16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Resımii Romam 48 BANKEKİN MİLÎONLAB1 CUMHUKİT» • • • • • • • • • • • • • • • • •llf • • • •••••• l l l l l i | M S I I I M M I M M n M t I I M I M M M M M > l l l l l l l l i m i i m » l l l > I I M I M I I I İ M I » • • • • • • • • • • • • • • • • l• • • • Çizen: YVES SATOL Çcriruu Mashar KUNT • ••••••••••••••••••••••••MlMllillllIllllllllllIIlll SAKKCİFTlİfil YA2AN: SİHAL KARAMAÜRAU 44 rln« T» iak«ool«l»ri duvarın dibır.« davadi Ortadı d»n«t elveri;li blr alan açılmıştı Sonra genç kı zı, •llerinden yakalıvtrak a>aga kaldırdı Yine yflzü lolmuştu Neft» nefeıevdı Onu goğsune bastırırker titrivordu Yanağını onun varmğına davadi Onun nefeslennı ıçer gıbi cığerlerlne çekıvordu \ e 'ozde dsnsedıvordu Sarhoi gıbı sendelhor, olduğu verde sa\ıjoıdu Zeha için b " " e dıyanılmaz ıskence' « Ah, Halll! Halil! Bana nasıl bir bujü vaptın ki baska blr erkeğin bu kadarcık bır vakınlıfei bile mideml bulandınyor? Bır an evve! »ız«ın şu'» Taburenln »nünden geçerken kendi dolu riıki bardağını kenü •h\le onun dudaklarma goturdu Sonuna kadar içiniz Karl 7an der Sonuna kadar Ben kendıme •\eniden dolduracağım Blr borazan daha Konu«jrken vanağını onun vanagına »urtliordu Karl Zander, içkiden fazla ka<iının sokulu?larivle bssı donerpk vhkhi^son vudumuna kadar H ı < ti Bos bardaSı kızın elınrlen kaparak kanapenln ü^tüne fırlattı Ve Zehanm dudaklarma eSıldi (Arkan var) T/VBITA ROMANI Bir an için afalladım. Sonra: «Çocaçuın, ço cnjum nerede? dıve bagirdım Toksa bldü mu"'» Doktor: «Merak etmeyin, dedl, çocnğunuz ııhhattedir. Darulâceze onu blr »utnıne vanıra verdı Neden9 Çocnk benım dejıl mi? Onu terketmek fıkrinde dcğilim. Çok rica ederim, çocugn bana iade edlniz Fakat doktor: «Çocutunu» ılıe bllihara iade edileeektlr, dedl. 81ı çahfacak haldesiniı, fakat ısmis vok, alleniz de ?ok Zaten çalışacak sibi olsa da bnlamaısınıı Çünku hafızanızı kaybet mişsinlı.. Çocngunuıa bakacak balde degllsiniz Aman Tarabbi hlç olmszsa kıı veva erkek mi •na •Oyleyinlı. Çocnk kııdır » Avrupadan «o;.r» A m e n ı ı d ı d» tango moda olacaıc Gelısıgüzel bir tahmı n değıl bu Amerıkanın anketlerı le meşhar «Gallup» muessesesı bir anket lonucunda buru an'amış bulunu>or NewYork lu Gallup uzmaıları • Bu dans fazla cınsi» olduğu için ortadan kalıcmıstı Yıne a\nı sebeple esk kudretnı bulacak • dl yorlar Tango yeniden moda olacakmış Mercan rengl hücreler Loeport (NevvYork) taki dunvanın en modern cezaevınde erkek mahkumlann hucre'erı uçuk vesıl kadınlarınkı mfrcır rengl dir Kalbi uzaktan tedavi Kalb knzlerınden olum kara \okluk liste«.ırın basmda gelı\or O kadar korkulan kanser bıle kalb hastalığınn vaptı* nı vapamıvor în<an kalbi moaern havatın hı "Büyük aşk## yaian değildir Kim ne derse desin «büyuk aşk» vardır. Yaşamaya anlam katan aşk. Modern hayatın, sinirlerl yorduğu iddia ediliyor. Hiç değil «Brigitte Bardot» lan intihara, «Marilyn Monroe» ları kliniklere, adı duyulmıyan nice kadın, erkeği umutsuzluğun kucağma atan şey «büyük aşk» tan umutlanm kesmeleridir.. Bir Fran«ıı yazarının aşk ujtu tır o îçte guvenç doğması gıbi bır n» yaptıgı bu incelemeleri k»>ıt şey Dıkkat edi"iz bu>uk a"=kı dubtldıglmiz \*n ınsann zekasınm pınldadığı j kalam.',\ acağınızı •ıı içir verUoruz nı goreceksmi7 Kımı vakıt dhfi\a • Buyuk askı bulmak hayatın «n bile varır bu tlmi ızahı da açık büvuk problemidir Bu problemi Gunumuzun en buvuk psıkanalıst çozmenın yolları vardır lermden Dr Schw artz «Ask bır îlkin, bovle bir aşka ınancı vı mucızedır, dıvor bir başka \arkan modern etkılere direnmek lıâı gorunuştekı kusurlarına rağgerekır Buvuk askla alav etm»k men, na<:ılsa oilece, tum gerçegı euiun bir çok jazarları, produK Ue tıpkı Tanrıva gorundu'u gıbı *orlen için bir moda uldu Dupeauz eorebılmek keşfetmek kudretını onu ınkâr edıyorlar Modern ro bagi";lar» dıvor Bır baskasının manda şeçıcı bağlardan, yslnız I bırden grçekten <:eı,meiın o yarı cinM aşklardan başkası yok Fıüm ı tılsımlı ajdmhğına erısenler bırdeT daha zekı daha comert daha ler deseniz 8>le Askın, «Büyuk sşk> ın Slmiyen duvgulu ıçlermde dıslarmda olup «çkm sozd bile vok yeni «serlerde bıtenlerle çok daha ılgıh bir msan oluvenrler » Oençlerin dilinde hep blr soz Bujuk re«amların \azarlam «Realist olalım Buyük a?k bir masaldır Yalnız havalseverl*r ina dusunurlerin çofu en i\ı cerleriri iır on» Bır eskiye bağlı Insan b u u k asklarınR borçıudurlar lar • «Schub«rt» Kontes «Esterhazn» Bovl e di\or ar ama acab» böyle \ı o\le«me se\mese^dı olmez bır •varatamazdı "lduğuna ınaiıyorlar mı' Kadm «Rıtmemıs «enfonı» î a m ınandıîını «anmam | •B.ıtmemış senfonı» neden varım b l Bılıyorum «modem» kızlar bır t ^ a ! m l s t l r ' " " mıınız' Çunkı buıuk askın insan havatında fazla , c chubert onu tamamlamısken son • e tutacağından urkuvorlar Ask I sahıfelerni yırtrrmtı vr Sevgılısme buvuk olmamflı kı mesleğe hur1 'u'laı vazıjordu rivete ilişmesm d'ye dusunııvor«Askımız na«.ıl bitmiveckse bu lar senfoii de ovle bıtmek bılmiveMadam «Cuny*» yi düşunüyo cek • Bu\uk aşk blr gençlik ka^nağ^rum «Radyıım» u, kocası lle o büaşk ve anlaşmalan içinde kes d r Vıicuda kuvvet olur fetmemı^ler mi idi'» i «Standhal» «Buiuk asVı duvan «Julıette Dronet» vi düaünuyo kadın her zaman guzeldir» derd1 rum O da «Vıctor Huşo» ya «rle . Hekımler onun ' n o n hucrelerine buvuk bir a>;kla b^Jlaidığı için | canhl k verdıgın<> tazehk getırdi meihur olmadı m ı ' Şne inanıyorlar • Georse Sanc1» ı duşunuyorum Tıp bujuk bır aşk duvan kadıBır a*k kio'ını oidııSu için hatır nm obur kadmlardan daha geç lanmı^nr mu' daha aSır ag ' •va^landığına inanıBuvuk a«k ki^iheı Mlmek de vo*Bovle kad.nlarda guzelhgi îıl, geh^tırır Hânka bir kui\et koruyan, vucuda esneklık kıvrak1 k veren bır kuvvet olujor Askı gerçekten tadan kisl hayatı uzun bulmaz Usanç bilmez Yuzjnde melânkolının çızgılerı behrmez » vazı.ı bur.da F r a n s l z y a z a r i n ] n bıtnor Karar sizm Menro* da «Bflytk aıkı» • trnna klinlfc dflftft .Bflyük ask» B. B M intıhara •ürükledi I Üsküdar sahneye kavuştu îstanbulun popu ler ve kalabalık %akası Üskudar uzun zamandan beri bekledığı \e hasret kaldığı sah ne^ıre ka\uşmustur Istanbul Beledıvesı Şehır Tnatrolarınc bağlı «Üskjdar Tnatrosu» to. renle açılmıs \e sahne^ını Turk klasıklennden ıkı olumsuz adı*eserlernle suslem ş bulunu jor Musahıpzaae Celâl ıı «Selma» ve Abdulhak Hâmıt in «Sab r ve Sebat» adlı pı yeslerı t Koiesterolü azaltıyormuş San Francısco lu Dr «Fav Morg a i . uzun sabırlı araştırmalardan •îonra sj sonuca varmı>;tır «Şarap tehlıkeh olmak şovle dursun, ter"ne, \<,rarhdır Kandakı kolesteverleştırılen kokulu bır kapsul bu ışı gormeye yetivor ^ 4 i f Abdulhak Hamıt m 1875 M hnda vazdığı ikırcl sahne de nemesı sa\ılan bu eserını Se lâmı tzzet Sedes sahne içır hazırlamıştır A\ nı Dıllıgıl'ı^ ••ejısorluğundekı bu temsılde 55 sanatçı rol almaktadır Mehmet Abut'un muzığmi ve Denız Uyguner'ın koreografı smı hazırladığı bu pıjeste 4 kışılık bale grupu da yer al. maktadır Dekor Turgut Ata lay'mdır J Musahıpzâde Celâl'ın «Sel. i ma.sı ıse 1 Galıp Arcan ta A rafından sahne\e konmuştur i Bu eserde Kemal Bekir, K f Mahfi Ayril Necmı Ov Resı* r Gurzap Alev özgun Şadı. \ J J ı f t t * man Ajşın Fatma Andaç Hul\a Gozalan ve Nuray Aya«: rol almaktadır Dekor Turgut ^talav'mdır Bovlece «Üskudar Tıvatrosu» her gece 21 de «Sabır \e Sebat»ı matıne saat 18 de (Cu martesı pazar saat 15 30 dai Hollywood, Gagarin'i dâvet etti Feza adamı 13 ma\ısta Hollywood'da «Dun\amn Hakımı» filminm promnerıne da\et edılmıştır Bu fılm Jules Verne'm bır romanmdan almmıştır Ve ınsanın fezavı fethını canlandımaktadır «Fe za adamı» Gaçarın de hem Jules Vern»'ı çok «evermış hem de en sevdığı eğlence smema ımış Kokulu duş yenı bır zevk varattı ulu du« Sabahleyın ış donuyatarken sıcaktan bunal'nca fc saca^ı canını? ne zaman duş yapmak istrrse ba^ınızdan valnız k b su ripgı] t a t!ı kokular da serpılecek Sınu >îerDen suzgecın ıçıne d* «OB §ür'»tU f«ftikl«rlni fÂrunc* latindt b»llr»iı bir teltfla tordu Ptkl ama evınıı seredt tizinT M»oidly«k»7ünd« Bu c«v«bı ahnea rahatlamıı fibi jüldü Beni bu gece.ık muafir «deeegınızı vadetmenizdekı «ebebi fimdı anladım Bu saatten tonra donuşumdekı guç'uğu düşjnmus olacaksınız Hayır, sofortmu bekletırdıuı. Sizi tekrar evmlze gotururdü, Doğruıunu utertenız benım de bu gec» valnız kalmamağa çer.e ç«lmağa ihtlvac.m var Sizi buldu Çok feçmeden hastahaneden çıktım. Sonra bir Kızımı (firmek lçin ıırar ettlm, fakat müaaade çiftlikte is bnldum Aylarca haznr ve ıflfcun guma •evındlm etmediler Guya çalısmaga başladığım laman ıçinde çalıştım ve hafızam yavaş ya\a» avdet ettl. Oktay, otomcDİli b»hçey« »oktu bırakacaklardı Kızıma bakscak bale jeltntm Butün aylıklarımı bıriktlrmiştim. Bovlece blr Yin« yarinden atladı, kapılan açgereknormn; Doktor hnlftsaten dedt kı «O za mlktar paraya tablp oldoğum için çocugnmn altı man slzl tekrar mnavene ettlrirlz T« ııbhatinlzl mak İ İ Poltterf'ye jittim ÇD Almas, kojucdın tutarak Zaha'mflsait bnlnrsak çoengn iİM veriru » (Arkaıı vax) nın inmesin» yardım tttl Zeha, Oktaya dondü Slz «rt.k evinizt fidebllirainıı dedi Sabahıeyin dokuzda burada buljnun Ve basamakları sur'atle çıstı A nahtarı kılıHe \avaşca dondurdü Gecelerı donance dadımı uyandırmak ıstemejn Za\alh gunaüz çok çahçıyor, yorulur Akşam •rken vatar Holdakı mavi feııer yanıyordu , ıına Kolıy kolaj dayanamıyor E 1 >Antrede ustluklerini çıkardılar dlmıe er soluk ılmadan çıbll»Zeha, yıne onden yu r ı » Onu malar uzuntuler gızli gıılı onu otjrma odasına buvur etmeden îzmjr Trafık burosunun tatbik «tGtnç'ten Tayylp Coşknn y yıpratnor Zavallı tessıı lessız tığı bu karar1» tımamiyle kapan evvel, evde >alnız olduklanna kajor çekiior butun bunları Ke$ite ıes îlçemizın en büyük vt en onemlı mıs buıunmaktadır Vatandasın ek naat getlr«in, yureğme su lerpllçıkarsa şıkâvetını ılk gunden belderdi sudur 8 ı r 8nc« kat'l kabu mek parası kuvvetll lebeplere da s'n rahatlasın v« o\una geldiğinh etse Etmıvor Çokluk daha lunu vapmak üzere i gilı klmse ^ a r n . ı a n karar \e mulahazalarla den bo lece «.üphelenmesin diye verdıJı alarmları kavranaja dınlerden mutejekkll bir fen he\et1 bu şem'de kesıİTiemelıdır Meşru ona evını gezdırecektı Karartma le%ıp anlarana kalmadan haydı geld Bır vatandaş oltrak huzur bır jekılde para kpzanma volları perdelerı on» gore kapatılmıs mı bır krız Modern V p her gun lnıarına çıktiK ve isale vollarının batun vatandaşlara açık tutulma zansen hazırlanmıştı aaclığın bu yaman Vmanına karGenç kız, ona butün kapalı ka bozuk oldugunu gostereceğımızi iır tzmır valısnın bu konuda |i koymanın yollaı nı arıyor pılar n arkasmı gosterdikten ?on ^o%li\ereK kendılerıne katılmamı"i^ını bekli\oruz' Amerıkada venı keşfedllen bir za mu'aaac etmelerıni rica ettık ra nıhavet oturma oda«ma gırdı usul bu knzlerl uzaktan teda\l «Sız necısınız "îanatınız nedirî Slıer etmek ımkânnı \arattı Hastanm z n gelmeni7e luzum voktur'» dePencerelere vesıl kadıfe perdekalbınm uzerıne verleştırılecek dıler ve muracaatımızı dıkkate aller çekılmıştı Oda sıcaktı Kanabır alıcı cıhaz hekıme durumu u madılar Proıeve gore 8 50 htre «u penın onundekı alçak masada bir zaktan anlavıp tedbır almisını akmav ls? mdı Bugune kadar bu tstanbnl'dan Sabahat Akrol ya şışe vıskı, bır bardak ve batonsasağh\0" nun dortte bırı bıle alcnnor Abo zıvor le, fındık fıstık ve tepeleme porneler hem aDone bedelı \erı\orFındıkzade Kızılelma caddesi, takal elma duru\ordu. Guva da lar hem de dıçarıdan dereden Turkçu *c§ afiı karanlıktır Bu »e dısı Zeha nın yatnadan evvel içgolden para ıle su temıi einor bepten gecelerı, sık sık tatsız bazı mek arzusunu bıldığmden ona bun lar Boilece ılçemlz »u<uz \a;ıvor hadj.ş'>ler, hırs zlık vakaları olu lan hazırlam çtı Ünlu sanatçı «Pıcasso» tablola Baş vurmadiKimız kapı lyılmadı >or Huzur ve emnnetımız bakıKarl Zander, kanap«y« ytrl»rından alınma posta kartlarının Derdımızi dinlıven vok llgıhlerın mından sokağım za bjr lâmba ko şıp sakat bacağını gerinirceıin* asıl tablolardan fazl» para sağladlkkatmı çekmpnızı rico ederim nılma'inı rira ednoruz ıleri uzatarak dığ nı «çıkladı Cunku bu hazmeden bır mıhnn Evınızı gorunce, aşkıma ayrılıra hnrranan ve beledıverri7i bır ca, takdır hısıenm dc ilftve oldu mıhon liranın u^tunde borca so dedı kan bır davadır Danke! işışlı dcıı Senıba Merd T3zıvor S^çiarını ksi,bprlen kadınlsnn T^şekkure hacpt yok Samimt Memurların dar ve degısmez savısı gunden gune ar*maktadır hıslerım bunlar Size gönlüroun gelırh vatandaşlann en bu\uk der Ünlu «aç U7manı «L\nn Aker«»e butun kapılaını a'ablldığine açdı ev meselesıdır Bazı lnsaf'iz ev gore hunun «ebebı za^ıflama kur. tım Emnnetle açtım sahıplen, hıç de «.ıhh! olmnan lerıdi'tzmir'den bir Okoramaz vazı bodrum katlanna 200 hra ıstivorZeha, dolaptan ıkınci bir vliki yor lar, oturulabılecek yere gucumuz bardagı çıkarırken duşundü" « Son sozlerı neden ılâve etti Şehrımızde taksıve çıkacak ara u t T n o r ı^tırap ıçındeyız! tkı uzman «Queen Ma^^» tran bu'» balara uzun muddeüen berl tak<;ı CEA 4BIMIZ •atlantığı jolcu \e murettebatı aGulunıseycrek yaklagtı Bardağı plakası verılmıjor Bura sebep Bu ış ancak devletin vardımiyle raMnda rievamh anketler \apmak E.ehırdekı taksı mıktanm belır ı \nluna gırebılır Bır çok memle ona uzattı tadır Bu anketlere bakarak gele Sız bardakları doldurun, b«n bır sevnede tutmak \e trafık kon ketlerde olduğu gıoı ucuza malecek tranilantığın konfor çartları buzlu su getıreyim trolunu kola\Uîtırmak oU» gerek ı lnış bloc apartımanlar vaptınkararlaştırılacak Mutfağa tıvıştı Yan bahç«y« ba Sebep ne olursa olsan bu karar ır krejı ıle dar ve değışmez gedakı habet pa\ı munaka'a koT ı ırlı vatandaşlara verıhrse ancak kan servn kapısındı Oktayın yüFok bı\ ğını çıkarmu gözleEısenhower'la Kennedy »on go sudur Elınde taksi plarak ça ntır o zaman ev derdmin inune geç zu ruçmelerınde bir kıtaptan uzun maga el\erı;lı arabası olan vea mek mumkun olur Bonolardan riyle soruyor «Cornelius tak«ıtle de ols» bir araba alacak sa»lanan paralar bu is ıçın gerek j Her iı yolund» mıT uzun soz etmışler R^an»ın «En uzun gun ««dlı bu kı kadar para?ı bulunan n>ce vatan h îermaıenın temelını teşkıl ede I Zeha muziplık fınatını kaçır•nadı Bır nanık vaparak yürudü yolları bı'ır tabı çımdi ba?dondurure n bir hız daslarm geçım saglama buz dolabından su\u aldı Mavi la kapışılıvor ışıgı vanık bırakarak mutfaktan çekıldı Oda\a dondu Kanapeve erkeğın \anına oturdu Sonra egıldı janı başında duran radvonun rtuğmesını çevırdı Ecnebı istasyon lanndan bırıni buldu Bırden rad\ovu fazla açmış, sonradan kıtmıştı Bu bahçede eve gırmek iISTAxNBUL ANKARA çm pencerenin onund» bekllyen 7^7 Açılıs \e program 7 30 6 57 Açıhş \e gunun programOktaıla Halıle ışaretti Ikı marş 7 35 Sabah plftkları laı 7 01 Beraber şarKilar Bardaklannı tokuşturdular O6z 8 00 Haberler 8 15 Yurttan 7 15 Turkuler 7 30 Haberler goze bakarak Içkıvi yudumltdılar sesler 8 40 Operetlerden seç 7 45 Bugun 7 55 Her ;abah bır Ee arlatm bakayım »lmdı meler 9 00 Kapanış marş 8 00 Se\ı'en so'ıstlerden ıse «Selma»\ı tem"ül edeceK f Ne anlata\ınr Sıze açkım11 57 Açıhş ve program 12 00 Bu eserlerın temsıllerın. f r"elodıler 8 30 Sanatkarlar getır dan ba«ka anlatacak enteresan bir Ikı marş 12 05 Şarıular (Re dekı basarı •veja başarısızhğı * çıdı 9 00 Gene Bıanco dan •conum yok cep Bııgıt) 12 30 ögle rrelodı burada 'oz konu'su etmeMp \ harp soloıarı 9 30 Şarkılar lerı 13 00 Şarkılar (Ekrem Va ö>le\se viskımzi çabuk bttieleştırıcılerm goru>:lerıne bı ( 10 00 Kapanış rol) 13 15 Habener 13 30 rın beıkı dıhnız çozulür raknoruz Bız sadece şunu 11 57 Açıhş ve pıograrrlar Şarkılar (Afıtab Karacan) Emredersınız behrtelım üskudar jakasının 12 00 Marıo Lanzo ıle 15 dakıka 14 00 Esnaf \e sanatkarlar saatı Bardağı askerı kıtada borazan dola>ları lle bırhn.te 1961 nu. A 12 15 Sızm ıçın '2 20 Ne<srın 14 10 Serenadlar 14 30 Turk çalar gıbı dıktı fus sajımına gore 111645 kışı i bıpahı den şaıkılar 12 45 Ha bestecılerındeı (H F Alnar «8 M barındırdıgı gozonune alı i Sız ıçmıvorsunuz va' bener 13 00 Hafıf muzık pıvano parçasmdan., N K Ak t acak olursa, tı\atro\a olan Ben yatınea\a kadar bir bar13 10 Turk basınırdan ozetler • e «Mın aturler» C Reşıd «Yu =s ıhtnacı kola.ca anli^ılır Işdak ıdare ederim Yavaç yavaf 13 15 öğle kon^erı 13 45 Alıve ruk Ze bek» F Tuzun «Ivasred te 375 kışı alacak olan üsku. ıçerım Aksi halde hemen u\kucn \k\ ıhç tan turkuler 14 00 F ı v dm Hoca Senfonık şlır») dar Tnatrosunun onem \e gellr 1 m melodılen 14 30 Necdet 15 00 Kapanış değennı behrtmek \e elınm Aman uykunuz gelmesln SiTokatlıoğlu'dan «arkı'ar 15 00 16 "İ7 Açılıs ve program 17 0( aokunduğu her >ere bır tı f zinle sabaha kadar böyle basbata Kaoan < : Çai saatı melodılen 17.S0 \atro kazandıran Muhsın Er. f oturmak istlvorum 16 57 â çıhs ve programlar Rad\o Karma Fasıl Hejeti jğrul u bu yolda yorulmak f Sabaha kadar benimle başba17 00 Sevım Erdi den şarkılar 18 00 Gunev ^merıkadan dans Tilmeden çahsrms olan Gnl f 8a oturacaksmız 1" 30 Rad\o Dans Orkestrası muzığı 18 20 Kıtap saatı ''efık Erensu\u desteğmi f Ne guzel müzik' Düğnıeyi 17 45 Gençhk Akordeon Bırligı 18 30 Saz eserlerı 18 45 Haber ^ırgemı>e n Valı ve Beledne \ bıraz daha açar mısınız Zeha' 18 00 öğretmenın sesı 18 15 ler 19 00 Çeşıtlı stud^olardan Baskanı Tumg Refık Tulga M J Genç kız, onu n a'zusunu verme 19 30 Ola\lar ve jankıları Sızın ıçın 19 00 Haberler ve butun >;anatçıları bu muıa getırdı Tekrar dondu Erkeğın 19 45 23 Niaandan 27 Mavıs a 19 15 Yaşadığımız gunıer 19 30 ebetl e sukranla armak gere J gozlerı garıp br ateşle yannordu 20 00 Yast,ıada saatı 21 0 U Ola'Uar ve >ankılan 19 45 27 kır i Ne olur benimle dansedm Maiısa doğru bugun 20 00 Pnanıst W Horouıtz (Beetho Zeha sasırdı «Sokak kızı trma» f \ assıada saatı 21 00 Kl&sık \en «Appasıonata Sonatı») Bu odanm neresinde' Furk Muzığı Korosu 21 30 Mo2120 Sılâhh Kuvvetler laatl İr Haldun Dormen Tıvatro (| Koltuk^arı kenara çekerim iern ilimde gelışmeler 2145 2130 Şarkılar (Mefharet Yıldı opîuluğunun uzun lureden Genç kız guldü *iafıf Ba*ı muzığı dınle\icı i«rım) 22 00 Çesıth ıtddyolar nen hazırladığı «Sokak Kızı Dansetmek benl kollanmza fkleri 22 10 Gunerı Tecer'den dan 22 30 Avın getirdıkle Irma» adlı muzikal komedi 9 a'mak içm bahane ,arkılar 22 30 Haberler 22 45 (Ibrahim Çamh) 22 45 Vıyolo mayu aksammdan itibaren Bu lutfu bend«n esirgemevin Sonat saati (Beethoien «Sonat nıst Darvaş 23 00 Haberler \tlas iinemasırda ovnanmı>a Dıleğmizin bundan ibaret oOp 47») 23 15 Zeki Muren'den 23 15 Müzık mmyaturü 23 40 başhvacaktır Dunvada genlş acağını bıesem1 şarkı'ar 23 45 Henrı Rene Or Gece melodılen 23 55 Prog ılgı uyandırmış olan bu mü. Soz' Kestra^ı 24 00 Kapam» ram 24 00 KaDanış zıkal komedlde «îrma» rolünu Kalk* îki koltuğu kitap etajeGulrız Sururi o.namaktadır \ Breffort'un vazdığı Mar ( guerıte Monnot nun müzığini i BAY OSCAR: hazırladığı bu esen dilimize } \Tisa Serezh çevırmiş Haldun Dormen sahneve koyıruştur Rollerı Gulrız Sururı Altan f Erbulak, Meral Sayın ve Me. f Mn Serezlı oynamaKtadır OKUYUCULARL Genç ilçesinin su derdi Istanbul Beledıye^i A TÎYATROKARI Tıyatrosn Snst II d' Cumartesi T» Hnıaı Gtlnleri sa»1 İS d« Saat Î1 de TARLA KUŞU «Tatsız bazı hâdiseler, hırsızlık vakalan olu>or» Temsll ({Onlerf Persemb» T» Cumartert Tel 44 11 »7 (Opera) SEVİL BERBERt Posta kartlan tabloları geçti TENÎ TÎYATRO Saat 18 de T ü ZA K YUFKA YÜREKLtNtN BtRt Çaraamba 14 "W <1ı Pasar 11 d« ÇOCÜK TÎYATRORTJ Tel 44 M M «îaat 71 dP Kadm dazlakiar çoğahyor. Dar gelirli vatandaşlann buvuk derdi: Ev meselesi KADIKÖT TtYATROSD S«»t 18 de ÇIPLAKLART GİTDİRMEK Saot »1 d« İzmirde taksi plâkası verilmiyor mu? DAVET (rOnlerl t&mM\ Toktar <!aat 1» d« BOLÜMtî «Queen \lar5'» de Tem«ll sU ı prı Cum ırte«i Paıa* Saat II de Fazartesı rtnlpri temnU T«ktn», Tel 11 «1 TI SONUNA KADAR SONUNA KADAR Satışı başdondürüyor ÜSKÜDAR BÖLÜMÜ s,»t 11 te Temaf! fflnleri CumarteaL Pasar S ı ı l 18 de S EL M A SELMA Saat 11 de SABIR VE SEBAT Cum» rünleri tomtU yoktur. BtTLTAR TTTATROflV TAÖMTJKCU Suar* 11J8 Çar«axnba, cumartest 9*m matliM HI» Telı n M »1 btanbul TtTatroaa FtÇ KURUSTJ 8*1 ak«aıc 11 d«V m«ttn« Caraarteal 1I.M da Td M M H Saat Zl de Cum», Cumartesi. Pazar matina 17 de Telı «4 M T« OPK*A (Akaaray) 1AÇLARIVDAN OTAJf Çarfamba, Cumartesl, Pasat matlna 18 15 lUTin 915 Telı n İT » LALE ORALOĞLO (Eskl Tan Slnemasında) Her g in saat 18 15 t < KÜCÜK SAHNE SAMANYOLU 6 TtYATROSU BECERIKLI KAYNANA Komedi 2 perde Her akşam Zl 15 te * Cumartesl Pızar Matlne 15 ta MtS (Komedi 3 perde) Tel 43 07 40 AFİR •••«« KARACA TtYATRO CÜMBCŞ PALA9 Her akşam saat J115te Cuma Ç^rlamba tenzilâtı su% nre Tel 44 6B Ff Selmi ANDAK M I I 1 241 PROF NtMBÜS*ün MACE RALARL *::w. ..7.:::Jj^^ TlfLI **gr Ş|: \ ^ ^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle