14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Mayıs 1961 CUMHURÎYET DÜNYA Tanganika muhtariyet ilân etti LaosHa HÜBERIERİ ateşin kesitmesi bekteniyor ir tren kasaaı olda. Tren v k»ı»«ı her yerde olnr: f»Bundan önceki sohbetimirde da lar da tahteltuuri olarak oğullaJ kat leheplerl ayrıdir. ha liyade BiyoPsikolojik cephesi nnın yerine geçme arzularını hisPazar güna Kartal • Mslteni incelemij olduğumuî ihtiyarlık. setmeleri ve yerlerinden feragat pe arasındaki a&ır tren kazaü en dünya nüfuaunun «ür'atle artma etmemeleri halinde ruhl çöküntü' basll yani 8nlet>me»i < «mda aldığı kabarık nispet dolayı ye düserler. kazalardandır. Ne fren «iyle cemiyetlerde çok önemli bir Nüfusun durmadan artıaıı nif' ne kar fırtıtıaıtı. ne rav «5kfHınefi, DarÜsSel&m: 1 («.a.) Ingi. medikososyal ve ekonomik prob petinde yaşlı insanların cemiyet ne çıt! Sadece yol flrerine blr i«8liz himaye bölgesi olan Tangani. lemlerden birıni teşkil etmekte ıcinde çoğalmasiyle bir çok aile retcl koymamak, trene vol verlrka bugünden ittbaren muhtar bir dir. Bir a»ır önce dört gence kar lerde sosyal, ekonomik ve tıbbi ken de blr Bndeki istasyons ioridsreye kavufnu; ve .Tullug Nyosı bir yaşlı insan mevcutken bu gaılelerin artması ve «Tahta mamak. rere ilk Bajbakan olarak yemin gün bu oran üçte iki nispetınde naklar» temsilindeki facıaların çoetmiştlr. 14 «10. «4 varalı.. ASır blr Mı».. dir. Nihayet 30 sene zarfında dün ğalması pek tabiidir. Zamanla po Fakat önlenmemh olmavı dahs aTanganika 28 arahk'ta tam b«yanın 7 milyar tahmin edilen nü lıtıkada ve seçimlerde bu yaşlı 8ır.. Çflnkll... ğımsızhğa kavuşaeaktır. fusunda bu yaslarma daha »arih nüfus tesirli rolü olan bir unsur tzahına ellm varmıyor. GerçekBirinci Dünya Harbinden önee olacaktır. Tababetin bir taraftan teskil edecektir. Modern cemiyet ten yflzde yflı Ihmal... Almanya'nın »ömürgesi olan TanTVashlngton 1 (a.a.) Âyan Dış tedavi imkânları ve bir taraftan te eskisine nazaran sokakta, sineEfendlm hlzde oldnm olası b!r ganika ttnce demiyeti akvam sonMünasebetler Komisyonu Başkada bilginlerin gençleştirme vasıta mada, bahçelerde, kahvelerde d > a dlülplln hnhranı vardır. Ne calısra Birlesmis Milletler tarafmdan nı William Fulbright Amerikanın ları arttıkça ihtiyarlığ] n adet iti ha fazla ve daha sıhhatli ihtiyarma dislpllnl. ne havat diolnllni, ne îngiltere'nin himayesine verilmişLaos'a askeri müdahalede bulun. bariyle gençlik seviyesine ıılajaca lara rastlanmakta; hastanelerde meslek dlslpllni, ne memnrivet. ti. masına muhalif olduğunu söyleğı tabiidir. Çocuk ölümlerinin ö bunlar için yatak adedinin artırılvazlfe dislplinl, ne »por di«itılinl. miştir. nemli derecede azalması. doğum ması ihtiyaçları beüımektedir. Bu ne dil disiplinf. ne «Ivanet di<lp!lmüdahalelerinin artık çok sıhhat itibarla nüfusun ihtiyarlaması moFulbright, televizyonda yaptığı nl.. Ve.. Daha fazla vaTmiTar^&im. li ve kurtancı olması, modern an dern ceaiiyet için en önemli bir bir konuşmada demiştir ki: Blz hü dlslplln denllen nınvaftibiyotik ilâçlarla bütün salgin has sağlik ve koruyucu hekimlik dâ «Komünistlerin Laos'u ele getalıkların kısa zamanda tedavi e vasını teşkil etmektedir. Buna bl fakıyet nnnnrnnn hayatımıza «nlsçirmesi hür dünya İçin ciddi bir dilebilmeleri, cerrahinin kalb ve naen bir çok memleketlerde bu maz. ona kendlmlît alıstırmaTisk kayıp olacaktır. Buna ragmen ben dimağda bile elde ettiği bajarılar, nun için esaslı ve âcil tedbirler a blzl klmse knrtarama*. Amerikanın bu memlekete silâhlı ruh Hekimliğinin moder n tedavi lınmaktadır. En önemli mesele Şn haslt lı vapılmu ol<a Idl: müdahalede bulunmasının daha Geçen yıl bugün metodlan sayesinde beçer ömrü yaş gruplarına göre cemiyet işKartal. ponta trenlnl büyük hata olacağına kaniyim, durmadan uzamakta ve bu suret lerini tasnıf etmek yani basamaklı yollami9.. Pnjta (renl Laos buhranına başka bir hâl ça. Moskova, 1 fAP) 1 Mayıs müresi bulunmalıdır.» botnlnp kalmı». Maltepe poı<» ir Menderes bu gece yaptı 2 le yaşlı ve e.nekli insanlar her ce bir işbölümü yapmak; henüz nasebetiyle yapılacak büyük resğı 4 üncü radyo konuşmajinda 2 miyette çoğalmaktadır. Bunlar ço1 şabilecek olan yaşlılar» cemiyette trenlnln eelmediSlne dlkkat etmeDiğer konularda Fulbright suncni geçitten başka bir fevkalâdelik Ankara'da bir olay cereyan et ; cuklardan her çeşit ihtiyaç bakıml«... Kartal da banllrB «renlnl ları söylemiştir: kl olacağı, Povvers'in tahliye edilecemediğini, hâdisenin ancak Is ; mından daha fazla bakımlara muh ve ailede kabiliyetlerine göre ba Maltepeye eBnderlrken «tPoMa *re Birleşik Amerika'nın prpsti.it zı oyalajıcı isler vermek, kafaU' ği veya fezaya yeniden bir Rusun tanbulda «iki perişan teşebbüs 2 nl eeçtl ml?« dlye «orroatm». t<»t «Küba macerası» yüzünden hayli atılacağı zannedilmemektedir. Faten ibaret kaldığını» ifade et 2 taçtır. Doğan çocuğun belirli bir rı sağlam olan yaslılara biyolojik tarafı fasafito... nislpilnll hlr mfr sarsılmıştır. yaşına kadar ayrı odaya ihtiyacı durumlarına uygun olan vazifeler kat ikinci sıkka en yakın havadis tikten »onra şöyle demiştir : Kongre Başkan Kennedy'nin yoktur; kalbuki yaşlı insan ölün vercnek gerektir. Mesela yerine oğ mar ol»a, kontrolS olsa da Koıffsomolska Pravda'da intişar «Demek oluyor ki, ayak p& 2 ceye kadar ya meskenine sahip lunu geçiren bir fabrikatör v«ya •a da bnnn yapsr. Vazlfe, beş yıllık plân tasarısını kabul eetmiştir. derse dıs yardım dah» teMıii ola. tırdılarına rağmen bugün yur E tir ve yahutta bir apartınıan dai çiftlik sahibi ihtiyar arada bir tef rlhldlr. Edan fandır; olmadı mı Gazete ilk defa olarak Sovyet VENİ CEZAYİR KL'MANDAM Cezayirde isyan eden ordunun bu dumuzun arzettiği umumi vazi 2 resinde ayrı bir odaya muhtaçtır. tişler yapmak ve fikirleri »orul «kara» «ı feet olnr. caktır. Rusyanm aya bir insan sönder teşebbüsü akim kaldıktan sonra, Cezayir'deki birliklerin komutan ve yet, iç sulhün bozulamaz, sar 2 Zaman içinde bu yaşlıların bakım mak suretiyle tosyıl bir fonkıl Başkan casusluk faaliyetleri*** mek için çalışmalarda bulunduğu subayları arasuıda geniş çapta temizlik ve değişiklikler yapılmıştır. sılamaz bir metanet manzara E ları için çalışan insanların vermek yonda bulunabilir. Sına! müessenin mes'uliyetini yüklenmemelinu ve bu maksatla bir feza adamı jResimde. Cezayir'deki Fransız ordusunun yeni kumandam Olier göTaasıada mnhakemelerl bls* sı arzetmesi ve Türk milleti E zorunda kaldıkları sosyal yardım selerde de işçiler yaşlanna göre dir. Zira bu medeni cemiyetlerin yetiştirildiğini açıklamıştır. i rünüyor. nin yalanlar peşinde kanlı ma E vergi'inin dc artacağı pek tabii gruplara ayrılmak suretiyle he Tllrklyeyl 10 yıl İdare etml» »« bn an'anelerin<. aykırıdır. ceralara sürüklenemiyeceei ha 2 dir. Haberde feza adamtnın bir feza ı nüz çalışabilecek yaşlılardan da hale «retlrmls olan orta balll blr Laos Kontrol Komisyonu tâllmat kikatinin ortaya çıkmasıdır. gemisi içinde çahştığı ve karşıla j faydalanılabilir. Bir çok aktif İ? polltlkaeının, kâzip «öhretlnl elının bekliyor Ihtlyarlığın sosyal durumu deşacağı durumlara şimdiden " alışŞu bizim sözde ihtilâl veya ; fonksiyonlarında müşavirlerin ya| mBdafaa İçin mnhakeme etnannYeni Delhi 1 (a.a.) Milletler. mağa gayret ettiği bildiril^kte, hiçbir hakh sebebe ve hiçbir E virlere ve cemiyetlere göre rieği lılardan müteşekkil olması uygun da döştflîü mevkl İle « eok raflsrası Laos Kontrol Komisyonu, fakat bundan daha fazla malümat asıl ve esasa dayanmıyan isyan 2 şiktir. Bazı iptidai toplumlarda dur. Meselâ genç poliı müdürleri nasebetl olacak blr aBz tByleLaos'ta ateş kesilmesine karar veveTilmemektedir. hareketinin yurt ölçüsünde bu I çalışmıyan ihtiyara bir yük naza yanında emniyet meclislerinde es mlye dahl ceıaret edemedlŞlnl vn rildikten sonra komisyonun görev gün arzettiği manzara, işte bun E rı ile bakılmakta, hattâ bazı kabi ki tecrüb«ii polis müdürlerinden bBylere knmaşının çflrflk oldntnrnı Bu töreni ilk dpfa Batı Avve yetkilerini tâyin ve tanzim elelerde yaşlılar kendiliklerinden gBgterdl. O kadar eBsteı'dl kl blr dan ibarettir.» rupa memleketlerine göstermek den rapor üzerinde anlasmaya va hayat!anna son vermektedir. An faydalanmak mümkündür. Şüpheiçin televizyon kameraları mühim Üniversite gençlerinin Nato ; cak bunlarda artık öbür dünyaya siz ki kültürel . mesleklerd» yaı zamanlar kendisine haflı «•Brflnen rıldığını bildirmiştir. malyetlndekl mç ortaklan dabl geçit yerlerine Jturulmuş bulunsit o'dukları dini kanaat hâkim hudutlandırılmaıı daha toleranslı onnn hn faallnden Isyan dnyamk; Polonya, Kanada ve Htndistsn toplantısının yapıldığı Beledimaktadır. ye Sarayı civarındaki gösteridir. Bilhassa savaşçı kabilelerde ol.nalıdır. dan müteşekkil Komisyon Laos'a Amerikan gizli haher alnıa tcşkilâtının Cezayir ayak BByle Işlerln tereflnl de, niMsini Menderes, halk oyuna söyartık döğüşemiyecek durumda bu Netice itibariyle nüfuı artması nllyetlnl de yfiklenml* olanlar hs» gitmek için 1954 Cenevre Konferan lanraasını desteklediğine dair hahcrler reddediliyor le anlatmıştır : Yumurta büyüklüğünlunan ihtiyar aile fertlerini toplar meselesiyle muvazi olarak her klkatl Tflre Dlran hnrnrnnd» «Brsının müşterek Başkanları olan In «Bütün Türkiye ve memleve artık topluluğuna faydasız ol modern cemiyette yaşlı insanların lemelldlrler. giltere ve Sovyet Rusya'dan tâlideki dolu lıasara ket bir yanda huzur ve sükun duğunu belirttikten sonra mera ve ihtiyarların çoğalması âcll bir Cezayir 1 (a.a.) Dün, Cezayir ayene edildiğini bildirmektedir. Bu mat beklemektedir. Halhukl adam: içinde... Istanbul'da bu iki noksimle gömülme günü kararlaştın problem olarak ele alınmalı ve Behrinde, polisy geniş bir arama harekâta katılan polislerin elind», Kennedy Milli Güvrnlik Konseylnl sebep oldu Renlm hle blr şeyden hab«ta etrafında ise, iki perişan ve isyanı idare eden 3 General ile 6 lır. Başka yerlerde de ihtiyarlann memleketimizde de bir an önce toplantıya cajhrdı rlm yok! der dnrnr. Wichita Falls, Tek<=as, 1 (AP) tarama haıekânna girişmiştir. Bu Albay'ın gazetelerden kesilmiş repejmüıde nümayiş taslağı..» kuvvetleri tecrübe edilir ve bun bu esas problemle ilgilenen araşWashington 1 (a.a.) Başkan Pazar gecesi başlıyan şiddetli fır arama, hâU ele geçirilmemiş olan simleri bulunmaktaydı. Ayol (o IstlmlSk lil trtanhnU •k Örfi tdare, yayınladığı ; da başarı gösterenlere yaşama hak tırma enstitüleri ve cemiyetleri Kennedy, dokuz gün İçinde dör tıriH sırasında yağan yumurta bü üç âsı Geneıali bulmak ve sivil blr beld. hlr tftfln rlhl cokmöıifl. bir tebliğde, herkcsin hüviyel ; kı tanınır. Esasen bu kabilelerin kurulmalıdır. Kısmen Avrupa'lıların ikamet düneü defa olmak üzere Milli yüklüğündeki dolu, yüzlerce evirı halka dağUılmış olan binlerce siITerke^ derdlnl vey« deHll ıloitiıcüzdanını üzerinde taşımasım, î çoğunda yaşının ilerlemesine rağettikleri Babülved mahallesinde, Güvenlik Konseyini toplantıya ça peneere camlarının kırılmasına se lâhı topiamak için yapılmıştır. non derdlnl anlatıp dnmrdo. Boicap ettiği takdirde kontrol ya ; bedeninden ve aklından fay1 bep olmuştur. Daha sor.ra başlı. Mesul makamlann muvafakati gece, polisler, çaldıklan kapılar ğırmıştır. Saziçlnde «ahllde blr T»1I «nhlhlpılacağını bildirmiştir. dalanan ihtiyar henüz yaşamak von siddetll yağmur «adece 27 ria Genel Temsilciiik ile, müşterek açılmayıınca kırarak içeri girmişler •Kennedy \> ileri gelen Amevi MIIMIMMtillllllllMltlllllMIIIMIIIIII* hakkını haizdir; ölçü ancsk kııdnin ftr defa rıkılmn.flçdef» yıve ev halkı kendilerine verilen kan idarecllerinin Laos'a müdahakika sürmüş, fakat. bu kısa müd kurmay he.vetleri binaları da aran kılmama kararı aldıŞmı dlnleml»» retsizlik ve hastalıktır. Bazı kabibes dakika muhlet zarfında filâh lede bulunup bulunmamak husıı. det İçinde 8 tm, kadar yağmur mıştır. tlk. Gerrl hlr kı§ım yagnlarleler de en ileri yaşlara kadar yalsunda Varara varmaları beklendüsmüştür. Beyefendl dnvmsgınî SlnlrleCezayir şehriııin tepeleri üzerin ları teslim etmezse, derhal evi arnnız dini liderlerini muhafaza edermektedir. nlr! diye hazı hSdlselerl haher Kırılan eamlarin parçaları bir. deki Saint Georges otetinde kalan mağa giriçmişîerdir. ler. Ancak cemiyetlerin medeniAmerikan idarecilerinln durııSokaâa çıkma yasağının baslarermezlerdi: ama onlar hn kshll çok kimsenin yaraUnmasma se France Presse Ajansının muhabiri. lpşmesinden sonra ihtiyarlar mecl«ler detildl. Maamafib Gaz<>teclbebiyet vermistir. Bu bölgede şid bu otelin saat 17 den 20 ye kadar dıgı saat 21 den sonra da araştır mu söyle mütalâa ettikleri anla. lisleri kurulmuş ve bunların tecşılmaktadır: ler Cemlyetl İdare hrvetl İle 1959 detli fırtınalar olacağı ve halkın yani 3 saat müddetle sıkı bir se malara devam edilmiştir. rııbelerinden, ferasetlerinden fayStratejik Günevdoğu Asya hazırhklı hulunmaıı gerektiği da kilde arandıgını, polislerin her dalanmağa başlanmıştır. HaMâ ba Ankara. 1 (Cumhuriyet Teleks) yilı sonnndakl tems«ında blzellgili makamlar, bu genış hareha öneden 114n »dllmis bulunu. odaya girip çıktıklarını, otelin ba kâtın sonuçları hakkında sükutu Savunma Paktına dahil milletlezı kabileler kırallar ve şpflerden Türk Veteriner Hekimler Der Ben bizim gazefelerl yordu. ziyade nüfuzlıı bir yaşlılar mecli neği Baskanı Dr. Celâl Omurtag yornm. Haberlerl dfinya rındaki dolapların bile açılıp mu muhafaza etmekte fakat. şimdiye rin Laos'a asker! müdahalede bubulunmamaları ve şayet «i tarafından idarr edilirler. Afri bugun bir basın toplantısı yaparak, rl huiSsalarından ve dı« kadar pek az sayıda siUh ele ge lunup kanın bazı tophımlannda yaçlı inçirilmiş olması karşısında endişe müdahale kararı verilirje zams. ketlerdekl ataaeierlmlzin raporlaEmırgân korusu riıın ssat 16 da sanlar çok itıbardadır. Isparta'da piyasada »atılmakta oUn »ütler rından Bğrenlyonım. duyduklannı saklamamaktadırlar. nının tâyini. böyle bir harcketin Komünist Çin'in de müdahalesi ve halka açılmıştır. Bu münasebetle vaktiyle 60 yaşın üstünde 28 ihti hakkında önemli açıklamalarda buOedifti zaman arkadaşlarımıcSon olaylarda Müslüman halk, netice olarak büyük bir harbe yol yapılacak tören tren kazası yür.ün yarın. teşkil ettiği yaşlılar meclisi lunmuştur. vaziyete seyirci kalmakla yetin sçması tehlikesi mevcuttur. TakOmurtag, Ankara bölgesinde sa dan hlri FelSket hnrada beyefendl! mişse de şimdi bazı sinirlilik alâ •ik Askeri müdahale ile ne ka den iptâ! edilmiştir Bu karardan «Gerusia» di§er idare kurıılları a tılan^sütler üzerinde yapılan ilmi haberi olmayan Belediye Reis raşında büyük itibarda idi. Atina metleri göstermektedir. zanabileceği, ve böyle bir hareke Muavinlcri resmi hizmete mahsus Beldesinde de' hütün şöhretli ve araştırmaların sonucunu şöyle ifa Slz Tiirk matbnatını hizzat kendl4 tin «iy«si manevradan daha fay. yeni otomobillerine ailelerini ala nüfuzlıı filozoflarla politika adam de etmiştir: «Bu sütlerin. yüzde 1 nir eBrmflyor, haskalarından dlnCezaylr İle Ugllt söylentller liyorsunuz. Onlar da ilze kendl ! > • dah olup olmıyacağı. hakkında an yaşlıydı. Eski Roma'da da şöh ünde mikrop üremesi, yüzde 43 ü tediklerl gekilde hnlSsa edlyorlar. rak koruya gelmişler, merasimin nün yağı alınmış, yüzde 18 ine su Birleşik Amerika idaresinin La iptâl edildiğini öğrenerek geri retli hatip ve fikir adamJ Cçe karıştırılmış, yüzde 3 üne soda kaNew York 1 (a.a.) Bugünkü Cevahını vermljtl. ron'un «Ihtiyarlığa Dair» kitabmyollardan dönmüşlerdir. Ne\v York Times gazetesinde ya os meselesini barışçı Her şeyden haberl var, her ?• «da zikrettiği gibi senato'da fera tılmış, yüzde 16 sında Malta humhalletmeye çalışmakla beraber. yınlanan bir makale, Cezayir ayak setli ihtiyarlar pek çoktu. En eski ması. yüzde 18 inin göğüs iltihap ye karışır, her seyl kendl l»tcditl son çare olarak kuvvet e başvurlanmasını idare edenlerin Amerilanmasına sebebiyet verdiği ve sekle sokardı. Tanındakller hlrkan Gizli Haber Alma Teşkilâtı maktan kaçınmıyacağı da helirtil Amerikanın yann fezaya zamanlardan bcri Papalık'ta da bir yüzde 80 inin de bakterili olduğu birini gammazlar ve gnzden dflyaşlılar saltanatı hiiküm sürmpktarafından desteklendiği yolunda mektedir. tesbit edılmistir.» sürmiye çalısırdı. Etrafı mütero»Yetkili çevrelerde ifade edildi. insan atması bekleniyor edir. Diğer devirlerde ve memlcki basın haberlerini reddetmekteDernek Başkanı ayrıca, piyasada diyen hir gayrctkeslik vr partlketlerde de yaşlı insanlar daima ğine göre. Laos'un komünistler edır. ki Baştarafı I ınrı sahifcde önemli rol oynamıştır. 1871 Al sütlerde yeteri miktarda derece zanlık yarışmasi halinde idl. O da line geçmesiyle Komünist Cin Gü New York Times'in Paris muha neydoğu Asya'ya açılan bir ka etmekte ve birbirleriyle bu konu manya'sınrta tmparator 78, Başve lendirilme ve sınıflandırılma yapıl hnndan istifade ederdl. Aralarıniiirinin imzasını taşıyan bu yazıda da bahse girmektedirler. Fezaya kil Bismark ve Başkomutan Molt madığını ve bu yüzden vatandaş da hakikati »öylemiye reiaret hildirildiğine göre, ilk olarak 25 pı bulmuş olacak ve neticede bü gidecek kapjül yerine konmuş ve ke 60 ve Milli Savunma Bakanı 72 ların kann ağrılarına maruz kaldı edenleri tntup atardı. Bnrle nlktün bu bölge komünist işgaline nisanda İzvestia gazetesinin çıkaryeşil cam ipliğinden yapılmış bir yaşındaydı. Meşhur Diploma* Tal ğı ve zaman zaman da zehirle»me bete nljramııç mPbuslar dahl var:lığı bu haber. Pariste Polonya ba uğrayacaktır. dı. Anayasa dâva'i baslayınes örtü arkasında gizlenerek. son reyrand 67 yaşında olarak Paris' ler olduğunu açıklamıştır. Mfizakerelerin veri tesbit sın ataşesi ile Sovyet Büyükelçisi e bir nutkunda mpclistf ihtiyarrötuşları yapılmıştır. Mütaakıben Dr. Omurtag, Vete bunlar elbette kendilerinl mfidaediloi tarafından yayılmıştır faa edrcekierdir. Hanoi, 1 (a.a.) Laos'ta savaşan tlk feza adamı ise buradan fi arın ço£unlukla bulunmasını tav riner Umum Müdürlüğünün mall Bilmiyornm, hatırlamıyornın! siye' ediyordu. ve ilmi bakımından yctersiz " bukomünist eğılimli birliklerin bağh küometre kadar uzakta bir yerde Demeıi ladece beynama» Bırflnlunduğunu söylemiş ve bu konubulunduğu Patet Lao askeri teşki istirahat etmektedir. Gitmek üze• Zaman^mızda nesiller arasında ria çahşacak yeni kurumların kuden Ibaret! lâtı, Laos'un eski tarafsız Başbs. re seçilenle hirlikte. bir de yedek x *** bir gençlik ve gençleştirme prob rulmasını temenni etmiştir. kanı Prens Suvanna Fuma ile ona vardır. Her ihtimale karşı gidenaglı kuvvetlere komuia eden cek olan hastalanırsa yerini yede lemi ortaya atılmaktadır. Eski zaTeni yeni partller knrnloyor. Kong Le'nin tcklif ettiği gibi, ates | i alacaktır. Yapılacak bu ilk se manların ihtiyarhğa fazla değer Hepsinde avnı doğns bastahği vsr. kes müzakerelerin Na Mon şeh yahat 15 dakika sürecek, bu za verme yerine gençliğin büyük deBn hastalık ki Demokrat PartN rinde başlamasını kabul etmiştir. man zarfında feza adamı 175 Km. ğeri fikri ileri sürülmekte ve bir nin batmasına ııehep olmnstnr: çok üniversitelerde bile bu bir fiKuzey Vietnam basın ajansının yüksekliğe çıkacaktır. Halk Par</si dflsmanlı^ıdır. kir nıücadelesi halini almaktadır. bildirdiğine göre, Patet Lao'nun Tahn! Başka hir siyasî kan»»t, Hazırlanan fezacılar son iki yıl Gençlijin heyecanları, hülyaları, bağlı bulunduğu komünist siyasi sivasî mezhep, «iyasi yol. hnli»» Telâviv 1 (a.a.) Israel ordusu teşkilâtı Neo Lao Haksat'ın baş danberi feza kapşülünde neler ya ümitieri, aceleleri. imksnsızlık tabaşka bir «sebebl vücnt» yok mu7 na mensup bir sözcünün açıkladı kanı Prens Sufanuvong, komünist pacaklarıni ögrenmiş ve vücutla nımamaları karşısında daha ziyaModa Deniz Kulübünde 1 mil tktidard» iken Halk Partisi hnğına göre, Gazze mıntakasında sı leri temsil edecek heyete vakit rı oradaki şartlara uyacak şekil de mazi tecrübeleri ile hareket e yon 400 bin liralık bir suiistimal muhafazakârlık olduğu iddiasiyle vilâyete yap'.lan tSlar yapmıstır. 17 yıl, heie 'blr ORMANDA ÖLÜ BULUNDU îngiltere'nin Brıstol şehrınde ikamet nırı geçmeğe çalışan bir Arap. kaybetmeksizin Na Mon'a gitmele de ahştırılmıştır. Feza adamlan. den ihtiyarlığın îsrael askerleri tarafından öldü ri emrini verdiğini söylemiştir. bu seyahatleri sırasmda 5 dakika ormülü de yerindedir: «Oğlum! ihbar nazarı itibare ajmmış ve Istiklâl Savaşı, inkılâplar «»vaşı eden 18 yaşındaki Diana Lake isimli üniversite talebesi, bir genç kız, ve devleti kurma devrelerloe böLaos'lu solcu lider, Vientian Hü müddetle ağırlıksız kalacaklardır. sen de benim yaşıma vardığın za riün vilâyetin iki hesap uzmanı şelırin Ijoruluğunda ölü olarak bulunmuştur. Bir cinayele kurban rülmüştür. lününce elde normal ne kadar ra> Sözcü Arabın Israel topraklarına kümetinin bunrian önce teklif ediYerdeki kontrol merkezinde bu man aynen benım gıbı duşunecek k u ] ü b ü n " defterlerine elkoyarak man kalır?. Buna raşmrn Halk gittiği anlaşüan üniversite öğrencisinin kimin tarafından ve ne maklen Ksieng Huang'a 28 nisanda he lunan bir doktor devamlı olarak ın». Halbuki bir çok yerlerde yaş mühürlemiştir. Tulga. hâdisenin Partisi yeni hir devlet, hlr hnkıık satla öldürüldüğü tesbit edılememiştir. Resimde, genç kızm bir por girdiğini ve nöbetçiler tarafından ateş açılması üıerine Mısır toprak yet göndermeyişini esefle karşıla feza adamının nabzını. hararet ı hâkimler, yaşlı doktorlar, yaşıı idari tahkikatı ile meşgul olundu sistemi. bir ckononıi sistemi. bir tresi şiirülüyor. dığını da belirtmiş ve bu defa tek derecesini, solumasını takip ede avukatlar, yaşlı politikacılar ve larına doğru kaçarken vurulduğuğunu söyliyerek haberi teyid et müdafaa sistemi. demirvollar, fablif edilen Na Mon'a temsilci gönde cektir. mı söylemiştir. hocalar revaç bulmaktadır. Ken miştir. rikalar ve hir saşiam maliye ve recekleri ümidinde olduğunu söyliderler paradan snnra bir de vok partili Hâdise hakkında Birleşmiş Mil lemiştir. tlk feza adamının uçuşu müna ledy, Nâsır gibi genç • vanında Salazar. Adenauer, Franletler inzibat kuvvetlerine bilgi sebetiyle Cape Canaveral yabancı demokratik sistcm kıırdn. Serhe«t Laos'ta durum ümit verici Bir açıklama haber verilmektedir. gazetecilerle dolup taşmaktadır. :o.. gibi yaşh devlet adamlan aa secime eirdi. Kavbettl ve bütün Yeni Delhi 1 (a.a.) Üç devlet Sıı âna kadar tecrüheyi takip et oktur. Dünyanın her tarafında Sayın gazelenizin 29 nisan tarıh hn mekanizmayı Demokratlara Rirleşik Arap Cumhuriyctinin ten müteşekkil Milletlerarası Kon mek üzere 59 gazeteciye müsaade bir çok genç edip ve bilginler ya lı nüshasmın 3 ünü sayfasında verdi. Bu nıu suçn? talebi trol Komisyonunun îngıltere v» verilmiştir. nında Bertrand Russel'den Andre hakkımda çıkan bir yazı dolayı. Muhalefette ikeıı. yolsuzluklars, Sovyetler Birliğine gönderilecek neşrini Maurois'e, Hemingwa^*dan Picas siyle aşağıdaki tavzıhin Kahire 1 (a.a.) Birleşik Arap kanunsuzluklara mukavemet etti. rapor üzerinde tam bir anlasmaya o'ya kadar bir çok yaşh filozof saygılarımla rica ederım: t'umhuriyeti hükümeti. Birleşmiş varmış olduğunun açıklanmasından «Yetkililere» atfe n bildirdiğiniz En aSır sartlar altında menılekeMilletler Karma Mütareke Komis sonra Laos'ta barış ümitleri art Avrupa İktisadî İşbirliği ve san'atkârlar ayni insanlık cemiyeti içinde ayni medeni gaye gibi, ben 17 sene değil, 8,5 yıl ha tin tek siyasî ümidi olarak d.iyanvonuna başvurarak geçen cuma mıştır. Bu mu kahahati?. teşekküllerine girmemiz lerle faaliyettedir. Bu itibarla riçte Elçi ve Büyük Elçi olarak dı.Hayır.. Kahahati bu deşil. RsSünü Israel jet uçaklarınm Birleşik Ingiltere ve Sovyetler Birliği gençlik ve ihtiyarlık sene ile de vazife gördükten sonra emekliye Arap Cumhuriyeti semalarına gir hükümetleri tarafından hareket için ileri sürülen şart ğil. mesleki ve sosyal fonksiyon ayrılmıs bulunuyorum. Dışişleri bahati öndcki srcimi kazanma&ı nrîleri hâdisesinin tahkikini talep emri verilir verilmez komisyonun (Baş tarafı I inci sabifrde) kudretile ölçülür. Hattâ bir çok ; Bakanlığınca mahkemeye verilece ihtimalidir. •tmiştir. Laos'a gitmiye ve ateş kesilmesine Bn particilik cok acaip hir h^5ğim haberine gelince, bunu her. ketlere iktisadi yardımların yapü yaşlı idareciler, yaşlı bilginler ve i talıktır. Bir tnziik.. Bir mübür, Birleşik Arap Cumhuriyeti, ts nezaret etmiye hazır olduğu bildifikir adamları her yerde modern i kesten ziyade ben arzu ederim.» ması ve kalkınmalarının tamamlan isel uçaklarının Sina yanmada?ın rilmektedir. Eski Lizbon Büyük Elçisi bir perdcsiz merkez.. Ondan soncereyanlara önayak olmuşlardır. | Batılı diplomatik çevrelere göre, ması konusunda yardımcı olunm'a En ileri yaşlarda yapılmış olan j ra seçiri kazanıp iktidara gelmek •laki gayrı askeri bölgeye girdikTarık Emın Yenisey Prens Suvaana Fuma'nın her iki sı için yeni bir veçhe verilmekte bir çok tablolar ve yazılmış olan j istrr. frini iddia etmektedir. tarafı da ateşkes müzakerelerine dir. Fakat bu yeni teşkilâttan ge «seIer daima gençliklerini muhafa | Tiirkiyede Halk Partisi gıbi sireği gibi istifademlz için bazı tabi: dâvet etmesinden ve Milletlerarası yasî olgunluk sahihi. tccrüheü. eeşartları yerine getirmemiz istenmi» za ederler. Gençler çok defa dai \ ÖLUM komisyonun. verimli çalışmalarınniş teskilâtlı hir tcşekUii] bile sıma yarının düsturlarını ararlar;! Kapitcn Webb. Troınnıel'in dan sonra Laos'ta durum hissedl tir. ra;ına göre her vilâvete kovaraftı yaşlılar ise mazi tecrübeîeriyle ii sr\gj]i eçi lir derecede iyiye doğru gitmekmehus namzetlerini seçmekte hüBizden istenenler arasında fert leriyi daha sağlam esaslara dayatj tedir. yük zorluUlara nSrarkcn saat UnBayan Lily Tromınel'in lerin tabii hakları olan seyahat mağa çalışırlar. Gençlik ve ihtiMilletlerarası komisyonun rapor serbestisinin bir an evvel verilme yarlık mücadelesi bilha^sa eski! vefjt ettiği teessürle bildirilir. rar «ribi dün parti ktırnp hııırüıı ları Hindistan Yüksek Komiseri si de vardır. Türk vatandaşınm Grek Edibi Sophokles'in «Kıral Ue i Cenaze nıerasiminin yarınkl çar »eçimi kazanmsyı ("'isünnifk bile şamba günü 3 mayı» 1961 saat Sir Paul GoreBooth ve Sovyetle serbest seyahat edebilmesi için ge dipus» eserinde psikolojik tahliliiktidara livakatsizliJin ilk alâmeII de Feriköy Lâtirı Katolik rin Yeni Delhi Büyük Elçisi Ivan rekli kararnamenin bir an evvel ni bulmaktadır. İnsanların çoğuntidir. Mezarlık kilisesinde lcr« oluKenediktof tarafından alınmış ve çıkarılmadığı takdirde bu yeni teş da bu tahtelşuuri bir kompleks oMeınleket idaresi kolay mı >• •» • nacağı UAn olunur. Londra ve Moskova'ya derhal yolhu? Eleman. çok sayıda kaliteli Işbu ilân hususi davetiye yekilâttan istifademiz, Müşterek Pa larak cereyan eder. Kendisine veCap 1 (a.a.) tngiliz Milletler lanmıştır. rine kaimdir." eleman lâzım. zara kabulümüz o nispette gecilce liaht bekliyen baba oğlunun büTaziyet ziyaretlerinden inıtiTopluluğu ile Güney Afrika Birli. 1950 de soha borusunıı namzpt ceği heyetimize, toplantıda bildiril yümesiyle kendini tehdit altında na edilmesi rica olunur. ^i arasındaki münasebetler dün görmeğe başlar. Büyüyen oğul bir koysa kazanacak dereccriı? semp3miştir. Oçek gönderilmoınesl rica uece yarısmdan itibaren kesilmiştehdit ve kuvvettir ve baba da çoti ile seçime çirip iktidarı almı? olunur. cuk için rakiptir. Bu bilhassa oğu1İT. Gürpy.Afrika Birliği Basbaolan D»mokrat Parti huciinkü dııCenaze Lrvazınıatı ve Servisi lun mutlaka baba yerine geçmeçi ruma adamsızlık ve siyasî tovluli kanı Werwoerd, Kıraliçe ElizaKöreğine taş atanı MİŞEL KOLLARO icabeden vak'alarda daha aşikâryüzünden düsmüştür Tf!' 44 12 ?9 43 09 98 beth'in Genel Vali Swart'in isti çif le ile yaraladı dır. Bir çok gelişmiş calışkarı deB. FKLLK fasını kabul ettiğini açıHamıştır. Seul 1 (a.a.) Ogrtnildijıne gö 31 mayısta bir Cumhuriyet haline re, «Kore Gençük Partisi»nin üç Burdur 1, (Telefonla)* Yeşilo iikanltl?r riaima tekrarlar: «BabaBfcCtKIKLİ MAYMUN Ilaluornıya d? bir çiftlık sahibi, Amerika çelecek olan Güney Afriha Birli lideri tevkif edilmiştir. Bu siyasi va ilçesini başmalkçı köyünden mız artık dinlenmelidir. Bizim valı atiarın kırkımı için son derece ucuza mal olan pratik bir usulc âinin şimdi bir Devlet Başkanı liderler, bir hükümet darbesi VE Ali Dalakç adında bir şahıs, kö zifemiz onu dinlendırmek ve on? başvurmaktadu. Amerikalı bu işi yalnız boğaz tokluğuna çalışan bir yoktur Başkan seçilene kadar bu hükümet mensuplarına karşı sui. j peğine taş ?tan Hüseyın Ozgeni bakmaktır». Mitpkim bazı psikolog ma\inuna yaptırmaktadır. Resimdfc, becerilcli maymun, işbaşında gö görevi. bir yüksek mesıur ifa eue kastler hazulamakla itham olun ; çifte ile ağır bir şekilde yarala babalsr aktif iHareyi onreden oğullarına devrederler. Bazı babi ÜTÜSÜZ KUUANIIAN IWDIIV«IRIltİ'PQPliHi ^ rülüyor.. maktadırlar. t mıstır. cektir. Fulbright, Amerikanın Laosa asfceri müdahalede bulunmasına muhalif Amerikan Âyanı Dış Münasebetler Komisyonu Başkanı Fulbright, «Birleşik Amerikanm prestiji «Küba macerası» yüzünden hayli sarsıldı» dedi Alican Ege SOHBETLER gezisine Nüfus yaşlanması ve Cemiyet çıkıyor Yazan: Prof. Dr. Rasim ADASAL ınmıtıuıııtnnnımmnıı Hadı'seier Disiplin meselesidir Ankara, 1 (CumhuriyetTelekı Yeni Türkiye Partisl llderi Ekreaa Alican Egede yapacagı uzun «eyahate 4 mayısta baflıyacaktır. Alicanın bu ge?i<ine genel idsre kurulu ilyelerlnden bazılsrı 11« eski D. P. milletvekilleri katılacakhr. Alicanın beraberindekl 15 kijilik heyet Afyon, Burdur, Aydm, îz mir, Manija, Bahke?ir, Ça.nak 1* Bursa, Bilecik. Eskişehir illeri ni dolaşarak parti çalısmaları hak kında partililerle fikir teatisind' buluancaklardır. Bu gezide Alicanın partileraras mühlm meselelerle bilhassa diğer partilerin tutumuna temas edece| i ve eskl Demokratlan »aflarına çağıracağı belirtilmektedir. D Sovyetler Ay'a insangöndermek için çalışıyorlar 27 Mayısa doğru Cezayir isyanına katılan S asi general bulunamıyor İpiâl edilen merasime Belediye Reis vekilleri resmî arabaları ve aileleriyle geldiler Ankarada da sütler bozuk hududundaki hadise Nısır Israel Moda Deniz Kulübün' de milyonluk bir suiisiimâl iddiası • «•» Güney Afrika Birliği ile İngiiiz Milletler Topluluğu arasındaki münasebetler kesildi Güney Kore'de tevkiüer Or^MERPOLİN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle