çeîmez bastaneye gitti ve baş doktorla göriişve Denise'in dnrumundan babsettiler. Rabiot deYüregi hafiflemiı, tek kelime mek istediÇini söyledi. Baş dnktornn odaoıns eikaybettljinden burada bir kaç »y bakılmış. Ço •Cylemeksizin odadan çıktı. dl ki: «Bo vaziyct hizim için çok isahetli; herrndam'ın cesedini muavene rden ihtıyar hekimin j sura bakmı Oktaycığıra! dedi. Yasemip geldi... Evet, burada... rer girnıez Fabiot: «İsmim Autone Bronsard'dır. cnk terk mi etfiîmiş? Evet. Pekl size elimlshalde Denise'i raahkum ederler.» Kadın sordn: sözlerini tekrar rtti. Rabiot vüzünü ekşittı: «O Taksim meydanına bakan nlon ! hâdiselere sshıt oldedi. Rlois'da oturnyorum. Ayni zamanda doktor de olan malumatı verraelerini löyliyecegim. On daki pencerenin önünde »lçak bir ' «Nasıl nlnr onon 5Idürdü£ünü ispat ederuezler ki. halde Claire Guerin'in kızımn ne olduiunu ani. Çiftliğe polisin, jandarmanın Bane'nin dostu nlılufurn için tavsiyesi iizerine tidan ötesini Darülâceze bılir .. Edemezler mi? Ya eandıkta bnlnnan altın ve lamak lâzıra. . Tarın Poitiers'ye çiderim. Bizim masaya kahvaltıyı hazırlarken Ya daba bümem kimin derhal baskın zi jförmceğ (reldim...» mücevberat?... Onları nnntnyor mnsunuz? (Arkan rn) seminin son cümlesini zihninde de hiç ş.ansımıı yok. Şimdi de kız!a meşçEİ olnıavı::ı'.'^ı certKt'.ğmde ısrar edlyuı tartıyor; sorular birbirini kovalı Arariığımız benekli objektifi de o ynr; yine ihtimallerin en yakını r&da bulmuş, bana getirdi... Evet olsrsk levgilisinin caMisiara ka emınim... Çiftiıkte adam mı cldürt:ldıfiında karar kılıyordu. Onun rnüşler, neymiş?... Canım, dur kı hu çamura ne mene bulaştıSını ma... Uykun başma vurdu ise babilmerien onu kurtarma çareleri na ne?... Madem ki nyle, sen kenarıyordu. Oktayın yüzünü bir din konuş... Dur, veriyorum... kere görmediği gaipteki eniste | Alıcı fileti genç kadının eline tuBehar modası «rob • o.ket» ten «indei meciet umuyordu. Nihayei tusturdu. tayyöre dondü. Bu. riaha pratik babasını kurtsrmak ugrunria ds Sen anlat anlatacaklannı... Çünkü alttan giyilen bluz degiştioîsa. gücünün yettiği kadar Nazi Ve iskemleyi ona doğru çevirdi. rildıkçe elbiseye yepyeni bir hava Ajarslannı yakalamaga uğraşma Oturmasını iagladı. Sonra çay nı«gelir. Rob üstünden caketse değişe mıs mıydı? Ugrasmıynr muvdtı? Sfisına yürüdü. tnce belli bardaga Taylanariabir budist rahıbı herznez. Enl tonu bir kat elbıseriir. yaktı. Ijte bu arada Karl Zander'le çay doldurarak sigarasım kesi »afirtan bir marifet gösterTayyörlerin çogu »ade. Potikare 8ap»nc»'dan Targnt özel yan Beledlyeye yaptığım müracaatlar Bohle de ortsdan kalkmıştı. Ki Koltuga yerleçti. Yasemini dinlıkuma?tan bir tayyörün bluıu kare mefedır. Körlerın parmak uçlarıdan »onra buraya S metr» ara iietapçı Kruger'ir. de sırası gelecekleri ile ya bir ya da zıt r«nkte senın lıassaslaştıgını hepimiz biliriz. yor: 1958 yıhnda, düşük iktidar za aSzı kapaiı fıçılar yerlestirdüer. ti elbette... Sakız Çiftligindekiler j B e n d e O I ı e dim teni, Oktay! çüıyor Her ıınıan ihi Parayı parmakları ile yoklıyarak manında açılan Güldibi ilkokuiu Bu bakımdan temiziik işleri mükabahat bende... tanıdıklarını çok görmüssünüzdür. muzun suyu yoktur. Su ihtiyacı dürîüğüne teşekkür ederiz. Buna de Sf.bri de vnka1ar.i<raktı. BunJAffet! Bütün lara karşuık Yaseminin suçunu B ende ama, neylersin... Sabrınin Saatı bıle bu parmak uçları ile an mızı bir kilornetre mesafeden kar rağmen. çöplerin sokaga dökülme kendisine bagışlamalanm istemez k ı s ı c a n ç ı 1 ğ l ! Halille ilişigi oian ladıkiarır.ı da bilirsinız. Gözleri gö şılamağa çalışıyoruz. Bu duru si devam ediyor. Bizler de, bit miydi? j herkesle alâkamı kestirdı. Kavga remiyenlerin parmaklarında uya mun, çocuklanmızın temiziik duy hassa çarşamba günleri pencere« Biçare zaten cezasım mânen etmektense... Kuzum, bırak «jimnan özel kabiliyet üstüne sayııız gusunda menfi bir tesir yapacağı lerioıizi dahi açamıyoruz. tşin ko bulmuş... Utancı kâfi... Bana fitl dı Şskalarının sırası dcMI. '): şeyler anlatılır. Yalnız parmaklara asikârdır. Yaptıgvnız müracaatlar mik tarafı da bu çöplerin: «Ko raf zorunda kahşı kâfi... Karşımda tavcığım! Dinle... Geldir» geleli kahrolduğunu görüyo Halile söylüyorum, meram anlatarieğil, kulaklara da bir kesKınlik dan henüz müspet bir netice ala pekîerin toplanmasına, pislik ve eridiğini, sinek birikmtısine sebep olduğu» rum...» diye düşünüyor, yüreği «ız mıyorum... Vakit kaybetmemek lâgelmektedir. Tabiat ınsanda eksi mariık. zım... Sabahları geç kalktığım için CEVABIMIZ. iddiasiyîepazan n kaldınlması i lıyordu. len bir duyuyu bir başkasının kuv Hazırhgını tamamlayıp Yasemi çiftliktekiler kaçtıgımın henüz faıSusuz bir okulda, değil nasıl çi n imza toplıyanlann apartımanvetını artırarak telâfi etmektedir. ni çağırmak üzere tekrar yatak o kına varmamışlardır. Evet, sadt? Budist rahip bun'ara, hiç görülme tedrisat yapılabildiğine, ama, nalanndan dökülmpidir. dasına gırdıği zamsn onu yıkan domuz çiftliği degil casus çiftlığı s:l yaşanabiidiğine şajıyoruz. mis biıini d.ıha eklemı^tir: KörleV'azife malullerinin mıs, temızlenmiş, saçlannı tertip olrnuf bızim Sakız çiftliği... ' Çok rin yanaklan ile gormesini sağlıSıtma Savaş kursunu lemis, yatsgın k.yısında otururken »eyler olmuf... Bizira kiracı Herr Aynada yuzünüz soluk, tatnız, pırılf.sız. Durgun, yorgun mu feryadı buldu. Genç kadın hâlâ Haliîin ba Güstav elebaşıları... Evet sakaıyor. Kullandığı vasıta: Telepati. gb'ründü? bitirenler Kmltoprak'tan ö . ömer y»zı şının izini taşıyan kuştüyü yastığı lıydı eskiden... Traı «10119... Iri ya!) Bu akşam erkenden yatınız. Yapılan terrübelerin olumlu souyuyan bir çocuğu okşar gibi ür rıdır... Baakın verilince çok delil SStcrnen'den Dflndar Daman ra yor: 2) Yatar ken yalnız bir kâse yoğurt yiyiniz. nuçlar verdifii yazılıvor. ııyor: 3) Pencereyi açıp önünde 5 27 Agustos 1960 taHhU gazetenl kek parmaklarivle seviyordu. Kir bulunacaktır... Sucuk imalathaneMemleketlraizin bazı illerinde zin birinci sayfas:nda, vazife ma pikleri ıslaktı. Kimbilir «klından sinin önünde büyük bir aUn v»r... kere derin nefes alıp öyle yatınız. Sıtma Savaj Mücsdelesi Kursları lulleri hakkında bir beyanat ya nrleı geçiyordu. Muhakkak ki bir Durmadan o alanı Pencerenizi kapamayınız. «fenişletiyoraçıldı. Bu kurslara me:nleketimi yımlanmıştı. . Harb malulleriyle hasretle içi titriyordu. lar... Yandaki laman yıguılannı, Yarın mutlaka »yna İie barı Halilin önce durakladığını, lon odun yığınlannı, öteberiyi kaldızin riört bir köşesinden h«ve?li v?zife malullerinin e?it haklara sacaksınız. O zaman lutfen bu üç bir çok gençler iştirak edip kurs sahip olaraklanm müjdpliyen bu ra bir kararla mutlaka yine ku np baksınlar: dökülen çimentoi aitın öğüdü İ0 güncük uzatınız. ları basan ile bitirdi. Simdi de bpyanat üzerinden 9 »v ocçoıi? o! caklamak karariyle kendisme nun duvar gibi n« kadar derine intayin'.erini beklemektedirler. Kurs masına rağmen ortads hâlâ bir yBk!aştığını synadan gordü. Yerın j diğini görecekierdir .. Nazilerin ye!ar biteli bir hayli zaman geçtigi şey yok. den fırladı. îki adım geri çekildi. n i b j r gjijhı varmış. Benim anladıI?ın >avarı halde tayinler henüz çıkmadı. Bu Hâiâ gözleri yaşlı, fakat kaşlanm ğım Türkiyede rampa yeri hazırlıAtom bilginlerimn ceplerine ilif gençler de. tayinleri.niz bugün yorlar. Tepeden inecekler... Yok, Ormanlarımızın hall | çatarak: tirdikleri bir ka!em var. Dolma Avusturalya'da, Darvin çehri ce jalar Bo\vling oyr.uj'or. Kaygan, veya yarın çıkar düşüncesiyle bp.ş Sen galiba dediklerime lnan hayır, elbette benim gördügümü Göynükten bir oknnımaı yazı madm! diye sert bir ifadeyle bilmiyorlar. Ben de bir bakıma kalemler gibi tıpkı. Ama aslınd? zaevine Ncel bayramında mahkum cilftlı pistlerde kocaman bir topu ka bir is tutmamaktadırlar. . îlgialınmaz. Çünkü hapishanenin Noel elleri ile ustsca yuvarlayıp dikili li maksmlar bu }şi bir »onuca baf yor: söylendi. înanmadın kl polise j casuslukla öğrendim... Oktaycığım, yeni bir ıjın sayacı bu. yemeklerinin lezzeti şehirde ün lohotiara nişan alıyorlar. Kadııı, layıp gençlerimizi işsizükten kurBu'.unduğum köyün yansından haber vermiycrsun. Bosun» vakit | dinie daha: onu da anlataeağım. salm;şt!r. Bir çok «erseriler bu ye erkek, Japon, Avrupalı oyuncular tarsalar çok yerinde hareket et fazlası keçi ve koyun besler. Or geçiriyorsun... Halbuki ben sırf (Arkan r a r ) mekleirn uğruna »uç ijleyip o gün »abahın 3 üne kadar bir top vuru mi"; olacakler. man, bu düşmanm per.çesi altîn vakit kaybolmasın diye Elife ablalerde oraya girmiye can atarlar. şu ile 9 lobotu birden devirme hülda inlemektedir. Gün oimsz ki enda dinlenmeden siş ayaklarımla • yasınm pejinde. Halkın da Beledlyeye a?ağı on ajacm boynu vurulma koştum da sana geldim. Çiftlikten B U L M A C A «ın! Yeni biten «ürgünlere ender kayboldugumu anlayıncm kuşkul»• 9 katlı «prefabrike» bina yardımı lâzıın! rastlanır. Gün ıj.ğı gören her finacaklardır. îlk iş «uç delillerini Deli ml, dâhi mi? 1 2 d 4 6 6 7 8 t Federal Almanya'nın Welsfburg j Tejvikiyeden îbrahim Dural ya dan keçinin kurbanj olur. Balto yok etmege çalışacaklardır. Belki Halk bakıp bakıp: «Deli bu.» de zıyor: fehrınde «Prefabrike» dokuz katlı lar da keçi ile âdeta yarıj eder. hepsi bir, tarafa sıvışacaklardır. bir bina kurulmuştur Bina 590 be misti. Eleştiriciler: «Bir dâhi» ksT«ş\nkiye camilnln irkuında «Bakım cnemurlan yok mu?» di Yemin ederim, dogru söylüyorura, Fransız ressamı çarçamba günleri pazar kurulur. yeceksiniz? Kutsal bir türbe gibi Halil! Gece bir adama işkence ettcnarrae parçadan meydana gelmiş raıını vermişti. Dubııffet'nin, Amerika'da Akşannlayin civar spartımanlfinn avda iki defa ziyaret ederler kö tiler tı. 9 ton ağıri'.ğınria idij Pem'eve Jean çerçeveleri, elektrik tesisatı mon «Manhattan galerisi» nde teşhir e bütün çöplert paîar yeriie dökü vü. O zaman da meraMmle karsıHalil, içini yavasoa e«k«r«k ••tai maddelerı arasmda hazırdı. i dilen 41 tablosu böylesine zıt etki lür. Sineklerden ba?ka kedi ve kö lanır vazifeşinas kimseler. . Duvap verdi: ler yaratmıştt. Bu gün eserlerı ay peklerin de toplanmasına • ini zamanda Hanovra, NewYork ve Ser.ın bu ijlere n« der*c« k«iebep rum çok fecidir. Görüp de faryat rıstırın' öi^renmeden. sans ve kendi Dünyanın dört bucağın ; Paris galerisinde seyredilen sa oîdugundatı, oturamıyoruz diye i etmemek elde degil. me bir çıkar yol bulmadan poliae telefon etmek istemiyorum I d»da: «Bot/tling» ' natçının bir tablosu: 300.000 Türk lirası. Fariste iki yılda Mini mini yaştanherı »anata di. «Bowling» top oyununu duymuj• oır yapılmakta oYaseminin soluk dudaklan gflve öncelikle müziğe plan büsunuzdur Aslında yeni bir şey deian milletleraralümser gibi seğirdi. Su geçmez fotoğraf yük tstidadını, şimdi de olgunI ğıl. Araerikada ötedenberi oynası «Marguerite Yemin derim, Halil! Senln ' nır. Merakhsı çoktur. ama bu keVerda Lnng» Piyano ya lastırarak perçinleyen ba^ır.b yemin ederim namusura ümakinesi IOLDAN SAÖAl ] nar mahalle oyunu şimdi birden rışmasının bu yıl Erman'a »üreklf başarılar diSon icstlardan biri, büyük ilgi zik 23.S5 Program 24.00 Ka zerine yemin ederim Hiç bir şo 1 Bu iki k«llnx«nin tm «dike| Parı e geçti ve kıbariaşıverdi. İSTANBUL kj sonuçlan alınkilde bu islere kan&mı*, bulasmı? Seriz. | Şimdi onu filira yıldızları, sosye topladı. Su geçmez fotoğraf makinin« katlanır» k»llm«l«rtyl« t«marr,7.27 Açılış ve program 7^0 panı». mıs ve Türk piyanisti VERDA deSilim. Benim için korkma... l&narak bir atalar soıü hallne KeHr. te mensupları, sanatçılar oynuyor nesi. Havada olduğu gibi denizin ANKARA İki marş » 7.35 Sabah pîâkları ERMAN'ın, iüri üyelerinin oy Peki bana itiraf etmek istedi 1 î i ü n ayaglyle bastıfı ş«7 hakULVİ URAZ TİYATRO lar. Lüks bowlıng salonları birer içinde de fotoğraf çeken bir maki 8.00 Haberler 8.15 Saz eser8.57 Açılış ve günün programğin, ıiireif edemsdı^in derdin, s« Itındı tatblk ettigi hareket »ekü. bırliğiyle «Birinci Armağan» ı moda sergisi gibi. Geçenlerde Pa ne bu. KURACAK leri 8.30 Hafif sabah konseri lar. 7.00 Beraber şarkılar ni kanserden bin beter kemirdiği keyfi yerinde oalnlann tekrmr ettiğı kazandıjtı sevinçle öğrenilmiş• rıs'in meşhur «Bois de Boulopne» (Rachmaninov «Prelüd», Mozart 7.15 Türküler 7.30 Haberler r.i söyledigin derdin? Nedir bu der kelime. 3 Bir harfin okunusu, bir tir. Ünlü komedyenunda Maurice Chevalier ile Jean «Menuet», Rubinstein «Romans», 7.45 Bugüh 7.55 Her sabah «Trampolin» 1 din ki koilanmın arasından sıyrı gbz rengi, ocakçınm pudrası. 4 Alerimizden Ulvi Casteau bowling düellosu yaptıBu yarışmada «ikincilik arMendelssohn «Şarkının Kanatla bir rr.arş 8.00 Sanatkârlar geşağıya dogru yürüyen. bir erkek adı. lıp kaçmana sebep oluyorî Uraz, bilindiği gilar. Bir altın topu birbirlerine atam«Ş;anı> na genç piyanist «daybiliyor musunuz? 5 Çok iezzetli. 6 tam «lhhatte ve rında», Chopin «Flüt», Çaykovski çidi 8.30 Plâk albümü 9.00 Yasernin, yeisle: rak «Büyük Paris Bo\vlıng Salobi mevsim boyunlardsn hiç birı lâyık görülme«Vals») 9.(J0 Kapamş. Yerde n bir metre yukarda gerilŞarkılar 9.30 Sabsh müziği Halilciğim, bilsen bana ne ka ya rüzgân andırsn hareketler yapan, nu» nu açtılar Avrupanın en moca çalıştığı «Küekşitici madde. 7 Tersi «mevcutı miştir. Üçüncülük Armağanı'm 11.57 Açılış ve program 12.00 10.00 Kapamş. m:ç esnek bir halı. Üstüne çıkıyor, dar işke/ıce ediyorsun! dedi. mânagına gelir, terst Mısinn eski dern pistleri, en lüks tesisatı buraçük Sahne HalBayan Mary«e Charpentier kaîki marş 12.05 Şarkılar (Medizıplıyorsunuz. Bir kere zıplamaya 11.57 Açıhş ve programlar Biisen, bana hiç sormazsm bunu... ba'kentlerlnden biridlr. S Bir kada. Chevalier ilk oyun gece^inin dun Dormen» tizanmıştır. Ayrıca piyanist Anha Demirkıran) 12.30 öğle 12.00 Johrmie Ray'den melodiler Ve verilmiş bir kararla kapıya dın veya erkegi biriyle hasgöz ede(Bowling en çok geceleri oynanır) görün, lâstik toptan farkınız kalyatro topluluğundan aynlmış dre Gorog'a «mansiyon» verilmelodiJeri 13.00 Türküler (Ce 12.15 Sizin için 12^0 Cevrimıyor. doğru yürüdü: meme hareketi. » «Siyah renkteki «favori» si seçildi. bulunmaktadır. Haber aîdığımiştir. mile Cevher) 13.15 Haberler ye Ceyhun'dan sarkı'ıar 12.45 • Mademki sen polise telefon et boilu »lbise» karîilıîı iki kelime. mıza göre, değerli aktör, kendi Yalmz Paris'te, yalnıt Fransa' 13.30 Şarkilar (Rıza Rit) Haberîer 13.00 Hafif müzik mek istemiyorsun, çaresiz ben ede YUKAR1DAN AÇAOITA: Ünlü pedagog müzigy«n ve Değlş tokuş ba?:r.a bir tiyatro kurmak üzeda, hattft yalnız Avrupa'da değil, 1 Aşagı yukan yer dejiçtirip do. 14.00 Konser saati 15.00 Kapa 13.10 Türk basımndan özetler ceğiml Emeklerimin bo«a gitmesipiyanist Marguerite Long'un re hazırlıklanra girişmij buson günlerde Japonya'da da bu Pariste bir mağaza yeni bir ujul nıs. 13.15 ögle konseri 13.45 Türni istemiyorum. Sonra da, Halil, laçarak. 2 Karşısındakine ıstırap idare^indeki Piyano Akademimerak yayümada. Eski romantik kurdu. Mutfak eşyasi alanlardan lunmaktadır. Dsha ziyade Av16.57 Açıhs ve program 17.00 küler 14.00 Melodiler 14.30 babanın kurtulması, auçluların ce veren. Tunı nehrinin bir kolu. 3 siHİn düzenlediği bu dünyaca «Çayevleri» nde çimdi modern gey eski takımlan geri alıyor. rupanın başlıca memleketlerinzalannı oulmaları. dertlerimi bi Bir sıfat takısı. cmüzevirük edlp onu Şarkılar (Melâhat Parı) 17.25 Ziya Taşkent'ten şarkılar 15.C0 yakalat:» karîihgı mürekkep bir een çetin yarışmanın herhangi de olduğu gibi gezginci bir raz hafifletecektir. Belkl sendi ken mir. 4 nprhar.gi bir hareketl yapSağhk ögütleri 17.30 Neveser K3panış. bir armaganmi kazanabilmek, trup özeliiğini taşıyacak olan dimi affedebileceğım. Kökteş'ten şarkılar 17.45 öğ 16.50 Açıhs ve programlar mak lsine gelmedlği için tembelük semetı hemen bütün merrüeketbu yeni tiyatro topluluğunun Tokmağı çevirirken ilSve ettl. retmenin sesi 18.00 Radyo Sa 16.53 îki melodi 17.00 Türkiye beiirtLsi göşteren. eski tannlardan lerden kat.lan genç müzisyenlon Orkestrası 18.20 Üniversi Yunanijtan Ordu Futbol maçır.ın Çok yorgunurı, ı:ykıifL'7. 5 Çevrilince eski bir Osmanlı çch. önümüzdeki aylar içinde faalizadesinin adı be:erin ancak pek a?ının zor ute Korosu 18 45 Haberler naklen yayını 18.45 Hafif meperişamm... Heyecandan saçmahyete geçeoeği belirtilmektedir. Hrir. 6 îkîimI I I I 5 « 1 19.00 Çeşitli stüdyolardan lodiler 19.00 Haberler 19.15 yorum, kusura bakma. laşabiidiği bir merhaiedir. Bu ler (eski u?tü 19.30 Olaylar ve yankılan 19.45 Yasadığırnız günler 19.30 OOdadan çıktı. sebeple böyte bir yarışmada en TAGOKE GÜNÜ çoğul), bir hay. Halü, onun sözlerinden bir mâViyolonist Darvaş 20.00 Yas laylar ve yankılan 19.45 Türgenç piyanistlerimizden VERvanın feryadı. 7na çıkarmağa uğraşırken seslendi: sıada saati 21.00 Şarkılar (Kâ küler 20.00 Yassıada saati Büyük Hint |aiDA ERMAN'ın, en kıhkırk yaBir edat, tersı DÜNYANIN EN MÜKEMMEL ni Karaca) 21.30 Radyo Oda 21.00 Gete konseri 21.30 Silâh Dur. Nereye? Nereye gidiyorsreıil olmuş duri Rabindranath rar yabancı otoritelerden kuruHESAP MAKİNESİOİR «unT Orkestrası Î2.00 Çeiitli »tüd lı Kuvvetler saati 21.45 Türk rumda» mânası. Tagore'un 100. do lu bir iürı karşısında. üstelik yolardan 22.30 Set ve saz dün müziği dinieyici istekleri 22.10 Evjr.de tolpfı " var, .biliyonadır. 8 Sere. ğura yıldönümü oybirligiyle birinciiiğe iâj'ik nin on iki kı=rum, telefon edeceğim. yamızdan çehreler 22.45 Nejat Devamı yann akşam 22.30 Hadolayısiyle, Türgörülmesi her Türk için göğıis TcphanB Oenizbınk DOkkânlan No. 4345 • Bırak sen... Diyeceklerlni ben i Dünkü hulmacanın mmdan biri. sofCendeli Kuarteti 23.00 Haber berler 22.45 Opera saati (Verkiye Hindistan derim. kabartıcı ve sanat âlemimiz ler 23.15 Dans müziği r e ha di «îl Trovatore Operasından Tel.: 44 46 53 • İSTANBUL İH hallrdllmiş fckll ra baçmda yapı. Kültür Cemiyeti için olaganüstü sayılabilecek fif şarkılar 23.40 Gece ve mü «ahneler») 24.00 Kapamş. | Salona yurudü. Ofkeliydl. Bir e l a n h i , r e k e t . 9 «öj»üt ver!» map.atarafından 2 hanran cuma saFİATI: 975 bir olaydır Ayrıca bu yarışma\ tajerde duran telefona yaklaştı. f m a mürekkcp bir emir. at 18 de Küçük Sahr.e'de bir da «tkincı Armağan» verilemetoplantı düzenlenmiştir. Bu samiş olduğuna göre de, birincı r.at toplantısmda Prof. Fikret Verda Erman'ın, kendisinden Narter, Ibrahim Hoyi konuşaBRIGGS AND STRAtTON HAVA SOGÜTMAU sonra «üçümü» olan piyanistcaklar, Orhan Hançerlioğlu BE.VZtN VE GAZ MOTÖRLEKİ ie. sanat gücü hakımından araTagore'un şiirlerini okuj'ecak 3 i l i 9 beygir, hava sogutmalı, BRIGGS AND STRATTON ^ındakı açıklığı gösteren belirve Satyajit Ray'in cTagore» motörleri yalnız Amerikada değil, bütün dünyada en faıla ii durunı. gerçekten Türk sanataranan motörlerdir. 6. cı kotadan tahsis alan alâkahlarm proı;ısının ielıine finpmli bir puan adlı filmi gösterîlecektir. forma için NEPTÜN TÎCARET A.Ş. ne müracaatlan. (Gslata, ciır. Selmi ANDAK ömer Abed Han kat 3. Telefon: 44 74 47) Bchar modası, tnyyörü seçti Kerkesi şaşırtan Budist rahsbi Susuz bir okul 3 alttn öğüt Hsıberler Yemek uğruna Verda Erman blrinci armağan aldı âOYÛlBÖGÖNKÜPROORA VİVIAN J. KALÛMENI P AII İ Î 267 KAUN VE MA/P 6/8f 8/R. PROF. M M B Ü S ' Ü B MACERALARII
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle