12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yunus Emre Divanı BURHAN TOPRAR 4. Baıkı Yunua Emre'nln en hakiki ılirleri t*m metnl Kltap, Divan usulüne göre alfabetik tertipll değildlr. Şiirler sanatçrnın yaşama fel•efasi gözönüne almarak sıralanmıs ve adlandınlmıstır. Flyatı 750 Ruruglıır. İNKILÂP KİTABEVİ u mh u r i yet KURUCUSU: TTJNUS NADÎ BATIDA TOLERANS FİKRİNİN GEÜSMESİ Doç. Dr. HÜSEYİN BATUHAN Batı insanlığının vicdan ve düşünee hürlüğü uğrunda gıriştiği ükir savaşımn tarihçesi * Eser 1960 yıl] Türk DÜ Kurumu bilim armağanmı kazanftııştır. Fiatu 10.. TL. Ödemeli gönderilir. Kataloğ isteyiniz. ANIL YAYINEVİ . Ciiney Korede Ordu diin gece yarısı idareyi ele aldı Başbakan nezarete alındı İhtilâl Komitesi, yayınladığı altı maddelik beyannamede, Güney Kore'nin Birleşik Ame rika ve Hür Dünya memleketleri ile dost kalacağını ve komünist aleyhtarı siyasete devanı edileceği belirtilmektedir. 38. yıl Sayı 13.212 Telgral TC m e k t u p adrcal: C u m h u r i y e t tstanbul Poata K u t u s u : Iftanbul N o . 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Sah 16 Mayıs 1961 Vilâyet karşısı No.' 11 İstanbul. Tel: 22 23,68 Tahkikat Encümeninin kuruluşu ile ilgîli sorgu Yassıadada diin başladı Sanıklar o giinkü tutumu ile İnönünün seçimsiz iktidara gelmek istediğini iddia ettiler Mücahit BEŞER bildiriyor Yüksek Adalet Divanı dün lAnıyasayı ihlâl» dâva^ının, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun tatbikatı ile ilgıli bölümünün sorgularını tamamladıktan sonra, dâvanın en karakteristik kısmını teşkil eden ve D.P. iktidarının Anayasa dışı tasarruflarının en şiddetlisi sayılan cTahkikat Encümeninin kurulmasu konusunu incelemeğe başladı. Askerî bir Ihtilâl Komitesi kuruldu, Seul sokaklarında kanlı çarpışmalar oluyor cnna arAi Kan Haftasının sona ermesi münasebetıyıe clun <, apaüuKi Kun Mer5Ond erOI k e z i n d e y a p l l a n törende, Vali ve Belediye Başkanı Refik Tulga, 20 defa kan bağısında bulunmak suretiyle rekor kıran Osman Sezginere altın madalya vermiştir. Ayrıca, 15 defadan fazla kan bağışlıyan 5 kişi altın, 10 defadan fazla kan bağışlıyan 7 kişi de gümüş madalyalar «lmışlardır. Töreni müteakıp, 10 jeep ve 5 G.M.C. den kıırulu bir Mavi Melekler Kervam, yukarıTemsilciler Meclisinde Hüsedaki resimde jörüldüğü gibi, şehir içinde bir tur yapmıştır. Bu esnada askerî uçaklardan broşürler atılmıştır. yin Onur, C.K.M.P. li Seyfi avukat olan temsilci Düsüklere Zaman za.nan çok Ugı çeklcı safhalar arzeden iünkü oturumlarda, düşük Başbakan Adnan Mencieres, îsmet tnönü'nün o zamanki tutumu ve davramşı ile seçimsiz iktidara gelmek niyetinde ol/uğunu ortaya koyduğunu ilerı sürdü. Evvelce D.P. Meclis Grupunda yaptığı bir konuşmada, «lnönü memleketi ihtilâle sürüklüSeul, 15 (a.a.) Güney Kore'de yor. Bu menfur adamı politikanın silâhlı kuvvetler idareyi ele almış dışına atmak lâzımdır» de.niş ove askerî ihtilâl komitesi kurmuş la düşük Kastamonıı milletvekilardır. Harekât sırasında Seul so li n Münif tslâmoğlu da dün «Sonkaklarında çarpışmalar cereyan raki hâdiseler o jamanki görüşüetmiştir. mün doğru olduğunu ortaya koyJohn Çan Hükümetine karşı ih muştur» demek suretiyle 27 Matilâli hazırlıyan Silâhlı Kuvvetler yıs inkılâb'.na gölge düşürmek ve başşehri kontrol altma almışlardır. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Rahadır Dülgfr, dünkü d uruşmada Ifade verlrken Mecüs nispî temsilde BriandHont sistemini dttn kabu! etti r Kuvvetli partilerin lehine olan bu sistem, zayıf partilere seçimlerde şans tanımıyor ! Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) i Temsilciler Meclisi bu sabahki oturumunda Cumhuriyet Senatosu üyelikleri Seçim Kanununun ikinci müzakeresini yaparak kabul etmiştir. Temsilciler Meclisi öğleden sonra da milletvekilleri seçimipe dair tasarının ikinci müzakeresine devam etmiş ve bu arada .kullanılacak oy pusulası, muteber olmıyan oy pusulaları, hesaba katılan ve katılmıyan oy pusulaları, sayımın ilânı ve tutanağa geçirilmesi» mad delerini aynen kabul etmiştir. «Tercihli oy» maddesinin müzake resi hayli tartışmalı geçmiştir. Bu hususun görüşülmesi sırasında söz Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Öztürk'ü kasdederek, «Onu buraya düşükleri, lânetlenmiş kaatilleri miidafaa etsin diye göndermediler» dedi • Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) Düşük Eskişehir milletvekillerinin müdafaasını alarak Yassıadaya gittiğinden ve bu yüzden Temsilciler Meclisinin toplantılan na iştirak etmediğinden bir önceki oturumda durumu münakaşalara sebep ola n C.K.M.P. li Seyfı Oz türk bugünkü oturumda söz alarak ezcümle şunlan «öylemiştir: Arkası Sa. 5. Sü. 5 te Gürsel «muvazeneli tempo ile sanayileşmek zorundayız »dedi Devlet Başkanma göre dağmık bir şekilde bulunan sanayi kollarmı toplay ıp bunlar a istikarnet vermek sart Ankara, 15 (Cumhuriyet.Teleks>i Gürsel, kongreyi açış konusmatl 1961 otomobil endüstrisi kongrcsin yapmaktan duyduğu hazzı if»d« de bir konuşma yapan Devlet ve ettikten sonra ezcümle şunlan Hükumet Başkanı Orgeneral Ce söylemiştir: mal Gürsel, kongreden ayrıhricen «Türkiye bir plân ve bir mâkul «Bu işi mutlaka halletrr.eliyiz, bu. tempo dahilinde s&nayileşmek m « nu bir izzetinefis meselesi, milli buriyetindedir. Türkiyenin bir zimesele yapmalıyız ve başarmalı raat memleketi olabilmesi için en yız. Ithalâtçılarm merfaat kaygı az 8 milyar liraya ihtiyaç vardır. sı ile söyledikleri sözleri mutlak Ormanlar yok denecek halde yıp surette yalanlamalıyız.» demiştir. ranmış durumdadır. Topraklar az, Aralık 1960 da yapılan sanayi verimsiz ve kuraktır Ancak vekongresinin bir devamı olan 1961 rimli bir ziraat memleketi olabiL. Otomobil Endüstrisi Kongresi bu mek için bunların vapılamıyagün saat 10 da Devlet Başkanı cağı mânası çıkanlmamahdır. Bü Gürsel'in bir konuşması ile açıl. tün gücümüzle ziraatimizi ıslah mıştır. Arkası Sa. 5. Sü. 8 da paraları yola çıkt ı Ankara, 15 (Cumhuriyet :j Teleks) Yüksek Seçim Kurulu bugün b'azı konulan açık!( layıeı mahiyette tebliğler ya| .u yınlamıştır. Kurulun verdığ',] I Arkası Sa. 5, Sü. 8 de İ Kuyrukları savunan kuvruk 2 Silâhtarağa sanığını savunmakta olan avukat Tuğrul Önder'in, Millî Birlik aleyhtarlığından nezarete ahnması üzerine vekilliği reddolundu <*> Silâhtarağa Elektrik Fabrikasında sabotaj yapmak ve halkı hükümet aleyhine isyana teşvik etmeye tesebbüs suçlarından sanık, 49 kişi Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Yaratılan suni insan yavrusu 60 gün yaşadı Gloucester Dük'ü I bugün Çanakkalede .«. '. olacak Gloucester Dükü KÜÇÜK YANKESİCİLER VE MÜŞEVVlKLERİ. Dün Samatya Pa. zarında iki kadını n çantasını karıştıran 8 1 1 yaşlan arasında 3 küçük çocnk yakalanmıştır. Hatice Ulusan, Serpil Tako v e Yüksel Suna ismindeki çocukları yankesicilige teşvik eden Güzel Tako ile Zeynep Salekeş de yakalanmış ve baklarında koğnşturma açılmıştır. Resimde yankesici küçük çocuklar görülmektedirler. îtalyan profesörünün bu ikinci tecrübesi bir gün ana rahmine ihtiyaç kalmadan insan yaratılabileceği kanaatini doğurdu Italyalı Profe. sör Petrucci, Bologne'daki lâbo ratuvarında, kauçuk bir torba i. çinde ana rahmine ihtiyaç his. settirmeden bir hebek yaratmağa rnuvaffak olmuş ve bu sunî insan yavrusunu altmıs «ün yaşatmıştır. Bu, doktor Petrucci'nin ilk ba çarısı degildir. Doktor aynı işe bır kere daha teşebbüs etmiş, yal nız, o zaman yarattığı rüşeym sa deee yirmi dokuz gün yaşamıştı. Bu ilk tecrübe geçen ocak aymda açıklanmış. Vatıkan Radî'osu doktor Petrucci. nin bu denemesini tasvip etmediginı bildirmiş: «Hiç kimse kendisini tabiatin ye rine koymak veya ilâhî kanu na aykırı gitmek hakkına sahip değildir.» demişti. Doktor. makss dınııı «Yaradıhşın ilk salhaların. da cinsiyeti taym eden esrarengiz unsurlarm neler oJduğunu> keşfet Arkası Sa. 5, Sü. 4 te ı Ingiltere Kıraliçcti tkinci Eliza| beth'in ımcau Glouceıter Dükü, beraberinde eıi oldugu halde cBritannla» yatı ile bugün Çanak. Arkası Sa. 5, Sü. t d t Burdurda D.P. rumuzunu Köylü bor çlarmı t aksite taşıyan inkıiâp aleyhfarı bağlıy an tasarı Mecliste beyannameier ele geçirildi Tasarı köylü borçlarının yüzde beş faizle 5 yılda ödenmesine imkân sağlıyacak Ankara, 15 (CumhuriyetTeleks) Köylü borçlarımn rahat bir sekil de tahsilini ve köylünün huzur içinde çalışarak memleket e konomisine yardımds bulunabilmeleri için borçlann uzun vade ile tak sitlendirilmesini sağhyan bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Temsil ciler Meclisine sunulmuştur. Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Hâdise ile ilgili olarak A. P. kurucularından Mehmet Çağlar ve 9 arkadaşı nezarete ahndılar Benzeyiş Anlatırlar: Eskiden dognm mütehanııı baıı doktorlanmı* zın ıık ıık baçvnrdnklan bir hile varmış. Hastaya çatırılınca çoğu zaman kendisine doîacak çocağnn kıı rnı, oğlan mı olacağı gomlnrmnş. Prestijinin kınlmasını Istemiyen doktor, bâmile kadının isteğine uygun bir cevap verir, ama aynı zamanda evin görünmiyecek bir verine tebeşirle söyledi^inin aksini yazarruı». .Veticede kadın kehanete uygruıı doğum yaparsa doktorun itiban pek vükselir, aksi olnrsa o hiç istifini bozmadan «ben bnnun böyle olacatını «aten biliyordnm, siri üzmemek için sSylemedim. Nitekim falan vere tebe?irle yazdım, gidin bakın!» derrniş. Yassıadada 39 uucu ruaddeye nasılsa şeytana uyop oy verdisini, ama aslmda meşhur hâtıra defterine bu madde aleyhinde sahifelerce yazı yazdıgını söyliyen düşük milletvekilinin ifadesi karşısnıda eski doktorların hilesini hatırladık. Ama bn hile günümüzaeki benzerleri yanında ne kadar masnm kalıyor, değil mi? Burdur, 15 (Telefonia) Dün ge manda toplattınlmıştır. Hâdise tle c« geç vakit sehrimiz sokaklanna ilgili olarak, A. P. kurucularır.dan D. P. rumuzunu taşıyan bazı be. ' Mehmet Ç ğ l a r , Hasan Özgen ve Çağlar, Hasan Özgen ve yannameler atılmıştır. ' u arkadaşı neraret ı * ıh n m ı ş . * alt:na a 8 I~J Münfesih D. P. yi hortlatmak tır. gayesini güden v e Milli İnkıiâp aleyhinde ifadeler taşıyan beyanna meler, Emniyet tarafından kısa za" Taşlıtarlada grev yapan şoförlerden 15'inin emniyetie ifadeleri alındı Bazı tahrikçi kimselerin teşviki ılı Taşlıtarlada gerv yapmak te.ş«l:hüsünde bulunan Taşhtarlalı v rlerden 15 kadarı dün, Emni. i •. . • 1 inci Şube Müdürlüğüne cel \ n ı' 3rek sorguya çekilmişlerdir. a Izmirin işgali sua1 inci Şube, bilhassa şoförlere sında Türklük haysiyet ve bağımsızlıcırv yapmaları hususundaki talin',at:n kimiji tarafından verildiği ğı uğrunda seve seve canlamu veren Miralay Fethi. gazeteci Tahsin ve fcunu.u üzerinde önemle durmakta diğer 9 şehidimizin aziz hâtıralarmı yaşatmak maksadiyle Konak ve soruşturmayı bu zaviyeden ge meydanrnda yaptırılan anıt, r'ün Izmir'de, bu acı günün 42 nci yjl Arkası Sa. 5, Sü. 2 de donümünde yapılan törenle »çılm ıstır. Resimde, anıt gorulüyor. A.P.veY.T.P. bünyelerinde temizlik yapmaya kararlı Kfct' Stınl olarak, ana rabmiııe ihtiyaç gürülmeksizin yaratılan çocuk. (Resimde çocuğun başı, kaburga kemikleri ve karaclğerl bâıiz bir jekilde görülmektedfr) *.^ ••* J Devlet ve Hükümet Başkanı Org«ner«i Cemal Gürsel'in son ve ı katl ihtarından sonra, şehrimizdeki muhtelif partiler, teşkilât murakabe mekanizmasınm çalışmasına hız verildiğini dün açıklamışlardır. Yeni kurulan partilerden A.P. ve Y.T.P., şehrimizde birer il başkanından mahrum olarak çalışmak tadırlar. Her iki partinin de tuttuğu yol, münfesih D.P. mensuplarına^yakın görünüp, dağılan teşkilâtından istifade etmek olduğu açıkça belirmektedir. Hattâ bu partilerden biri, münfesih D.P. nin il teşkilâtmda çalışan kadroyu dahi Istanbulda bır adam evsızükten ağaç bünyesine ıthal etmekte fayda gör kovuğunda oturuyor Gazeieler Arkası Sa. 5, Sü. i te «RAHATI KAÇAN AGAÇ»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle