16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎKÎ CUMHURÎYET 2 Mayıs 1961 (28 Nisan) ın sebepleri ıııı=ıııııımıııııııııımııııııııuııııııııiiiııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııı|ıııı Talebe kongrelerini dağıtmak içiıt talimat* hususî bir tekfeıtdan Yerüirdi Yazan: Ziya Nebioğlu =haberlerl Sayfiye kiraları dtişüyor I I GÜNÜN KONULARI ÜNÜ ÜÜ 1 •€iıııııııııııııııııtııııııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııını=ıııı HEM Sinek mevsîmi gelirhen... az geliyor. Istsnbnld» y » ı geliyor demek tlvri ilnek v e kara sinek mevslmi geliyor, demekfir. Zaten yspılan mOcadele hazırlıkUrından d s bnnn anlamak kolaylıkU kabll d e | i l mi? Sivri sinek ve kara sinekten halkın slkâyetl bu «ehir için ne kadar eski ise şüphesiz bunlarla mücadelenin tarihl de o kadar uzak bir maziye dayanır. Hiç düşündünüz mü, her sene tekrarlandı|ı halde neden bn mücadeleler muvaffak olamsı, neden halkın çektikleri ve sikâyetlerl önlenemez? Çünkü bSyle bir mücadele açılmasının bir çok şartları vardır. Bn şartlar toptan ibmal edilir veya bir kaçı yerine getirilip de bir kısmı jSıdeıı uzak tutulursa katî netice almak imkânı mevcnt degildlr. tstanbulda her çeşidinden sinek mücadelesi evvelâ bir lihniyet, sonra bir bilsi v e plân, nihavet blr para meıelesidir. Bnndan evvelki senelerde yapılan mücadeleler eğer semereli olmadı, kati neticeyi vermedi ise hiç şüpheniz olmasın kı bn saydıfım sarflar verine çetirilmediçi için başanya nlaşamamışlar demektlr. Aşağıda size nakledece|im bâdise bizde mücadelenin nasıl bozuk düzen, nasıl bölük pörçfik şekilde yapıldığını anlatması bakımından şayanı dikkattir!. Düğan Nadi Rumelihisaruıda otnrur. Yoldan epey nıakta ve Tfiksekte, fevkalâde manzaralı sirin bir köskü vardır. Fakat gelgelelim dostumuz sivri sinekler vüzünden ne bn güzel manzara nın, ne de bu temiz havanın tadına varabilir. Evrelki sene givrı sinek miicadelesinin tesiriyle sikâyeti nispeten aıalmif iken dert, geçen sene evvelki yıllara rahmet okntacak şekilde tekrar nüksetmistir. Çünkü komsunnn temizlenmiyen dnrgnn snln hü yük havuzn evvelki sene mücadele memnrları tarafından ilâçlandıîı halde geçen sene bnna lüznm görülmemiştir. Komşu karı koca lııçilizdirler. Biri Uzak Sar ka tayin edilmiş, biri de mnvak katen Lpndra'ya dönmüştü r. Bir giin yine gelecekleri için evlerini boşaltmamışlar, kapıyı kilitliyerek çıkıp gitmişlerdir. Binaen aleyh onları ikaz edip havuzu temizletmek, ilâçlatmak imkânı yoktur Mücadele memurları da gelmeyince »ivrl sinekler alabil digine üreyip türemişlerdir. Anayasa ve 27 Mayıs Devrimi Yazan: Doç. Dr. İsmet Ciritli Y «Sözler uçar gider. YazılanBilhassa «Atatürk Devrimlerine mahiyetini fiili olarak değiştirerek lar ise daima kahr.> bağlılık» v e 27 M a y u Devriminin hukuka b a ğ h sosyal bir kuvvet ol Eski Roma Atasözü Haklıhğı» hususlarmın halk oyu ması gereken devlet kudretini, nüYollarının düzelmesi dolayı îlk müzakeresi geçen hafta t a . na arzedilecek olan bu tasarıda fuz ve ihtiras zümrelerinin menfaa 5 siyle yazlıkçılar, bu sene mamlanmış bulunan Anayasa Ta yer almasmın önemi çudur;' A n a . tini gerçekleştiren maddi b i r kuv Türkiye Millî Talebe Anadolu sahillerine rağbet sarısının Temsilciler Meclisindeki î yasa kepinleştikten ve yürürlüğe vet haiine getiren; vatandaşları bir bep usuli ve hukuki olmaktan uFederasyonu ikinci müzakeresine bugün basla girdikten sonra b u «Başlangıç» birine düşüren, devlet düzenini bo! zak. ama gaye bellı idi. D.P. tarafgösteriyorlar nacaktır. kısmının Anayasanin b i r m ü t e m zan, siyasi ve sosyal müesseseleri 1959 M. T. T. B. Genel Kongre j t a r l a n daha kongre başkanlık se• Hatırlanacağı üzere, Anayasa mim cüz'ü olarak «Pozitif» değeri işliyemez hale koyan ve bu müessinde istikametini kaybeden D. P. ! çimierınde devrımcılere mağlup olBu yıl sayfiye kiraları yine başseselerin dayandığı hukuki ve ahiktidannı beyanatları ile destekli | muşlardı. Seçimlerde de kazanma langıçta yüksek t u t u l d u ğ u halde Komisyonunun sunduğu ilk tasa olacak ve meselâ Siyasi p a r t i l e r i . Komisyonu mizin t u t ı ı m l a n ve tatbikatlariy'.e lâki temelleri yçjc etmeğe çahşayecek bir genel başkan seçtirmek ı m k â n l a n yoktu Daha sonra genç mevsim ilerledikçe ev sahiplerinin rı metninin, Îstanbul dıktatörlere karjı daha az iddiah davrandıkları göze Tasarısından ve umumiyetle bazı bu «sasları ihlâl etmeleri ruhen ve rak, meşruiyetini kaybeden, anarmümkün olmamıştı. Bu durum l e n n , Kore'de Modern Anayasalardan farklı ola lâfzen Anayasaya aykırılık teşkil şiye yol açan, fiilî b i r d u r u m a inkarşısında yapılacak iş T. M. T. F. mücadeleye gıren üniversiteli arka çarpmaktadır. kılâp eden zalim b i r i k t i d a n . meşbir «Başlangıç. kısmını i h . edecektir. Genel Başkanhğma istenile n ada d a ş l a n n a telgraf çekmek istemeleîki sene müddetle Suadiye. Bos rak, rü ve sosyal düzeni yeniden kurtenkidleri mı getirmekti. Bu konuda en el ri kongrenin dağıtılması için yeter tancı t a r a f l a n n ı n yol d u r u m u yü tiva etmemesi hususu Görüiüyor kl, muhtevası iyi t â mak için, zulme karşı direnme hakverişli şahıs o zamanın tstanbul sebep oldu. Demokrasınin var oldu zünden ragbette olmadıgı malum mucip olmuş ve komisyon tasarı y i n ve tesbit edilmis b i r «Başlan kını k u ü a n m a k juretivle, kendisiÜniversitesı Talebe Birliği başka ğunun iddia edildiği bir devirde dur. Bu yüzden yazlıkçılar Adala nın bu eksiğini t a m a m l a m a k vazi gıç» kısmı, son günlerde dokuz nin bir parçasım temsil eden, T ü r k fesini deruhte etmistir. nı idi. Düşük iktidann itaatkâr yalnız partı kongrelen değil, öğ ra hücum etmislerdi. Îstanbul gazetesinin gâyet i s a b e t . Silâhlı Kuvvetlerinin eli ile devirer.cı kongreleri de D.P. menfaatD. P. li adamı T. M. T. F. nun geBu yıl Anadolu sahili yolları iyi tşte Tasarımn 2. müzakeresi es le ortaya attığı «Yuvarlak Masa ren T ü r k Milleti: kiracılar nasında üzerinde önemle d u r u l a . nel başkanı olursa düzme beyanat lerini korumak için keyfî olarak bir halde olduğundan. Toplantısınm» teşebbüsünü tamam lar verdirmek kolay olacaktı. Fe dağıtılıyordu. Son zamanlarda sık b u r a l a r a da yayılmış ve böylelikle cak hususlardan biri de bu «BasÇok eski ve ş a n h tarihıne, milli h y a n ve âdeta ona devamlıhk ve derasyon kongresinde istenilen ne sık raslanan bu kongre dağıtmalar bu sefer Adalara rağbet hafiflemiş langıç> kısmı olacaktır. hukukilik saçlayan mesned teşkil mücadele ruhuna ve ülküsüne. milticeyi alabilmek için düşük Millet düşük i k t i d a n n hususi talimatına tir. li egemenliğine, Cumhuriyete, AGerçekten, bu başlangıç kısmı. edecektir vekili Sadık Eldem Istanbula ge dayanıyordu. Bu talimat 20721 nut a t ü r k devrimlerine bağh, yurdu, nın muhtevası her bakımdan ölerek bir otele yerleşti. Fakat bu maralı telefondan verilirdi. KonII özlediği siyasi sosyal demokrasiye şy ve Avusturya'dan nemlidir Bu kere Yeni Türk Dev radan idare edilen kongrede. para gre dağıtmada Emniyet mensuplaulaştırmak amacını güden 27 Maleti ve Anayasası 27 Mayıs Devri. Tuna vasıtasiyle nakliyat îste bu kaygı ve m ü l â h a r a ile ile devşirilen delegeler işi hallet rına kolayhk olsun diye ilgililer, yıs Ihtilâlinin iman ve azmi ile dominin temelleri üzerine kuruldu bu satırların yazarı Temsilciler başladı üzere meye kâfi gelmedi. Kongreoin bir gerektiğinde doldurulmak ğuna göre. Tasarıda bu Devrimin Meclisindeki Anayasa görüsmeleri lu bir millet o l a r a k : tertiple dağıtılmasına karar veril imzalı ve m ü h ü r l ü boş görev kâAlmanya ve Avusturya'dan Tuna nedenleri, hedeflerı ve bilhassa nin tâ başında Tasarımn tümü üze însan kişiliğinin kutsallığına. birdt. Tertip emirle emniyet mensup gıtları vermişlerdi. O devirde, bu nehri vasıtasiyle doğrudan doSruya haklıhSı iyice belirtilmek g e r e . rinde fikirlerini belirtirken. 27 Ma liğine ve eşitliğine inanan ve millî keyfi dağıtmalardan kımse sorum memleketimize sevkiyat ve bura kir. lanna tatbik ettirildi. yıs Devriminin temelleri üzerinde sınırlar içinde tarih, kültür ve kalu olmuyordu. Toplumun yönetil dan Almanya'ya nakliyat başlamıs Ayrıca böyle bir «Başlangıç» kıs hazırlannn bir Anavasa Tasarısın c'er birliği ile bölünmez b i r b ü t ü n Kongre başkanı, cebinde «ustalı mesi kanunlara göre değil, keyle b u l u n m a k t a d ı r . mında kanaatimizce meselâ Ata da. 27 Mayıs Devriminden b i r tek halindeki T ü r k toplumunun, h u k u k çakı taşıdığı iddiası ile nezarete göre yapıhyor ve cemıyet anarşiye Yapılan tarifeye göre gemiler t ü r k Devrimlerine bağlılık, ayrı satırla •lındı. Bu düzme olaya gençlerin doğTu sürükleniyordu. bahsedilmemiş olmasını güvenliği içinde yaşamasını baş aRomanya'dan Istanbula b i r ve iki bir prensip olarak beürtilmediğin «a'fefiilmesı imkânsı/, b i r noksan maç bilen, Anayasanin ve T ü r k tepki göstermesi kongrenin dağıgünde gelmektedir. d e n bahsolunan Milliyetçilik Pren h k addetmiş». esas itibariyle t s . milletinın mensup olduğu medeni• tılmaıı için yeterli idi. Taktik ayj Beyaz ve kaşar peynirleri sipinin muhtevası ve m i l l e t l e r a r a . tanhul Komisyonu Tasanpının baş yet dünyasınca kabul edilmiş hunen tatbik edilcniş v e kongre da III sı hukuk kaidelerinin üstünlüğü langıç kısmı ile, ihtilâlin ertesi kuki, siyasi ve sosyal temellere fiyatları düşüyor gıtılmıştı. Düşük iktidar devrinde, ünıver | gibi esaslar da y e r almalıdır. Bun Eiiıü ^vedi kisilik ilim heyetinin dayanan demokratik b i r hukuk Trakyamn muhtelif bölgelerinBir »üre tonra öğrencilikle ve site ve üniversitelilerin n e gibi ' dan başka T ü r k siyasi ve sosyal n e ş r e t t j rapordan mülhem olarak devleti k u r m a k için: tecnsilcilikle ilgisi olmıyan kimse kontrollara tâbi oldukları ve ne j rien verilen haberler. bu yıl havaDemokrasisinin hedeflerinin de kı hazırladıgımiTi bir başlaneıc» ta«l?Kuvvetini herşeyden önce. sosyal ler devşirilerek Balıkesire ğötü gibi baskıiar altında bulundukları ların gayet iyi gıtmesi ve otlakiye saca açıklanması favdada n hali eı, komisvonun hazırlıyacağı m e i d a l e t ve dayanışmadan, ferdin ve rüldü. Balıkesir kongresinde gay gözönüne alındığında. onları 28 Ni d u r u m u n u n iyi olması dolayısiyle decildir. tinde nazarı itibara alınmak üze toplumun refah ve saadetinden arimeşru yolla genel başkanhğa se sana götüren psikolo.iık sebep ken süt veriminin diğer yülara nispefre, Temsilciler Meclisi umumî he lan, milli gücün geliştirilmesini, ç U e n sahıs, Istanbula getirilerek diliğinden anlaşıhr. 28 Nısan olay le çok daha fazla oldugunu gösteryetine Anayasa Komisyonuna h a milli servetin artınlnıasını, maddi, poliı yardımı i l e Federasyondaki 1 larında gençlerin rnücadele azmi, mektedir. vale edilmiştir mânevi ve fikrî emeğin değerlenBu itibarla yeni mahsul beya/ koltuğa oturtuldu. Böylelikle T. onlara 10 yıl içerısinde yapılan basD O Ğ II M dirilmesini ve teminat altına alınve kaşar peyniri imalâtı hızlanmış M.T.F. na da el atılmıştı. kının miktar ve mahıyetiyle doğru Bu teklifimiz aynen jöyledir : MÜKERREM TAŞPEK masını, T ü r k t o p l u m u n u n her ave fiyatlar düşmüştür. Düşük D. P. iktidannm bu ve orantıh idi. Baskı, en kuvvetli va• Millet ve devlet anlammı top landa çağdaş medeniyef seviyesine Sebze fiyatlarında düşme buna benzer şekildeki çajışmaları sıta olan silâhla yapıldığmda, sitan reddederek, vatandaşlar ara süratle yükselmesini sağlıyacak siS. FETHİ TAŞPEK en küçük talebe teşekküllerine lâhsız fakat aynı kuvvette karşılık sındaki münasebetleri, hukuki ve yasi v e sosyal b i r demokrasi kurbekleniyor kadar vanyordu. Bu h'aksız ve gay gördü. kızlan Behiye Naciye'nin y ahlâkî çerçevesinin dışına çıkara mak için: tstihsal bölselerınden şehrimiz rimeıru durumlar için açılan dâ1 5/961 günü doğduğunu dost £!| rak. insan hak ve hürriyetlerini hi28 Nisan olaylarımn bir de soshal'ine sebze mevrudatı artmıştır Bağımsızlığım her şeyin üstünde lanna müjdeler. valar yukandan gelen emirlerle yal tarafı vardı. Üniversiteli genççe sayarak, millet b ü t ü n l ü ğ ü n ü par Son yağışlar neticesinde m a h s u ! tutan Türk devletinin, Birleşmiş neticesiz kalıyordu. i ler memleket problemlerini birçok süratle inkisaf ettiginden mal bolçalıyan, Anayasayı, hukuk, adaMilletler Anayasası, İnsan Haklalet, ahlâk prensiplerini d e v a m h ve Ünivertite Mescidi: politikacılardan daha ıyi ve daha lasmış. fiyatlar düşmüştür. rı Beyannamesi prensiplerine. Mılsistemli b i r surette çiğniyerek Demokratik düzenin ssvunuculaı yakından takip ederlerdi. Onlar, Mevrudatın bu günlerde daha da letlerarası hukuk kaidelerinin üsSEMRA DİLMAN İ devlet müesseselerini tahrip ve tünlüğüne, «Yurtta sulh, cihanda n iktidara geldikten sonra bura memlekete demokrasiyi getırmeyi artması ve fiyatların düşmesi bek ^ dan gitmemeğe kararlı görünüyor vaadedenlerin nasıl diktatoryaya lenmektedir. sulh» ülküsüne b a ğ h oldugunu te$? TEOMAN SARP | | lardı. Bunun için de her vasıtaya çıttıklerini gorüyorlardı. 10 yıllık yid için : T. H. Y. yaz programı *t Nişanlandılar ^ bas vuruyorlardı. Istanbul Üni bir devre içerisinde h ü r r ı y e t l e r kıBu Anayasayı kabul ve ilân AÇlK TEŞEKKÜR 8 mayısta başlıyor versitesindeki birkaç gericiyi ka sıla kısıla kuşa dönmüştü. Düşük Kadıköv eder. Onu, b u r a d a k i esaslar ve a304.1961 Türkiye Çocuk Esirgeme Kuzanabilmek için Üniversite bina i k t i d a n n son devırlerınde üniversiTürk Hava Yollarının yaz prog cnaçlarla beraber, insanhğa ve rumu Kasımpafa Yuvasının kü»ında bir mescidin açılmasında ne te muhtariyetinden. basın hürriye ramı 8 mayıs pünü başlıyacaktır kendisine karşı yükümlü olduğu çük öksüz ve yetim yavrulannmahzur olabilirdi. Bu parlak fi tinden, haberleşme ve seyahat hür Diğer taraftan T. H. Yolları Idaredan Kadir Düz'ün rahatgızlıgı vazifelerin ve mesuliyetlerin mutkir ancak, D. P. iktidarına yakm riyetınden, fikır hürriyetinden söz si yeniden hostesler almaya k a r a r esnasında yakın alâka ve anlalak şuuru ile Anayasanin asıl teTEŞEKKÜR lığı ile tanınan Profesörün Dekan edilemezdi. Orduya müdahale edi! verdiğinden, yarın talipler arasmyış gösteren Cerrahpaşa Hastaminat;nın, yurddaşlarının kalbleda bir imtihan vapacaktır. hğı zamanında tatbik imkânı bul miş ve ordu siyasete karıştırılmak Rahatfiizlığımın tedavisi için hanesi Ist. Üniversitesi Üroloji rinde ve kafalarında y e r aldığı gerekli iki ameliyatı büyük bir du. 1953 yıhnda Hukuk ve îktisat ıstenmiştı. Hâkim teminatı yoktu Kliniği Şefi muhterem Prof. hazakatle başaran ve bana sıhinancıyla, adalete, hürriyete ve Fakülteleri ilâve bloklannm bod Kaza istiklâli bahis konnsu dejŞilDr. GIYAS KORKUD'a MAYIS 2 ZİLKADE 17 hatimi kazandıran Işçi Sigorfazilete inançlı evlâtlarımn bekçirucn katındaki büyük bir oda bu di. Din siyasete âlet edilmiş, irtica muvaffakıyetle neticelencn ve taları Tstanbul Hastahanesi II. liğine emanet eder.» i$e tahsis edildi. îstanbul Üniver hortlatılmıştı. Atatürk kötülenmek yavru>u büyük ıstıraptan kurHariciye Ser\*isi muhterem Opetaran amellyatı yapan saym sitesinin çok yakınında iki büyük istenmiş, prensipleri çiğnenmişti. Bu teklifimizm kabul edilip er^törü Basisistan cami olmasına rağmen bu mescit Kısaca, memlekette sosyal düzen dilmemesi hususundaki karar. hiç Dr. ADNAN Kürkçüoğhı 1960 yılma kadar yasayabildi. Bu kalmamıştı. Dr. MELİH ÖZEN'e şüphe yok ki. sayın Temsilciler Asistan Mahmut Güney ve serraya devam edenler sadece ibaanestezist Dr. Simon Batmaz'a. V. 1 4.57|l2.11(16.03 19.06 20.50 3.C2 Meclisi üyîlerinindir. VİB personeline sonsuz tcşekBütün bunlar yetmiyormuş gibi, yavru riastahanede kaldığı müd dette bulunmuyorlar, aynı zamankürlerimi bildiririm. bir de tahkikat komisyonu kuruldetçe ellerinden gelen yardımı da D. P. nln propagandasını yapıE ) 9.51i S.031 8.56'12.00' 1.44 T.56 Fahrettin Atalık muş ve ona kazai yetkiler verilmiş esirgemiyen nayın Doçentler yorlardı. ti. Her şey olurdu belki, ama bu Necati GUvenç ve Muraffer 9 Ocak 1960 da Ü n i v e n i t e olamazdı. Üç üniversite hocası da Akkılıç'a. Başasistan Rüştu Karakaş'a, asistan Doktorlar bahçesindeki hadise olamaz demişti. Hattâ sağduyusu Nüshası 25 Kurus M E VL İ T Mesrur Umut Adnan Yahya, TEŞEKKÜR Üniversiteli gençler, memleke olan düşük milletvekilleri bile b u Kcnan Karabay. Kemal BüyükTurbiyf Harlcl işe olamaz diyorlardı. Olamazdı. Aile bSyüğümüz Pek kıymctli aile rcisimiz tin muhtelif bölgelerinde görülen şalvarcı. Yasar Orberk. Cüneyt Lira Kr Lira Kr. Çünki Anayasamızın hem r u h u n a ve hattâ aralarına giren nurcu ve Bay ÜNNİK SOMER'in SEZAİ SELEK'in Kâtıvaoğlu, Fethl Somer. Moiz Anayasagericileri sessiz yürüyüşle protes hem lâfzına a y k ı n idi. ıKuyumcul ebediyete intikalinin 40 ıncı Senrlik 75.00 150.00 Benhabib'e. hemşire Serap Pekmızda tesbit edilen idare sistemicnnazi'sine gelmek lutfunda bugününe tesadüf eden 3 mayi6 ff aylık 40.00 80.00 to etmek istemiş fakat buna cnüaslan ile hastahanenin mtl?fik lunan Senbonuva Lisesinin Müdü 1961 çarşamba günü ikindi na3 aylık 22 00 44 0C ve güler yüzlU müftahdemine saade edilmemişti. Bunun üzerine mize göre; kaza organı ile teşriî orrüne ve talebclerine. Kuyumcumazını mütaakıp Teşvikiye CaBasan ve Yayan cn derin minnet ve şükranlanyüksek tahsil gençliği protestoyu gan birbirlerinden tamamen ayrı lar Derneğine. Kuyumcu Han nıiinde okunacak Mevlidi ŞeCumhıırıyel Mathaacı'lk ve mızm gazetPinz vasıtasiyle büÎstanbul Üniversite bahçesi içeri idi. Yani Büyük Millet Meclisi hiçesnafma, çelenk gönderen. harife bütün akraba. dost ve din cîirümeyini rica ederiz. GazPtecilik Türk Anonım Şırketı linde kendi kendine yapmaya ka bir zaman mahkemelerin gördüğü yır seven cemiyetlerine teberkardeslrrimizi dâvet ederiz. Kasımpaşa Çocuk Yuvası Cağalnğlu RSÜNPVI Sokak No 394) rar vermisti. Gençler o gün de A işi göremez ve k a r a r da veremezdi. ruda bulunan ve telefon, telAlLESl Himaye Komltesi SaMhi tatürk anıtının önünde toplanmış Tahkikat Komisyonuna verilen yet Traf, mektupla tazlyette ve eviNÂZİME NADİ lardı. îstiklftl marşını söyledikle kiler bu ana prensıpi de bozuyormize kadar gelerek büj'ük acıYazı (slerinı fitlen idare eden mızı paylaşmakta bulunan ?.kri bir sırada düsük iktidarın 50 du. Bozulacak başka şey kalmamışraba, dost ve arkadaşlara ayrı Me«ul Müdüı ye yakin gestaposu enselerinde tı. Memleket bu son hareketle b i r i.vrı teştkkür etmemlze acımız bitü. Istikl&l marşmı dinlemiye kör döğüşüne sürüklenmiş. 10 yıl ŞAHİN PERESE dolayısiyle sayın gazetenizin 1Üdahi tahammülleri olmıyan gesta evvel demokrasi diye iş başma geGaztttmızf ecnöınur. >vıak vt vassutunu rica ederiz polar asıl suçlulan bırakıp, onla lenler, diktatörlüklerini ilân etmiş yazılar neşredilsin edllmesin lade Ailesi: Dul Bayan Beba Somer n IUÇIU diye alıp götürdü. 16 dev lerdi. Artık memleket bundan daha edilmez îlftnlardan mesuliyet Evlâtlan: Fimi ve Helman rimci genç bir süre Emniyette ala kötü bir duruma götürülemezdi. kabul edilmez Somer konduktan sonra yukandan alınan 28 Nisan sabahı sağduyusu olan GÜZELIİK MÜSTAHZARLAR1 talimata göre suçlu iddiası ile bütün üniversitelilerin kafasında Abone ve İlân lşlerl İçin. zarfm cnahkemeye sevkedildi. büyük kurtarıcımız Atatürk'ün şu sahibi ve bekçisıydı. Bunların lüUstUne «Abone» veya «tlân Servtslı sözleri şimşek gibi çakıyordu r zumuna, doğruluğuna kaydmm knnması lâzımdır herkesten 27 nisanda dagıtılan Tıp Fakülte«Bir gün istiklâl ve Cumhuriyetini çok inanmıştı. Rejimi ve inkılâpla* si Talebe Cemiyeti kongresi düşersen, n benimsemişti. Bunları zayıf düBU GAZETE BASıN AHLAK 28 Nisan hâdiselerinden bir gün müdafaa mecburiyetine YASASINA UYMAYI TAAHHÜT önce Marmara öğrenci Lokalinde vazifeye atılmak için, içinde bulu şürecek en küçük veya en büyük ETMtSTtR. Tıp Fakültesi Talebe Cemiyetinin nacağm vaziyetin imkân ve şeraiti bir kıpırtı ve b i r hareket duydu rau; bu memleketin polisi vardır, kongresı yapılıyordu. Faaliyet ra ni düşünmiyeceksin.» poru okunduğu bir sırada salonda O da. içinde bulunduğu vaziye jandarması vardır. ordusu vardır, hazır bulunan 8 sivil Emniyet men tin imkân ve şeraitini düşünmeden adliyesi vardır demiyecekti. Takdim eden: ORHANBORAN Demedi de. subundan birisi ilk müdahaleyi ya hürriyet müeadelesine başladı. parak kongreyi karıştırıyordu. Se ; Çünki o, inkılâplanrs ve rejimin SON Bu muzır mahluklar yüzünden gece uyknlarına veda eden Doğaıı Nadi nihavet alâkalılara telefon etmiş ve dert yanmıştır. Aldıfı cevap şudur: Bahsettiğiniz havuz bn sene llâçlanmadı ise mıntakanız arfik sıtma mücadele mıntakası olmaktan çıktığı için buna lüznm çörülmemiştir. Gerçi Doğan Nadi: Fakat bizim uyknmuz, bizim istirahatlmlz, blzlm huzur ve sükunumuz ne olacak? Kunlarla hiç mi meşgul olan yok? Dykusuzltık da sıhhati tehdit etraez mi? Demeye niyetlcnmisse de anlayan, hattS dlnllyen bir tek Allahın kulu çıkmamıştır. Bunları nakleden dostumuz a: Oysa ki Amerikan hava knmpanyaları ilk Jet yolcu nçaklarını servise koydukları zaman I.ondra Belediyesi, nalkı koru mak için büyük sürültü yapan bu uçaklann nykn saatlerinde Londra hava meydanlarına inmelerini veya oralardan kalkmalarını menetmiş, kumpanyalar da tarifelerinde bn karara göre tadilâf vapmıslardı, dedim. O da ilâve etti: Fransada da hükümet Orly civarındakl bütün köyleri aynı mülâtaaza ile daha uzak yerlere nakletmiş, bunun için milyonlarca masrafa «irmişti. tşte sivri sinek ve kara sinek mücadelesinin evvelâ bir zihniyet meselesi oldu^unu söyledigim zaman kagdettigim acayipliklerden biri budur .. ötekil eri anlatmaya kalksam sütunlar dolar Maamafih sırasında anlatacağım... Cevat Fehml BAŞKUT TEŞEKKÜR Bizleri vefatiyle derin acı içinde bırakan Emekli Ordonat Yarbay Ist. Mezarlıklar MUdUrü ALENÎ TEŞEKKÜR Yuvalanmızın temeli ve h«vat arkadasun ŞEMİNUR AKMAN'ın hasUlıtını teshiıle lkl mühim amellyeyi blrden yapan ve hayatını kurtararak Alanan ve Gültan «llelerint bOyflk ferah ve »evince kavuçturan MEHMET BAYKARA'nın CUMHURİYET crnazçsinde büyük alakalanm esirgemiyen basta 66. Tümen Kumandanı General FARUK GÜVEN'TÜRK. 61. Tümen Kumandanı Kurmay Albay Suat Aktulga. îst. Merkez Kumandan Muavini Albay Halil Yurdaer, Eyüp Knymakamı Albay Hasan ömfr Ünsal Orduevi Müdürü ve bütün sınıf arkadasları ile cenazede hulunan ve telefon ve telgrafla bu büyük acımıza lstirak eden akraba ve dostlarımıza en derin şükranlaıımızın iblâğına gazetenizin tavassutuııu rica ederiz. Eşi: Ncsrin Baykara K. validcsi: Naciye Türkkan K. btradpri: Necdot Türkkan Doçent Doktor TAHSİN ARTUNKAL ile ameliyat sırasınd» kıymetli yardımlarda bulunan Doktor Cahit Zemantılı ve narkoıitör Doktor Necdet Terume r e hemşire Bayan Zelihs Sargutaya ve ba»h«mşire Bayan Mülide İle di^er Doktor, hemfire ve p«rBonele allelerimizin minnet ve şUkranlarım arzederlm. E. J. Albayı Hallt Akman 810 AY VADE t Paris'in en son Kreasyonları t Y a l n ı z Radyo, Pıkap, Kol Saatları, Sansyi ve aile dikiş makinaları, Daktılo, Çamaşır makinası, Otomatik terazi, Bısiklet ve y a n motorsiklet. Dürbin, Meyva mikseri, Bol çeşit avize v. s. R AM t Z ARG US BeyoRİu, Tarlabaşı Cad. Bekâr Sok. 23/2 ; Muzaffer Adam f terzihanesinde. Tel: 44 03 87 ZAYl Kastamonu Trafik Şubesinden almıs oldugum 505 numaralı çoför ehliyetimi zayi ettim. Yenifini alacağımdan eskisinin hükümü yoktur. Haıan özerdem MÜZİK SEÇMESİ PROGRAMI Bu akşam 22^0 de îstanbul Radyosunda dinleyiniz. İ M E C E » nin 3 üncü Sayısı çıktı Nuruosmaniye Cad. Emek İş Ham No. 5 Aboncsi: 10 lira. YA2AN İ YAMAN KORAY Pıç Hılmiydi bu. Erdegin meş hur «kültürlü» balıkçısı! Bir karış boyuyla. a y a k l a n yerden kesilircesine Ahmedîn koluna Hsılmış, onu kahveye sürüklemefe çalışıyordu. Ahmet yüzüyle, «merhaha»y la karışık tebessüme benzer bir şey yapmaea uğraşırken, içinden «Eyvah! Tandık.» dedi. «simdı bir başlarsa anlatmağa Krdeşin bunra sene kurulmayan Balkcılar Cemiyetini. nasıl Vekillere. Mebuslara mektup •döktürerek.,, tek başına kurduçunu . Yahut askerligini Umur Yatında serdümen olarak yaparkcıı. dümeni nasıl b i r sancaça bir iskeleye mahsustau alabanda edip. motoru sallayarak vaplayla «Rcrhat Süleymanın» (1) kahvesini dev i r t t i s i n i ; veya havayı koklavıp suyu t a d a r a k sinajrite o gün ıciıı hanei vemi t a k m a k >far>»ttiğinı nasıl anladığını saatlef sürer . » «Hele bir de meb'us kızınin ona nasıl âsık o l d u ^ u n a n . bahasınııı da ona nasıl «Senden iyi danıai bulamam!» dive siilük eibi vanıstıîının hikâyesi. n hüviifc tAslî Ti^s^lir h*s!arsa Allah bilir motoru da kaçırınm!» «Bunca zaman gelme gel me... Sonra Erdeğe yolun düşsün. bizi hiç arama. Hiç uğrama bizim kahveye! Aşkolsun Halbuki neler var anlatılacak bilsen Bir kere şu bizim Cemîyet yok mu? Iste onun kayıi ları t a m a m . Gidelim hele kah veye... Bak orada. şimdi benim masam var. Acavım çekmevi göstereyim defteri » Ahmet hem ayaklarını sürü yerek yürüyor. hem de kurtulma çareleri düşünüyordu. Fazla ümidi dc yoktu. Piç Hilmi adama b i r kere rapıştı mı elirdpn kurtulmanın imkânsızIıŞını biliyordu Valnız aklının ermediği n o k t a : deçil kahve ısmarlamak, bir çıkarı. menfaati olmadaıı, kimseve kolav kolav selâm hile vermiyen bu bastıhacak herifin ondan ne ümit cttiğiydi. Bunu ;'n'ndı*ı 7P n. hir sa ati ş;ecmişti b i r sürü. saçma sapan lâta. bu arada. «F.alıkçı oimah. kültürlü olmalı. Sen kültür ne dp.m»l;tir h:lir misin Kültür.. kültür, e girecek bn 30 liralarla ne büyük işler yapılacafını... nasıl...» «Nasıl, kaç kişinin bn paralarla içip körkütük sarhoş olacagını, yerlere serilip yatacaginı...» bilirim diye düşündü Ahmet. «Cemiyet olsa da, birbirinizi bir kaşık suda buğmağa ça Iışırsımz. olmasa da... Mesele çekmeceye blraz para girsin de, bir âlem yapın . > 44 Ellerinden knrtnlabilmek ifendime söyleyim...» kabilinden çin «Olur, çalışınm. Arkadaşn u t u k l a r a kafa sallamak meclarla konnşur, onları âza yazburiyetinde kalarak, kahvede dırmağa gayret ederim.» demek oturalı. ten başka çaresi yoktu. öyle Üstelik h e r yeni gelen «tade yaptı. nışın». arkadasin ikramiyle, zoKahvedcn âdeta kendini koruyla, ü s t üste içtiği ç a y l a n n pararak çıkarken, arkasında. yekunu sekizi şeçiyor. b i r tu «Hay aslan enayi havS demek haf oluyordu midesi! ister gibi, sırtını sıvazlsmağa Ama sonunda, Piç Hilmi de çalışan, ama ancak belinin az baklayı çıkarmıştı ağzından. üstüne yetişebilen Piç Hilmi«Cemiyete 30 lira verecek her nin küçücük ellerinin temasıbalıkçıyı «üye» kaydedecekti. nı hissetti. Gelgelelim. henüz Erdekten, he Vakit öğlefe geliyordn. men hemen hiç «hevesli» çıkma önce, gene çarşıya yollandı, mıştı. Ama acaba Marmaraşöyle bir dolaştı «lıini» kaybetdan? fahii orası «kafası işlitirdi. Sonra köşedeki ahçı dükyen» adam ları n yeriydi. Hakikî kânına girdi, hiç acele etmehalıkçılık oradaydı. Cemiyetin den, ağır ağir yemeğini yedi. faydasını anlayabilirlerdi... Ceıniyct n e demekti?... Kuzunı Çıktığı zaman, kolunda, yebüyük seydi b u ! tsmi bile heyni aksin verdiği keyifle işliyen saati, b i r i gösteriyordu. Mo betliydi: «Erdek, Kapıdağ ve torurı kalkışına iki saatten az Adalar. Balıkçılar. Motorcular Cemiyeti»! Hey Allah n e gü Ualmıştı. zel! Ahmedi herkes sevdiği için Şimdi büsbütün kalabahk olMarmarada... işte o «üye> temin muştu pazar yeri. Daha doğedebilirdi oradan Cemiyete. rusu, «boğazla» ilgili maddeleri Yapardı hunu Ahmet... Çünkü satanların tarafı nispeten habu vatan borcn insanlık borfiflemişti. cuvdu... Her kültürlü arkadaş Ama sabahtan beri fazla bir anlardı. A n l a m a s ı 1 â şey satın alamadan, her yeri, z ı m d ı . Ccmivetin kasaıına hepsini gBrmek için koşuşan kadınlar, nihavet vaktin geçip, artık bir şeyde k a r a r kılraa saa tinin geldifini anladıklarından, aceleden büsbütün şaskın, ve şaşkınlıktan büsbütün aceleci. kumaşçıların önünde toplanmış, yığın yığın, hevenk hevenk dalgalanıyor, itişip kakışıyorlardı. Ahmet önce cesaret edemedi, kovandan yeni ayrılmış b i r a n oğuln gibi kaynaşan, b u «cayırtılı» kümenin içine dalmağa... Çarşıyı y u k a n taraftan dolaştı. Gene agır ağır, etrafını iyice tetkik ederek... Az ilerde, sepetinde hiç yum u r t a kalmamış, ayakları bağIı hayvanlarının d a hepsini «okutmuş», sabahki «uğnr meraklısı» kısa boylu satıcıyı gördü. Yanında, yavas yavaş tezgâhını toplayıp, dönüş bazırlığı yapan •jeynirciye, bağırarak bir şeyler anlatıyordu. ö t e d e , küçük camekânının içindeki sarı liralar, beşibiryerdeler, altın bilezikler pırıl pırıl yanan kuyumcu mu, sarraf mı ne olduğu belirsiz, gözlfiklü zayıf adam, harıl h a r ı l kitapcıdan emanet aldığı «Öp beni öldüresiye» yi okuyordu. Ahmet, h e p o «dalgın âlim» tavırlarıyla yaklaştı. tçi sarıyl a k ı r m ı z ı arası, tuhaf bir renk le ışıldayan camekânı tetkike koyuldu. Dipte, köşede, küçük mavi taşlı b i r çift küpe, bu tatsız altın yığının yangını içinde. parıldıyan, minik iki su damlası gibi bakıyordu dısarı. ( Arkası var) (1) Halk arasında. bu lâkabla meşhur, en büyük D. P . li. ÇıMı FASIKUL HiMNMiıımuımıiHimımHHiımmııuııımMiiMMUMMmmuHinMiiHmımırıiMHniMmmııııiM Bu sayıda: Atatürk'ün hayatını en güzel fotoğraflarla veren 16 seyfalık tifdruk ilâve Ayrıca 99 madde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle