14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Mayn lttl cu. üç BİR DAKİKA: ınmııııııınıııııınmııını DÜNYA Gary Coopere muhteşero bir cenaze töreni yapıldı A p Iran'do genîş ölçüde tevkifler yapılıyor Tevkif edilenlerin »ayısı 25 Oyi buîdu, bunların isimleri açıklanmıyor, Tahran'da önemli hükümet binaları askerî birliklerin muhafazası altında Tahran, 17 (AP) Stan makineli tabancalariyle mücehhez polis komandoları salı gecesi geniş ölçüde bir tevkif hareketine girismiş ve şüpheli şahısların tevkifine başlamıştır. Böylf bir tevkif hareketine gi | rışıleceği salı sabahı Başvekil Ali Amini tarafmdan açıklanmıştı. I Başvekil birçok kimselerin tevkif edileceğini söylemiş bulunuyordu. Tahrandaki polis çevreleri ıalı akşatnı gizli bir toplantı yaparak bütün ?üpheli şahısların ijimlerini tesbit etmiş, bundan sonra tevkiflerin başlaması için gerekli emirleri vermiştir. Hükumet makam. ları tevkif edilen şahısların isimlerini açıklamamaktadır. Amini, bozguncu harekette bulunanlann mahkemeye sevkedileceğini »öylemiştir. Ahnan §on haberlere göre tevkif edilenlerin sayısı 250 kişiyi bul. muştur. Salı gecesi Tahranda çok sıkı emniyet tedbirleri almmıs, askeri kamyonlarla nakledilen birlikler önemli hükumet binalarının muhafazasına memur edilmiçtiı» Bununla beraber şehir her zamanki gibi onrmal bir hayat yasamıştır. Tevkifler Iran Kıral ve Kıraîi. çesinin Norveç seyahatine çıkmasmdan birkaç »aat öno% yapılmıştır. DEPREM DEGİL Bu resmi görünce bunun bir yer depremi İnında çekildiğini zannetmeyin. Amerikanm Oregon çehrinde, yıkılmaıı gereken yüksek bir binanın zeminine dayanan bir buldozer, o derece şiddetli çarpmıştır ki, kos koc» binanın oldugn gibi ürerin» yıkıldığını gören buldozerdeki i?çi de kaçmak lorunda kalmiBtır. HABERLERI Malâma iiâm Mtndern ttki mebu» Mthmtt Özbtk için: «Bunu herktı tsntr. B«n ondan nasihat alaeak edam dtğilim> diyor. Halbuki, bu bahtettiği adamı iki derre, 1950 de v 1954 d* mtbu» yopmıj. Meb»ı» demek de Hüfcümetlerin fikirleTİne, reyîerine, tenîcid veVo tMtnpIerine, j/nni bir Iceüme i!e, cna«hatlerine» muhtaç 61duîclart adüm demektir. Acaba başka bir ş*y mi »öı/IeHiç zannetmern. Mebuslannı tadece btrer kukla cddettisim bir de^a dahc tBeyefendi hazretlerine arx» tdiyor. D. N. İKTİBASLAR Hedıseier Holrj«rood, M < ) Tamnmı» sinema aktOrtt Gary Coopar'e »alı günü atmdiye kadar Hollywood'da mtslt görülmemiş heybetll bir ce. naze töreol yapılmıstır. Beverly HlUı'deki Oood Shepherd Roman katolik kilisesinin dışında toplanan yuzleree klfi ar ti«t« karsı »on vazifelerini yapabilmtk içi n bekle»mislerdir. KilL. se dıjında intiıam tetnin etmek için 100 kadar polls vazlfe almıs bulunuyordu. Merasim, mahalll »aatle labahın 10 unda başladı. Kilisedeki 500 yeri ancak aktörün çok yakınlan, özel kartlarla girmek suretiyle lsgal etmişler. rii. Meraslml ldare eden rahip onun koca, baba ve dindar bir in *sn olarak taşıdığı özellikleri belirten bir konusma yapmıstır. j Rahip daha »onra aktörün meı. ] leğine dt taznas ederek onu methetmistir. Killsede bulunan finemli sahıslar lunlardı : Peter Lawford \> kansı, Frank Sinatra, Dean Martin, John Wayne, Bobe Hope, Randolf Scott, Marlen Dietrich, George Murphy, Rosalind Russel, Ricsrdo Montalban, Norme Shearer, Edward G. Robinson, Audrey Hepburn. mtk l»tedi? New York Fuarına davet edildik Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) 7 1964 yıh ilktaharında açılıp 1965 yılına kadar devam edecek olan New York Dünya Fuarına memleketimiz de d&vet edılmiştir. Fuar New York sehrinin 300 üncü kurulus yıldönümünü kutlamak ve o tarihten bu yana ilim ve fende erisilen büyük ilerlemelerle bir çok yenilikleri tanıtmak gayesiyle açılmaktadır. Angola'da siddetli çarpıştnalar oluyor I.uanda, 17 (a.a.) Ahnan lon haberlere göre, Kuzey Angola'da Santa Curuz tehri civarındaki köy !ere hüeum eden milliyetçiler, bü1ün evleri atese vermisler ve bir yerli kabila reislnl Sldürmüslerdir. Aynea Republica kalesi ve Malanga kasabaıı elvarmda milliyetçilerle askert birllkler arasında siddetli çarpısmalar olmakta ve Pamba tehrini ele geçirmeye çahsan miniyetçileTİn ağır kayıplar vprerek geıi çekilmek zornnda kal dıjh bndirl1mekte<Hr. 27 Mayısa doğru.. Geçen yıl bugün •• Turgutlu'ya giden Men* dercs, yaptığı konusmada, üniveraite profesör ve öğrencilerine sart bir lisanla çatmıstır. Menderes, Üniversite öğrctim üyeleri için »övle demiştir : «Onlar, Üniversiteyi Çin Sed leriyle çevrilmis bir papalık zannediyorlar. Hayır, ıırası gelinee onların kürsülerinin dibine kadar girerek (Ne yapıyorsunuz?) diya iorarlar. Bun lar cüppelerini bir *ırh gibi sırtlarına geçirirler, devletin itlerinı karışırlar. Nc imiı?.. Muhtariyet varmıs. Na imiş o muhtariyet.. Olur mu bu. Ben onlara hatırlatırım. Bugün hürriyet, hürriyet diya bağıran çocuklara eski devirde, tek parti hftkimiyetinin nazariyalerini okuturlarken nercde idl bu hocalar. Onlar benim bu lötlerimi dinleyinca mahçup olacaklardır. Şimdl iaa, fırcatçılık, kaptıkaçtıcılık yaparlar. Hürriyet kahramam geçlnirlar. Yağma yok..» Mandert», bundan »onra »öxü Üniversite öğrstMİlarlna g«tirmif ve fSyle devam atmisUr : «öirvncilara galinoa, ımıtiarında done döna basları d6nmüf, 35 yaşına galmiılar, hllt analanna bir lokma bila ekmek tamin edemezler. Bunlar Üniverılte ünivartita diya verirler yaygarayı. tstanbul «okaklarına tasarlar. Nedir o Üniversite senatosu? Bir lürü genç elemanı nefes alamaz hale getirmiştir. Onlar evvelâ Üniversitesinin içinde hflrriyeti kaldırmıslardır. Şimdi bana kızarlar ama onlann bu tetebbüsleri hüsrana uğrayacaktır. Unutmasınlar ki, bu hareketleriyle Adnan Menderaa'e değil, millet iradesina hücum ediyorlar. Bu hareketleriyle Adnan Menderas'i değil, D.P. iktidarını değil, bütün Türk Milletini tek vücut halinde kar şılarında bulacaklardır.» •• Bugün İstanbul, Ankara * ve tzmir'deki Toplu Baaın Mahkemelerinde 21 basın dâvasına birden bakılmıştır. •k örfi îdare Kumandanı Or general Fahri öıdilek imzalı bir tebliğ ile Aksam Gazetesinin 20 gün müddetle kapatıldıgı bildirilmistir. Bildiride, gazetenin 18 mayıs günü iki ayrı baskı yaptığı ileri sürülmektedir. TEŞEKKÜR OHtmfi lla bW*rl «onmı »r: letoda bırahtı avfen v« »«vrilt Bay GARBİS KİREMİTÇİYAN'ın (B1ek«1ıı Tel Dokuma Fabrtkan) artaklanntfaa) is/ttrak *d«n, ealank havır mOeaaeaelarln« «dcnlera. *algTaf. t*lcfon va malctnpU tazlyade bulunan akraba va doıtlaıa «yn ayn teeekkttra lnaaorumO» mani oldu(unda& ga^gteıılzlıı delllattnl rle* «Jarlz. Kal) Dul Bayan Baatrlt Kennedy Hrutçef buluşması baziran başında Avıısturya'da Viyana'daki Amerikan Büyük ElçiHglnlıı, Avusturyalı makamlardan görüşmenln Vîyana'da yapılmasında bir mahzur olup, olmadığını sorduğu bildirlliyor Viyana, İ (a.a.) Yetklli ViT DlgVr taraftan Başkan Kenaady yana kaynaklanndan ögrenlldigi de, Dıjişleir Bakam Bean Rusk n« g8re, Kennedy Hrutçef gö. gibi, kendileriden önce Amerikarüımaai 3 ve 4 haziran tairhlerin. nın kaderinl ellerindt bulunduran de olmak üzera iki gün lürecek devlet adamlannın aktina, yabantir. Bu bllgi, Avusturya hükume. eı memleketlere pek fazla leyahat tlnden böyle bir bulusma imkinı •tmemt karannı vermifken, milhazırlayıp hazırlıyamıyacağını ö£ letleraraıı olaylann baıkın altın. rcnmek istiyen Viyanadaki Ame. da fikrini degiıtinnek »erunda irkan Büyükelçiliğince Avusturya kalmııtır. znakamarına verimiftirl Nltekim, Baskan K.nnady, bjrViyanadaki Amerikan maılahatkaç güne kadar, Parise giderak güzarına, Avuıturya hükumetinin böyle bir görüşmeyi hazırlamayı Fransa Devlet Bajkanı General dc üzerine almakta hiçbîr mahzur Gaulle'le görü;ecek ve anlasıldıgörmediği bildirilmi?tir. Avustur. ğına göre, oradan da Viyanaya gtya Başbakanlığı, gerekli tedbirleri çerek Sovyetler Birliği Baıbakanı almak üzere, Moskov» ve WaNikita Hutçef'le .tarih!» olarak konusma. shington'un kararını beklemekte. Uimlendirebileceğimlı i larda bulunaeaktır. dlr. Küba tarafsız memleketler konferansına katılacak Havana, 17 (a.a.) Küba Dıçişleri Bakanhğma yakm çevrelerde bildirildlgine göra, Küba Hükümeti, Birlesik Arap Cumhuriyetl ve Yugoalavya'nın d&veti üzarina yakında Kahire'de toplanacak olan «Tarafnz» mamlaketler konferan•tna katılmaya karar vermiştir. Aynı çeTTeler bu dftveti Breıllya'nın da kabul etmis olduğunu, buna karsı Venezuela'nm konferanıa katılıp katılmıyacagının bilinmediği belirtilmektedir. BvlâtUn: Vahan v« Arman ÖLÜ M B u ü u m u TefU* B«?«ti nr«lertad«n Basmufettis 17/5/981 «ünü geno yaaında hayata ı**l«rtni kapayarak aramııdan ebedlyen aynlmıstır. Onaıesl 18/5/961 persembe runü öğ\» nımazmı mOtaakıp Eacı Eayram eamlLnd«n kaldınlacaktır, Merhuma Tanndan rahmet, kederit «il«ıln« \« menmjplanm m baçeaftl'fı dtirrlz. T. C. Ztmat Bantan ORHAN SEFERCtOĞLU V EF A T Eakt l^kaf Umum MOdOrlerinden naerhum Şem»ettln Dlkmen T* Melek Dikmen'ln kerime»l: Vedat, Sedat ve Mecdi Dikman'ln ablalan. Sflmerbank Alım ve Satım MüeasesMt ftiIprinden Refet Eroğlu'nun eşi, t?tanbul Müftülügü muraloplarından Yusuf Ziya Saglam'ın kayınvalidesi, Beyhan Sağlam'ın anneei Tanrımn rahmetinc k tur. Cenazesi 18/5 961 bugünkü pfrçenıbe günü öğle namazını mütaakıp Bostancı camilnden Kaldınlarak îçerenköy kabristanına defnedilecektir Mevlâ rahmct cyîiye. FATMA MELÂHAT EROĞLU Beyoğlu L A LE Sinemasında Rugün suareden itibaren KORKUNÇ TUZAK (Oniınal) >lark Stcvens Jcan Kent Kadıköy SÜRETÎA Sinemasında Kueün «uareden itıoartıı MtCADELK TEPESİ Kudüs, (îsrael bölgesi) 17 (a.a.) tırael Basbakanı David Ben Gurion, casuslukla itham edilen Yarbay Beer'in hariRİ hükÜTnet he tabina çaliîtığının açıklanmaması huratundaki alakalı makamlann aldıgı kararın çok yerinde olduğu nu «öylamiştir. Ben Gurion, böyla bir karar alınması iç!n «mühim »ebapler» roeveut olduğunu sözlertne aklamistir. Yarbay, komünist bir memleket Hesabma cssusluk yapmakla itham «dllarek tavkif edilmistir. Baer, Avusturyada doğmuş olup 49 yasmdadır. tsrael ordusunda kurmay rnbay olarak vazife förmüs ve bir müddet evvel emeküye ayCenevre, 17 (AP) Büyük Bri. buraya tilAh ı k u B i durdurmak nlmıs*ır. •» tanya »ah gecesi A.B.D. ve Rugya olduğunu »Cylamif fakct yarrhnu ya hitap ederek Lao»'a yaptıklan yapan devletlarin »dradan bah*«tKalküta'da her türlü yardımı kesmelerini ve memiçtir. savaşan birliklere mütemadiyen kolera salğını Bu konuşmalara eavap v«ren silâh vermekten vazgeçmelerini Amerikan delegesi da Laoı'taki KalküU, 17 (a.a.) Kalküta'da söylemiştir. meıru hükumetin komünist âaila. kolera aalgın haline gelmistir. FilCenevrede toplanan Laos kon. rinin eline düsmeslni önlamek İçin hakika »on iki ay zarfında 2.600 kiferansmda bu teklifi yapan îngi bu memlakete aıkerl yardımda şi bu hastalığa yakalanmıs v e bun 1İ7 delegesinden sonra Kızü Çin bulunmasının elı«m olduğunu ila lardan 256 sı öİmüstür. Kalküta delegesi söz almıj ve A.B.D. Baç ri «ürmüstür. halkının aadeec beste biri koleraya kan Yardımcısı Lyndon B. JohnA. B. Drvletlerinin Qün«yJ>oSu karfi aaüanmı» bulunmaktadır. son'a siddetle hücum etmiştir. Kızıl Çin delegesi Chen Yi, Lyn. Asya siya»etine durmadan hüeum don B. Johnson'u GüneyDoğu As eden ChanYİ, Amerikan delpgas. Bugün • yada savaşı körüklemekle suçlan. yonu taraftndan askiden bari duy. matinelerden ]'• itibaren iki dırmıştır. Bu delege de Ingiliz de maya alısık olduklan, <PeH n ag:: I |»he««r Dİrrîer, legesi gibi Laos'ta durumun iakln ıı» nı kullanmakla ve leşmesini tağlıyacak tak Imldin raakla itham adilnriştir. İsraet'de easnslnk yapan yarbayın bangi devlet hesabına oasnsluk yaplığı açıklanmıyor Cetıevrede cereyaıt eden Laos barış konf eransmda taraHar dütı birbirlerini ithâm ettiler BÜYÜK ŞÖHRET NÜZEYYEN SENAR'ı yalnız PERŞEMBE AXŞAMLARI saat 22,10 da 1 Ksder B3yle Istlyordu (Renkli) î • John Wayne Manreen O'Hara j ! X Üç BevgUI (Renkli) • Paseole Petlt Mylena • Demongeot Alaln Delon • İNEMAS! Merkez Bankasııtııt döviz alacağı İstanbul Radyosunda SÜREYY4 SİNEMA5I! dinleyebilirsiniz. ACELE Çok kftrlı sanayi tasisler için lennayedar aramyor. Galata P.K. 863 GREGORY PECX HARRY GUARDİNO ALTIN TROMPfcT LOUİS AMSTRONG W. J. HANDY EDWARD J R. MUROW "*? Bebek't* Beb«k Koyunda KAYIP Şehremini Orta Okulun. dan aldığım pasomu kaybettim. Hükürrsüzdür. t. . N'<>. 105 Saliha Abdullahoğlu T BEBEK RESTAURANT 132 KOTA (Bıçakçılık eşyası) lltn» M Merkaz Bankastmn haftalık vaziyetlarindan anlaııldığına göre, geçen yıl lonunda mecnlekatimizln hariçten alacakh olduğu dBviı yekunu bir milyar 64 küsur milyon lira mukabilinde iken bu rakam 6 mayıs 1961 de 849 milyon S71 W J sur bin liriya düsmüçtflr. Buoa mukabil 1960 sonunda m m laketimizin harice olan döviz bor eu da 1 milyar 954 kfltur milytm Hradan 1 mllyar 928 Mntr rolryen lrraya dflfmfiıtflr. Bu hacaba f6re h*r B« kadar d9viı ntavcudn 115 asitym. 11* farilemİBa* da ĞÇria hogçhınTnıı da 491 mllyoB Hra aksfluılftlı. Cuma gününden itibaren hizmetinlıe giriyor. Mehtapta dcniz üstü teras yema£i. Ueuz T* »enüz. B9 KOTA öıra numarasında kayıtlı hiçbir motörde bulunmıyan TEC TRONİC manyetolu Amerikan harika LAUSON benzın motörler: proforması için müraraat. İSTANBUL AlfKARA SETAHATLERtNİZDE 22 60 37 tajaion ejmaleri Şoförierhı retraceği vergfryi oemiyetlcri tdkdtr cdcceit Ankara, 17 (Cumhurira»T»lak«) Turkiye 5of9rtar FBdarasyonu : ve İstanbul ŞofBrler Cemtyeti tem silcHeri bugün Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'ı makamında ziya^et ederek bir süre görüşmüşler*r Bak.an, temailcilere, soförlerin ödiyeceği verginîn üçüneü smıf olarak tayiniyle bttntm takdîrinin cemiyet tcsekküllerrne bırakılacağını ifade etmiştir. Bakan, sadeoe soförlerin degll, Türkiyedeki bütân esnafın ödiyeceği verginin tSyini ve takdi rinln atnaf tesekküllerina bırakıI aaıkl«nnytır. y Vekili Beyefeodl Odalar Birliği kongre. sinde söz alarak iktipa. diyatmız için çok ebemmiyetli ve faydalı noktalsrda âmme efkânnı tenvir etti; teşek. kür ederiz. Siyasi olmaktan ziy»Manchetter'de çıkan tııçiltfre bat şekillerinden bırı goze çarpi niıı en mühim siyasi gazetcle j maktadır. Bunun da sebebi yar1 de iktisadî olan bngünkü krizln çözülmesine böyle konuşmaların rinden Guardian'da çördüğü j dımlann bir şartı olarak tam mâ. hele Maliye Vekilinin konngması. müz memleketimize ait tetkik •nasiyle sosyal servıslerin işlenıesi ve tenkidlcri ihtiva eden bir rna keyfiyeti üzerinde durulmamış ol nın çok yardımı olnr kaleyi aynen aşajıya alıvoruz: masıdır. tşçilere katlanıiması geMuhterem Vekilin söylediği »8z1948 senesindenbeıı Birieşik A reken bir yük gibi bakılmaktadır; ler arasında bize ferablık veren yanında asağı maddeler var. Me»elâ fiyatların ı». merika tarafır.dan Türki^'eye üç yüksek kârların milyar doları mütecaviz iktisadl gündelikler, korkunç çalısma şart tikrarı dâvası. Gerçi bn kolay kove as'A'rî yardım akıtılmıştır. Bu ları ve çocukların istihdamı göze lay tahakknk edecek bir şey de. nun karşıhğ; daha hür bir ekono çarpmaktadır. Sendikalar zayıf ğildir ama istenmiş ve nlyetlenmi ve demokrasi tesi.sine çahşmak tır. Gittikçe kabaran enflâsyonla miş olması da bir kâr ve bir mfis. olacaktı. Fakat geçen yıl her ikibirlikte seviyeler arasında muaz pet adımdır. Cünkü dflşük iktidasi de hemen hemen çöker gibi ol zam farklar meydana gelmiştir. nn fiyat politikası daima yıikge. du. O günden bugüne kadar da Her ne kadar bazı sendikalar sınıf len fiyat politikası idi. Ben Malidâvayı kavramak ve meçgul olt mücadelesini körüklemek suçuyla ye Vekili Beyefendintn bn fiyat nıak için pek az gayret sarfedildi. kapatıldı iseler de bu mücadele istikrannın sa£lantnası için ticret, Herkes esaslı ve müessir bir çeynin asıl sebebi gelır seviyeleri a enerji. vergi, ham madde jjibi raa. ler yapılması lüzumunda mütte rasında gittikçe genişliyen uçuru'jı liyet unsurlarının pahalılatımaRi fik, lâkin kimse bunların siyasî oimuştur. Türkiyede serbest ekomeylinp karşı kovacak kadar knvmânada neler olması gerektigini nominin gerekli koruyucu tedbir vetll olmasını cân.ü zöniildfn teler aimaksızın meydana gelmesi Jbilenniyor. menni ederim. Buçün ferçl bir kapitalizmın en basit ve ham şekBugün Türkiye siyasi ve iktisa lini ortaya çıkarmıştır ki bu dakısım eşyada fiyat dnrgnnloJra. di bakımdan 15 yıl evveline naza halk kitleleri arasında bizlere battS bir kısım mamallerde düran daha zay.f bir halde bulunu dost kazandırmamıstır. süklük vardır; ama bu alış.verişin yor. Zahiri geli^me manzarasına dnrçun olmasındandır. Bneünkü rağmen Batının yardımı bu çökün Zirai buhrana gelince, bu daha tutuklok geçip tedavül artmca fi. tüyü çabuk!a?tırmış oldu. çünkü da endise verici, hattâ uzun vâ vatların yükgelmesi ve yükselince bu yardım çözültneyi intaç eden #Mi bir görüşle ümitsiz bir du ücretlere » m talebi hulâsa fiyat siyasete yardım etmiştir. Türki rumdadır. Toprak reformuna sır artışma müessir tmlllerin hareke. yede ikinci bir Laos'un meydana tını çeviren hükümet çiftçi ve köy te geçmesl ihtlmall knvvetlidir. gelmesinin önüne geçen sebep, lülere hemen he/nen hudutsuz kre Bnna dayanmak ISzıra. sırf Türklerin Rusyaya karşı duy di verdi. Fakat bu hal fakirliği dukları milli antipatidir. ortadan kaldırmad.ğı gibi ziraî çöDigcr bir nokta da kflçflk banBir çok az gelişmiş memleketler zülmeyi de çabuklastırmıs oldu. kalann birlesmesi hnsnsudnr Ki; Sıhhl şartlann ıslâhı ve sıtmanın biz de Btedenberi bnnnn taraftan. gibi Türkiye pazarlığa imkân veren simdiki yardım sistemini ter yok edilmesi sayesinde çocuk ve yız. fstanbnlda tekerrür bakımıncih et.Tiektedir, çünkü durum ne fiyatının önüne geçilrniş ve nüfus dan en çok mağaza knndnratı, jekil alırsa alsı n para geliyor. Va çoğalması dünyada en yüksek §e sonra mahallebiei dükk&nlan idi. kıa arada sırada Birlesik Amerika viyelerden biri olan yüzde üçe u Son * 7 aenedir bunlar arann» sarfiyatı gözden geçirmpyi tecrü lasmı.ît.r. Zira! istihsal artmıştır, bankalar da kanştı. be etti, lâkin geniş ölçüde tavsiye lâkin memlekette süratle artan İsBir radyo skeoinde bir Ermeni lerde bulunmak onun işlere karıs tihlâke ve ihracat ihtiyaçlanna ee ması demek olurdu. Halbuki daha vap veremediSinden, millî felaket hanımı bir yeri asglık verirken: K5?eyi dön bakkal var. B»kbaslangıçtanberi Türkiye ve Amevüsatini iktisap eden bir buhran kalm yanında panga.. Panganın rikanm maksatları bağdaşamaz ış'eklini almıstır. halde idi. Ziraatin makineleşmesi süratla yanında zobacı, onnn bltisiğinde Kapitülâsyonlardanberi Türkler ilerlemiştir. 1947 de üç bin kadar bir panga daha.. Sonram efendlm yaıbancıları ve onlarm müdahale traktör oldugu halde bugün ki/k aktar vardır. Aktardan »onra knn. lerini daima itimatsızlıkla karşıla bin traktör mevcuttur. Ama nüfu dnrseı» Knndaraormn yamnda bir mışlardır. An'anevî müsamahakâr sun yüzde altmış beşi henüz oku panga daba lık ve cnisafirperverliklerine rağ ma yazma bilmediğinden, modern Vc boyleoe bir enflâsyon Bfariiimen Türklerde bir aşağıhk duy teknik şartlanna intibak müüakün n<n, trajt.komlk tsblosann gusu, harice karşı bir husumet olamamıs, bu yüzden makinelerin ve hayal kırıklığı mevcuttur ve büyük bir kısmmdan randıman aBn eidd! mevTDn şv şaka İle haBundan bajka fifleterek Mallya Vaklllmiıi bn bu hisler âtieta millt bir maraz hnamamaktadır. seklini almaktadırlar. Halbuki bir Türkiyede 28 milyon keçi vardır hnıosta naçlzane takviye ettikten çok Ortadoğu memleketinde dıs ve bunlar orman tahribinde bas •onra gelelim kcmerlcrin sikılmakrediye daima ihtiyaç duyulacak lıca rolü oynamaktadırlar. Orman aına.. tır ve Türkiyede kalifiye erkek davasmı yürütebilmek içfn bunVallaba! Zaonederim bnırünkü ve kadırların miktarı şimdiki ge lardan yüzde seksenini yok etmek liçme seviyesine pek cevap vere gerektiğ> hesap olunmaktadır. Hal kadar kemerlerin nkıldığı bir de. cek halde değildir. Bunun netice buki «sürü» Türkiyede h&lt bir vlr az gBrfilmngtflr. Piyaaada gfinsi meydana çıkan durum bir nevi sembol kıymetini haiz olduğundan lOk gıda ve Uıtiyaç nMMldeleri kansıklıktır ve bu hal bir cnillet hükumetin böyle bir siyaseti köy mustean» dlfer tleftret şnb«lerin. ten diğer bir millete dojrudan lüye nasıl kabul ettireceği blllne de şayanı endişe bir dvrfnnlnk vardır. Zaonederim ki Mym K«r. dogruya yapılan yardım.n güçlük memektedir. daa'ın Odalar Blrliği krakTMİnde lerini ortaya koymaktadır. Toprak reformundan bahsadilin kanofmaaından maksat da, bn d«r. ce büyük toprakların tevziindan trnnlnta blraı hareket vermektir. Teknik bakımdan Türkiye hilâ ax gelismis bir memlekettir; hal dem vurulmaktadır. Toprağın yüz Bnna mnvaffak elmaemı eiddtn buki büyük bir devletin bütün de doksan dokuzu küçük çiftçile tenteıml etmekle beraber bfltön külfet ve iddialarının yükünü ta rin elinde olduğu halde iki milseb«p ve oarel«rln de kendl elinyon köylü ailenin elinde k&fl top de, tsMamrfnnda olmsdıtma iıa. »ımaktadır. Nüfusuna nispetle dünyanın büyük ordularından bi rak yoktur. Hakikatta toprak znik ret atmcfl do|rsi fSrttrtts. rini beslemek külfeti de buna da tarı köylünün ihtiyacınm yantma Bngttnkn kri«ta s«b«pleri eokhildir. NATO'nun bir üyesi ve cevap verebilecek sevlyededir. Bn CENTO'nun temel direği olmak sı sartlar altında Rusya tarafından tnr; fakat baate gotoo palkelojik fatiyle Türkiye, Batı hürriyetinin yapılan komüniıt telkinlerin mana tereddöttflr. Bnnnn arkaamda ( e . va isbirliğinin bir nümunesidir ve ifada etmeğe başlamasındı vaşa e*n devrln, kstfi petntkaamm t«rtnları ebemmiyeill bir yeknn tn. bu memleket altından kalkamadı cak bir taraf kaknıyor. r^ Dutıymm fSylenıek Iskunge. gı lhtlyaçlar içinde buluroıaktaKomünister, resmi çevrelerln ka dır. Kuvveti günden güne düs bul attiklerinden çok fazla olma llne bn krl» ihtilaldeo eok daha m.ktadir. larına rağmen komünist parti Tür evvel baftajniftar T* nattt IMUftli «âeil blle e^mhjttrj eHnkfl dnşfik Mutsum in#aat projtlari, ta kiyede yasaktır. Bunun, siyasi par Iktidar iktisadl bomklnfnn fer. ti kurulması yasağından daha gamamlanamıy»n yollar, co|raft vatlanm raatnnnak Jçen AntıyMabakımdan hatalı, vc sadece siyasi nis m&nası vardır, çünkü koıaü yı b«t«n hnrrlyetlerle blrllkte prettij İçin kurulan fabrikalaTİa ni»t yasağı siyast muhalefati bofkaldırmaya teaebbuı tıUulsOr. 8 e . blrllkte yürütülmek istendi. Yeni mağa, iktisadl ve sosyal alanda Türk fabrikalannın yüzde sekse ciddi reformlann önüne geçmeğe bcp bn! Ve Ihtllal g«lin«e tabö ber şey ninin lüzumsuz oldugu anlasıl yaramıstır. Bir çok kimseler darmaktadır. Bunlardan bir çoğu ka hal esash bir çeyler yapılması flk dnnnaıtnr. Bngftn plvaaada mal pasitelerinin yüzde ellisi nispetin rindedirler. Ancak senelerdenberi vardır. Mağaıalar, fabıikalar. 4ede cahsmaktadırlar. Bazıları devam eden mânevi tazyikten son polar yerll ve Ithal mallartyle do. nrf siyast onaksatlarla yan ra, müstakar bir hükumetin tflt lndnr. Para baemi de drkOU«7«li| yerlerde bina edilmistir. Bun tikçe artan bir yardım temln ada na yetecek mlktardadır, Ama ber, 1 dan baska mavcut fabrikalara eeği fikri umumtdlr. kes parannı eebinda f^tr"** Bununla beraber simdiki halde ve latkaoaat •MfetnMktodir. Bn ham madde teenin adilmezken bir çok istihHk maddaai ithal olun durum d»hs da ömltılıdlr. Çflnku da e«ki kriıi arMıııifitı. VttntAnjaveut çoküntöyü durdurmak 1 ye mal Mtılama* olnrnftnT. Br. muştur. Yerinda kullaıulaaaı yolunda çin en eiddt tedblrlera İhtiyaç var •elden bir söıiyle vftsMnlaree Mr» teminat mavcut olmtyan Batı yar dır. Takat bu çe»lt tedbirlera bas hk mal kaldıran bir Meeac bnffln dımları siyast m«nfMtlara ve vuracak bir hflkflmetln Türklyada bMMMsnnn Bdememekte va ataeakpartili dostlara gitmirtir. Son onseçlmleri nasıl kaıanabll«caği «ayl Iıtana: senanin an muvattak i«i iiyasi a rualdir. Bu b6yl* olduğuna gBre Cammı alaeak d«ftllala ya!. landa yürütülmüstflr. Dunya Ban de Türkiyanin bir tereih yapm«»ı Ne yaparsan yap! demektedlr. garekiyon Evvel» demokTasiyi cni kası azalarından birinin daha 1953 Çünkü ona da mUsetrlsi aynı de dediği gibi bunun natieeai •ik yoksa akonomisinl mi gelistirmek •ekilde oevap vermektedir. Piyasa. tisadl gelismenln bir gostarmall llzım? Batının İki başlı makvadı da vahlm bir «vecibeye rlayetaizğl» seklinde oknuştur. Vakıa iyi bu olmasma rağmen har iki hade Hk» ahlAkı yerleşmistir. Kannn. idare edilen bazı fabrika ve çift fe birden ulasmanın mflmkon o lar bnnnn flnüne geçecek knvvetlikler yok değil fakat ıaMrlik de laeafı sanılamaz. te değildir. Herkes bir sey bekle. nizinln ortasında görülen bu bir Türkiyeye Batı yardımının andikaç adacık lktlsad! galiymenin l« reTki bir iflât olduğuna stiphe mektedlr. Bn beklenen şey de isyoktur. Mall yardım sahasrnda tlkrar ve vnznbtnr.. Ona da an. delill addedilemez. eak seçimle geleeek bir bükumct Sosyal mesuliyet köylerde ha an'anevl metodlarla birlikte kısa yanl normal idarenin knrnlnşn nüz meveuttur, l&kin Batılı mâ vadali livasl menfaat politlkası saglayabillr. Binaenaleyh kemer. nada »anayllesme nereye girdiysa öyla blr facia yaratunıstır kl bu lerln nkılması tavsiyesi krizin orada çabuk kâr etmak, lükse kaç nun 8nünt gelismemis bir mamle eksilmesine değil, artmasına sebfp ket olarak Tflrkiye ile birlikta bümak ve sosyal sanayi mesuliyetinolnr. Kimsenin israf etti ği yok ki ta den kaç;nma gorfllmustür. Bura tün dâvayı tekrar aîe alaeak olan sarrnf tavsiye edelim. Bilâkis hal. larda sanayi inkıllplanaın an ber zaogi n Batı milletlerinin birlikte ka geleeek bakkında teminat veçahtmalan geçeblllr. Eğer yapıcı jardım yapılması gerekiyorsa, erlei sözler ve kararlar verip pa. Jar yabancı taknisyen ve müjavir rasını harcamaya teşvik etmek jeler izıatinafislerinl rancide etme rekmektedir. den yardımd» bulunacaksa ve e Bn arada banka kredilerinin art. ALFV T© NEZtH tRBZ ğer yükjelen hayat standardı sa tırlıması ve faizlerin indirilmesi flakadan ııyade çalısma imkfinlan ZEKt ÇETÎNIn faydalı şeylerdir. Dcposunda mîlözerine bina »dileeekse. dünya dofnmunu dost va akrabayardım teşkilatlannin içinde yüz yonlarca malı varken verşp bor^. l ı m t ı mO}<al«Ti«f. dflklari kargaşalığa bir nihayet larını küçük taksitlerc haSlıyacak Zeynepkâmll l»/»/M«l varmeli va bunlar rasyonel bir kadar «nakit» siz kalmış olanlann bn sıkıntılanm ve diger âcil para şekil alîmalıdır. ihtlyaçlannı banka Urcdileriyle karşılaşmaları mümkiin olacaktır. Ama bnnun da semereli ve tcsirli İMMMBCL KköST T&CCABLARI DERNEĞİNBEN olması yine alısverisin «küşayiş» bnlmasma baflıdır. Mevzu getuşkmnae«lwrxndan T» Umumi KStibi, piyatir. Bizim bu husustaki salâhiye. mı M^ıt tüccttrİArmdazı^ tımh de peb d3rdır. Ama yine de piyasa ile alâkalı bir sokak ada. mının bile bildigi bu hnsnsları arzda fayda mülâhaza ettik. Biz. bödJririı. KrymeÜİ mcslek ce bugün paranın yerinden oyna18 Tomym parjembe günü oğle ması. keselerin ağzının açılması, nammnı mfttİM|i Te«vikiv« Camlinden kaldınlarak ticarî söz ve vecibelerin iadci iti. ZineirilkvTu mtnrb4m<la abedt i«tirahatgâhına tevdi bar etmesi ve müşterinin gelccekadfloodctir. Datnek AaalannnBn BMrhuma olan soo vaten emin olması krizin giderilrne. Batı yardımı ve Türkiye buhranı ııiHmıııiMiııiMiıııiTrnııı Kemer meseiesi. MEJDİ EREN'in PVLMAN 22.5.1961 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBABEN Muntazam gece servialerine de bagliyBeagBu BİLDİRMEKLE ŞfiRRP DT)TTAB. İstanbul Terminal .'ınkara Terminal 4484 7 1 4 4 3 4 S 1 118000119663 Sayın Doktor ve Eczacılara sini safelıyacak çarelerdir. Banları da, Maliye Vekili Beyefendinin ifade ettikleri gihi, tüccarlar. sanaviciler dejil, ancak hükumptin nnınmî tntnmu serçekleştirebilir. B. FELEK TURJ5T OTOBUS IŞLETMESI i \ ÂLEM KOL Şti. Omeraga öok. 4/3 Galata İstanbul Tel: 44 94 33 TÜRK ARTEZYEN ve Sondaj Lld. Şti. îçlerinizde güveneceğiniz Mil«gsesedir. Tel: 47 10 98 tevzi edilm*şti' Karadeniz Ecza Deposu P. K. 65, Samsun AVUKAT ARANITO11 Müesseseraiijde daimî çaiışnıak üzere yazıhanesi bulun • mıyan bir bayan avukata ihtiyacımız vardır. Müracaat : Sirkeci Büyük Postahanc karşısı Muhzirbajı Sok. Merkez han kat 1 de 1001 Çeşit Valon Müessesesine.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle