11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CDMHÜRİTET 24 Alavıs 1961 Norveç ve Rus maçları için Milli futbol takımı Kilyos'da kampa girdi Suat'm yerinc kampa Feriköyliı Ismct alındı; fakat durum hâlâ belirmedı YAVASOGLU Kurek mıllı takımının antrenorü Ahm»t Yavaş fürk Bulgar körek teması Sofya'da v,apılacak olan musabalcalarda anlrenor Abmet Ya\aşoğlu Bulganrtan ıle Soîva da 23 Tem "^azda kurek mıllı temaM vapacasiz Tarıh kesın olarak kararlaştı rılm'ştır 9 Temmuzda He'esede '•çme'er apılacak \ P seçılen mıl 1' takım rıamzetlerı Kartalda kamr* cıro c r ki|, \;, », takım antre"or'ugunu Ahmet Tavaşoilu \apa»ktiT. Bulgargistanda mıllı kurek '•akimımız çok ıjı bır netıcs alır»» 2027 Ağustosta Pragda vapılaeak Avrupa şampıvonasına ıştıIa'lara karşı ıri denebılecek bı? «etlce aldığı takdırde Evl'ılde Almanya veya ttah'ada bır tema* vapılacaktır Bu'cariara venıldıgimı? Ukdirde seyahatten vazgeçılecekfıi" Federasvon tarafından i'alva1 a 4 tek durrıencılı tekne^ı ısmar'anmıştır Sevahate Avrupa tekne'•rle gıdılerpktır Turkne i>a v<na«ı 6 Agusto^tadır alr f r l p b ı l e c f k t ı Mıllı t ! n • C ı• F I F A Başkanı Thommen'ı karısı bıçakladı Bale, 23 *Hıuu«ı> Besnelmilel "a'bol Federaıvonu F ! F A ) nun ' 62 yasmdakı fahrı başkanı îsvıçrelı Ernest Thommen eşı Elsa ıle b'r aılevı me^ele vu unden kavga »derek bıçakla varalanmıştır ( T'zarı vıllaı tsvıçrç Federasvonu na baskanlık eden \e bugune kadsr '•»•'•îDİenen butun Dun\a Kupalarrıın lıkstunanu hazırlavan Thom rr»n F t F A nın en kıvmeth lda r»rılerınden bıı olup Tu>k dos'u 1 Futbol Federas\unu Başkam d TQ ı l e m e gıdemezı lurk «poru Muhterem özvurt dun yayınladı na bu zıhnıvet ve gıdışle hızmet eğı bır bıldırı ıle Galatasarav kulu dılemez Pur amator Turk çocuğjnun bu ıdarecılerıne ''ert bır hsanla Dur\a Kupası eleme musabakaspor vapmasına ımkan verecek oçatmıştır larında Norveç \e Rusva ıle o\ n «Galatasaıav 1 ıdarecılerın talı lan kulupler, profesyonel ın'anls vacaK. olan mıllı takım namzetlemat^amelerdehaberlerı \ ok rin ehnde daha uzun muddet orı dun «aat 14 00 de DoİTiabahçemuj gıbı hareket etmelerı ka^ıtlı vııncak olmamahdır. dekı Federasvon buro«urda topdır» şekhnde başlı>an bıldırıde Bu açıklamayı vapmak mecbulanmışlardır Suat meaelesme temasla «Futbol nvetmde kaldığım ı^m butun mu tdarecıler namzetlerii pasaport DtNLENlTORL\R Tokvo da kı buvuk sampıvonada avyıldızh foımaro zı temsıl edecek olan gu Fedeıa^vonu Başkanırm ne spor nasebetlerımızde en samoıî an'amuamelelen ıle ugıa=ırken o\unculara ceıa evrmek, ne de cezala vı=ı şosteren savın buvugum R°cular da terzıve gıderek t»k tıp re^.ılerımı/ kampta »on dınlenme İTinı vaparlarken larını affetmek vahut mıllı veva fiK Sehmoğluna uzuntulenml bılgıjeceklerı elbıselerın prçva'arı'emsıli maç'arda ovnanaları ıçm dırmevı bır v^zıfe *elâkkı ederım nı vaptırmışlardır ızın vermek salahıvetı voktur» de Gavem Turk «poruna hızmett r » Namzetler taat 18 00 de Kılvos mlmektedır Gunduz'un basın toplantısı Haoer alaıgmıza goıe Ba ram n ta kampa alınm çlardır Ancak S J Bu konu ıle ılgılı olarak GunBıldın Gunduz KıLç a hıtaben adın hajen cezalı olması durumu 3 ve 4 uncu gunlermde Fenerbandu7 Kıhç bugun bır ba=]n toplanju şekılde devam etmektedır f ç° Galatasarav, Ferıko\ Kara kanş ırmıs ve ıdarecıler bu sebep «Sız Coşkun ve herkes de bılı t sı vapacaktır gumruk ara^ında bır dortlu 'urnu le kadrova her ıhtımale kar«ı Feyordu kı kıvmeth antrenor arkarıkovlu Ismetı çağırmışlardır va " apılmaM duşunulmektedı» daşımızla anla'mamız Romanva Mıllı takımın hareket tanhine Program \ a r n kat ivet ke<bede maçma kadardı Savm Tienecer kadar !«tışare Hevetının toplancektır bu kıvmeth genç antrenorü oyui"nası ımkânsu gorulduğunden hvt larmıza polemıklerınıze âlet et futbolcunun tak'mda \er alması mevın » mumkun gorulmemektedır Dığer taraftan Mne bıldırıde Bu durumla ılgılı olarak k»rap» «Yunam^tandakı hadı^e» konusu Ferıkovlu îsmet alınmıştır ele almmakta ve Panatınaıkc; kj Mıllı namzetler Kıhosta kamolubu ıle Elçılığımızden gelen me« Be s>rad 2J (Hususiı 3 ne 10 ta buhındukları «ı^ada her gun Greko Romen ekibimiz 3 şampiyondan yoksun olmasına rağmen iyi tuplar gosterılmektedır Bu mekn tarıhlerı aras rda Belgrad kulturfızık \apacaklar avnrs per tuplarda Suatm maç e'nasmda da T u r i n e dahıl 24 mııletın ı?tı şembe gunu Dolmabahçe stadmda çalıştı Serbest takımımız da neticeden sporr ' ı*a vakışmıvan hareketler raM le vapılacak olan Avrupa cumarte«ı gunu Sar\er sshasındı japt (|ı behrtılmektedır Boks Şampnonasımn butun hazır çahjacaklardır Vhavet Futbol Federasyonu | îstanbul Dcniz Koleji S, 6, 7 hazıranda Tokyoda yapılıkları tamamlanmıştır Avrupanın 87 levfık Kı? sampiyon oldu Mıll! takımıtrız KiUoıtakl kamp lacak grekoromen ve ıerb«it gu lampıyonundan mahrum olarak g Başkanının bıld1 ri"!i şu jekılde so l dıyoruz Fakat bu »ampıjonların en ı\ı »mator eldıvenlen Basket ta hazırlanan program gereğınce ^ğır Hâmıt Kaplan ia ermektedır Bursa 23 (Telefonla) Okullar bol "jampnonasının vapıldığı Fu Çdlışacaktır Federasvonun bugun reş dunva jampıyonas'na katılacaK yerını alan çocuklar ıvı eıemanlar Kafue Reı«ı B Sılahçılar îamplyonasınîi «Dığe «por şubelerımn faahvet Turkıve atletizm ar salonunda kozlarını pâjla?acak lerde bır basın toplaTtısı vıparak ıkı mılli takımımız bu akçam aaat ve onlar gıbı derece alacakıarına Idarecı Vehbı Emre lerıni kesredıp butun gehrı pro dun \taturk stadmda devam edil22 de uçakıa »ehrımızden ajrıla lnanıyorum. Çok ıjı çahştılar lardır kadrodakı <on tadılâtı açıkîavacsğı caktır Hakemler Feıdun ^kunal Ke fes\onel futbola sarfeden zıhnıve Arkası Sa. 5, Sü. J t» • Şampıyonava butun mılletler ıd «arı'naktadı lazımdır Gures miıll takımlanmıı Î4 mıl dıah gınyorlar Bılhassa Rus'ar, mal Erkmen ^ntrenorler Husev ın tın ortadan kalüması letın katılacağı bu «ampıyonava Bulgarlar, Macarlar, Rumenler çok Erkmen Mıthat Bavrak Gazanfer Turk «poru Turk futbolu bu zıhnıvetle bu dısıplınsızhkle bır açok ivı hazırlanmıştır Gureşçıler iddıah Bunların aralarından ÜJ rı Bılge Mu^'afa Daği'ta üı dun Evupsultanı zıyaret etmıjler labıhrsek çok ıvı, Tehlıkeh rakıpve kurban kesmışîerd.öğleden lenmız » sonra >me antrendrîerının nezareSerbest gureş takımımızın antretınde son ıdmanlarını vapmışlar norü Gazanfer Bılge de takımından r dır G ekoromen milh gureş eklpi çok umıthdır. «İyi bır netıce ile mızın antrenoru Hüsev.n Erkmen doneceğız» demektedır takımı hakkında çunları soylemişTokvoya gıdecek kaflle şorlsdır tır «ÎTI bır jekılde çahştık. Butün Serbest gurej takımımız Hdlter hakem ve aı >ıeaor ımkinlır T«rıldı Hıç bir zaman 52 kılo Cemal Yanümaı su aı,mak uzere Konyaya glden imkâmııl'k içlnde değıldık. S dün57 Huseym Akbaş sehrımız Halter Ajanı BogO» Kamva ve olımpıvat «ampıvonumuz ta62 Yunus Pehlıvan bur dun şehnmıze donmustur. Bokımda yoktur Gayemız sampiyon 67 Haynıllah Şahın gos Kajıbur kenaısıyle konuıan olmaktır 3 dunva ve ohtnplvat 73 Mahmut talay bır aıkadaşıanıza «Konyada İ*P 1 79 Ismail Ogan lan Turkı>e şampıyonası bu yıl 87 Hasan Gungor her yıldan daha başarılıydı. Geçen Jerome 100 yarda dünya Agır Hamlt Kaplan jıl ıkı bolgeve ınhısar eden îampıjonava bu vıl Balıkesır, Kon>» Grekoromen: rekorunu egale etti: 9,3 • 52 Idlo Burhan Bozkurt Sofvada vapılacaıs »nternasvonal ne, Fevzl Pake' Şukru Şabar ve Kocaelı bolgelerı de iştjrak • • 57 Wa*Mngton, 23 (Rad>o) K*n«Sadettın özden atletizm «ampıvonasına katılacak Ekrem Koçak, Herkul Mılas, Işıl tıler Hursta 10 oğrencı muvaffak «Jaıı apıınter Harv Jerome Ontarıo62 Yaçar Yılmaz atletlenmız d u i trenle Sofya'va özışık Fah'r özguden, Avdın O oldular Bılhas»a Balıkesır ve Kon vahları çok r ı buldum Haltenn da yapı'sn btr a<letızm musabaıca67 hareket etmlşlerdır Abdullah Kok nur Carel Konvur Avcan önel Rıza Do§an MHII FITBOLCIL4R D t N RAMPA HAREKET •ındt 100 »ardsM 9 3 de koşarak 7Î pınar ın Idaresındekı kaf lede buKafılenın antrenorluğunu Rıza M'nbalı bakımından bu tampı oZıva Doğan na bana uTiıt verdl » d*mı$ür. FTMFDEV F \ \ E I , TOPLU HALDE lunan atletler çunlardır Cahit ö Maksut vapmaktadır ~ a " ı s ı eçale et «tır 79 Yai'iız 8elekman Muhterem Ozyurt Kılıç'a cevap verdi Son yıllarm en ağır beyanatı Bayramd.a4 lü turnu va yapıla ca k Tokyoda'ki Dünya Güreş şampiyonasına hazırlıkları tamamlandı rımız Güreş Mil bu gece uçakla gidiyorlar Byrsada Türkiye 3000 M : Gençler rekoru Halter ajanı Bogos Kambur Konyadan döndü Sofyada yapılacak Beynelmilel yarışlara katılacak ekip gitti Rahat Be ; " L Ü K S Tovatet Ne kadCf^&ftyjRd!*. îlft^ttJfS 1 «jv*orer sabunuft .lie yıkanmöic hartktjtude bır lâtzda ^ rdetıeiftır; sarrro <îa boştan oşaŞı sız» bır [vet, bıp, rerflîet^Ropför^tatrv [şırsıniî yumuşak, kO7u,bır köpuk. Fevka!öd& tes'ırÜ soyeSinfle» aîötftlz jdofro da yumuşalt olur. tü<S ttfvolet safeununun carıp bfı< vo«î» öaho vardır: LÜKS'Ln kokusu çok hoştur. O haicîe, s z de s nema yildJZlonnın guzeüflct jedovısın^iatbıic ed ntr çunku, Elektrlk sanayıinin inkişafı sevlyesini twtmuş olan elektrik izolasyon maddelerini senelerden beri teslırr* etmekteyız yıldızlann onda dokuzıt LÜKS tuva* let (abunu kullamrlar. kullonırı olmak ELEKTRİK İZOLASYON MALZEMESİ Yağlı kağrt (OUackpapler) 0,02 • 0,20 mro Sterilng kuma« v e bandları )(Onaekgewebe) 0,08 0.90 ram pamuk. euct Ipek ve tablt tpeb esasına gfire KULLANINIZ VVILUAMSTraşKremi ervsert 1 sakaliarı dahı kolayca yumuşafır\ Hususı (ormülü ve yüksek vasıf' takı terkıbı sayesınde VVILUAM5 Traş Kremı gunluk traşlar» sonra muiad olan yanmayı, cıldın kuruyup gerılmesıni ve) pul pul otmasını tamamen önter) • • • • A • Yüksek bökOmlü (hochft«xfbl ),h»rarete mukavim fzolatyon cam ıpek esastna göra B, F ve H hararet «ınıflarına istınadeo izolasyon hortumlan ( makaronlar) 0,380 mm Izelasyon hortumlan (dokumasız) 0,548 mm Glımmef • izolasyon mtkanltterl, Schaugias«r (Resun göcderıidıgi taktırde, bmust imaMt yapılır Williams (LUXURY S H A V I N G CREAM) LANOUNLI MömessiH hracatç. VEB İSOLİERVVERK ZEHOENİCK Tlcaret ve Mümesstllik Koll.Ştl. Sflha Germen ve Ortatdsfi RıhüiD Cad. Velı AJemdar han, 6cl kat Galata Îstanbul P K hS9 Tel 44 52 71 TelgT Gerrnasco • îstanbul DEUTSCHER INNEN • UNO AUSSENHAMOEt. BlRVVtLLIAMS'MuMULÜDÜR Berlın No 4 Chaosseestraflae 111/112 ÜELTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK Ea makbıü bavram Tıediyesi KAZOVA V GİYİM EŞYASI Slavia, ALÇAK DEVIRLI İ a MOTORURl ve bol YEDEK PARÇALAR! gelmiştir lürkıye murnpsslli İHRACATÇISU 5 . 8 1 2 1 5 9 2 7 Beygirlik \0U0APE8T D 420 B tarafa devrillr çellk kasah DUMPER KAMYONLARI 85 PS DIESEL MOTOR 5 FABRİKA TONLUK TURKİYE UMUMİ DİSTRİBÜTÖRÜ İ H S A N K E N T Tahır han kat 5 Rıhttm cad No 203 Tel 44 9903 P.K. 298 Gatata ACENTELERİMİZ:' AOANA: E. Hüsnü Baki ALANYA:M0stakbelDım ANKARA.MaSına Elektrik Evi Ltd ŞtL Bankalar Cad 53 A NTALYA:Adsş Koll.SU BAFRA: Tanm Ticaret KoU Ort, OEVREK: Çelehıler Insaat \e Tıc KoU. ŞU. 6GE BOLGESİ:Terakkl K'oll ştı Gazı Bulv. 42 tzmır İSKENDERUN: E. Hüsnü Bakı MERSlN:E. H0«mö Bakl BİRTAŞ A. Ş. Adres • Salı pazHn han Tophane Istanbut Telefon 44.4715
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle