14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Steinbeck* in a.k ve ihttras dolu bir romanı Ufc Cıltll 12 : L romanının yazarı •CENNET YOLUM U CUVEN L* A • I H • V I SAHESER SONftNUI çtktt. umhuriyet KUBUCUSU: STJNTJS NADÎ VÂDİDEKİ ZAMBAK Ce\det Perın tarafınian çevıılen \e 5 ınci baskısı japılan BALZAC ın bu şaheserı butun dunjada olduğu gıbı memlekctınuzde de en çok sevılen ve okıınan romanlardan bırı halme gelmı$tır Maddı a«kla gerçek, maneU aşkın çarpışhğı bu hszın macerada ınsanlık vasıflarını fazıMlı benlığınde toplajan ı'âhı bır kadın tanı\acak<;ımz REMZI KIT4BEVI Fı 750 Krç. 38. 13.220 v maktup «drcai: Cumhuriyat lıtanbul Poata Ktıtufu: latanbol No 346 Teleionlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 0 6 2 2 4 2 9 7 22 42 88 22 42 99 24 MayiS Şiddetli zelzele diin Ege bölgesinde tahribat yaptı Kurdag ve dığer Bakanlar dünku toplantıdan çıkarlarken Kurdaş "bugünün telâşından zsyade geleceği düşünmeliyiz,, dedi Ankara 23 (Cumhurı\et Telek«O De\lrt ve Hukumet Başkanı Orgeneral Cemal Gur•el'ın başkanhk ettıgı Bakanlar Kurulu bugun saat 9 da başlıvan \e uç saat devam eden toplantısında altı Bakandan muteşekkıl «Iktısadi İjleTİ SÜTatlendırrıe» Komıtesi tarafından hanrlanan ıktısadi tedbırlerı ve bu cumleden olarak pıyasada ferahlık yaratılması ıçın vapılması gereken işleri ıncelemıştır Devlet Plânlama T«tkllâtı Musteşarı Şınasi Orelın de katıldığı toplantıda Maliye Bakanı genıj ızahat vermıjtır. Memleketımızdekı bazı sektorlerde bu bılhassa meruucat sanayıındeki »ıkıntıların gıderılmesı ve ışsızlığın onlenmesı içın kredı ımkânlarının artırtırılması, tehır edılen yatırımların 1961 malî yılı butçesı ımkânlarına gore hızlandırılması, ıhracatm teşvık edılmesı gıbı konularm gozden geçınldiğını bu toplantıdan çıkan Malıve Bakanı Kemal Kurdaj şunları sovlemıştir Arkası S». 5 Su 1 de Maliye Bakanı 2 3 yıl sonraki bir enflâsyon tehlikesini haber verdi 61 ev yıkıldı, 41 ev agnr, 42 si de orta veya hafif hasara uğradı, Marmaris'teki evlerin yüzde 80 i zarar gördü, insanca zayiat yok tzmır 23 (Telefonla) Bu iabah, Ege Bblgesınln hemen hemen her v»nmda, ozellıkle Denızli ve Muğlav» bağlı ilçelerde hıssedılen ve dıpten gelen sıddetlı bır zelzele o'muştur Bırçok evler vıkılraış ağır ve hafif hasara ugramıs olmas na rağmen. deprem u?un surduğu ve şıddetıni tedrıeen aıMırdıgı ıçın halk telâş ve endışe\ e kaı,ma ımkânını bu abıldığırıden herhangı bır \aralanma ve tan ka'bı k<tv deculmetnıştır Kandillinin bildirisi Berj varuian Kaodıl ı Rasa'hanes su bıldı M va\ ınlamı^tır <Bı sabah "Itııkıve saatıvle 4 u 46 dakıka V s a n n e geçe çok ?ıd detlı bır depıem o'mu« merke? u»« ınun K?ndıllı Ra<;athane"iiT den uıakl ğı 500 kılometre olarak h e s a p l a n m M ı r Dppıem merkezınm FethîVe ve Kovregız c n a r ı n d a bulunduğu ve bııvuk tahrıbata sebep o' aııgu tahmın edılmekted i > Sinopta şehit edilen erimizle ilgili sözlü soru \nkara 2İ 'Cumnur'jet Teleks) Smopta şehıt edılen er Rıfat Aslan ve ağır ya ralanan Celal Guneş'le ilgili bır IOZIU soru onerge'i bugun lemsılcıler Mechsı Baskan'ı gına verılmıştır Basın temsılcm Selimi S« va> tarafından Başbakanın cevap andıma'i ıstenen oner ge şudur «Sinopta vabancı uvrugg men^up sı'âhlı erler tarafıtjdan sehıt edılen er Rıfat As lan ve ağlr varalanan Ceiıâl Gune? ı vuranlar hakkndajıcı adlı takıbat ve muhakeune Turkne Cumhurıvetı mah7<emelerınde mı gorulecektıtf' Eğer muııakeme cınayetı ıjleven şahısların uvruğunfj ta ?ıdığı devletın mahkem&jındp gorulur«e bu kevfıvet /nav»ı vet ve ve ıtıbarımızı j'ede e mıvecek mıdır'>> I.T.O. nin kayıtları bozuldu Istanbul Teknııc Ünlversıtesı Sısmolojı hn^tıluiunun de depremln «Iddetıvle kavıtları bozulmustur Buyük tahnbat Ula ve Marmariste Deprem sabaha karşı hıssedıldığınden Lge Bolgesı halkı uyanıp vataklanndan fırlıvarak sokaklara dokulmuştur Son gelen haberlerden «nlaşıldığına gore Mvıg'a merkezınde fazla (je<,en hatla ıçınde \nııa da Tuık ve \uııaıı bır ha«ar voktur Bundan evvelkl depremlerde korkunç bır facıava Hukumetleri arasında bır Kultur Anlaşsahne o'an Fethıvede \alniz 1 ev vıkılmış 2 Dina da hafif hasara uğ ması ım7alanmıştır Bu anlaşma rouoıbmte A'ına Ankara ve Istanbul ramıştıı Uruversıtelerı aıasında Profesor testısınde bulumılacakta Bu arada Eva« buvuk tahrıbatın Ula v« Marmarıste oldugu anıaşumaKtad r Devlet Tıvatromuz da Atına da «Kıral Oechpus» u temsıl edecektır Uîada 15 ev tamnmen jıkümış 20 sı ağır W da orta derecede hasara Buna rağmen e % . I Resımde anlaşmavı ımzalıvan Turk ve Yunan hevetlerının mensuplan j uğram ştır Marmariste yıkılan «vlerın savısı 1 dur U lerın vuzde 80 ı agır, orta ve hafif derecede hasaıa uğramıstıı Yenı goruluvorlar Kültur Ânlaşması " vapı'an deprem evlerınde sıv a ç»t 'akları mevdana gelmıştır Marnıaııs e bağH Kuzluk ko\ unde 16 ev vıkılmışür Elava kovunde ıse 10 ev ağır hasara uğramıştır Kovcegızde 2 ev vıkılmış Orta okul Yu dunun dvıvarları çatlamış, Kredi tohditleri dünden itibaren tamamen kaldınldı Dün Resmî Gazetede neşrolunan kararla bankalarm aldıkları verdikleri faiz nispetlerinde de indirim yapılıyor Ansa'a 23 rCumhurıvetTeleksl Banka kıedılennı tanzım kom' tesın'n kredı tahdı'lennm kald' rılma'sı aıma n \e verılen fa z hadlerınin ındınlmesn le ılgılı kararl bugun Resmı Gazetede nesredılmış tlr Yerı karar 4 ağu=tos kara'aı\le 30 hazıran 1958 hmı^ıne g c e donduulmuş olan kredılerı serbest bı alniaK'a ve bu hu«u<îfakı teblığler Mirurîukten kaldırılmaktadır Avrıca bazı bania nuıameleierme vasaklar kov an karar ve tebbankaıarın kredı vermele tahdıt eden butun kararlar Arkası Sa. 5, Sü 4 le 27 May.stan önce D P içinde bile Menderesi devirmey e çalışmışlar Anayasa dâvasının dünkü duruşmasında Menderes'in sorgusu taınamlanarak sabık Bakanların sorgularma geçildi. (Mucahit BEŞER bildirijor) Yassıadad» dun \*ia^a^a dSvas nın duruçmasına de\am olundu Oturum açıldığında soz alan Şemı Frgın duşuk ü t ı d a n n son gvınle' nde kendı^ın n ve bazı arkadaşarınm Menderes huk\ roetını dev.rroek ıçsn kulıs faa' ^etıre gırışt k l t r n ı «asav v urla'inda muvaf'ak olamadıkları takdırde Me< 1 s te bır «mustakıl grup» me\ darsa getırmeğe karar verdıklerınl ve aralarında E'at Budakoğlu ve S tkı Yırcalının da bulunduğunu bıldır dı Avnı konuda Behçet Kavaalp bu hussuta hazırl kla r tam ıkmal edıımışken 27 Maws ınkılâb n n o' dugunu ılerı surdu Bajol mutearcıben Kthen Mm derfin hatıra defter.nden 8 kasım 1957 *anhh sâhıfevi venıden okut Arkası Sa. 5. Sn. 4 te Siyasal BÖgiler Fakültesi imtihan günleri feir hîfta geri bırakıldı Ankaıa 2İ (Cumhurıve'feleitg) Ankara Ünıversıtesı Senatosu bugun toplanarak ımtıhanların tehirı mevzuunu goruçmuştur Saoah saat 10 dan akşam taat 16 va kadar devam eden toplantt soruinda bu hususta fakulte vonetım kurullarına «alahıvet venlmesı karar'aştırılmıştır Bu mevzuda toplanan Sıvasal Bil gıler profesorler kurulu 27 Ma • \ m tam mana«ı île kutlıvabılmeıc ıçın ımtıhanlan bır hafta gerı bırakmıstır Sıv a«al Bılgiler Fakultesınm aldığı bu karara Senatonun verdıgı •salahıvet çerç«v«>«ınde dığer fakufltelerın de ıstirak • • decep' anlasılmaktadır ve Yüksek Adalet Divanı İ Milliyetçilik terimi | | komisyonda da | kadrosunun takviyesi | ihtüâfa yol açtı | ile ilgili kanun teklifi ^ıııııııııııııımıııııııııııııııııııııııif ~ ^ ^ ZZ S = Bakırkov Akıl Hastahane^.ndekı, akıl hastaları r maq a tarafmdan \apı1an bır tablo Kibns Namık Kemâl Usesıne hedıve edılmek uzere Valı Tulgava venlmıştır Resımde, tablo Valıve teslım edünken gonıiuvor Mandralar Büyük Çekmece civar.nda satın alınacak bir çiftliğe nakledilecek Sıcek mucac"lesıne muva^ı olarak şenrın saglıgı bakımından man ' dıralann şehır dışına ç karılması hususunda «hnan karar tatbiıcıre mzla devam edılmektedır Dun bu husuta goru^tugumuz \ ah Tulg.a şunları sov leraı<;tır «Gırıstığımız bu ısın vuzde ellısı halledılmıstır Yaıın Î5 B^nka^ı ıle temas ederek kredı temın ettı gırnız takdırde BUMIH. Çemnece 'arafjnda atın rflıncak olan bır (.ıttlıkte Mandııalar toplanacaktır \ i ca b ırava U \7 C F F \ ard m ndan bır pa^torıze ^ ıt fabnkası anmagı dusunuvoruz» Dığer taraftan ogrendığırrı/e go \ e bu sene plajlar da sıkı bır kon tro'a tabı tutulacak ve \anlanna ve\a ıcıre îağım akTn p! ı lar hal »a kapalı tutula^dk'ıı Bır \ataııda*> KucııUıeUmece j Beledıvesuıı da\a ettı Sc) !imı beledıv t.^ın)n u n ınek 'p kdra« nekle mucadp M r°vam e n^ektedn Aneak bır k ı rı\ r f r helciı P İpr ve bu ara la Ku ukıekmete be 'paıyesı bu huausta faalnet gusteıemedığınden, bu gıbı semtlerolarak ılnak den jehre devamlı geırrektedır Bu durum ka'vsmda Kuçukçekm^ce sakınlerınden bırı sokaklara akan lagımlarm onlenme1:! ıçın beledıve alevhıne dâva açmıstır BakırW Aslı e Hukuk mahkemesınde duruşma<:ı baslnacak olan bu dav anm netıcesı merakla beklenmektedır CHP Istanbul teşkilâtı Güleki hizipçilikle itham ediyor Ankaraya gönderilen raporun ise iç ttiztik şartlarına uymadığı ve Haysiyet Divânına götürülemiyeceği belirtlliyor (Yazısını 5 inci sahifenin 6 ncı sıitununda bulacaksımz) \nkj'a 11 (Cumhjmet ~ Telek^) Anavasa ta<,arı«; n ^ t M.BK 14 Tenısıkıler Meclisı u\evi taıalmdau \erilen icklıfte kadronun 15 e çıkarılması ıstenı>or da ıhtılafl l"> maddevı bır Z £ n<»tıceve bağlamak uzere DU S sabah ça' <ma a ba^lnan ~ Ankara i tCumaurıvetTelek«) başkan ve 8 a»ü uveden tejekkul İMPAKArORtÇL H K \ H ÜS \rkası Sa 5 Sfl, S da = Yassıada mahkemelermm suratle eden Yus'tk \dalet Dıvanımn j u kunu azaltmak mevcut dosvalar LO'DA Imparatouçe Farah KO fiııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıın netıcelenmesi"! sağlamak halen 1 uzerınde daha genı? bır hakım caıı îran Şahı ıle birlıkte Norvekadrosu ıle çali'imak ve tahkıkatın çe 7 gunluk bır resmı zıvaret vapıcabettırdıgı teferruata daha kısa maktadır Yukarıdakı re»>mae tmSeul 21 d a ) A'keri S a v ı voldan vukuf hasıi etmek uzere paraıorıçe Farah, Oslo da Mılh Ye hk tarafından bıldırıldığme g'ire, timhanede Llsa Enehsen ısımh Kore de gırısılen ahlak seferberllYukse* daıet Dıvan nın 8 asıl uye'ık kadrosunun 14 e ıblftğma luzum bir Norveçh kıı ıle el sıkı?ırke~ı ğl cumlesmden olmak uzer» 20 bın gönılmektedir kijı tevkif edılmıçtır gonılmı.ştur Seul'de bir haftada 20.000 kişi tevkif edildi Bu maksıtla t MU'.l Bırlik üresi ıle 14 Tem«ılcıler Meclısı uvesl tarafmdan vspılan bır kanun tek Arkası Sa. 5. Su. 2 de Amerikadan en muhtaç köy Kabil, Pakistan iddialannı din kabul etmedi okuluna yollaııan Kurban parası Kâm 23 \P> Mgan Dıslşlerl Baıcanhgının bır sozcusu paıarteıı gunu, Aigan bıraklerinın Pakıstan ıımnnda tecavuz hareketınde bulundukları hakkındakl Paklstan lddıasını readetmistır Ders Dun Lskişehir hmusı muhabl rımızden şo haberı »Idık «Eskışehır CHP Kadınlar Kolu kongre^ınde seçılerek lş başına gelen ıdare kurulu bu gun •vaptığı ılk toplantısında memıeket mes»'e!erıne cıddı b'r şekTİde «anlacagım ve dedıKodu vapmivacağını taahhut e ' errnn etm «tir > C.H P lı kadtnların bu taab hut \e vemınt âdeta ornek olarak 1) r lıareket değıl mı" E>>\ kadınlar aiik dav ranıp onc şeı,tiler, s;rad( taahhut \c vemın <iira<.ı CTTP lı erkeklerde P. nin bir itirazını Seçim Kurulu dün reddetti \ıı^dia 2İ (Cjmhume'' Aoalet Parti'inm vuV=pk seçim i ı id t e^ımlpr.*ı terre hu<u*n iı ve ,? mpn kutukler hakıun Arkası Sa. 5, Su. 1 de l SUYUN USTUNDEKİ S Amerıkanın \îes&achussetts e\ a raek nıvetındoMz \ ıcdanı Kaıaale'ınde bulunan vatanaa«ımız Sa tım bır dın faıızevinın bu ^ekılde banat Kopıucu bır kurbanlık ko de verıne getırılmeMnde bır raahvun ka'sılıgı otaıak hesaplariıgı 25 zur bulunmadıgıdır Tanrırun avru doları, gaze*emız kanalıv le «en bıze bahse muhtaç kov okullarından bırıne» ı kadar şupnemız vok 1 orcsnılmak kavaı ıle bı/p gonder resırr de dikaddslarımi7dan Ka\ nmtıı Bavan Koprucu sojıe \azı han Saglamer ^ekın Karsı^g 2JS oı «Her sene eda etmekte oidu jıravı Istanbul Mılh Lgıt m Mı» ' j İi « ım ı; k ırhan 1 ^me farızesını, ru Başmuavını SevBi BulaK A tesı bu sene başka oır şekılde ıfa et.lım ederken gorulmektedu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle