11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
"CENNET YÖLtf. a.k ve ibtiras doln blı rananı Steinbeck'in rotnanınm yazarı GUVEN .V A V » N E V f MHESERJtOMftNUI serisinde Çlktl. Olaya Sarıyardan şehire cereyan getiretı Temsilciler, Tercüman gazetesinde bu konuda bir tasarı hazırlandığım kablolardan birindeki arıza sebep oldu yazdığı ileri sürülen Kadircan Kaflı'nın istifasını istediler Dinde reform Meclisle giirültiilere yol açtı sırasmda Iıirbiriııiıı üzerine yürütemsilciler güçlükle ayırıldılar Tüccarın Maliye Bakanından kredilerle ilgili sualleri Ticaret ve Sanayi Odaları kongresinde Müşterek Pazar'a katılmamızın zorunlu olduğu belirtildi •• 38. yıi Sayı 13.214 u m hu r i yet KURUCÜSU: TÖNTJS NADÎ Telgnrf *• mektup adresi: Cumhurıyet İstanbul Posta Kuhıau: îstanbu] No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 4. cü İlâveli Baskısı Çıktı karşüıkları ıle birlikte Fransızca Ciimle Kuruluşu Vazan: Dr. BAHA ÖNGEL Maarif Vekâletince okııllara yardımcı kitap olarak kabul edilmiş. Fransızca öğrenen herkese faydalıdır. Fîyatı: "50 Kurus larhaıı Kitabevi Kızılay Ankara Perşembe 18 Mayıs 1961 Bütün istanbul dün gece 520 dakika karanlıkta . kaldı >». Hfünakaşalar bazı M B K Ânayasa jile ilgili tetkikini tamamladı Ankara 17, (Cumhuriyet Teleks) Devlet ve Hükümet Başkanı Örgeneral Cemal Gursel bu sabah 9,30 da Milli Birlik Komitesine gelerek toplantıya başkanlık etmiştir. Toplantıda yeni Anayasanın <on müzakeresi yapılarak Komıte taraîından değiştırüen maddeler gözden geçirilmıştir. c T. C. Anayasa Tasarm» Komite *aiiıfır.dKn koıuisyona verilmıs ve komisyon, Millî Birlik KomıteMnde değiştirilen maddeleri müzakeıt etmeğe başiaır.ıştır. Tetnsüciler Meclisi cumartesi 9 dan itibaren Milli fiirlik Komiîesi tarai.ndan değıştırilen madde'erm müzakeresine başlıyacaktır. İstanbul, bütün semtleriyle birlikte ilk det'a olarak dün gece, 15 dakika karanlıkta kalmiîtır. Kuzeybatı Anadoludan gelen ve Istanbul'a elektrik vereıı, Etibanka ait havaî enerji hattında vukubulan bir ârızadan dolayı. şelırin bütün semtlerinde. saat 20.35 ile 20.50 aıasmda cere yan kesilmiştir. Şehrin cereyanı ancak, Silâhtarağa elektrik fabrikasından beslenen yedek enerji kuvvetiyle temin edilebilmiştir. Geç vakte kadar, ârızanın vukubulduğu yer tesbit edilememiştir. Elektriğin kesümesi yü Arkası Sa. S. Sü. 3 te Ankara. 17 (CumhuriyetTeleks) Türkiye Ticaret. Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği 13 üncü kon gresine bugün de devam edilmiş ve bir çok delege Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'ın dün yaptığı koI)e\let ve Hükümet Başkanı Gursel. Basbakaıı Yardımcısı Ozdilek ve Uevlet Bakaııı Sıtkı l/lay ile nuşmayı tenkid etmiştir. Delegeler bir likte dün Başbakanhktan çıkar ken den biri «Maliye Bakanı kredi emVatıkan'a tâyın edıldiği için Tem rinizde. diyor. Fakat biz bunu hanAnkara, 1 (CumhuriyetTeleks) de yazdığı bir yazının maksatlı pro 7 Temsilciler Meclisinde gündem pagandalara sebep olduğunnn açık silciler Meclisinden istifa eden Mu gi sahada, nasıl kullanacağımızl dışı bir konuşma bugün hâdiselere lanması Meclisi karıştırmış. yazı harıem Ihsan Kızıloğlu'nun veda bilmiyoruz. Ortada bir program I sebep olmuş. Temsilcilerden Kadir sahibi temsilcinin istifa etmesi is konuşmasından sonra temsilci Rı yoktur» demiştir. , Arkası Sa, 5. Sü. 4 te can Kafh'nın Tercüman Gazetesin I tenmiştir. Konjre*ieaync*,c.i«a;:v* *#lâs4 kanununun değiştirilerek bugünkü piyasanın ilıtiyacına cevap vere Arkası Sa. 5. Sü. 3 te ı Hükümet din ile görüşlerini açıkladı ti idare edenlerin din konusunuaki görüş ve iutumıannın bütun milletçe bılinmcsiniı ve Du konuda kesin kanıya varılmasıiıin muvafık olacağı ınü'ü'.âd e lHmektedir. Bu bakımdan aşağıda siralanniıj olan görüş ve t'sujljım Bak^nlığinıza bağlı bütün daire. reşekkül v t müesseselere en ufak kademefine kadar ulaştırılmrsmın ve ı ygun Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Iran Şahı ve Kıraliçesi ilgili Vataıt Cephesi Yeşilköyden aeçtiler dâvasımn 22 Satllğl İÇİll Hava alanında bir saat kalan Şah Türk halkına İdaitl İStCndİ I karşı olan büyiik sevgisini belirtti Dun, 22 sanıklı «Vatan Cephesi. dâvası hakkındaki mütalâasını ser i deden Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı Altay Ömer Egesel, bütün sanıklar hakkında «idam> cezas: talep etmiştir. Bu suretle Egesel' in istediği idam cezalarının sayısı 77 ye yükselmiş bultınmaktadır. Vatan Cephesi dâvasımn sanikları şunlardır: Adnan Menderes, Refik Koraltan, Medeni Berk. Tevfik İleri, Sebati Atamaıı. Hadi Hüsnnan, Remzi Birand, Mükerrem Sarol Samet Agaoğlu, Atıf Benderlioğlu, Kâmil Giindeç, Hüseyin Fırat. Zeki Kıralice Diba Zereıı. Rıfkı Saüm Burçak, Rauf sapka ile hanımlarımızın ilgisinî toplamıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 6 d a I Üç gün sıyrece» bir resmi ziva dan bej Fransız keteni bir döpi' rette bulunmak üzere Norveçe git yes. sol elinde ufak zarif bir çan» ı mekte olan Iran Şahı R;za Pehle Arkası Sa. 5. Sü. 3 te • vi ve Kıraliçe Farah Diba dün saat 11.55 de uçakla Yeşilköyden transit Hava alanında 1 saat kalan Şah ve Diba İstanbul Valisi Refik Tul ga ve eşi. 1. Ordu Kumandanı Kor şeneral Cemal Tural, şehrimizdeki Iran kolonisi ve ilgililer tarafın dan karşılanmışlardır. Şahın uçağı piste konduğu anda terminal binasının ekserisi kadın olan kalabahk bir halk kitlesi tarafından doldurulduğu görülmek teydi. Uçak şeref salonu önünde durunra merdivenlerde ilk önce Şah görünmüş ve üzerinde Dior'Iran Şahı ve eşı K.ıraiiçe Farah Diba, dün Yeşilkö» hava alantıda bir saat kadar kalraakla İstanbul sosyetesıue cidcten meraklı dakikalaı yaşattıtar. Son senelerde en çok Dahsedılen düğün. şüphesız ki, Iran sarayında yapılan tlüğünriü. Tv)rk kadınlarının Süreyya ile olduğu gibi Diba ıle de vakındsn alâkadar olmaları tabii idi. Onun tâkip ettiği, hattâ yarattıgı modayı hemen kapmakta, zaman kaybetmiyeceklerdi. Nitekim yapılan kontrol sırasında erlerimizle çıkan son sene içinde kadınlanmıziiı ekseriyeti, başlarını «Diba Başı« Amerikalı 6 er, erlerimize ateş ettiler. yaptırmayı ihmal etmemişlerdi. Sinop, 17 (Hususi) Bugün şeh Tahmin ediyorum ki, bugünden rimizde askerlerle halk arasmda sonra da Diba'nın dün giydiği d büyük üzüntü ile karşılanan mües Arkası Sa. 5. Sü. 2 de sil bir hâdise olmuş, Amerikalı Arkası Sa. 5. Sü. 5 te lraıı Şahı Muhammed Kıza Pehlevi ve Kırali çe hava sUnında Yayınlonan tebliğde "Herkes inancında hürdür, ibadetini dilediği gibi yapmakta serbesttir,, deniyor Ankara, 17 (Cumburiyetlel^ks) Başbakanlık, Diyanet lsleri Bfşkanlığına. meinle!i«:i ıdsîe eılenlerin, din tonuunıski >!orüfliîri<ii açıklıyan bir bildıri göndermişlAHRf KONSOLOS BaU Al tir: manya, Adana'da bir fahri konBaşbakan Yaiti.mcısı. Fahıi Özsolosluk ihdas etmiş ve bu vazi dilek, imza«i.le gönderüen b'îdİTİ feyi Mehmet Muhaddıs deruhte şöyledir: etmiştir. Resimde. Mehmet Mu« Dıyanet lşl»ri Baskdiılı^ı. haddis. Adana Valisi Mukadder Anayasanm Temsilcıler MeclisinÖütekın ile birlikte görülüyor. den çıktıgı 3 sıraiarc.n, mern!'îKel U Silâhlı 1 Bulgar balıkçı gemisi yasak bölgede ele geçirildi Rumeli Feneri açıklarında yakalanan motorun mürettebatı karşı koymadan teslim oldu (Yazısmı5 inci sahifenin 5 inci sütununda bulacaksınız) |Komisyon köylüf | borçlarının | |ödeme süresini | 110 yıla çıkardı | ~ Ajıkara. 17 (Cumhuriyet ~ ~ Teleks) Bir kaç gün önce Ş S bildırdiğimiz çiftçilerin to ~ ^ humluk borçlarının taksitlen S jU dirilmesi hakkmdaki kanun ^ tasarısı Temsilciler Meclisi ^ nin karma komisyonunda gö Z 3 rüşükr.ektedir. ^ Komisyon, hükümet teklifin S ^ de değişiklik yapmış ve Jjeş ^ ZZ jnllık vade süresini 10 yıls S ~ çjkarmıştır. Ayrıca, çiftçinin £T S sadece Maliye Bakanlığına ^ intikal etmiş borçları değil, ~ bu kanunun yürürlüğe girdi ~ \ z: ği tarihe kadarki bütün to ~ ^ humluk borçları da taksite 55 ^ bağlanacaktır. Sosyete hanımları Yeşilköy'ü doldurmuşlardı Sînopta bir erimiz Amerikalı askerler tarafındaıt öldürüldü Bir nizamiye kapısında münakaşa sonunda nfiııııııııııııııııııııııııtııııııııııııır Güney Kore'de durum hâlâ karanlık İhtilâlciler ile Amerikan makamları arasındaki dün kesildi Seul, 17 (R., a.a., AP) Güney j güzarı Marshall Green de, idareyi Korede durum 7ahiren sakin göi elinde tutan ihtilâl temsilcilen lİe rünmesine rağmen bütün nıemle. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de kette gergin bir hava esmektedir. \ Başbakan Çang Myon ve Amerikalı taraftarları ile, General Çang Doyong'un askerî cuntası arasındaki kuvvet denenmesvıin neticeGüney Korenı n yakın gelece. ğini tayin edecektir. 19 Mayıs Spor vt* Gençıir: Bayramı münasebetiyie, bir süreden beri hazırlıklan devam etmekte olan gıiNterilerın. dün, Dolmabahçe Stadyomunda genel pr.ıvası yapılmıştır. Resimde, Ankara'daki gosteriieiıkatılan kızlarımız (yukarıda) ve Istanbul'da Deniz Koleji öğrencileri görülü yorlar. 19 Mayıs provası «ÇÜK BİLMİŞLİK...» Diğer taraftan askerî ihtilâl komitesi ile Güney Koredeki Ameı rikan makamları arasındaki münaj sebetlerin tamamen kesildiği anla. ] şılmaktadır. Nitekim Koredeki A J7 nci Asliye Ceza Mahkeme! merikan kuvvetleri kumandanı General Magruder, ihtilâl komite I sınm kat î kararı ile ııesreüisi ile münasebetlerini kestiğini jğımiz tekziptir: 1) 274 l'iralık • bildirmiş ve Amerıkan maslahat Yamanoğlunun babası aleyhinde ! tahkikat açıldi Arkası Sa. 5, Sü. i te I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle