19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Mayıs 1961 CUMHTTRİTET DVNYA ! HÜBERLERİ ££&7s Fransızlar 700 Milliyetçi Cezayirliyi tahliye edecek Evian müzakereleri tam mânasiyle başladı; Müslüman Milliyetçilerin de "ateş kes;, emri vermeleri bekleniyor Amerikada kurulan Halk Komitesi, 1,214 Kübah eşirin mübadelesi meselesinin teferruatını Castro ile görüşmek üzere Havana'ya gidecek Washıngton, 23 (Radyoa.a.A.P.) Aldığı esirleri iade etmek için 500 buldozer veya traktör talep e>den Küba Diktatörü Fidel Cas'ro'ya bu traktör veya buldozerleü temin maksadiyle Mrs. Eleanor Roosevelt. Dr. Milton Eisenhower ve sendikacı Walter Reuther'den müteşekkil halk komitesi çalışma lara başlajnışlar ve milyonlarca riolar toplamak için bir kampanya açmışlardır. Müteveffa Amerika Cumhurbaşkanı Roosevelt'in eşi Mrs. Roosevelt, sabık Cumhurbaşkanı Eisenhower'in kardeşi Dr. Milton Eisenhower, Otomobil tşçileri Sendikası Raskanı Walter Reuter bugün Kü nadaki esirlerin on temsilcisi. Dr. .lose Cardona ve Antonio de Varona ile bir görüşme yapmışlardır. Küba esirleri arasında on kişi, c=ir arkadaşlannı kurtarmak için Küba makamlan tarafmdan geçici olarak serbest bırakılmışlardır. Castro'nun eline geçmiş olan ' 1214 esiri kurtap.nak için istenilen 500 traktör ve buldozer.in, an cak, 15 milyon dolara satın alınahileceği ils»ililer tarafından işaret edilmektedir. Öte yandan Havana'da konuşan Castro, «Amerika Kübah esirleri «erbest bırakmak istedisimiz traktdr ve buldozerleri fidye olarak vasıflandırmakta ısrar ederse, teklifimizi geri ahr ve bu işten vazj seçeriz» demiştir. Halk komitesi mensuplannın. mübadelenin teferruatım müzakere etmek üzere önümüzdeki günlerde Havanaya gitmeleri beklenmektedir. Castro. esirleri ancak traktör ve buldozerleri teslim alrtıktan sonra serbest bırakacağını açıMamıştı. Montgomery'de gerginlik var Hâdiseler Karşısında Hddı'se/er Yetnetı Imatnım katle tesebbüs edenler asıldı Taız (Yemen) 23 (a a.) Yemen Imarama suikasde tesebbüs edenlerden ıkisi bu sabah Taiz şehrimeydanında asılmıştır. Bu şahıslar. Muhammed Abdul îah Feki'ye suç ortaklığı ettıkleri ıçın idama mahkum edilmişlerdir. Bilindiği gibi, Abdullah Feki, te sebb.üsü akamete uğrayınca inti 1 har etmişti. SEVIL ÇOKÇETIN Ankara EVLENDtLER. 20'5 961 Bahar gezintîleriniz için Montgomery, 23 (a.a.) Dün akşam üzeri Montgomery'de dueni nesil. dü bahsînde ha^ kikaten zor bU dnrnmdarum biraz sâkinleşmişse de gece dır. Ana dillerinden başka hava tekrar gerginleşmiştir. Betürlü konuşup vazmalanyazlar sokaklarda toplanarak, kar nı bilhassa yazmalarını istiyen şılaştıklan zencileri tehdit etmişsentetik dil taraftarlan, çocnkları lerdir. Millî muhafız kuvvetleri. bir çıkmaza sokuyorlar. gruuları daŞıtmışlar ve bir kavga Büdiğiniz gibi dilde tekamul, çıkmasım önlemişlerdir. Bu araYazan: Hasan Âli EDİZ konusulan ve anlaşılan halk dilıda. polisin ihtarlarını dinlemiyen ni kaleme getirmektır. Türkçe de yedi beyaz tevkif edilmiştir. Kurucular Meclısi, büyük bir ço1 İngiltereyi azınlık hükumetlerinm bu yolda idi. Çok gerilere değil, 25Şu anda en hassas nokta. şehirunlukla nıspî temsil sısteminı ka . !dare ettiğini iddıa etmektedirler. 30 jıl evveline balunız, bugünkiı lerarası otobüslerin durak yeridir bul etmış bulunuyor. Buna rağmen j îngilizler çoğunluk sısteminin şu sade dilin yanında ne kadar Buraya civar ?ehirlerden arka ar bir çok kimselerde, hâlâ, nıspi tem | ıı adaletsızlığinı hıraz olsun ha çetrefildir; ama biz buna nedense h kava üç otobü's gelme^i beklenmek sıl sistemınin kabine buhranlarına \ fıfletmek için dar bölge usulüne razı olmadık. Kâh uyçurcadan, kâh Evian, 23 (Radyo a.a. AP) heyetinin dığer âzalarıyle birlıkte I ban Bayrarm dolayısiyle müzake tedir. Beyazlar. otobüs volcuları çagataycadan, kâh atmasyoncadan J :ı : : j Fransız Hükumeti ile Cezayirli saat 9.20 de Parkotele gelmiştir. ' yanndan ; itibaren u bir müd arasında veni «hürriyet yolcuları yol açacağı duşuncesı hâkım bu baş vurmuşlardır. Anıa, vıne de birkaç yüz kelime ile dilc çirdik.. ' relere luntıyor. Hattâ Halk Partisi, it durum değişmemiş. ayni haksızlık Müslüman Milliyetçiler arasında Müzakereler saat 9.30 da başlamış det ara verilmiştir. nınv bulunup bulunmadıSını anlatifakla kabul ettiği ılk hedefler sürüp gitmiştir. Meselâ 1935 se işe bir de acayip (Xcphobie), yani ki müzakerelere bugün devam e tır. Muhabirlere göre, pazarlık artık mak üzere durak yerinde toplanbeyannamesınde, nıspî temsil usu çimlerinde Blackly seçim bblgesm yabancı düşmanlığl soktuk. Halbndılmiştir. Cezayir Heyeti 3 heliSabah celsesı 2 saat devam et tam mânasiyle başlamıştır. Maa maktadırlar. ki diller, mutlaka başka dillerden kopterle müzakerelenn cereyan miştir. Taraflar öğleden sonra yeni mafih hiç kimse derhal bir sonu Bilindiği eini geçen cumarte«i lünü benimsediğmi ilân etmiş ol de Muhafazakâr partinin adayı kelime alarak zenginlesirler. Biı masına raijmen. Kurucu Mecliste 15,355 oy ile mebus seçılmiştir. ise asırlardanberi, hattâ tmpara ettiği Parkotelin önüne saat 9 da bir toplantı daha yapmağa karar ca varılmasını beklememektedır günü zencilfrle dolu «hürriyet yolınmişür. Louis Joxe da, Fransız vermişlerdir. Muslümanların Kur Fransızlarm, tek taraflı «ateş kes» cularını» ta.=ıyan bir otobüsün ki Halk Partıli temsilcilerden ba Halbuki ayni seçim bölgesinde oy torluktan evvel benimsedifcimiî zıları bıle, nispî temsil usulü aley larını Liberal partı adayı Olı sözlere şimdi «bizden dcîildir» di kararlarmdan sonra, Cezayirlilerin Montsomery'ye gelmesi büyük hâhinde oy verdıler. Bu olay da. son were'e veren 9,893 seçmen, Muha ye diisman olduk. Tuhafı su kı de aynı yolu tutmaları beklen di^elere yol acm.ştı. 10 yıllık tecrübe ile ortaya çıkan fazakâr partı adayı aleyhine oy türkçenin etımolojisini bilmediçi mektedır. Ancak Cezayirhler, bır Bu durak yerine 150 polis gön butun fenahklarına rağmen. ço verdiği gibi. oylarını Işçi partisi miz için türkçe sözleri de yabancı «ateş kes> e yanasmadan once, derilmiştir. Polisler, beyazları duğuniuk sisteminin hâlâ, büyük bir adayı Davis'e veren 9,370 seçmen dır diye atmaya, türkçe olmıyanla Fransı?lardan bazı tavizler kopar raktan uzakta tutmaca çalışmaksempati gördüğünü. nispî teaısil de, yine Muhafazakâr parti aley rı da türkcedir diye satmaya kal mağa çalışmaktadır»ar. Evian Kon tadırlar. sistemınin ise yadırgandığını açık hine oy vermiş oluyor. Buna rağ kıştık. Herkes bir rnüstakii akade feransına yakın çevreler, Fransızca göstermektedir. men o seçim bölgesinde muhale mi ve her Türk Du akaderai'îyenle lann Kurban Bayramının ilk gu Diqer taraftan federal emniyet makamları. Montgomery yakınınnünde 700 Cezayirli Müslüman MilBılindiğı üzere, çoğunluk sıste fet 19.263 oy sldıeı halde. ancak rin çırağı sanıldı. Daha fenası 2500 liyetçi esiri, tek taraflı «ateş kes» daki Anniston'da korkunç bir ırk mme göre yapılan sefimlerde bır 15.355 oy alan bir aday mebus se kelimeden ibaret senîetik bir sbzliikle türkçeyi şünün bütün rneften sonra ıkinci bir hüsnünij"et jes cı teşkilât olan KIu Klux Klan'a parti, herhangı bir seçim bölgesin' çılmıştir. Bu. Anıerika Cumhurbaşkanmın girişeceği hayatî humlannı ifadeye yeter sandık. Ne ti olarak serbest bırakmağa karar measup dnrt kisiyi tevkif etmiştir. de, rakıbi olan partiden bir oy faz1935 yılı tngiliz seçimlerinde, se olacak simdi? Çocnk. anasından mahiyetteki milletlerarası müzakereler arifesinde verdiklerini bildirmişlerdır. 19 ilâ 43 vaşları arasındaki bu şa la alsa, o secım bolgesının bütun çimlere katılan seçmen sayısı isitmedisi kelimeleri lconuşmıya fevkalâde önemli görülüyor Anniston'da mebusluklarını kazanabılir. Bu se 21,997,540 dı. Muhafazakâr partinin cak. fakat yazacak.. babasının yazDiğer taraftan Fransız makam h'.slar. geçen hafta lan Cezayirde normal hayatı yeri «hürriyet volcularına» ait bir oçım sıstemine göre bir seçim bolge aldığı oy sayısı ise 10,496,300 dü. dığı kitabı okuyacak, anlamıyacak. \Vashıngton 23, (Fred J. Zusy Post ve Washıngton Star, Ken • ne getirmek için gayretler sarfet tobüpü yakmıslardı. sındekı seçmenlerden büyuk bir ço Yani. bütün oylann yarısmdan az Xani, bn nesil, tarihinden ve babağunluğun ıstemedığı kımseler, pek dı. Halbuki o tarıhlerde 615 mil sından bir şey öŞrenemiyecek? Pebildırıyor) Cumhurbaşkanı Ken nedy'nın Kongredekı muvaffakıyet meye başlamış, ama tethisçıler yiâlâ, o seçim bolgelerinden '.nebus letvekili bulunan Avam Kamara ki ne öğrenecek? Hiç.. Bn, bir vanedy, Beyaz Sarayı devraldıktan lerinden bahsetmektedırler. Star, ne memleketı dehsete salmakta ve çıkabilir. Gerek D. P. yı iktidara sınm 387 sandalyesini Muhafaza hira dâvadır. Ben. işaret ediyoram. aşağı yukarı 4 ay sonra, fevkalâ iç politika sahnesının kıdemlı gö kana bovamakta devam etmistir. getıren 1950 seçımlerinde, gerek kârlar almış bulunuyordu. Oysa Siz ister inanın, ister inanmayın. de önemli milletlerarası müzake • zetleyicılerınden Gould Lıncoln'un «Kongre, yemeğini D. P. iktidarı zamanında yapılan ki, aldıkları oy sayısına göre çırelere, Amerika dahilındekı duru makalesinae, 1954 ve l'l.7 seçimlerinde, çoğun karmaları lâzım gelen mebus samu kuvvetli olarak başlamakta Kennedy'nın elınden yiyor. başlığım koymuştur. Po.sfta da, fıkracı luk sistemınin, adalst ve esitlik an yısı 300 ü bile geçmeneli idi. ödır. Bir münasebetle, Türkiyede bn layısına ne kadar aykırı olduğunu te yandan ayni seçimlerde 8.325.491 Iunan bir yabancı sefire ile gSriişSımdıye kadar sunduğu kanun Rosone.Drummondun aynı mahiyet tekı bir yazısına, «Kennedy'nın bır çok canlı orneklerle belirtmek oy alan tşçi partisinin çıkardığı tüm. Bu, pek zekî hanımın türkçe tasarıları, alâyışten uzak se?siz muvaffakıyetlerinin mümkündür: 1954 seçimlerinde U milletvekili sayısı ancak 154 dü. sadasız kabul edilmış olması, Ken Kongredekı Geçen yı! bugün öfrenmeye başladıfım dnymtışşakta C. H. P. 28,042; C. M. P. nedy'nın Kongre üzerındeki nuiu sebepleri» serlevhası atmıştır. Halbuki. kazandığı oy sayısına gö tum. Sordnm: Lıncoln şoyle yazıyor: 11.651; bağımsızlar 2,480 oy almışzunun büyukluğüne delâlet eder. Evet! Türkçeyi Sğreniyonjm. lardı. Bunların aldıkları oyların re tsçi partisinin çıkarması lâzımBöyle bir basarı, Kennedy nın kı « Kennedy'nın programı, mükem ir Menderesin, Yunanıstan Bazı ufak tefek sa bir zaman önce mensubu oldu melen yürüyor. toplamı 41,573 tutmuştu. Oysa ki. gelen milletvekili sayısı 225 di. dedi, ben d e : seyahati geri bırakılmıştır. Bu Ben de yeni türkçeyi 5ğrevermek mecburiyetinde tngilterede durum böyle olursa, ğu kanun yapıcı müesseselerîe va tavizler muhalefetten 11.150 oy eksık alan konu ile ilgili olarak Dışışleniyorum, dedim. kın ve dostane munasebetlerı ka • kalmıştır ama, prensiplerden asla D P.. 30.423 oy ile bütün Uşak her türlü teminattan yoksun, tek rı Bakanhğı bır bildıri ya Ama, eskisini unutmavın! ceparti, tek şef sistemine göre yapıldar, dıkkatlı bır hazırhk ve plân fedakârlık etmemıştır. Avağı takıl milletvekilliklerini kazanmıştır. yınlamıştır. vabıııı verdi. Bir yabancıd3iı ce • lamanm neticesıdır. Memleketın. madığı takdirde, zaferlerinin a r mış bir Anayasanın yürürlükte ol Öte yandan Menderesin yageleceğe benzemektedir. koku uzun suren çelik sanayıı ıs kası 1957 seçı.nlerinde Konyada C. H. duğu memleketimizde, o devirde, len bu nasihat, hepimizedir. ister dinleyin, ister dinlemeyin: nn Eskischıre. oradan da Af P. 127.125; C. M. P. 32.502; H. P. Amerikan ve Sovyet öııcii 11)60 Cumhurbaşkanlığı seçimleri çılerınin grevine kadar ıızanan çogunluk sisteminin doğurduğu ayon, Kütahya ve Konyaya Simdi bir baska dil mevzuuna 1960 61 ıktisadı krizinden sünıtle kampanyası sırasında çıkaracalı13,327 oy almı.ştı. Bu üç muhalıf daletsizlık ve eşitsizliklerin dereheyetleri, dün mülâkatın gıtmesi muhtemel görülmeksıvrılmıs olması da, denızaşırı nı vadetmiş olduğu bütün Kanunpartınin aldıkları oy toplamı cesi hakkmda tahminlerde bulun geçiyorum. yapılacağı Viyana'ya tedir. Türkiyede yabancı dil, olduın memleketlere gitmeğe hazırlanan ları, Kongrenin ağzından kerpe173.354 tutmuştu. Halbuki, muha uıak hiç de zor bir sey değildir. geldiler Kennedy'nın durumunu sağlamlaş tenle sökmektedir.» ir Yedek Subay ve Harb lefetten 35.502 oy eksik alan D. P. Yüz yıllar boyunca çeşitli se olası, âdeta bir «hi\anet» mcHalbuki. dâva sadcoe tırmıstır. Memleketin iktısadî a t Drumond'un ilerı sürdüğü mü Okulları 3 hafta önce tatile ise, 137.852 oy ile bütün Konya çim sistemlerini deneyen dünya selesidir. Vıyana, 23 (Radyo a.a.) Hrutmosferı yüksektır. Endüstri istih lâhazalar ise sunlardır: tenbellik dâvasıdır. Kimbilir ne gıreceklerdır. Harb Okulu oğMilletvekilliklerini toplamıştı. çef ile Kennedy arasında gelecek demokrasileri, nihayet, yavaş ya zaman evvel bir biçarenin söyle • salâtımn sene sonuna doğru yeni rencılerının ımtihanları ay soKennedy'nın vadetmiş olduğu 1957 seçimlerinden dikkate değer vaş, en âdil olduğunu kabul et digi su beyit, bilmem lıatırsmda rekorlar kırması beklenirken ve kanunlann, KonerendPn çıkip çık ay başında yapılacak müzakereler nunda bitecek ve derhal kıtbir başka ornek verelım. Bılindiğı tıkleri nispî temsil sistemi üzerin dogru kalımş mı? zirai ve hayvani mahsullerde de mıyacağı, artık Wa<hington'cia bir için hazırlıklarda bulunmak üzere, aiara sevkedileceklerdir. uzere, Burdur seçimleri çok çe karar kıldılar. tlk defa 1855 yıde ğil sadece Amerikalıları, deniza ıstıfham olmaktan uzaktir. Zira, Sovyet ve Amerikan öncü heyetlekismeli geçmişti. C H. P. 19,218: hnda Danimarkada tatbik olunan Arapça istiyen Urbâna eıtsin ic D. P. Meclis Grupu bu şm topraklarda yaşıyan milyon Cumhurbaşkanmın işleri Rayet mü ri bugün Viyanaya gelmışlerdir. D.P. 20.960 oy almış bu iki partinin nispi temsil usulü, kısa zamanda Acemce istiyen trana gitsın Cece yaymladığı bir tebligde, Amerikan öncü heyeti başkanı larca insanı besliyerek derecede kemmel yürümektedir. Muhabiroy topiamı 40.178 tutmuştu. Hür gelijerek yayılmış, geleneklerine Ki bız Turküz, bize türkçe gerektir Grupun yarın saat 11 de olaboldur. ler arasındaki umumi kanaat, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sanvet parti^i ise 22.240 ov alarak. pek bağlı Ingiltere hariç olmak ü Frenkçe sdyliyenler dünbelektır. ğanüstü bir toplantıya çağılinger Viyanaya vanşında bir deFakat Kongrede. en fizla 'esırl Cumhurbaşkanmın talea edeceği bütün Burdur milletvekılliklerini zere bütün Avrupada yerleşmişrıldığmı bildirmiştir. Toplann: hissettıren unsıır, CumhUTbaşka kanunlann kısmı külliçinı Kongre meç vererek demiştir ki: kazan.tı.ştı. Demek ki. Burdur hal « Kennedy'nın Hrutçef ile ya tıyı 90 D.P. mılletvekili ıstenınm şahsiyetı olmuşiur. Kennedy den alacağı merkezindedir. GelışSöyle bir sev! lste bnevinkii ^TIİtir. Bugun en iyi şeklini Belçika kmın co 64 unün istemediği dört miştir. programının bazı maddelermin me, miz.. ama çel çelelim. Artık dün • emin adımlarla olmaktadır. pacağı görüsmenın, tarafların, karMilletvekili ancak % 36 bir çoğun ve Isviçrede bulan nispî temsil u ya münakale ve muhabere va.sıtaKongre çevrelerinde bır takım en Kongre, çatısı altındaki partizan şılıklı görüşlerini daha iyi anlamair Ankara Haber gazetesi sulü, hâlen Danimarka, Belçika, lukla seçilmişlerdi. gellerlp karşılaşacağım onceden lardan ziyade, Cumhurbaşkanı larına imkân verecegmi ümit etörfi Idare tarafından 10 gun Isveç, Norveç, Finlândiya, Batı Al larının mükemmellcsmesiv lc kiısezer sezmez, şuurlu bır şekılde, nın taleplerine kulak vermekte mektevim. müddetle kapatılmıstır. 1950, 1954 ve 1957 seçimleri bir manya, Avusturya, Israel gibi bü çücük hale çeldi. iludutlar, saderr kollarını sıvamıştır. Cumhurbaş dir.. bütün olarak ele ahndıkları za tün ileri demokrasilerde tatbik o bir hakkı kaza ve hrkkı itlaro Amerika Cumhurbaşkanı. Hrutkanı derhal, kanun yapıcılaıla hiz çizgisi haline çeliyor. Avrupa milçef ile, daha evvel Hrutçef'in 1950 man bu seçımlerin adalet ve eşit lunmaktadır. Kennedy ve Temsilciler Medisi zat veya gruplar halinde temasla letleri, birleşmeye kalkıvorlar. Trk eylulünde Amerikaya yaptığı ziyalık duygularımıza ne aykırı sonuçFransada 1951 de, ttalyada ise paraya, tek devlete doğru gidılira başlamıştır. Kanun teklifleri o Başkanı Sam Rayburn, bazı anah ret sırasında karşılaşmıştı. Fakat laj verdikleri daha açık meydana 1953 de kabu! edilen seçim kanunkanunlaşmasın'la, ya arzedilmek üzereyken, Senato tar tasarıların yorken, biz, böyle ılurabilir mi çı'kar. Meselâ 1950 ;ecimlerinde lariyle. nıspî temsil ile çoğunluk yiz?. Gıineyli Muhafazakâr Demokratla o tarihte sadece birbirlerınin elleve Temsilciler Meclişi âzalan ile, rın oylarını 56 ya 50 ka'ybetmisler rini sıkmakla yetinmlslerdi. muhalefet oyların °'o 44 ünü aldığı usulanün karması olan bir sistetelefonla dahi olsa "irtlbatını akKennedy'nin Viyanaya yapacağı îste size iki vaka.. birisi hir f:»halde, Mechste ancak "a 13 nispe me gidilmiştir. satınamıştır. Kanun yapıcüarla, dir. Fakat partılerinın hatlannı seyahat ile ilgili hazırlıkları için, cia. Samsuıı'da bir erimizi Ameritinde temsil edilebılmisti. O seı,ay saatlerınde, kahvaltılarda ve aşıp gelerek Kennedy idaresini des Avusturya makamlannın yardımı çimlerde muhalefet. D. P. nin çı Fransa misal gösterilerek nispî kalı arkadası öldürmüs. Kesmî tfhyemeklerde yaptığı gorüşmeler de teklemeğe karar veren 20 ilâ 25 ile derhal çalışmaya ba.şhyacaKuzeyli Liberal Cumhurivetçinln kardığı 41fi Mılletvekıline karsılık temsil usulünün istikrarsızlık ya lije eöre, hâdisenin «cbebi, dil munasebetieri perçınlemiştir. iltihakı ile gerekli ekseriyeti t e ğım » ancak 67 Milletvekili rıkarabilmiş ratacağı yolundaki iddialar tajna bilmemek.. derinine çitmivoıum. Kongre, şımdiye kadar Kennedy min edebilmişlerdir. Kuzeyli Libeti. Halbuki o seçimlerde cnemleke miyle yersizdir. Çünkü Fransada, Birinden biri, veya aralarından biSalinger. ayrıca, Sovyet dıplomanin teklif etmiş olduğu 16 birinci ral Demokratların desteği, bilhasDun gece Dünya Ördular arası timizde nispî temsil sistemi yiirür îkinci Dünya Savaşının sonuna, ri, bir yabancı dil bilseydi, bu faderecede ehemmiyeti haiz tasarı sa asgarî ücreti 1 dolardan l^îö do tik temsilcileri ile görüseceğini be bssketbol maçlarında ikinci defa yani 1945 yılına kadar çesitli şe cia olmazdı.. dan dokuzunu kanunlaştırarak lara çıkaran ve felâkete usrıyan lirtmış ve «Kennedy Hrutçef gö Ordu takımımız Amerika Birleşik lukte olsaydı, aldıgı oylara göre D. İcilleri ile bizdeki çoğunluk sisteSimdi bu facianın karsısına bir tasdik edılmek üzere Beyaz Sara bölgelere federal yardım yapıl rüşmeleri gizli cereyan edecek, fa Devletlerı takımı ile karşılaşmış P. ancak 270: C. H. P. 210: Millet mi tatbik olunmakta idi. Buna rağ komik nümune koyacaâım: ya göndermiştır. Başkentın belli masını sağhyan tasarıların kanun kat basının işini kolaylaştırmak maçı 7340 (3723) kaybetmiş Partisi 13. bağım>=ızlar 3 Milletve men, o tarihe kadar da hükümet için elimizden geleni yapacağız» tir. bash iki gazetesi, VV'ashiııgton laşmasında Istanbul Telefon Rehberiuin 175 Diger maçlarda IraKFas'ı kili çıkarabileceklerdı. buhranlarının en çok görüldüğü kendini göstermiştir. demiştir. 8253, Belçika Hollandayı 63İ8 Çoğunluk sistemine karşı yönel yerlerden biri Fransa idi. Gerçek inci sahifesini açınız: Bir otrlin Halihazırda Temsilciler MecliinSalinger yarın akşam Washing yenmiştir. Bugün Takımımız Bel tilen şikâyetler, yalnız memleke ten de 65 yıl süren Üçüncü Cum türkçe ve fransızca ilânı var. Türk de 261 Demokrat. 172 Cumhurivetçesini oknmaya lüzum yok.. françika ile karşılaşacaktır. çi vardır. Beyaz Saraym Ken ton'a hareket edecektir. timizle bağlı değildir. Dar bölge huriyet Fransasında 100 kabine sızcasını aynen naklediyorum. BiKennedy önümüzdeki gunlerde nedy'nin böyle sosyal tedbirleri usulu ile. hâkim ve Anayasa temi buhranı kaydedilmiştir. raz fransızca bilenler için önce kaHrutçef'ten başka De Gaulle, Nehhavî kanun tasarılarmda bır tanatı ile, serbest basınla, hulâsa Fransa 1945 den 1951 yılına ka sıklannı tutarak çülmeraek. sonra İngiliz dağcı heyeti kım güneyli Muhafazakâr Cumhu ru, Adenauer, Israel Başbakanı demokratik bir idarenin bütün dar nispî temsil usulünü denemiş, da böyle bir çülünç fransızca ilân riyetçilerin oylarını kaybederek Ben Gurion. Brezilya Cumhurbaşemniyet supapları ile sigortalan yine bir fayda görmemiştir. Tama nasıl olmuş da Telefon Kphberine müşküllere maruz kalacağı, zaten kanı Quadros ve îtalyan Basbaka «Nupçe» tepesine vardı mış olmasına rağoıen, çoğunluk girmiş diye şaşmamak kabil değil.. önceden tahmin edilmistir. Beyaz nı ile görüşmeler yapacaktır. VıKatmandu 23, (a.a.) Burayd sisteminin yürurlukte olduğu In miyle Fransaya mahsus ve bünSarayın noktai nazarına göre, rne yanadan Washington'a dönerken gelen haberlere göre, îngüız dağcı ;ılterede bile, devamlı olarak bu yevî olan bu buhranlar, 1951 yı aynen naklediyorum: îında yeniden çoğunluk sistemine sut sürprlz, bazı Kuzeyli Libpral de, Londra'dan geçip McMillan ile heyeti, Hımalayalann şımdije ka<'Centre de Byzance et de L'empıre Cumhuriyetçilerin beklenraedik de buluşması ihtimal dahıhndedir. dar hiç çıkılmamış olan ,65U rnet usulun adaletsizhğinden şikâyet o dönülmüş olmasına rağmen, yine automanne, les manumant» le p!u» lunmakta. bunu canlandıran çeşit de sürüp gitmiştir. Demek ki Fran importants touristique et historique destekleri olmustur. Böyle bir Öte yandan Amerikamn Birles re yuksekliktekı «Nupça» tepesi li örnekler verılmektedir. Meselâ sada kabine buhranlarına vol açan d"lJtanbul h Claude Farrerc rue de koalisyon, geçici de olsa, Güneyli mıs Milletlerdeki delege<;i • Adlai ne 16 mayısta çıkmıştır. 1Ü45 seçimlerinde tngiltere Işçi şey nispî temsil usulü degil, mem la mer Marmara Vous avez cn votre ve Kuzeyli Muhafazakârların ana Stevenson. bir Chicago gazetesınp Zırveye heyetten Dennis Davis disposition. Les chambres le plus Partisi 11.767.985 oy alarak 390 leketin bünyesidır nevî ittifakmı mağlup verdiği demeçte. «Kennedy Hrut ve bır serpa ulaşmıştır. coııfortbles avec toutes les intellamilletvekili Çıkarmıştı. 1950 seçımHitler örneği ileri sürülerek, nis tıons modernes, vous etes offert avec Vazıyet, Kongrenin Senato bölü çef görüsmesinin önemü soğuk lerır.de ise aynı partı 13.209.400 oy les chambres clairs, larges et au&si munde de aynı merkezdedir. 8 ılâ harp konularının halü ile neticele | aldığı halde ancak 314 milletvekili pî temsil sisteminin diktatörlükîe avec les bains et sur tout vois ct re götürlüğü iddiası da yanlıştır. arasında Liberal Cumhuriyetçi neceğini umit etmck fazla iyimserçıkarmıştı. Yanı 1.241.415 oy fazla T E Ş E K K Ü R j Hitler'i iktidara getıren sey. nıspi auto parce pcur les voitures.» Senatör. partılerinin bazı mese lik olur» demiştir. aldığı halde, çıkardığı milletveki temsil sistemi değil. Birinci DünBu inciyi yazan acaiı^ hansn vılStevenson, iki tsraflı zirve konlelerdeki snsval felsefesını reddeMuh'ercrn ailc Ivnugumuz li say «ı bir öncekı «ecimlerden Savaşından mağlup çıkan Al dız?. Bu ilânı veren acaba hangı derek. Kennedy idare«inin kanun feransmm barışa hizmet edeceğini 76 eksiktir. Bu tuhafhğın sebebini manyanın kendini kaptırdığı ikti ilân acentası, bunu oiiuvup EehbeRABİA SÜRMELİGİL'in ümit ettiğini de ilâve etmistir. tasarılarını desteklemistir. ancak buguıı hâla Ingıltcrede yu sadî buhrandı. Nitekim bugün. nis re koyaıı aoaba hanı;i mübarek vciatı dolayısiyle cenaze meranirlukte olan çoğunluk sı«temin pî temsil usulünün yurürlükte ol zat, bunu tashih orten araba han simine ıştirak ederck derın acı. mızı pa>Isş..n. telefon. telgraf de aramamız lâzımdır. Ama, tuduğu Almanya. dünyanın en istik gi akademi âzası?. Ve bir Fransız veya bizzat gelmek suretiyle tehafılk bu kadarla da kalma rarlı bir hükümetine sahiptir. edibinin adını oteline finna vapat.":sürlerinı ifade eden bütün akmaktadır. Yme 1945 seçimlerinde Ayni sekilde, nispî temsil sis cak kadar Fransız dostn cnrünüp raba ve dostlarımıza teşekkür tngiliz Liberal partisi ile Muhafa teminin yürürlükte olduğu Avus de oteli lıkkında bövlp ha\s^lava edcriz. zakâr partinin aldıkları oy topla turya, Beıçka. Danimarka. îsveç, sıfmıyacak kadar çülünç bir franTopuz ve Ceyhan aılcleri mı (9.848,122 f 2.227,400) 12,075,522 Norveç. Finlândiya gibi memleket sızca ilâm veren tasasız otel sahiolduğu halde çıkardıklan Millet lerde devamlı olarak hükümet is bi kim?. TÜRKİYE ile KONTİNANT limanları arasında vekili sayıs; 10213=223 dür. Hal tikrarınm huküm sürdüğu herkesTaa! Bir tlc turist çağırıyornz. muntazam seferlere başlamıştır. buki ayni seçimlerde bu iki par çe bilinen bir gerçektir. Hem dc fransızca ilânlarla.. hern tinin oy toplammdan bir hayli ekKulâsa. çoğunluk sistemi bugün de Devletin resmî Telefon Kehsık oy alan tşçi Partisinin çıkar bütün dünyada geri bir sistem berindc . dığı Milletvekili savısı 390 dır. olarak sayılmaktadır. Hele çoğunOlmaz kardesim, olmaaar.. mut • luk partilerinin istipdadı, azınlık tarihleri arasında ROTTERDAM, BREMEN. HAMBURG, Muhafazakâr parti ile Liberal partilerine yaşama hakkı tanıma Iaka bilmek, öğrenmek lâzım. Kıyamet mi koptu?. divecekpartinin aldıkları oylara, öteki maları, bütün milletleri bu sıstemANVERS ve LONDRA limanlarmdan Türkiye için ticarî YAZ MEVSİMİ küçük partilerin aldıkları bir mil den soğutmus ve nispi temsil sis siniz? Kıyamet kopar: ama siz eşya yükleyecektir. yondan fazla oy eklendiği takdir temine götürmüştür. Şunu da u farkına varmazsıhız. dolayısiyle Türkiye. az yabancı dilin cn az de, 13 milyon seçmenin istemedi nutmamahdır ki. demokrasi yalnız ği bir partinin 11 milyon oy ileçoğunluklann değil. azmhkların yaysın oldııîu memlekcttir. İste ktidara gelmesi gibi. hiç de âdil da, hattâ birer birer. bütün fert delili vukarıda. olmıyan garip bir durum ortaya lerin de hakkını koruyan bir re Baska yerlerde ote! ve lnk;,ı>ta Gitmiş olan sayın müşterileGalata, Bankalar caddesi Bozkurt General Han kat 5 çıkmış bulunmaktadır. rinin bütün ERZAK ihtiya ç| jimdir. Toplum icındeki çe=itli eği personeli üc dil konusuior. Meklarını yeni ihdas ettiği husuTelefon: 44 26 63 49 56 70 limlere. hattâ fertlere Mecliste tepte mi öğreniyor.'ar hunUr? îngilterede 1939 dan beri bu gasî servisle haftanın muayyen temsil imkânım veren ancak ve anrip durum devam ettiği için, IngiTelgraf: KOÇTUĞ İSTANBLL günlerinde bizz'at yerinde tesizler haklı olarak 1939 danberi cak nispi temsil sistemidır. lim edeceğini müjdeler. Nispî temsil ve çoğunluk sistemleri Din dâvası Y Kennedy memleket içinde durumunu kuvvetlendirdi 27 KennedyHrutçef görüşmesi hazırlığı Mayısa doğru. Ordu Takımımız Amerikaya 7340 yenildi M/S "BODRUM, 6 Haziran 196127 Haziran 1961 ÇANKAYA Pazarı Koll. Ş(i Koçtuğ Denizcilik Işletmesi SAYFİYELERE Carborundum M^rka, Mermer Kesme Taşları Yeni fiyatlar 400X6X60 45.00 Lira 450X7X60 60.00 » 600X8X60 130.00 » Batı Almanya menşeli GEMİ ZİNCİRİ 5 13 mm. ye kadar MED KOLLEKTİF SİRKETİ Tel: 27 29 17 AYRIGA: Mecidiyeköy, Gayrettepe. E sentepe, Zincirlikuyu, bütun Levent'ler ve Etiler'e hergün servis yapılmaktadır. ÜSTÜN KALİTE REKABETSİZ FÎATLAR Halâskârgazi Cad. No, 329/1 Şişli. Tel: 48 13 44 V E FA T ÂNNELER BABALAR Çocuklarınızın yıllardır özlediği ve beklediği dergi Zahivc Tarhan'ın kıymeth esı. Mahmut T;.rhnn. Abdullah Tsr. han. Nnş'e Taıhan. Güler Saner A.vşe Tarhan'ın sevgili habatarı aı!e bü.riiğümüz Tekei Gfnr) Müdürlügıi kısım ıırıjrierindpn emekh » :• 5 1961 tarihindf Hakkın rahmetine kavusmnstur Crnazpsi 21 '5 1 J 1 can;.ımba günü OPIP <6 namazıni mütinkıp Reşiktaş Sinanpasa rMmiir.den alınar?k Zin cırlikuyu Asrî knbristanındHkı i'bedî ist'r.ıhatgâhına tevdi edılecektir . Ailı?i Coleıık jrutırılmCmpsî nca olu MUSTAFA TARHAN 4 UNCU LEVENT 1 HAZİRANDAN İTİBAREN EŞSİZ CAZ ÇARKICISI KIYMETLI DOST VE MÜŞTERİLERİNİN BAYRAMIM TEBRİK EDER. En HAFTALIK ÇÛCUK DER61S1 güzel ıcnkli resimler, en faydalı yazılarla AYTEN GENCER CADAMTILİ .AVBUPA YARIN ÇIKIYOR 16 Sahife Fiyati 35 Kuru?. TIİAY ŞERİF YÜZBAŞIOĞLU ORKESTRASl İLE. İBRAHIM SOLMAZ • Ü. ÇAPLI • METİN BULVT * SKLÂHATTİN TANSEL Bpyrarn mun?=el)ctiylc 4. fiün rlcvaınh sürpzh mahnelcr. Çıkaran: TÜRKİYE YAYlNEVİ TRİKD
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle