11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÎKÎ ımıııııııııınııınnıınını I TÜRKLERDE SANAYÎ ıııuınnmıııııımıımıım | Sanayi tarihimizin şeref yaprakları Yazan: Amlral Af if BÜYÜKTUĞRUL Sehir " Istanbul Sınaî İşletmeleri. CUMHURÎYET 18 Mayıs HUKUKÎ BAHİSLER HEM Söz NALINA MIHINA Seçim Kanunları Baha Arıkan doktorlarda İ14v« ettlkten Bu yazı başlığı Fransa'da Avig duğunu »özlerin» non şehrinde oturan N. H. Borg a sonra, böyle bir hünerin yani hadındaki zatın derlediği ve muhte tırda tutma gücünün nasıl elde eviyatı çok enteresan olduğu anla dildiğini anlatmağa baslar, siz de ayni seyleri hiç gayrtt sarfetmeşılan bir eserin ismidir. Bu eserde, insanm düşünme ve den ve yorulmadan yapabillrfiniz, hatırda tutma gücünü olağanüstü der. M. Borg sozlerln» daramla, yalderecede artırmanın hiç de imkftnsız olmadığı ve bunun için ne gibi nız yapılan eglenceli tccrübelerle prensipler ve kurallar izleneceği yetinmediğini, ögrendigi prensiple ri, kurallan günlük meşguliyetleyazılıdır. Paris'te Hukuk tahsilini bu eser rine de uygulayarak bu sayede osahibi ile birlikte yaptığını söyli kuduklannı, dinlediği konferanslayen Fransız bilginlerinden Barsa' rı, sözleri, raıladığı »ahulann isim nm geçenlerde elimize geçen «La lerini ve adreılerini inanılmaz bir Vie du Rail» mecmuasmda çıkan kolaylıkla hatırında tutmağa mubir yazısında anlattıklarına hayret vaffak olduğunu, bu prensip ve etmemek elden gelmiyor. Pastör kurallann düşünme ve hatırda tutve diğer büyük Fransız âlimleri ma gücünün kuvvetlenmeıine yarhakkında konferans vermek üzere, dım etmekle beraber, kendlsinl daStockholm'e çağırılan Barsan arka ha dikkatli olmak, daha emin bir dası M. Borg tarafından yemeğe dâ muhakemeye sahip bulunmak gibi imkânlara kavuşturduğunu uzun vet edilir. Yemekten «onra aralannda ge boylu hik&ye etmiştir. çen konuşma: Dinleyiciler huzuDiğer taraftan, bu anlattıklarına runda konferans vermenin kolay hayret edilmemesi gerektiğine işabir iş olmadığı, bilhassa konferans ret ederek insan zekâsının kuvvekonusunun çok itina ile hazırlan ti de hâtıralannın bolluguna ve ması gerektiği ve hazırlanan kon genisliğine bağlı olduğunu belirtferansta kullanılacak kelimelerin mek suretiyle M. Borg hasbıhaline kolaylıkla hatırlanması zorluğu son venniştir. hasbıhallerinin başlıca mtvzuunu M. Borg'un eserinde yazıh düşünteşkil eder. me ve hatırda tutma gücünü artırBir aralık, M. Borg arkadaşına mak için izlenecek prensip ve kuHakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 18 mayıs perşembe kendisinin şaşılacak bir hafıza kuv rallan bilmeğe çoğumuzun ihtiyagünü okulda saat 11 de yapılacak törenden sonra ve öğle navetine sahip olduğunu ve bunu eğ cı olduğuna şüphe edilmemelidir. mazını mütaakıp Teşvikiye Camiinden kaldırılarak Asrî mezarlenceli bir tecrübe ile ispat edece I< 24 dozluk ambalâjlarda piyasaya arzedilmiştir. CRTUâRUL. SAOI TEK ğini söyler. Mektepte iken hafızalıkta ebedî istirahatgâhına götürülecektir. Mezun ve mensupV. ] 4.40)12.10il6.07tl9.22j21.13 2.34 sının çok zayıf ve acmacak bir hallarımızı son vazifelerini yapmsğa dâvet ediyoruz. EH. SQÜIBB & SONS İLÂÇLARI A.Ş. TEŞEKKÜR de olduğunu bilen arkadaşı böyle ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ AİLESİ E. ] 9.181 4.48! 8.45112.001 1.52 7.12 bir tecrübe yapmak istemesi tekOn üç senedir her gün artarak lifini hayretle karşılamakla beratahammül edllme» hale gelen agnlı derdlmde koyduklan tesber, tecrübenin yapılmasına da iti^\lIlIIIIIlIIIIlllllllIIIllllIIIIttlIIIIIIIIIIIIIlllIlIlllfllllllllllllllllIlIlllllllllllllllifiiıııııııııııııııııııııifiııııııııııııifiıııııııınıııııııtııııııııı ||l|||||IIIIIIIIIllll|||IIIII|||lIIIIIIIIIIIII|f11••11II111irj^. TIYATROSU hlsle benl ameliyata sevkeden raz etmeği tabiatiyle nezaket kaiProf Dr. KENAN TÜRKEL, ve 20 Mayıs Cumartesi delerine uygun bulmaz. Hay hay, ib başını salladı. Atladı çık= madı balığı. Darbenin hızıyla Dr. ORHA.N FERDİ GER'e, yapSaat 21,15 te Şehir Komedi = bu eğlenceli tecrübeyi yapmız, istı kalasa, hazırlandı. Osman battı hayvan, döne döne, epey tığı ameliyatla benl bir anda tifade edelim, der. M. Borg arka(YENİ TİYATRODA) yol verdi tekneye. derine gitti. kurtaran daşına yemek salonunun nihayetiyalnız bir gece Taklastılar. Aı öteden sene çıktı. Dr. ne kadar uzaklaşmasını ve eline Hafif bir ko) darbesiyle, vnBir daha saldırdılar. Balık Hüsamettin GÖKAY'a bir kâğıt kalem almasını ve bu rnverdi Ahmet balığı. Zıpkını hep ayni sarsak tavırla, sırtını kâğıda yukandan aşağıya doğru üçalısma arkadaslan Dr. Ayalma, bırakmadı bile, çıksın göndeMüzikli, sarkılı oyun 3 bölüm. Anesteılst Dr. Baha Ünal, Dr. hafifçe sağa sola büküp kıvıraçer rakamlık yüz kadar istedigi arin acnndan. Terinde şöyle bir Türkân özalp ve Dr. Halim CeDünyanın altından, üstünden rak yol alıyordu. Tepelerinde, detleri yazmasını ve her adedi yazdSndürdüğü gibi tam boynnnn viker"e, Amerikan Hastahanesidıkça, yüksek sesle kendisine obir martı, hızla dikildi, aşağı yeni haberler ve bir bir baştan bir basa delip geçnin çalışkan hemşirelerine ve kunmasını rica eder. Sayılar tahayvanın üstüne doğrn. Tam kahkaha eseri : nazik personellne teçekkürü miş slvri demlrin üzerinde kıvmamlandıktan sonra, M. Borg bu gaga vnraoakken, tekneyi göborç billrlm. ranan balığı geriye, kayıfın iüçer rakamlı yüz adedi birden yürüp vazgeçti, nzaklastı. çine npkınla beraber uzatıp aAhmet Zeytlnoğlu ze kadar ezbere sıraile birer, birer TJzatta bir noktayı gösterizioık çıkarttıgı bir kanatla suTaklaştılar. tıverdi. gı. O küçük, oynak kanat tekGlşe açıktrr. Yeni Tiyatro okuduğu gibi nihayetten başlıyayordu. ynn yüzünü çizip, haflfçe dalnenin dalgalannda kayboldo... Bordaya geldl balık. Tel: 44 M 89 Osman bftta aldı, agırlattı rak yukanya doğru keza, sayılan Ahmet o tarafa bakınca: «Dnr galandırarak giden hayvanı Sonra gerilerde gene görtindü. maklneyi. O L U M Ahmet bir daha lavurdn kep doğru olarak tekrar eder. Bununinme!» işareti yaptı. gördü. «Ne oldu?» dedi Osman. çeyi, bir müddet, kepçeyle borla da yetinmiyen bu marifetli zat, ölü eınekll Eczacı Albay MehAmbarda, garip, madenl bir Tol verdi makinaya. Osman hemen indi, dflmene «Çok mu küçük? Tasak cinsten da arasında itildi hayvan, gemet Tevfik kızı, Sümerbank Aarkadaşına bu adetlerden faraza, takırtıyla çırpınan; boynnndan =1 Taklastılar. geçti. mi? Aşağı mı onbeş yirmi kine de çirmedi içeri, daldı su17 nci, 32 nci, 46 ncı, 52 nci, 79 un lım ve Satım Müessesesi Müşakoyun kesilmiş gibi bol bol, Az sonra, Osmanın kılıç yeAhmet kalasa. lodan? Küçük müçük, vurayvlri Cihat Sümer'in annesi, Züya! Teknenin altından, iki üç cu, 83 üncü ve 91 inci sıralarda bukopkoyn bir ka n akan, yedi selesi sandığı, havaya dikili gibi Hızlandılar. dın yahu ..» hal Aşkan'ın kardeşi. Yüksek knlaç derinden geçti. lunanlan veya arkadaşının sordukiz kilolnk balığın başına, Ahdnran t a h t a parcasının Nüshası 25 Kurus Taklaştıkları zaman, snynn Mimar Ecvet Aşkan'ın teyzesi, Ahmet kalasın üzerinde, dört ğu diğer sıralardakileri de hatasız metten az evvel vardı. Başladı Bir kaç metre ilerde, rene yanındaydılar. Ali Aşkan'ın baldızı, Leman SUsathını çizen o küçücük kanat ayak, kedi gibi yürüyerek kaTflrkly* Hariel ve hiç tereddüt etmeden söyler. Bu tohaf tnhaf, hayvanı seyre... çıktı, sarsak knyrnk vurnsları mer'in kayınvalidesl. Tülay SüBoznlda Osman. Ama on on ncn kayboluverdl. Sonra az iyığın içine gelinee, açtı ağnnı: Urt Kr. Ura Kr. vaziyet karşısında şaşınp kalan armer'in babaannesi ile gitmege başladı. be? dakika sonra, gene bağırlerden çıktı. Gene kayboldn. Ahmet gellr gelmez, şByle bir «Tol ver üstüne...Ne vurkadası Barsan bu el çabukluğunun, dı: «Aman balık!» diye. baktı: 150.00 Gene bir kaç metre ilerden çıkSmellk 75.00 «Tahn bu ne biçim balık? MELİHA PERVİNE ması be? Kılıç değil ki o...» böyle bir hünerin nasıl elde edildi Bu defa, tam yol üzerine gitS •7lık 40.00 80.00 tı. Ne diye dalıp diplemiyor be «Ta ne?» «Tnh!» dedi. «Allah kahACARER ğini sorar. M. Borg verdiği cevap3 ayllk 22.00 44.00 tikleri sey, suya oturmn? hem kardesim?» dedi Ahmet. «KepNe tuhaf şeydi bu! «Kocaman bir levrek... retsin, bunun için ml nğraştık. ta, yaptığı işlerde hiçbir olağanüsHakkın rahmetine ka\ijşmuştur B a ı u ve Vayas dinlenen, hem d ü ş' ü n e n çeye de alamıyornın. Ne biçim Tam önlerlnde, acayip, oynak Ben öyle gördüm. Beş kllodan ba kadar? Levrek mevrek deCenazesi bugün 18 Mayıs pertü hal olmadığı, bunların basit şey Cumhurlyet Matbaacılık ve bir kefken kuşuydu. 19 bu?» bir hareketle gidiyordjı kanat. fazla! Pırıl pırıl yanıyorda her şembe günü öğle namazını mü|il bu... Kofana (1) bn namusler olduğu, herkesin ayni şeyi yap GaMtedlik Türk Anonlm Şlrketl «Kaderim» yaklaşmca, onlaOsman dümeni, gene hayvataakıp Kadıköy Osmanaga cami. «Küçük bir balık galib'a!> ditarafı... Kepçe nerede?» Osman hafifçe: Cafaloglu Halkevl Soksk No. 3941 mak gücüne sahip hafızası bulunra hayretle bakarak, nçup gitinde namazı kılınıp Karacaahnın üzerine çevlrirken bağırdı: ye düşündü Ahmet. Eski bir kepçe, her laman Sahibi duğunu beyan eder. «Hem de kSr!> dedi. «Bakmet aile kabristanına defnedileti! «Ahmet âbi, akşam olnBaşını hızla eğdi. kıç altında dnrurdn. Osman oNAZÎME NADt sana, ağrı da yok!» Maalesef, böyle bir hafıza gücüncektir. Güneş arkadaki dağların teyor, sen şu kepçeyi boş verip. Oınıan dayandı gaza. Kaderayı göstererek, çekine çekine Tan lşlerlnl fillen idare eden den faydalananların pek nadir olAhmet eğildi. Katılıp kalmış pelerine. kızgın yüzünü dayavnrsana mereti zıpkınla, ne harim atıldı ileri. Taklastılar. sordıı Mesui Müdür hayvanı kaldırdı. Sahiden bir mış, çenesini gizlemiş gibi. Gök H varsa görsün!» Taklastılar. «tvi ama bu kadar derin çözü, ağzınin yüztinün bir taVECDİ KIZILDEMİR te, serin bir mavilik, gitgide «tyi ama yavrum; zıpkınAhmet gönderi az kaldırdı, suda, Orta Kanalda, ne arasııı rafıyla beraber koparılıp alınGizetemlje gondertleD evralı v« kovulaşarak Hayırsız ada taralanmış delik Ievrek para eder dikti havaya, ' jrmağa hazırlevrek?» yazılar neşredilsln edilmesin lade mıştı hayvanın. Tuhaf, acayip fından yaklaşıvor, vayılıvordu. mi ya?» landı. Ahmet, bas tarafa koşmus... edilmez. tlânlardan mesullyet bir hali vardı, bu tek göıle sıGeride minicik kalan Trakya Heyetimiz üyelerinden Başmüfettiş Dikkatle önüne baktı bir an. «Ne bileyim ben? Ama ala «Neden etmesin? Levrek kabul edilmes rıtan, rüdük snrztın! köylerinin dumanları, yeşilimsi Tam vurma hareketini yapabilirsek içeri, var bir yüz ka değil mi bn? Gene en asağı onbir sis !nlinde, denizin üzerine rakken durdu. Hızla, basını sağıttan fazlası! Bir haftalık benbeş yirmi kâğıdı var kilosunun. (Arkası var) = i Abone v» tlan lşlerl tçin, zarfın çöküyordu. 5a büktü, hırakıverdl gönderi zin çıkar. Yol ver üstüne sen » | Üstüne «Abone» veya «llan Servlsfcı Ya diplere giderse, hiç alamaztutulduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak 17/5/961 günü Osman, iirüncu defa, « R a bir yana, kalasın (istüne. lcaydının konroaaı lâzımdır. diye, elinde kepçe bağırıyordu sak? Delik melik, alalım içeri (1) Lüfer azmanı. hayata gözlerini kapamıştır. Merhuma Tanndan mağfiret, kel ı k ! » diye bağınnca .. inanOsman ne olduğunu anlaraaSaldırdılar. de biz ..» suz! Elli knrus etmez kilosn derli ailesine ba« sağlığı dileriz. maz eözlerle bakan Ahmet, amıştı ama, hemen çevirfi kayıVurdu kepçeyi Ahmet. AlaBU GAZETE BASLN AHLAK Ahmet dflşfindü. «Peki!» der ^ lT!an bari Ievrek olaydın be!» T.C. Ziraat Batikası Teftis Heveti YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT Seçimlerin temel tedir. Her bölüm Yazan hükümleri ve seçayrıca kısımlara Kanaatlerime göre ilerlemiş buldurur ve ondan hesap sorar. m»n kütükleri hak ayrılmış buluncnilletler, daima, dünyaya diktik Abdülâzizin kızgın haline karşı kındaki 298 numamaktadır. Birinci leri eserlerle iftihar eder; geri usta çok sakindir: ralı kanunun 2 bölüm prensiplekalmış milletler de bu gibi eser Padişahım der, ne yapmış o Mayıs 1961 tarihli re hasredilmiş, ilerin yapılamamasına sebep olan işçi? Resmi Gazetede yayınlan.nış bu ıçin, hâlen tasarı mahiyetinde bu kinci ve üçüncü bölümlerde seçim engelleri sayıp dökmekle vakit ge Ne yapacak, yaptığı fişeği ömlunması, bazı yanlış anlamlara yer lunmuşlard;r. teşkilâtı ile seçim öncesi isleri baçirirler. Türkiye, tarihinde, bu rümde ilk defa gördüm. Hiç böyŞehrin su, havagazı, elektrik, verdiği. ve bu kanunda Millet Mec 5545 sayılı 1950 Seçim kanunu, his mevzuu edilmiştir. Seçimlerin devletlerden birincı grupa dahîl le bir adam işinden edilir mi? ulaştırma ve kanalizasyon lisleri seçimleri hakkında hüküm bütün seçim hükümlerini bir bü belkemiğini teşkil eden kütükler olmakla şeref kazanmıştır. Tanzi Padişahım yarın akşam saray mat ve Meşrutiyet belki de bu ta bahçesinde bulunsunlar da bir de hizmetlerinin birleştirilme ler bulunmadığı yolunda tereddüt tün halinde mütalâa etmemiş 5670 ile seçim propagandası meseleleri rihi şerefi tazeliyecekti. Fakat is benim cevabımı görsünler. Şimdi sine dair Belediyenin hazır ler vukubulduğu anlaşılmaktadır. sayılı kanunla Idarei Umumiyei bu bölüme dahil bulunmaktadır. Bunun için vazıyetin olduğu gibi Vilâyet Kanununa bazı maddeler Kanunun üzerinde durulması geyanlar ve Balkan harbleri sevgili huzurlarında fazla söz söyleyip ladığı kanun tasarısı İçisleri açıklanmas: yerinde bir keyfiyet eklenmesine ve bu kanunun 111 reken en mühim kısımlarından bivatanımıza talihsiz bir âkıbet ha de zamanmızı almak istemem. Bakanlığına gönderildi telâkki edılmek icabeder. 157 sainci maddesinin değiştirilmesine risini itirazlar ve şikâyetler bahsi zırladı. Sanayiin duraklaması şöy*** yılı Kurucu Meclis teşkili hakkın ve 104 üncü maddesinin bazı hü altındaki dördüncü bölüm teşkil le dursun, «gemi yapılamaz!», «maErtesi akşam saray halkı bahçeIstanbulda su, havagazı, elek daki kanunun onsekizinci madde kümlerinin kaldırılmasına dair ka etmektedir. Kanun, sandık kurulkine yapılamaz» vesaire gibi isulaştırma ve kanalizasyon sinin birinci fıkrası. Kurucu Mec nunla 1950 seçim kanununun ana lanna ait itiraz ve şikâyetlerle, tikbalimizi tehdit ederv fikirler de toplanır! Usta padişaha cevap trik, hizmetlerinin birbirinden ayrı ve lisin başta gelen görevinin halk prcnsiplerinin bu seçimlerde de seçim listelerine ait itirazları ortaya çıktı. Bu aıemlekette nele verecektir. Usta da bir hava fişeği getircniş müstakil hükmî şahsiyeti haİ7 mü oyuna sunulacak olan yeni Anaya câri olacağını kabul etmiştir. Ko ayrı ayrı kısımlarda mütalâa etrin yapılacağını, kolaylıkla yapılabileceğini anlatmak için tarihi tir. Fişek, iradei «eniye ile pat esseseler tarp.fından yürütülmesi, sayı görüsüp kabul etmek ve Se TOİsyonun seçimin ana hükümleri mis ve bu şikâyetler ilzerine vemize dönüyorum. Bu memlekette latılır. Havada yine bir kuş beli bu hizmetler arasındaki koordinas çim kanununu yapmak olduğunu ni ayn, ve Milletvekili seçimleri rilecek kararları, geçmiş zamanın ne yapılmıştır? Hikâyelerin kay rir. Fakat bu geferki kuş, ağzın yonu zedeledigi gibi, hizmetlerin hüküm altına almış bulure.nakta ile Cumhuriyet Senatosu seçimle hâdiselerinden istifade etmek surini ayrı ayn mütalâa etmesi ve retiyle hükme bağlamış bulun'.naknağı rahmetli Ali Haydar Emir' dan «Padişahım çok yaşa!» cümle gerekli surette ifasına da mâni ol dır. sini çıkarmadan evvel büyük bir duğu ilgililer tarafından tesbit eayrı kanunlar halinde tedvin et tadır. Kanunun yedinci bölümüdiı. Seçım Kanununu hazırlamak i mesi çok yerinde bir harekettir. r,ü seçim suçları ve bu suçlara sevinçle kanatlarını üç dört defa dilmiştir. çın kurulan komisyon, Seçim Ka 1954 seçimlerinde Yüksek Seçim mah£us cezalar teşkil çırpar ve sonra bu yazıyı çıkanr. *** etmekte. Bu mahzurları önlemek için nanunu bir bütün olarak ele al Kurulunda vazife almış bulundu Bunu takip eden bölümde ise, bu Abdülâzizin hava almak üzere Abdülâziz de tabiatiyle ustaya Belediyece gerekli teşebbüslere mamış, seçim hükümlerini, seçim ğumuz için, muhtelif seçimlerde suçlar hakkındaki Bursaya gittigi güzel bir yaz gü hak verir. kovuşturmaya geçilmiş ve yabancı uzmanların lerin temcl hükümleri ve seçmen ana prensiplerin yekdiçerine na ait usul hükümleri yer almış bulun nüdür. Serinlemek için kasnn bal*** da verdikleri raporlardan fayda kütüklerini ayrı, Milletvekili se sı] taaruz ettiklerini yakine gör maktadır. konuna çıktığı bir anda civarda İkinci olay da TersaneJ Amiren hafii bir patlama olur. Herkesin de geçer. Tersaneyi ıslâha gelen lanılarak hazırlanan bir kanun ta çimi ile Cunhurıyet Senatosu se müş ve çok büyük müşküller içe«arısı dün tçişleri Bakanlığına çimleri ayrı olmak üzere ele al risinde kalmıstık. Milletvekili seçimi tasarısı ise gözleri, büyük bir merak içinde, bir Ingiliz heyeti atölyelerj gezermak suretiyle üç ayrı kanun olasekiz bölü.n ve 42 madde ile iki birden, o tarafa döner. Patlama, ken bir de demirci ocağına uğrar. gönderilcniştir. Seçimin Temel hükümleri ve geçici maddeden ibaret bulunmakhemen o anda atılan hava lişeği Demirci ustası Ahmet Paşadır. Tasarıya göre şehrin su, havaga rak tedvin etmiş bulunmaktadır. nin çıkardığı sedadır. Parlak iz Takdim merasiminde tngiliz şaşı zı, elektrik, ulaştırma ve kanali Komisyon bu suretle hareket et Seçmen kütükleri hakkındaki Ka tadır. Seçim Usulü ve Şekli. Aleri bütün gözler takip eder. zasyon hizmetlerini gören teşek miş olması sebebini şu suretle i nun. 190 maddeden ibaret bulun daylık, Memurların ve Ordu menrır ve hayretle sorar: zah etmekte ve: «Bir bütün teşkil maktadır. Önemli olarak gördü sup'arının Adaylığı, Adayhğın ilâFişek yükselir, yükselir! Tekrar Demirciden de pa?a olur mu? küllerin, bir çok Avrupa şehrin eylıyen bu seçim mevzularının ğümüz kütükler ve adlî teminat nı gibi hususlar birinci ve ikinci patlar bu ikinci patlama, yıldızlı de, Ankara ve Izmirde olduğu giBu sual, tabiatiyle en fazla Ahsecnada bir kuş ve kuşun ağzında met Pasayı üzer ve hiddetlendi bi, «îstanbul Sınaî îşletmeleri» a müşterek esaslarını ihtiva eyliyen gibi bahisieri üzerinde diğer ya bölümleri teşkil etmektedir. Bu ve bunları bir arada toplamış bu zılarımızda ayrıca duracağımız bu bahislerin üzerinde durulması geda «Padijahım çok yaşa!» yazııını rir. dı altında âmme hükmi şahsiyetilunan bir kanunun mevcut oLna kanunun en önemli vasıflarından reken en mühim hususiyeti, eskiçıkarır, Dikln şu kefereyi köseye der, ni haiz, muhtar bir idare halinde dığı bir hakikattir. Bütün seçimKimdlr bu güıel fişegi hazırlı ona Paşalığımı hemen göstere birleşmeleri uygun görülmüştür. lerin ana prensipini teşkil etmek birisi, kütükler işinin hakimlere den olduğu gibi, bir kimsenin birverilmesi, yani adli teminata bağ den fazla mahalden adaylığını koyan? ykn... Bu hizmet ve teşebbüslerin bir te olan seçim güvenliğini sağla Ianmış olması keyfiyetidir. Bu ba yamayıp, ancak bir çevreden namAbdültziz de merak içindedir; Çok kalın bir demir parçasını o lestirilmesi ile personel masrafla mak için; seçim öncesine, seçimin histe, sâkıt iktidarın seçimlerdeki zetliklerinı koyabilecekleri cihetadamı buldurur ve lorar: eağa koyarak tavlamıya başlar. rında asgari °» 30, idare masrafla devamı müddctine ve seçim son suiistimali, muhtelif kimseler«: tir. Kimsin »en? Nereden öğren îng,ilizler de «Ne yapacak bu arında da % 25 tasarruf sağlana rasma taalluk eyliye n müşterek e muhtelif yerlerde oy verdirmis din bu lanatı? dam?» diye hayretle onu teyret cak, böylece işletmeler daha ran sasları bir kanun içinde toplama bulunması gibi, vatandasın en Kanun, yine bu sütunlarda intiFişeği yapanın KÖzü yaılıdır. mektedirler. nın zarureti bu suretle kendilifiin mukaddes bilinen seçme hakkını şar etmis bulunan bir yaziı.nızda tabl bir hale gelmiş olacaktır. Padişahım; der Tersanei AAhmet Pasa bir taraftan tngilize den ortaya çıkmış bulunmaktadırj baltalıyan hareketleri hassas bir izah etmiş olduğumuzu sandığımız mirede işçi idim; benl işten çıksr bakarken diğer taraftan da tavh demektedir. terazi ile göz önüne alınmış ve «Tercin oyu» sistemini kabul etdılar. demire örs üzerinde çekiç salla Belediye 6 esnafa kapatma raüeyyide altına alınmak istenil miş bulunmaktadır. Bu sistemin *** Bu hareket noktasını esas ola miştir. Bu müeyyidelerin, muvaf kabulü. bir takım mahzurları domaktadır. Hareket yarım saat karezası verdi Abdflllıiz bu kadar kudr*tH bir dar devam eder. tngilizler de bürak alan kooıisyon, özel kanunla fak olup olmaması meselesi, vazi ğuracağında tereddüt edilmekle Belediye Zabıta, tktisat, Iktisadi lşçinin işsiz kalmasına pek zlyade yük bir sabır içinde demircinin ne rına göre yapılacak Milletvekillik felilerin gösterecekleri iyi niyete beraber, esas mesele, ayni partiye üzülür. Adamın itmini defterine yapacağını beklemektedirler. So Murakabe ve Hal Müdüründen leri, Cumhuriyet Senatosu, ll Ge ve vazife saygısına bağlı bir key nıensup adaylar arasındaki rekaydettirir. tstanbula gelir gelmez nunda demir suya sokulur, soğutu müteşekkil heyet, dün gece ma nel Meclisleri, Belediye MeclUle fiyet bulunmaktadır. Başka yazı kabetin ne suretle düzene sokulaTersane1 AmJre'ye haber yollıya lur ve Ingilize verilir. Ahmet Paşa, nav, kasap ve fırınları kontrol et ri, Muhtar ve Ihtiyar heyetleri larıoıızda de israrla belirtmeğ* bileceğidir. rak bu lşçiyi işinden edcn uıtayı Ingilizin demirden bir büstünü miştir. Kontrollar sonucunda Bey seçimlerinde tatbik oluna.cak o çalıstığımız gibi, ideal denecek Cumhuriyet Senatosu üyelikleoğlu Sıraselviler caddesinde ma lan müşterek ve umumî hüküm kadar güzel tanzim edilmis kanun rinin seçimi hakkındaki kanun tayanmıstır. nav Cengâver özsüte para ve 4 leri, 2 Mayıs 1961 tarihli Resmi ların, fena surette tatbikleri netitngilize özür dilecnekten baska sarısı ise yiraıi bir esas maddeyi gün, Taksim Zafer caddesinde ma Gazetede neşredilmiş bulunan «Se cesi, milletlere büyük rahneler aç ve üç de geçici madde ihtiva eden yapacak iş kalmamıştır. TEŞEKKÜR nav Albert Illel'e para ve 4 gün, çimlerin temel hükümleri ve seç tıkları, kanun tekniğine tamamiy küc\k bir kanundur. Milletvekil*** Babamınn haatahgının teehU Italyanların meşhur Monte Ca Beyoğlu Süslü Saksı sokağında men kütükleri hakkında kanun» le mahrum denecek kanunlarm leri seçiminde nispi temsilin kasini, çok mflhrm azn«)lyatinı ve tino kilisesinin islemeli demir ka lırıncı Hasan öze para ve 4 gün, adı altında toplamış bulunmakta ise, iyi niyetle ve vazife askı ile bul edilmesine mukabil, Senato tedavîsinl büyük muvaffakıyetle puı tstanbulda yapılmıştır. Deri Sisli Valikonağı caddesinde manav dır. Temsilciler Meclisinde görü tatbikleri sonunda milletlere bü seçimlerinde çoğunluk usulü kayaparak blzlerl deıin aevlnce ve kürk işçiliği Avrupaya Türki Abdurrahman Ersan'a para ve şülüp karara bağlandıktan sonra yük faydalar sağladıkları, inkâr bul edilmiş bulunmaktadır. Bunun garkeden, Cerrahpaşa Haatahayeden gitmiştir. 14. asrın en iyi 4 gün, Şisli Şakayık lokağında ka Milli Birlik Ko.nitesince tetkik ve edilemez hakikatlerdendir. •ebebi, Senato seçimlerinin, her nesi UroloJİ Kllniği Direktörü gemileri Anadolunun Kilikya «a sap Gülsüm Iplikçiye para ve 4 müzakeresi ikmal olunarak KuruSayın Prof. Dr. ilk çıkaracağı Senato üyesine göSeçimlerin Temel hükümleri ve re, nispî temsil sistemine imkân hillerinde yapılmıştır. Askeri mü gün. Maçka Kal:pçı sokağında fı cu Meclis tarafından kabul edilGIYAS KORKTJT'a zelerimiı Türkiyede yapılan bronz rıncı Mema'ya para ve 4 gün ka mek suretiyle kanunlaşan kanun Seçmen kütükleri hakkındaki ka vermesinden ileri gelmektedir. ve kıymetll alâkalannı esirgenun, on bir bölümü ihtiva etmek Sekiz milletvekili çıkaracak bir toplarla doludur. Bütün bunlar ta patma cezası, Taksim Zafer cad işte bu kanundur. miyen Başasiatan Mellh Ocer ile rih bakımından iftihar vesilesi ol desinde fırıncı Margarit K;rku/ya îl, ancak bir tek Senato azası seAslıtan Fethi Beye ve Klinigin Komisyon, Milletvekili leçimi duğu kadar, gelecek için de en bü para, Beyoğlu Sakızağacı caddesin tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu dljer p«rsoneline «n dcrln mlnçecektir. Bu bir tek Senato âzasın«t ve sukranlanmızı tunanı. yük teşvik olmahdır. Yapmazsak de manav Mehmet Köçâk'a para nın ise, nisp! temsil mekanizmasıOtobüs Vapur Trende üyeliklerinin seçimi tasarısını da Oflredin «flecl tarihimijle; yapars*k da halicniz cezası verilmiştir. Kapatana eenın mahiyeti itibariyle, nispî temBayanlara Büyüklere ayrı ayrı olarak hazırlamıs, ancak le övünürüz. sil sisteminin tatbiki suretiyle seyer veriniz. zaları dün uygulanmıjtır. bu tasarılar henüz Mecliste ve çilmesine imkân yoktur. îvi AhlSk Derne^i Millî Birlik Komitesinde müzakeSirkeci Halkalı trenlerinde re mevzuunu teşkil etmedikleri Senato üyelerinin seçimindeki yaz tarifesi hususiyet. Bu seçim için ayrıca böyle bir küçük kanun çıkarılmaSirkeci Halkalı arasında işlisını istilzam etmiş gibi görünmekyen elektrikli trenlerde yaz tarite ise de, Milletvekili Seçimleri lngÜize* T» Steno bilenler tercih edilir. fesine 28 mayısta başlanacaktır. kanuniyle bu kanunun birleştirilMutlu Akü Fabrikası Kartal. Tarife bu sene de eldeki vasıta mesi ve müşterek olan hükümleMerhum Ismail Nazmi E/endi ile Atiye Hanımın mahdumu, imkânlarına göre tanzim edilmisrinıiz tekrar edilmiyerek, Senato tir. Devlet Demir Yolları Umum Zeliha Eren'in eşi, Atiye Demirci ve Nazmi Hjen'in babaları; seçimindeki hususiyetlerin ayrıca Müdürlüğü, îtalyadan 12 dizi eAdnan Demirci ve Sadiye Eren'in kayınbabaları, Enver DeS«ri daktilo yazabilen muhaberata vakıf işaret edilmesi, kanun tekniği ve lektrikli tre n satm alınması için mirci, Füsun Demirci; Yasemin Eren ve Mecdi Eren'in büyükkolayhk bakımından daha yerinbir süre önce anlaşnıa imza etmişbabaları, Fatma Binzet; Sabiha; Hidayet Eren, Merhum Celâl de bir hareket olurdu. Bu kanuti. Birinci parti elektrikli trenler Deriş ve Neşet Deriş'in kardeşleri; tüecardan: nun en mühim hususiyetlerinden ancak gelecek şubat ayında teslim Mutlu Akü Fabrikası Kartal. birisi, seçim çevreleri bakımınedilecektir. dandır. Milletvekili seçimlerinde bir seçim çevresi telâkki edilen I 4 ay içinde limanımızdan 17/5/1961 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 18/5/1961 perşembe Ankara lli, Senato seçimlerinde yapılan ihracat günü (bugün) öğle namazını mütaakıp Teşvikiye Camiinden üç seçim çevresine aynlmış bulun Ticaret Odasj Nesriyat Müdürcnaktadır. Mucip sebep lâyihası alınarak Zincrilikuyu aile kabristanındaki istirahatgâhı ebelüğünden aldığımız bilgiye göre bunun sebebinin, çoğunluk sistedisine tevdi olunacaktır. Allah Rahmet eyleye. Ailesi Çocuklarda Moniliasis «Pamukçuk» un bu yılın ilk 4 ayı içinde îstanbul mi mahzurlarının azaltılmasına limanından muhtelif memleketlematııf olduğunu bildirmektedir. spesifik antibiyotiği re 11331 ton çeşitli mal ihraç edilKanunun îstanbul, tzmir ve Anmiştir. Bu ihracatin fob değeri 28 kara îll«ri için âdeta dar bölgeye milyon 558 bin liradır. Sevkedilen yakın bir sistem kabul etmiş bumallar arasinda tütün, fındık, balunduğu anlaşılmaktadır. ızun Okulumuzun İstanbul'da ilk kurucusu, ilim oı ocağımızın bakır. balık, deri de vardır. Her üç kanunun, önemli bahisbası maarifperver, hayırsever îrver, ieri hakkında diğer yazılarımızda ayrıca durmak istiyoruz. MAYIS 18 ZİLHtCCE 3 eçen pazar günü bu sütunlarda oğlunu kaybeden Eskişehirli bir öğretmenin bir çocuk mütehassısı doktordan ^ ı şikâyetlerini bildir mistim. Tazının intişarını mütaakıp okuyucularımdan müteaddit mektuplar aldım Bunlardan bir kısmı hastalardan geliyor v e yeni şikâyetleri ihtiva ediyor, bir kısmı da doktorlar tarafından yollanmış bulunuyordu." Doktorlar da tabiî savunma maksadını güdüyorlardı. Ben yazımda Eskisehirli öŞretmenin hikâyesinden hakikaten büyük üzüntü duydutnrnu, fakat ileri sürülen iddia ve tthamlann bütün doktorlara teşmil edilemiveceeini anlatmıstım. Buna rağmen böyle bir konuda dnktorlara da konusma hakkı verilmesinin doğrn olacağını düşünüyor ve aldığim mektuplardan birini yayınlıyonm. Mektap sahibi Dr. Dinçer Tegenoglu'dur ve Ankaradan yaz maktadır. Bakalıra ne diyor: «HekimHasta münasebetlerinde hâdiseler daima tek taraflı intikal eder, ekserisinde de hasta hakh olur. Bunu tabiî bulurum. Hasta haleti ruhiyesinde hekimin davranışlan, muayeneden tutun da, reçeteyi yazmasına, tari fesine ve hattâ vizit kabulüne kadar hepsi ayrı bir mâna ifade eder. Hasta, hekimi kusursuz bulmak istedigi kadar da bedava çalıştırmak ister. Bu belki, rahmetli Prof. Remzi Oğuz Arık'ın düşündüğii gibi hastanın hem ıstırap çekmesinden hem de ıstırap çeke çeke üstelik bir de para mı vereyim gibi bir tesire kapılmış olmasındandır. Unutulan, hekimin de insan olduğudur. 1955 yılında Silvan'da askerî tabiptim. Kazanın kalburüstü sımalarından biri, büyük masraflar ederek oğlunu evlendirmiş. Bana geldi, gözleri sulanarak kazada rezil olacağını, iki günden beri oi;lunun iktidarsız olduğunu anladığını söyledi ve tedavisini yapmamı istedi. Utancından, vereceğim ilâçları dahi eczahaneden alamıyacağını ilâve etti. Kendisine merak etmemesini, korku ve heyecandan bu gibi ha 1lerin olabileceğini, tedavi ve telkinle geçeceğini izah ettim. Eczacı karşısında mahcup olmak endi şesinden kurtulsun diye de ilâç larını ben aldım. İki gün tedavi ye tâbi tuttum. üçüncü gün gelmeyince durumunu sordurdum, memnuniyetini izhar ettiler. Tabii (boreumuz nedir?) diye «orul madığı gibi ben de istiyemedim. Tam iki ay sonra kızmı getirdi. onu da pnömoniden tedavi ettim. tlâçları yine benden çıktı. Bu defa sırf sorduğu için talep etti ğim vasat bir ücreti (ilâç dahil ikisi 50 lira) «göndereyim» dedi ği halde sene 1961, hâlâ göndere cek. Sorarım slze, ben bu zatın oğlunun ve kızının ilâçlarmı al maya kadar, tedavilerini yapma ğa mecbur mu idim?.. Bahusus yedek subaylığını yapan bir hekimdim, devletin resml vazifeli iki doktoru daha vardı. Hasta feryatları hekimin aley hincdir ve mevzu sansasyonel olduğu için de matbuatta yer alır. Halbuki, hekimliğin devletleştirilmek istendiSi bir devirde mesele daha etrafh olarak ortaya atılmah, hekimden feragat ve fedakârlık istenirken O'nun da bir çok dertleri arasında bir de maişet derdi olduğu unutulmamah dır. kanaatindeyim. En derin hür metlerimle.» tşte böylece doktorlan da dinlemis olduk. Eskisehirli Bğretmenin İddia ve Hhamlan nasıl btttün doktorlara teşmil edilemiyecekse elbette Ankaralı doktoıun gösterdlgi hasta Srneği de bütün hastalar İçin nümnne diye kabul olnnamaz. Ortada doktor yok. İnsan var. Bir insan olarak bir çok hasletlerimizi kavbettik. Bu noksan taraflarımız doktorlarda meydana çıktı mı ıstırap çeken vatandaş feryadı basıyor diyelim ve bu bahsi bitirelim. Cevat Fehml BAŞKTJT llllllllllllllllllllllllllllllll TETKIKLER Hayaîia muvallakiyetin değişmez kanunları YAZAN: HÜSNÜ SADİK DURUKAL IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII Stri daktflo yazabilen sekreler alınacaktır VEFAT EUeman Alınacaktır MEJDİ N. EREN Sayın Doktor ve Eczacılara MİKOSTATİN ORAL SUSPANSlYON ÇOK ACI BİR KAYIP EREN MEJDİ ı 1 1 Lâmba Söniiyor VAİAÜS YAMAN KORAY Seçim Var CUMHURİYET OLUM ORHAN SEFERCİOĞLU ^IIIMİIIIIMIIIIIllllllllllllllll I I I llll 1 II II1111 İf I I I I l l l l 111 l l l l l II111II1111 lllllllllllllllll 11IIII11 | l l l l f I l l l l II •• I I I 1 1 M 1 1 llllllllllll.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle