16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Kesımli Koıuan* 64 CUMHURÎYET •lllllllltllllllllll 18 Mayıs 1961 BANKEKtN M t L 1' O N L A R I Çheaz YVES SAYOL ÇeTİrai! Mazhar KUNT S4KIZ ClF Çlrkinle?tim, benı levmessin ür ye korkn>oram Curtıartcsı akşaraı cve geç geldiğim için ağabevim beni artık Enstitüye bile yollamıvacağını aovledi. Bana fena dargın. Kapıdan dışarı bıraknuyor. Bu nıektubuma bile postava bır arkadaşımla gcnderiyorum. O arkadaşım bana senin hakfcında çok fcna se^ler anlattı, Sarı Paparc! Suzde sen kadın avcısı irnişsin. Pro\a ederken kadınlan sıkıştınrmışsm, Bana yaptıklarını hcrkese \aparmışsın. Ba lâflan dmledıkçe kan tepeme çıktı. Vallahı oldurürurn seni! Sonra da ken tnisi oldurürum. Nonof max?» 7ABITA KOMASJ YA2AN: NİHAL KARAMA&&U »enin njrnn» «0 neler yapAyten Hâkim: «Herkcs kaza bahsinde mntabık değil, dedı. Ba7iları kadincaŞszın intıhar etmı^ olahılecfjıni soilınorlar.» Fakat Denıse o fıkırde deÇıldı: «HaMr eîendını hu iraKânsiT. Kıniısı de Gulendam'ııı Kasden s,u\a atılmış oldııjunu ıddıa edıyor. Ne dersiniz? Bıiraem eîendım. Hâkinı kaslannı çattı: «Denise, dedi, siz sn allerıme scıkca ce\ap vermivorsunuz Bıraz da şu dıiencıden bahsedelım. O adam geldiğı zamatı orada mı ıdıniz? Evet efcndım. Onu evvelee gormuş mu ıdiniz? Ha\ır. Onda diKkatınızi çeken bir şe\ olrr.adı raı? Oldn efendım, her netiense beni korknttu. j t Madam Parizot Ibtiyar Gülrndam'a psrmaklıfeı açmasını sö>ledı£ı zaman giz de beraber eıtmoi teklif etîinız mi? Ettim. Ama arahalara gaman vukleroek içın size Parizol'nun ıhtıvacı oldufnn bıliyordunuz. Evct, ama geç kalmıs olmnacaktım. thtivann donmevisinden evielâ siz endise duvmnssunnz. Evet, aklıma bır felâket ıhtimalı geldı. Sebep? Hiç bir onsezi. Canım böyle mânasız ve sebepsiz onsezi olur mu? Belki de kadının bir einavete kıv^jan çitmiş olmasından «mphelendiniz.» Bıı snzler uzerine Denise: «Cina\etten bahseden sizçiniz, dedi, ben böyle bir şey sö^lemedim. Pekâlâ, anlasıldı, gidin içeride beklevin. (Arka»ı v«r) Bir moda yüz,, yaratınız Moda >üz, evet. Tıpkı sa çlar gibi yüz de, günün modasma göre değişiyor . Bütün çizgileri ve renkleri ile... Mevaiın güıeliettne mevaiıoi Ne* Ten rengi daha ko\u ler yapmahT ıfc Moda dudak boyası ve ailık * Cildinizi derinden temiıltj rengı «Isfahan gulu», vanı koyu yecekainlı H makyaja hizır ol penbe wn Haftada. blr kere yumuçecik * Bnynunuz juzunu/ie bir renk bir yü* fırçaaı ve ııc«k au, aabun te nlacdK En ufdk fark sezılm.la bu Iş olur. Arkııından da «o yecek. ğuk ıu »erptştlrinlı, dirilik, taze* Haftada bir kere sa'ata.ık, lik rerir. 8onra parmaklannız n maskesı yapacaksm.z Salatah^ı ' uçları ile hafiı hafiı çfcndtklerei dıhnı dılım kesıp juzunuze koya1 niz. Ktn dolaıımı hızlanır Cilde cak, 20 dakıka yatacaksınız. cınlılık gellr. H«flf çizgiler lili>it Dudaklannızı bovadıktan son nir Deriniz kuru lı« bunu yapar ra ustunden pjdrR gefinıevı uken parmaklannızı kremlerılniz. nutmaymız Çok moda bu. Üstehk (Vazelln, lanolln de olur). ru;un cıkmasını da onluyor. * Çenenlze ortıdtn kenarlar», * Bu>uk Fransız makjajcm yuktnya dojru maıaj yaparıınız. Larıtaya gore kaşların bıçımı * Sokaga pıkarken yüzünıizd «Bellı behrslz ka1. ıslı, çok yukkremler, pudralarıınız. Yalnu ıtk, geçen yıloan daha çok bırbı makyaj ol*u n diye degil, cildınizi rlne yakın » Kaşlanriiza ka'.emle bu «moda bıçıraı>nl venmz Sontozlara kar»ı korumak için de îc Goz kapaıdar nıza gozlerınij Bu b«slt blr bakım metodudur. ra, ona gore duzeltırken kolaylık zın rengınde go'ge!eyınız Ka;laiçin derınhi parmak uçları i!e şa ra doğru hafıfleterek Gelellm «moda jflz»e: se Afu (eçen yıldan daha kfl kaklarınıza, alnınıza doğru çekıp j ^s Kirpık dıplerıne çektığımz gerınız çfik. çızgl ınce olsun ## I sağîık harometresi: Tırnaklar 1 OKUYUCUURLA Yoz aylonna hazsrlanırken 1961 yaz ceket astarı lle rob kecnerinı bır kumaştan vspmak modasını getlrdl Bu yenılık beyaz elmselerde çok goz alıyor Astar \e sus olarak kumaş çesitli desenlerde seçılıyor: kareli, çlzgili, emprıme Desenin rengıne uysn blr k^lve zanfliği tamamlıyor. l Tırnaklarımı?Ia »ajhjım,7 arasında sı<ı bır munasebet vardır. örnegın, 5'k aiK an]in geçırenlerın, çabucak bogaz ağrısına tutulanların tırritikları bozuktur. Kırılan tırnaklar vucudun K ıkıırt ve mar (meze ıhtıyacı olöugunu haber verır TnnaKin u^tunde lekeier o1' r^a vucutta «magnezyum»ıııı ek=;ıklığı anlaşılır Artıstlerın, tırnaklarını gu7el'e*iırmek ıçın, ozel metod >e ıl,<çlaıı vardır. Sız ds > apahılırsınız bunları: Sofıa Loren' bıraz ıhk leytınyagına bır lırnonu ııkıp pamunJa tırnaklarına »uruyor. Lımonun C vıtamıni ıle ze> tınyağının A B vıtaminlerı tırnakları besler. Dalıda. akşaraları, lçıne kana tuz atılmıs kaynatılmıç suria tıınaKİarını bır kaç dakıka tutuyor. Bu tuz onlara gute] bır parlakhk verır. Mıchfle Morgan Tırnakianru kuvvetlendırmek ıçın Mirr.urta sarısma batırı>or. Bu hafif yumurta tabakasını sılmeden yatıyor. Yalnız kadın artıstler dağıl, erkekler de meraklı tırnaklarına. Tırnnklarının guzeilijine pek guvenen Gilbert Beraud onların uğruna bol bol sut ıçtıgıni ıtıraf etmıştlr. Süttekı kalsıyum tırnakların duzgurluğunu §a£!ar. Kskısehırden M. Caner yuıyor. Bi7dekı Mı'letvekılı saj ı<=ına ve ahiıkları para\a daır bır muddet once gazetenızde çıkar. ınceleme ya7isını buyuk bır ılgı ıle okumuş tum Bu vazıcla açıkca behrtıldıBı uzere, milletvekili sajısı en çok ola n meclıslerden bırı de. muhakkak kı, eskı Mıllet Meclısımızdı. Kurucu Meclısın, bu sayı ıle ılgılı Anayasa maddesı uzerınde hassaslıkla duracagını ummuştuk Umduğumuz çıkmadı Kurucu Meclıstekl çeşitli partilerın temsılcılerı, daha kalabalık layıdn insana umıd verme*, onları laflarına çekebılmek du»jnceıiyl« olsa gerek, Mıllet Vekılı «ayısmı, mem leketımuın nufusuna goje çok vuksek bir nnpetı ıfade eden (450) olarak kabul ettı Şımdı butun umıdıVıız Mılli Bırlık Komıtesındedır Bu tayıyı vukse* bulan ve (350) sayısını llerı suren Mılli Bırlık Komıteıının bu sayıda ıırar ctmesını randan temenni ederiz. Milletvekili sayısı azaltılmahdır derece hakımınrian çok zarar gormuşlerdır Bu memurlara orduda geçen on vıllık hızmetlerı ıçın bır mıktar yıpranma zaramı ıle kadrosuzluktan bekleıiıklen muddet ıçın cnaaşlarınm artınlma 1 !! hususunda Kurucu Meclısre bır kanun çıkarılma^ını nc« ednoruz CEVABIMIZKurucu Meclısın bu ve buna benzer me^elelerle uSra;ma^ına mpddetcn ımkîn voktur Dıleğınızı seçımlerden «onra kurulacak yenı hukumete tekrarlamamz Uzımdır. Biraz anlayış göstermek mümkün değil miydi?. cebine toktukttn sonra apartmsna doğru şovle bir bakıp kendi kenrîıne soylendi: « Nerede kaldı bu OktayT» Saatıne goz attı. « Şımdıye kadar felmesi 1 & zımdı » Sonra, nefretıul kamçılamak ıster gıbı, cebınden bır mektup daha çekerken: « Tuh AHah ikinızin de belâsını ver«ın Nonoşîa Kodoş!» dedi. Ah, Sarı PapacıŞım! Sana neler Bu seferkı mektubun uslubu bamyazıvorum. Kıskançlıktan içimı başkaydı: «Alçak herif!» dlye bdjyiyonım d3 ondan Artık raes'nt lıyordu: günlerimize bir kavnşsak! Alman«ITlan alçak herif! vadal.ı şatona bır kapağı atsak! Ben senin carn cn, senin esırenım! Kaç kere Rovledlm O Rnm Beni döv, benı ez, fakat beni sevî karısı makastannı sepetlf di. e Dıle benden daha neler \apa\ım' ka< k^re söyledim »ana AniataAlabevımın çantasından daha han rnidirn mı? . Araa ben anlatTiagi kâijıtları aşıravım? Butun dos nın volnnn bilirim Seni de. k<>n•\alan a.şıra\ım! Sana karsı bov dımi de vakarım! Son defa gö*!ıınum kıldan ınce! Kıskançlık buh vorum Aleksandra denen o karnı ranları gpçırırken, bır vandaıı da atölvenden hemen n&ratacaksın . aklınjd, onumde dız çokerek tek Ren onn orada görmiyeceflm' rarladığin ask ıtırafları gelijor. Bn sefer kaltagın bovnonda ho<ı Benı sahiden aeversin, değl mi pençem iz bıraktı; hir daha sefer Sarı Papara? belinl kıranm! Sana da ona v ı z O çuııü hıç nnntmıvornm hani vermenln bedellnl pahslı «detıaîabevimin çantasındaki dosyadan rim Ona g8re ayafını denk al »enl ve yah kom?nn Sabrl Bevi hergele!» ll«ilendiren kigıtları alıp §ana getirdiiim o hevecanli gün! Mektuba devnm edemedl « Bu kâğıtlar elirae geçtl. ArBnşmı knldırdı, baktı. Kapı «tık kurtuldum! Seninle hiç «ynl çılmıs, dıikkSna Oktnv girrriftı. mı\acafızS dıve beni koilarının Empeırieah'inden, jspkasır.dan aratına alnermiştin. yağmur ^uzuhiyordu. SılkelenırSet'ırde geçırdıiımız dakikaları ken Halil süzdü: hatırladıkra ıçim gıcıklanıyor, (Arkası \ar) dotrutu. Kaç kere sövledın, bana; mınnettarsın, detil mi? ö>le ya. I seni de. çok gevdiğin srkadaşın B UL M A C A Sabri bevi de felâketten kurtardım. Hâlâ baj tacın mıvım «enin? 2 3 4 5 6 78 9 ' Yoksa kulagima çalınanlar dogrn mu?Yoksa benden bıktınmı? Beni aldattıyor raısın? Benimle yaptıklarını baski kadınl.irla da yapı>or mısın? Ama, havır, hayır! Ben senin Zumrut Gozlu Nonoşnnnm, bilijorum.» AyUn Halil, dişlerl «rasmdan bir küfur savurd ı T«krar ftaşını vıtrınden tarafa çevrdı Kar'ikı apartmana baktı. 7,aten mektubu okuduğu s.rada da hep goz ucuvla kontrol etmekteydı: giren çıkan yok apartma Bir adam çlrkln olmasından endişe ettiği oğlunu öldürdii B'r mulıasebecı 14 yaîındakl oğlunu gunun bırınde kenduı gibi çir kın olacağı endıjeslyle vurarak 81dur'nuş*ur Ölduru'en Danıel, 9 yaşındayken bır amelıvat geçırmi? ve fazla çıkan bır dısı amehyatla alınmıştı. Doktorlar bunun ıçın bır adeleyl kesmışlerdı. Ancak çocuğu tanıvan lar onun bıçımsız bır kım«e olrnadığını Boylemektedırler. Kaşlar dünün kaşlan mı? Ağız, beş yıl once boyle mı bovamrdı? Dudaklar, ten bu'renk mi"idıler daha dun? •• Onamıs Calias'la evlen* meden once yuzunt eıtetik amehyat yaptırmasını iıtıyor. Ûnlu uzrnan Dr. Jean Louis Lela»seux «Yarınki Callas» ın portresıni hazırlamı?tır. Buna gore yenl blr yuz yaratacak. Portreyl gorenler «Dıva> nın venl burnu ıle «Tına» ya benziyecegıni »ovluvorlar. Yunanlı armatorun bu eBtetık ameliyat arzusunda eskı karısının ozlemından bır *ey mi var, dersınız? Ne haber? Hangiyshnmodasi? 1925 in mi, 196i inmi? 1081 modası 1925 ın çok etkıs.nde kaldı. Buyuk modacılar o ı i"i'jın \illar» m butun ozellıklfrını eanlandırmaktan anlasiîmsz bır zevk duvınuja benzıyoılar İneı saçaklar, pullu dararık robiar, dtvekusu tuylen kısacık saçiar, kalçada kemerler; vo';niaı; verev parçalar heö 1925 ındır Bu moda yalnız. geç:m> bır dcvrı vaşamak ıttı; e! genç kadınlara değil, i!k gençlik'pı.rîe ona yaşamu; olar'fua da hoş goründj Veıdığımiz ^a^•ım daruıe raodel 1954 1925 yıllarında gecmıs bir hikâyerun fıI'Tîindfiı ahnmıştır. Ama Paris modacılarına bakarsanız ' BPCJ'I de ' n h^enılep rroneller arasında'=ır>>. • dir. Fılmin baj kadm artistleri Jennlfer Jones'la Joan Fonteine'(1 ve 2) numaralı elbıseler Jennlfer için: mor ket«nd«n bır plâj pljaması ile i«leıneU bir aisam tuvaleti. (3), Öbürleri Joan Fontain'einkıler: Krep jorjetten tuv«l«tin kollan, etekleri tüylerle süslü (4) Beyaz mu*Iin ürtıine «iyah beyaı benokler omuzlarda bır kap. (5) Sıyah kadife tuvaletln Hstü gri ialem». (6) Kalçadan kemerll ket«n rob. Istanbul'dan Mnstafa Nuri Bılir yazıyor Va'debağ Pre\ antor; omunda vatan bır hasta'.m Bazı hastalıkla8OLDAN 8AÖAI rım sebebıyle, idare tarafından Ü1 Şaaılacak blr f7 karııtında nıversite klınıklerire gonderılkalmdıgı aaman duyulan hia. 2 Tomardan bir mektup daha çek Herhangl blr ş*jln nthayet noktası, dım. Goz kısmı mu^tesna, bu klilallmlerln maılumUr» yaptıklan, CEVABIMIZ: nıklenn hepsinde bekler.i'.iıeden tiI vaktlyle ondan ucux blr fey yoktu Bu konuda daha ob]ektif bir du muayene o^undum. Üniversıte Goz Okumıga ba;lıdı: ama «lmdl oyle dejtl. 3 Korkutrumda olan Mılli Bırlık Komitesi kısmı klınığ'.nde ise, tam 6 saat sıma hareketl (eakl terim). 4 «Hic nın, görujünde ısrar »deceğinl biz ra bekletıldım. ^onuncu hasta oAh, benlm Sarı Papam! te.iş ve heyecana kapılmadan aşagıde kuvvetle tahmm edıyoruz. larak saat 15 30 da ıçeri alınd.m. Enstıtü kapalı. Ağabevlm grlp ya dogru yürür» mânaaina mtlrekkfp Saat 16,20 de muayenedeı çıktıblr iiil 5 Zamajıımı» kusagının Kurucu Meclisin bu ğım zaman netıceyı alamamışt.m. teıı yatnor. Annem bildlfin gibl bırblrlerlne hltap ederken aCyledıkhep hasta. Bahane bulup evden Ierl sozlerden, blr »ahne «rtlaUmlrin Bır khnık kapısında, «yakta, bır işlerle uğraşmasına sey yemeden bır prevantorvum sıvışamıyorum. Zaten ağabeyim aoyadı. 8 Teral cpeder öiy ağzın hastaiinın S 7 laıt bekletilmesi benden raüthis ?üpheleniyor. Yen dan blr Ukırdı çıkmao karaılıfı müimkân yoktur. çem sıçımor clmalı. Çfinkfi ıenin rekkep blr filldlr. 7 C*»Tİltnoe bır Aydm'dan Otman Akoğna yan doğru Lnudur* Hastalıgımı, durukadın «Ümlt mumu ba; asıstana aovledıgım za bana «on diktiÇin sarı yünlüm, o naoına adı olur. * yabancı et'» mAyor: blr emlr, blr kadının nn kıskançlıktan ikive b31dü. GeEvvelc» lubay ve aaaubay ola man, anlayıj gosterecegıne «sızl berecek hatun! AÇabeyimln T»V •dı, lnıanı hem meygul eder, hem de geçindlrlr t fAdam akıllı tutmalı rak orduda çahştıktan sonra ayrı bugun muayene ettiğımıze şukrenında. çozunıan icine baka baka: veya «ezlp ldrak «tmellı mJnmına lıp sıvil memtırluga geçen ve hâ din» demekle yetindı « Bunlar Enstitüde dikllir s«y blr flll . len devlet hizmetınde istihdam oCEVABIMIZ • „ , . . , i ler mi? Bari bana da blr tane dl YUKARIDAN AŞAÖITAı lunan memurlar gfrek orduda, 1 FazU alnlrll v« iitit olma halt. Hele hasta. . ... u^t, t gerek livil memuriyetleri rama larının, bovle prevantorvum ayakt» ı , , saatleree aç bülâç tok tı ..: . nırda kadrosuzluk vüzıinden ter bekletilmemelerinin bır .çare«l , . I kiver, vahut hocana dlktlptlver 1 Bâulannın kamı tetwl olur da olblr goz bSvlesini divor Sen 45 llr»ya Ç fözlerl ylne boyle kalır. » fı ettırılmedıkleri için kıdem r e • gerek . a rengldlr, fgeçmie» ln jtnmı. S Bır kartmışsın, ben 75 vereylm!» de sevln yerlne baıka bir «ey ko^ıp di. kullınmı 1*1 (eakl terlm). 4 Savaş. Zor! 275'e diktirtirsln, alnını k* t» veya gangaterllk iflnde emanet nnşl3rız, değil ml Sarı Pap»m? lnrak elde tutulan madde veya »ahıalar (çogul). 5 Btatan çıkıp ta> Terzl Bohle blr tanedir! Sade yengem değil, beni bfltfln kınca hareketler y*p«n. aonun» bır arkadaşlanm kıskanıyor, Bohle harf getlrillnoe SulUn«hm«tten Beyasıda usaoen blr yol na*ydan» <ıciğim! Senin tayende 5yle sıklaf7 15 Turkuler 7.30 Haberler İSTANBÜL kar. « «Sozu tım, övle «ıklaştım ki aokakta her727 Açıhf ve prograra TJO 7 45 Bugun 7.55 Her labah bır dlaleneB ve fors=u 1 kes bana bakıvor. Ben tenln «ahlolan klmae» ıra. tki mar» 7.35 Sabah plâklan mar» 8 00 Svend Aımussen nasına lkl kclıden biblonnm, değil mi? Bana ar t U'V £,V A Z/KU TI 8 00 Haberler 8 15 Şarktlar Orkeatrası 8 30 Sanatkİrlar me.. T Tersl AB E V | Y E tistik derslerl vereceSini, beni Al 8.30 Solodan Orkettraya geçıdi 9 00 Sabah muzığı L, İ ^ ^ S l ^ | l *. .1 blr (eeetoyl mtı9 30 Şarkılar 9 45 Turkuler manvada manken yapacağını va9.00 Kapanif. E K £ tc E İ A K : A •yyen bir mud. detmiütin. Geeelerl odama çekillnLt oApry^ L 11 57 Açılı? vt program 12.00 10 00 Kâpanı». det muntazam su f fe,5 E ^ • ı A HZk • 1157 Açılış re programlar oe hep senin 65retti|in pozları InIkı mar? 12 05 Şarkılar (Mulrett« »Imak içın kıye Ecevit) 12 30 ö ğ U melo 12 00 Plak albumu 12.18 Suin celiyorum. Sana lâyık olmaga ç v yapılan anlasma lçin 12.20 Muzehher Güyer' dılerı 13 00 Şarkılar (Mellha lışıyornm, San Papam... Abn»nc»> Dönifl bnlmaeanın hareketidlr. 8 Yalçın) 13 15 Haberler 13.30 den şarkılar 12 45 Haberler •ı iyl konnşmak İçin, (r) yerine haUrdllmif fekll Ocaklarda hasıl Yurttan sesler 14 00 Haftanın 13 00 Hafif müzık 13 10 Turk hep (gg) dıvornm; yengem kım olan, basına blr harf getirillnce tarlhte mellkeal lle meehur blr memoda muzığı konserı 14 30 Ka basmından ozetler 13 15 ö ğ l e yor. 1 dın saatı 14 40 Sevılen ikı top konserı 13 45 Kema KarasuPazar günü yençemle afsbeylm leket belirir, Ware bolümlprimlzden. cGüvercine benziyen luliık (Marıno Marını ve Renato leymanoğ'u'dan turkuler 14 00 Defterdar mnavınıne davetliler. A ikafafii» karşılığı lkl kellmeblr ku^un «Talebe Prens» fılmınden meloCaro^one) 15 00 Kapanif. ğabevım ı\ı olup da gıdebılirse, 16 57 Açılış ve progrRm 17 00 dıler 14 30 Gunerı Tecer'den ben de sokağa cıkmak için bir baIrtsnBul rı*atrı>su Dıskotekten mıkrofona 17 20 şarkılar İS 00 Kapanı» hane uvdurabiürsem bakkaldan PÎÇ KURÜSÜ 16 57 Açılış ve programlar Okul spor saatl 17 30 Radvo telefon edecegin sana. Beni atölHer aksatü 21 ds. Erkekler Fasıl Heyeti 18 00 17 00 Kutlu Payaslı'dan şarkılar yende beUlersin Yine Rhin «araj Çarfamb» »»"rzılatlı 17 30 Geçmı? gunlerln sevılen Kuçuk Orkestra 18 20 Şarkı bı isterim. Jambon da al. Evvelft easttne Cumarip»! melodılen 17 45 Çesıth konular (Guzıde Alha») 18 45 Ha tik«sinmiş, jambon vivememiştim Pazaf 113(1 ds berler 19 00 Çeşitli »tudyolar Ur 18 00 Semahat Ergokmen' ama, şımdı pck hosuma gidivor. T>! M M 9> I dan 19.30 Olaylar ve ysnkıla den şarkılar 1815 Sızın ıçın Nikâhımız kmlınca senin dinine rt 19 45 23 Nısan'dan 27 Ma 19 00 Haberler 19 15 YaşadıgireceŞim. Tek sen beni sev. tnKÜÇÜK SAHNE vıı'ı 20 00 Yassıada caati Sımız gunler 19 30 Olaylar ve ssllah Almanvada Irkcılar bir mâSAMANYOLU 21.00 $arkılar (Orhan Şener) yankıları 19 45 Nevın Demırni çıkarmailar. Ama sen benim de baat 21 ds 21.Î0 Radyo Tlyatroıu Î2 00 doven'den »arkılar 20 00 YasSrl ırkmdan oldnSomn lspat ederCumâ, Cumarte»!, Pazar matıne Çeaitli «tüdyolardan 22J0 lki ııada raaU 21 00 Dln vc ahlak sin, degll mi? Çünkü sende lkna İT de TPII 44 03 7' keman müzlği J2 4B Piyaniıt aaati 21.15 Turk müzijl 6zel kabiliyetl vardır. Alman alleainin Jak Tit 23 00 Haberler 23 15 programı 22 10 Devamı yann çok çocuğn olnr: erkek evlâdlanDan» r e eaı müzıği 23 58 Prog aksam 23 30 Haberler 22 45 OPEKA ram Î4 00 Kapanış. Geee konterl 2S.10 Behlye Ak mızın adını Zlgfrled, Adolf, Hans (Akearay) koyaeağız . Kızlarımızın ismini ANKARA loy'dan çarkılar 2S 40 Eddv A F A CA N Charlotte, Anna, Marla koyaeagtz, I Çarsambs, CumjrtMi. Pozar «natine 8 57 Açılı? ve gunun profram Howard Orke»t»««t Î4 00 Kadeşil mi? N'esümizi üreteceğiz.' İS 15 suvare 9.15 iarı 7 00 Beraber larkılar pamş. TP) *1 S7 25 Führer dünvava hâkfm olacak. Ah, Sarı Papam! Zümriit Gözlfl' 1 BAY ÜSCAK: U»A/WA S U ÛUZEL PEOF. NÎMBÜS'ün MACERALARh t Copyrif/ht o p t r i m u o d i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle