14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IKI CDMHURÎTET 21 Mayıs 19R1 umııııııı Ingiltere'de yakalanan son Rus ııııııııııu casus şebekesinin içyüzii IIIÇlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIlEllll 6 Ayni tarihlerde Ruslarm bana üzerımdeki hakikî kudretlerini, şu kaışı durum'an sertleşti. Verdi Sovyet casusu evıme »elerek elingim malzeme onları tarn mâna rie bir kadeh ıçkı olduğu halde Kalonumda oturduğu zaman tecrüsiyle memnun etmiyordu. Nikki istediği vesikalarm bir !is be ve hissettim. v Topkapı Emmönü Toleybüs hatCasusun, haınin müîtefiki ve tesini bana veıdi, fakat ben onmüdafiı voktur Buhran zamanla tı, 27 Mayıs Cumartesı günü saat ları anhyaoııyordum. Derken günün birinde Nikki'yi nnda kendi vatandaşlarmdan yar 17 den itibaren torenle Istanbulluacele olarak Loiidra'da görmek dım istivemez. Düşmanlara geün lann hizmetine açılacaktır. TroleyDüs tesi=)en tamamlanmış emrini aldım. Nikki beni bir mey re, kendisine karşı ancak nefret olup, hâlen tecrübelere devam edıl hanenin gerisinde! duran kapah ve ıstihkarla bakarlar. Bu yüzden tam bir valnzlık içın mektedir. bir arabaya götüldü ve dedi ki: «Şayet bu ihtaı ımızı dinlemez, dedir. Ineilteredeki Sovyet casusluğuoaa göre hareket etmezseniz, hürMeyva ve sebze fiyatları nun hakiki kuvvet ve karakterini riyetinizi kaybedersin'.z. üzerindeki kontrol «5imdi beni dinleyin. Sizden is de yıne o gece anlıyabildim Lonshızlandırılıyor dal'n de izah ettiği gibi ben bu tedikierimizi anlatayım.» Nikki gayet ciddi idi: «Mühim nuazzam makinede ufacık bir diş Belediye Başyardımcısı, dün sabah bazı bilgilere ihtiyactmız var. Bun li idim. Kolaylıkla harcanabîlir Reis Muavmlerı, Zabıta, Hal, îktisat ve Iktisadî Murakabe Müdürlelann nasıl elde edileeeği veya ka dim. rinin iştirakiyle yaptığı toplantıda, ça mal olacağı bizim için mühkn Lonsdale ve ondan evvel daha meyva ve sebze fiyatlarmı mceledeğil.» başka Sovyet ajanlan bana açıkça mış toptan fıyatlardakı ucuzluTereddüt içinde idim. Bana: söylemektcn çekin.nemışlerdı: ğun halka aynen intikali ıçın konHoughton, dedi, bizim ile işbirliKendileriyle ışbırliğı yapmayı trol faaliyetine hız verilmesını ı»ği yapmanız lâzım.» Sonra daha reddettiğim anda beni Îngiliz matemıştır. dostane bir tavır takındı: «Niha kamlarına ıhbar edeeeklerdi Kontrollar Halden başhyarak yet yaşayıç tarzmız, Miss Gee de Kadehine tekrar cin doldurdudahil olmak üzere, bizim yardı gum sırada Lonsdaie: «Talimatı manavlardan pazarlara ve seyyar mımız ve paramız olmadan. de mıza daha fazla dikkat etmeniz satıcılara kadar götürülecek, azavam edemez.» lâzım, dedi. Portland deniz üssün mi kâr hadlerine uymıyan esnafa en ağır cezalar verilecektir Cevap verdim: «Peki reddeder de sizin yapmanız; bekledığıoıız •em ne olacak?> görev zannedersem kâfi açıkhkla Hürriyet Meydanının düzenNikki buz gibi sogukrtu: «îhane size izah edildi. lenmesine 27 Mayısta tinizden gereken makamlan ha«Sizden denizaltıların mevcudibaşlamyor berdar ederiz.» yetini haber veren âletler hakHürriyet Meydanının duzenlen« Pekâlâ, anlaçıldı. Ne yapma kındaki tecrübelerin neticesıni ısmesi işine 27 Mayıs Cumartesi gümı isüyorsunuz?» tedik. Bunu Portland tersanesinin nü saat 16 da torenle başlanacakNikkt cevap verdi: «Dikkatle kayıtlarında pekâlâ bulup ele g e tır. dinle Houghton, hattâ daha iyisi çirebilirsiniz. Ayni gün, 28 Nisan oiaylannda not al...» «Onları bize etmin edecek çare Orman Fakültesı öğrencilerinden Nikki ıBzlerini tamamlayınca leri mutlaka bulmanız lâzım öteTuran Emeksizin şehit düştüğü yeRuslann neyin pesinde oldukları ki Rjanlann bize zaten verdikleri re dikilecek büst için yapılacak kanı anlam:çtım. mâlumatı toplamak için vakıt kay idenin de temeli atılacaktır. Onlar denizaîtılara karsı îngiliz betmeniz bçyhudedir.» Vilâyet Turizra Komitesi gizli müdafaa s;lâhlarının »ırnnı Bilâhare, Amerikaıların Polans günlük bülten yayınlıyacak elde etmek istiyorlardı. lsımli atom denizaltısiyle meşgul Ya bunlan temin edecektim, oknama ihtiyaç bulunmadığını ds Vilâyet Turızm Komitesi bundan yahut... bana söyledi ve sunları ilâve et böyle şehirdeki her türlü turizm Artık Sovyet cıtausluğunun fasid ti: i hareketini günlük bir bültenle udairesine daha drogrusu dişlisine karannı « îskoçyadaki ajaniarımız blr! mumî efkâra duyurmak almıştır. Resmî ve hususî müessekapılmıjtım... müddet Holy Loch mevkiinde ça ] lıstılar. \ selerden ahnacak haberler tanınDreadnought isimli îngiliz a mış sahıslarm memleketimize giTek katlı »irin «vfcnin «çık ka tom denizaltısı bizi ilgilendirmek | diş ve gelişleri bu bültende yer apıtımta birden çerçtvelenen Gor tedir. Şayet Amerikalılann Po' lacaktır. don Ivonsdale'in karanlık «*kli ba laris'i Portland'a gelirse bize he : Mi'letlerarasi Tütün Kıraliçesi na deî*«t veren bir hayal gibi gö men bilgi veriniz kı size yeni tapeliyor rürrdü. limat verelim. Haber aldığımıza göre AmerikaBu fenlf fakat dftfük omuzlu, (Arkası var) da Milletlerarası Tütün Kıraliçesi daimı ffllümi«r gibi görünan, kıseçilen Miss Emmales Gaddy ile •• boyl» ı hattâ bodur adamın, Rusnedimesi naziranın yedisinde ırıem lann B l y ü k Britanyadaki eaıualeketimizi ziyaret erîerek, 1161961 hık şeb« kMİnin kilit ra«Tküni 1»Iffet Oguz'un kıymetli eşi, ötarihine kadar Istanbulda kalacakgal ettiğl »»• *«»"» füçlükU inanamer Oğul ve Emine Oğuz'un I tır. bilirdi. kardeslerl. Erol. Tuncor, Tü; Bu müddet içinde Tekel idaresi lây'ın sevgili babalan, Sadettin Fakat h ' n ı : «Harry, bon hu«u*tesislerini de gezecek olan kıraliözyetkin'in dayısı. tanınmış larda konı ı»mamııın artık vakti mütPahhidierdon Malatyalı çe 116 pazar günü sehrimizden aygelmiştir. îçeri geribilir njlyim?» rılacaktır. Tekel ve Tütüncüler FeNURETTİN OĞUZ dedigi nzamt a«aind*ki Uhdldi büderasyonu Kıraliçe şerefine bir akamansız haptallktan kurtulamıtün vtU'atiyVe hiasettlm. şam yemeği ile bir kokteyl parti yarak 23 5 1961 gunll vefat et. îstegini ret'detmek bahiı mevmlçtir. Cenazesi 24'5/19'îl çarverecektir. zuu «l*ma»dı. Lontdala firerlmdeşamba günü (bugün) öğle naki nüfnzunun f«y*t lyi farkında Lefkoşa Milletiearası Fuanna uıazını mütaakıp Şi?!i eamiin. idi. Bu nüfuz ve te«ir zann«dildikatılıyorıız den kaldınlarak Zincirllkuyu eintlea çok derindi. nıezarlığına defnedilerektir. Bu yıl 30 haziran ile 30 temmuz Seneler •«ne»i Lonıdale (lbl aAllah rahmet eylesin. 1961 tarihleri arasmda L»fkoçada damlar hayatıma hâkicn olmuslar Ailesi açılacak olan milletlerarari Fuara dı. Fekat bu kofttunç inıanlann iştirakımız kararlaçtınlmıştır Türkiyeye ayrılan pavyonun iyi bir ?ekilde haıırlarması için Tirarpf BakanlıŞı ve Odalar Birliji tem silcilerinden mürpkkep bir komite teşe^büs ve çahşmalara baçlamıştır. [ Nasıl Sovyet Casusu [ | oiduk, neler yaptık? [ Şefân korku veren emri =İIIIMI V a r a n : H. H o n g h t e n l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Çeviren: M. K n n t | | | | | | r = | TARfHl BAHISLER l Troleybüsler 27 mayısta çahşmaya başhyacak Bir Mektup «Jurnallar ve jurnalcılar» maka. lesi münasebetiyle eski Içişleri Bakanından bir mektup aldım. Yazıma başlamadan evvel, hemen ifade e|rilen mektup) Büyük Meclism deyim kı, eskı Içişleri Bakanı Sa meşru olmadığını millete gösteryin Şükrü Sökmensüer'e karşı iyi mek için, Demokrat Parti Meclis hislerim vardır Kendisi temiz, cid Grupunu Meclisi terketmek haredi ve vatanperver, eskı bir asker ketine teşvikte muvaffak olamıdir. yan soleularm, Demokrat partiAdı geçen makalede, Mareşal den ümitlerini keserek Meclisin Fevzı Çakmağın Komünistlerle iş kanuni ve meşnı darumunu baltabirliği yaptığı hakkında, Içişleri lamak için Mareşal Çakmağı âlet Bakanının Meclisteki beyanından olarak kullanmak yolunda ayartıbahsetmiştık. Jurnal cnevzuundaki cı teşebbüslere nasjl devam ettikbir makalenin çerçevesi içinde, bu lerini pek açık bir surette gösterhâdıseyi de bir jurnala atfetmiç mektedir. Bu suretle Mareşal Çakmağm yizmet yıllannda kazandıolmamdan dolayı özür dilerim. ğı hürmet sermayesini devleti yıkEski tçişleri Bakanı mektubun mak ıçın bir tahrip sermayesi oda diyor ki: «Büyük Millet Mec Iarak kullanmak teşebbüsü azaımi lisinde 2911947 de yaptığım açık kudretini bulmuş demektir. Delamada. yazınızda olduğu gibi rah mokrat partiyi idare edenlerin metü Mareça! Fevzi Çakmağın bir (Dikkat! Bu tâbire Mareşal da da(jurnal) vesilesiyle Komünistler hildir.) Komünistlerin bu aldatıle (işbirlıği) yaptığı hakkmdaki cı taktiklerine âlet olmamak için kavrayıstır Bu konuyu en iyi be gösterdikleri dikkat ve uyanıklılirtecek be'geler, Millet Meclisi ğı millet ad:na memnunlukla ve tutanaklardır. O günkü açıklama jukranla karşılıyoruz.» nın yayınlandığı Meclis tutaGeçen makalemizde, memleketnagmda Zekeriya S»rtel ile te değerh hizmetleriyle kanaat ve Câmi Baynııt tarafından sayın fikirleri aşikâr oknuş sahsiyetleTevfik Rü^tü Aras eliyle rahmetli rimizi, günün birinde herhangi bir Mareşala Meclisi terkederek ayakjurnalla yere vurmak itiyadımn lanması jçin ulaştınlan aıektur kötülüğünden bahsetmi«tik. Uzun ile sayın Tevfik Rüştü Aras'm zamandan beri bu, böyle olagel«Bu mektubu Mareşala kendisinin mektedir. Sayın Sökmensüer, götürdüğüne ve Câmi Baykut ile memleketin asayisine memur olZekeriya Sertelin bu konudaki duğu günlerde Komünistlerin faagörüşlerini ayrıca kendisinin de i üyeti hakkında resmî makamlarzah ve teyıt ettiğine, Mareşalın da bazı yazılar almış ve bunu n bu suretle hareketlerinden çok Büyük Millet Meclisine intikal etmemnun olduğuna ve kendilerine tiımiştir. Eski Meclis zabıtlan elisönmez muhabbetlerinı tebliğ et mizde olmadığı için, hâdiseyi temekliğini kendismden rica ettiği ferruatı ile vermek imkânından ne, onların da makul görecekleri mahrum kalmıştık. Şu noktayı ni kuvvetle ümit ettiği netice ve şükranla belirtmeliyiz ki, zamanın •ararı Özdemıroğlu'nun tafsil&tlı Içişleri Bakanı, resmî belgeleri olarak kendilerine arzedeceğine» Türkiye Büyük Millet Meclisine dair imzalı mektubu ve maskeli o intikal ettirmek vazifesini yaparlarak çalışan ve ortahğı karıştır ken kendisinin ve mensup olduğu mağa ye'.tenen yukanda adlan ge bukümetin dürüst kacaatini de şu çen iki güya, Sosyalist partinin cümle ile ifade etmiştir: «DemokTürkiyeyi Sovyetleştiroıek yolun rat partiyi ıd,are edenlerin (dikkat dahildir!) daki çabalar:nı belirten bir kısım bu tâbire Maresal da belgeler de Büyük Millet Meclisi Komünistlerin bu aldatıcı taktiknîn bilgisıne sunulduktan sonra. lerine âlet olmamak için gösterhükümet gorüşü olarak şu açıkla dikleri dikkat ve uyanıkhğı millet adına memnunlukla, şükranla karmayı yapmıştım: sıhyoruz.a «Bu mektubu, (Maresal» gönde HEM Rozet meseiesi r A lınan bir takıra karsriann, hslka karsı giri«dlen taahhütlerin, üzerinden kısa bir zaman geçtikten sonra boznlması, elde olmadan ürfintfl veriyor. Yazan : Haluk Y. Şehsuvaroğlu Sayın Şükrü Sök mensüer'ın mektubu, benim resmi yazıyı jurnal zannetmiş olmam hatasından başka (bir zamanlar Mareşal Fevzi Çakmağa da Komünist denmişti) yolundaki umumi bir kanaati de tashih etmiş bulunmaktadır. Yalnız eski tçişleri Bakanının Cumhuriyet devrinde imzasız mek tuplarm muamele görmediği yolundaki fikirlerine ıştirak etmiyorum. Cumhuriyet devrinde, Anayasamızın sarih hükmüne rağmen, imzasız mektuplar, hemen daima makbul sayılmış ve muameleye tâbi tutulmuştur. Esasen, geçenlerde Burhan Felek Bey de, kendisine casusluk isnat eden bir imzasız mektubun nasıl cnuameleye kondugunu ve Emniyet ümum Müdür>üğümüzü uzun zaman mesgııl ettiğini yazmıştı. Elbette bu, tek vak'a değildir. Türk vatandaşları, lstipdat devrinde de, Cumhuriyet devrinde de jurnallann ıstırabını çekmişlerdir. Bunu açıklamaktan çekinmiyelim. Sayın Sökmensüer, memleketimizdeki jurnalcılığın gelişmesi hakkında şu mâlumatı vermektedir: «1876 da n önce olmıyan haliyeciliğin 187o dan bu yana. öze! olarak Ikinci Abdülhamit günlerinde «Tahtı bahtı humayunu» korumak amacıyle işlemeğe başlayıp, Ikinci Meşrutiyet ve Curahuriyet günlerinde de sürüp gittiğıdir. Bu anlayıç, (hafiyeciliğin) teşkilâtlanma ve şunu bunu yok yere gerçekler dışında kötüleyici bir cneslek haline gelmesi yönünden, doğrudur. Ülkesini paylaşarak (Osraaniı devletini) (haıitai âlemden) silip süpürmek istiyen devletin «Raval» antlaşması üzerine, vatanseverlerin ayaklandığını ve padişahı îkinci Meşrutiyet ilânı zorunda bıraktıklarını bilen ve o zaman Edirnede mürteci kuvvetlere karşı arkadaşlariyle birlikte korunma amaciyle kıhç tutan bir insanım. Törende 1908 in hürriyet havası esince (Kızıl Sultan) zamanında çöplenen ki;iler kendilerini, temize çıkarmak ve hürriyet kahramanı olaralc yer almak ümidiyle devlet dairelerini isnzah, imzafiz jurnallariyle doldurmuj olduklannı bilirim. İstanbul, îzmir ve Adanamınn re çevrelerinin ulusal gayas tonunda kurtuldukları zamanda da buna benzer juroalcılıklar olmu»tur. He r rejim degişikliğinde ahlâk düskünlen için bu ölçüde kötü ve karalayıcı çırpınışlar oluyor.» Jurnallar ve Jurnalcılar makalesi bu noktalara işaret etmek istemiş ve memleketin temiz evlâtiarının jurnallar yesilesiyle rahatsız edilmemelerini teonenni etmijti ve biz bu vazileyi devletten beklediğimizi de belirtmiştik. Memlekette lstipdat devrinden beri ıörüp giden bu kötü hastalığı tedavi etmek yetkisi, tamamen devletin elindedir. Gelecek iktidarlar jurnallara itibar ettikçe bu hastalığın ortadan kalkmasına imktaı yoktur. Bir asırlık hürriyet müc«delemizin hedeflerinden biri, »ağlam bir ahlâk telâkkisinln kurulması icindir. Halkın ve basının tenkldine uğrayan b3n işler rar. Tenkldin baklı, yapılan Işin rararlı oldnÇn kabnl ediliy*r, yspılmanndan vazgeçiliyor. Bskıyorsnnas, aradan bir zaman geçtikten s*nra, • Bararfa Jşin, sanki zararlı defil faydalı oldnğu anlaşılmış gibi, ilk verilen k»ı*>r hatalı imiş gibi, eskiye dönülüyor. Sanki Sıerinde hıç dnralmaau^ çasına eski tas, eski hamam. Yapılmasını âmmenin hoş görmediği nmnmî efkânn aynası demek olan basındaki akisieriyle sabit olmnş bir is, ilgililer tarafından da tenkid benimsenerek ortadan kaldınldığına göre sakat bir istir. îhyasına ne luznm varî Sakat değil idiyse, zamanında baanın sürekli ve şiddetli tenkidi isabetli görfilmemesi ve kabnl edllerek, 0 nsolfin ortadan kaldınl maması ieabederdi. Bayram günlerinde roset dagıtma işinden bahaetmek lstiyon«n. Zamanında bu konndaki tenkidlere ben de istirâk ettifim, bn keau özerinde zaman zaman dnrdnfaiB için, nsalün ihya edildifini görünce, kimsenin okuyop dinlemedigini anlayarak ayni varakı mlbrü vefayı tekrarlamağa lürum görmemiştim. Ama bir oknrnm beni teşvik etti. Tekrannd» fayda almasB bile zarar yoktur. diye düşündöm. Yazmaga karar verdim. Okumm, 19 Mayıs günü tfinele binip Karaköye Inmia, sonra »ym vasıta ile dönmüs. Giderken de, gelirken de tfinel arabalannda 13 14 yaşlannda, perişan kıyafetli iki çoengvn, yolcnlsn rahatsız edecek şekilde ısrarla, Hava Knrnmn rozetleri sattıgım gd>mnş. «Uani Kmmmlar bn işden vaz geçtiierdi? Gaıetelerde az mı nesriyat yapıldı? Hatınmda kaldıgına göre bn işde, çocaklan, hele kirli kıyafetlerle, knllanmıyacakla nna söz verdilerdi. Verilen sftzler nercve şitti?» diyor. Garip tesadüf, ayni gün ben de tünelle böyle gidiş geliş bir yolculuk yapmıştım. Okurnmun şikâvet ettiçi hali ben dc gördüm. Ciddî kurumların yönetim karulları tarafından resmen verilen ve haika bildirilen kararlan böv !e nluorta bozaeaklarına hflkmet mek zor. Zararı türlü yönden sabit olmns bir işde, bile bile ısrar etmek, hele aksine kararlar veril dikten «onra, böyle teşekköllere yakısmıyan bir inat olnr. Başka bir »ey akla geliyor. Bazı açıkgözler, tflnel gibi, vapnr gibi, otobüs, tramvay gibi vasıta Iarda kıstırdıklan yolcnlara, nasılsa ele geçirdikleri eskiden kalma rozetleri, rnreti baktan g5rünüp satarak dünyalık mı tedariU ediyorlar? Kurban Bayraımna bir gün kaldı. Böyle bir açıkgözler faaliyeti varsa şimdiden nyanık davranmak faydalı olnr. Dnrnp dumrken bngün Hava Kummannn, yarın Çocuk Esirgeme Karnmannn günataına girmiyelim. Hamdl VAROGLD ACI BİR OLUM OZEL KIZ KALAMIŞ KOLEJİ APARTHAN DAİRE8İ E R K E K 1950 yılmdanberi faaliyett* bulunan KALAMIŞ OKULU Orta kısmını Mütehassıs Türk ve Ingüiz öğretmenler nezaretinde açıyor. 200.000 HCRMVIT TAHVİLI » I V » «»A««A 1 KİŞİYE 1961 1962 ÖGRETİM YlLl , KİŞİYE 1 O O . O O O T^ AYRICA ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ Namzet kayıttarı için müracaat kabol oiunıu»; Her gün saat 9 1 7 Tel: 36 26 13 Feneryolu BAYRAMOĞLU SAHİL Eşsiz güzelliğin ortasında konfor. MAHALLESÎ Bayram tatilinizde güzel hava, nefis yemekler ve mutena servisiyle Bayramoğlu Gazino İşletmesi emrinizdedir. OTOBÜS SAATLERİ Coınartesl Pazsr ve Bayram çünlerl Mahslleden KadıkBydcn kalkı* Sabah öğle Akşam 8.00 13.3H 19.00 kalkif 9.00 14.30 20.00 Salr günler Mahalleden Kadıköyden kalkıs kalkış 8.00 17.00 10.00 18.00 SON PARA YATIRHA. TARİHİ Dün limanımıza muhtelif bandıralı gemilerle cem'an 263 turist gelmiştir. ttalyan San Marco 101, Yunsn Stella Mari"! 103 ve Rus bandıralı Rudfa 59 turist getirmiştir. Sahte madenî 10 lirahklardan »onra, piyasaya 2,5 liralıklar da sürülmeğe başlanmıştır. Taslıtarlada tornacılık yapan Er doğan Kocakuşak dün, Galata Adalar iskelesindeki gişe memuruna kalp 2,5 lirahk sürerken yakalanmıştır Sanık hakkmda soruşturma açılmıştır. Dün şehrimize 263 turist gcldi GÜZİN DALMAZ Ile Kalp 2.5 liralık bulundu Petrol Ofisi Genel Müdürlüğiinden Deniz Yolu île Madeniyağ Nakliyatı Yaptırılacaktır Petrol Ofisi İzmit Bölgesinden (İ2mir'e takriben 4000 T« îskenderun'a takriben 6000 ton) yapılacak Madeniyağ nakliyatı kapah zarf ile eksiltmeye konmustur. Şartnamesi İstanbul, İzmir, İzmit, ve İskenderun Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Bu 15e talip olanlar tekliflerini en geç 5/6/1961 pazartesi eünü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Adakaîe Sokak No. 85 deki Ofisimiz ümum Müdürlüğü adresine göndereceklerdir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 2490 sayıb kanuna tâbi olmayan Ofisimiz, lhaleyi yapıp yapmamakta veya dflediğine vermekte serbesttir. (25201) bir erkelc çocuklannın dünya. ya geldiginl dost ve akrabalanna müjdelerler. Anknra MEHMET DALMAZ İstanbul Belediyesi AYŞEGÜL ÇtLLÎ % j& X Şehir Tiyatrolan tarahndan S ÖZCAN ESİNDUY NtŞANLANDILAR. ÎO, 5 '1961 MAYIS 24 ZtLHİCCE 9 27 Mayıs 1961 akşamı Ordu ve Gençiik şerefine tertin edilen program Tepebaşı Tiyatrosu URMUŞfcfAŞAR ve ©GULLARI BOVA. VfcBSlM J t ? Vf fABRlK *(.*•!, 9.08; II V. | 4.3SI12.11 I 16.09!10.Z8İ21.22! 2.25 4.43I 8.41112.001 1.551 6.58 TEŞEKKÜR yatı tehlikeye giren babamı en ilml şekllde tedavi ederek bizlere bagısjıyan »ayın hocalanm Ord. Prof. DT. BİR KAVUK DEVRİLDİ Sahneye Koyan: Vasfi Rıza ZOBU Dekor: N. Perof SEDAT TAVAT deniz. Ahmet lusta. Unuttn Fuat Reiıi. Yav»ş yavat; gitti, çıktı direSırf gö% kesildi. Sıkıntılı, bo» bir ylrmi dSrt ıaat bitmiç, yeni bir gün başlıyordu... yoknz?» dlye kendi kendinl yiyordu. Vardı bir kısmetsizlik. Vardı bir uguHTulak! Hele sabah erken, Byle bir •ey olmaştu ki... Bir ara, bfitün tekneler. saf halinde dizilmiş, bermntad ilk balığın görünmesini bekliyorlardı. BSyle hueketais bir yarun laattcn •onra, Ahmet dayanamamıs. fayrap edip ileri vermiştl makinayı: «öne geçclim bari!» diye. D»h» bir... İki dakika, y«*. yfizelli metre gitmeden, bir gürültü koptu arkalarında. Az geri/e, onların peşinde, ne vakittir kımıldamadan bekliyen Fnat Reisin san, alâmet teknesi, dayanmış, tam yol geliyordn. O zaman Osman da, Ahmet de hayretle görmüşlerdi, Kaderimin az önce hareket ettiği yerde, sular açılmıs, koca bir yele dikilmişti havaya! En fazla iki dakika daha çalıştırmasalardı makinayı, balık kalaslarının altından çıkacaktı. Hem de ne balık! tstersen elle tnt, Byle vnrdnmduymaz yatıyordu!... öyle de kocamandı. Nitekim bu işi paradan çok, sırf «hastası olduğu için yapan Fuat Reis. 40 yaşında görünmesine rağmen, ne de olsa ellinci baharını çoktan geride bırakmanm rehaveti, biraz da iri göbefinin tesiriyle. ağır afır kalasa çıkıp hayvanı vurduğu zaman, içeri alınana kad::r bol ki de hissetmemişti bile zıpkını, 90 kiloya yakın o koca "oalık. (Arkası var) Prof. Dr. Yeni Tiyatro Beyoğlu REŞAT GARAN Doçcot DT. ile ORHAN ÖZDEŞ, arkadaşlanm Asist. Dr. ATIF ARPAD, ABİ«t Dr. AYDOÖAN ÖBEK Dr. MUKADDER ZÜMBÜLOVA'ya ve tedavi klinlğinde kaldığı müddetçe gCsterdiklerl nezaket ve alâkadan dolayı Yaman, Nurhayat Aycan, Çolpan hemşlrelere ve diger »ervls pfraonellne allece teşekMirlfrimizi puranz. Dr. İ5met BATIK SONUNA KADAR İstanbul Bölümü Saraçhanebaşı fee. KEMAL ÖNEN TUZÂK Kadıköy Bölümü = = E ^ = = zi ^ ~ ~ E = ~ E E ~ E E = =: E S E ~ ~ E E Az geçınce, bemen yanlarında, bir metre ötede, sular kabarıp açıldı birden... Minik, cin gibi gözlerle, ısıl ışıl bakan kalaksız bir kafa. fırça misali bıyıkların altında açılan, sivri dişleri belli bir ağız ve bn, dadaklan insatsız bir ifadeyle sırıt'.rcasma gerilmiş kuvvetli çenelerin arasırtda sımsıkı kıstırılmış, iki kiloya yakın bir mercan, hep birlikte çıktılar meydana! Fok, sert bir hareketle bahğı havaya attı. Dü.şerken kapıp. şiddetle ısırdı, Kopan iri bir parçayı yutnverdi. Kalan kısmı ge*he fırlattı bavaya. Gen<> kaptı düşerken. Isırdı bir parça daha. Üçüncü kafa darbesinde bitmişti koca bahk! Yalnız bir ilu kalın kılçık. kemik kırıntısırı tüküımüştü fok. Geri kalan ne varsa, çabueak yeııdi. ö*ütüldu. Sonra çenc daldı hayvan. Kafası onıuzları suda kayholurkcn, her yanı belli olan koca kalçaları, onları takiben asa^ı doğ rn incelerek gidip, ayak yerine knyrukla hiten birbirine kay namış br.cakları, Osmanın gö ziinün içipe girercesine yüksel 86 msz, takılmssın aşsğıda» diye, di. havada bir v a n m daire çldemirin tırnağını, halatı bir ilzip çömüldü denize! mik yapıp geçirmelerine, bir Adeti olan, her sabahki ge«volta slmalanna» rsgmen. zintisini. kahvaltısını yapmak, her zaman işe y a n y s n bn emadanın tam lurunn bitirdikten niyet tedbiri fayda etmemişti. sor.ra, suya ilk atladıgı bnrunGeeeki taramayla, çok fena gir daki mağarasına dönmek için raişti bir tasın ysrıfına. «Mümyola rıkan «fok hanım» uzakkünü yok!» gelmiyordn ynltan. laştı gitti. O sırada, ortaya doğrn buruÇaresiz, o bnı gibi denize, asup sarkmış branda, altından inadan doğma «oynnap atladı ten yuvarlak bir şeyle, uya Ahmet. Dört beş kulaçtan faznıp kalkmağa davranan Ahme Iaydı derinlik. üzerine kapanan din, sivri, oynak tepesiyle yemyeşil s u l a n n altında, iri çadır gibi diküdi. pembe bir knrbağa gibi, üçüncü defa kayboluşnndan sonra. Osman kafasını delikten içeri ancak knrtarahildj demiri! soktu, uğraşa sürüne, başaltından çıktı. Sıyırdı açtı brandaN'ihayet, Kalemi önlerinde. yı. Ahmet de kalktı ayaga. Yıilk, erkenci tekneler belirmeğe kandılar. buz gibi denizin subaşlarken, onlar da makinayı yuyla. Kahvaltı ettüer: yani ileri verip, hareket edcbildikurumus. kaskatı olmuş ekler. nıek yediler. Ahmet hâlâ, hafifçe çene atıp üepoya benzin doldnrdular. titrivor. kesik kesik, boyuna Fayrap ettilcr makinayı... o. da basıyordu küfürü Fuat Rcihaiit teklemelerle ıahs;r ısı&2 ve onun sülâlesine nırken. lektiler demiri. ö n c e Havırsız ada. bir kaç yüz met hiraz geldi demir Riraz da re gerilcrinde kalınca, dümeni kayık üstüııe yaklaştı. Sonra azıcık kırdıtar. Parapftra açıkdirendi dipteki açırlık. larına doğru. Çok agırlattılar Kiirek taktılar. satına solnmakinayı. Ardında çitşride yükna, tam özerine gittiler. Denl«elen güneşle Z'6T kamaştırıyorze atar'arken: «ne olur ne oldn Knlcmi lo:ıeleri. Dümdiİ7 KO£AY rx O fön, oniar için d*hs ds nkıntılı, daha da boş geçti. Bombof bir gün oldn enUr için, o 7 Nisan Perşembe. Beğenmedikleri kördilslz kofansyı bile aravdılar... Kâh tamamen hareketsiz ka~ larak, güneşi alev alev kavrnlan upuzun, bembeyaz bir kule gibi aksettiren; kâh çok uzaklardan ezile ezile gelen ölü, ynsyuvarlak dalgalarla can çekişen dev bir yılan balıjının kıvranışları gibi kıvnla büküle ışıldayan bir denizde, vnrabilecekleri tek kılıca, tek yeleye, tek kuyrnğa bile rastlamadan, bütün gün boşnna gezdiler. Üstelik hep Hayırsız ada arkalarında, bir aşaŞı, bir yukarı gidiyorlardı Yani balığın en bol görünmesi icabeden, bir gün evvel en çok balık vnrnlan sularda. Ve millet, balı^a rastlıyordn! Balık vuruyorda. Tabiî herkes degil; ama yanlarında, sağda sold.ı. kılıca saldıranları çörünce, Ahmet «Ka d e r i m» gibi balıga rastlamıyan, hattâ daha fenası. mevsim haşından beri tek kılıç eör memiş elliden fazla tekneyi değil de, sayıları yirmiyi gecmiyen «halık vuranlaris, o talibüleri düsiinüyor. neden «biz bn piyaneoda. kazananlnr arasm CIPLAKLARI GİYDİRMEK Üsküdar Bölümü CÜMHüEIYET Nüshası 25 Kuruş Raıicl Tnrkly» Llra Kr. Llra Kr Sencllk a aylık S aylık 75.00 40.00 22.00 Bssan ve Yayan S ELM A Dâvetiyeler Ordu Merkezinden temin edilebiiir. 150.00 80.00 44 00 Saiışa ÛıkarıSaeak Ksls^ir Bir Dokuzuncu İcra Dairesinden 29 nıayıs 961 pa/artesi gür.ü saat 11.00 de Adliye Sarayı satış salonunda muhammen kıymeti 165.000 liraya satışa çıkarılaeak olan Süleymaniye'de D o ğumevi yanmda 5/1 numaralı zemin katı kıraathane, dört katb bir apartman satılacaktır. Satın slana hos feslim edilncektir. Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Iilrk Anonim Şirketl Cagaloğlu Halkevl Snk«k No. 3941 Sahlbi NAZİME NADİ Yazı Işlprtnl fiilen İdare pden Mesul MUdOl VECDİ KIZILDEMİR fîazetemıze gcndHrllfn evıaK vı yazılar neşredilsin edllmesın ıad' edilmez tlSnlardan mesuliyet kabu! «Jilmeı Abnne ve llan l?lerl içın. zarfır, üstüne «Abones veya «llân ServislJ teaydının konması lâzımdır. BTJ GAZETE BASIN ABLAK VASASINA ÜYMAY1 TAAHHÜ'İ ETMİŞTİB. Makine Tamircileri ve Atölye Sahiplerinin Nazarı Dikkatine Ihtiyacımız fazlası olan ve çok az kullanümış bir kısım TORNA, FRKZE, REKTİFİYE, PLANYA, MATKAP v.s ıle 3* beygir takatinde 340 devirli, yatık siündirli EMPERYAL Dİ ZEL MOTÖR ile JENERATÖR LERDEN müsait fiatlarla acele satılacaktır. . Müracaat: Karşıyaks • Ceyhan yolu üzerînde t RAŞÎT ENER ve ORTAKLAR1 , P. K. No. 20 • Telefon: 2375 , A d a na ^//(ll|]|]lllll!IIIIIIIIIimilf!im!llli;i!lll İIMIIllIIIIIIIIIIlllMlllIllIlltlllIllIlllJIIIlltiilJlIlllIllilIIIIIIIlflIllIllllllIliilltlIlllllMIIIllIlllIlliIlllllI IllIlllIlllllllIIIIIlIlIlIlIIIlIIIIIlIIllllIIIIIIMIIIIIIkS^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle