11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Mayıs 1961 BES Baıkan, bu ptkildeki konuşma Bastaralı 1 inei sahifede •> fat Çini gündem dışı söz iıtemis ve lara mftni olmak isterken Avni Do kürsüye gelerek, Kadircan Kaflı' |an »öz almış ve »unlan söylenın Tercüman Gazetesinde yazdığı miştir: Türk Kültür Dernekleri Îstan«Dinde Reform» yazısı ile kötü « Memleketin emniyeti bakı bul Şubesi Başkanı Tahsin Bangupropagandalara sebep olduğunu mından bu meselenin tetkikinde oğlu dü Gazeteciler Cemiyetinde söylemiş, bu şekilde hareket eden fayda vardır. Bu bir ihtiyaçtır. bir basınn toplantısı düzenliyerek: Ankara, 1 (CumhurıyetTeleks) lere karşı şiddetli tedbirler alınma7 Cebimde altı mektup var, hepsi şimdiye kadar 40 a yakın il ve Izmit, 1 (Telefonla) tzmıtin kerî depolar dahüınde şüpheli bir Makine Mühendisleri Odasımn sı gerektiğini ifade ile şu konuşma bu şeni iftiraları 7 açıkhyor. Ma ilçede dernek şubelerinin kurulSaner otelinde yatıp kalkan 33 vaziyette d«laş.rken nöbetçi erler otomobil endüstrisi kongresi bu yı yapmıştır : liyeti en aşağı bir lîra olan bu duğunu, kısa bir süre sonra derYazan: Dr. Sâbire DOSDOĞRÜ gün komisyon raporlannm aıüzayaslarında Salâhattin Yılmaz adın tarafından yakalanarak nezaret al Rıfat Çini'nin konuşması kitap bir merkezden b»dava, mak nek genel kongrelerinin yapılacakere edilmesinden sonra kapandaki bir şahıs, dün gece yarısı şeh tın a alınmış ve tahkikata başlan«Biz bir şahsi ihtirasm ilerlediği sadı mahsusla dağıtılıyor. Anaya ğını bildirmiştir. mıştır. rimiz Doğukışla mevkiindeki as .mştır. 45 felâket uçurumunun kenarından samızın referanduma sevkinden ev Müzakere konusu olan komisyon muazzanı tarihi hâdiseler neticesi vel alçakça tertip edilmiş bir pro «Esas programımız Atatürkçülük Osmanlı tmparatoriuğunun her daki yobazın zehırli ekmeğine yağ ideolojisj çevresinde her türlü kül gün biraz raporları şöyledir: kurtarılan memleketimizde milleti Tahtakurusunu yakmak Kocasından haber ala Sebepler komısyonu: tstikbalımı mizin tekrar sükun ve huzura ka pagandadır bu Kaflıya gelince du tür faaliyetidir. Buna göre çalış ğı yıllarda,daha çöküp, parçalandı sürmektir.atacağimız ilk adım, okuBatı Kültürünü bemmrumu açıkça yazmamak ayıptır. Ulusça zin iktısaden emniyet altına alın vuşmasını temm için gereken ted Millî Birlik Hükümetini. heyeti ma kolları açmaya başladık Der semiş bir avuç yurdsever aydını yup yazma sefarberliği olmahdır. maymca intihar etti isterken evi yaktı nekler politikadan uzak kalacakması için bir an önce sanayıleşme bırlerı almak üzere burada aylar mizi ve rejimimizi yıkmağa kasti Kuyucak, 1 (Telefonla) Acar 7 Kuyucak, 1 (Telefonla) Boz miz ve asgari 500 milyon liralık dır gecelı gündüzlü 7 tır. Kapılarımız partili partisiz bü m:z; ülusıımu? ıçın tek kurtuluş] Bunun için sözü edilen kültür obir çahşma vardır.» köyünden Hüseyin Çahşka n adın idoğan ilçesi tün vatandaşlara açık olacaktır yolunun, uygar bütün mılletlenn I c a k i a n (Halk ocakları) yurt çaSaçkıran köyünden olan yıllık taşıt ıhtiyacımızın kar yapmaktayız. Bundan böyle tarih Gürültüler devam ederken aynı Yalnız vatandaşlar kapıdan girer yolu olan Batıya yönelmek, top pında ve nemen kurulmalı: kahda bir şahıs, tahtakurularını öl. j19 yaşmda Müzeyyen Kırcan adın şılanabilrtesı için de motörlü ta boyunca Türk milletınin bütün lumumuzu çürüten eskinı n çoktan veler kaldırılıp, halkın ayağı bu dürmek gayesi ile, yatak odasına daki kadın, askerde bulunan koca şıtlar enfiüstrisinin kurulması zo fertlerı arasında yalnız kardeşlik konuda söz alan Ferda Güley, me ken particiliklerini unutacaklardır yaşama gücünü yıtırmış könne üryerlere ahştınlmamalı ve İlk ders s^leyi Avni Doğan'ın gördüğü a Buna riayet etmiyenler dernek çabir teneke gaz dökerek ateşlemiş sından bir süreden beir haber ala runludur. hislerinın hâkim olmasına, vatan çıdan son derece tehlikeli buldutısı altında barındınlmıyacaktır.» taçağ gerilığinı yok etmek oldu olarak 27 Mayıs 1960 ın anlamıntir. Alevler bir anda etrafı sarmış madığmdan yeise kapılmış ve inTaşıt ınıalı ve mevzuat komıs daşın, iyı niyetinin bazı fena düğunu kavramıştı Başlangıçtın t e dan başlıyarak >halk uyanlcnalı, ğunu söylemiş, Doğan gibi kendive ev tamamen yanmıştır. tihar etmiştir. yonu: Bu alanda görev alacak ö şüncelerin istismarına ebediyen finin de müteaddit mektuplar al diyen Banguoğlu: Beşiktaş. Kar ri bizde girışılen evrimler hep sı memleket bütünü ile bir okul ve tal, Bakırköv şubelerinin faaliyezel ve resmi sektörrie olmak üze son verıhnesıne gayret ettiğimiz bu dığını. bunları Meclis huzurunda te geçtiğini, önümüzdeki haita der nirları dar bir aydın loplulıığunun halkı öğrencisi haline getirilmelire halen faalivette bulunan atel mukaddes çatı dışında bu gayelere İhtilâlciler ile Amerikan açıklıyacaSını söyleyerek Düzce ve nek merkezinde bir resim ve hey çemberini aşıp ulusa mal edıleme dir. yeler harıç 36 müesjese olduğu muhalif olarak estmlmek istenen Bursadan gelmiş iki mektubu oku hel kursunun açılacağını, aynca diğı için kök salıp Relişememiştir Yüz yıldjr çevresinde gözü bağlı tesbit edilmıştıı Aynca gümrük rejim, Devlet ve Meclis aleyhindemakamlan arasındaki muştur. Güley'in okuduğu mektup sanat konferanslarının verileceğl Bugün yervüzünde ancak pek az bir bostan beygiri gibi, boşuna kurumlar vergisı amortisman bi ki havayı sizlere aksettirmek en larda Kafh'nın yazısına konu teş ni, resim sergilerinin birbirini ta geri kalmış ülkede çekişme konu döndüğümüz. özgürlük ve demokirtibat dün kesildi na ve ara^ı vergıleri. demir baş tabıi vazifemdir kil eden kitap yazarının ömründe kip edeceğini, tanınmış edebiyat su olan teme! ınsan haklarının bi rasinin. memleketimizde köklü olar vergisı tesislerin tevsiı ve isMeclisimizin vazıfeye başladığı başı s^cdei rahmana değmemiş bir (Baa laratı l ıneı sahifede) çılarımızin iştirakiyle masabaşı le bizde garantı alt:na alınamamış larak yerleşebilmesi için halkın tihlâk resimlen hakkında vürür günden itibaren her gün muhtelif adam oldugu, Kurucu Mecliste 180 sohbetlerinin tertiplendiğini, tem oldugu, 27 Mayıs 1960 dan önceki uyarılması şarttır. Din bağlannın temaslanna ion vermistir. Bastarafı 1 inci «ahifcde lükte bulunan ve mevzuatta ve ış vatandaşların gönderdiğı muhtelif korkunç baskı zamanında görülöteyandan Kor e Cumhurbaşkanı orijinal şapkayı artık tstanbul'da kanunlarında taşıt endüstrisinin fıkir ve kanaatlerini gösteren ki kişinin bu fikirlerini benimsemiş sil kolunun haziranda vereceği bir müştür. Gerilikle savaşın ilk şar kuvvetlendirilerek ahlfik seviyesiolduğünun yayılmak istendiği, bu temsille ç^şmalarma naşhyacağ Yun Bo Sun, bu sabah sırayla sık sık görebileceğiz. kurulabilmesı ıcın gprek'i riegişik tap, broşür ve mektupları hepimiz tınin din ile dünys işlerinin bir nin yükselebileceği sözü. gericileyazının çıktığı gazetenin iki lirava Âyan Meclisi ile, ihtilâl komitesi Sabahın erken saatlerınde hava likler vapılmalıdır. almaktayız. Bu cümleden olarak piyasadan toplattırılıp teksir edi ni bildirmiştir. birinden ayrılması olduğu, çok es rin kalkanıdır Evrim ve devrimbaşkanlanm kabul etmiştir. Bu alanını dolduran meraklılar ekkiden beri bılinen bir gerçektir. lerimizi can evinden vurmağa kalGerek parça adedı ve gerekse fi (Dinde Reform) adh bir kitap da lerek dağıtıldığı. Atatürk'çüler ik görüşmeler hakkında e n ufak bir seriyetini (Diba başlı) ve çok şık yat bakımından taşıt endüstrisi ile bizlere gönderilmışti Gördüğünüz Ortaçağın bütün toplum ışlerine kan okur • yazar geçinen yobazlar tidara gelirse kitapta anlatılanlarm açıklama dahi yapılmamıştır. Bu bayanlar teşkil ediyordu pencere ilgili işlenn °t W ı me>mleket için gibi, gayet ustaca ve kötü niyetle kara ve korkunç kahbını basan «sureti haktan» görünerek, hep bu ) yapılacağınm söylendiği, Bursada r temasların yeni hükumetin kurul. önlerini tutmuşlar, büyük bir me de yapılmaktadır tertıplenmiş bir mesele Yüksek halkın hükumet ve Atatürk aleydin; bilim sanat • kültür alanla ahlâk kalkanınin arkasına saklaması ile ilgili bulunduğu tahmin rak ve heyecan içinde uçağın gelirından sökülüp atılmasaydı: Rö nırlar. Oysa dünyanın en ahlâksız Fiyat ve rantabilıte komısyonu: Meclisinize maledümekte ve efkâ hine kışkırtıldıgı ifade ediliyordu. edilmektedir. Bu arada Güney Ko şini bekliyorlardı. Bu arada pıste Memleketin taşıt ıhtiyacının ran rı umumiyede memleketin en ücra nesans doğmıyacak ve uygarhk insanları dini her türlü kötülükKenan Escngil'in konnşması re ihtilftl komitesi, eski Başbakan inmek için müsaade alamıyanların tabl bir çahşmaya elverişli oldu köşelerine kadar böyle bir kanuyeryüzünden yok olup gidecekti. lerine âlet eden bu gibi kimselerKafh'nın yeniden kürsüye gelÇang Myon hükumetinin bütün ü teessürleri âdeta yüzlerinden an ğunu, Avrupa ve Amerikada çok nun hazırlandığı intibaı maalesef Bize bugün tam bir yeniden doğu dir yelerini acele olarak Cumhurbaş laşılıyordu. Bir ara, bayanların büyük savıda imalât yapanlara nis bazı sıyası teşekkül mensuplan ta mesi temsilciler tarafından protes şun mutluluğunu getiren 27 Mayıs Biz toplucnumuzu, gerici ahlâk yanlanna sokuldum Birbirlerine, rafından ceplerde taşınan nüsha to edilirken C.K M.P. li Kenan kanhğı sarayına gelmeğe davet et D.P. ıktıdarı zamanında. 92 bin 1960, gericilîrin olanca güçlerı ile anlayışından da kurtarmak zorun«acaba başında r.e var?», «Saç na petle daha düşük kapasite ile ça larla her köşe başına zehir taşımak Esengil koşarak kürsüye çıkmış miştir. Komite bakanların güven sıl?», «Nasıl bir «lbise giymiş», lışan fabrikaların dahi rantabl davIZ 192 liralık haksız mal .Ktısabında yok'etmiye çalıştıkları ATATÜRK . B l r yobaz.n ahlâk anlayısı ve su konuşmayı yapcnıştır: liğinin temin edileceğini bildirmiş <Şahın yanında nasıl duruyor?», lıştığını örneklerle tesbit etmiştir. tadır.» kurallann» bulunmaktan sanık, e«kı Sakarya gençliğinin, tarihte eşine az rast günümüzün toplum «Kaflı C.K.MP den değildir. Çini, daha konuşmasına başladı tir. Komite aynca, bakan yardım «Bebeğini beraber götürüyor ıcu?» Valisi Nazım Üner'i n yargılan.na lanır çapta ve «kardeş kanı akıt göre en büyük ahlâksızlıktır. Geğı dakikalarda Meclisin hemen Millet Partisi içinde onun gibi dü. sına dün başlanmışt:r tkinci Ağır cılarını bağlı bulundukları bakan. suallerıni birbiri ardın.ı sırahvor rici; kadını kara çarşaf altında tamamı açıklanan bu duruma kar sünenler voktur Eğer varsa onla ceza Mahkemesinde başlıyan du madan» başardığı bir ulu bayram tutmıya, kahn peçe. kafes, par» lıklara giderek çahsmağa başlama lardı. şı cephe almış ve etraftan olaya ra da bedbaht insanlar derim. Bu ruşmada kendisini savunan sanık, dır. ATATÜRK evrimlerine gelin maklık gerisinde hapsetmiye çağa davet etmiştir. Şah ve Dıba'yı getinniikte olan sebep olan temsilciye ilk defa memleketin huzura. çahşmaya, i bilirkişi raporuna üç noktadan iti ciye kadar, bizde girişilen bütün hşır. Ona göre, kadının evinden Bassehirde tam bir ıükunet hâ uçak, görününce, aşağidaküer pissitem şekilli lâflar atılmağa baş lerlemeye ihtiyacı vardır. Hüku raz edeceğinj bildirmiş ve hiç bir üeri yönelimler toplumun yüzün dısarı çıkması, toplum işlerinde kimdir. Bununla beraber ihtilâlci te koşmaya başladılar, yukarıdakilanmıştır. Ancak Kadircan Kaflı met, Meclis BaşkanlıSı bu meje surette haksız mal iktisabında bu de kald:ğından, çok geçrneden, sa namusu ile çahşması, erkekle aybun köpüğü gibi silinip gitmiştir. birliklerin sehir içinde siperler lerin ise, âdeta bırbirıerinin omuz nın devamlı olarak tebessüm et lelere el koysunlar. Ne yapmak lunmadığını söylemiştir. Mal beİlk olarak ışi temelinden ele alan ni haklara sahip olması günahtır. kazmaları dikkati çekmektedir. Bu larına çıkar gibi bir halleri vardı mesi ve etraftakilen adeta daha gerekivorsa yapsınlar, cezalandırıl yannamesini. Yassıadada tutuklu uygarlığın ana Kadına, hep bir köle gözü ile bahazırlık askerî cuntanın başşehrin Kıraliçe, uçağın kapi3inda RÖrü • (Baş tarsti I incı sahifrde) çok konuşmağa etşvik eder hali mak mı, buradsn atmak mı, ne bulunduğu sıralarda, hatırında kal Mustafa Kemal, nünce. bayanların heyecanları gö prensiplerinden biri olan LAİK kılsın, istiyen erkek 4 kadın alaortasında mücadeleye girişmege ta, saçları kulaklarını örtecek şe bir anda Meclisin sinirli bir hava icabediyorsa yapılsın. Mikroplara dığı nispette rülmeğe değerdi. doldurduğunu ifa LİK'i gerçekleştirmiye çalışmış; bilsin ister. Onca bütün bu yobazne bu Mecliste, ne dc memlekette niyetli olduğunu göstermektedir. Mütebessim bir çehre ile merdı kilde taranmıs ve başında kaplin, ya bürünmesine sebep olmuş ve yer yoktur.» de eden sanık, bu iddialarını doğ bir 31 Mart baykuşunun güzel Iıklar en yüksek ahlâkhhktır. IşBagttakan bfilâ ortada yok Farah etraftan : venleri inen Diba, protokola dahil geniş bir şapka bulunan ruluyacak vesikaları mahkemeye Gürültüler devam ederken Baj vermiştir. Duruşma, dosyanın tet yurdumuz üzerinde bir daha ölüm te toplumca girişeceğimiz kültür Meclis kanşıyor Kore Başbakanı Çang Myon hâ zevatın ayrı ayrı ellerini sıktıktan Diba, kendisini takip etmiştir. Bu atamaması için ömrü seferberliğimizde, aydınlanmızın arada Kıraliçeye Bayan Jale Tulkanhk, gerekli muameler.in yapı kiki için başka bir güne bırakıl çığlıkları lâ ortaya çıkmamıştır Başbakanm sonra Şahla beraber, etrafındakile«Utanmıyor musu n bu iftiralarda boyunca çırpınmıştır 27 Mayıs bu konuyu da ele alaıaları gerekega tarafından bir buket verilmiş bulunmağa, fikirlerinle memleketi lacağını söylemiş ve temsilciler, mıştır. ihtilftl komitesinin yaptığı çağrıya rin mütecessis bakışları arasında, 1960 dan önceki karanlık bize şu cektir. cevap vermeyişi kendisinin askerî şeref salonuna ilerlerken, yukan tir. zehirlemek istiyorsun» sesleri yük herhangi bir hâdiseyi önlemek iDiğer taraftan, düşük Kayseri acı gerçeği öğrettı ki; toplumuOy avlayıp, sonuna dek musluk çin Kafh'yı Meclisten uzaklaştırŞah ve Diba protokola mensup selmeye başlamıştır. cunta ile işbirliği yapmak isteme. salondan alkışhyanlara da elleriyözgür ve uygar başlarında kalabilmek için, memmilletvekili Kâ.nil Gündeş'in kar muzu dünyaya, mışlardır. le selâm vermeyi ihmal etmedi. zevat ile tanıştıktan sonra hava diği şeklinde yorumlanmaktadır. Devamlı gürültü ve atışmalar deşi Şaban Gündeş'in de yine aynı bir ulus olarak yeniden tanıtan leketimizde gericiliğin yenide dal n Nitekim son dakikada açıklandığı Misafirler, salonda istirahat eder alanı şeref salonuna gelmişlerdir. içınde konuşmasını bitirmeğe çaiddiadan hakkında açılmış bulu ATATÜRK evrimlerı de yurdu budak salmasını destekliyen dülerken Diba'nın oturuşunu görmek Bilhassa Şah Rıza Pehlevi'nin ll#an Rıfat Çinina göre, Cumhurbaşkanının eski muzda taıjı olarak yerleşmiş de şükler; iktidarda kaldıkları 10 yıl nan dâvanın duruşmasına dün deSinop'ta bir erimiz hükumet erk&nı ile askerî ihtilâl için içeriye girmek istivec.lerin yi memleketimize yapmış olduğu es«K:ıdırcan Kaflı ncyle karsı bir vam edilmiştir. Üçüncü Ağırceza ğildir. Evrimleri, halka mal ede içinde toplumumuzu orta çağın ne ekseriyetini bayanlar teşkil e ki ziyaretlere nispetle biraz zayıfcilerin arasını bulmak için yapdiyorciu. Misafirler, istirahat ede ladığı ve yine Kıraliçenin resim fikir serdettikten başka yazısının Amerikah askerler tara Mahkemesinde devam edilen bu bilmek için, onu önce okuryazar küflü zındanlarına çevirmeye çatığı tesebbüsler de tam mânasiy. dursunlar, etraftan gelen jesler son cümlesinde de Yüksek MeclL duruşma da, başka bir güne bıra duruma yükseltmek, bir kültür e lışmışlardır Din perdesi «ltında lerde görülen siluetinden çok dafından öldürüldü le akim kalmıştır. Yalnız beş bi hakikaten dinlenmeye değerdi. Aşiğine ulaştıjmak gereklidir Bekılmışt:r. ha güzel bir vücuda, mat bir tene, sinmıtham altına sokmuştur. Kafişledikleri rezaletlerin, cinayetlereket versin, ATATÜRK evrimlekan işbirliğine rıza göstermişler man Yarabbi, bir kaç riakıka için ki, memleketirj (Ba« tarafı I inci sahifede) tatlı bir tebessümle birlikte ho? lı pek&la bilır yağmalann, rini, korumalan için emanet etti lerin, vurgunlann, dir. Bunlar sarayda nezaret airır.a de nelere dikkat etmemişler Yok bir görünüşeı sahip oldugu belli mumtız ve aklı selim fnhıbi ev erlerle Türk erleri arasında çıkan Vatan Cephesi dâvasının ği aydın Türk gençliği, bunca ge sayısı belli 'değildir. Nitekim düahnmışlardır. lât'.arının Lulunduğu Mecliste ken bir kavga »onunda, bir erimiz «eefendim, çantası küçükmüş, ruju oluyordu. karşı şük başbakan; devrimlerden öncedisinde n başka h'çoır üye böyle hit düşmüş, bir erimiz de yaralan 22 sanığı için idam talep rici ve sömürücü baskıya nun rengi hârika imiş, şapkası çok Ordnnnn bir kınnı tarafsu koyarak, bizi, yuvarlanmakta oldu ki bir konuşmasında, kukla Mecliı tstirahatleri ıırasında Şah ve dali ı.içmalarına inanmaz. Mille mıstır. çok şahane imiş, elbİAo^ıne hiç lâf kalıyor. ğumuz Ortaçağ uçurumundan kur Grupu üyelerine: «Istersenir, siz edildi yokmuş. Dahası var, elbisesi o ka Kıraliçe memleketimizde bulunan tlnüzin en hassas olduğu bir mev. Sivas Savcısından aldığımız mahilâfeti bile geri getirebilirsiniz!» îhtilâl hareketine katılmıyan Bi dar şahane dikümiş ki, hamıle ol CENTO askerî temsilcisi Orgenetafsilâtı zua Yüksek Meclitlmizi kanstır lumata göre, hftdisenin Baştaratı ı ıncı sshifede tarabildi. 27 Mayıs 1960; karanlırind Ordu Kumandanı General duğu belli olmuyormuş. ral Batman Kılaç, Norveç Büyük mnoın dogrudan doğrı.va dinı po şöyledir: Şehrimizde bulunan A Onursal. Emi Kalafat, Sıtkı Yır ğın sona erip aydınlığın başladığı, demişti. n Le«, ihtilftl komitesinin yaptığı 27 Mayıs 1960 olaıasa idi, bu dünyobazlığm bir daha hortlamaoıak Dün Yeşilköye gidenleri yarından Elçisi, Vali Tulga, Bayan Tulga ve Htikaya âlet ermeıs olduğunu tak meıikan r»dar bf»Ifğinîn nizfcmiye calı, Celâl Ramazanoğlu, Dilâver davete cevap vererek, politikaya General Tural ile görüşonüşlerdir. dir buyurursunuz. Bu durum kapısında nöbet beklemekte olan Argun, Kemal Aygün, Mehmet A üzere tarihin karanlıklarına gö yanın en çirkin ahlâk düşüklükkatılmak niyetinde olmadığını bil itibaren îstanbul terzi veşapkacımüldüğü bir dönüm noktamızdır. leri içinde hocahyan psikopatı, ken Şahın maiyeti erkânı arasında karsuında Mec'ıisinizde böyl e bir ve gelip geçen vasıtaları kontrol km, Burhan Ulutan. dirmistir. General Lee emrindeki larında görmeyi bekliyelim. Bir bulunan Saray Nazırı Muhsin KaBu suretle Başsavcı, Yassıada 27 Mayıs 1960, ATATÜRK devrim disini, şakşakcıları tarafından ertasarının rulu.imadığının halk e eden Amerikan ve Türk erleri, f kaç güne kadar caddelerde baka birliklerl» birlikte tarafsız kalacadedirtip durduktan lım, kaç yür. Diba ?apkası ve bej ragözoğlu, seyahatin 10 gün kadar kânna bir bildiri ile açıklanması. kontrol mevzuunda aralarında an duruşmalarının başladığı tarihten leri ve onu daha da ileriye götü miş, evliya ğını aynca açıklamıştır. Bu durum Fransız keteni döpiyes ile karşıla süreceğini, Norveçte 3 gün resmî yap • bu yana Adnan Menderes için 6, recek sosyal gelişmelerin halka sonra, şüphesiz hâlife de ilan ettina Baskanhk PivaniEca karar ve laşamamışlardır. Türklerin karsuında ihtilftli yapan ordu bir şacağız. ve 4 gün de özel olarak kalıraca rilrresini rica ederken, bugün için mak istedikleri kontrola, Amerika Kemal Aygün için 3, Rauf Onur mal edilmesi ve bundan böyle, bü recekti! lılar mftni olmuşlar, Türkler de Alikleri tutumlarını biraz daha sağtün uygar ülkelerde olduğu gibi, 27 Mayu 1960 ın bir son ve bir Dofan Reçeeioğlu ğını ve Veliahtin Tahranda anne hafbelkaricr cn serefli bir mevki merikalı erlere kontrol yaptırmak sal ve Kâmil Gündeş için de 2 de aydın ve ileri hareketlerin, eskilamlaştırmıstır. annesiyle birlikte olduğunu söyle d hiç olmazsa bulunduğu müd. fa idam cezası talep etmiş bulunbaşlangıç olması, yukarıdan beri e istememislerdir. Bu şekilde başhden olduğu gibi üstten alta doğru miştir. îhtilâl komitesini halen uğraştı. Almanlar, Güney illeridetçe Kafhdan rieam şudur: De yan münakaşa az sonra kavgaya maktadır. Bilindiği gibi Egesel'in değil, alttan üste doğru yayılma belirtmiye çahştığımız temel topran birinci derecede mesele, ikti \ Şah, basın mensupları ile mem vamlı ve sistemli bir şekilde dönmüştür Bunun üzerine »Hı A daha önce «Kayseri olayları» do sını sağlıyan bir nirengi noktamız lum prensiplerinin ele alınması, layısiyle idaTnını istediği Gündeş, dardan düşürdükleri kabine üyele | mizde televizyon stasyüzündendir. leketimizden hususî olarak geç yazmakta olduğu sözde dini koru merikalı er, silâhlarmı çekerek olacakt:r. Artık 27 Mayıs 1960 dan rinin istifalarını sağlamaktır. Nemekte olduğunu bildirerek görüş yueu, hakikatte tezyif edici yazı Türk erlerinin üzerlerine atf ? et Yüksek Adalet Divanı tarafmdan sonra memleketimizde lâiklik, bir 27 Mayıs 1960 da son verdiğimiz yonu kuracak rede gizlendiği bilinmiyen Başba. memiştir. larından vazgeçsin. Aksi takdirde meğe başlamışlardır. Bu ateş so beraet ettirilmişti. tartışma konusu olmaktan çıkcrıış aksaklıkların, düzensizliklerin, gekanın üzerine bu derece düşülmeEgesel, okunması 1 saat 15 da tır. Temel insan haklarının korun riliklerin. kötülüklerin artıklarım Ankara, 1 (CumhurıyetTeleks) 7 ..emi}, bu nunda Türk erlerinden Rifat Aslan Saat 12.50 de YeÇ'lköyden ayrı bu ulvî çat. terıietL. sinin bir gebebi de bir an evvel o Alman hükümeti tarafında n hi lan îran Şahı Rıza Pehlevl ve Fa sırada söz almak üzere ayağa kal sehit düşmüş, Celâl Güneş de ya kika devam eden iddianamesinde, ması; günümüzde, bir ulusun top kazımazsak; halkı n kafasından Adnan Menderes'in «Vatan Cephe rak bütünlüğür.ü ve egemenliğini ' bunları söküp yerlerine aydınlınun da istifasını temin etmek en be olarak yurdumuzün güney il rah Diba ile yapmış olduğu görüş kan Kaflının üzerine ise Remziye ralanmıştır. faaliyeti mevzuunda tam bir a koruması ile bir değer ve anlam ğı, kültürü, bilimi, eşitliği, kapdişesinden doğmaktadır. lerinde kurulmak ıstenen televiz me hakkında Vali Tulga: Batırbaygil ile Şinası özdenoğluSavcılık, hâdiseye el koymuş ve nayasa tağyiri maksadiyle hareket dadır. Özgürlüğünü yitirmiş top deşliği. dogruluğu en yakın bir geBugün aksama doğru, askerü yon istasyonu ile ilgili tetkik ve mahallinde yapılan tetkikat neti«Şah, halkımıza karşı olan bü nuıı 'ürüdükleri gcTÜlmüştür. kuvvetlerle birlikte polislerin de temaslarda bulunmak üzere, Fe yük sevgisini belirtti. Halen insa cesinde bulunan bo.ş mermi kovan ettiğini ve Vatan Cephesine gerek lumlar: ister iç, ister dış düşma lecekte koyamazsak; yine en kısa Kaflı klırsöde BasınYayın ve larının Amerikaîı erlere ait oldt* tazyik, gerek tehdit, gerekse men nın baskı ve sömürüşü altında bu bir zamanda özgürlüğÜLnüzü yitigörünmesi halk arasmda memnun. deral Almanya ediknekte olan Türk tran demir Aöır ithamlar altında kürsüye ğu «nlaşılmıştır. Hazırlanan tahki faat vaad ve temini yoluyla ilti lunsunlar, dünya milletleri ara rir, bu cennet vatanı cehenneme luk uyandırmıştır. Halkın ihtiyatı Turizm Bakanlığı Müsteşarı Dr. yolunun temin edeceği faydalar üSterecke] memleketimize gelen Kaflı, yszısının »nlaşılmamış kat raporu, askerî makamlara bil haklar temin etmek suretiyle tü sındaki kıymet ve itibarını kaybe döndürürüz. e'.den bırakmamakla beraber, ihti Hans zerinde durdu.» demiştir. zel ve gerçek kişilerin kanun na derler. olduğunu iddia edip, bir tasarı. dirilmiştir. lâl hareketine, Amerikah General gelmiştir. 27 Mayıs'ın toplumumuza eriştir zarmda eşitliginden ibaret olan nın hem var hera de yok olduBilindiği gibi Almanlar, güney Magruder'in iddiası hilâfma semdiği mutluluk ve kıvancın çalkanAnayasa prensipini tamamen ortağunu seyleyinc ortahk daha da Tüccann, Maliye Bakapati duyduğu anlaşılmaktadır. Bi illerimizde 2 milyon liraya mal 27 Mayıs 1960 ı, kan dökmeden tısı içinde; bir son ve bir başlandan kaldırmak yoluna gittiğini ileSilâhh Bulgar bahkçı karısmış ve Başkan b t ) sözün iza j lindiği gibi buradaki Amerikan olacak ve 150 mil kareye yayın ya ri sürerek, Türk ceza kanununun bize kazandırmış bulunanlar, hiç gıç oluşunun tekmil sorumluluğunından kredilerle ilgili hını :sterken, Feyyaz Köksal: kuvvetlerine kumandanlık yapan pabilecek bir istasyonu hibe olagemisi. yasak bnlgcde ele 146/1 maddesiyle cezalandırılcnası şüphesiz halkımızın ve dünya nu, devrimci Türk aydını taşımak«^erede vaıV» civerek kürsüye! General Magruder, Amerikan el rak kurmak istemektedirler. Bu sualleri gerektiğini ifade etmiştir. Asli halklarının ölçüsüz sevgi ve hay tadır. rloğrıı atılm;ştır. Ear.kan böyle bir | istasyonun neşriyatı. bilhassa Toeeçiri'di çiliğinde tertip ettiği bir basın suçlu olan Menderesin hareketleri ranlığını üzerlerinde toplamışlar Baştaratı 1 ıncı sahifede tassrının mevcut bulunmadığını 27 Mayıs 1960 yılınız tarihimize konferansında, ihtilâl hareketinin roslar üzerine kurulacak röle (aDün gece sabaha karşı Rumelı ne fiilen ıştirak eden düşük D.P. dır. Ama bu, fırsat düşkünü geri karanhktan aydınlığa, ulusça, çıcek yeni bir kanunun hazırlanma Kafhnın açıkhyacağını söyliyerek bütün Koreye hâkim olmadığını, ra) istasyonlarla .nemleketin her üyeleri ile, cilerin yeniden gemi azıya alıp kış noktamız olarak geçmekle kalsını ve iç piyasada tedbir almmaz ortalğı yatıştımağa çalışırken, feneri açıklarında müstahkem mev genel idare kurulu halkın bu hareketi desteltlemediği tarafından takip edilebilecektir. ki civarında, devriye gezmekte o fer'a n iştirak eden diğer sanıklara memleketi dolu dizgin engizisyon mıyacak; halklarını kasıp kavuîlk tetkikler neticesinde istasyo sa kapar.acak .nüessese sayısınm Kaflının müteb^'sim çehresine kar lan sahil muhafaza botlarımız, bir da aynı maddenin tatbiki istenmiş ni söylemiştir çağının karanlıklarına sürükleme ran, yer yü/.ünün öteki diktatörlenun daha ziyaıie öğretici yayınlar yakmda 40 50 bini bulacağı, iş f.lık etraftan: Bulgar bahkçı gemisi yakalamış tir. Amerikanın totnmu lerine göz yumulacağı yanlış an rine, bütün gericilerine, bütün uysizliğin önlenmesini. ihracatın sür «Ciddi konuş, ciddi konuş. Sırıtyapmasınin uygun görüldüğü ve Birleşik Amerikanın Seul elçili güney illerinde kurulacak bu is atle geliştirilmesinin sart olduğu, ma,» sesleri yükselmiş, bu arada C. Oysa, Yüksek Soruşturma Kuru lamına almmamalıdır. 27 Mayıs garhk ve insanlık düşmanlarma İçinde 10 bahkçı bulunan gemiarttırılması K.M.P. liler de salonda birbirleriğine mensup bir sözcü, Amerika. tasi'on vasıtasiyle bilhassa Orta ziraî istihsalâtımızın lu V.C. sanıklarını «bir zümrenin 1960 ile bu ülkede gericiliğe son indirilmiş bir şa.nar, acı ve uyade yapılan aramada bir makinelinın Başbakan Çang MyOn hüku. doğuda Batı blokunun müessir bir için de sun'î gübre fabrikalraının ne girmişlerdir. C.K.MP. li Kenan tüfekle çeşitli silâhlar müsadere diğer bir zümre üzerinde hâkimi verildiği, dinin dünya işlerinden rıcı bir ders olacaktır. Mustafa metini meşru hükumet olarak ta yayın orgamna sahip olacağı bil kurulması, meskenlerde olduğu şe Esengil, bir ara yine C.K.M.P. li edilmiştir. yetini tesis etmek maksadiyle faa kesin olarak ayrıldığı, politika be Kemal'in önderliği altında başarkilde sanayi tesislerinde de zirgânlarınm köküne kibrit suyu nıdığını ve gerek Seu! Büyükelçi dirilmektedir. ve Kadircan Kafh'nın savunucusu Bulgar balıkçılan, hiç bir muka liyette bulunmak» suçu ile Divana döküldüğü, kalkınma maskesi al dığımız kurtuluş savaşımız nasıl, muafiyet tanınması, teknik lisans liğinin gerek Birleşmiş Milletler yeryüzündeki sömürüien ülkelere, Bu konuda bilgisine başvurdu olmadan piyasaya mal sürülmesi Mehmet Altmsoy'un üzerine yürü vemette bulunmadan teslim ol sevketmişti ve bu suç 5 yıldan 15 Kumandanlığının ihtilâl hareketi ğumuz Alma BasınYaym ve Tu yıla kadar hapis cezasını müstel tında girişilen memleket çapında özgürlüklerine kavuşabilmelerı imüşse de, arkadaşlan tarafından muşlardır. n nin önlenmesi ve dış piyasalara ne, Birleşmiş Milletler Kumandan zim idi. Bu bakımdan iddia maka ki soygun ve vurgunun bitirildiği çin örnek olduysa; Atatürkçü aytutulmuştur. rizm Bakanlığı Müsteşan Dr. Tahkikata devam edılmektedir lığını hiçe sayan yetkisiz bir aske Hans Stereckel şunları söylemiş uygun bir fiyat tarifesi tatbik emı, sanıklara ek savunma hakkı kesin olarak anlaşılcnalıd.r. Diya din Türk gençliginin başlayıp. ordilmesi istenmiştir. lektiğin şaşmaz kurahdır bu. Her dumuzun oitirdiği. 27 rî cunta nazarı ile baktığmı söy tir: verilmesini istemiştir. lemiştir. Mücahit BEŞER bitiş aynı zamanda bir başlangıç da, iç düşmanlarmın saldınşına Bu arada gerek memleketimiz i«Kurulacak televizyon istasyontır da. 27 Mayıs 1960; karanlığın, uğramış, özgürlüge hasret bütün Diğer taraftan VVashington'daki ları ile halen faaliyette bulunan çinde ve gerekse memleketimiı dı Hükumet, din iîe ilgili baskının, gericiliğin, sömürülüşün, uluslara da kurtarıcı bir bayrak yetkili Amerikan idarecilerinin radyo istasyonlarının ıslâh edil şında ulaşım işlerinin pahalı olşakşakcıhğm, dalkavukluğun, hak olacaktır fiyatına te*'r Güney Koredeki olayları son dere mesi için hükümetiniz ile temas masının ma''arın görüşlerini açıkladı sız adam kayırmanın. her çeşit ahce endişeli gözle takip ettikleri halindeyiz. Müzakereler önümüz ettiği ve buna bir hal çaresi bu Bastarafı 1 inci sahifede lâk züğürtlüğünün, yalancılığın, bildirilmektedir Bunlar bir yo. deki günlerde sonuçlanacaktır. Bu lunması istenmiştir Ham madde görülecek «ekildî halka duyurul göz boyacıhğın, bilim • sanat külrumda bulunmaktan kaçmakla be gün Millî Birlik Komitesi üyele tahsisinde güttirük 'ndırimi yapıltür ve uygarhk düşmanhğınm bimasının teminini nca ederim. Bastarafı 1 inci sahifede raber durumun hâlâ vâzıh olmadı rinden eskj BasınYaym Genel Mü ması ve Müşterek Pazara katılma 1 Herkes inanc.nda hürdür. tip; aydınlığın, özgürlüğün, esinğını da ima etmektedirler. dürü Ahmet Yıldız ile bu konuda mızın zorunlu olduğu belirtilmiş pulun kullanılmış olduğu hakkınîbadetini diledıği g^bj yapmskia liğin, eşitliğin, gerçek bilim • sadaki iddia, ihbar şeklinde müddeiAnlaşmaya tir. Başkan Kennedy Kanadaya ha bir görüşme yaptık. nat teknik kültürün serpilip geserbesttir. varıldığı takdirde televizyon isMüteakıben, çalışmalara komis umumiliğe intikal etmiş v« bu hureketinden evvel Koredeki durum 2 Din eğitimi yapan müesse lişmesi için gerekli şartlann baştasyonlarmı hemen kurmağa baş yonlar halinde devam edilmiştir sustaki evrak gereğinin takdiri için hakkında eenis hilgi almıştır. Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) selerin, diğer okuüar gibi, devletm ladığı: toplumumuzun can nokta7 Adalet Bakanhğına gönderilmiş lıyacağız. Istiklâi Harbi malullerine veri ilgi ve himayesinden tam istifad^ sıdır. fakat Bakanlık tetkik neticesini Paris, 17 (a.a.) Cezayir'deki ashakkındaki ettirilmesi ve gelistirilmesi Almanya, dostu bulunan Türki Bütün İstanbul, dün gece bildirmemiş olduğundan henüz hak lecek para mükâfatı SON DAKİKA : esas 27 Mayıs'ı hazırhyan aydın ve kerî isyan olaymı tahkikle görev'i kanun tasarısı Maliye Komısyonu yeye her sihada elin^ uzatmak kakımda müddeiumumilikçe açılmış ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo amaçlardandır. ileri Türk gençliği, devrimler ko sorgu vargıcının odasında, dün akrarındadır » karanlıkta kaldı 3 Din adamlarının terfii, onBirincî ordu, ihtilâlcileri bir tahkikat bulunmamıştır. böyle hiç açık sam, General ve General nundan seçilen temsilci üyelerden ların durumunun devlet memur nusunda, bunian Alman BasınYaym ve Turizm destekliyor. 2) Tarafımdan haksız azil sebe mürekkep karma komisyona gel Bastarafı 1 inci sahifede vermemek; en önemsiz gibi ggrü Gourauri yüzleştirilmişlerdir. Bu Bakanlığı Müsteşarı, Millî Birlik larına sağlanan bütün imkânlarla Londra, 1 I R ) Seul radyo7 zünden, îstanbul Radyosu yayımı bile ölü Emine veresesi aleyhine miştir. düzenlenmesi gozonüna alınmışf.r. nen gerici davranışlarin palazla• yüzleştirme sırasında sanıkların asu bugün geç vakit verdiğı bir ha Komitesi üyesi Ahmet Yıldız'dan na 5 dakika ara vermiştir. Bu ara açılan Îstanbul 5 inci Hukuk mahnıp oıilletin başma yeniden püs vukatları da hazır bulunmuştur. Bu kanun ile Istiklâl Harbi maberde güney eyaletmdekı bazı as başka, BasınYayın ve Turizm Ge da Yeşilköy Hava Alanı 15 dakika kemesind«»ki 51.600 liralık dâva yal lullerine verilecek para mükâfatı Bu konudaki kanun hszırîenmak küllü belâ olmalarına göz yumAdlî çevrelerde belirtildiğine götadır. nel Müdürü ile uzun süren bir gö keri birliklerin de ıhtilâl Romıtezorundadır. Devrimler, rç, generaller hiçbir seyi saklama karanlıkta kalmış ve kendi jenera nız bir boşanma dâvası için değil nın miktan tesbit edilmektedir. 4 Imam Hatip Okulları ve mamak rüşme yapmıştır sini desteklerini bilnıım'ştır. törünün çahşmasiyle ısıklandırıl fakat bir çok dâvalardaki mesai din eğitimi yapan yüksek okulla Türk ulusu için bir ölüm • kalım yoluna sapmamışlar ve General B.B C. rın Güney Koredeki mumıştır. Ânzanın kasıth olarak mı, ücretime aittir. nnın da bilgi verme ve yükselme dâvasıdır. Ya yedimizden yetmişi Gouraud'nun isyan hareketine l«ahabirı de askeri ihtilâl komitesimize devrimcitiği benimser yaşa tılmasını aynı şekilde anlatmışlaryoksa teknik bir sebepten mi meyBu dftvalara ait ücret mukavelegelişmeleri sağlanacaktır. nin durumuj^j daha da kuvvetlen \ dana geldiği tahkik edilmektedir. namesi usulün 297 ci maddesine 5 Hâlen görev yapmakta olan rız; ya da yobazların ağına düşer dır. dırdığine ışaret etmiştir Diğer taraftan, dün gece Eskişe göre musaddak ve muteberdir. din adamlannın bügilerinin artı ölürüz. Bizim için bir başka şık y ' Seyghatlarınızı .•": Bu arada General Gouraud »lhhir'de de elektrikler, aynı şekilde rılması ve kendilerinin gereken yoktur. Tasdik serhi de adı geçen muhAynı radyo daha sonra, Günev . f[het^gHrı sabah ve akşam tilâle katılmamı sağlamak üzere ve aynı zamanda genel olarak son tarın yazı ve mührü iledir. ehliyet ve liyakatte yetiştirilmesi Kore'nin Komünıst Kore sınırında Devrimleri korumanm ve halkın uçakla Cezayir'den Konstantın'e için kurslar açılması, eğıtime tâbi kafasına yerleştircnenin tek yolu gelmiş olan General Zeller'in teşdüğünden, bütün şehir 5 dakikadan Mahkemece tarafımdan yaptınnöbet tutan birincı ordunun da fazla karanhkta kalmıştır. Eskişe lan tespitte tasdiki yapan muhtar Juntayı desteklertigini bildıren bir Ankara, 17 (CumhuriyetTeleks) tutulmaları gibi gere'tli tedbirler ise kültürdür. Görülüyor ki, 27 vikiyle bu harekete katıldım» de• Ö^obiisleri i l e y a p ı n ı z . hirdeki bu cereyan kesilmesinin, tapdik şerhinin kendisine aidiyeti «İşçi Sigortaları Kuruam» kanu alınacaktır. Mayıs 1960 ın biz^e kazandırdığı ın miştir. General Zeller ise şunları mesaj yayınlamıştır Bu mesajın 6 Dinî faaliyetlerin serbe?thk san olma ve insan gibi Kuzeybatı Anadolu'dan gelen elek il» birlikte imza ve mührün de nunu tâdil eden kanun tasarısının Taks i ıiî DivalB Otel i k a r ş i s ı ; yaşama söylemiştir ; da birinci ordu kumandanı Gene • j . için mutluluk ve kıvancını sonuna katrik hattındaki ârızayla ilgili oldu kendisinin olduğunu kabul etmiş görüşülmesine karma komisyonda ve açıklığını kolaylaştırraak ral Lee «memleketin ve milletın | IVI: 4 7 70 26 ' '•'•''" • General Gouraud'nun dâvamıza devletin bütün kolayhkları göster dar tadabilmemiz icin: aydın Türk Şu panıîmaktadır. tir. başlanmıştır. «elâmeti namına bütün Korelılerij mek niyetinde bulunduguna sayın gençliğine daha pek çok ödev düş katılması için elimden geleni yapMevzu Baroca tetkik edilrniş ve Yeni kanjına göre kurumun istım.» ihtilâli desteklemeğe dâvet eriiyoaslı mahkem* kasasmda »aklı mu mi «Sosyal Sigorta Kurumu» ola halkımız iç huzuru ile güvenmeli Diektedir. Bunların başında her rum» demektPılir. SAVIN DOKTOR V£ ECZACIURA dir.» Sorgu yargıcı bu arada General kavelename oraca da görülmüstür. rak tâdil edilcnektedir. aydınm, kendi çevresine devrim DOKTOR Dert, Şeker, Karacığer, Böbrek Kore meselesinde Amcrikan l)ışöğretmenliği, ilim ve kültür eğit Zeller'e bazı evrak göstermiştir. Aleyhimdeki yazı maksatlıdır, Kanunun bir maddesine göre ye diğar luzlü yemek fiyernsyon Bundan sonra, odaya General Chalişleri BaKanlığımn tutumu tertiplidir, umuml efkârın yazının Kurumun her sigorta kolu için a Yardım Sevenler Derneğinin menhği yapması v e aydınlanmıhajUlar için SODYUM KLORÜRSÛZ Washıngton 17, fa.a.) Dışışleri zın, tekmil yurddaki geri halkı a le getirilmiş ve aynı evrak kendio mahiyetini bilm»sini isterim. yıracağı yedek akçalar şu şekiîde faaliyeti • zants'i tui sine de gösterilmiştir. Bakanhğı sözcüsü bugün, Güney neri. Saç ve Zührevl Alâkalılar hakkında cezai ve hui işletilecektir. Türkiye Yardım Sevenler Der ralarında bölüşerek, paylanna dü Kore'dekı Amer'kaıı kuvveılerıtun Hastahklar Mıitchassuı kuki safhada takipde bulunacağım ! A Miliî bankalara yatırmak, neği Beyoğlu Şubesi bundan böyle şenlerj yetiştirmesi geliyor. YokZAYt Mahmutpaşa Orta Okulun. bu ülkedekı siyas: huhrana karıştabiidir. tstıltlâl Cad Parmakkauı i B Devletjn çıkaracağı veya ke kullanılmış giyim eşyası kabul e sa, kuru kuruya ATATÜRK dev dan aldığım pasomu kaybettün. Hü(PERHİZ TUZU) tırılmadığını ve kanştırılmıyaeağıAvukat No 6fi T e l : 44 10 73 i fil olduğu tahvillere yatırmak, C decek ve bunları değerlendirerek, rimlerinin bekçisi görünmek, ben kümsüzdür. nı bildırmiştir. c« işi kaytarmak ve böylece pusuPİYASAVA AR/EOİLHİŞTİR Arif Hikmet Yamanoglu I Gayrimenkullere yatırmak. muhtaç kimselere dağıtacaktır. Kemal Esim Otomobil kongresi Askerî depolorın civarında sona erdi endüstridolaşan şüpheli bir şahıs Kongrece otomobil lüzumlu sinin kunılması görüldü ^ nöbefçiler taraftndan yakalandı Dinde reform iddialorı dün Türk Kültür Mecliste giirültülere yol açtı Derneğinin 40 şubesi kuruldu YUNUSNADI 27 MAYIS IN 1960 1961 27 M a y ı s 1 9 6 0 Bir son ve bir başlangıç MANASINIANLATIN Scsyele hanımları Yeşilköy'ü dc!durmuş!ardı Haksız ikiisapia bulunanların duruşmaiarı İran Şahı ve KıraÜçesi YerMköyden gectiler Yamanoğlu'nun babası aleyhinde dâva açıldı "IsHkİâTHarbi malüllerine ikramiye verilecek Âsi Fransız generalîeri yüzle?tirîldiîer ÎSTANBULAN K4RA MENGENLİ İşçi Sigorfaları ile ilgili kanun komisyonda 7iya Kırbakan SELDİYET
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle