11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI CDMHUKİIJST 18 Mayıa 1961 • ınıtMiMiıııiııııııııııııımıııifiııııııiıııiMKiıııııııııııııııııııııiMiıiMiıııııııııııırillllllllMIIIIIIIIIIIMIIIMIiKıııı G.Saray isterse Metini bu hafta oynatabilecek Federasyon Başkanı Muhterem Özyurt, dür» bu konuda açıklama yaptı Fenerbahç e, yarın Vefa karşısına dört futbolcusundan nahrum olarak çıkacak. DÜN ŞEHRİMİZE GELEN ÎRAN ORÜU TAKIMI TEŞlLKÖY HA YA ALAMNDA Dünva Ordulararası Basketbol Lüksemburg, Holânda basketbol Şampıvonssına iştirak eriecek ta takımları bugün saat 15 te, Fransa kımlar şehrimizde çok sıkı bir şe takımı da saat 17 de uçakla şehrikilde çahsmaktadırlar. Dün saat mize geleceklerdir. 16 da îrak basketbol takımı Teknık Halen kampta bulunan Ordu Bas üniversıte şalonunda antrenman ketbol Takımımız antrenrir Ibrayapmıjtır. hım Sulu'nun nezaretinde şampiGeliyorlar yonaya çok iyi hir şekilde hazırlan Kadm yüzücü kafes icinde New York, <Hususi) Dürı•aca meşhur Danimarka asıllı Amerikalı kadın maraton yüıücüsü Greta Anderson, Haiti'nln PortdePaix ile La Tortue «ra^ındaki Windward boğazını tel örgülü bir kafes içinde geçnaea,e çahşacaktır. Anderson ilk ienemesinde, kendisine köpek balıklarının hücum ettneıi yüzünden muvaffak olamamıştı. Bu defa büyük tel kafes ile yapacağı denemenin başariyle neticeleneceğini löylemiıtlr. Bu boğaz, köpek bahklannın fazlalığiyle tanınmaktadır. Greta Anderson'a ikinci teşebbüsünde 12 motor refakat edecpktir Misafir ordu basketbo! takımları gelmeye basladılar Ankara, 17 (CumhuriyetTeleks) yapılacak milli lig maç'arında is ! rum olarak sahaya çıkacaktır. Bu Bugün bazı gazetelerde milli t a . terlerse Galatasaraylılar Metini duruma göre yarmki maçta Öz kımda sakatlığı sebebiyle oynatıl oynatabıleceklerdir. can, Can. Osman asker oldukları mıyaıı Can ve Metinin milli lıg için, Xaci ise cezalı bulunduğu için F. Bahçe kadrosu eksik maclarında takımlarmda oynatıl ! Yarın \Vefa ıle miili ligin çetin oynamıyacaklardır. Fenerbahçe tama'arı halinde bahsı geçen fut maçlanndan birini yapacak olan kımının Vefa karşısına nasıl bir boiruların ceza heyetine verile. ! Fenerbahçe futbol takımı bu ma tertipte çıkacağı merakîa beklenceklenn» dair çıkan haberler ü ça asker futbolculanr.dan mah ı mektedir. zerir.e kendisiylp konuşan bir mubabirimii'.e Futbol Federasyonu Bsskanı Muhterem özyurt şunları söylemiştir: * Metinin oynatılmaması hususunda Galatasaray kulübüne yaz mış olduğum mektup yanlış anla. şılmıştır. Ben Metinin D.D.Yolları Hastahanesinden 15 gunlük rapor aldığını, kendi sıhhati için ve haziran ayı içinde yapılacak olan Dünya Kupası maçlarma hazırlanması Cfkımından oynatılmamasırtı.ı daha doğru olacağını ifade ı;t. tim. Yoksa mektupta Meti n oynatıldifci takdirde kendisine ceza verilecektir diye hiç bir kayıt ve o ınânaya gelecek hiç bir cümle yoktur. Galatasaray kulübü Me'inı isterse oynatır, isterse oynatm?z. Bu onlann bilecekleri bir n evzudur.. î^deıasyon Reisinin beyanatın. dan da anlaşılacağı üzene b u hafta Bursa'da yaraşacak atletizm takımları 22 ve 23 mayısta Bursa'da yapılacak olan Liseler Türkiye Birincilik lerine şu takımlar katılacaklardır: îrak huketbo) takı mı antrpnman aırasmda KIZLAR : 1 tstanbul Karması .'.ÎLK.KAT ALDU.AR Uıın LidimaDahte sladında yapılan 1 9 (7161 p.), 2 Izmir Kar. (7143 p.), Mayıs umumi provasında okullar arasında yapılan spor müsabaka3 Bursa Kar. (6225 p.), 4 Eskilaıında der»ce alan okullara mükâfatları verildi. Yukarıda mükâfat şehir Kar. (5204 p.), 5 Ankara alan atletler toplu olarak görülüyor. 'Kar. (5173 p.), 6 Antalya Kar (4968 p.). ERKEK Liseler : 1 Bursa Işıklar (12225 p.), 2 Istanbul Denı* Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks) meler teşkıl etmesı suretıyle bir (10127 p.). 3 Ank. Jan. As. Sb. 1961 1962 mevsıminde tatbik küme merkezınde oynanacaklır. (9422 p.), 4 Ank. Kurt. (9230 p.ı. edilecek Amatör Türkiye Futbol e) IV uncü kademe fınal maç 5 Izmir Atatürk (8991 p.), 6 Şampıyonasının esasları aşağıdaki lan merkezınde dort küme birinciBursa Erk. L. (8901 p.). 7 Ist. sekilde yeniden du?enlenmiştır: sının iştırakiyle yapılacaktır. Kuleli (8506 p.), 8 Gaziantep L. Ankara, (CurnhurıyetTeleks) ıtıbaren BalRan devletleri futbol a) Ankara, Istanbul, Izmir amaMali, teknik ve idari mueyyıde (8295 p.), 9 îst. Zoğrafyon (8172 tör şampiyon takımları da kade ler statü ile birlikte bölgelere gön p.), 10 Adana Ticaret (7415), 11 Rumen A millî takım kafıle baş çampiyonasının ihya edilcnesi kakanı olarak gelen Rumen Futbol rarlaştırılmıstr. Bu hususta Yumeü maçlara diğer bölgelerle bir derılecektır. Izmir Karşıyaka L. (7369 p.), 12 Federasyonu Başkarı ile yapılan nan. Bulgar. Yugoslav Federasyon likte katılacaktır. tzmir Maarıf Kol. (7303 p.). şifahi Eörüşmcde 1P63 sertpsinden ları ile prensipte mutaoık kalmdıb) Bölgelerde iki devreli lig ğı takdirde teknik \e idari tefermaçları oynanacak ve şampiyon ruat için toplanılacaktır. Bu fikir takımlar sadece kendi lisansiye futBalkan olimpiyatı toplantısında bolcuları ile küme maçlarma katıTürkler ve Rumenler tarafından lacaktır. Bu 1 inci kademe maçları • desteklenecektir. olan lıg maçları bölgelerde 15 mart Ankarada yapılan /nüsabakalar| Bu fikir şimdilik Kabul edilme1962 tarıhine kadar nihayetlendıri la Sofyada yapılacak milletlerara i diği takdirde Balkan milletlerinin lecektır. »ı atletizm mitin.şine katılacak atfutbol klâsınm yükvelebilmesi ic) Birbirine yakın 16 grup teş letlerin seçimi yapılmıştır. Bu atçin türlii »ckillerde M sık temask kıl edilecek, bu gruplarda en çok letler ve yaptıklar: dereceler şu ' lar yapılacaktır. 4 takım bulunacaktır. Gruplardaki şekildedir i takımlar II nci kademe maçlarını Yalçın Ünsal (Uzun 7.03). Feyzi deplâsmanh olarak oynuyacaktır. Pakel (S0O0 metre 14.33.fi). Şükrü d) III üncü kademe küme maç Saban f.iOOO metre 14.39.2). Aydın ları 16 grup binncisinin dörtlü kü Onur (100 M. 10.9). Ferruh Uygur (100 M 11). Ekrem Koçak f800 M 1.53.6). Cahit önet (1500 M; 3.54.8) Fahir özgüden (400 M. 49.7). CaAnkara 1 (Telefonla) Spor ; 7 1 Milli lıg terfi • tenzi] maçları nel Konvur (yüksek 1.50). Işıl ö. Toto'nun 36 ncı haftasına ait tas j haziranm 20 sinden sonra Bursa ışık (Sırık 4.05). | nif sona ermiş ve kat'î netice a?ada oynatılmasına ve tehir edilen Bu müsabakalarda Yalçın Ünsa' ğıdaki şekilde belli olmuştur: Galatasaray îstanbulspor, Fe uzun atlamada 7.03 îük oldukça i 1 13 maçı bilen çıkmamıştır. nerbahçe • Beykoz, Fenerbahçe yi bir derece yapmışken kendisi2 12 maçı 35 kiçi bilmi? beheri Galatasaray maçları ile birlikte nin kadro dışı bırakılarak yerine '• 12065.50 lira, bir haftalık toto maçlan yapılma Aycan Önel'in alınması iyi karşıî Ş A M P İ Y O N L L G A DÜGKL 1 İ.1VHU.İİ1 Lıse ı 1 utbol Takımı, j 3 1 1 maçı 472 kişi bilmiş besı suretiyle kulüplerin iftifadele lanmamıştır. ılinde ve çevresindeki bütün maç larını kazanmakta ve Bölge sam j heri 894.50 lira, rine de imkâ n veriluıesi için tej Bu mühim hatanır. Atletizm Fe, piyonluğuna doğru gitmektedir. Yukarıdaki resimde, Erzincan ve 4 10 maçı 3838 kişi bilmiş, beşebbüse geçilmesine karar verilj derasyomı Baskanı tarafında dü I havalisinde yenilmez armada olan Erzincan Lisesi Futbol Takımı heri 110 lira ikramiye kazanmi! n görülmektedir. zeltilecefii tahmin edilmektedir. ' lardır. mîştir. Türkiye futbol şampiyonosının yeni esaslorı tesbit edildi Baîkan devletleri futbol şampiyonası ihya ediliyor Atletizm seciminde hata yapîidı Santıago, (Hususı) Önu Amerıka kıt'asının dığer ıki müzdeki yılın 30 mayu ile 17 fınalistinin Uruguay ve Parahaziran tarihleri arasında Şili' guay olacağı tahmin edilmek'e nin muhtelif şehirlerinde yapıdır. lacak olan VII. Dünya Kupası . final maçlarma katılacak 16 taRUSLARA GÖRE : kımdan 6 sı belli olmuştur. Bun lar Şili, Brezilya, Arjantin, Kolumbiya. Batı Almanya ve Macaristandır. Bu takımlardan Şili ev sahibi sıfatiyle ve Breziiya 1958 şampiyonluk unvaniyle finallere otomatikman girmek hakkına sahip olmuşlardır. Arjantin Ekvator'u 63 ve 50, Kolumbiya Peru'yu 10 ve 11. Batı Almanya K. Irlanda'yı 43 ve 21, Yunanistan'ı 30, Macaristan Holânda'yı 3 0 ve Doğu Moskova, (Hususi) Rus oAlmanya'yı 20 yenerek elemiş toritelerine göre devrimizin 1 lerdir. numarah basketçısi Amerikalı Jerry Lucas'tır. Rus takımının Ermeni asıllı emektar başantrenörü Spandirian, Lucas için raDünyanın en iyi darla çalışan hârika bir sporcu 6 kalecisi tâbirini kullanmaktadır. Rus Madrırî. (Hususi) Pek hakmilli takımının kaptanı Vald lı olarak bütün zamanların en manis de «Hayatımda gördüğüm iyi kalecisi kabul edilen meşhur en komple basketçi Lucas'tır.» Ricardo Zamora, tspanya'nm demekte ve onun pota üstadı «Marca» gazetesi muhabirine meşhur Oscar Robertson'dan hayatında gördüğü en iyi file bile üstün olduğunu iddia ethekçilerini şu şekilde sıralamış mektedir. tır : 1 Yaşin (Rusya) Milân, Almir'e 2 Hiden (Avusturya) 3 Platko (Macaristan) 2 milyon verdi 4 Combı (Italya) 5 Grosics (Macaristan) Roma, (Hususi) Bu sene fi Gilmar (Brezilya) kadrosunu genç elemanlarla takviyeye karar veren Italya' nin Milân kulübü. Brezilya milli takımının 21 yaşındaki yıldız sağ içi Almir'e 200 bin dolâr (2 milyon lira) teklif etmiştir. Milân, Almir'den başka Pele, Sanfilipo ve Jones'u transfer etmek istemektedir. Dünya kapasınııt 6 finalisti belll oidu « FÎNALÎSTTEN BİRl: ALMAN MİLLÎ TAKIMI 1 numarah basketboicu: LUCAS G. ANDERSON Pietraıtgeli Emerson'u mağlup etti Roma, (R.) Napolide ya pılmakta olan ttalya Enternas yonal Tenis Turnuvasmın dömı finalinde Italya ve Avrupanm 1 numaralı raketl Nicola Pietrangeli, Avustralyalı Emergon'ıı 64 64 83 yenerek finale kalmıştır. Hiden zamanında îıpanyol Zamora ve Çek Planiçka İle ef sanevl kaleel triyo»unu ediyordu. Spor Totoda katî John Thomas tekrar forma girmeye başkdı 25 irtlfaına çıkardıBi «rtayı az York, (R.) Ytiksek atlama dünya rekortmeni Amefarkla düîürmüstOr. Otorlt«ler rikalı John Thomas yavaş yaThomas'ın temmuz ayında Mos>vaş forma gir.Tieğe başlamıştır. kovada yapılacak Rusya • ADersleri yüzünden idmanlarına .nerika milH karfilaşmasmda pek az vakit ayıran şöhretli zen mağlubiyetlerinln acısını çıkaci atlet Avrupa rekortmeni Rus racağını tahmin etmelrtedlrler V. Brumel'e üstüste üç defa Diğer taraftan uzun »tlsma mağlup olduktan sonra çahşma dünya rekortmeni Ralph Boslannı hızlandırmışt:r. Thomas son olarak Boston'da yapılan ton, son müsabakasında 7 M bir müsabakada kolaylıkla 2 M. 86 uzun athyarak formda oldu18 i aşmış ve müteakıben 2 M. ğunu lspat etmistir. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııınıını Terfi tenzil maçları neticeler alındı i Brezilya millî takımının bir zamanlar değişmez kalecisi: GtLMAR Çeşitli marka ve Kapasitede 50 Harici ve 1000 OTOMATİK TELEFON SANTRALLARI Galatasaray Yeniçsrjı TÜRK TELEFON Ltd. Şirketi PARFiLM Han No. 40 DERHAL TESLİM Dahili hatlığa kadar. Verem Savaş Derneği Sultanahmet Sosyal Yardım Kolunun tertiplediği 21/5/961 Pikniği 4/6/1961 tarihine tehir edilmiştir. Sayın dâvetlilere arz olunur. T EH I R İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan: Gayrimenkui Satış Kömüra Satın ALINACAKTIR Fabirkamızın senelik ihtiyacı tahminen 7500 Ton lınyıt kömürü satm alınması kapalı zarfla tekilf almak suretiyle ihaieye çıkarılmıştır. Tekliflerin en geç 2.6.1961 cuma günü saat 17 ye kadar Fabrikamız Sekre terliğine tevdi edilmesi şarttır. Buna ait şartname her gün iş saatlerinde Fabrikamız Ticaret Servisinde, Istanbulda Alı m ve Satım, Izmirde Basma Sanayi Müesseselerinde görülebilir. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. MANİS A PAMUKLU MENSUCAT A. ş TEKSTİL FABRİKASI Tel. : 4412 5749 32 00 I \| İ , İ • • r i t Küçükvalıda, kuyaln arsa. • Imar durumu üç kat, sltı • riaire. 48 73 39 İ T l t • •• S AT I LI K HAYALİNİZE EN UYOUN Anadolu Tasfiyehamsi Anonim Şirketi (ATAŞ) Garaj imiri olarak çahştırmak üzere tngilizce bilen, âmırlik kabiliyetini haiz, kaliöye VOLKSVAGEN otomobilleri makinisti (tamircisi) istihdam edecektir. îlgililerin P.K. 37 Mersin «dresine müracaatları rica olunur. KI/DA «ENKLER İOİ\KMTELEFONLARIN'DA ## Karacabey Belediye Başkanlığından: Sabır5izlıkla beklenen ve her yıl 26mayısta açüan meşhur KARACABEY İLKBAHAR PANAYIRI, bu sene, Kurban Bayramına rastlaması dolayısıyle, 29 MAYIS 1961 PAZARTESİ günü, K o c a g ö z mevkiinde açılacaktır. Dort gün devam edecek olan bu panayırda, her türlü damızlık ve kasaphk hayvanlan bulacağınız gibı ayrıca: KARACABEY HARASININ satış edeceğı damızlık AT ve SIGIR h a y . vanlanna da sahip olabilirsiniz (22657) Bu büyük ve emsalsiz fırsatı kaçırmayınıı. PANAYIR u ZZ R B İ S İ K L E T L E R İ TiNAK KOLL VİTESLİ BOYOKKÜÇÛK BOYLAR Ç 1T1j W«e«ab«» Cad., Armpe#wı Sot 14 18, V ' Oal.U. T«l.: 44 40 04 44 36 5» ^ VELOSOLEX OTOMATİK MOTORLU BİSİKLETtERİ TİNAK KOLL ŞTİ. 6»Ht«. Tal: 41 10 M " » M 'BUSONC KtOAR OOROLMEMİ9 İDEAL VE HAKİKİ RKNKLCR Valnız I S K R A TELEFONLARIN'DA Telefon Numaramız Değişmiştir Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den: Kamyon Kantarı İhtiyaç Sahiplerine: Şirketimir atölyelerinde s eri halinde imâl edilmekte o'ian 30 Tonluk kamyon kantarları için kısa teslim. müd'detiyle sipariş kabul olunur. Tamamia yicı bilgi ve tekliflerin Umum "•ıTı'irlürTiığümüzden istenmesi. (23294) Telsraf : Türkşeker Ankara Türkiye T<=!(=fon : 12 30 70 12 30 80 SEKER FABRİKALARI A. Ş. Posta Mithatpaşa Cad. No. 14 Kutımı : 4H Yenişehir/Ankara, 960/397 Bir borçtan dolayı ipoteklt E m i n o n ü Binbirdirek mahallesının Klodfarer caddesınde eski 16.18/1, y e n i 20.28/1 kapı, 238 ada, 48 parsel sayılı 264,71 m2. kârgir is h a n ı n l n s a tılmasına karar verıldı. GAYRİMENKULÜN EVSAFI: B i n b i r d i r e k meydanına hâkim bir yer de olup deniz görmekte ve K l o d f a r e r c a ddesı üzerindedır. Gayrımenkulün bulunduğu saha plânda L s e klinde olup bunun sokak tarafı daha dar ve arka tarafı daha geniş t i r . Gayrimenkui iş hanı olarak yapılmış ve kuUamlmadan otel h a l i n e if r a g edilmiytir. Gayrimenkulun bölgesi şehrin imar, iskân, ticaret bakımından önemli bir yerı oldugundan bu muhitte su, elektrik, h a v a g a r ı , kanalizasyon tesıslen mevcuttur. Bu bölgede Belediye h i z m e t l e r i ve bilhassa otobus seferleri muntazamdır. Bu gayrimenku ı u n binası yeni yapılmıs olup henüz bir kaç aydanberi kullanümaktadır. Betonarme olarak iyi bir isçüik ve birinci sınıf malzeme ile yapılmıs bu binada iki bodrum kat, bir zemin kat, üç normal kat v e bir de çatı katı vardır. Binanın en alt katı, yanl ikinci bodrum k a t ı . binanın alt arka kısmında yer almıs olan 30 m2. plândadır. B u kısımda kömürlük, kalorifer ve sıcak su kazan dairesi teşkil edil m i 8 tir. Birinci bodrum kat 4,20 m. ırtifada olup otelin 20 m2. lik mutf a ğı ve büyük yemek salonu, bu katta teskil edilmis bulunmaktadı r . Bu itibarla bu katta aynea J W. C, pisiar ve 2 lâvabo bulunmaktadır. Bütün kat plSnında olan bodrum katından 19 basamaklı ge n iş merdivenle otelin zemln katına çıkılmaktadır. Bu katta bütün arsa, üıerinde yapılmıs olup 9 m2. plSnh ve mermer kaplamah bir antre, sokafa uazır bir salon, büyük bir yemekhane ve istirahat salonu, bir müdür odası, bir yarıhane, bir kahve ocagı, bir Am«rik«n b a r ve bir üst kat merdiveni vardır. Tabanı güzel karo ve duvarlan kitmen lftmbri kaplı olan bu kattan 19 basamaklı, aydınlık Tt genis bir beton mozayik merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. Birinci kat, bütün sahanın arka kısmında 4. m. kadar genişlikte bir aydınlık »athı bırakılarak yapılmıstır. Bu katta 20 n»2. lik bir hol, bir umunaî hel4, üstü k«ro kaplı büyük bir arkataras, biri banyolu 3 büyük oda, bir banyolu ve «alonlu oda, bu tarasa naıır olarak ve biri banyolu, 3 ü banyosuz oda da ön cepheye naıır olarak yapılmıs bulunmaktadır. Bu otelin ıkinci ve S. katları birinci kat plftnında olup 8 sı banyosuı ve 2 si banyolu 8 odayı muhtevidir. Çatı katmda ön ve arka teras. merdiven aydınlığı, bir W. C. ve 2 oda vardır. Bu odaların üstünde terastır. Betonarme karkaslı olan bu binanın zemin kat yüzü mermer kaplıdır. Diğer aksamı da lüks denecek kadar itlnah olan bu bina, bütün konfor te İ sislerini de havt ve güzel deniz manzaralıdır. Çatı üstünde de 3 su deposu olan bu bina, mükemmel ve sağlam bir haldedir. İMAR DURUMU : Bos arsa için verilen imar plânına göre, program dısında, iskân sahasında r e 40 rakımlıdır. Ruhsat için proje ile müracaat edildiğl zaman tapudan alınacak röperli krokl ibraz edilecektir. Bina yüksekliği 12.50 m., bina derinliği 6,25 m. den kalan, ön bahçe Te komsu mesafesi yok, arka bahçe mesafesi «,25 m., insaat nizamı bitişik, safak parapet civarı gibl ve çatı meylt 134. maddeye göredir. Tamammın muhammen kıymeti (1.500.000) bir milyon beş yüz bin liradır. İlk açık artırması 12.6.1961 pazartesi günü saat 16 da İstanbul Sultanahmet'te Adliye Sarayında zemin katta satış mahallinde yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 27.5.1981 gününden itibaren dairede açıktır. Artırmaya iştırak için artırma saatinden önce muhammen kıymetin • b 7,5 nisbetinde pey veya mil • lî bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. Artırmaya iştirak edecek alacaklıların da rüçhanlı alacaklıların alacaklarının °.b 7,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubunu artırma saatinden önce tevdi etmeleri şarttır. Ipotek sahibi aîacaklıiarla diğer alâkadarlarm ve irtiîa k hakkı sahiplerinin gayrimenkul uzerindeki haklarmı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarırıı Ubu ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde lıakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Gösterilen günde artırmaya istirak edenler artır TUZLA İÇMELERİ 15 mayıstan itibaren hususi trenleri işleyerek ziyaretçilerine açılmıştır. Türkiye Öğretmenler Bankası T. A. Ş. den: GAYRİMENKUL SATlŞ İLÂNl Bankaımz mülkiyetinde bulunan Eleşkirt. Diyadin. Tutak; Bingöl, Genç, Karhova; Solhan; Hizan; Mutki; Gerede; Kulp: Dicle; Karayazı; Torul; Hakkârî; Şemdinli, Bismil, Derik; Gercüs; Midyat; Mazıdağı; Savur; Muş; Bulanık; Malazgirt; Lâdik: Baykan; Beşiri; Kurtalan; Şırnak; Artova; Ovacık; Pertek; Baskale; Muradiye; Öralp, ve Gürpınar'daki binalarımız ile Ankara; Burdur; Ilgaz; Çermik; Mihalıççık; Pazarcık; Hilvan; Midyat; Özalp; Solhan; v« Beşiri'deki arsalarımız 31 mayıs 1961 tarihl «kşamma kadar peşinatsız 20 yıl vadeli taksitler halinde ve kapalı zarf usulüyle satışa çıkarürnıştır. Şartname ve teminat akçeleri İlköğretim Müdürlükleri. MahaUt Mümessillerimiz ile Belediye Reisliklerinden. Ankara'da Umum MüdürlüŞümüz ile İstanbul ve İzmir Şubelerimizden öğrenilebilir. Keyfiyet ilân Ş l ma saatinden önce artırma sartnamesini okumuş, lüzumlu maluınat almıs ve bunlan tamamen kabul e tmiş ad ve itibar oiunurlar. Tayın edilen zamanda gayrimenkui üç defa bağmldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmis besini bulmaz veya satış istiyenin alacağma rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmis alacaklarının ve oundan başka paraya çevirme ve paralarm paylastınlması masraflannm mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bâki kalm ak üzere artırma on gün daha temdit ve onuncu 22.6.1961 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak artırmada, bedeli satış istiyenin alacajhna rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile te min edilmis alacakları ve bundan başka paraya çevirme ve paralarm paylaştınlmas*. masraflarımn mec muundan fazlaya çıkmak şrrtiyle en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edümezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kcndisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldugıı bedelle almaŞa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yçdi gün müddetle artırmaya çıkarılıo en çok artırana ihale edüecegi ve iki ihale arasmdaki fark ve diğer zararlar ve geçen günler için •• 5 / den hesap olunacak, faiz ayrıca hükme haoet kalmaksızın memuriyetrmizce ahcıdan tahsil olunacağı ilân olunur. (24739) 224287 HALI YIKAMA FABR.KASİ HALILARINIZI YIKATMAK İÇİN BİR TELEFON KÂFİ: 21 28 18
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle