19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
dcrfli dolap Anayasanın ikinci müzakeresi başlıyor Birinci Müzakerenin 1IMIIIIIIIHIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllll Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) Anayasa tasarısının lklncl müzakeresin» yarın sabah Kurucu Meclisin toplantısmdan sonra başlanacaktiT. Tasarının birinci müzakeresi sırasında kabul olunan birkaç maddesinin yeniden tâdil edilmesi için birkaç giin evvelden verilen tâdil önergeleri Başkanlık Divanınca nazara alınacaktır. Tâdili istenen geçen oturumlarda da üzerinde uzun uzun tartışılan maddelerden biri Cumhuriyetin niteliklerini tâyin eden ikinci maddedir. Bu madde üzerindeki tartışmalarda üyeler daha ziyade milliyetçilik ilkesinin maddeye ilâvesini istemişler. fakat madde bir (millî) kelimesinin ilâvesiyle şu şekli almıştı: « Madde 2 Türkiye Curahuriyeti. insan haklanna dayanan. millt. demokratik. lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.» Arkası Sa. S. Sü. 7 de 37 nd yıl Sayı 13.198 umhuriyet KURÜCUSU: YUNUS NADİ Cumhuriyet 2 2 4 2 9 6 Telgraf v e Telefonlar: mektup adred: 2 2 4 2 9 0 Istanbu] Posta K u t u s u : îstanbul N o . 246 2 2 42 97 2 2 4 2 98 22 4299 «0.000 TL ^Apartman Daireleri veçeşltii dolgun para ikramiyeleri Sah 2 Mayıs 1961 KREDİ RANKASI TÜRKIYE Kişinin hak ve ödevleri, toplantı hak ve hürriyetleri, basmla ilgili madde, kamulaştırma, devletleştirme, çalışma hakkı, milletvekili ödenekleri, Meclis tahkikatı, Genelkurmay, profesörlerin partilere girmeleriyle ilgili maddeler hakkında tâdil teklifleri verildi. Karlal civarındaki (ect treu kazastnın muhtelif derecedeki meculleri ularak, hâlen 5 kiji resimlerde, bunlardan dordii göriiliiyor. nezaret altında tutulmaktadır. ijukarıdaki ıııııııııııımıııımıı nayaaanın birinci müıake resi tamsmlanmı* bulnnn\V yor. Toplantılann çetin ve yorncu şartlar altında g»çtigine söphe yoktar. Hükümler v« premipler üzerindeki fikir çarpışmaları, çok defa uzun munakasslara yol açmı?tır. Görüşmelerin hakikaten olgnn seviye gösterdiJi veys bırçın bir havaya kapıldı£ı •nlar olmustur. Netieede, eski E«M Teşkilât Kananundaıı hayli farklı haınsiyetler tasıyan bir eler ortsya çıkmıştır. / Jt TterUbeli devlet adamları, hareketli bir siyaset hayatıııda vetlsmis particiler, meılekî teşekküllerin miimeııilleri, hoeaları, a* kerler ve yüksek dereceli rafmurlar Knrnon Mecliste vaıife görmektedirler. Bi r teşriî heyette knvvetli ve «ahıiyetli elemanlar fsıla oldağu takdirde, kfirsü ve kulis müoadelelerinin daha hararetli bir teyir takip etmesi tabiidir. BilhMsa üyelerin iktiıadî doktrinlfr, rnülkiyet meıeleleri, hükümet yetkileri ve parl&mento fonksiyonlsrı hakkındaki görüşleri essslards ve nüanslarda biitün bir gam tejkil edebilecek derecede birbirinden synlırsa... Bn lebepledir ki, bir kac hafta süren müzakerelerde, bir orta yol bnlmak ve nılsştırıeı formüller aramak hususunda, bfiyük gayretler harcamata löznra hasıl olmustnr. Tarihte, Anayasaların devlet knvvetine ve mSdahalesine kar$ı vatandaş haklarını ve hfirriyetlerinl kornmak ihtiyacından do|dnkları «ıalumdnr. Hak ve hfirriTetlerin oranmî esasları, hükümet ve parlâmento mekaniıması ve devlet yetkilerinin «ınırı Anayaıalarda bnlnnması gereken belli bajlı hükümler araıındadır. Ana,VM» Komiiyonn, kSkleri 1789 thtilfiline kadar ine n klSsik haklardsn banlsnna metinde çok eeniş yer vermiştir. Lâkin ferdi hak ve hörriyetler* verdiği hfirmetk&r telSmın yanında, hfikfimete de böyflk mfldabale yetkileri tanımağı ihmal etmemiçtir. Ayrıcs Iktiladî tahada, âdeta bir lcraat projrsmını sndıran vaitkâr bir Ifade knllsnılmiftır. övle bir dnrnm bellrmlıttr kt, hfikflmlerden bazıUn AnayManın ıibersl ve diğerlerl açın mödahaleci bir rejim mâaait oldn(ana dair tefsirlere yol açablletek mahlyet snetmiftir. Tera*ilcller Mecliiinde birinci | mOvskereıi tsmamlanan Ansyasanın ekıiklik veya fazlslıjh bnlnnmıysn ideal bir metin eldngn iddia edüemez. Fakat bu metnin tetninstlı bir demokraıi knrmak ücere lttramln belli ba^lı hfikftmleri ibtiv» ettiKi mnhakkaktır. Demnkraal yolnnda ilerliyecek bir meralekette, iktiıat ve maliye tiyaaettnl lyi tanzim edebilmek şartiyle, bByle blr kannn normal rej'rae geçmeji »ağhyabflecek emniyetll blr kBprfl hlzneti goreblllr. Acaba tatbikat naııl bir netiee vereeektir? Tarih tecrflbeleri, rejimlerin rankadderatını metinlerden ziyade siyaset xibniyetinde ve iktisadi «artlsrda aramak daha doğro olacağim dü?ündürebilecek bir feyir takip etmigtir. Mükemmel bir hnknk teknijine dayaiımaiina ve httkameti knvvetlendirmeği hedef tntan maddelerle teçh\% edilmesine ragmen, Weimar Anayssası. 1919 • 193S arasında ıktlssdî cöküntulere marnı kalan Almanyayı knrtarmaja kftfi gelmemiîtir. Bnna mnkabil Fransa.' Cnmhnriyet rejiminln bttnyesine | ait hnınsiyetlerden mahrnm gözu1 ken ve periçan bir metln manzara > sı »rzeden 1875 Anayasası ile 65, yıl sürekli ve sailsm bir demok1 rMi içinde yaşamıstır. Çfinkfl ora1 da. bütfln bn devre boynnca me i snliyet mevkilerini demokrasıve | vo hürriyete inanmıj insanlar işgal etmiş ve halk refahın nimetlerinden favdalanmıstır. Bn itibarla denilebilir ki, Anayasalan yazanlar bnknkçnlardır. fakat demokrasilerin ömrnnii siyaset adam lannın zihniyeli ve iktisadi sartlar tayin eder. Feridnn ERGIN Doğu blok'u 1 Mayıs'ı gövde gösterileriyle kutladı Londra 1 (R.) Avrupadaki ku münist memleketlerinin çojunda bugün 1 Mayıs münasebetiyle Mo>kova stih büyü.\ resmı geçıtler tertip edilmış, özellikle eld< tasınan dövizlerle Sovyet Rusyanın ilml başarıları ve feza adamı Yuri Gagarin övülmüştür. Doju Berlinde komüniıt Doğu Alman orduıunun kaz adımiylc yürüyen askerleri ve Sovyet y«pısı tanklar, taksime uğramif ş«hrin kendilerine ait kıımında göiteri yapmıçlardır. Bir kaç yüz met re ötede çehrin batı keniminde Ue, Belediye Başkanı Brandt, büyük bir kalabalığın katıldığı bir mi Arkası Sa. S, Sü. S te Facianm mesulleri ortaya çıkarıldı 1. derecede Kartal hareket memuru, 2. derecede posta treninin şeftreni sorumlu oîarak görülüyor KnrtaFdaki tren kazasıniM tahkikatı Pendikte 2. bir demiryolu kazası ucuz atlatıldı Kvvelki gün akşanı ü/en Kartai. da Ctvizli istasyonu civarındaki korkunç tren faciasından t»m 10 •aat 50 dakika sonra Pendikte bir yolcu treninin lokomotifi raydan cıkmif ve ikinci bir büyük facia mııciıe ieklinde önlenebilmistir. 8«»î 05 liralarında Erzurumdan Raydarpajaya gelmekte olan 15 layılı katar, Pendik istasyonuna yıklıjtığı ıırada ilk makaıı geçerken büyük bir sarsıntı İle lokomotifin raydan çikması sonucunda durmuıtur. Tren istasyona yaklasATA'YA ŞÜKKAN İzmit'teki 23. Tümen Topçu Alayuun Çulha tıgı için gayet hafif bir süratle ne'deki karareâbının b«hçesin« dikllen Atatürk âbidesı. dün yapılan seyretmekteydi. törenle açıimiîtır. Yukarıdaki rcıim, haberini befinci »ahifemizd» buYapılan ilk incelemede bir talacağınız törenden bir ânı göstariyor. |in makas arasına ııkıştığı anlaçılolup olmari ğı da incelenmektedır. Sabahın erken saatinde lokoni' tifin raydan fikmaı: yolcular ara•ında bıivük bir korku meydan getircnijtir. Ancak mucize kabilin Arkası Sa. S. Sü. 3 te n...>lir. oyuca bir â r u a Alacağımız d«rs 15 ölüye ve 32 yaralıy» mal olan Cevizli faci»sının tafcilâtını okuyup biraz diişttneeek olnrsak şu neticeye varınz: Ortada (arpışan iki tren, bn iki treniıı hareketlerini idare eden iki adam, bir de her iki sine birden kumanda veren bir hareket memurn vardır. Bunlardan biri vrya nihayet ikisi kabahatli görülseydi belki me sele yoktu ama bilirkiıl her üçünü de hataiı bnldngnna gö're bu karar üzerlnde nmn boylu durmamız l&ıımdır. Demtryolo personelimizde vazife ve mesnliyet hissi ile bilgi duramunnn >enlden kontrolii ile kifavetsizlerin ayıklanmasım istersek her halde hataiı bir is yapmış olmayız, diyornz. Dün izmit Kâğıl Fabrikasımn tomruklarının bir kısmı yandı Yangının fabrikalara sirayeti önlendi, yangına bir lokomotiften sıçrayan kıvılcım sebep oldu İki trafik kazasında AJBKADA KALANXAR Evvelki gece vuku bulan kazada parçalanan vagorüarın ayıklanan ve yolun bir kenarına atılan enkazı (vukanda) ile ölenlerin aile ve dostlan cenazeleri almak için hastahane kapuında beklerlerken. ; Gaziantep'te amele dolu bir kamyon bir diğer kamyona çarptı: Bursada freni patlıyan bir otobüs yokuş aşağı yuvarlandı • * • 9 ölü var jVatan Cephesi dâvasına dün de devam edildi Ya»sıada'da dün «Vatan Cephe < •i> dâvaıı ile ilgili 17 tanık din. ienmijtir. Bu luretle, parti dağiıtırmeleri umumî «fkârda uzun dadikodulara yol açan bazı tanın. mış sahsiyetlcrin nasıl tehdit edil dikleri. V. C. ne geçtikleri Devlet Radyoları vâsıtasiyle bildiri. len birçok köylü vatandaşUrın nasıl dünyadan hab«rl«ri oîmadığı halde bu içlere karıstırıldıkla. j rı, eski devirde «n üst kademele i Arkssı Ss. 5, Sü. S te | Tomrnk stokları yanarken (solda) ve yangın sahasının Kâğıt Fabrikalarına olan mesafesiııi gösteren resinı (>ağda) mit Kâğıt Fabrikasına ait olup Klor Fabrıkası arkasındaki saha. da bulunan 10 bin metreküp tomruğun bulunduğu yığınlar arasm dan alevler yükselmeye başlamış tır. Uzun yıllardan beri dura du ra kurumuş bulunan tomruklar aievlerin sirayetiyle birden bire tutuşmuş ve olay mahalline gelen kâğıt fabrikası, Belediye, Petrol Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Amerikanın yarın feza'ya insan atması bekleniyor Fezaya gidecek İlk Amerlkah seçildi, Cape Canaveral yabancı gazeteciler ile dolup taşıyor Cape Canavıral, 1 (AP) 48 saattan daha 6nc« ilk feza ıeya'•atini yapacak olan Amerikan feza adacnı (hüviyeti açıklanmamakadır) pazar günü ieçilmijür. Birçok Anıerikahlar ıeçil»nin kim o'duğunu ı o n der«c« merak Arkssı Sa. 3, 8Ü. 5 te tzmit 1 (Hususi «urette giden özer ÖZTEP bildiriyor) Birbiri ardına devam eden facialardan biri de Izmit'te olmuş ve Kâğıt Fabrikasına ait 10 bin metreküp tomruktan tahminen 2 bin metre küpü yanmış ve yapılan ilk hesap lara göre zarar 2 milyona yaklaş. mıstır. Olay söyledir: Bugün saat 15.10 sıralarında Iz Gaziantep 1 (Telefonla) Bugün çehrimizde iki trafik kazaıı ; oîmuş ve 7 kişi ölmüj, dokuz kiçi j de ağir surette yaralanmıştır. Sabah saat on suiannda Urfadan şehrimize aoıeie getirmekte olan şoför Haydar Sarıçiçek idaresindeki Urfa 70220 plâkaİ! kamyon Gaıiantebe 21 kilometre mesafede, Urfaya gitmekte olan 70175 plâkah kamyonla çarpışmıştır. Kaza esnasmda amelelerden altısı derhal ö!müş, 10 kişi de ağır ya Arka«ı Sa. 5, Sü. 7 de Dinlenilen tanıklar VC komedisinin iç yüzünü anlattılar Âvrupa Iktisadî teşekküHerine girmemiz için sürülen şart Ankara, 1 (Cumhuriyet Teltks) Geçen hafta içinde Paris't» yapılan Avrupa îktisadi Işbirliği Teşkilâtı (OECE), Siyasi Komitesi toplantısma katılan heyetimize teşkilât yöneticileri bazı konularda serzenişlerde bulunmuşlardır. ' Bilindiği gibi, bu teşkilâta bizim J gibi iktisaden geri kalmıs mem'.c Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Atatürk'ün ve Gürsel'in resirnlerini yırttılar Kuyucak, 1 (Telefonla) ümurlu bucağında kahvecilik yapan Fevzi Kaya, arkadaçları Cevdet , Döndü, Nüsret Savra, Mehmet öz [ gönül, îbrahim Acarla birlikte kah | vede asılı bulunan Atatürk ve Cemal Gürsel'in resimlerini yırtarak Arkası Sa. S, Sü. 2 de 1ezaya gönderilecek olan pılotlardan 39 Tafindaki John Glena DEVLET KUŞU Almanys Türkiveden leylek ithai edecek Gazeteler Ferhan Ooat ifade verirken
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle