19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Mayıs I9€l C'UMHUiIgf BES Dün Izmitte kasırga hasara sebep oldu t r a i t , M (T»l«fonl«) Bugün yan telleriyle telefon hatlan kopsaat 13 de bMİ«TiP 10 dakika ka tuğundan diğer ilçelerle olan Irtidar deram «den kasırga Izmitte hayatı felce ufratrmjtır. Batı is bat kesilmiştir. Fırtına denizde 20 tikametinden gelen fcrtına esna« sandahn pırçalanmasına tebep olsında jehirde blr çok ağaç ve di mustur. Denizcilik Banîcasının Marek devrflerek evlerin kiremitleri nisa silepi demir tarıyarak sahile uçmustur. Bu ar«da lehrin cere kadar sürüklenmiştir. Kredi tahdiHeri dındeıı Hibaren tamamen kaldırıldı Baftanfı 1 inel Mriüfede ytlrflrlökten kaldınlmıstır. Bu arada yeni karann hükümleri arannda bankalann Merkeı Bankaım da merduat karçıhğı olarak heıap karşılıjı açtırmalan hükmü rardır. Buna gflre bankalar vadeli r e vadesiz mevduat için Merkez Ban kasında açılacak hususl bloke hesaba yüzde 20 nispetinde karşılık yatıracaklardır. Diğer taraftan 6dünç para verme işlerinde ahnacak âzamî faiz nispeti yiizde 12 den yüsde 10.5 a ziraî krediier fsizi yüzde 10 dan 9 a; ihracat •l>» fi nansman faizleri yüzde 10 dan 9 a indirilmiş ve küçük sanat erbabı ile esnafa halk bankası ve sandıklan tarafından verilecek kredilerin faizi yüzde 9 olarak tesbit edilmiştir. Şiddetli zelzele birçok «Tlcria ııvalan dökiUmüatür. Çam*linde S tr jıkılmif, 10 kadan da haflf ha*ara uğramifttr. Oöktepe bucajfına baglı Beleny» köyünd» 10 tr »ğır hasar görmflftür. Bajrtarafı 1 Inei lahlfede Miiliyatçiük terimi la da ihtiSâfa yol açlı Baştarafı 1 inci sahifede Karottı Komisyon, ikinci mad de üzerinde bir anlaşmaya varamamıştır. Bilindiği gibi hn madde. milliyetçılik teriminin anayasaya girme?i ile ügilidir. Millî Birlik Kcmitesi, mil!:yetçiliğin Anayasaya ithalıni istemektedir. Müzakerelerin uzaması neticeye tesir et miyecektir. Görüşmelerin bu eece sona erecefi, ibtilâflı maddelerin yarın Kurucu ?.lec!ise getirileceği tahmin ohınnaktadır. Trafo ve Teferruatı Satın Alınacakttr. Et ve Balık Kurumu istanbul Bölge Müdürlüğünden: Mersin Soğuk Deposu için 1 adet 315400 KVA. takatında trafo ve teferruatı kapalı zarf u sulü ile satın alınacaktır. Bu işe ait fennî ve idari şa rtnameler Bölge Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak alınabilir. Keşif tutarı 65.740. liradır. Muvakkat teminat akçesi 4.540. liradır. Teklif ve muvakkat temin atm en geç 12/6/1961 pazartesi günü saat 14.00 e kadar Bahçekapı Yenivalide Han 5 inci katta Bölçe Müdürlüğümüz yazı ve arşiv işlerine tevdii lâzımdır. Kurum ihaleyi yapıp yapm amakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (2580(1) Yardım yeiiştirildi Muğla Vali Vekili il* Saglık ve Nafıa Müdürlerinin dahil olduklan ekip, hasar bölgelerinde tetkikler yapmaktadır. Deprem bölgesinde Kızılay, il ve ilçe ilgilileri derhal gerekli tedbirleri almışlardır. Merkezlere lüzumu kadar çadır gönderilmiştir. Halk, ihtiyaten bu geceyi çadırlarda geçirmeğe karar venniştir. Muğla Valiliği Ankaradan, Kızılay Genel Merkezinden 600 çadır, Toprak ve îskân Umum Müdürlüğünden de zarar ve ziyanı tesbit etmek için bir heyet istemiştir. lki münteha olarak Antalya ve Çanakkalede de olanca şiddetiyle hissedüen deprem, bazı gölgelerde, rneselâ birkaç duvarın çatladığı Muğlada 30 sar.iye kadar fasılasız devam etmiçtir. Ankaradan gelen haberlere göre, Kızılay 600 çadırı Muğla Valiliği emrine göndermiştir. Depremi saat 11 de öğrenen Geneî Merkez. Ege Bölgesindeki diğer valilerle de temasa geçmiş ve âcil ihtiyaçlarını öğrenmiştir. Kızılay Izmir Merkezine de, gerekli yardımın Genel Merkeze sorulmadan derhal yapılması için yetki verilmiştir. Aynca deprem bölgelerine doktor. hemşire ve ilâç ile çeşitli yardım malzemesi sevkedilecektir. Sönmemlş kireçe düşerek öldü C.H.P. eski Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Haysiyet Divanına verilmes; mevzuu dün şehrimizin Telefon: 49 41 84 Telgraf: DURBAY İSTANBUL siyasi çevrelerinde gunün mevzuu olrauştur. Bilumum VOLVO Kamyonları acentelerine sonraki bir enflâsyon Siyasi çevreler bilhassa Kafim müracaatları ilân olunur. Yüksek Adalet Divanı Gülek'in çıkarmakta olduğu sabah tehlikesinl haber verdi V O L V O Otomobil Otobüs ve Kamyonları gazetesinde intişar eden bir yazı Baştarafı 1 inci sahifede Başterah 1 inci sahifede dan hareket ederek C.H.P. nin iki•Bugünün ııkintılan geçicidlr. llfl bugün Temsüciler Meclisi BasTürkiye LJmnm Mttmessilligi lığe doğru gittiğini iiade etmekten BaşUratı 1 inci sahitede yolunu Bütün me«?le memleketimizde ö kanlından bir karma komisyona Bursa'da Türkiye 3,000 tu. Ethem Menderes, köşkte veri || kalarak istifa Başbakanseçmediniz?» çekinmomiçlerdir. Bu yazıda bazı Galata, Nesli Han • Istanbul nümüzdeki 2 3 yıl içinde olacak havale olunmuştur. î l k o'arak Yardımcısı 1 gayıh kanunun 8 ncı msddesibir enflâsyonu önlemektir. Türkile n bir ziyafet sırasında Bayarın, Medenı Berk mikrofona geldi ve C.H.P. lilerin, D.P. devrınde kafametre gençler rekoru larını duvarlara vurarak o zamayenîn en önernii meselesi budur. nini tâdil eden teklif şudur: «diktatörlük de bır rejimdır» Bi Menderesi savunur mahiyetteki ko nın ıktıdar mensupları tarafından (Baştarafı 6. sayfada) «1 sayıh kanunun 6 ncı maddesiBugünden bu tedbirler alınmalızi fazig zorlamasınlar» demek su nuşmasında, düşük Başbakanın za yaralandıklarını iddia ettikleri ve dır. Ekonomimizi günlük isler üze nin 2 nci fıkrası aşağıda yazılı şe di ve sona eren müsabakalarda a retiyle dikta rejimine gitmek ta man raman nikbîn ve miısamahaUşak hâdiselerinin yıne C.H.P. lişağıdaki neticeler ahndı: rine bina etmemeliyiz. Uzun vade kilde değiştirilmiştir: savvurunda olduğunu belirtıyor kâr hareket ettiğini, Uşak olayla» lerin tahrikı ile çığırından çıktığı Kızlar: Yüksek dalet Divanı adli, idarî li programlar gereklidir. Bugünün du. Başkan bu konuda Şemi Er rında C.H.P. milletvekıllerinin belirtılmektedir. Gülek'in bu hareUzun: 1 Melike Isıkan (Ist) 4.49 telâşından ziyade geleceği düşün ve askerî kazaya mensup hâkimlcr ginin de bîldikierini anlatmasını de kendi müfrit arkadaşların: suç keti, Yassıadaria yaptığı tanıkhğa arasından, Bakanlar Kurulunun 100 M.: 1. Ulkü Okay (îst) 13.4 meliviz.» istedi. Ergin, «Cumhurbaşkam ye !u Rördüklerini, Menderesin bu bağianmakta ve kendisı parti içinteklifi üzerine, Müli Birlik KomiDisk: 1. Nurel Ürün (tzmir) 25.04 tesince seçilecek 1 başkan ve 14 ü Yüksek: 1. Beyhan Baray (Iz.) mekte bu sekilde konuşunca,, ha hâdiselere istemiyerek »ürüklendi de hizipçilik yapmakla itham edilGeneral Electric lisansı ile imal ettiği 9 ayak veya 300 litre zır bulunan arkadaslarının yüzleri ğini ileri sürdü ve «Menderesin mektedir. A. P. nln bir itirazım yeden kurulur. Divan karar için 1.38 değişti. Zira Cumhurbaşkanından 5.5 ay muavinliğini yaptım. Kentakalinde komple soğutma Uniteleri Bunun yanında, şehrimizdeki Güasgarî 9 kişi ile toplanır. Kararlar 800 M.: 1. Malama Hamlacı (Îst) böyie bir şey beklemiyorlardı. Ben disinin diktatörlüğe gitmek niye lek taraftarları da boş durmamakSeçim Kurulu dün bu nisabın oybirliği veya çoğunlu 2.27.4. (Diktatör bir kişi olur. Kim olatinde olduğuna inanmıyordum. Bu ta, ilin bütün teşkilâtmda faaliyet ğu ile vcrilir. Puan durumu: 1. îst. 7808. reddetti cak beyefendi?) diye sorunca, gun de aynı kanaatteyim. gibi Geçici madde 1 Yüksek Adatstifa göstermektedirler. Bilindiği Erkekler: Bastarafı 1 inci aahlfede let Divanı eksik kalan diğer Bİtı cevap verunedi, başını öte yana çe en son yapılacak iştir. Menderese İstanbul C.H.P. ll teşkilâtı bir gesatışa arzedilmiştir 800 M.: 1 Mehmet Ay (G. Andakl kanunun llgili hüküoıleri ge üyesi Divanın yedek üyelerinden tep) 2.01.1 virdi» demek suretiyje Ethem Men muhalif görünenlsr zaman zaman ! çici kurulla idare edilmektedir. reğince 38 ilde teşkilâtını kurduk tamamlanır.» 3000 M.: 1 Mehmet Ay (G. An deresi teyit etti. Oysa bilindiği gi kendisini herkesten ziyade destek Dün Genel Merkezden gelen bir elan halde llçe »eçim kurullanna Yedek üyelikten asll üyeliğe şun tep) 9.00.8 (Gençler Y.T. rekoru) bi bir kaç oturum önce Hayrettin lemişlerdir. Benim Tahkikat Ko mirle, geçici kurulun vazifesi üç üye gösteremedikleri» gerekçesi Ue lar getirilmektedir: Sırık: 1 Çoncolis (Zoğrafyon Erkme n ve Samet Ağaoğlu aynı misyonu ile ilgili kanun hakkın ay daha uzatılmıştır. Bu emirden Bankalar Caddesi Yanıkkapı Sokak 1 3 5 yaptıklan aikâyet kurul tarafınkonuda Ethem Menderesi itham ehaberleri olmıyan Gülek taraftarYargıtay üyesi Vasfi Göksu, Yar Ist.i. 3^0 Tel.: 44 46 21234 dan kesin olarak oy blrliği ile red gıtay üyesi Âdil Sanal, Danıştay der mahiyette konuşmuşlardı. Bas daki kanaatira, bunun yalnıı Mec ları, bir an evvel ll kongresine gi200 M.: 1 Zeki Yeğin (Kolej edilmistir. kan tarafından tekrar mikrofon lis zabıtlarının neşrini men eden dilmesini ve Kasım Gülek'in ll üyesi Ali Doğan Toran, Danıştay Îst.) 23.4 kısmınm Anayasaya aykırı olduKuru), Teımlldler Meclisinde ka üyesi Nihat Hatiboğlu, Askeri Yar400 M. engelü: 1 Faruk Suna başına dâvet edilen Erkmen ve A ğudur» dedi. İkinci olarak dinle i Başkanı seçilmesini arzu ettiklerini açıklamaktan çekınmemektedirnunun müzakeresi sırasmda bu gıtay üyesi Hâkim Albay Kemal (Dz. Kolej Îst) 59.8 ğaoğlu, Ethem Menderesin konusmadde hakkında yapılan konusma Gökçen ve Askerî Yargıtay üyesi manın mânasını yanhş anladığın nen Izzet Akçal da istifanın e n ter. Gülek ll Başkanı seçildiği takANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş. (ATAŞ) 3 adım: 1 Erdal özerden (Bur lan örnek göstererek yaptığı yo Hâkim Yarbay Mehmet Çokgüler. sa Iş'.klar) 12.55 da ısrar ederek Bayarı savunmak sonra yapılacak iş olduğunu, Men dirde önümüzdeki Kurultayda GeMERSİN PETROL TASFİYEHANESİN'de çabştırılmak deresin gruptaki konuşmasını hü nel Sekreterliği garantileşeceği dürumla durumu açıklamıstır. Siyasl Gülle atmaâ 1 Yalçm Kural istedüer ve Bayarın. «Diktatörlüğe kümet adma değil, üzere Ingilizce bilen D.P. Genel şünülerek bu noktadan hareket partilerin llçe »eçim kuruluna iigıdilirse yazık olur» şeklinde ko(Ankara Kurtulus) 11.12 DOKTOR (Tercihan Dahiliye Mütehassısı) Başkanı sıfatiyle yaptığını ve bu edilmektedir. ve gösterebilmelerinin aneak 15 3 saat devamlı Cirit: 1 Aziz Yıldız (Ankara nuştuğunu idida eltüer. Konusoıa sebepten söylediği sözlerin kabiBAŞ HEMŞİRE (Organizasyon ve idart kabiliyeH halz). Istanbu! C.H.P. ll tdare Kurulu il ye bu 11lerin ilçelerinde teşkllat ya bızzat şahit olan Ergm ve hâJandarma) 46.75 EGLENCE ATKAKStTON HEMŞİRE, neyi ilzam etmiyeceğini bildirdi. dün olağanüstü bir toplantı yaplannı tamamlamıs oknası Uzım Yüksek: 1 Mehmet Esen (An cüseyi sonradkn bir arkadaşından mıştır. Toplantının gündeminde IIASTAHANE LÂBORANTI geldiği sekünde bu maddenin anîjiten Sabri Dılek, olayı n hatıra kara Jandarma) 1.70 Celâl Yardımcı sorgusu sırasm Gülek meselesi bulunmadığının laşılmasını, kurul Ifade etmistir. deîterınde yazıldifii gıbı cereyan istihdam edilecektir. Bu vazifelere tâlip olanlarm Amer&a'da 4x100 bayrak: 1 Buna Isıklar etüğını beiırtuler. Lrgın, «Benım da Inönüye ve C.H.P. ye çattıktan söylenmesine rağmen bu mevzua Kurulun bu karanna )f5re bu eğitim görmüş olaııları şayanj «urzudur. Lisesi) 46.2 KARACA TtTATROOA hâtira defterunde dc buna aıt not ve Menderesi savunduktan sonra, temas edüdigine muhakkak narakonuda gerekli kanun! «artlan C. * Tâliplerin P.K. 37, Mersin adresine mektupla rafiracaatleri Puan durumund» Îst. Deniz KoTahkikat Komisyonu kanununun riyle bakılmaktadır. H.P. ve C.K.M.P. nin ihtiva ettiği Suarc 21,15 Matine 16,30 rica olunur. leji 9284 puanla Türldye Okullar var« deymc», Ağaoğlu sinoriena Anayasayı ihlal kasdiylt ç ı k a n 1Diğer taraftan öğrendiğimize görek, «Yüksek Dıvanınız tarihi haöğrenilmiştir. araüi atletizm sampiyonu oldu. ' re istanbul ll İdare Kurulu Gükikatlere ermek ıçia cok ş«hıl TC aıadıftım iddia etti. Bu müsabakalarda 1., 2. ve 3. yaptıgım Söz alan Başsavcı Egesel, Yar lek'in sadece hizipçilik olanlar Eskişehirde yapüacak fer tamamen ınıii mulahaialari» tutu dımcıdan üniversite profcsörleri Genel Merkeze bildirmiş, altına la n hâUra defterlerinden faydaladi şampiyonaya katılaeaklardır. İSTANBUL namazı şeklinde konuştu. Başkan, hakkında emekliye sevk kararna Haysiyet Divanına verilmesi husuSANAT hazırlamadığım sunda herhangi bir meşruhat koy«Onu Divan taitdır eder» diyerek mesi hazırlayıp sordu. Yardımcı ise «Değil böyle mamıstır. rESTİVALt sinırlenen Ağaoğlunu tusturdu. E. D. Son günlerde arkadaslarının sık bir k a r a m a m a hazırlamak, ü n i 22. Gün: Senfonlk Geoe! Merkesin tntama sık ithamlanna maruz kalmıs bu versiteyi daima himaye ettiğini» Konaer Şef: CEMAL REŞİT REY Ankara, 23 (CumhuriyetTelekı) tnUCUZ lunan Adnan Menderes, bu konuı söyledi. Bunun üzerine Egesel, Yar Kasım Gülek hakkında C J I P . İsSabırsızlıkla beklenen ve h e r yıl 26 mayısta açılan meshur SAĞLAM ma üzerinde de şunları löyledi: dımcıyı saşkına çeviren bir vesi• tanbul ll Başkanlığı tarafından KARACABEY İLKBAHAR PANAYIRI, bu sene, Kurban a Beyefendi, lithem Menderes, kayı Divana »undu. Bu vesika Yar Genel Merkeze gönderilen rapor Bayramına rastlaması dolayıaiyle, 29 MAYIS 1961 PAZARTESİ hükümet üyesi sıfatınt haız bir in dımcının ve Menderesin imzas.m henüz Yüksek Haysiyet Divanına günü, K o c a g ö z mevkünde açılacaktır. sandı. Cumhurbaşkanının bu niye taşıyan ve 20 üniversite profesörü intikal ettirilmemiştir. Dört gün devam edecek olan bu panayırda, h«r türlü damıztini bildiği halde ne için haıekete nün emekliye sevkini derpis eden Çıkan söylentilere göre mezkur hk ve kasaplık hayvanlan bulacagınız gibi, aynca: KARACAS a b a h a t T e k e b a ş (Soprano) geçmeoiiş de hâtıra delterine not bir kararname idi. BEY HARASININ satış edeceği damıılık AT T« SIĞIR hayrapor C.H.P. ıçtuzügünün gerektirNEVZAT OZOi düşmek r e sızlanmakla iktifa etJ7 MAYIS 21.15 de vanlarına da sahip olabilirsiniz. Çok boıulan Yardımcı, sözü p o diği şartlara uygun olarak düzenmış, söylesin bakalım?» 2722T9238238 Bu büyük ve emsalsiz fırsatı kaçırmayınır. (22657) litikanm çok kötü bir şey olduğu lenmemiş ve Haysiyet Divanınca Başkan Basol Menderea: «Ne yap na getirdiVten sonra. bu listeyi i l k müzakeresi icap edecek mahiyetsın, ancak bu kadar yapabılmış. Vkeâlete «eldiei « r a d a üniversite te telâkki olunmamıştır. Bu raporiyatlar: 1 0 5 2,5 Lira Talebeye % 50 tenzilât Iriıhaya göre şiddeıJi; baskı yapıGülek ile bazı İstanbul Dokuzuncu yormussunuz» diye cevap verdi. cnuhlünd»n gelen ihbarlar üzeri run Kasım ihtiva edenilgili ihbar bir ne hazırladığını ve tatbikata koy meseleleri Müteakıben kararnamenin ve mıyarak idare etmek tarafını kul mahiyetir.de telâkki edileceği ve İcra Memurluğundan: grup zabıUarının okunmaaı »urt landığını ve bu kararnameyi hâ ihbarın muhtevasma göre bir iktiTatilinlzi feçippceğirüz en güzel yer %1/149 saklad:ğmı söyledi. za tayin olunacağı C.H.P. çevreleSatışı mukarrer ve ilk açık ar tıyle düşük Başbakanın sorgusu tıra olarak rınde söylenmektedır. En kuvvetli tırması 771961 Cuma güoü saat 1 na devam olundu. Okunan zabıt Bu da herkesin kahkahalarla gül ihtimal ihbarın Haysiyet Divanına S Kulübümüzün mutat umumt hevet toplantuı 5 haztrmn lardan anlaşüdığına göre, Mende mesıne sebep teşkil etti. da ve 2. artırmanın 1771961 Pa 961 cumartesi günü saat 14 de Cağaloglunda, îstanbul Halk intikal ettirilecek yeterlikte olmaKomple Pansyon 45 Lira. Tel: 36 15 46 res ihtilâlden ikı gün önce DP. zar^gji günü yapılacak olan Bey Eğitimi Derneği (Eski Eminönü Halkevi) salonunda yapılacakEthem Menderes de tuttuğu not dit.ı üzerinrie toplanm^ktadır. oğlu, Tomtom mahallesinin Selâ grup toplantısında yaptığı konuştır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı 10 haziran 1961 defterinde yazdığı notlara rağtin odaları çıkmazı sokağında en mada «Meıbuhane gajretleri ve cumartesi pünü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. Saym âzaeski ve yeni 24 kapı, 325 ada ve 26 ihtılâii iki dakikada bastıracağız» men Adnan Menderesin dikta remızın teşrifleri bilhassa rica olunur. parsel sayılı 55.75 m2. gayrimen diyerek öğünmujtü. Başkan, daha jimine gidemiyeceğini bildirdi. GÜNDEM: Kongrenin acılması v« divan «eçimi tdare kulün muhammen kıymeti sehven örıcs Samet Ağaoğiunun «Diktatör Düşük Bakanların sorgusuna ANKARA CAO. 115 SAAT 13 18 satış itânında yazılmamıştır. Mu olsEvclık, iki saatte devrilmezdik» bugün devam edilecek ve müteaheyeti, hesap ve murakıplar raporlannın okunarak müzakere hammen kıymetinin ELLİ BİN Ll demış olmasını hatırlatarak Men kıben Divan 29 mayıs pazartesi ve kabulleri İdare heyeti ve murakıplann ibrası Dilekler, RA olduğu ilân olunur. ZAYÎ Pasomu kaybettim. 84 51 tarife, 156 kotada kayıtlı REMİNGTON yazı makineseçünler. İDARE HEYETİ derese: «Siz İ5e iki saatte ihtilâli sabahına kadar bayram tatili yaHükmü yoktur. Nurten Ksnat leri ile 84. 52 tarife 157 kotada kayıth Remington Hesap mabastıracağınızı söylüyorsunuz. Bu pacaktır. na cevap verin.» diye bir sqru yökmeleri için Birleşik Amerika üzerinden PROFORMA FATURA neltti. Menderes, bu soru karşısın veriyoruz. Tahsisi alanlara KOLAYLIKLAR gösterümektedir. da şöyle dedi: Müracaat: REMİNGTON TÜRKİYE MÜMESSİLLİĞİ Bankalar Caddesi Hezaran Han Galata İstanbul Tel: 44 9fi 25 « Silâhlı kuvvetlerımmn müdahalesi tamamen tasavvuruoauzun ve hesabımızın dısında idi RIDVAN UMAY Reıs Beyefendi. Burada bahsediMAÖAZALARI lenler bir aydanberi devam eden Bayo^la. Tokatlıyaa Pasajı hareketlerdır.» Slrkecl, TraaiTay Darağı Hususî trenleri işliyerek tam teşkilâtiyle Daha sonra D.P. Meclis Grupuziyaretçilere acılmısfır. nun 2 mayıs 1960 tarihli olağanüsAşağıda cins ve mıktarian Ue Cif kıymetleri yazılı esyalann 6/6/961 tarihinde saat 10 da Tophane Nusretıye camıı arkasında tü oturumuna ait rutanaklarm oSatıs Salonunda açık Mrttırma suretiyle satışlannın yapılacağj ve teroinaünjn 5 6/961 günün» kadar kabul edileceği ilân olunur. kunmasına geçildi. Menderes bu (25464) toDİantıda yaptığı konuşmada, Kıymeti Teminatı »atış gençliğe, basına ve üniversiteye Un Kr. Lira Kr. Ambsn Mikten Bayaoın oinai K. şiddetle çatıyor, ağıza almmıyacak küfürler savurayor, lanetler C. A. 61 1012 50 8750 00 D. Kilo 984 Demirden traasmisyon kayışı raptiyesi 981 yağdınyordu. Menderes bunlann Toprağın kaulması, taşınmasına ait cihaı 1 adet 975 o günkü atmosfer içinde söylenC. A. 62 7575 00 50500 00 Ad«t S Toprağın kazılmasına ait makinelerin demirden paleti mij sözler olduguau ileri süriince Başkan, «Isabetsiz... Gençleri tenMatbaa makinesi aksamı, yay, matbaa makinesi bıçağı 275 9O0 00 Sa. Paza. 4 zih ederim. Genîlere söz yok...» 6006 00 511 v. i. diye mukabele etti. Üniversite ho 1960 model CHEVROLET markalı kamyon. 3628 calarından, «soyt»n> diye bahseSa. P a ı a . S 3585 00 > 1 23900 00 Motör: 011701 152328 den Menier« Ba;kan sert bir ıeZ. B. 1 6510 00 D K ü o 7«00 43200 00 Floresan teavir tüpü (14400 adet) »95 kilde ihtsrda butunarak, »I'unlar Z. B. 1 7800 6500 00 43200 00 Floreaan tenvir tüpü (14400 adet) 1033 49 C . C . Hacminde MOPEDLERİMİZ Ue ağıza alınnıwacRK tözlerdir. AGülhane 52 » 5000 17841 00 2680 00 Tamam otobüs MİKROBÜS 1027 yıp...» dedi. Has. K. 64 » 51561 30000 00 4500 00 Galvanizli l^vha halinde tenek» 10İ6 ^ p " f ? Q Balon BİStKLETLERİMİZ gelmiş öğleden sonraki oturumda «öz Z. B. 2 » 2795 12856 00 1929 99 Termos (3214 adet) 1017 alan bazı düşük cnilletvekilleri yiZ. B. 1 1022 1540 00 > 1700 10250 00 El âletlerinden kerpe ten (S770 adet) ne kendi durumlannı kurtarmak 1047 Şoför dahil 9 kişilik binek oto STATİON VAGON 1P60 endişesiyle 2 mayıs tarihli grup 4050 00 S. P. 3 1050 27000 00 model. Motör: 35337336 toplantısında bulunmadıklarını iBankalar Cad. 34. Galata İSTANBUL S. P. 3 2382 45 » 1030 1046 15883 00 Dokuma mesnetli kauçuktan levha (2013 metre) leri sürdüler. H. K. 64 1085 70 Telgr: MOTOSPOR 410 7238 00 Nikel cilâlı çelikten Hijyenik esya teferruatiyle 1042 Yeniden mikrofon başına gelen 795 00 ZN. B. 3 5300 00 » 101 Pikaplı, ses alma cihazlı radyo (Müzik dolabı 1 adet) 1041 Tel: 44 62 43 Adnan Menderese Başkan Basol, 1800 00 S. P. 3 12000 00 Otobüs şasisi (1 adet) 1662 1052 o tarihlerde «Menderesci> olarak 1051 Kullanılmış binek otomoblli. 1953 madel (1 adet) tamnmıs bulunan milletvekilleri> 1650 00 S. P. 3 11000 00 Motör: c 5323190 nin isimlerini sordu. Fakat düşük 1048 2250 00 ISTANBUL 15000 00 C. A. 83 Başbakan isim vermemekte ısrar 3985 Beton dökme makinası, paslı T» çürümüş durumda. Satışa iştirak edenlerden Ticaı>ît, Sanayi ve Ziraat Odalarına kayıtlı olduklarma dair belge aranır. ediyor ve bütün milletvekilleriiyıth SANAT nin kendisini sevdiklerini iddia eFESTİVALİ diyordu. Bu soruyu kendi muanz 18 ve 19 Günler lannian intikam almak için bir fırsat bilen Menderes, gider ayak Senfonik Kımser Sıtkı Yırcalıyı da ifnelecnekten kendini alamadı ve «Meselâ YırKIYMETLİ MÜŞTERİLERİNE DAHA İYİ SEYAHAT ve HİZMET GAYESİ İLE şef HIKMET ŞIMŞEK cah bazı hareketlerin başında 1 Solist: Gonül GÖKDOĞAN (Vioionist) miş gibi görünüyor ya, yüzde 90 95 bizimle beraberdi. Hiç bir zaM O ZAR T B RUCH V. C. E R K İ N B E E T H O V E N man aramızda bir mesele olmadı» Saraydan Kız Sol Minör Köçekçe Daııs dedi. 3. Senfoni r Uv ertürü RaDsccii Keman (Eroica) Menderesin sorgusu tamamlanin ca, Bakanların sorumluluğu konusunun incelenmesine peçildi. Başol, so n D.P. kabinesinin mensuplarına toplu olarak 8 soruyo U yöneltti: « Adnan Menderes iddiaya g5HER GÜN VE HER GECE MUNTA ZAM SERVİSLERLE HIZMElc GIRDI. re diktaya doğru gitmiştir. UşaktTUS KİZILAY ta bashyan ve Topkapıda biten İst Terminal Karaköy: 44 84 71 44 34 31 Taksim: 47 17 30 ANK. TERMİNAL 11 96 63 11 S0 60 12 77 77 12 03 hâdiselere rağmen neden kabinede Denizli, 33 (Telefonla) KoyunGazlantep, 23 (Telefonla) Gü aliler köyünden Musı Kuçok adın ney Anadoluda bir geziye çıkan da 4 yaslannda blr çocuk çacna C.K.M.P. Genel Başkanı Osman şır kazarjında bulunan »onmek ü Bölükbası, bugün öğleden sonra zere ola n kureçin içine düşerek fe Maraştan sehrimize gelmiştir. ci «ekiide ölmüstür. Parti il merkezinde bir sohbet toplantısı yapan Bölükbaşı, bu ara Maliye Bakanı, 2 3 yıl da basm mensuplarınm çeşitîi suallerir.i de cevaplandırmıştır. Bölükbaşı Gaziantep'te Bankalann cnevduata verecekleri faiz nispetleri ise vadesiz ve 4 aya kadar vadeli mevduat "• 2. va Deprem, Rodos ve 12 Adalarda da kuvvetle hissedilmiştir. Rodosta desiz ve 4 aya kadar vadeli tasarruf mevduatı °i 3.4 aydan S aya bir kilisenin çan kulesi yıkılmıştır. Hasar hakkında fazia bilgi henüz kadar vadeli bilumum mevduat o/o ;elmemiştir. Son bir habere göre, Aydının Karacasu ilçesine baglı Geyre köyün4.6 aydan bir yıla kadar vadell mevduat "n 5, bir yıl ilâ 18 aya ka de de 14 ev yıkılmıştır. dar mevduat »'« 8, 18 aydan fazla mevduat °'o 6.5. Böylece yeni karar bankslarm aldıkları ve vercîikleri faizleri indirmektedir. Rodos ve 12 Adalarda da C.H.P. İstanbul teşkilâtı Gülek'i hizipçilikle Itha» ediyor VOLVO . . «rv VULVU Kamyon Yedek Parçaları Karayon yedek parçaları bol miktarda gelmistir. Alâkalıların biran evvel; Durmuş Bayraktaroğlu ve Ortağı Adi Koraandit Sti Tepebaşı Beşir İSTANBUL ' da FuaJ jpkak No. 3/5 (Alp oteli altı) layıstan önce Buzdolabı imalâtçılarına 698 liradan THOMSON HOUSTON'nun TURKELİ TİCARET A.Ş. Revue Special» II. CUMHURBAŞKANLİGI SEKFONI ORKESTRASI BIRET (Pionist) Karacabey Belediye Başkanlığından: PANAYIB,, IL Ş A N SİNEMASINDA RÎVİERA OTEÜ Kadıköy Istanbul Merkez Avcılar KalSbünden: Kongreye D â v e t İCA'dan Yazı ve Hesap Makine Tahsisi Alanlara Proforma Fatura Verilir GALERI NET TAKSİTLE DE SATIŞLAR TUZLA İÇMELERI istanbul ASKERİ K 0 Başmüdürlüğü GRUPUNDAN BATÎ ALMAN MOTOSPOR Müessesesi Toptan ve peraksnde slarak saiışa CUMHURBASKÂNLIĞI SEMFONt OEKESTRÂSI İSTANBUL ANKARA ARASINDA 24 Mayıs Saai 21.15 ie Sinemasında TURİST OTOBÜS, İŞLETMESİ PVIMAN !t İ IS L ve >:\ Konser Ordumoza Tahsis Olunmyştur T I L E R
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle