19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
»•«• II» MOTMN eUrtk gind.rllir âTUS KİTAflEV) »*.„ c * „ ı... 38. yıl Sayı 13.224 umhuri KURÜCUSD: YÜNUS NADÎ Telgraı •• maktap adrMİ: Cumhtıriyet îatanbul Poate Kutuau: trtaabal No. 9*8 Telcfonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 RÂBINDRANATH TAGORE'un Yüzüncü doğum yıldönümü münasebctiyîe BAHÇIVAN 150 METVA ZAMANI 150 ACIKAN TAŞLAR 250 BÜYİTTEN AY 100 GITANJALI 150 İBRAHİM HOYTnin tercüme ettiği eserlerini tnirdrm eder. BEMZİ KİTAllSVt Rehinden kurtarılanifĞurseT 4 ton altın dün gece v e e ski uçakla yurda getirildi DPiiier İki tonhık ikinci bir parti de, önümüzdeki günlerde gene uçakla getirilmiş olacak ıııııııııııııııııııı ayram günlerini Edirnede geçirdim. Kenar mahallelerden köylere ksdar birçok yerleri kendi bafuaa, avare doUİftım. Tarihimisin 1 acı tatü sonsuz anılsnnı bagnnda tepbyan bn olgnn heldeyi pek teverim. îyi yüılü, iyi huylu insanl ı m yetiştigi yerdir Edirne. Üç nehrin bnlaştn|u toprağından fcşkıran bereketli hayat, o inıanları şımsrtmamıştır. Edirneli »omnrtkan defildir, fakat sonradan görj me, ne oldam delisi hiç değildir. Orta Avrupaya yayılan koca İmparatorluğon mutlu çağlarından kalma bir casalet» havasını ber raetladıgınız çehrede sezebilirsini*. Camı knbbelerinde ötüşen kumrnların melânkolik sesi, eski günlerin özlemini çeker gibidir. 1 Q Edirneden Bir kaç Çg Çizgi llllflflllllllll llllllllllllllllllllllll Devlet ve Hükümet Başkanı, bunlardan iyi niyetli olanların yeni partilerde vazife almalannı tabiî karşıhyor Ankara, 30 (Cumhurıyet Teleks) Devlet ve Hukumet Başkanı Orgeneral Cemal Gursel bu sabah taleplerı uzerıne Muhafazakâr Partı Genel Başkanı Yaşar Yurtoven'ı kabul etmiftir 20 dakıka suren goruş:neden sonra Genel Başkan. basın mensuplarına 5.ıınları sovlemıştır: «Başkan Gursel ıle menıieketın uınumî dururau ve seçımler hakkında goruşmelerde bulunduk. Bu arada Başkan Gursel eski Demokrat ı, Partıii vatandaşlann ıçınde de hiç suphesız temız ve ıvı nıyetlı olsnlar da vardır. Onlar da bu vatanin evlatlandır Vatana ve mıllete hızmet babında partıni? taflannda çahşmaları tabıidır, denııştır • ( a l p a Bakanı Talas işsizlik önlenecek dedi Gazetemize verdiğî beyanatta Prof. Talas halen mevcut işsizliğin ârızî olduğunu beürtti Ankara, 30 (Cumhuriyet Teleks) Çalışma Bakanı Prof. Cahit Talas bugün kendisi ıle göruşen bır muhabirimize asgarî ücretlerin dışında kalaı. ücretleri ayarlama vasıtalanndan bıri olan i'tchkim mekanizmasm nın tatbikatı hakkında bilgı vermiştir. «Bır işçı temsilcisinin Yüksek Hakem Kurulundan ayrılması vesile ittıhaz olunarak bazı çevrelerde ıleri sürülen ve hakem kurullannın kararlarına itimadı çüpheye düfürecek beyanların» gerçeğe uymadıgını söyliyen Çahşma Bakanı, bu konu ile ilgili olarak jnnları söylemiştir: Bakem Karuliı kararlan aTemyiz Mahkemesi Daire Başkanlarmdan birinin başkanhğı altmda hükümet, işçı ve işveren temsilcilerden te^ekkül eden Yükgek Arkası Sa. 5. SS. 4 te Çarşamba 31 Mayıs 1961 ııııiMiıııııııııııııııınıı Emniyet Müdürü iliraf ediyor: "fstanbul başıboş bir şehirdir,, BALE Konservatuar Bale lumunun yıl sonu resıtah bugurı saat 18 de ve gece saat 21 de Tepebafindakı Sehır Dram Tıvatrosu i »ahneiinde verılecektır Resıtal ıle 196061 der« yıh kapanmış olacaktır. Resımde dunku provadan bır sahn» gorulmektedır. Içinde altın bnlnnan fiber kntnlardan birı Yasızı 5 ıncı sabifede Emrealp'e göre hırsızlık olaylarının asıl sebebi Anadoludan akın, işsizliğin artmagı ve polis noksanhğıdır tstanbul Emniyet Müdürü zat Emrealp dün basın mensnpları ile görüşerek şehnn âsayjjf hakkında bir hasbıhalde bulunmuj tur. Bu arada, son zamanlarda şehirdeki hırsızlık olaylarının arttığını kabul eden Emniyet Müdürü, bunun hakiki sebebinin «ıçsızligın artması» olduğuna dikkati çekmif ve aynca polis kadrosunun nokıao olduğunu da belirtmiştir. Emrealp «tstanbul başıbo; bır şehirdır. Yurdun muhtelif illerinden her gün gelen bir çok kimse, burada iş bulamaymca açık btrakılan kapılardan içeriye gmp eiya çalmakta ve derhal sehri terketmektedir. Polis, parmak izl bul sa bile sabıkası olmıyan bu kimseleri tesbit imkânsızdır» dediktan sonra, lise ve ortaokul mezunlan için polis mesleğinin cazip biı hale getirildiğini, buna mukabil ancak 12 lıse mezununun polis ol Arkası Sa. 5. Sa. S de m llkin giıe iyi bir haber! Bn yıl Trakyada ürün, geçen yıldao dataa iyi olacak. Mayıs sonu yagmnrları bölgeyi ihya etmiştir. GÖZÜD alabildigine nzanan tarlalarda yeşil başaklar ituaoa güven dnygnsv veriyor. KSylü vatandasın halindeo memnnn olması, şehir ve kaubalarda da olnmln tepkiler uyandırıyor. Bölgenin ekonomik durnmanda geçcn yıla kıyasla göze çarpan iyimserlik belirtileri var. Gel gelelim Edirne'nin bugünedek ele alınmamış meselelerine: Bir zamanlar Balkanlann en mamur, en hareketli merkezlerinden biri olan bn gfizel şehre bak ettiği Hgiyi Camhnriyet rejimi gösterememiftir. Hinterland'ı elinden giden, ticareti domnra ufcrıyan EdirHC yavas vavaş özeUiklerindeıı tfiiyük bir kısmını yitirmis, fakir düşmüştür. Balkan Harbinden önce üç yüz bine yakın nüfasn rahatça banndırdığı halde bngiin bnrada kjrk bin kişi bilmem var mıdır? Kalanların temsil ettiği ekonomik rüç de herhalde pek düşüktür. l ; n n vıllardır sınır başında otnr, mak Edimelileri alıngan yapmıs. Hükümetin kendilerini ihmal ettitini, nnnttuğnnn sanıyor, bn yüzden üzüntü dnynyorlar. Cnmhnriyet hükümetlerinden hiç bırinin böyle bir üzüntüye yol açabileceğini çnphesiz akhmıza ettıremeyiz. Edirne bizim canımız, oiğerimirdir ve yurt ölcösünde tandıgı önem bakımından herhantı! bir başka ilimizin çerisinde sayıhvor değildir. Hattâ bana sorarsa. nız, tarih ve coğrafya alanuıdaki | essiz reri gözönfinde tntnlmak' aartiyle, Edirne birçok illerimizin ! üftiinde hükümetten özel bir ilgi! beklemekte baklıdır. j Bır misal diye söylOyorum: Bni ' Bar sınırından Edirne'ye yirmi yedi kilometrelik bir kara yolu vardır. Her yıl otomobiller ve otobüslerle Türkiyeye ?flen binlerce tnri«t. in adaraı veva transii yolcn, bn Z1 kilometrelik yoln kuilanır. Oysa, bn yirmi vrdi kilometrelik yel. Avrapanın en berbat .lolndnr. Bnnn onarmak. a5f?ltlamak, y.iîin tozdan, kışın çamnrdan knrtarmak, insanın ıç organlan altiist olroaksı1 wn üzerinden çerilır bir hale ee' tırmek, şimdive de?in bH'bir bü i kümetin aklına çelmemistfr. BnlEaristanın pırıl pırıl yollannı ar1 kada bırakan yolcnlar, çümrüklen t seçip de bnrav.t saptılar nıı, ııeye ! ufradıklarını bilememekte. ynrdnmnz hakkında hiç de parlak'bir izJenim alamamaktadırlar. Bn yolnn özerindeki Edirne kenar maballeIcrinde de Çingeneler oturmakta oır. Havsalanın alamıvacaSı hir se falet manzarası orada sokaklardan tasar; toz halinde ciğerlere, çamnr halinde eteklere bnlasır. Pıslik balinde vıcdanları tırmalar. Tirmi yedi Itilometrelik bır yo• onarmakla. birkaç bin Çinsonen »ı baska bir vere kald'rıp daha ivıce bır havat ddzevine kavnslnrmak. basarılması oyle «zaıı lıoyln j »•shmete bağlı bir is midir? Gcnel olarak Edirnenin cıı büyük eksııı paradan pnldan zi>aj ne. sunrlu bır kalkınma hamlesi. ekonomik çelj«roexe vol aıacak bir ılk aarekettir. Bn itıtdrîa bnr;ıda blr hniversıte knrnlm.rı dusü.ıresinı uriava i.tanlara zalıb.ı lıak vermek eereki\or Bilimsel yetersizli^ımizi göz, önünde tutarak çecen vıl ben bu tcsebhüs'i vermcip halmadısımı ı bflirtmistmj Fakat ıcvrenin ım , kânları ıvı h»sa])ljıımak ve f.lçiıvıi kaçırmamak sartıvle Edirnede ku' rolacak bir iiij\, sj'.cnin bölgeyi! deferlpndinn»:; bakımından birinj ci derecpd» bır ro! nvnaması ihti! mali kn\\ptlidir. Bovle bir üniversite. tstanbul'un vükünii hafifletnjeğe ve \nadoludan akın edecek genç kusaklarla \urt düzevinde sosyal bır denge kurma\a da ayrıca >ardım edecektir. M.B.K.referandum iie ilgili i Gülek taraftarı i liler İ çalışmalara devam 1 faaliyete geçtilerl (Yazısım 5 inci sahifenin 4 üncü sütununda bulacaksınız) Gülek 5! Seçmen kütüklerinîn vaktinde yerlerine ulaşabil ~ verilen hakkında merkeze = | = rapordan bir nemesi için askerî vasıtalaıdan da istifade edilecek ~ tice çıkmaması üzerine = Ş taraftarları İl Kongresine s' ~ gidilmesi için kampan S ı 5 yaya giriştüer 5 0 = S ~ S Z S ~ ~ ,= ~ Sıyası faalıvetlere tan.a S men musaade edıleceğı habe ™ rı şehrımız partı teşekkulle S rınde muspet karşıisnmı? ve çahşraalara hız verılraesı ıçın S ılçelere bırer tamım gonde ^ , rılmıştır C.HP Istanbul teşkılâtında S | Emrealp gazeteeilerle konoanr. ıl konsresme gıden bır çalış, S , ken (yakanda) ve kıptiler tara Arkası Sa. 5, Sü. 1 de 5 i fıadan piyasaya sürfllen gahte altınlar (sağda) niıııımımııııııııııııııııımıııııııım Tahkikat Encümeni kararlarmda imza bulunmadığı anlaşıldı 16 kişilik encümende ittifakla alındığı bildirilen kararlann altında en fazla üç üyenin imzası buhınuyor Başıboş şehir Elbette Emniyet Madarfinttn hakkı var.1 Bir şehir ki nnfnsa ttç milyona yaklasır da yalnız 3000 polis memnmna malik olnrsa, 2 Bir şehir ki tasının toprafınin altın oldnğn hakkındaki kâzip söhreti her şeye rağmen sürüp gider ve vatandaşlann* bnraya akın etmesine raâni olnnamazsa, 3 Bir şehir ki memleketm her yaoından issizlerin istilSsına ufrar ve bn işsizler bnrada geldikleri yerlerdekinden daha mnşkfil şartlar karşısında kahrlarsa, Orada hırsızlık vakalarının. gangsterliklerin, hattâ cinayetlerin artmamasına imk&n voktnr. Seyahat serbesttir ve tstanbnl bfitün vatandaslanndır i. mennfi... Fakat bn giizelim sehri bngünkü halinde bırakmak ds aynca cezası değil, fakat giinahı daha bfiynk bir zabıta vakasıdır. Hilton otelindeki ikinci zehirlenme olayı ile ilgili devan ediliyor Otel idaresi bir sabotaj ihtimali üzerinde dorurken Belediye ilgilileri oteldeki yiyecek maddelerinden nümuneler aldılar j ŞEHRtMİZDEN GEÇTİLEK Iran Şahı Rıza Pehlevî ve Kıraliçe Diba beraberlermde Prens»s Şehnaı olduğu halde dün saat 12.40 ta hususi uçaklarıyla Romadan fehrımize gelmişler ve hava alamada bır saat istirahat edıp Tahran'a muteveccihen şehrimı»den ayrılmışlardır. Resimde Şah. Pnînses Sehnaz (solda) ve Kıralıçe görüluyorlar. Anayasa dâvasının baş sanıklan olan mahut Tahkikat Komisyonu başkan ve üyeleri dun Yassıadada Yuksek Adalet Divani tarafından sorguya çekıldiler. Bu arada en tabıi insan haklarını bıle çiğnemekten çekinmiyen Tahkikat Komisyonunun yaymlamış bulunduğu bir çok önemli kararların yeter çoğunluğtın imzası almmamıs (Mücahit BEŞER bildiriyor) Evvelki gün Hilton Otelınde vukua gelen ikinci zehirleume hâdısesinin akısleri devam etmekte ve , otel idarecileri bu defaki hâdise j ıle öncekini birleştirip sabotaj ih ı tımalleri üzerinde durmaktadırlar. Dün kendileriyle gbrüşen muhabirimize Otel Mudurü Naziü Bolükbaşı, «îlk hâdıseyle ilgili rapor henüz bize intıkal etmedı. Biz de ArkMi Sa. 5, Sü. l d e Hâkim, Savcı ve Valiler arasında yeni tâyinler 36 hâkim ve 23 savcı bulundukiarı yerlerden başka illere tâyin edildiler olduğu halde tatbık sahasma konulduğu tesbit edildi. Ilk olarak sorgusu yapılan ko raısyon başkanı Ahmet Hacndi San car, Anayasaya aykın olarak aLn mıs bir çok karar hakkında teker teker izahat verdi. Sancar, Anayasamn 20 ncı maddesindeki Mec lis muzakerelerinin harfiyen neşrolunacağına dair hükme rağmen Meclisteki görüşmelerin yayınlanmasını yasak etmiş olan 3 numa| ralı tebliğin savunmasını yapar; ken: «Bu madde müzakerelerin za Dun şehrimız çok sıcak bır gün ' bıt ceridesinde yayınlanmasıyla il yaşamış ve daha deniz mevsimi a, gilidir» dedi. çılmadan birçok Istanbullu denize Cecnal Yüdırım ve Kurtul Al girmiştir. Bazı semtlerde ise san Arkan Sa. 5, Sü. 8 d e tuğ'un tevkif edilmeleri konusunda ıse Sancar: «Biz onları suç iş1 ledıkleri içın değil. bildiklerim ' aöylemeye ıcbar ıçin hapsettik» | dedi. | Daha jonra komısyon tarafındac I almmış olan kararların asıllan IjHamdi Sancar'a gösterildi. Vatanjldaşlann bir )a*am haklannı bir llkac cümle ile ortadan kaldınveiWo bu karsrların coğu yeter sa Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Şehrimizde ısı dün 3 0 dereceye kadar çıktı Köpeğin ısırdığı kız çocuğu eksik tedaviden 5 ay sonra kudurup öldü Yazısı 5 inci sahifede NADİR NADİ Hilton otelinin imalât kısmında nümune alan nzmanlar ALIŞKANLIK 61en Mttener Gani (salda) ve
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle