19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI asketbolde CltMMURİtJHT Müli takııttııtm iün çok rahat bir oyunla İsvec'i 5540 yendi Ekrem KARPAT BELGRAD'dan bildiriyor yan takımımız iyi şut yüzdesinı 10 uncu dakikaya kadar devam ettirdi ve bir ara 43 19 ileriye fırladı. Oyunun bundan eonraki kısmında takımımız bir ara kötü oynaoıağa ve isabetsiz jut atmaja başlsyınca tsveçliler başanlı Fa5tBrec'lerle arayı kapadılar (Dak. 16 da (iıırum: 49 33). Oyun bu tempo içinde devam ettl. Maçı t«kımımız 55 40 kazanarak Tiirkiye, tsveç, Çeko«lovakya grupunun jampiyonu oldu. Sayılar: Türkive: Nedret (S). Haçim (0), Şengün (2), Tuncer (18), ömer (1), Batur fî), Ersan (0), Erdal M), Altan (7), Ali «!), Dur»u n (1), Yavuz (1). mpiyonu Olduk 2 Mayıs 1961 0^§,.: Çekoslovakya karşısında başanlı bir oyun çıkararak takdir kazanan iki ovuneumuz: ŞENGÜN BtAŞİM \ îsveç: Klinteberg (8), F. Viden 12. Avrupa btsketbol sampiyo di?in« takarık çah|irk*n hüeucod» (8). V. Viden (12), Langemar (4), nts:mn 3 üncü gününü kapadık. da yuzde yüze yakın bir şut ls«Friden (6), Kraulis (2). 19 milletin iştlrftk ettiği cnüsaba beti kaydediyordu. Salond» buluDün gece oynanan diğer müsaBelgv 1 (İPiefonSa) Avkalar, yakında açılacak olan Bel nan diğer mılletl«re ait »porcu, Şampiyonasında bakslarda su neticeler alındı: grad Fuan için haıırlanmı» bü idareci ve seyirciler takımımııın rupa Basketbol Pnlonya YunsnUtan; 77 46 yük kapalı salonda yapıhyor. Za ;aheser oyununa siddetli tezahü takımımız kendi serisindenki ikinBelçika îspanya: 70 67 ten jampiyonada basın büro§una ratla mukabele ediyorlardı. Son ci maçını Isveçle oynadı ve cnaçı Macaristan Finlândiya; 65 58 müracaat eden gazetecilere maç beş dakikaya hayli ilerde girme 55 40 kazanarak grup birincisi Bugün figleden sonra oynanan mıze rağmen yine de hepimiz kor oldu. hülteninden fazla Belgrad Fuarı Takımlar sahaya çu ilk beş ile Franja Hollanda maçını i^e,Franile ilgili broşürler veriliyor. Tak kuyor ve 1959 Avrupa 2. sinin ne sız takımı 91 54 kazandı. I riben 10 bin kiçilik olan bu mo yapıp yapıp maçı alacağını tah ç:ktılar: Saha kenannda Türkive: Altan, ömer, Ali, Ba Yugoslav basını hâlâ Türkive dern yapı Tuna nehri kenarında min edıyorduk. ; Muhlar Sencer en kritik anlarda tur, Tuncer. Çekoslovakya maçmdan ve maçın inşa edilmis olup aneak salon bir Yavuz faul atarken komaya giriîsveç: Friden, Klinteberg, Krau kahramanı Şengünden hahsetmekt spor lalonu olmadıâı icin seyirciyor, Atako! i«e yanımızda dudak lis, F. Viden, V. Viden. tedirler. Belgradda bugün bütün En son TahnıiMaçın ya pıldığı ler maçları portatif tribünlerde larını yiyordu. maçları Hakemler: Kavcic (Yugoılav) cnevzu budur. Bütün grupların 1 nlmiz Yüzde T er •eyretmek mecburiyetinde kahTakımlsr Hei« maçın bıtmesine 3 dakika Salmi (Fin). ve 2 ncileri belli olmustur: yorlar. Fakat devamh yağmur yütst.Spor Altay îzm irde 12 0 75 1 inci grup: »ünden salonun sehre uzaklığı se kala Çekler prese başlayınca korGörüldüğü gibi takımımıı degiFenerbahçe • Karsıyaka » 71 1 100 bebiyle ieyirci adedi »z. Simdiye ku bir kat daha artmı?tı. Ancak fik bir tertiple oyuna bajladı. Şut A) Yugoslavya, Polonyg îstanbulspor Karsıyaka > 12 0 50 kadar tam 21 maç oynandı. Gerek Şengün ile Yavuzun korkunç drip. yüzdemiı gayet iyiydi. 13 üncü daB) D. Almanya. Macaristan lingleri bu korkuyu çabuk sildi. Fenerbahçe Altay » 10 1 75 hevecan ve kalite, gerekse sankika 20 7 ilerdeydik. îkinci devC) Rusya. Belçika Artık maç bitmiş oyuncularımız Beykoz Vefa îftan bulda 11 1 75 reye Yavuz, Erdal, Tuncer, ömer, sasyon bakıanrıdan ancak 3 maç 2 nci grup: bırbirlerine sanlarak ve pek hakh Ankara D.Spor îzmirspor îzm irde 11 0 75 üzerinde konuşmalar oluvor. D) Bulgaristan, Israel ;ı önde h??!aolarak takımı fevkalâde idare eden Ali tertibivle Ankaragücü Altınordu » 11 2 50 K) Türkive, Çekoslovakya Şampiyonanın ilk maçında Do Yalçın Graniti omuzlarına alarak Ankara D.Spor Altınordu » 11 0 50 F) Rumanya, Fransa Su Almanya Maoaristan'ı bir »n sahayı tearkediyorlardı. Avrupanın Ankargücü îzmirspor » 11 0 75 Böylece tesbit edilen 12 taVım da yeniverip Uk *ürprizi yarjtı. Yi en ünlü basketbol adamlan AtaBeyoeluspor Adalet îstan bulda 11 0 75 bu gecü geç saatte çekilecek kur Sarıyer Galatane dün gece yapıları maçta büyük kol i!e Graniti teker 1ek»r tebrik • 22 10 50 ava gore yine kendi grupları içeederken istisnasız hepsi Şengünl*rden Fransa BEVGNOT ve Güneşspor Altındağ Ank arada 21 1 50 ri«inrie pşlendirüeceklerdir. Her GRANGE'li kadro^uns raijmer! den bahsediyorlardı. Samimi olaEgespor Yenisehir » 32 1 50 iki grupta da klâsmana girebilen edebılirim ki ortalık Rumanyaya bir basket farkia maS rak ifade ilk 3 er takımın teşkil edeceği 6 lup oldu. Bu mü«abakalardan ev hâlâ bu netice ile çalkalanmaktatakım final müsabakalannı yapavel fBeytıelıniloi Basketbol otori dır. caktır. Not: (Bu gece eslendirmeDAVİS KUPASI İCİN Dkviı •esi) meshur Franşız Robert Bus* lerden «onra yarın bajhyacak olan Kupası maçlarından olan Tflrkiye • nel sampiyona ile ilgili bir tah Isveç karsıaında ise rahat galip ikinci tur müaabakalarında. ilk Finlândiya Tenis Milll Majı için min yapmîç ve RumenleH klasma geldik. Üstelik oyuncularımmn Millî liğde turda ksrjılaşmıs »lan takımlar tenisçilerimiz arasında yapıltn ıeçna sokaıamıjtı.. tşte Rumenleri hepsini yormadık. Takımımııın iyi tekrar karsılasm'.yacaklardır.) meler devam etmektedir. Difer takamçılavan dsha rtoŞrtuu galin netice alacağını v. daha iyi oyunpuvan durumu raftan Filândiya Tenia Millt Tasetiren Busnel'in bu beyanatı idi. lar çıkaracağını tahmin ediyoTakımlar O. G. B. M. A. T. P. kımı ise bu aksam saat 19.30 da fakat ldm ne rlerse de?in bizim rum. Zira benim kadar herkeain 11 Beşiktaş uçakla Yeşilköye gelecektir. Yutakımımmn maçı nldu*u icin ynv de takıma tHm bir güveni var. 6 Fentrbahçe ile Beçiktas tutbol müs ve bjirada dinlenmeyi terclh G.Saray karıdaki resirade dün yapılan seçlemiyorum, 21 mü«abakanın htç Her oyuncu şampiyona için ken7 etmiştir. San Iâcivsrtliler bu bü F.Bahçe takımları yarın akşam saat 20.30 da melerde Nazmi Bari Mri Türkive • Çekoslovakys TTIBCI disini tam mânasiyle hazırlamış, 15 yük maça İddialı gitmektedirler. Beyko7 19 Mayıs stadında milll lig maçıtedir. kadar sevirciyi rpvk]endirmemİ5 hiç birinde yedek kalmak korkusu 12 4? 32 nın en mühim karşılasmasını ya F. Bahçe yarın uçakla Ankaraye G.Birligi lâzım ki tir. Pazar gümi ?aa* 15 00rt>nvun yok. Şunu unutmamak 12 34 37 Ank.Dem gidecektir. pacaklardır. euiar. Msredler ve eareteellerin buraya geleli birkaç gün olduğu Adapazarı, 1 (Telefonla) Ada12 29 36 F.Köy İzmirde pek iyi bir oyun çıkarahalde hiç bir basktebolcu daha pazarı yüksek tahsil gençliğinin J»ıılundut'i otobü? PALAS ntelden 12 Vefa 23 Gençler Birliği dün mıyan siyah beyazlılar dün Ankasehri gezmiş degil. Onların zatertip etmis olduğu Spor Festiva13 fsîrtna giderken herkes «usmsvi îzm.Spor 26 raya hareket etmişlerdir. Beşiktaşlinde Adapazarı Lisesi basketbol 12 Ank.Gücü 32 37 terc'h »"Ih'ordu. Ssflcc» arksırMa manları spor salonu ile otel araAnkaraya döndü ta tek sakat kaleci Necmidır. Siyah smda g»çiyor. Halbuki diger takım 12 takımı Kabataş Lisesini 24 19 mağ beyazlı takımın büyük kozu Nec34 23 ki «irada Grarıit, Senffür'e vazifeŞşhrimize iddialı gelen fakat K.Paşa 11 lup etmiştir. Liseler sampiyonu îs mi ayağından sakat bulunmakta bir puvan alabilen Gençlerbirliği K.Güm. 34 43 sînın çok eMuCumı söylüyor ve oyuncularını her raman için geniş 11 35 40 tanbul Üniversitesi kız baıketbol dır. F. Bahçenin bu avantajdan iutbol takımı dün Başkente dön. Î.Spor ariik «Pn Htr»ktif1er1 verivprrl'i. caddelerde görmek mümkün. Bu 13 35 Altay 30 takımı, G. Egititn kız takımı ile faydalanacağı tahmm edilmekte müştür. Saat tam ifi.fO H maç baslsn'ıîh derece «abır ve disiplinle çahşan a takımımızm aldığı v e alacaRi neti10 35 K.YakB 39 yaptıgı basketbol rövans maçında dir. Kıymetli kalecinin tedavisine vskit takrîhen 10 Tı'irk Diğer taraftan bu hafta şehrl Göztepe celeri sizlere bildirmek bizim için 10 16 34 35 34 üncü hafta Spor . Toto kar?ı45 24 mağlup oîmuştur. Müsaballe 20 kijilik fcr>n5olnMuV Katrıyaka, Ç.Hilâl muhakkak ki en büyük revk Belgraddaki roaçlarda ba?arılı bir kalardan evvel G. Eğitim kız ve devam edilmektedir. Beşiktaş baş mizde maçları olan 14 14 32 35 laşmalanna dahil Isparta (K. Gütakıcnımıza tezahürat yapiyordtı kentte ancak bir gün dinleneeek Altay takınılan muhtemelen P.T.T. olacaktır. 14 15 27 35 cü) Kayseri (H. Gücü) mtçı I»erkek ögrencileri gösteriler yap tir. Diğer taraftan Fenerbahçe Yuoyun çıkaran Nedret bir mllll cuma günü şehrimlz e gelecekler. Altınordu 31 14 12 27 parta'nın 10 galibiyeti il« sona ermıslardır. roaçta ssyı peşinde Ekrem KARPAT nan maçından sonra sehrimize dön dir. 11 21 21 A.D.Spnr 35 mistir. II1UU1IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT1IIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIIIIII ıııııınıımıııııınııııııııııııııııııınıııııınıuıııııııııııınınıııııııı "•""•"•"IIHIMIIIIIIIIIIIIIH,,,,,,,,„„,, l m ı l l l I I I I l l l l l | m l | | | | | | | •'iııi'i'MiıııınınııııııınıııııiDiııııııııııııııııııııııınıııııııınııııııııııııııııııııııınınııııınmııiıımı Belgrad Mektuplart! (A) ve (B) millî takım kadroları dün açıklandı (A) ve ( B ) mült futbol takımlanmıı dün Federaıyonca açıklanmıstır. (B) milll takım 7 (A) millt takım da 8 mayısta kımpa gireceklerdir. A milll takıma ıtçilenler: Beşiktaştan: Necmi, Mustafa, F. Bahçeden: îsmaü, Can, Nad, Şeref, Hilmi. G. Saraydan: Turgay, B. Ahmet, Suat, Mustafa, Metin. Genç lerblrliğinden: Zeynel, Karagücnrükten: Aydın, Tarık. Ferlköyden: Ahmet. B millî takıma seçilenler: Beşiktaştan Kaya, Senol, Birol. F. Bahçeden: özcan, Basri, Yükıe', CMman. G. Saraydan: Candemir. Altaydan: Varol. îzmirspordan: Gürcan. Karsıyakadan: Ogün. Feriköj'den: îsmet, Münacettin. Beykozdan: Jsmail. Ankaragflcünden : Candan. Toprakspordan : Ahmet. Bııgünkü mtlll namzetlerin yapacağı çalısmalar bazı oyuncuların jakat olması.bazılarının da Fenerbahçe, B»siktaş maçında oynaması dnlayısivle iptal edilmistir. Kadrolar seyyaldir. Oyuncular iki kadrodan birbirine geçecektir. Dısardan hiç bir oyuncu alınmıyacaktır. A millî takım maçtan 4 gün evvel Ankara'ya giderek orada bir takım ile hazırhk maçlarının sonuncusunu oynıyacaktır. B milll takım i*e 11 mayısta Bükreş'e gidecektir. 12 nci Avrnpa Basketbol Şamplyonası ifin orjanizatörUj tarafından bszırlanan Belgrad Fnarı Spor Sarayı bütün gayretlere rağmen şampiyona başlaymcaya kadar tamamlanamadı. Niteklm Almsn organizatSrler Spor Sarayında bir siirü ekslklikler mflsahede ettiler. Tnkandaki resim, u l o n a n dahili görünüşünU tesbit etmektedir. F.Bahçe Beşiktaş yarın Ankarada oynuyorlar spor festivali Spor Totonun son maçı da dün yapıldı mayıs Yıhn İkinci Büyük Çekilişinde f O.E M'E'R A ' l MOTORS DİZEL GÜCÜ Bütün ;dünyada; olduğu gibi.'memleketlmlzde de eşsiz bir rağbet görmektedir. A DİZEL DENİZ MOTORLARI DİKKAT MÜHİMDÎR Â.veH.AP!KOĞLU Kardeşler SUGUK F A B R İ K A S I Şimdi de Türk vatandajlara fikir rahatlıgı üe yiyebilec«klcrl Dana, Malak ve Koyundan yapılmış SON 40.000 İŞTÎRAK Muhtelif 10.000 5.000 GÜNÜDÜR Adette TEDİYATTA KOLAYLIK Yedek] fHrça^mBvcodü^kusarsaz ^ S E R VIS Depomuzüan derhal teslim Salam ve Sosisleri Piyasaya arzetmiştir. Bakkal ve merecilerden ısrarla arayınız. Kurşun ve etiketine dlkkat edinlz. Fabrkia: Eyüp AUbeyköy Telefon: 22 78 72 1.000 500 ve «ynca 100 T» 50 liralık Amerikan Motopomplar Urahk Sağltğtmz için... Baş.diş, adale, mofsa! oğrıları. slyotft. nevralji, (ıımbago. nezie. soğuk olgıntıklafi ve gripal infeksiyonlarda. Para ikramiyeleri Cesitli ve Zengin İkramiyeler Yüksek İ s a b e t ihtimali % 6.5 a kadar faiz Sizleri bekliyor. * * * RAYBANK Heriş Heklâm ömerağa Sok. 4/3 Galata îstsnbul Tel: 44 94 83 Şti. ISTEVINI2 İSKELCSI, VOÛUSTCU SotM.2 .T«L 22.76.1.0 AWK*B» T t l , H H 7 8 İZMİll T«l> 35538 Ankara Istanbul İzmiı Adana Eskijehir Kayseri Fotofralçılsra Möjde ALMAN MALI KAZOVA VEPHOTA i DKP Saç aranıyor Lasteks mayoları EŞSİZDİR / J Bu akşamdan itibaren Sinem i m FOTOGRAF KAĞIDI 9 XH Parlak Beyaz KARTPOSTAL İthal fiatı: 12.50 T.L. SORKAN SORİA Biraderler ve M, KANZA ŞÎRKETÎ Tahtakale, Yeniçarşı Geçidi Orta Han, alt kat. Telefon: 22 33 70 9 3 Metre boyunda 1 m/m f kahnlığında DKP saç alına9 caktır. t Müracaat: f T e l : 48 1547 47 48 96 Muhtelif Malzeme ve Tâlî Hasılât Satışı 1 Beykozdaki fabrikamız ile Slrkeci 5 inci Vakıf Handaki büromuzda sartnamesi m»vcut muhtelif deri, k6ı»l«, bex ve lftstik parraları ile tski çuval, varil teneke v.s. satılacaktır. 2 Bu işe ait kapalı teklif mektuplannın 31.5.1961 günü ak. şamına kadar müessesemizln Beykozdaki merkezine tevdii sarttır. 3 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen t«rbesttir. (J1881) Sümerbank Deri v e Kundura Sanayii Müasseıeai İL A N Şehir içinde kullamlmak üıer» y e n i olarak 1 adet büyük, 2 ad«t küçük otobü» ila 1 adet statlon wagon teklif alma sure. tıylt latınalınacaktır. TekHfler, her cins vasıta için ayrı olmak üzere, 23 mayıs 1961 günü saat 14.00 e kadar asağıdaki adrese getirilmis olacaktır. Vâsıtaların teslim müddeti 1961 haziran'ın ilk haftası olup, araçlar için tanzim edilen şartnameler aynı adresten temin e d i . lebilir. Adreı: Nato Enfrastrüktür Daire Başkanhğı. Kavaklıdere Paris Caddesi No: 52 Ankara t 100 ilâ 200 metrekarelik i { ARDİYE veya DEPO i { ARANIYOR \ t Müracaat: Tel: 44 83 66 \ ^^^^^^^^^ P Mİ M C I 171ı*' asmda meahur FİLMAŞİN BORÜ SAC TEL Lisans sahiplerine rakipsiz fiatlar temin edilir. Kalomeni Tophrne Denizbank dükkânları 43/45 Tel: 44 45 53 tL 1N1 «ı IVltLtN 960 CHEVROLET iştirakiyle RENKLİ Müzika! bir filim (Bolshoi) B a k s i n i n •ROMEO JULİET Artistleri G. ULANOVA F. ZHDAVOV f Sahibinden Panel tipi kalo \ $ riferli, sıfır l^lometre, 53 bin \ t t peşin acele satıhktır. J : f A i} { Kiralık Fabrika Binası \ Satılık Nadide Arsalar t ' Rami'de, Küçükköy'de kuvvetli elektrik cereyanı, bol suyu, ğ telefonu olan 400 metrekare fabrika binası kiraya verüecektir. f Müracaat Telefon: 21 56 3« Reşit Güventaş f Caddebostanı, Bağdat Caddesi üzerinde 1050 m2 arsa 150.000, bu arsanın arkasında 600 m2 lik arsa 60.000 liraya. Mutavassıt kabul edilmeı. Tel.: 44 65 67 îrfan.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle