16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ALTI 18 Mayıs 1961 Bükreş galibi (B) milli takımı bugün dönüyor Rumen basını maçtan bahsederken bilhassa Necmi, Osman ve Basrinin çıkardıkları oyunu takdir ediyor Bükreş, 15 (Telefonla) Paz«ı günü yapılan (B) cnilliler maçında başanlı bir oyundan sonra Romanya (B) takıraını 2 0 net mağ Besiktaşlılar dün hareketle rındeıı öııce hava alanınüa lup eden milli takımımız hakkmda Rumen basını sitayiçkâr yazılar yazmakta. bilhassa iantrhaf Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks ı Osman. kalecı Necmi. solbek Bas 36 ncı hafta SporToto kuponlaYükselden bahse^ rının tasnifi devam etmektedir ri ve solaçık İlk güniin neticelerı şudur: 13 .•nektedirler. bilen yok. 1 bilen 32 kişi. 11 bi Galibiyetten sonra gece şerefle2 lcn 435 kişı ve 1 bilen 3514 kişi nııe verilen bir yemeğe giden fut 0 dır. Brüt neticenin varın alınma bolcular bugün (dün) şehri gez17 Mayısca başlıyacak olan New sı beklenmektedir. mişler ve akşam Sefarethanemizde York Enternasyonal Futbol Turverilen kokteyle gitmişlerdir. nuvasma dâvet edilen Beşiktaş Takım yarin sabah (bugün) ufutbol taki.ni dün saat 12.30 da uçakla saat 9 da buradan hareket çakla Amsterdama gitmiştir. Sieclecek ve jnuhtemelen saat 15 de yahbeyazlılar Amsterdamdan. B Yeşilköye inecektir millî takımızla Bükreşte bulunan Şenol, Birol, Kaya ve Altaylı VaAtletizm Ajanhğı tarafından ter Gayet çekici ve enteresan bir rolun iltihakiyle diğer takımlarla tiplenen üçlü atletizm yarışları devreye giren basketbolumuı için birlikte New York'a hareket ede geçtiğimiz hafta içinde D. Bahçe geçen yıl alınan transfer yasağı ceklerdir. Beşiktaş kafilesine Hak stadında vapılmış ve şu neticeler na dair karar yürürlükten kaldı kı Yeten bı?kanlık etmektedir. 1 aİ!n>.Ti;ştır: rılmadı, efkarı umumiyeye hiç dareci olarak Hayati Orcan, an100 metre: bir izahatta bulunulmadı. Hertrenör eiarak ria Eşref Bilgiç bu1 F. Uygur (B.IK) 12.0 kes de kendi anlayısına gö lunmaktadır. Futbolcular şunlar200 Metre: re o ramanlar bu karan de dır: Cavit. Ayhan. Ekrem. Çetin, 1 F. Uygur (BJK) 24.fi ğisik sekillerde tefsir etti. Mevcut Muhittin, Mustafa, Doşan. Ahmet, 400 Metre: Ceyhun. 1 T. Özen (BJK) 55.7 resmî bir «ırahat olmadığına gö Erdoğan, Se'.i.Ti, Arif, 800 Metre: re herkesin anlayıjı mâkuldu. Güven. 1 P. I/mbridis (Kurt.) 2.1R.5 Ama çoğunluğun inandığı sey ve Siyahbeyazl.lar ilk karşılaîmabulduğu »ebep «uydu; transfer larını 17 mayısta A'.man takımı i 1500 Metre: 1 E. Önel (Kurt.) 4.16.5 «erbest bırıkıhrsa basketbolcular le yapacaklardır. 5000 Metre: da para mukabili kulüp değiştir1 F. Topuzlu (BJK) 17.44.6 me temayülleri başlıyacak ve bu lin Enşelli: spor bransı acnatö'rlükten çıka1 A. Tunah (P.JK) 17.1 eak... Fakat bu nezih gaye için 400 Metre Engelli: yol yanlıs «çilmiş, Federasyon 1 F Özsüden (BJK) 5R.2 karan alırken, doğacak mahzurüzu n atlama: ları düsünmemişti. Zira bu doğru1 X. Çelık (BJK) 6. dan doğruya kulüpleriyle ihtilâf Yüksek atlama: halinde olan, takımında daimî ye1 F. özgüden (BJK) 1.60 G. Sarnvın genç ve kıymetli bas dek kaldığı için spor yapamıyan OSMAN NECMÎ Gülle atma: Devekuşuoğluveya ender de olsa baıı kaprisle ketboleusu Ercan 1 D Zafiroğlu (Kurt.) 11.58 re kurban gidip kadrodan ihraç na futbol oyna.nası için yapılan Disk atma: olunan bir sürü basketbolcuya cazip teklifler kulüp çevrelerinde 1 D. Barlas (BJK) 34.10 • günün konusu haline gelmiştir. Ay spor yapmak için yeni sahaları, Cirit atma: nı zamanda «iyi futbolcu» vasfına yeni imkânlan kapamaktır. 1 D. Barlas (BJK) 39.32 sahip olan Ercan'a son olarak Be4x100 bayrak: Spor yapmak için kulüp değis şiktaş ve Vefa kulüplen de talip 1 Beşiktaş takımı 46.1 tirmesi zarurl olan basketbolcula olmuşlar ve yüksek bedellerle ken Sun raaçı 4x400 bayrak: Son ra vurulan bu darbe. çekilen set disini bu alana çevirmeye ısrar yaptıklan yer 1 Beşiktaş takımı 3.45.2 netice Federssyonun takındığı o amatör etmişlerdir. Genç basketbolcunun zihniyetle tam bir tenakuz teşkil bu 2 «pordan hanjisini tercih edip Ferıkoy A. Gücü 10 Ankarada etmektedir. Bu mevzuda Basket karar verereei herıüz belü degil G. Saray An.D.Spnr 20 bol Fede.rasyonunun yeni yapıcı dir. Feriköy An.D.Spor 31 karan ileililer tarafından dörtG. Saray A. Gücü I>1 gdzle bekleniyor. Kafalanna ve P.T.T. A. Ordu 1 2 îzmirde Misafir voleybolcular ehliyetlerine güvendiğimiz FedeG. Saray Denizcilik Şubesi. yeŞ. Hilâl îz. Spor (Cl rasyon mensuplarımn amatörlük ni sezonu perşembe günü açacakŞ. Hilâl A. Ordu 02 dün gittiler mevzuundaki gayelerini başka setır. Bu sene yepyeni bir zihniyet P.T.T. • Îz. Spor 04 killerdp tahakkuk ettirmeleri geGöztepe Altay 22 2. tjtanbul Milletlerarası Voley ve mükemmel bir organizasyonla rekir. Saypt gaye hakikaten o ise.. bol Turnuvasına istirak eden R o işe baçlıyan idare heyeti, KııruSarıyer Y. Direk 01 tstanbulda faaliyetleri Anadolu Eyüp 11 Akfi halde hiç olmazsa bir iza manya, Rusya ve Bulgaristan dün çeşme adasında spor Hasköy • Taksim 06 sehrimizden ayrılmışlardır. Iranlı için bütün eksiklikleri tamamlahat... mıstır. = " TopraksporYenişehir 02 R. TAMKR lar 18 mayısta gidecekl»rdir. Ankarada Beşiktaş'ın Amerika seyahati dün başladı Basketbolde ' transfer!. \ İ!k tasnîf: 13 b;len yok VOLE£BOL MÎLLÎ TAKIı>UMIZ TOPLU HALDE j Uçlü atletizm müsabakaları G.Saraylı Suat Mamat'a 6 ay boykot verildi Basketbolcu Ercan'a fufbol transferi teklif Ş^hrimizde Voleybol ve El kımı olarak gözüktü biıe. Hücumda zayıf kalmalanna rağTopu Federasyonunun şahsi teşebbüsü ile ikinci defa tertiplemen ümid edilmedik anda top nen Beynelmilel Voleybol Tur çıkarmaları karşı takımın mora. nuvası voleybol severlerin çok lini yıkıyor v e böylelikle sayıalâkasını çekti. ya gidiyorlardı. Ruslar ve RuSpor Sarayını 5 gün devamlı menler bu sporun temsilcil»ri. dolduran spor severler millî voHücumda ve müdafaada ikisi de leybol takımımızın kudr»tli e iyi idiler. Servisleri bile maçkiplere karşı yaptığı mücadeleları kadar sert ve siddetli. Final yi seyrettiler, Cengiz ve Er maçı tahmin ettiğimlz gibi oldal gibı iki voleybolcunun daha madı. Dünya Şampiyonasında 3 Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) millî takımın malı olduğunu saat 45 dakika süren maç bu Yılan hikâyesine dönen ve bir gördüler. Rusyayı, Romanyayı turnuvada sadece 2 saat 15 damüddettenberi umumi efkârı işseyrederek modern voleybolu kika devam etti. Sayılar kolaygal eden Suat meselesi bugün aydaha iyi öğrendik ve mânasını lıkla alındı. Biz bu iki takımın dınlan'.nıştır. Umum MüdÜTİük anladık. hatâ yapmıyacağını ve modern Merkez Ceza Heyeti bugün yaptıNasıl ovnadılar? voleybolun bütün icaplarını anğı toplantıda Suatın dosyasını tetMillî voleybol takımımız yap cak final maçında yerine getire. kik ederek bu millî futbolcuya al tığı maçlarda. ânî esen bir rüz bilec«klerini düşünüyorduk. Um tı ay blykot cezası vermiştir. Cegâra benziyordu. Estiği zamanduğumuz gibi olmadı ama yine za takdirir.de asgari hâd ele alınlar rakipleriyle başabaş mücade güzel maçlar, markeler, top mıstır. Bilindiği gibi yabancı deleye girişti ve bir set almak çıkarışlar ve çok iyi hareketler memleketlerde işlenen suçların ce için uğraştı, durdu. zası talimatnamemize gore altı ay seyrettik ve voleybole doyduk Takımımız her bakımdan zadan başlamaktadır. diyebiliriz. Bö'yle turnuvalann yıftı. İran hariç, diğer takımlara sade bu sporda değil, bütün karşı bir varlık gösteremedi. sporlarda ve memleketlmizde 3 hakemimiz bugün Her bakımdan çok çalışması lâtertipl^nmesini arzu ediyonız. zım. Bulgarlar turnuvanın en Tnncer BENOKAN Atina'ya gidiyor çok top çıkaran ve müdafaa taYann Atına'da yapılacak olan A.E.K. Levski maçını idare edecek olan üç hakemimiz Cezmi Başar, Hüseyin Maloğlu ve Sabahattin Ladikli bu sabah uçakla şehrimizden hareket edeceklerdir. 2. istanbul voSeybol turnuvasından notiar!.. Oz*du futbol takımımtz dün Ankarada kampa alındı Millî ligde puvan durumu Takımlar F. Bahçe Beşiktaş G. Saray 1 Beykoz G. Birliği Yüzde : Ank. D. S Vefa K. Gümrük 40 Îz. Spor 60 A. Gücü 60 K. I'aşa 100 Feriköy 60 K.S. K. 40 Is. Spor 60 Altay 60 Ş. Hilâl 40 Göztepe 60 P.T.T. 80 A. Ordu 100 Adana D. S. 60 O. G. B M. A •Y.'P. 35 25 8 2 74 24 58 38 22 11 5 61 26 55 34 24 6 4 70 16 54 37 17 15 5 49 29 49 36 16 13 7 51 34 45 36 12 1410 37 39 38 34 12 1210 2635 36 36 11 1114 45 46 33 34 9 1510 28 29 33 36 10 1313 41 43 . 3 İ 36 10 1113 25 32 33 36 10 1214 29 36 32 38 10 1117 4550 31 37 10 11 16 4253 31 37 8 1415 31 45 30 36 8 14 14 3355 30 35 9 10 16 34 51 28 36 6 15 15 2945 27 33 5 14 14 2745 24 3« 3 11 22 2165 17 Ankara 15 (CumhuriyetTeleks) gut'da kampa ginnişlerdir. A ve B 25 Mayıstan itibaren Fransa, Yu milli takım kadrosunda bulunan nanistan, Holânda Ordu Takımları futbolcularla önümüzdeki günlerde ile Ordulirarası Şampiyona için 22 kişilik kadro tamamlanacaktır. Şampiyonaya iddialı bir sekilde karşılasaeak olan Ordu Milli Takım namzetleri 12 kişi ile Etimes girebilmek ve derec e almak için ı ordu idarecileri işi sıkı tutmaktaMahallî ligde puvan i dırlar. Tahmin 1." 1 1 1 02 1 2 10 2 2 2 durumu Yeşildirek Sarıyer Taksim Eyüp Adalet Beylerbeyi Galata Beyoğluspor Anadolu Hasköy Süleymaniye Davutpaşa Y. Errmivet G. Saray deniz sezonunu açıyor Takımlar f M. G. B. M. A.T. P. 22 16 4 2 58 15 36 22 13 6 3 34 11 32 4 40 16 30 21 13 5 40 18 29 21 13 7 44 24 27 22 12 7 29 19 26 22 11 4 39 27 26 21 9 21 6 7 8 37 25 19 21 4 8 9 24 26 16 21 3 7 11 18 33 13 22 3 6 13 20 37 12 21 6 15 13 55 6 21 î 2 17 17 107 6 Ordulararası basketbol şampiyonasına 10 millet katılacağını bildirdi 20 Mayıs cumart»si günü Spor ve Sergi Sarayında başlıyacak olan Dünya Ordulararası Basketbol Şam piyonasına katılacak milletler isim lerini bildirmişlerdir. Bunlar Amerika, Belçika, Yunanistanı Fran sa, Holânda, Lüksemburg, Fas, Irak, îran v e B. A. Cumhuriyetidir. Ekipler yarından itibaren sehrimize ge'.mege başlıyacaklardır. İstanbul Belediyesi Tepebaşı Tiyatrosunda İstanbul Sanat Festivali Münasebetiyle 1" ve 18 Mayıs pünleri saat 21,15 te BARKA Şehir içi nakliyatı için ideal bir Kamyonet BiçkiKitaptarı Kadın tenüifiDe ait ; remel Biotn: Bütün Kadm etbMciannı tek Mr mefcrt esacı uzennden ^ oğreten ana tci 15 2,5 lapmm Çiçek 5 H«eanx ŞUKRU CANAL'ın l'azan: Abdülfcak Hamid Tarhan Sahne icin hazırlıjan: Selâmi İzıet Sedes Sahneye koyan: Avni Dilligil Dekor: Turtut Atalay Müzik: Mehmet Abut 17 mavıs rjırsamV'a eüjıi' takhfrp t'nrilât. SABIR ve SEBÂT fcrk«k terailifine »ıt . (i«mleh »e Pti*rn»l»r Ifi Sıparış, kHaplann Bedelı D Kra. poeta ücıeti Ue bırO ııkte 3ıya Gaoai, tstanbul P.K. 973 adreana gonderıı • dığınde deri»! taatıbOtlü goaderilır. t)fcj|jBa istanbul kıtapştlannda buiuour. ö • dentâİ gönâeıdbez. SVTM I k Sıcak Demir Çekme Fabrikası Komoîe Çalîşır Vaziyette iki katlı 400 M2 seneli k 30. Bin lira kira getiren 275. bine. HADDE MAKİNASI çift rezgâhİ!. şanzumanlı bak'r, pıri.nç. alüminyum ve her türlu levha imâîi oriİinal Alman malı. ELEKTRÎKLE ÎZABE FI ^ÎNI bakır, pirinç. aluminyum. cplık izsbesi. Son s t tt;m Alman malı. SOGUK TEL CEKME TES .SI.ERÎ Komple. KOMPLE TORNA ATÖLY ESİ bviyük ebat tnrnalar (kiraya da verilebilir). Tel. 49 32 81 P. K. 1M7 Gala»3 DOKTOR Tarric Ztya Kntakan Derl. 8«ç »• Zührevl HatUtljkUr MütebaMHi Motör : 2 zamanlı 3 silindiıl. 28 HP f Şanjeman : 4 ileri 1 geri ' BOL YEDEK PARÇA Lâstikler : 600X16 SERVİS İSTASYONU Yedekler : bol takım. anahtar ve EMRİNİ2DEDİR stepne 850 kg. ( Fabrika tonajı) Kapasite Şoför mahali ve kasa orijinal fabrika yapısı, kompledir fiatı17 5pl0TL Istıklâl Cad Hsrmakkapı No. 66 Tel: 44 10 73 D M Z MOTORU Aranıyor. Beyo^lu 116 posta krutusuna vazmaları. Muhteiif boylarda Gelmistir. Telgr: ATESELMER İSTANBUL BISİKLET İÇ ve DIŞ Sirkeci Nöbethane cad. 810 Tel: 22 4710 Telgr: ANTRAK İstanbul Bu aksaından itibaren A N T R A K TİCARET Ltd. Şti. DOKTOR Hamza Z. Ayberk DahUiye Möt»ha*un Şlsli, Haıad » k a k No. 26 Tel: 47 38 41 Kelepir Ârsalar Elektrik, su yolu mevcut, Beşiktaş'ta 35 Mt. cephelı, 2800 M2 40 liradan, TARABYA'da 13 parsel halinde 6500 M2 25 liradan 44 86 49. j YENİ MELEK müzikal fllim. \ X AŞK ve M Ü Z İ K (Artistkri:) İ (Liebe, Tans and 1000 Schlager) • CATERİNA VALENTE PETER ALEXAm>BRi Staanastnda, jec, yi taaiılar \ için »ermrj••âar •r«ınyor. : Galaf* PJC. Çok AC E L E kfcrlı M M i Benden mi? ETet,* herke» t terier.' Her zamatL, her yerdejLter< kotranozla başkaiannı rah a t u z . etm«nlx ve için (enası bnnnn farinna dahl varmarnanjı mömlalndür. Böyle i bir mahcnbİTeti göze almanıza D« ]0roni|Tarf ODORONO Spray, en^iOr'atll Te.Jen ; enıln.kokıa gWericidi r., ODORONO bOtfln^ gün . boyunca t«r«{kar9i^mtıkarem«t saglar ve tesiri asla ODORONO, fertleri şüphe etmiyeceksiniz. k a d t n , ^ j MERDÂNE TUTEALI SÂT1LACAKTIR Türkiye Cumburiyet Merkez Bankası A.Ş. Matbaa Şubesi Müdürlüğünden: Baskı makiuelcri merdanc dökümü için istimale elverişli olan takriben (625) kilogram kullanılmış, fakat çok iyi ve temiz durumda merdane tutkah (Gliserinli ve şekerli jelâtin haınuru» kapalı zarfla artırma usulü ile satılacakür. Taliplerin tekliflerini havi kapalı zarflannı (12/6/l%l> gününe kadar ArJtara'da Beşevler'dc Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Matbaa Şubesi Müdürlüğüne vermeleri veya göndermeleri icap eder. Tutkal nümunesi ve satış şartları Matbaa Şufeesinde veya Bankamızm İstanbul Şubesinde görülebiîir. Sağlığtmz için. Baş, diş, adale, motsol ağfılan, styattt nevralji, lumbago, nezle, soğuk algıniıklorı ve gripol infeksiyonlardo. DflM ABfflfTOB lyl bir ail. n«dtad« küçiik bir çocags bakMak Mr dadı aranıyor. TakÂn CunAmriyet Cad. No. 51 »fcMKLSR otomobil aoentasso Tel: 4« 15 45 lMrb«tthıı. HU TT39 Ötinh»n Can GAZETELERtNÎZt Köyierimiz bekliyor. Kotaya atınu. tyi AblSfc Derneği K ARBİ T 50/80 ÎTHAL MALI T e l : 44 R0 38 ODORONO günlükiiUyatlarınısdan olntalıdır
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle