19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
tKl llllllllllllllll llllllllllllllll CUMHURtYET 16 Mayıs 1961 | İktisadi Meseleler lllEllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlEllll Ynnan ekonomisi ve Nüşterek Pazar Yazan: Esat TEKELİ ııııııııııııııııııııııllllllllll | DÜŞÜNCELER | HEM 14 Plak dinledim eçe n akşam bir doston evinde 14 pl&k dinledim. Dostnm, kısa bir müddet 5nce Beyrnta gidip gelmiş, bun lan oradan getirmişti Moha adında Türk atnllı çok güzet sesli bir Beyrntln sanatkâr tarafından oknnmuşlardı Güftelerinin yansı Arapça, yarısı Tfirkce idi. Bnraya kadar olan izahat hana pek bir şey söylemedı. Mü zikten hiç anlamam. Alafranga ve alatnrka olarak sevdigiro bazı parçalar vardır, o kadar. Fakat bn Beyrutln «es vıldızının oknduğu mars ve sarkıların isimlerini dayunca alâkam birdenbire arttı. Plâklar çalınmaya baslayınca da ba alâka âdeta sevince döndü. Evvelâ parçalarm isimlerini sıralıyayım Gazi Osman Pasa. Doktor Civanım. Karabiberim, Çadmmın nstüne, Adanalı, Kâtibim, Tinimini hanım. Eminem, Telgrafın telleri Sallasana mendilini, Böyle kas, böyle göz, Bekledim de çelmedin, Fincanı taştan oyarlar... Bunların bir kısmı katıksız halk türküsü, bazıları . da popüler olmuş şarkılardı. Çoğunu pek sevmezdim. Fakat plâklarda dinlediklerim, o piyasa şarkıları değillerdi. Besteleri armonize etmişler, çüfteleri yarı Türkçe bırakıp yarısını Arapçaya çevirmişler, kadın sesinin karşısına erkek sesleri koymnşlar, çok ?irin, çok hos parçalar vapmıslardı. Evine gittifim dosttan öğrendiğime göre plâklar Reyrntta âdeta kapısılmakta. difer taraftan Mısıra, Amerikaya, Yunanl»tana mühim miktarlarda ihraç edilmektedir. Tabiî oralarda Arap plâklan olarak pivasava a rzedilmektedir. . Geçenlerde bn sütanlarda bir sinetnanın Show programında Türk gençlerinden dinledi Jim mü zikten şikâvet etmistim. Çaldıkları, sövledikleri hep Amerikan caz şarkıları idi. HattS bnnların içinde Türk kompozitörleri tarafından tngilizce eüftelerle bestelenmisleri bile vardı. Zihnim gayri şnarî olarak bir kıyaılamaya gitti. Eloğln bizim naŞmelerimizi alıyor, armonize ediyor. bütün memleket halkına begendirdiktrn baska plâklanm her tarafa ihraç snretivle dünya kadar da para kazanıyor, biz İse taklitçiliğin bulantı veren lâbrenti içinde beyhnde emeklerle zikzaklar çizip duruyordnk. Plâkları dinlemekten duvdu ğum memnnniyet yava» yavaç yerini acı dflşüncelere bıraktı. Çünkü acınmamak kabil değildi. Bizim kompozitörlerimize kncak dolnsu aferin! Cevat Fehml BAŞKTJT Yunanistanın Müşterek pazara ni şimdiye kadar en mühim yerı katılması Yunan ekonomisine fay işgal ediyordu. Istihsal miktarı dalar getirecektir. Her şeyden ön 900.000 ton idı. Fakat muhakkak «Devrim sarpa sarar ya da zuladığı »iyasi müesseselerın ku mağa çahşmak lâzımdır. ce 1959 1963 bes yıllık iktisadî ve aıuhtemel ihtiyatlar 70 milyon yarı yolda kalırsa, o zaman rulmasını önliyen engelleri kaldırComus'un deyimile «Buna da sa plinın finansmanını, tam finans tona yaklaşıyordu. Bu durum Bu seviye farkı. sadece 35 Toptum yıllarca büyük bir mak ve bu cnüesseseleri kurmak dece tarafsız tenkit yolu ile poli cnanını sağlıyacaktır. 3,45 milyar Techiney'i Yunanıstanda bir aludüzensizlik içinde kalır.» günlük su sarfiyatını tır. Bu yönden ise 27 Mayıs Hare tika alanma ahlâk dilini getırmek dolarhk (31 milyar 6 milyon Türk minium sanayii tesisini tasavvura A. CAMUS keti bir ınkılâptır. diyebiliriz. Başka türlü söylemek lirası tutannda) yatırım toplamı sevketti. (Techiney) bir Konsorsıkarşılayabilecek I Fakat doğrusu istenırse, 27 Ma gerekirse, bu yöntemin istediği, içinde, yatırımın dörtte birden yomun başta gelen şahsiyeti). ^ 27 Mayıs devrıminin gerçek an yıs öyle bir Ulusal Harekettir ki, ayni zamanda hem «evet» hem «hafazlası yabancı memleketlerden Yunanistan yüksek tönörlü Cumartesı gununden berı devam lamı; Istıbdada, Diktatörlüğe karşı hem thtilâli hem de înkılâbı kap yır» demek, aona bunu ayni ciddigelecektir. Birleşik Amerika ya (yüzde ellı) demır damarına da doğrudan doğruya, yahut (geliş sahiptir. Fakat istihsal beş yüzİı olarak düşen yağmurlar, Elmalı nefret ve ısyan, Hürriyete ve tnsamakta ve ayni zamanda her ıki lik ve ayni tarafsızhkla söylemekBendinde 33 milimetrelik bir sevi san Hak ve haysıyetlerine uygun sinden daha şümullü, geniş ve de tır.» me ikraz fonu) vasıtasiyle en bübin tona yaklaştıktan sonra düşye farkı meydana getirmiştir. Bu IV yük yardımı temi n edecektir. Fa meğe başlamıştır. Bu maden. Yu miktar yükselis, ancak uç buçuk bir hayata karşı ise sonsuz özle rın bir anlam ifade etmektedir. Gerçekten 27 Mavıs Ihtilâli ile Millî Bırlık Hükümetinin iki takat Müşterek pazarı teşkil eden nanistanda demir sanayiinin tesısı günlük su sarfivatını karşıhyabi yıştır. Gerçekten 27 Mayıs Devriminın Düşük Iktidar ve kurmak istediği rihi ve büyuk odevi vardır; bu öAltıların ve hususiyle Almanya ile yeni bir hamle alacak ve bun lecektır. tdeolojisi, meı.nleketimizde yapıl antidemokratık nizam yıkılmış ve devlerden birincisi Devrik tktidar mn iştirakı de mühim olacaktır. dan Ptolemis'de cnühim linyit ihMeteoroloji tsta^yonundan bıldı mış olan öncekı bütün devrimler yerine sür'atle yeni ve Demokra mesullerinın muhakemesini yapBeş yıllık plânın finansmanı i tiyatlarından faydalanacaktır. rildiğine göre. vaçmurlar devam de olduğu gibi, tnsan Hak ve Hür tik bır düzenin kurulmasına giri mak ve bitirmek, diğeri ise, Ikinçin yapılacak yabancı yardımı şöyPtol^mis Maden ve Sanayi Li edecektir riyetleri üzerine kurulmuştur. Kı silnıiştir. Muvaffak olan ve gaye ci Cumhuriyetin Demokratik Anale olacaktır: mited sirketi, senede iki milyon saca 27 Mayıs Ihtilâli ile bir türlü sine eriserek yıktığı nizamın ye yasası ve Seçim sistemini hazırlaMilyon dolar ton linyit istihsalinı deruhte et Ruhsatsız defiııe arayanlar inşaasına muvaffak olamadığımız rine yenisini kuran Ihtilâle ise în maktır. 250300 Amerikan yardımı yakalandılar miştir. Yunan Mületlerarası Gelis• Demokratık Türkiyeyi Yaratma kılâp adı verildiği malumdur. Bu her iki ödevı Milli Birhk 150200 Gelisme ikraz fonu me Şirketi tarafından tanzim ediBüyukadada oturan Yaşar Erden' Devrimi» başlamıştır Yani Ihtilâl Inkılâbm gayesi de Hükümeti gibi cnemleketin en ta48 Alman ikrazları len planlara göre 300.000 ton ka annesi Yorgiya Lambırıs ve Ha Batının yükselmesmin başlıca ğil sadece vas.tasıdır. in rafsız ve ilk günden Umumî Efkâ15 ltalyan, tamirat borcu pasitede iki yüksek fırın kurula »an Benliten adındaki kimselerle sebebi kişisel hürrıvetlerin gittikrın tam güvenini kazanmış bir egetirimi ra dün Büyükada civarındaki Yantu çe genişlemesi ve bu sayede fercaktır ki bu kapasite bugünkü Yukibinin en âdil ve mükemmel şe1001S0 Hususî yabancı sermaye nan piyatasımn hemen hemen Mı ros isimlı adaya gıderek define aBir Devrimın Prensiplerinl ve din müte.nadiyen aç.larak yaşakılde yapacağına şüphe yoktur. nin safi getirimi istinat ettiği esaslan o Devrimin sır kapasitesine tekabül etmekte ramak kastiyle ruhsatsız olarak mak ve çalışmak zevkıni duyması kendi seyrinden çıkarmak en doğ Bütün thtilâl Hükümetlerinin 125175 Alman kredileri dir. îstihlâk 19641965 senesinden kası yaptıkları polıse ihbar edil olmuştur. karşılaştığı ve karşılaşacagı tehliru ve ilmi metoddur. 125 Avrupa sermaye»i miştir. itibaren 60.000 tona varacaktır. DnÇunun gerilik ve mahrumiyeBu metod: Devrimin başlangı kelerden bırı, Devrik iktıdarların Sanıklar yakalanmış, Yaşarın e ti ise kişinin ezilmesinin, kişiye Bugün başlıca gayretler elektrik cından bu güne kadar geçirmiş ol yarattığı gayri memnunlar kitlesiıeıs istihsali üzerinde harcanmaktadır. vinde yapılan aramada bir mıktar serbest düfünmek, serbest hare dugu safhaları, Devrimin başında nin psikolojık baskısı altına düPlin tamamiyle gerçeklesince Elektrik santrallannm kapatitesi dinamit lokumu bulunarak müsa ket etmek ımkânı verilmemesinin bulunan şahısların ve müessesele şüp ilk günlerde intikam politika1859 da nüfuı basına 299 dolar 380.000 kilovattan 960.000 kilovata dere edilmıstır. neticesidir rin faaliyetlerini, başka bir ifade sına sapması, bir diğeri ise; o(1691 Türk lirası tutannda) olan yükselmektedir. Bu da ihtiyacı tkînci devre istimlâk borçlaII ile, Devrimin fiilî olarak cneyda nemsiz fikri ve fiili reaksiyonlan yıllık milll gelir 1962 1963 de 870 karsılıyacaktır. 1960 da sınai istih rının <ödenmesine başlandı Acaba 27 Mayıs Hareketi bir Ih na koymuş olduğu eserleri, ana ve cnukavemetlcri büyütüp lüzumdolara (3330 Türk liran tutannda) sal kapasitesi. mühicn ilerlemeler suz şıddet yoluna saparak çıkmatstanbul Beledıyesı bugunden iti tilâl mi? voksa bir tnkılâp unıdır? hatlan ile tetkik ve tahlil etmek za gırmesıdır. kaydetmişse de yalnıı 1,5 milyon yükselecektir. Bilindiği gibi «thtilâl» isyan an ve bu müspet tetkik üzerine DevBuna cnuvazi olarak 384.000 adct tonluk istihsal ile çimento sanayii baren istimlâk borçlarının ıkinci lamında daima geçici, belli ve rimin tdeolojisini kurmaktır. Derhal şunu soyliyelim kı: Milli devre ödemelerine başlamıştır. Bu j»enl is ihdaa edilmiş olacaktır. ehemmiyet kazanmıstır. Bir Devrim, Ideolojisini tesbit ve Bırlik Hükümeti birinci tehlikeyi devrede alacaklılara seyyanen 20 mahdut bir hâdiseyi ifade eder. Her ne kadar issizlerin sayııı anAltılann yardımı, keza dıs tişer bin lira verılecektır. llgüiler, Ihtilâller her zaman ani olur ve istikametini tayin etmezse; dejene ilk günden itibaren buyük basicak 90.000 ise de yine mühim bir caret alanında da iyi tesirler ya Belediye Danışma, Kovusturma ve mahdut gayeyi istihsale ya mure olur. O zaman ise, tarihte sayı retle atlattığı gibi. kötü niyetli isaizlik kaydedilmektedtr. pacagı ifade edilmektedir. Ticarî Sonuçlandırma Bürosundan aldık vaffak olur ya olmaz ve daima yi sız misollerin gösterdiği gibi, tas sinsi ve kışkırtıcı faaliyetleri de Milli gayri fafl haıılanra yüade mübadeleler, büyük bir açık ver ları sıra numarasına göre Hesap ne ani olarak söner. fiye edilen eski şartlar ve zihni büyük serinkanhlık ve itidalle, kırk besini teşkil eden ziraat, hal mekte idi. Açık 1959 da 390 milyon îşleri Müdürlüğüne müracaat etkarşılamasını bilmiştir ve bilmek27 Mayıs Hareketi esas itibariy yet geri gelir. kın yüzde elli besine is sağlamak dolar iken 1960 da 480 milyon d o mektedirler. le Insan Haklarma yapılan zulüm Fakat Devrimin amelî ve fiilî tedir tadır. Makdneleşme artınca, btl larda karar kılmısa benziyor. YuFakat hiç şüphe yoktur ki; büBirinci devre ödemelere de deve tecavüzlere karsı bir i«vand'r. olarak mevdana koymuş oldugu h ı n ı bugday re arpa iıtihıali ar nanistan çoğu Yunanlı annatörle vam olunmaktadır. Fakat gavesi hiç şüphe yok ki da eserlerin, seyrini ve faaliyetlerini tün bu tehlikeleri radikal olarak tacaktır. Ayni tamandı yabancı re ait olan ve bazan başka bayha şümullüdür tetkik ve tahlil ederken bu işi tam bertaraf etmenin yegâne çaresi; piyaıalarda eo ziyad* lürüm »ag raklar altında sefer eden ticaret Esnaf ve Küçük Sanatkârlar «Inkılâp» ise, bir Toplulugun ar bir objektiflik ve tarafsızhkla yap Intikal mekanizması Anayasa malama şann bnlunan istihsal d« tea filosu aayesinde bu son seneler iKanunu hiyetindeki ve 157 sayıh kanunla vik edilmia olacaktır. Bugun Yu çinde cirt muvazene açığını 220 tesbit edilmiş olan normal rejime 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve nanistanın bashea ziral iıtihaalle 230 milyon dolara indirmiştir. istihale etunek ve eldeki büyük eDernek Birlikleri Kanununun yeriri şunlardır: maneti onun gerçek sahibi olan Yabnacı hükümetlerin bağısları ne kaim olmak üzere hazırlanmakMillete vermek ve bu »uretle DevTfltOn (80.000 toa), Mytinyağı tedricl lurette azaldığı için ya ta olan «Esnaf ve Küçük Sanatkârrimlerimizin en büyük ve önemli(167.000 ton), uytln (B0.0O0 ton), lar Kanunu» tasarısı Ticaret Odasi olan «Demokratik Türkiyeyi yapamuk (180.000 ton), nar«meiy* bancı memleketlerde oturan Yu sında kurulan hususi bir komisyon Baromuz îdare Heyeti Âzalarından ve eski Reis Vekillerinden nanhlann karsıhksız yardımlan, ratma işini» nihayet başarmaktır. (M0.000 ton), pirinç (70.000 ton). tarafından incelenmektedir. Yunan tanayii: henüı başlangıç bu düzelmeyi ancak kısmen temin Bugün bu yolda sür'atle ilerlediTasarı hakkında hazırlanacak devretindadlr. îsçiltrin büyük kıs edebilmistir. Bu sebepte n tediye mütalâa önümüzdeki haftalar içinğimizde ise şüphe yoktur. muvazenesini temin için yabancı mı tütün re pamuğun lslenmesi de Türkiye Odalar Birliğine gönvefat etmiştir. Cenazesi 16.5.1961 salı günü öğle namazını müte • sanayiind* çalıçuaaktadır. Bunun yatınmlarına daha fazla ihtiyaç derilecektir. hasıl oknuştur. akıp Teşvikiye Camiinden ahnarak Ferikoy Kabristanındaki ebe • la ber*b«r Yunan hükümeti, memKansını, dövmekle V E F A T Yunanistan, böyle bir neticeye di istirahatgâhına tevdi edilecektir. : leketin aaoayilesmeıini temin dâyetinmeyip bıçakladı Merhum Hasan Fuad Bey oğvtaındadır. Maden alanında (alu para tstikrarı sayesinde varabüAilesine ve meslekdaslanmıza başsağhğı diler, «on vazi ; lu. Revan Sunol'un kıymetll esi; Dün, şehrimizde dört yaralama mlnium •« demir) Boraıite made mistir. Bilindiği gibi drahmi. üç felerini ifa etmek üzere Baromuz mensuplarının merasimde : Şemsi Sunol, Hüsamettin Suncıl. defa ağır bir devalüasyona ugra olayı tesbit edilmiş ve bunların 8 : hazır bulunmalarını rica ederiz. Aziz Sunol'un ağabeyi: Nihal mıştır. samgı yakalanmıştır. Inanç, Fuad Sunol, Reflk SunAyvansarayda oturan Ahmet Cos Harb sonunda kambiyo dirahmi ol'un aevglll baba.iı; Necml 1 150 dolar olarak takarrür et kun, gece sarhoş bir vaziyette, eski Inanç, Perlhan v« llhan Sunol'un bir meseleden dolayı arası açık bukayınpederi: Hllâliahmer'in İlk mis iken 26 ocak 1945 de dolann Türkiyenin Eşsiz Caz Şarkıcısı müntesiplerinden kıymeti 5.000 drahmiye, 1 haziran lunan Kemal Baydır'ın evi önüne 1951 de 15.000 drahmiye ve niha gelmiş ve hakarete başlamıştır. CELÂL SUNOL yet 3 nisan 1953 de 30.000 drahmi Kemal, bunun üzerine yanına Mah 15'5/1961 tarihlnde Allahın rahye yükselmistir. Bu durum karsı mut Baydil, Mebmet Nail Baykus metlne kavuşmuştur. 16 '5 '1961 lında yeni bir para vahidi ihdası ve Fikret Koçu alarak Ahmet Coşsalı günü öğle namazını mütaaTİYATROSU kunu dövmüştür. Bu sırada bıçağızaruri görülerek 1 mayıs 1954 de kıp Şişli camiinden kaldlnlarak • 20 Mayıa Cumarte«i ŞERİF YÜZBAŞIOĞLU ORKESTRASI Zlncirlikuyu mezarlıgına defneyeni drahmi, bin eski drahuai kıy nı çeken Ahmet, Fikreti muhtelif Saat 2145 te Şehir Komedi = dilecektir. Allah rahmet eyliye. metinde olarak çıkanlmış ve bu yerlerinden yaralamıştır. Pek yakında 4. LEVENT Ailesl (YENİ TtYATKODA) tarihten itibaren 1 dolar = 30 Sanıklar yakalanmış, yaralı tedayalmz bir g«oe drahmi olarak dolara karşı kambi vi altına alınmıştır. Taşlıtarla'da oturan îsa Dönmez yo kıymetini muhafaza etmiştir. Bugün bir drahmi Türk parasiyle isimli şahıs da, ailevi bir geçimsizlik yüzünden eşi Haticeyi dövmüş, Müzikli, aarkılı oyun 3 bölüm. X 30 kurustur. Bizim düşük hükümet memle bununla da kalmıyarak kalçasınDünymrun altmdan, üstünden | ket ekonomisinin tahribi pahası dan ekmek bıçağı ile yaralamıştır. y«nl haberler T * bir na, enflâsyon oyunlariyle milleti Salyangos istihsali kahkaha N R İ : aldatmağa çalışırken Yunanistan geliştirilecek 1954 senesinden beri bir dolar = Son senelerde yabancı memleketANÎ, KATÎ ve KALICI TESİRLİ TEK İNSEK30 drahmi kıymetini sabit olarak lerden ve bilhassa Fransa'dan salTİSİD 100 Kg. lık FIÇI ve 14 Kg. lık TENEtutmağa muvaffak olmuş ve salim yangoz isteklerinin çok artmış olGise açıktır. Yeni Tiyatro KE AMBALÂJLARININ Müessesemiıce bir ekonominin ilk şartı olan para ması, memleketimize kısa zamanda Tel: 44 04 09 satışa arzedildiğini bildiririz. istikrannı temin edebilmiştir. bir istihsal faaliyeti ve ticaret sahası açmıştır. Bütün dünyada TtJRKİYE GENEL DİSTKİBÜTÖRLÜĞÜ Memlekete oldukça önemli bir guvenilen marka döviz yekunu sağhyan bu ihraç Eminönü Yağiskelesi YoğiLriçn So. No. 2 Telefon: 22 76 10 mah üzerinde şehrimiz Ticaret OTelgraf: Zaierİstanbulİzmir Tel: 35538 Ankara Tel: 11 13 78 dası bir rapor hazırlamağa karar vermistir. Bu maksatla Ticaret Odası Neşriyat Şubesinden bir raportör AdaOto Yedek Parçası Satın Almacaktır. pazarı gibi salyangoz istihsal bölgelerine giderek incelemelerde buTürkiye Kömür işletmeleri Kurumu İstanbul Fabirkamızm senelik ihtiyacı tahminen 7500 Ton linyit lunacaktır komürü satın alınması kapalı zartla tekilf almak suretiyle ihaSatınalma Müdürlüğünden: leye çıkarılmıştır. Tekliflerin en geç 2.6.1961 cuma günü saat MAYIS 16 ZİLHİCCE 1 17 ye kadar Fabrikamız Sekreterliğine tevdi edılmesi çarttır. Bu ise ait liste Müdürlüğümüz Satınalma Servisinden alınabilir. Buna ait şartname her gün iş saatlerinde Fabrikamız Ticaf a z t » güzel ve doUyıaryle ret Servisinde. Istanbulda Alım ve Satım, Izmirde Basma SaTekliflerin en geç 20.5.1961 günü akşamına kadar îstiklil herkesm nazarlarını üzefina e*lnayi Müesseselennde görülebilir. Caddesi Piremeci sokak Metropol Han kat İ deki teklif kutubediyor diye kocan o n t litem Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapsuna atılması lâzımdır. Müdürlüğümüz siparişi tamamen veediyor. Fakat hakikatte o karıtı makta serbesttir. ya kısmen verip vermemekte ve dilediğine vermekte serbestV. ] 4.42|12.10|16.07|19.20;21.10| 2.37 ile iftihar ediyor. MANÎSA PAMUKLU MENSUCAT A. Ş. tir. (23455) Nice kadınların lükselerini borçTEKSTİL FABRÎKASI E. ] 9.221 4.50| 8 47112.00 1.511 7.17 • ^ Elmalı bendi 3? rnnı. yrîkseldi Devrim üzerine Yaxan: Ooç. Dr. İsmet Ciritîi Iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııı Kara Sinek Hamam Böceği Karınca ve diğer böcekleri İMHA EDER «f İstanbul Barosu Başkanlığından Avukat Orhan EKİNCt , lopton a Dr. Feridım FHk 'Dolmabahçe • İstanbul AYTEN GENCER H Â R E M DANSİNG'DE SHELLTOX ıııııııııııimnııııııııııııııımıC Bu aksam saat »,45 ten ittbn«a Lâmba Söniiyor Ba âttem/eu&tı KONAK Sinemasında AŞK ve MÜZİK (Liebe, Tans und 1000 Schlager) CATERİNA VALENTE PETEB ALEXANDBR Seanslar: 12,30 2.45 5 7J5 9.45 " Tel: 48 26 06 Seçim Var Linyit Kömüra Satın ALINÂCAKTIR 734 lu olduklan bir güzellik uculflnü tatbik ederek siz de kocanırm.bu tatlı kıskançlığını üzerinize tahrik zen kuş fırlamış, çıkmıştı dısan. Bir an motor kapağının flzerinde durdu. Sonra atıldı göğe... Bir yüksellp, bir alçalan, gitgide küçülen minik aceleci bir benek halinde, havaya doğrn nzaklaştı, noktalasiı, kayboldu. «Kaderim» başını, bn defa karşıya, doğlar altının Tekirdağ cihetindeki lon burunlanndan biri olan Kumbag tarafına 58 çevirdi. eik tüyleri iyice ısl&nmıstı. YaYanlanndan, bir kaç tane koOracıktakı ko\uğun içinden Vakit Sğleyl geçiyordn, vas yavaf vücadünün daha, bü ca şilep, az ilerden büyük, bem tuttuğu, patlak gözlü, titrek aMakina bayağı hızlı çalısıyük bir kısmı batıp snya gömübeyas bir gemi geçti. yaklarınin üzerinde doğrulmakyor, tekne epey yollu gldlyorlüyor, meydand» yalnu titrek, Abmet Osmana: tan âciz, ver yer çıplak mavi dn. Tam arkalannda, on onzayıf bir boyun kahyordn. eti mevdanda. sarsak gagasıyla «Iste San Marco!» diye g5s bes tonluk, mavi bir taka beAnası deli gibi dönüyordn saja so!a vurmağa çalışan, çıterdi bu sonuncuyn. lirdi. Sür'atle yaklastı. Birden etrafında, havada .. bir şey yağırtkan bir karabatak yavrusuTam o sırada, küçük, ince manevraya başladı. Döndü. pamadan! ııu koyaverdi yere. bir çığlık koptu flzerlerinde. Kalastna koşarak bir adam Osman ağır ağır kalktı yerinMinik, yumrnk kadar bir sey, l'zaktan simsivab sanılan tüy çıktı. den, söylene soylene gitti. Itti g&kten hızla lndi, kayıgın İçinleri, yemyeşil, pırıl pırıl yanan Otnrdn. kayıŞı suya. Bindi. Kttrekle (*.ade, kıçaltında »aklanıp kaykoca bir ana karabatak da, başGönderi kaldırdı havaya. Tek yandı. Tam batıp kaybolacakboldn... ladı hemen, gözleri merak ve ne tam yol verdi. SaldırdıUr. Baslannı kaldınp bakınea, kederle iri iri açılmıs, bir ü ken, aldı knsn geri döndü. GeAhmet bütün bnnları ve kane bastırdı kayıjı. Sonra tek tepelerinde, havada, önce çlvizerlerine, bir boşa kalmış yulastaki adamın, gönderini knvlâf etmeden, Ahmedin yajıınli gibi kanat çırpan, sonra tekvava, sonra denize doğru, kavetle sallayışını... ayni anda dan geçti... gStfirfip, ıırsıklam nenin içine atlıyacakmıscasına natları ıslık çalar gibi tuhaf tuteknenin birden yan döndfiğütitreyen yavrnyo, aldıfı yere, süzülüp inen, gene yükselen haf şakırdayarak uçmaga .. nü, dört kisilik tayfanin hep yuvasına bıraktı. atmacayı gördfiler. O laman, Ahmetbir tarafa düstüklerini ...vnruhâlâ ince «cik cik» leri dnyuKovuğnn basındsn daha bir «i'ahu, ne yapacağız bnnn, lan balığı çekmeğe başladıklalan minik ynmağın, kıyıdan o adım aynlmsdan ana niye aldin getirdin bu hayva iki kadar açıkta, denizin orta ye rını, içinde tuhaf bir ezinti duhızla gelip, otnrdn ynvaya. örtnı?» diye hayret dolu snalini varak seyretti. rinde kendine bir sığınak bntü yavrtnnnn kanatlariyle... bitirmeden, anasının son geçilana kadar, kimbilir nasıl çılBeş dakika dolmadan, o mavi şiyle cesaretlenen o sarsak yav Yemeklerini çabnk yiyip atgınca uçmus bu küçücük şetaka yanlanndan hızla geçti. ru. canlandı ansızın. ladılar tekneye. Etraflan, gene yin, bir serçe oldoğann anladıBordasında ters asılı otnzotnzne yaptıklannı bilmeden dolatki sıçrayışta. kaldırdı atıverlar. Iıeş kiloluk bir balıgın çırpınsan motorlarla dolnydn. di kendini, hemen oracıkta udığı, pırıl pırıl yanarak, snları zanan denize. Sonra çok tabiî Atmaca onları epey takip etKüçük fener adannı bir müd bembeyaz, köpük köpük sıçratbir şey yapıyormuş çibi daldı. ti. Nihayet kırgın, ümitsiz, dodet arkalarına alarak, tstanbul tığı rahatça çörülüyordu. Gitti. Gitti Epey ötede, tam nüp gitti. cihetine doğru epey nzaklaştıAz ötede, gene manevraja suyun ortasında jükselen bir Iar. Asağı yukarı yanm «aatAmetle Osman, az geçince, başladı. kayanın dibinde göründü. Çaten fazla, hem bayafı yolln «rityeni bir çığlıkla irkildiler. T J balıyor, çabahyor... Bir türlü tiler. nntmnslardı bile her seyi. Bir balık daha vnrdn. çıkamıyordn tas». Üstelik inceTehllkenln aavnıtnğnnıı ıeOnn da Steki yanına asıverKıyı çok n7aklarda kaldı. di. Geçip gitti, (ene tam yol. ileri doğm... «Dürbünleri var herhalde!» diye düşündü Ahmet. Bir mfiddet daha yol ald lar Dağlar Altının mor gSlgell kıyılan yaklastı biraz... Hemen hemen, tam Orta Kanaldaydılar. Ahmet dört •çmıştı gSzlerini, ama bir şey gSremiyordn. Koca koea lilepler, yolcn gemileri geçiyorda. Sağd» tolda, kefken knşları, deli gibi nensnp dnnıyorlardı. Az Stede, bflyfik bir vnnus sürflsü, atlamağa baaladı. Yaklaşh. Tam Snlerinden gecerken, Ahmet sürünün en lonnnda, iki kocaman ynnnsnn, anayls babanın arasında, keyifle nçrayan, yeni doğnms «akça pakça», kfiçflcfik İki yavmyn »eyrottl... Sol Taalannda gerid* (1den kırmısı tekne, egsosnndan ılyah dntnanlar lavnrmata basladı. Ahmet, «Tempella» nın teıini, A ı l ı 'İn motora tanıdı. Kayık hızlandı... yaklastı. Ba lık görmüştü. Geldl... geldi. Sonra dönmeğe koynldn. Kalasına adam çıktı. Koyrnktan gitmek için gerekli manevra biterken. Anmet, az önlerinde «uyu yaran. küçük, pınl pırıl yeleyl gördü ama... kalastaki adam, Rüstcm kılıcı vormuştn bile. Kırmızı tekne, hemen bir yana dönerek durdu. tçindekiler balıjı almaga koynldular. Ahmet gene bir tnhaf hissetti kendini. (Arkası var) edebilirstniz. Bu güzelÜTc AMUIÜ de «udjr : Ceealeyin. besleyic» Biocel'li Tokalon Kreminı türernniz : barikulâde bir gençlik özü oİAn Biocd, *ız uyarken. cildinizı yumusatıt ve ona yspyeni bır hayatiyet bahşcder. Sabahleyln. jündüz Tokalon Kremi kırmuı' lıklar. tivilcelet. genislemif ractamat gibi küçük cild kurarUnm ' yok eder. Cldtniz tsze. berrak ve kadife gibi yvmu«ak olur. . Bu ımılii bitk'aç haita tatbik cttiğiruz takdirde koeana < Ual» tüzeUuuz t diy« t ux* d« ^ ı Kooperatifimizce Okullar mahallesi ana cadde mevkiinde yaptırılacak Kooperatif binasının inşaatı kapalı zarf usuliyle ve birim fiatı esası üzerinden eksiltmeye konmuştur. 1 Eksiltme 5.6.1961 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 16 da Uzunköprü T. C. Ziraat Bankası binasında toplanacak Ek. siltme Komisyonunda yapılacaktır. 2 Bu işe ait eksiltme dosyası mahallî T. C. Ziraat Bankasında görülebileceği gibi eksiltmeye iştirâk edecekler bu dos. yalan 30 lira bedel mukabilinde mahallî T.C. Ziraat Bankasından satın alarak makbuzunu etklif zarflarma koyacaklar. dır. 3 Ekiltmeye girebilmek için isteklilerin (3642.42) lirahk muvakkat teminat vermesi ve tksiltme mevzuunu teşkil eden bu insaat ayarında bina inşaatını muvaffakıyetle başardığına dair resmi makamlardan alınmış vesika ibraz etmeleri şarttır. 4 Eksiltme evrakı her gün mesai saatlerinde Ziraat Bankasında tetkik edilebilir. 5 İsteklilerin teklif mektuplarını ve eksiltme şartname. sinde gösterilen evrakı imza ederek teminat vesikalariyle bir llkte kapalı zarf içinde 5.6.1961 tarihmde pazartesi gunü saat 15 e kadar eksiltme komisyonuna vermiş veya göndermış olmalan lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmelerden dolayı istekli bir hak talebinde bulunamaz. 6 Komisyon en müsait etklifi yapan istekliye inşaatı ıhale edip etmemekte veya diledidiğine ihale etmek hususunda serbesttir. " (24256) sayılı Kırcasalih Tarım Kredi Kooperatifinden: CUMHURİYET Nüshası 25 Kuruş Turkly» Lira Kr. EMOallk • aylık S aylık Harlel Lira Kr. 75.00 190.00 40.00 80.00 22.00 44.00 Basan v e Yayan Cumhuriyet M a t b a a a l ı k v» Gaseteclllk TOrk A n o n l m Şlrketl C a t a l o j l u Halkevl Sokak No. S941 Sahlbl SÜMÜHBANK UMÜK NÜDÜRLÜĞÜHDEM 1 Sümerbank Bünyan Yünlü Dokuma Fabrikası Kazanhane binası inşaatı, birim fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile eksütmeye konulmuştur. 2 Yapılacak inşaatm keşif bedeli (500.000.) lira olup geçlci teminatı (23.750.) liradıı. 3 Ihale 30 mayıs 1961 salı günü saat 16.00 da Ankara da Sümerbank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 4 Istekliler mezkur işe ait eksiltme evrakmı Ankara da, Sümerbank Ankara Şubesi Müdürlüğünden, İstanbul'da Galata'da Sümerbank istanbul Şubesinden, Kayseri'de Sümerbank Kayseri Şubesi Müdürlüğünden (150.) lira mukabilinde alabilirler. 5 İstekliler tarafından verilecek teklifler 30 mayıs 1961 salı günü saat 15.00 e kadar Ankara'da Sümerbank Umumî Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olacaktır. Geciken evrak kabul edilmez. 6 Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin bir taahhütte (300.000.) liralık benzeri bma inşaatını müteahhit sıfatile yapmış ve katî kabulünü de yaptırmış olduklarmı gösterir belgeyi teklif mektuplarma koyacaklardır. 7 Banka işi dilediğine yaptırmakta veya vazgeçmekte tamamen serbesttir. (23483) NAZEVIE NADÎ Tan Islerinl flllen ldare eden Mesul MOdOr Gazetemıze gcnderüen evrak ve yazılar nesredilsin edllmesin lade edilmez, tlanlardan mesuUyet kabul edllmeı • Abone re llan islerl için, zarfın Ustune «Abone» veya «îlân ServlslJ kaydının konman lâzımdır. i * ı BU OAZETE BASıN AHLAK UYMAYI TAAHHÜT ŞAHİN PERESE ^/İİIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllMlllllllîlllIllllllllllllllMIIIIIIMIIIIlMIMllllllllllMIIKIIIMIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll | k \ ^ I YASASINA ETMIŞTIR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle