19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Mayıs 1961 CUMHURtYET BEŞ Kartal'daki tren kazasının tahkikatı Izmit'te bir Atatürk âbidesi törenle açıldı îımit, 1 (TelefonU) 23. Tümen Topçu Alayının Çulhanedeki Alay Karargâhı bahçesinde Atatürk büstü, bugün muhteşem bir törenle açıldı. Törene, Onbeşinci Kolordu Komutanı, Kocaeli Valisi, Tümen Komutam, kara ve deniz subayları, civardan gelen köylü vatar> daşlar, Millî Mücadele gazileri ve Mustafa Kemal Derneği Başkan ve mensuplan, C.H.P. ve Memleketçi Parti Başkanları, Kadınlar Birliği ve halk Ratıldılar. Saat 10 da Alay Komutam Albay Nâbi Albartunun sesi hoparlörde eürledi. Albartun, Türk milletinin bekası için, bu cennet yatana canını, kanını vermiş. aziz sehitlerimizin ruhlarını taziz için hazır bulunanları iki dakikalık ihtiram duruşuna davet etti. Bun«jan sonra Onbeşinci Kolordu Komutam Tümgeneral Ziya Komut veciz bir konuşma vaptıktan sonra şanh bayrağımıza sanlı bıist açıldı. Atatürkün tunçtan yapılmış büstü ve kaidesinin bir tarafında gençliğe hitabesi, diğer tarafında da şu satılar vardı: «Topçular, denizciler, istihkâm ve keçif . birliklerinin subay. assubay ve erlerinin Atasına şükran borcudur » (ba; u r a t ı 1 ıncı sahitede) den İS ııyıh katarda hiç bir h»•ar olmadığı gibi, yolcular araımda da Irimse yaralanmamıstır. Cevizlikteki kaz a dolayısiyl» • » b»ha karçı saat 04 de açılmı; bulunın hat, bir saat lonra tekrar kapanmış, Pendikte devrilen lokomotifin kaldmlması bir buçuk sa«t sürmüs ve 6.30 dan itibaren seferlere tekrar başlanmıştır. Cevizlideki kaza ile ilglli lornşturma Kartal Savcısı Nüzhet Doröz ile Lemi Aykul tarafından yürütülmekte olan soruşturma, dün sabaha kadar aralıksız olarak devam etmiştir Bu arada Devlet Decniryolları îdare Meclisi eski üyesi Şefik Etensel, eski D.D.Yollan Birinci tşletme Müdürü Rüştü Sarp ve Ulaştırma Binbaşısı Ali Malkoçlardan müteşekkil Bilirkişı Heyeti, saat 23.30 da başladığı tetkikatını 02 de bitirmiştir. Bilirkişi tetkikatma Kartal Savcısı da katılmıştır. Bilirkiçiler gerekli tetkikatı bitirdikten sonra yolun trafiğe açılmasına izin vermişierdir. Saat 02 de D.D.Yolları ekipleri tarafından yolun temizlenmesine başlanmıştır. Her iki trenin sağlam ve az hasara uğramış bulunan vagonları ile lokomotifleri, imdat trenleri tarafından Pendiktekı atölyeye çekilmiştir. Ağir hasara uğrayıp parçalanTiış bulunan iki vagon ise, getirilen vinçle yolun sol tarafına devrilmiştir Nezaret altına alınanların suçluluk dereceleri Kartal Savcılığı tarafından nezaret altında tutulanların sayısı beştir. Bunlar, Kartal Istasyon Ha ımıııımııııııııııııiüiınnntnııııııııııınııııııııııııımııiH Suriyeye kaçırılmak istenen 293 koyun yakalandı Bingöl 1, (Hususî) Suriyeye kaçınlmak istenen 293 koyun, îdil ilçesinin Bafi köyü civannda yakalanarak, Cizre Gümrüğüne teslım edilmistir. Kaçakçılar hakkmda takibata geçilmiştir. Basılan gazeteleri toplattırıp mürettip hatâsını eliyle düzeltti Burdur 1, (Telefonla) «Burdurun Sesi» gazetesinde çıkan bir yazıda mürettip hatası olduğu farkına varılınca, gazete sahibi. tevzi edilen gazeteleri toplattırarak elle tashih etmiş ve tekrar tevzi ettirmiştir. Ruhî Tahliller l l l l 1 I I I I I I I 1 1 I I I M I ITI Ailede ruh sağlığı Yazan: HA LİS ÖZGÜ Modern psikolojının ortaya attı \ Qin çocuk üzerindekı yankılarını ğı yeni insan görüşlerini payla ve etkilerini şu misal gayet açık Bir şanlar, ilk hayat yıllarında aile o bir şekilde göstermektedir cağında kazanılan tecrübelerin, çocuk uzun yıllardan beri annesiEvde yaşanan hayat şekillerinin büyük nin yanında yaşamaktadır. bir önem taşıdığı noktasında tam annesi ile kendisinden başka kimse yoktur. Çocuk sindirim organbir anlaşmaya ulaşmaktadırlar. Gerçekten, ailede, babanın, an lanndan rahatsızdır. Bir çok doknenin davramşları, çocuklan kar torlara muayene ettirilmiştir. Çeşısındaki tutumları ve birbirleriy fitli beslenme rejimlerine tâbi tule anlaşma t»rzlan çocuklanmn tulmuştur. Yapılan tedaviler ve gelişmeleri, ruh dünyalan üzerin uygulanan rejimler hiç bir müsde büyük ve lürekli etkiler ya pet sonuç vermemiştir. Çocuğun parlar. annesi ile olan münasebetleri a3 yaşına basan çocuk artık doğ raştırılıyor. Anne, oldukça sert, rudan doğruya (ilenin içinde bir hırçın bir kadındır. Çocuğa karşı kiçi olarak yer alır. Daha önce gereken yakınlığı göstermemektekinden değisik sosyal münasebet dir. Çocuk bir süre için evden uler kurmak zorunluğunu duyar. zaklaştırılıyor. Başka bir çevreye Annesinden keıin olarak ayrıl:r. alınıyor. Bu yer değiştırme ile biBeslenme, temizlik, giyinme bakı raz iyileşiyor. Mide, bağırsak ramından bir bağımsızlık kazanır. hatsızlıklarmdan kurtuluyor. ÇoAile çevresinde hâkim ola n disip cuğun tamamiyle iyılestiğini göline uymağa çtlışır. Çocuk için renler bir pazar günü ona, annesibabanın gerçek rolü bu zacnan nin yanma gitmesine izin veriyorbaşlar. Bu ana kadar baba, bir u lar. Çocuk annesinin yanma gidiyancı ve oyun arkadaşı rolünü yor. Ayni günün akşamı tekrar oynar. Çocuk üç yaşma kadar ba yerine dönüyor. Dönüyor ama esbasını, kendisini güldüren, eğlen ki rahatsızlıklarını geçirmeğe başdiren, oynatan veya korkutan bir lıyor. Bu rahatsızhklar 48 saat varlık halinde tanır. Üç yaşından sürdükten sonra kayboluyorlar. sonra ise is değişir. Baba, çocuAilede annenin, babanın önemğun nazannda otoriteyi temsil ele jizerinde durmaları gereken sey den bir kişi olur. lerden birisi de kardeşler arasınHayranhk yaratabilen baba otodaki kıskançhktır. Kardeşler birritesi, edip kompleksinin tasfiyebirlerıni kıskanırlar. Kıskanırlar; sine, normal bir şekilde bilinç alçünkü, yerlerini kaybetmek istetına geçmeaine imkân verir. Üst mezler. Kendileri için çok öneanli benim organizasyonunu kolaylaşolan anne, baba sevgisini bir baştırır. Üst ben, frenleyici egilimlekası ile paylaşmaktan hoşlanmazrin tümüdür, toplamıdır. îlkel içlar. Bazı anneler, babalar bu hale güdülerden meydana gelen iç tegereken dikkati göstermezler. Hak pileri sosyal hayatın Isteklerine lı veya haksız olarak, çocuklarınuygun bir sekilde düzenler. Disipdan biri ile fazla ilgilenirler. Bu linli bir hale getirir. durum diğer çocuklar üzerinde Bilindiği gibi, özellikle erkek zararlı tesirler yaratır. 5 yaşmda çocuklar babalanna benzemek is bir çocuğun bir kardeşi dünyaya terler. Bu yüzden, babalarının bü geliyor. Bu zamana kada her bar tün özelliklerini kazanmağa uğra kımda normal olan çocuk değişin şırlar. Çocuğun gerektiği gibi ge yor, huysuzlaşıyor. Geceleri yatalişebilmesi, yaradıhşmı yaşayışm gını ıslatmağa başlıyor. Anne, baisteklerine göre değerlendirebil ba telâşlanıyorîar. Bir hastahktan mesi, Üst benin meydana gelebil süpheleniyorlar. Anneye, çocuğu mesi için babaya benzeme isteği ile beraber seyahate çıkması tavnin gerçekleşmesi lâzımdır. Bu da siye ediliyor. Anne bu tavsiyeye ancak, babanın durumuna, normal göre hareket ediyor. Başka bir davranış şekillerine, otoritesine şehre gidiyor. Çocuğu ile beraber bağlıdır. Çok sevdiği, beğendiği bir otele iniyor. O gece çocuk aybabasını kendisine bir model ola lardan beri ilk defa yatağını ıslatrak seçer. Onun hareketlerini, mıyor. Eve döndükten sonra da jestlerini, sesini, sözlerini benim ayni şekilde hareket ediyor. Anser. tekrar eder. Tersine olarak, nesinin kendisini kardeşinden dagert, kırıcı babası karşısında bek ha çok sevdiğine inamyor Annesilenmiyen tepkiler gösterir. Baba nin yalnız kendisi ile seyahate yı, çocuğa sevdiren şey sözler de çıkmasını sevgi^inin bir delili giğil babanın varlığıdır, davranış bi sayıyor. larıdır Görüldüğü gibi. anne. baba olÇocuklar vardır. Günün birinde mak çok zor bir iştir. Froyd'un bir kabahat yaparlar, suç işlerler, ortaya attığı bir söz vardır: fazla vakalanırlar. Bu hal anneyi. babasevgi yetersiz bağlılık kadar zayı, herkesi şaşırtır. Şaşırtır; çünrarhdır. Aşırılığa kaçan sertlik yu kü bu çocuklar görünürde, iyi amuşaklık kadar tehlikelidir. Anile çevrelerinrle yîtışmişlerdır. neler ve babalar çocuklarının yaVakıtlen, halleri yerinde ailelenında daima ölçülü bir şekilde rin çocuklar.dır. Bu çocuklann hareket. etmelidır Yersiz sertlik yaptıkları işleri değerlendirebilve yumuşaklık eöstermekten kamek, işledikleri sııçları anhyabilçmmahdırlar Birbirleriyle anlaşmek için onlann anneleri, babalamahdırlar. Çocukların buna çok rı ile kurdukları duygusal münaihtiyaçları vardır. tntibaksızhk sebetleri incelemek gerekmektegBsteren, suç işliye n çocuklann dir. Bu gibi hallerde çocuklar. iç büyük çoğunluğunun. anne. babadünyalarını baskı altında bulunlar ara«ındaki anlaşmazhklarla âduran. saran bazı rluvguların zohengini kavbeden. dağılan aile yuruyla hareket ederler Babalanna valarından geldiği Avrupada ve veya annelerine karşı riüşmanlık Amerikada yapılan çeşitli araştırduyduklarmdan suç yaparlar. Anmalar ve istatistiklerden anlaşılnelerini, oabalarını fazla üzecek mıştır Hattâ. bazı hastalıklann, işler yaparlar. bu arada. veremin, bu tip çocukSertliği. titizliği ıle tamnmış bir larda daha fazla eörüldügü meyhâkicnin oğlu günün birinde hır dana çıkmıştır sızlık yapıyor. Yakalanıyor Mahkemeye veriliyor Herkes hayret ediyor Hâkim olan bir babanın oğlunun hırsızhk vapmasının sebebini kimss anlıyannyor Nihayet çocuğu bir psikanaliz kliniçine götürüyorler. Burada çocuk esaslı bir incelemeye tâbi tutuluyor Çocuğun, sırf, kendisine kar(Bas tarafı 1 inci sahifede) şı çok sert davranan babasını en çok hassasiyet gösterrtigi bir nok sokağa atmışlar ve Millî tnkılâp tadan vurmak için boyle bir iş aleyhinde konuşma yapmışlardır. Yakalanan inkılâp aleyhtarlan yaptığı. hırsızlık suçunu işlediği sorgularını mütaakıp tevkif edilanlaşılıyor mislerdir. Diğer taraftan AydmoğErgenlerde görülen ve anormal, lu mahallesinden Osman Keri admasosval denen davranışların çosu daki bir şahıs da jandarma teşkilâile anneye. babaya karşı duyulan tı aleyhinde konuştuğundan hakve uzun ?aman frenlenen. gizli ka kınria takibata geçilmiştir. lan düşmanhk duygusu arasmda münasebet olduğu söylenmektedir. Dığer taraftan ailede annenin de yeri, önemi çok büyüktür Çocuk ailede babasmdan makul bir Aydm, 1 (Telefonla) îlimiz otorite, ann?sınden de verinde bir Yenipazar kazasmda belediveye sevg, hekler Kendisine. heklediği ait binanın duvarına inkılâp aleyyakınlığı ilçivi göstermiven anne hinde yazılmış vazılar görülmüşsinden soğıır. nefret eder. tür. Amerika'da vapılan ınceleneler Bunlarm altında da Bunu vaanne taraf:nda n gösterilen kayıt ?an yoktur» ibaresi bulunmaktasızlıkların. ilgisizliklerin mevdana dır. getirdiklpri acı sonuçlan ortaya Nevzat Yiğiter ve Şakir Avcı aatırışlardır. Asthm krizi. ishal ve dındaki sâbık Demokrat Part'lii t h l b.ı sonuçladdan bir ka ler yazı benzerliği oldujundan Cidır. Annenia soğuk davranışlarınezaret altma ahnmışlardır. Vatan Cephesi dâvasına dün de devam edildi (Baş laratı l ını'i i.«hıteıie) ri isgâl eden ş;ıhıslarm iktidarı bırakmamak için ne derece küçük oyunlara giriştikleri bütün çıplaklığı ile b i r kere d a h a ortaya çıkmıştır. Dünkü oturumda önce Başsavcı Egesel söz alarak Menderes, tlcri, Ataman. Hüsman, Benderlioğlu, Birand, Aygün ve Akın'ın eski t u . tum ve hareketleri i l e şimdiki ko nuşmaları arasındak» tezatları be lirtmiştir. tlk tanık. eski Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel S e k r e t e . ri ve thtilâl Hükümetinin ilk Ticaret Bakanı Cihat îren, kendi. sine D.P ye girmesi için yapılan baskıları anlatmış ve bu yüzden vazifesinden istifaya mecbur kaldıftını bildirmiştir. Tamnmış fabrikatör, çiftçi ve tâcir Şadi Eliyeşil, kredilerin dondurulması dolayısiyle D.P. ye girmedigi takdirde fabrikasını ka patmak zorunda kalacağmı a n l a . dığı için düsük Başbakan Adnan Menderes'in talebini yerine getir digini, fakat C.H.P. den de ayrılmadığını söylemiş v e : « D.P ye geçer geçmez Adnan Menderes benden D.P. ye 500 bin Hra yardımda bulunmamı istedi. Bu parayı bankadan çektim. F a . kat ihtilâl olunca para bende kal dı» demiştir. Adnan Menderes ise tanıSm doğ ru söylemedigini, 1946 dan beri Eliyeşü'in D.P ye sempati besledi ğini ve partiye girmek istediğini öğrendiğini, bunun üzerine kendisini yemeğe dâvet ederek bu tek lifî yaptıgını ileri sürmüştür. Devlet Operasının ünlü karı.koca sanatkârlan Ferhan Onat ile Doğan Onat da V.C komedisine sanatkârların nasıl karıştırıldıkla rını anlatmışlardır Tenor Doğan Onat. daha önce ayhklarından se bepsiz olarak yüzer lira indirim yapıldığmı, D.P. ye girmeleri irin yapılan teklifi çekindikîeri i . çin kabul etmek zorunda kaldık l a n n ı ve karısın\n giriş beyannamesini de kendisine imzalattıkla. rını belirtmiştir Soprano Ferhan Onat ise şunlan söylemiştir: « Ben D.P. ye sahsen girmiş değilim. Her hangi bir giriş beyannamesinde imzam yoktur. D.P. li olduğumu kocamdan ö ğ r e n d t n . Aradan 3.4 ay geçtikten sonra, sanki V.C. ne yeni girmişiz gibi radyoda isimlerimiz okundu. Bu sebepten basında aleyhmize ağır yazılar çıktı. Bunun üzerine Burhan Belge bizi evine dâvet e d e . rek elimize yazıh bir metin verdi. Bu metinde aleyhimizde çıkan yazılara karşılıklı konuşma s e k . linde cevaplar vardı. Biz de o akşam evde bu komı^manm prova sını yaptık. ertesi gün de radyoda okııduk.» Kırşehir'i n C.K.M P li Belediye Başkanı Vehhi Demir de V.C. ne hâdiseli geçişinı şöyle anlatmıştır: « Menderes Kırşehir' e geldi. ginde beraberinde bulunan şahıslardan Fuat Adalı. B u r h a n U l u . tan ve Atıf Topaloğlu beni C. K. M.P den istifa edip D.P. ye geçmem için zorladılar. Şehrin ihtiya cı olan paranın ancak bu takdir de verilebileceğini, bunu kabul etmezsem vatan hai'ni olarak ilân edilecegimi. Menderesin cebinde 60 milyonluk bir çek bulunduğunu. bu çekin benim dilimin a l t ı n . da oldugunu söylüyorlardı. Ben önce uzun uzun direttim ve razı olmadım Menderes de benim par tivp girmemle bizzat ilgileniyordu. O gece verilep ziyafette Men deres Fuat Adalıya beni gösterip (yaptınız mı?) diye sordu. Adalı da benim ertesi eüne kadar m ü h . let istediğimi bildirerek (hayır efendim. sabaha bıraktıki diye ce vap verdi. Sonra ben. israrlara dayanamıyarak şihafen razı oldugumu söyledim, fakat girmedim. Partimden de istifa etmiş deŞi. lim. Buna rağmen radyoda üç defa benim V. C. ne girdigimi ilân ettiler.» Daha sonra dinlenen tanıklar a rasında b u l u n a n Karamanlı C. H. P. ocak Başkanı Hüseyin Yakarşimşek. hic haberi olmadığı halde 120 arkadaşı ile bMikte V.C. ne geçtiğinin radyoda o k u n . duğunu bildirmiştir. Okuması olmadığı i ç i n yemini Başkan Başol'un metni okuması üzerine zorla tekrarlıyabilen Yakarsimşek'in çok agdal. bir ifade i l e Merderese çektigi telerafm Divan tarafmdan ckutturulması. salonda gülüşma. lere yol açmıştır. Bugün devam edilecek olan duru«mada Cüneyf Gökçer ve E r . t n î r u l tlsin de dahil olmak tizere 20 t a n ı î m daha dinlenilmesine ka rar verilmiştir. Mücahit BEŞER At^türk'ün ve uürsel'in resimlerini yırttılar Aydında Beiediye binasının duvarlarma yazılan yazılar Adli ve idari tahkıkat devam etreket Memuru S a b ı h a t t i n Ukray, ket eden Ulaştırma Bakanı Orposta treninin Şeftıeni R»if Çar han Mersinli d ü n aabah erken sa mektedir. Askeri birliklerin kaıa mahallidağ, Gardöfreni M. Ali Kapıkaya, atlerde şehrimize gelmiştir. Kaza mahallinde tetkikler yapan ne süratle yetiserek demiryolu emakinisti Kadir Erçetin ve banliyö treninin makinisti Şaban Do { Mersinli, Süreyj'a Paşa Sanatoryu kiplerine büyük ölçüde yardımda mu ve Haydarpaşa Nümune Hasta bulunmaları sükranla karşılanmıs(Baş tarafı 1 inci .sahifede) leri alır. ğandır. Angarya yasaktır. yaralılarla gö tır.» Tasarıya ilavesi düşünülen (baş Gerek Bilirkişiler ve gerekse | hanesine giderek Ankaradaki teesıür Memleket ihtiyaçlarının zorun langıç)ta son kabul edilecek şe. Kartal Savcılığı, kazanm birinci | rüşmüş ve kendilerine sifalar dileAnkara, 1 (CumhuriyetTeleks) kılden sonra yeniden kaleme alı lu kıldığı alanlarda vatandaşderecedeki sorumlusunun, Kartal miştir. Öte yandan tstanbul Radyosu îstanbuldaki fecî tren kazası şeh nacaktır. Bunun müzakeresi sıra. lık ödevı niteliği alan bede n ve. îstasyonu Hareket Memuru olduğu noktasında ittifak etmişlerdir. evvelki gün vukua gelen kaza se rımizde büyük bir üzüntü yarat sında. birçok teklifler ileri sürül ya fikir çalışmalarının şekil ve Ata şartları, demokratik esaslara uyDemiryolları talimatnamesine bebiyle yaj'inlarmda değişiklik yap mıştır. Bu arada Ankara Radyosu müştü Bunların arasında. göre. bir Hareket Memuru. yol | mış ve faciada vefat edenlerin ruh aldığı bir kararla. bugünkü prog türk'ün gençliğe hitabesi, bazı ha gun olarak kanunla düzenlenir.. verdiği trenin kendisininkinden larına hürmetle dün sadece haber ramında büyük bir değişiklik. vap masi şiirler de bulunmakta idi. Bu maddenin ilk şeklinde an. faaliyette bulun mış ve müzik yaymlarını klâsik sonraki istasyona ulaştığma dair ! ler saatlerinde Kişinin hak ve ödevlerine ayrı. garya yasaktır hükmünün yerinde Batı müziei ile söz yayınlarına j lan bölümde basınla ilgili hüküm (kimse zorla çahştırılamaz) kaydı ya istasyonlararası dahilî telefon muştur. Ulaştırma Bakanlığının hasretmiştir. veya telgrafla bilgi almadan, ikin! ler de bu seferki müzakerede muh bulunmakta idi. yayınladığı son bildiri ci katara yol vermemesi icap etMilletvekillerinin ödenek ve yol i temelen tadile uğrayacaklar araAnkara. 1 (a.a.) Ulaştırma Bamektedir Halbuki Kartal îstasyoı «mdadır. Basına ispat hakkı tam. luklarını tâyın ede n ve ikinci mü kanhğından bildirilmiştir : Hareket Memuru saat 17.45 de 17 ! yan hüküm biraz daha genişletil zakeresi sırasında tâdiline gayret «30.4.1961 pazar günü saat 18.10 sayılı posta trenine yol vermiş, meye çalışılacak ve tekzib müesse edileceği anlaşılan 82 inci madde kendisinden sonraki istasyon olan j raddelerinde 2141 No. lu banliyö sesinin radyo, televizyon ve haber şudur: arasında Maltepeye ulaştığı kanısma var treni, Kartal Maltepe • Madde 82 Türkiye Büyük I ajanslarına teşmili için maddede Cevizli durağına 1 kilometre me(Bas taratı 1 inci v»hıfe<ie) saıih hükümler konulmasına gay Millet Meclisi üyelerinin ödenekmıs, sormak lüzumunu bile hissetsafede ve Haydarpaşaya gitmekte Ofi'i itfaiyeleri söndürme ameliyemeden saat 18.10 da 2141 sayılı ve leri kanunla düzenlenir Ödeneğin ret edılecektir Saban Doğanın idaresindeki ban olan Kurtalan yolcu trenine, bir sine başlamışlardır. tutarı birinci derecedeki îkinci müzakerede üzerinde tar aylık ârızanın giderilmesı için durmakliyö treninin hareketine müsaade Hararet bir ara o derece artmış tışılacak maddelerden biri de top devlet memurunun aylığını, yol. ta iken. arkadan çarpmak suretiyetmiştir. Bu durum karşısında satır ki. itfaiyecil* ve diğer söndür lantı hak ve hürriyeti, toplantı ve luk da ödeneği aşamaz.• le vukua gelen kazada ölenlerin nıklar arasmda birinci derecerieki me ve kurtarma ekipleri yangına gösteri yürüyüşleri hakkındaki D.P. iktidarı zamanında siyasi miktarı maalesef 15 i bulmuştur. sorumluluk, verilen bilgiye göre 28 yaralı da hastahanede tedavi al 400.500 metreden daha fazla sokıı maddedir Bu maddenin son şek partilerin en çok tartıştıkları Mec Hareket Memuru Saban Ukray tmdadır. lamamışlardır. li şöyledir: lis soruşturması ve gensoru müdır. Söndürme ameliyesine başta Vahükümler. • Madde 28 Herkes önceden j esseseleri hakkındaki Kaza neticesınde banliyö trenintkinci derecede sorumlu olan ise den iki vagon fazla miktarda, bir li Hüsnü Başar olmak üzere, Em. izin almaksızın silâhsız ve saldı. den Meclis soruşturması sağlayan 17 sayılı katarm Şeftreni Pıaif Sar kaç vagon da hafif hasara uğramış niyet Müdürü Nedim Sinan, Jan rısız toplanına v e gösteri yürüyü 90 ıncı madde de şudur: daS olarak gösterilmektedir. Lo tır. Yolda bir hasar olmamıştır. darma Kumandanı Albay Fethi şü yapma hakkına sahiptir. «Madde 90 Başbakan ve Bakan komotifin ânî olarak ârıza yapma | Deniz tarafındaki yol kapanmamış Ba?aran ve halk da katılmışlar. Bu hak. ancak kamu düzenini lar hakkında yapılacak soruşturdır. Bu arada Emnivet Müdürü korumak için kanunla sınırlanabi ma istemleri, Türkiye Büyük Mil sı karşısında yine talimatnameye tır. Kapanan yol da bu sabahın alevlere fazla sokuldu*u irin ava lir. Kanun, toplantının veya gös let Meclisinin birleşik toplantısıngöre tek hatlarda ârızanın bulun erken saatinde açılmıştır. dugu yerin gerek nn ve gerekse Ulaştırma Bakanı Orhan Mersin ğından vanmış. ayrıca dört itfa teri Yürüyüşünün yapılmasını ve da görüşülür ve karara baglanır.» arka tarafmda, 500 oıetre öteden li, beraberinde Devlet Demiryolla iy e eri de muhtşlif yaralar almış. yönetimini güçleştirici, maksadını Millî Savunma ve Başkomutan işaret fişekleri konulması. avrıca rı Umum Müdürü ve yetkili ele tır. engelleyicı ve etkisini azaltıcı ka lık ve Genel Kurmay Başkanlığını gelecek trenlere haber verebilmek manlarla birlikte kazanın Kocaeli Bölge'i ve 15 inci Kolor yıtlar koyamaz.» vuku Başbakanlığa bağlayan 110 uncu maksadiyle de gece ise fener. gün bulduğu yere sabah saat 5.15 te ge du Kumandanı Tümgeneral Ziva uzun tartışmalardan Basınla ilgili 22 maddede bası madde de düz ise kırmızı bayraklı personel ' lerek tetkiklerini yapmış, ilgililer Komut da olay mahalline gelerek nın sansür edilemiyeceğine, ve sonra şu şekli almıştı: : koymak icap etmektedir. birliklerin sbnriürme ve hür olduğuna dair sarahat yer al j den izahat almış ve gerekli tali asker «Madde U0 Başkomutanlık, Kazanın vukubulduğu yer çift matı vermistir. Bu cümleden ola kurtarma ameliyesinp yardımları maktadır Yalnız toplatılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisinin nı saglamıştır. Dört bölük kadar dair bir hükmün yer alması itiraz mânevi hat olduğu için Seftrenin katarın rak : varlığından ayrılmaz ve Kazadan zarar görenlere ve aile asker vinç ve G.M.C lerle henüz lara sebep olmuşsa da bunun da Cumhurbaşkanı tarafından temsil birkaç yüz metre arkasına persogereken alevlerin sirayet etmediği tomruk ikinci müzakerede istenilen şekle olunur. nel çıkarmaması ve ayrıca, 400 lerine en kısa zamanda kararlaştırıl yıgınlarını gerilere taşımışlardır. sokulmas: ihtimâl dahilindedir. metre ötede bulunan Cevizli ts yardımın yapılması Silâhlı Kuvvetlerin komutajı, Geç saatlere kadar devnm pden tasyonuna haber vermemesi, ikin mıştır. Kamulaştırma hakkındaki mad barışta Genel Kurmay Başkamna, yangın bir ara hemen 10 metre dp sert tartışmalara vesile teşkil savaşta. Bakanlar Kurulunun tek ci derecede suçlu olmasına sebep ileride bulunan demiryolu travers etmiş ve şu şekli almıştı: teşkil etmiştir. lifi üzerine, Cumhurbaşkanınc» lerine de sirayet etmisse de bilâYine ilgililerin beyanlarına ve «Madde 38 Devlet ve kamu atanacak kimseye verilir. har e söndürülmüştür. soruşturmanın şu andaki seyrine tüzel kişileri. kamu yararına ge. Genel Kurmay Başkanlığı B»» Yangın münasebetivle tren se rektirdiğı hallerde. gerçek karşı j bakanhğa bağlıdır. Görev ve yet göre banlivö treninin makinisti oferleri durdurulmuştur Bu suret lıklarını peşin ödemek şartı ile, kileri kanunla gösterilir.» lan Saban Doijanın sörüş zaviyesine göre hat üzerinde duran tre(Baş taratı 1 inci sahilede) le son 24 saatten beri Hayvdarpa özel mülkiyette bulunan taşınmaz Bu maddenin müzakeresi sıra. îzmit tren hattı üçü*cü defa malların, kanunda gösterilen esas sında ekserisi emekli ni görcnesi icap etmektedir Maki tingde Doğudakı geçit reosmini tak şa «ubaylarolarak trafije kapatılmıstır. İz ve usullere göre, tamamını veya I dan olan temsilciler Genel Kur nistin. önüne bakmıyarak başka bih etmiştir. işle meşgııl olması ve Cevizliye Pragda havanın bır hayli soğuk ] mit tstasyonunda Toros Ekspresi, bir kısmını kamulaştırmaya veya may Başkanlığının Millî Savunyaklaştığı sırada ftrıza yapan ka olmasına rağmen askeri birlikler Ankara Motorl u Treni ve Adapa. bunlar üzerinde idari irtifaklar ma Bakanlığına bağlanmasını i ı . tarı görmesi sonucunda fren yap ve işçı teşekküllerinin geçıt resnıi zarı Postası yolun açılmasını bek kurmaya yetkilidir. temişlerdi. M. B. K. nin kanaati tahminen yarım milyon msan ta lemektedirler. tığı anlaşılmaktadır Çiftçinin, topraklandırılması, or de böyledir. Y?.nE;ının geniştemesi karşısın manların devletleştirilmesi. yeni 17 sayılı katarın makinisti Ka rafından seyredilmış, Küba Başbaözel kuruluşlar (muhtariyet) Sakarya orman yetiştirilmesi ve iskân pro ve üniversitelerin dir Erçetin ise. hava freninde vu kanı Castro'nun elde taşınan bü da Göloük, îstanbul ve çalışmalarım yük bir portresı bilhassa alkış top itfaiyeleri de imdada çağırılmış jelerinin eerçekleştirilmesi amaç v profesörlerin siyasi durumlarıkubulan ârızayı gidermek maksae lamıştır. bulunmaktadır. ttfaiyeler tutuş. lan ile kamulaştırılan toprak be. nı tâyin eden 120 nci madde ise diyle çahşmakta oldugu ve kısa Yunanistanda, Selâr.ikte 100 ka muş bulunan tomrukların yanması zamanda tamir edeceğine kanaat drllerinin ödeme sekli kanunla şudur: Bu maddedeki hükümler. setirdigi anlaşılmaktadır. Fakat dar solcu, komünist aleyhtarı işçi na imkân vermek'e. ancak sirayet gösterilir. Kanun taksitle ndeme den biri, Profesörlerin siyasi parlerin bir mitingini dağıtm;ıya ça etmemiş bulunan yıSınlan kurtar buna rağmen, yollara yine de işayi gözettigi hallerde ödeme süresi tilere girmelerini ve kademelerin. ret fişeği konulmas; icap etmekte lışmış, itişme ve kakışmftar ara maya çalışmaktadırlar. Denizden beş yılı aşamaz. Bu takdirde, de de bilfiil görev almalannı sağ sında bir çok kişi yaralanmıştır. ve karada devamh olarak su sıdir. n taksitler eşit olarak ödenir ve lamaktadır. Müzakeresi sırasınd», Küba'da yapılan geçit resmi tam kılmaktadır kanunla gösterilen faiz haddine büyük bir temsilci kitleıi, kl bun ö l ü ve yaralıların kat'î listesı bir gövde gösterisi şeklinde olmuşidi. Feci tren kazasında vefat eden tur. Kübayı istilâya teşebbüs sıYangın, şehrin büyük bir tehli. bağlanır Kamulaştınlan toprak. lar daha ziyade müstakiller girmesini vatandaşlarımızın isimleri dün bel rasında esir edilen 1000 kişi de me ke geçirmesine sebep olmuştur. tan. o toprağı doğrudan doğruya Profesörlerin partilere li olmuştur. Ne var ki, evvelki rasimin yapıldıgı meydana getiri Tomrukların bulundugu yangının işleten çiftçinin hakkâniyetli öl fakat asla kademelerinde görev gün facia kıırbanı miktarı olarak lerek, yapılan geçit resmi kendile sahası ile Klor Fabrikası arasın çüler içerisinde gpçinebilmesi i. almamalarını istemişlerdi. verilen 16 rakamma mukabil, mu rine seyrettirilmiştir. Burada Küba da 200 metrelik bir mesafe bu. çin zaruri olan ve kanunla göste j «Madde 120 Ünlversiteler, an habirlerımiz dün ancak 14 ölü tes Ekonomi Bakanı Ernesyo Guavala lunmaktadır. Eğer alevler Klor rilen ki'mmın ve küçük çiftçinin cak devlet eliyle ve kanunla kubedeli rulur. Üniversiteler, billmıel bit edebilmişlerdir Ulaştırma Ba yaptığı konuşmada, yeni Küba ik Fabrikasına sirayet etmiş olsaydı kamulaştırılan toprağının v« kanlığının verdiği resml rakam ise tisadî plânını açıklamıştır. 1962 de İzmit Kâğıt Fabrikasmın da teh herhalde peşi n ödenir.» idari özelliğe sahip kamu tüzel 15 tir. Cesetleri Süreyyapaşa Sa tatbik mevkiine konacak olan bu like altına girmiş bulunacağı ilgitarafm. Devletleştirme hakkındaki 39 un kişileridir. Ve kendileri natoryomu ve Haydarpaşa Nümu plânın özelliği istihsaün tamamen lilerce ifade olunmaktadır. cu madde ise 38 inci maddenin dan seçilen yetkili öğretim üyele ne Hastaahnesinde bulunanların devlet tarafından kontrol edileceYangın sahasından geçmekte o. bir fıkrası iken hölünerek şu şek rinden kurulu organlar eliyle yö ğini açıklamış olmasındadır. Baisimleri şunlardır. netilir ve denetilir. Bu organlar la n jandarma ve demiryolları te li almıştır: kan konuşmasında bilhassa orta Süreyyap^şa Sanatoryomunda: «Madde 39 Kamu hizmeti ni. ve öğretim üyeleri ve yardımcılalefon hatları da yanmıştır. Bir ara tabakaya çatmıştır. 1) Kadriye Sendil teşebbüsle rı, üniversite dışındaki makamlar telefon hatları ile telıjini taşıyan özel Moskovada 1 Mayıs, büyüK bir şehirlerarası olsun, 21 Ali Poyraz şehrin elektrik kablolan da teh ri n kamu yararına uygun çalışma. ca, her ne suretle olurıa geçit resmi ile kutlanmıştır. Geçit 3) Sadık P o y r a ı sı kanunlarla düzenlenir. Bu ka görevlerinden uzaklaştırılam»zlar. resminden sonra konuşan Sovyet like geçirmişse de itfaiye sirayeti 4) Ayşe Poyraz nunlar uyarınca kamu yararına Üniversite öğretim üyeleri ve Savunma Bakanı Msı!inov;ki, once güçlükle önleyebilmiştir. 5) Muhsin Can uygun çahşmayan özel teşebbüs. yardımcıları serbestçe araştırma barışın lüzumundan bahsetmiş, non Yapılan ilk sorusturmalara gör»> ler, 6) Kâmil Karaagaç gerçek karşılığı kanunda ve yayında bulunabilirler. ra Sovyetlerin herhangı bir teca yangın saat 15 de îzmitten Haydar7) Fethi Pazarcı gösterilen şekilde ödenmek sureÜniversitelerin kuruluş v« işle vüze karşı kara, deniz ve hava or paşa istikametine gitmekte olan 8) Muhsin Demirci dularını görülmemiş silâhlarla teç Kurtalan Haydarpaşa posta treni tiyle devletleştirilebilir. Kanunun yışlen, organları v< bunlan n •«9) Mehmet Gençsoy hiz ettiklerini söyleyerek övünmüş, nin lokomotifinden çıkan kıvılcım taksitle ödemeyi caiz gördüğü hal çimleri görev ve yetküeri, öğretim 10) Hayrettin Çağlar daha sonra Amerikaya Küba ya el lar yüzünden meydana gelmiştir. lerde. ödeme suresi beş yılı aşa ve araştırma görevlerinin üniverHastahaHaydarpaşa Nümune maz. Ve taksitler eşit olarak öde site organlarınca denetlenmeıi ve sürmemesini ihtar etmiştir Zira tren hattı, tomrukların yığılı nir. Bu taksitler, kanunla gösteri bu esaslara göre kanunla düzen. nesinde: olarak bulunduğu sahanın 10 15 11) Mehmet Ali Ciğerci lenir. metre kadar yakınından geçmekte len faiz haddine bağlanır.» 12) Metin Özdemir Siyasi partilere üye olmıyacağı, dir. Sahilden süratle esen rüzgâr Çahşma ve ilgili hükümlerden 13) Müfit Ergün yangının büyümesine sebep olmu<; çalışma hakkı ve ödevi ise şudur: Üniversite öğretim üyelerl ve yar 14) Canip Güneşoğlu. tur. Madde 42 Çalışma herkesin dımcıları hakkında uygulanmız.» Bu suretle 14 kişinin vefat ettiTasarıda, hâkimlerin teminat al Öte yandan yangının yine ayııı hakkı ve ödevidir. ğı kazada ayrıca 32 vatandas muhhükümlerle Devlet çalışanların insanca ya tına ahnması kesin sahaya dökülen ve sönmemiş oldutelif yerlerinden ağır surette ya, sağlanmış ve Millî Birlik Komiteğu sanılan kömür curuflarından şaması ve çalışma hayatının karalanmış olup, şu hastahanelerde' meydana gelmesi ihtimali üzerinde rarlılık içinde gelişmesi için, sos. si üyelerinin kaydı hayat şartı İle tedavi altına alınm.şlardır: yal. iktisadi ve mâli tedbirlerle Cumhuriyet Senatosuna üye olma de durulmaktadır. Süreyyapaşa Sanatoryomunda: çalışmayı larına dair bir hüküm yer almış. İzmit Kâğıt Fabrikaları Genel çahşanları korur ve 1) Celâl Varol. 2) Nuriye Topçu, tır. Müdürü Yüksek Mühendis Yasar destekler, işsizliği önleyici tedbir 3) Osman Topçu ve 1 yaşındaki Başkaya. yangının lokomotiften ı;ıçocuklan Asımı n tedavisi yapılkan kıvılcımlar yüîünden meydamıştır. na geldiği kanaatinde olduğunu Haydarpaşa Nümune Hastahanebildirmiştir. Buna rağmen Savcılık sinde: Belgrad, 1 (Telefonla) Bu gece gerekli soruşturmaya önemle de1) Mustafa Güneyler, 2) Bahri yapılan toplantıda kur'a neticesi vam etmektedir. Sevgiler, 3) Sami Fmdıkoğlu, 4) müsabakalar tesbit edilmistir. Mü(Baş tarafı 1 inci sabifede) Bu arada Îstanbul örfi İdare Ramazan Kaya. 5) Osman Topçu, sabakalar 17.30 da başlıyacaktır. Kumandanlığmın, 15 nci Kolordu rah o'.arak Devlet Hastahanesine 6) Mehmet Ali Ata, 7) Soahip Ya Dört günlük program şu şekildekaldınlmıştır. Yaralılardan birisi Kumandamna mesajını bir heükopşin, 8) Ohannes (soyadı tespit edi dir : de hastahanede ölmüştür. Yine ter şehrimize getirmiştir. Helikoplenıemiştir». 9) Mehmet Çopan,! 2/Mayıs Sah: tsrael Çekosloayni saatlerde Gaziantep 14137 plâterle ayrıca iki mütehassıs subay 10) Ruhi Birkan. U ) Fazıl Tüylü.l vakya, Türkiye Bulgaristan da gelmiş ve yangın ile ilgilenmiş kalı kamyon Tabakhane civarın12) Halit Düzgün. 13) S a l â h a t t i n ' 3/Mayıs Çarşamba: Bulgaristan dan geçerken 4 yaşlarında Türkân lerdir. Iş;k, 14) Hüssam Babalar, 15) Nâ Fransa, Romanya Israel Kaplan adında bir kız çocuğunu Yangının bir sabotaj sonucu mey fecî şekilde ezerek öldürmüştür. zım Pergerderoğlu, 16) Huriye 4/Mayıs Perşembe: Bulgaristan dana gelip gelmediği konusu üzeÖzgen. 17) Melek Ben. 18) Dursun Çekoslovakya, Türkiye Romanya, Soförler yakalanarak tahkikata rinde askeri, idari ve adli makam ba=lanmıştır. Coşar. 19) Mehmet Tezcan, 20)' Fransa Israel lar önemle durmaktadırlar. Ancak, Bnrsada bir otohüs yokns aşağı Turhan Onat, 21) Kirkor Tezcan, 5/Mayıs Cuma : Türkiye • Fransa, yapılan ilk «oruşturmada, sabotaj 22) Timuçin Atamar, 23) Perihan Çekoslovakya Romanya yuvarlandı olduğunu gösteren henüz hiçbir eBirdoğan. 241 Behiye Gündüz, 25) Bursa. 1 (Telefonla) Bugün 6/Mayıs Cumartesi : Türkiye mareye raslanamamıştır. SOLDAN SAĞA: Behzat Babalar, 26) Nevzat Maviş. • îsrael, Bulgaristan Romanya, Çeşehrimizde üç kişinin ölümü, üç 1 Osmanlı saltanatı devrinde Geçen yıl da yi»e ayni yerde. şeCerrahpaşa Hastahanesinde: koslovakya Fransa. kişinin de ağır surette yaralanma padişahlar için kurulan lüks çadır, hirden geçen trenlerin lokomotifinSadullah Istıranca. sı ile biten bir trafik kazası ol Istiklâl marşı şairi. 2 Uzunluk den sıçrayan kıvılcımlar yüzünden Kaza sırasmda ölenler arasmda {eski terim). şehit edilmiş bir peymuştur. ufak çapta bir yangın olmuştu. Bu Poyraz ailesi de bulunmaktadır. Saat 9.45 de Cumhuriyet Alanın gamber. 3 Benzer veya hayat arolayı mütaakıp ilgililer önceleri kadaşı, düz ve geniş alan, yabancı. Kadıköy, Yeldeğirmeni Kaptan Hatomrukların bulunduğu aahayı bir dan Santral Deresi istikametine 4 Kış sebzelerinden. 5 Yünlk san Paşa îlkokulunda çalışan aile, hareket ede n 43 sefer sayılı oto meskeni, tören günlerinde kurulanlar duvarla çevreliyerek kıvılcımlarsenelerden beri ilk defa Pendikte dan önlemeyi düşünmüşlerse de, büsün, Yeniyoldaki trafik lâmba (çoğul). 6 Deniz nakliye vasıtası ta oturan kızlan ve damatlarını ziya j nedense bu tedbirleri almamışlar ları civarında birden frenleri pat mir yeri, herhangi bir ödevi icra. 7 rete gitmişlerdi. Ayşe, Ali ve 9 lamıştır. Otobüs süratle yokuştan Meselâ bizim Burgaz ve Kınalı gibi dır. yaşındaki oğulları Sadık Poyraz aşağı zikzaklar yaparak yol alır bir yer. Fransada bir şehir. 8 Kâğıt Fabrikası Genel Müdürlü ken, yukarı doğru çıkmakta olan Anadolu'daki eski Türk Imparatorfacianın kurbanları arasındadır. j Ordulararası Güreş Şampiyonası ğünün geçen yılki yanglndan son arkasmda romorg bağlı bir trak luklanndan hirine merkezlik etmi? Bu arada Süreyya Paşa Sanatoryomunda bulunan Kadriye Sendil, dün akşam yapılan müsabakalarla ra gerekli tedbiri almamış bulun töre çarpm'Ş, bundan sonra karşı olan şehir. çok hoş ve güzel. 9 Muhsin Can, Muhsin Demirci ve sona ermiş ve îran, takım halinde majı bu yangınla idareye 2 milyo sına çıkan bir at arabasını da par «Uzakta bulunan bekle» mânasma iki keüme. tevlidetmişHayrettin Ceğlorın cesetleri ailele şampiyon olmuştur. Teknik neti na yakın bir zararı çalamış, biraz sonra 187 plâkalı TUKARIDAN ASAClYA: tir. celer şu şekildedir : ri tarafından alınmıştır. arabayı kenarından yalıyarak geçt «Asrt misafirhane hücrcsi» Adlî makamlar bu konu üzerinde miş, bu arada iki telefon direği52 kilo : 1 Mohamet Osman Ulaştırma Bakanı geldi karşılığı jki kelime. 2 GüreşçilerFeci kaza evvelki gün Ankarada (B.A.C.), 2 Mehmet Esenceli de durmaktadırlar. ni de biçtikten sonra Demirtaş ci den birinin yenildiğini bildiren hare. Saat 18 sıralarında yangın, itfai varında bir ağaç kümesine çarpa ket. çok kısa boylu. ?, Bir renk. duyulur duyulmaz îstanbula hare (Türkiye), 3 Pazirai (Iran). yeler tarafından kontrol altına a57 kilo: 1 Bayram Cihani (î«temiz durumdaki değerli baston^. rak durabilmiştir. ran), 2 Yüksel Atlet (Türkiye), lınmış bulunmaktadır. Tutuşmuş mânasına iki kelime. 4 Bir çeşit Kaza esnas;nda traktörde bulu Generalin iki başı. 5 »Serseri gibi bulunan tomruklar tamamen yan3 Ibrahim Abed (B.A.C.). nan Mehmet Güllü ile Osman Adolaşıp duran ve 62 kilo : Mansur Serdari (Iran), dıktan «onra yangının söneceği ilteş derhal can vermişler, Halit Hı ^ ne yapacapını bil 2 Seyit Ahmet Ağralı (Türklye), gililerce İfade edilmektedlr. mez durumda rılın Bu kor.uda bilgisine müracaat dır da bilâhare hastahanede öl3 Mustafa Namet (B.A.C.). kanatlı ha\^'an» 67 kilo: 1 M. Ali Sanatkâri ettiğimiz İzmit Savcılığmdan yet müştür. mânasına iki ke(îran), 2 Satılmıs Sarıbacak kili bir «ahıs, sabotaj ihtimali üzelime. 6 tskanv (Türkiye), S Nabil Hassan (B.A. rinde katî surette durulmadığım, bilde bir kâgıt. ve yangının doğrudan doğruya C). 7 Bir takı, oev 73 kilo : 1 Mustafa Civelek Kurtalan Haydarpaşa postasının rilince çeşitli raad delor karıştınla(Türkiye), 2 îbrahim Muhammet lokomotifinden sıçrayan kıvılcımAnkara 1 (Cumhuriyet Te (B.A.C.), 3 Gahemi (îran). lardan meydana geldiğini ifade etDünkü hıılmacanın r^r vi^furia geleks) C.H.P. Merkez îdare Ku. 3 hallcclilmis şekli tirilmiş hamur 79 kilo: 1 Mansur Mehdizade mişlerdir. Yangm ancak saat U Bingöl 1 (Hususi) Diyarbakır mfyclan;ı çıkar. 8 Rir Pdat. caka rulu bugün 16.30 da toplanmıştır. (Îran), 2 Camiller (Amerika), sıralarında tamamen söndürülmüş Uzun süren toplantıda teşkilât me 3 Enver Öz (Türkiye). tür. Yangın sahasının bulunduğu iline bağlı Kalp ilçesinin Akçaşır satsrak gezip dolasan kiilh^nbeyi. köyünden Fahri Şeker, Audurrah 9 Vaktiyle mnhall" okuilannda nğ selesi ile umumî durum gözden ge 87 kilo: 1 Kiyami (İran), 2 kısım karşısında İzmit Cezaevi buŞeker ve renciyi yere yatınp tabanlarına defçirilmiştir Ayrıca C.H.P. li Tem ömer Topuz (Türkiye), 3 Ahmet lunmaktadır. İzmit Cezaevi jan man Seker, Abdulbaki şahıs nekle vurmak için kullanıip.n araçsilciler Meclisi üyeleri, gece top. Hamit (B.A.C.). darma ve askeri birlikleıin kordo Reşit Yılmaz adlanndaki lar fçoğun. lanmışlar ve Mecliste ikinci defa Ağır : 1 Zandi (îran), 2 nu altına almmıştır. îstasyonda bu lar, ayni köyden Ali Şeker'in 5 ve görüşülecek olan Anayasa tasan Hasan Şahin (Türkiye), 3 Rusing lunan trenler henüz Haydarpaşaya 10 yaşlanndaki iki çocuğunu boğaZAYİ Meyva Hal Müdürlüğunhareket edememişlerdir. Yolcula rak öldürmüşler ve bir dere içine den verilen Meyva alma d^fterimi sı üzerinde durmuşlardır. Marion (Amerika). kayhettim Hükümsüzdür. Diğer taraftan C.K.M.P Genel Puan tasnifinde îran 44 puan ile rın bir kısmı buldukları vasıtalar saklamışlardır. Cinayetin eski bir Hasan özfcırı; husumetten ileri geldiği anlaşılÎdare Kurulu toplantısını bitirmiş birinci olmuştur. Diğer sıralar söy la îstanbula gelmektedirler. maktadır tir. Kendisi ile görüştüğümüz bir ledir: 2 Türkiye 40 puan, 3 İzmit ve civarından gelen itfaiyeZAYt K/1679 No lu Basın kartıîhbar üzerine kaatiiler yakalanidare kurulu üyeii «Teşkilât ve B. Arap Cumhuriyeti 33 puan, 4 ler vazifelerine halen devam etmı za>i »tîim. Hüküresüzdür. mış vp 'ahVikafa haşlanmıştır. Amerika 27 puan. dahili işleri görüştük» demiştir. mektedirler. Ahdülkadir Yücrlman Anayasanın ikinci müzakeresi başlıyor İzmit kâğıt fabrikasmin tomruk stokları dün yandı Doğu bloku 1 Mayısı \ büyük gövde gösteıileriyie kutladı Baskette bu gece Bulgaristan ile karşılaşıyoruz İki Irafik kazasında 9 ölü var BU L M A CA 1 2 3 4 5 6 7 8 Güreşlerde iran ordu takımı şampiyon oldıı CMP ve CKMP İdare Kurulu toplantıları 5 ve 10 yaşlanndaki iki kardeşi, babalarının düşmanları boğdular
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle