19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BÖRT •••••••••IlflllltlllllllilıMlllllllllHIIIMllUllllllI IMKIIMIIIMIIIMItllHMIIIIIIItllMMMIIIIMMIIIIMIIMIIIIIMMIItlMIIMIIIMIMIş l t Mayv tSfl ResimÖ B o m u u 6 2 B A N K E S t N M Î L Î O N L A E I : Çizen: YVES SAYOL Çevbcma Mndur KUNT lH >< l> l ş Zııı••••••••ıı•••ııı•ıatıu•ı••itıı••••tıı•ıı•ııı•••ı••••••I•••I•ı••tI•••ı••••ı•IM•II•ı•ı•••I•ı•ı•ıı•ı•••ı•ıı•ı•ı••••••ı•••••••••ı!•ııı•ııı•ta•••ı•••••I••••••ufı•ı••ı••u••tı•ı•ı••••••••••I•••••••>ı•••••••>••ı>••ı•••>ı••••••••••>•••>•••••••••••'••••' • ' • "• SAKKCMIIGI YAZAN: NlUMKARAMAtoRAU Bayan Şefln yine sinirlendiğini, durmaksızm kapı>a gıdıp geldığı nı ve kuyruğunu dıkleştırıp başını ileri uzatarak bır ses dmler gı bi tavırlar takındığmı farkedıyorlardı ama, bahçede kosuşmalar fılân olmadığı ıçın hayvandaki bu he* ecanı bıraz evvel, îbrahımle aralarında geçen »ahnenın tesmndendir sanı^orlardı Ve ıslerine de\ am edıj orlardı Bahçıranı usulunce bağladılar. Bai,an Şef, bırdenbıre havladı Ve bırdenbıre kapıya doğru atıl dı Halıl diz çoktuğu yerden doğrularaK Galıba bu sefer yakayı fena ele verdık dedı Gkta;., konsolun uzerındeki abajuru sondunıek üzere davrandı Fakat sordurmesıne vakıt kalmadı Aral k kapıdc.n kara eldivenlı bır el, kara bır tabancavı içerı uzatmıştı \ e bır ses Eller vukarı' dedı Bu anı baskının acaıp'ığıni bu gelenn «bıleğımı jakala da sık» aer gıbi ıçerı namluvu uzatışında kı acemılığını bu zorla kalmlaştırılan sesm urkeklığmı kavrıvamadan ıkı arkadaş, Bavan Şefm t pıcı bıraz evvel Ibrahıme galdırdıfı g'bı kapıya saldırdığını gordu er O nnda kanat hayvana çarparcaı m ı bırdenbıre açıldı trce uzun bır ha\al eşıkte belırdı Yüzu »ivah biT ejarpla ortulüvdü Kagketınm altında gozlert fıldır fıldır Saldıran havvana doftru tabanca'iinı uzatarak Do*tu du^^anı avırdedemedıktcn sonra nerede kaldı «enın Şefhgın'' dedı Ba\an Şef «Acaba ne vapajım'» dercesıne başını Okta^a çe%'irdi eoıır bek'edı Ok'aı, br tolukta cifierlerini boşaltır gıbi Zeha' dedi Halıl alt peraeden bir küfür «avurmakla cfkesını aldı Kım davet ettı seni buravaî Kırılan cam uzerine imdada geldım tabı"î Ya elındeki tabanca? Rahme'lı babamındı Sefere gıdnorum dıve e\den çıkmadan evve! ıhtıvaten yanıma almıstım Zaıran dardı Zeha'M gorguva cekmenın sırası değıldı Bu teh hkelı anlarda kad.n da olıa taba ıcıh bır arkadaşın yardıma gehşı kuçumsenemezdı ZABITA RO/VMOT Hadmm Pariıot tereddfttle eevtp verdl: «Evet, biraz övle olacak Gfllenaam vaslı idl . Anlaşılan Denise blraj kukançhk dnyayordn. Zannetmivoram. Gülendam'ın aylığı nc kadardı? A\Iığ;ı yokta, fokftt bütün intıvacını ttv min edlvordnk. BUden evvelkl çiftlik •ahiplerl ano bn sartls almışlardt. Demek Gfilendam'ın hiç parası yokta Byla mlî Hftyır, vardı tabıi. GUlendam, çiftlik hayvanlan satışlarırjdan ufak bır pay alırdı. Bunlan birlktirmistir'. Ihtivar bızraetçinin yok olu ınnn evvelâ kira farkettı? Denise farketti ve derhal blr felâket olmasından korktu. Madam Parlzot d» lfadegtni lrauthvarık çekJldl. Sorçn hâkimı bfr muddet dusundu sonra: «Kaatıl'n çıftlık tdamUn »rasıııda bjr suç ortagı olacağını ılk andan ıtıbaren ujlmıstım, dedı. Solh hâkimı. «Jşınıdı Denıse'ın bo suç ortağı olması ıhtırry'ı uzerınde mı durnvorsanaı'' dıve lordn. Bılraem ama onu dikkatle •orgnva çekmek. (erek Şımdi çiftlik nşaklan getırilsin Iki nşa£ın Uadeleri çıftlık «ahıplennınk] lle avnı idı. Denıse hakkında bılgılerne mararaat edldıgı zaman ber ıkısı bn kızın on gundenbcn değistığmi soıledı Bn kız dafeın bır hal alnus \r eksenva Gulendam'a garıp bır şekılde bakıyormui. (Arkaaı rar) Dinlenmekten usanmayınız Cunün Mr Ud saatini k« ndl hesabınıza çalınız. Canmızın Utediğf glbi, sankl bttttin gtin size verilmiç glbi, oyahuumz. tiAç yerine geçcr bu. İBİ Tapamıyor muıuıut? Hattanm Bi, Bu iHmkaUük, b <«¥»fcHk bir, lld (ününü dini«nmey« »yır•aaya bakınıı îngilizlerin Amerıdupedüz yorgualuktv*. kalılann «W«ek «nd Hafta «onu» Çoouk rürilltulari. M trüıeıdır Her hafta alıp bnşmızı { ikl jünlüjün« dınlenmev» gıdebılıyor <te|ü miî llyor mutunuzT Hıç durmaym, yabü« i*t**niyor. pts buau Kendınlri kurtarırıınız. j , t | Bu da mı olamıyor? Günün bir lt bir «*r 4 4 h t u lki tamtini çalmayı bılınız Yorgun •tmtu, hmkkınız bu O «aatlcrde ço•ok, büyük, *rd« kım rarta bası•tadiA MTinız l ı ve lorumlulukDktUotkdı. lan unutunuz Canınıı ne iıtiyona •Mjruuz. l#l onurjla oyalanınız Sankl o bır ikl la »«mımhılttk «ltmdjdd Mat hiç bitmlyecekmı?, lanki buBOO o didinm«l«ri tün gunü, bütün junleri «ize r»ravık l<tota mttaıİMftk bir bi g6ruara«y« bt«#l«r. Oy«« bir « miiler gıbi rahatça dolasınız eyde d«*dir bu SinirİMİB i lst«r»enlz ufak bir gezintiy» çınl^ıaratıoısı korumak kınız Fakat «n iyisl yatıp dınlenire k«r»ı borftur bu Bİniz Ünlıi aacatcılardan bıri o »a. atlerde eakı fotoğrafları, bır ba?Dml*nı»?M«aix kaıı da kıyı bucakta unutulan ufak «rttıiç» art«J. <B«finıUB boşlufu» âehici bir h»fıx* t u t u » dtoar B*# teiegi kanatırarak oyalandıklarım tjinjruu bkf dömnei»n, b«yfin »oylu>orlar î>ndi kendinizl oyahklar ekl*cir. Hareketlcrinisd* blr lamak içın «klnıza n« gelıyoraa tereddttt belirir Konuamcnu kmn oyl« oyalanınu Bu bir iki aaatl bil* kenduüze rır l;tahınıs. uykuaıu aUniad«B gıder Boyl« gidcra» çaiifunu, y« ayırmak elınizde değilse, hiç clrıntzdea kalkama* olaraunus Da mazaa erken yatuuz Erken ic»lk ha tenmm bir «ün fu m»ihur ««n mak zorunda değıl»enız «abahları ujranırunız da yataktan fıriama farktus» bil* gelip çatabilir yıruı Uykunuzu uzatmaya, tabah Ve bütün bunlar, kendinizl kap keyfi yapmağa bakınız A$ırı yortırdığuıız fünlük didifmelcriıı or funlugun tn tabıi ve en iyi ilSçla tası^da bir «raola» T*rmekt«n ç* rından birıdir uyku Soph a Loren e, «on gıinlerde takınmealzden, ya da bdnu akü *d«Isld kuvvetinizl bulana kadar l:h yenıden gülm*y« bajladı Hem memıı olmanudaa. Neden «dinlenm». yi Mlmlyor, fec» gezmelerinden el çekiniz Yor de enı konu Neydı o bır zamanksbui etmivonunuzT Yonılmak gun inaana bütun butun zarar bu. lar çektıklerı' «Carlo» auru «lınikl>e bolunuz ögleyın kadar tabil n« Ttr kl itirai «d« n«Ve gunuyapıp {alısznalarınıza a den almak ıstediler Vatamna ayak yapıp mıyor, ortaya koyup da çar«»iıı« ra verıniz tıterse i? bajında olu basar basmaz cezaeri korkusu dikıldı karsısına Sonra butün mıibskmıyonunuı? nuz öğle tatılınde ya bir parkta, Ei jüvenilir lUeı, yüpb«ciı, «ÜB ya bir terasada, ya da tenha blr cevherlerı çahndı Duçup kolu kıluk ya^ayiftan, dokordan fiynl yolda dınlenmek fır>!atını arayınız rıldı Bır tek gun kış «poru yapa>ım dedı, hava çarptı, hastalaodı mak. uzaklafmaktır On b*f giınîvı da>andı Napolilı (uzel Vakitgiz yıpranmaraak çabuk 1 ık bır vaı tatili ılz* tağlığuuzı uyanık, canlı kal • Şımdı gulmek tırası geri verir ama (ÜBUB didl»mele. yajlanmamak, fart. Yorulunca dınmak ifin tek Tıpkı aksilıkler gıbi ba»anlar da rını beraber (dtürdutünuz bir lenmektir zıncırleme gelıjor îlkin «fillmltsnzds tatil değil Tam mlıuaı 11» batımzı dinliyeceğlniı bir y«rde butüı üzüntül«rt, kayfilara bo» vernek (erek Buau yapabiliyor mu»unu7' Bafka Üİ.Ç aramayınız. «Ben dinlenmeye sidiyorum» 4*vıp, İS gun lçten dııtan dinlendialz nı gapsağlam taptaza donerainız gern e Sophia, dünyatım en pahalı şarkıcısı es&j Vıtaplar araıında (Kay Duşuklenn Yassıada dakı muha ı sen Halkevı) muhurunu taşıyan 1 kemelen aafhalarını, ıçerde ve dı bazı kıtaplara rastladım Bır başşarda mıljonlarca ınsanın rad\o ka dukkânın onunde de bızım îzdan tskiD etmekte oldufuna şup 1 mır Hdlke\ıne aıt bdi kıtap ar he yo^tur Rad\o idarcEi, bu ı>e gordunn Ne \a!d n soılnevım ıçın avırd'gı bır sadtl'k zaman ıçme c'Z ettı Zaten bu hadıseden once 67 saatlık muhakemevı sıgdırama I de kapatılan Hall.e\ ' e r v at lcıdığı ıçm çogu ZTman gen kalan taplıklarm aaeta jagma edıldıgını kı^mını ertesı akşama bırakmakta bır çok kıtaplann kapann elınde dır Haibukı Radvo, a\nı zamanda ka'dığ nı çojunan kılo lle satıldı surat ı'ade ettıgıne goıe gazete Smı ışıtmıştm Bu i"=ın bır sorumtefulca«ı gıbi a't tarafını ertesı lu^u \ok mudur' • gune bırakmamahd*r Halkın meCEVABIMIZ rak \e ıstğmı goz onunde tutarak Du«uk D P ikt dar nı n affedıl mesela, >em'n merasımını ortadan kaJdırmalı, «tanığa \emın ettınldı» mez suçlarmdan bın de Halkevleoimuftur Içınde demekle yetmmelıdır Tanıklardfo rını kapatmak bazılarının söılennı de ozet halın barındırdığı kıtaplıkiarla, okuma de vermeıJdır lg daha ıyı ozetle zevkım vurdumuzun *n ucra yernırse, Yas<:ıada muhakem»sıni gu lerne kadar sokan Halkevıerı tem nu gunune vermek imkânı elde sıl, muzık spor kollaııle genış olçü de kultur çalı=maiarına da ımkan edıîmış olur \aratmi":Iardı Devlet kon"=ervatuar lıvatro bolumu kurulmadan başlıca tıvatrolarımıza arti't jetıştıren bırıcık tıyatro fıdelığı Halkevlerı Temsıl kolları ıdı Halkevlennm kapanması, her bakımdan Bu başhk altında, tu!unumuzd« kultur ha\atımıza lndırılnış en açıkan ia^ı ıle ılgılı olarak Istan ğ'T darbelerden Mnıiır Hıç değilbul Be'edıvesı Basın, Yaym, Tu se Halkevı kıtaplıklarımn yağnzm \e Protokol rAüdurlugünden macılarını bulup aaalete teslım ajaÇıdakı mektup alınmıştır. etmek, vağma edılen kıtaplan «Semt sakınlerı çöplennm ikl bunlara odetmek yerınde bır davlünde bir alındıjjını, çöpçülerden ranıı olur. Bnrsa'dan Necatı L'stan yazıyor: I edılen Yassıadcısaati? «e Bu «yalt» anahtarlanndan hıri, atolveatnin Bu, yalının olacak. Bunlar çekmece anahtarları Bu, otomobıhn Bu, bır kasa anah tarı Atolyesmde elbet kasası \ardır Bu da başka bır kasa anahtan, Halıl' Ve başka bır marka irjMTim anahtan' Atolvede lki kaE8 ne munagebet' Acaba burada da mı bır kasası var? Soruyîi aorarken etrafına bakınıyordu Bırdenbıre gozlen parladı Yurudu, duvara asılı bir çıplak kadın tablosunu kaldırdı Iste elımızle koymuş gıbi bulİuk dedı Kasa. kla<='k şekılde tablonun arkasında gaklı Halıl de hevecanlanmıştı Talıhın bu derece gulumsemesınden vehımlenmeğe bacladun dedı Oktay, b'r zorladı, iki zorUdı ka sanın kapağı açılıverdi. îlk bakışta, ıkı arkadas. bır ha\ret nıdası kopardılar. Dıkkatlerıne çarpan sey raflann bırındekı mucevherler olmuştu Kımı kutu lar ıçiTİe kıru açıktdjdı bunU nn Saatler, kolyeler, vuzükler, kupeler Ve hep^mın uzerlennde harfler taşıyan etıketler yapıı "rtırılmıştı Bunlar nedır? Ne mSnaya gelır' Bohle murabahacı mıdır, kuvum cumudur? încelıyecek, f«razı>e kurocak zaman yoktu Oktay, bır yastık kıhfı daha çekti çıkardı Mucevherlerı bu torbaya aktarırken, Halıl de kasanın evrak kıgmını başka bır torbaya toparlı\ordu Aııl meaele bunlarda diyordu Fakat fotoğraf maidnesıni bulamadık, Oktay' Kasada bır anahtar daha ele geçırmıslerdı kı, bu kemerden çıkardıklan ve atolvede bulundugunu tahmın ettıklerı dığer kaianın anahtarınm tıpkısıydı. Onu da aldılar. (Arkası var) B U L M A C A 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 s «Evlerimîz oturulamaz, sokağımız geçilmez bir hal aldı» 3 4 5 6 7 8 •«••««a 1M 1 rı en çok para getiren yıldız» 114n edıldı Bunun ustune Amerıkan Sorumlulanna televızyonu kendısıne, ıreşhur «Ed Sullıvan» goıtensındc söyllyecegı ödetmek lâzım ıkı şarkı ıçın 50 000 dolâr teklıf etIzmır'deo blr Sgretmen yazıysr tı Sophıa teklıfı kaçırmadı tabıi Geçen vaz Istarjbul» gitüjim za«Çok güzel I},» dedı «Bır Napolıli içın çarkı so\lemekten kolay ne cnan Sahaflar çarçısmt uğramıjtım Bır dukkânın onunde tejhır var » 50 000 dolâra bir çlft yarkı Sophıa, dun^anın en pahalı şarkıcısı oldu hıç bir gıkâyetlerı olmadıfını beyan etmışlerdır Bunu tekiden geTît gakınlennden imzah bır de belge ahnmıs bulurmaktadır» Saniyenin 100 mllyonda birinde Kiev'de, fotoğrafçılıkta devrım sayılacak bır metod icat edllmıştır Sun'i krıstallerden yapılan bır «dıyafram» ultra hızda fotoğraf çe kıimesini «ağhvor Saniyenin 100 mılyonda biri kadar bır zamanda engtantaneler çekılebılecek. SİNEMA Oksijenden kör oluyorlarmış Vakltsiz dofian b«b«kl«r, B O dern teknik ile yasatılabilJyor ar. tık Hepimiz biliyoruı bunu Talnız bunlar arasında körlerin çok luğu uzmanları çoktan beridir dü sundurmektt ldı. Avustralyalı doktor Rjan yaptığı uzun arastır. mal*rdan sonra nıhayet bu korlügun Kebebını bulmuştur Vakitsız doğan çocuklar, normal doğum gunune kadar konulduklan camın ıçınd°xı oksıjerır fazlahğı yuzun. den kor olmaktadırlar Oksıjen oiçusu azaltılarak bu tehlıke artık onîenebılecektır Cannes festivalinde bir filim için dâva acıldı Milletlerara«ı «Canne» Fihm Festivali» bugünlerde bomba gıbi patlıvan bir olaya »ahne olmuç ve bır filim rüzünden gerek »eyırcıler, gerekse jun \ e sınema sanatçıla'i ikıye arılarak şıddetlı tartışmalara gı riîmı?lerdır Her vıl ozelllkle \aratılan skandaüer lle reklâm ve un galmış olan «Can n«> Festivalinde bu yıl genıs vankı ve buvuk tepkıler uvan dırmif olan olay «udur : Festıvale katılan Polonyalı rejısor Kav» alerowıC« ın cMelekler Anası Jeanne» adlı fllmın gosterılifinden «onra, fılmi bırtaraftan ovenler, diğer taraftan yerenler araunda buyuk tepkıler başgortcrmistir Fakat asıl çok cıddi bır durum \ arşova kıhsesı ıle Polonyalı rejısor arasında patlak venniş tır Fılrnm konusunda ana tema şudur «17 YuzMİda bır rahıp ıçi kotuluk dolu fakat dindar bır kadın olan levgıligıne erişmek ıç'n ıkı gaf çocuğu öldu rur » Iste fılmın davandığı bu konu\u bır taraftan çok kımse kılıseje karşı bır hakaret aajarken, dığer taraftan değışık ve her turlu ınanca sahıp kuv 38 ml. 47 ml? Tılım vıldızı Zza Zza Gabor Ame rikan «Cevalı«r» dergıgıne dâvi aç tı 6J3O0 000 dolar tazmınat iıtiyor Çunru Dergı k«ndı«ı ıçın «47 yaçındadır» demij Dünyanm kargısmda gençlığınden tam 9 yıl çal mı? ımı? Aktn» «Los Angeles» mahkemesine gonderdıği mektup. la Budapeçte'de 1924 yıhnın »ubat aymda doğduğunu ıddı» etmektedır Yânı daha 38 yaşmda 9 va? bujuk lanılmanın acııını t mıl jon dolaıla avuıacak Kansere karşı antibiyotik Mışıgan ünıversıtesınde, kanaer tedavısınde venı bır «sntıbıyo. tık» ın tecrubel'n yapılmaktadır. «Co^d^cepıne» adı venlen bu liâç kanserh fareler uzerınde çok iji sonu<,lar vermiî bunların 5 te 1 ı îıile^mışMr Fakat venı buluşun khniKİerde kanserlı hastalara tatbıkı ıçın tecnıbe Qe\ resı daha av larca vetli bir azınlık ige bu filmin bir dehâ mahsulü olduğunu ve venı büvuk bır rejlsorun doğduğunu göylemektedır Testı vale delege gondermış olan AlpesMantımes bolgesi kılıse otorıteleri ı«e Cannes Festıval Komıtesine bu filim içın p'Otejtolannı göndermıçlerdır Cannes'dakı Sovvet Rus\a fı lım delegasvonuna gelmce, bu fıhm içın ıhtiyatı muhafazaM tercıh etmekte ve ne lehte, ne aleyhte bır Torumda bulunma maktadır Bütun bu tepkil«r y» yankı lar devam ederken, Canne» Ft tıvaline gtlen bir haber ortalığı büıbütün karıstırmaga yet mistlr Varsova Kllisesi piskopostı bu fılmın rejisorft Kawalerowlcr aleyhıne «kiligenin şereöne tecavüı» iddiariyle bır dâva açtnıştır. Polonya mahkemeîerİDde boylec* ilk defa kllia* adam lanıun bır filim rejiaörüne kartı dâva açması, Canneı Fesf.valindeki fıhm gortenlen dı?mdakı turlu olaylara ve dedı kodulara bır venıgıni ve en il gi çekıcısını eklemig bulunu yor Relmi ANDAK 38 yıl sonra Mıssusıpp de bır kıtaphğın abone muştenlennden biri 33 yıl onee okumak ıçın aldığı blr kıtabı daha yenl genye vermısür Kutuphane bu ıhmalcı ı fakat durust) muşteriye 836 lıra ceza kesmıştır Çün« kti kitaplıgın Üurallanna gore oku maı «üreai bir haftadır Ondan gon ra her hafta İçin belli bir ceza Sdenlr. SS yılda b u ceza birik» bi nke yuzlerce llrayı bulmuş Şu garip dünya Almanvanın «Stuttgart» sehrinde yabancılann evlenne 250X)00 tane ıhtar dağıtılmıstır Kuglara ilismemelen, helt hıç öldürmemeleri iftenmiftir 137 Açıh» ve program 7J0 Ikl marı 7.35 Sabah plaklan 8.00 Haberier 8 İS Yurttan legler 8 40 Mauenet «L« Cıd bale füıtı. 9 00 Kapanif. 1157 Açıhf v« program 12.00 tkı mar» 12 05 Şarkılar (înci Atalay) 1130 ögl« melodileri İS 00 Saı eterleri İS 15 H»berler 13 30 Şarkılar (S«vim Tanürek) 14 00 Esnaf v e »anatkârlar laati 14 10 Ricardo Santos Orkegtrası 1450 Türk bertecılennden «Bülent Tarean «Bale guıti») 15 00 Kapanış 16 57 Açılıs ve program 17 00 Çay aaatı melodilen 17 30 Radio Ka^ma Fasıl Heyeti 18 00 Guney Amerıkadan dana muzığı 18^0 Kıtap »aati 18^0 Turkuler (Selâhattın Erorhan) 18 45 Haberler 19 00 ÇesıtU «tudyo'ardan 19 30 O laylar ve jankıları 19 45 23 Nısandar 27 Ma% ıs a 20 00 Yas«ıada aaatı 21 00 Pıyanıst Wıl helm Kempff (Beethoven «Op 110 aonatı.) 2150 Sılfthh Kuv letler taati 21 30 Şarkalar (A 'âettın Yava»ca) 22 00 Ç««4tlı studyolardan 22 30 Türk ya zarlarmdan örnekler 22.49 Viyolooist Darvaf 23 00 Haberler 23 15 Muzık mınyaturu 23 40 G*ce tnelodılen 23.55 Program 24 H Kapanıs O ISTANBUL Oktav, derhal kararını verdi Mademiki otomobi'de beklemedın bu belâlı vere geldın, barı ışe vara Havdı gıt kayıkhanede beVçılık et Bız valıyı şöylece bir arıvalım lehhkelı bır durum gorursen kapıvı «vırguleyıp yan.mıza gel Hnp Bavan Ş e f Sen d« ka>ıkhane\e' Kırşehlr Togunburnu kö^ü Ilk Yok muhakkak ki bu hayvan okul mudüru KSzım Guler, Fet Turkçe anlıvordu Yeni ratisinln he, Athdere köyu yedek «ubay oğ kaMkhane>e gırerken deniz auretmenı Mehmet Turan, gazete •ıu\la ı^lanmış paçalarını koklamızdeki yazılan uzenne kendılen >a koklava peşıne dustu ne pek çok kıtap gondenldığını bılHahl «on dakıkada odadaki lki dırmekte ve kıtap gondermek lut fotoğrafı antıka çerçeveleriyle befunda bulunanlara eçık tejekkur raber alarak Oktayı takıbetti Cep fenerlerını vaka sondure alt kat lerını gunmaktadırlar odalan şovle bır dolaştılar Oktav, bu araştırma işınde H»lılden çok daha ustavdı Profesyonel bır hırsıza benzıyordu Ner»de ne olabıhr derhal kegtirıyordu Ve bu arada ancak profegyonel hırsızlara yakısır bir lür'atlt ANKARA vukte hafıf, pahada ağır neanelerı toparlıvor; oracıkta edindıfi blr «S7 Açılıs v e gunun programyas*ık kıl f nı n içme tıkıvordu Iarı 7 00 Beauer sarkılar Açık teşekkür 7 15 Türkuler 7^0 Haberler 7 45 Bugun 7 55 Her gabah bır raarş 8 00 Melodıler 8 30 Sanatkârlar geçıdı 9 00 Sabah muzıgı 930 Ahmet Mehk'ten şarkılar. 9 45 Türkuler 10 00 Kapanış 11 57 Açılıs v t programlar 12 00 Roıe Mary Clooney aoylüyor 12 15 Sızın ıçın 12 20 Ncrmin Demırçay'dan aarkılar 12 45 Haberler 13 00 Hafıf müzık 13 10 Türk basınmdan ozetler 13 15 ö ğ l e konjen 13 45 Saniye Can'dan türkuler 14 00 Brezılva dan neseli muzık 14 J0 Sevım Erdı den «arkılar 15 00 Kapanış 1637 Açılıs \ e programlar 17 00 Necdet Tokatlıoğlu dan »ar kılar 17 30 Radyo dai» orkestrası 17 45 Gençlık Akordeon Bırlığı 18 00 öğretmemn gesı 18 15 Sızm ıçın 19 00 Haberler 1915 Ya?adığımız gunler 19J0 Olaylar ve yankjları 19 45 Nevzat Guyer'den şarkılar 2 0 00 Yaagıada iaaU 2100 Klâaık Turk müzıgi 2130 Mem leket konulan 21 48 Hafıf Batı müziğı dınlajrici İjUkleri 2210 Devamı yann akçam 22 30 Haberler 32 45 O«oa konseri 23 15 Sevim Tanflrek'ten •arkılar 23 45 Jacki» Gleagon' dan romantik eaz 24 00 Kapa • s katta da ayni mınval uzere Ot bır lâmehf çevırdıler. Ve nihayet Mman terzı Bohle'nin >atak odasma gırdı'er Tahmınleri gereğınce hâlâ devam eden «hınr... hııır» lara en uzak koşed*, deniz üzennde bır odaydı bu.. T«ka geldığı zaman penceresi açılan odaydı Bozuhnuş vatağı n basucunda gece lâmbagı yanmaktaydı Etrafı ı\ıee görebılmek için tavandakı avızeyı de yaktılar. Pıre Bekırın motörü asırdığını duvunca, Bohle'nin bu odadan pek teîSsla fırladığı bellı^di Battanıve'i, yorganı yere kavmıstı Çarptığ bir iskemlevi yere devırmıştı Bohle ekser Almanlar gıbi son derece tertıpli bir adamdı Sırtından çıkardıgı elbıseleri yataSın avak ucundak! kanapenin üstunde katlav p bırakmıstı •OLDAK 1AÖA1 1 Bir eeslt mayımm dnaL 2 cBirdenblro «Aı dlnlam* ** TCrllen «nrl T«rio. getlrma» mtıuıma İkl kellme S Bir kmm ortaklann »ahlp oldugu flrket v«ya mala boyle denllir 4 Blr nzvumuzun lç taraurun ortuı, Anadolnda oynınan blr ccşlt mlllt dana. 5 Ak aaçiı kadın cedlerlmizden, t n s l «eskl* Teya «çevlk» mAnannadır f llâve edllml* parca, bir R>TU «datı. nüfusç» dOnyanın en kalabalık memlaketl. T Afrlkanuı kusey dogtuundakl bSlfelerden blrinln adı 8 eKırallçelik mevkilne mahsuı hpygln karfilıjh ikl kelime • Birlne can ve gonOlden baglanarak ona dog rnluktan aynlmadan Msmet «toı« lgi (eakl terhn) TLKARIDAN AfAfilTAl 1 tÇok güzal vm kuvvetll ««da» mânasına ikj kellme I «Pek mükemmel sevç» karsılıgı Oç kellrre S Yafcmurn çok fsTdnh o!an hah*r aylanndan, denlzlerd** 7tlk«ı«lra« •• kenara doftm harek«tl (cotrafya tertanl) 4 BSy le şeyler inaana itrenç gOrOnlir, Te. kel in ecklc'en c'karmakta oldufu bir çefit tOtün v» pigaranın adı (mürpkkep kelime) 5 Bu halin lçine olan ihtrrarlar ftTâflanndaki i$Ier Ye İDBanları r ı « > « ı ı t U pek ilgllent F E ZA Y A a i T r"»xler, tersi Ana '• e.T M ES.UTB doluda kullanılan J 1?E v A u AR,A K blr çesit ölçüdür ' A<5AZ 1 S Çevrilinca i. / HAlT • A 3E5 1 «bir yere gıtmer A P|«J ; vip oldugu yerde • E"XJ( L 1 duran» olur bir t T ^ ' . A T|wBlw harekeö iera içl Dflnkfl bulmaeanın (eakl terlm) 7 halledUml* «ekll Çevrlllnee «vücudOndekl »an lekeleri fazla değil» mâna«ına lki kellme beli'ir, bir cırr» havvan 8 Bajlıca gıdalanTnızdTn biri tlç zamandan biri (eiicl terım) 9 Senato azası olma dunımu I«tanbul TiTHtrofiu fr ii 11 1 !• PtÇ KURUSÜ ıkşdnı iı de Cüzdanı buldu Içind» bir kaç SAJMANYOLU jrüz lira ve kartvlzitler, makbuzbaat 21 d(> lar vardı o kadar Sonra bbur Cuma, Cumartesi. Pazar matins ceplerde blr erkeğin tasıması â17 d« Tels «4 01 7« det olan bafka oteberi Pantalonoi kemerinde d« antıhtarlar kfllKOÇOK OPERA cerf' (Aksaray) Anahtarlarla «gilendiler îlgileA FA CA N nilmivecek gibı değıldı. Gerçekten Çartamba Cumdrtesı. l'azar ırat'na koca bir krulçevdı Oktay hepsınl 1615 suvare 9 15 Tel îl 87 21 birer birer halkasında çevırıyor. di Oktay Ervelft cep muayenesi de matlne Cumartesl Pazat \KZ0 tia Te) M 53 5f KÜCÜK SAHNB 1,5 kilo kestane yersiniz P T Mye^ek rejımj uzmanj 15 kılo kestanemn bır ışçıye butun gun geeken enerjıyı verdığım açıkladı BAx OSCAR: Visld sevenler, duyunuz. 5,000 dâvetli Ba;kan Kenned nın 44 unctı vıl donumıı ıçın vereccğı zıyafette 5 000 davetlı bulunacak Sız e yigki içmevm divenlere «ıppadak su eerabı ver«»bılirgHiz «tç kı değil ki bu, ilâ;» îngiltere'de reçete ile satıluor hastalara Damar «erthğıni Udavıde kullanılıyor. ••IllllllllllllllllllllllIIIlllfllllllflIlia \ = ' P A TTİ 255 miW 4TANUÛPB RAN 8İRACM Ot&ljH / \NZAM1 M ı$Tİ?BOF. NlMBÜS'ün HACERALABIı $TANMâP£*IN EVİ NIN AÇüJICAÇl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle