16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Mayıs 1961 DÜNYA gönahlan »tmnga Reisl Çombe'nln t«vkiflnden sonra,, olaylann hangi lstikamette inklşaf edeoeğinl merak edenler, uzun boylu beklemedller, nihayet Kongo'nun kaderini tâyin edeeek Coquillotratlle şehrinde ko nuşan Hariciye N a n n Bomboko, Kongo'nnn birlik ve beraberliği et rafında urun söıler ıSyledlkten sonra, konufmayı Çombe'ye intikal ettlrmia T* Katanga Hükfimet Relslnin, vatan hıyanetinden dolayı mahakeme edileceğini açıklamıstır. Bomboko sözlerini bitirirken Çombe'nin tevkifi olayını, Kongo milletinin ittihat arzulannın bilbassa meşru kıldığını da iIâ\e etmiştir. Bomboko, Çombe'yi ltbarn eden heyanlarda bulunurken, kendlslnin yanında Başkumandan Mobuto da bnlunnyor, ve kafa hareketleri ile Bomboko'yn tasdik ediyordn; Romboko'nnn Ithamlan şn noktada toplanıyordu: 1 Çombe, Bolnba kabilesi balkının kitle halinde öldürülmesine sebep olmnştur. Malfımdur kl Katanga'da aylardanberi, Çombe'nin kabilesi ve • kabileye dayanan Conakot partifi Ue Baluba kabilesi ve o kabileye dayanan Balubakot partlsl arasında, büyük mücadeleler ve katiller devam ediyordn. Birleşmiş Mılletler askerleri tarafından bu iki kabile askerleri araaında tarafsız bir bölçe ihdas edijmiştl. Fakat, Çombe bu bölgeye fazla. lavçı g5stermedi, ve hölgeyi de asarak, Balnba'lara hürum edip bunların kitle halinde öldürülmelerine vesile verdi. Coquilhatville ynvarlak masa konfel ransında yer alan Balubakot'larm ı şefi Jaaon Sendwe, Çombe'yi, nesillerl Imha etraek ınçnyla itham evlemiştl. 2 Çombe'nln ikincl bfiyflk gfins,hı, Çombe'nin Katanga'da ge i çen ekim ayındanberi Katanga | natnına ayn para bastnasıdır Bn yeni para Brfiluelde Kote edllmiş, fakat, dunyanın baska taraflarında itibar görmemlştlr. Bomboko ayn para basma isinln millî birliği bo1 zncn blr hareket oldnğnnu da 113ve etmiştlr. H^BERLERİ Sovyetlerin yakında fezaya bir kadın yollamaları bekleniyor Generaî Flinckinger, Amerikanın Gagarinin seyahatine benziyen bir feza seyahatini ancak 3,54 yıl sonra başarabileceğini söyledi Hürriyet Meydanı ihale edildi tlk kısım inşaat, 3.5 milyon lira keşif bedeli çerçevesinde yüzde 28.27 eksiğine İbrahirn Tolal firmasına verildi Hürriyet Meydanınin düzenlenmesi işinin ilk kısım inşaatı bugün 3,5 milyon lira keşif bedeli çerçe. veslnde Belediye Encümenince 1brahim Yolal firmasına °o 28.27 ek. siğine ihale olunmuştur. Hadfseler Kuyruğu titretiyor nndan şu kadar zaman r~$l yani ihtiiâlden e\vel i\Jj di. Sabık Başvekilin dediği gibi zanıanın bavası çok gergmdi. $imdi bu gerginlik hakkında da lâl etmek ısterim. «Hava çok gergindi» denilince bunu ışiten gaiıl veya knrnazlar bnnu muhalefetin ıpi gerdiği mânasına almaja kalkardı. Halboki kazın ayağı ü>le değildir. lpin bir ucu sızde, bir uco bende.. ben ipı çekiyoram.. gerıliyor. Siz kopmasııı ip diye biraz bana doğru geliyorsunnz.. (Arada da bir uçıuum \ar. Onu da unutmayın) beıı >ıne çewjorum. İp yine geriliyor. siz tekrar geliyorsunuz. Böyle sızı uçurum keııarına kadar çekiyorum.. vc tekrar ipi geriyorum. Tabii artık siz bana yaklaşamadığınız için ıp gerılıyor, ve ben daima ıpı çektiğim için de gerginlık artıyor. Işte si\asî iplerin u ginırlerin gergın oîduğu bir gün şimdi Yassıadada bulunan \e üenıokrat Partinin mülâyim kanadını âdeta temsil eden bir mübim rüknü bana CENEVREDE BULUŞTULAR Cenevrede cereyan eden hazırhk muzakerelerinden »or.ra Laos barı ş konferansının bugun başlaması beklenmektedır. Resimde, konferansa katılacak olan Amerikan Dışijleri Bakanı Dean Rusk ve Sovyet Dıjışleri Bakanı Gromiko, dünkü ihzari muzakerelerden önce görülü yorlar. İranın yeni Başbakam sıkı tedbirler alıyor 200 kişinin daha tevkif edilmesi bekleniyor, bu arada 11 hâkime de işten el çektirildi.. Washington Buyukelçisi Ali Amini Iranda mevcut olan «yüksek kadem«li yolsuzluk belisım lnsafsızea bartıracağım» löylemistir. Ali Amini 6 mayısta Iran Hüktimetinln başına getirilmistir. Amlni, bugün Mohammed Darrakshesh'i Milll Eğitim Bakam il»n ve tâyin etmekle popüler bir tdım daha atmıstır. Darrakshesh on gün evvel îran Hükümetini düşüren öğretmenler grevinin lideri idi. îranda bilindiği gibi eumartesi günü askerl inzibat dört sabık generali tevkif etmiş ve pazar günü de sabık Başbakan Manucher Ikbal ile iki sabık bakanın sorguya çekileceği bildirilmişti. îrandaki yeni inkıl&p hareketleri arasında 11 hâkime de isten el çektirilmi?tir. geri Washington, 15 (AP) B. Amerıka Hava generallerinden biri, Sovyet Rusyanın pek, yakınöa fezayı kontrol altına alabilecegtoi ve içinde insan olsun veya olmasm bütün Amerikan hava gemilerinin fezadaki hareketlerine mftni olabileceğini ileri sürmüştür. Buna mâni olmak için Tuğgeneral Don nickinger, Amerikanın kısa zamanda mükemmel bir metotla fezaya bir İnsan g8nderme«i Icap ettiğini söylemiştir. Amerika Milli Feıa Komitesi iıe, 4 Çombe bafka kusnrlar da ancak 1961 yılının sonunda veya Işlemlfti. Bnnlardan biri de dev1 1962 nln bidayetinde dunyanın etraIrt emvallnl kullanmak, Kongo enm ] fındaki mahrekine yerlesebilecek huriyetlne alt mallara el koymakbir feza gemisiyle birlikte fezaya tı. Metelâ Çombe, Kongo devlctl [ bir insan daha göndereblleceğini ne alt bir nçağı kendi Işinde kulbildirmis bulunmaktadır. lanıvordn. Tevkifinden hemen son Fakat, Amerika Hava Kuvvetleri ra bn nçak Leopoldville'e getirilFez» Hayatı Fenni Programı Ba?kanı olan Tuğgeneral Flickinger, * * * Amerikanın Yuri Gagarin'ın seyaRomboko, Çombe'nin ftlenen ml, hatine benziyen blr feza seyyahatiyoksa fizll ml mnhakeme edileceni ancak bundan 3,5 veya 4 sene Ji snallnl cevaplan*rmamışt»rj ileri sürNew York, 15 (a.a.) «National lanlamaya rağmen, Başkan Kenne sonra ba»«r»bileceğinl Kasavnbo, Bomboko, tleo, Mobuto cropu, Kongo'yn vahdete kavnş Broadcasting Company» adlı Ame dy'nin iki haftaya kadar Paris'e müstür. turmak için gimdl Çombe'den, dfin rikan radyotelevizyon şebekesi, yapacağı resmi seyahatten sonra kü dfisrnanlan Lumnmba'nm da dün geceki haberler bülteninde B. böyle bir görüşme imk&m üzerinhesabım sormaktadırlar. Bomboko Amerika Hukümetınin halen Baş de dün Washington resml çevrelehn konuşmasında: «Evet deroiştir, kan Kennedy ile Sovyet Başbakam rinde ısrarh söylentiler dolaşmakComie'ye, Lumumba'nın da hesa Hrutçef arasında başbaşa bir gö taydı. Bu söylentilere göre, bahis bını soracağız. Çombe kannnsnz o rüşme hazırlamağa çalıştığını bil konusu görüşme Viyana, Cenevre veya Stockholm gibi tarafsız blr larak Lumumba'yı öldürtmüştür!» dirmiştir. Halen Başkan Kennedy'nin tati yerde cereyan edecektir. Cezayır: 1 a. a. Dun akşam 5 M. PÎRÎ lini geçirmekte olduğu Palm BeBilindiği gibi, Başkan Kennedy Bone'de çok önemli maddî hasara ach'te (Florida) bulunan «N.B.C.» iktidara gelişi üzerine, yeni idare, sebep olan bir infilâk vukubulmuhabiri, Amerikan Hükümetinin milletlerarası meseleleri inceleme muştur. Bomba sehrin merkezinbu gdruşmenin onumuzdeki ayın den önce, Hrutçef'le görüşmeye deki bir binanın üçüncü katında obaşında, yani Kennedy De Gaulle pek taraflı görünmemişti. Kennedy turan eski bir Cezayir milletvekigörüşmesınden sonra, Cenevre'den ile bir görüşme fırsatının elde edil linin dairesinin kapısı önüne kobaska bir tarafsız şehırde yapılma mesi maksadiyle Hrutçef'in Birleş nulmuştur. sını sağlamak istediğini ileri sür miş Milletler Genel Kurulu topOran'da bir müslüman tacir kar mektedır. Yine «N.B.C nin verdiği lantısında hazır bulunması konu fasına isabet eden bir kurşunla ölhabere göre, B. Amerika temsılcı sunda Moskova'nın yaptığı sondaj müştür. Mütecaviz kaçmışt^ır. Yine Oran'da, bir tedhişçi bir leri, böyle bir görüşme imkânı ko lar, Amerikan resmî çevrelerinde Avrupalı'nın apartmanına el komnusunuAmerika'nm müttefikleriy fazla hararetli karşılanmamıştı. • • b*tı atmıştır. Can kaybı yoktur. le müzakere etmişlerdir. Orleansvllle'de Gar mahallesinTanınmış filim artisti bugün öte yandan, bu haberler üzerine de bir bomba patlamıştır. gömülecek bir yorumlamada bulunan Beyaz öte yandan, Bone'deki Fransız Saray basın sözcüsü Pierre SalinCezaylr'l cephesi eskl idarecilerinHollywood, 15 (AP) Kanserden ger «Şimdiki halde böyle bir göden L'ueien Paul da tevkif edllmişmustarıp olan Hollywood yıldızla rüşme için hiçbir tasarı yolrtur. tir. rının kırallanndan Gary Cooper'in demiştir. rumartesi hayata gozlerıni kapaBaşkan Kennedy ile birlikte ması uzerıne Papa John XXIII, Palm Beach'te bulunan ve telefonCooper'in esı ve kızma telgrafla la bu açıklamayı yapan Salinger, bir taziye mesajı gondermıstır. bu konuda daha fazla konuşmak Öte yanda BBC televızoynu nor ıstememistır. Washington, 15 (a.a.) Dün akmal programına ara vererek 15 daBununla birlikte, bu resmî ya şam televizyonda bir konuşma yakıkalık ılâve bir programda Gary pan Maliye Bakanı Douglas Dillon, Cooper'den sıtavıskâr bir sekılde Amerika Birleşik Devletleri ekobahsetmıstır. nomisindeki duraklamamn geçen Anniston (Alabama), 15 (AP) Dunyanın her tarafında bulumart ayında en yuksek noktasına nan sınemaseverler bu unlu aktöulaştığını ve halihazırda ekonomi Irk davasım ortadan kaldırma gay rün vefatından dolayı teessur dunin normal gelismesine devam et retlnde olan bir kısım beyaz ve zenciler, ırk tefrikine taraftar oyarken. Cooper'in cesedı Beverly tiğini söylemistır. lanlar tarafından hırpalamniflarHılls'tekı Good Shepard kıhsesınin Bakan, fiyat seviyesinin istikra dır. morgunda varınkı defın merasımıra kavuşacağmı ve milll IstihsalŞehirlerarası bir otobütle Alanı beklemektedır deki artışa muvazi olarak işsizliğin bama'ya doğru gelmeki* olan «Hfir Dün\a basını Gary Cooper'den • azalması gerektiğini il&ve etmiştlr. riyet yoleulan» adiyle anıltn dobahsetmekte \e duyulan teessurü Havana: 15 a. a. Kuba Dış Tıkuz kişllik bir grup taşlanmış ve belirtmektedır. caret Bakanı Binbaşı Alberto MoOtoYugoslav gazetesi Borba, Cooper ra, Kuba radyo televızyonunda gj,. 22 kİSİ dİrİ bindikleri otobus yakılmıştır. ndan büste «Hürriyet yolculan» için =oyle demektedir : yaptığı bir konuşmada «Lâtin Abaşka beş kisi daha bulunmaktayOİrİ «Fılım varatıcılarınm en iyılerin merikasının iktisadî gelişmesı için dı. Yakılan otobüste bulunanlarrien bırı olması dolayısiyle Gary tek çıkar yol, Sosyalıst ihtilâldir» Hong Kong, 15 (AP) Bu sabah Cooper'e olmuş nazarivle bakmak demış ve sozlerine şoyle devam et çıkan bir yangında üc bina yanmıs dan 10 kişi ağır vaıiyette hastahaneye kaldırılmıstır. clngru dçğılrlir » miştir: ve içinde bulunanlardan 22 kişi di«Başkan Kennedy'nin «kaikınma ri diri yanmak suretiyle can veriçm ıttıfak plânı» gülünçtür, zira miş, 36 kişi de muhtelif yerlerinSosyalıst bloka mensup ülkelerin den ağır ve hafif şekilde yaralan ? yardımı karşısında iktısa''î bakım mışlardır. dan yabancı ülkelere bağlanmak Yangın bir binanın kimyevî madNapolı, 1 5 (AP) Napolı'nın bugun artık önemli bir mesele teş12 ilâ 28 mayıs Antalya deler deposu olarak kullarulan zePıazza Cesarea caddesınde bugun kıl etmemektedir. Konya Hatay Urgup Gomin katrndan çıkmıştır. Binanın etbir otobus vaya kaldırıma çıkarak «Kaikınma ıçın ittifak plâm o reme ve Ankara 25 ilâ 28 mabir bınanın duvanna çarpmca 3 kadar gulunçtur kı, 6 milyon nu rafında oturanlar yangının birden yıs Bayramda Pamukkale kı=ı olmuş ve 40 kışı yaralanmıştır. fuslu kürük bir ülke olan Küba bire parladığım, İnfilâklerin bütün Miletdidim ve İzmir. Yaralananlann çoğu ve olenlerın tek başına Sosyaüst ülkelerden. mahalleyi sarstığını ve kısa zaman2 ilâ 9 haziran Efes Berikisı jaya kaldırımda yürurken 250 milyon dolar kredi aldığı hal da diğer iki binaya sirayet ettiği« gama Pamukkale^ Antalya otobusle duvar ara'inda kalıp ezi de, Amerıka''nın bu plân gereğin ni söylemişlerdır. ttfaiye yangını kontrol altına al î Adreş: Tophane çeşmei karl»n kimselerdır. Otobus ıçindekı ce butün Lâtin Amerika'sına yapa• sısı îfo. 37. Tel: 44 72 00 yolculardan biri olmuş, birkçı ise cağı yardım ancak 500 600* mil mak için bir saatten fazla müddetyaralanmıştır. le çahşmak ı s n a d a kalmıştır, yon dolar civanndadır. 3 Çombe'nln flçfincfl bfiyflk IUÇH, milll birllğt boıma arzusudur. O merkezt ldareye ve merke«t devlete karşı gelmiştlr. Evvelfi 12 temtnuz 1960 da Çombe Tahran, 15 (AP) tran'ın yeni bn nlyetlnl açıkç» sBylemi?, sonra da ayn diplomasl, ayn ordn tesis inkılâpçı hükümeti bazı mali meetmek gibl heveılere kapılmıştır, seleler dolayısiyle bugün de bir her ne kadar hiç bir devlet onun tuğgenerali sorguya çekmis ve yolbağımnzlığını tanımış değilse de, suzluklara karşı açmış olduğu kam Çombe blr çok memleketlerln mer panyaya ara vermeksizin devam kezlerine diplomatik mlsslonlar •tmiştir. Bugün sorguya çekilen Tuğgenegondermiştir. Çombe ftengin olan Katanga'nm varidatmdan Kongo ral Ahmad Ajodam'dir. Kendisi 1 nnn diğer bBlgelerine yardım yap randa bir elektrik santrali şebekemayı kabnl etmemlş ve bn sebep sinin müdürlüğünü yapmıştı. • Keyhan gazetesi tarafından bijdlten yine merkes tarafından infirateı, hotgam telâkki edilmlstir. rildiğine gore, Iran Hukumeti MerDiğer taraftan Katanga, yine Çom habad hava alamnda bulunan mahavi be'nln gayretlyle Leopoldvllle, ya kamlara 200 kişinin ismini ni merkeıle olan irtibatım tama bir liste vermiş ve bunların memleket dışına kaçmalarına musaade mlyle ketmek için, bakır gibl, eedilmemesini bildirmiştir. lran'ın SMII Ihrae maddelerinin llman ve hudut bölgelerine de bu hususta yolnnn da değiştlrmis ve bunlan talimat verilmiştir. Angela yolıryla •evketmefe başîranın yeni Başbakam ve sabık lamıştı. Hürriyet Meydanı, Belediye miTurgut Canseverin Bochum, 15 (a a.) Batı Alman marlanndan ya'nm Bochum şehvı rasathanesi hazırladığı projeye göre duaenle. mudürü Heinz Kammskı, «Sovyet necektir. Bu proje. en yetkili miler, uzaya bir kadın gondermek mar Ve uzmanlar tarafından ince. hazırhğmda olabıhrler» demiştir. lenmij, aynı zamnada Almna Ş e . Bochum'lu uzmanlar, dte yandan, hircilik Uzmanı Högg Italyan Uz. uzay yolculuğu içm hazırlanan ka manı Piççinato'nun hazırladıkları dınlann, bu iş için yapılan dene projelerden daha üstun gorulerek melerde erkekler kadar başarı ka uygulanması kararlaştırılmıştır. zandıklannın bilindiğini de belirtBu sııretle sabık iktidar beledimislerdir. resinin bir türlü şekle sokamadığı Sovyetler yeni bir nxay nçatona ve proğramsızhk sebebiyle îstan. hazırlanıyor Moskova'd» 48 saatten beri dola bul Belediyesini malt zararlara şan söylentilere göre ikinci bir sokan Hürriyet Meydanı, son ve Sovyet uzay yolcusu uçuşa hazır kat! plana göre düzenlenecektir. Müteahhit firma mukaveled e bedır. Fakat Gagarin'ın aksıne bu rtilen süre içinde derhal düzen. yeni uzay yolcusu dünya çevreslnde bir değil, birkaç dönüş yapacak leme faaliyetine geçecektir. tır. Bu ihalede, meydanın yollan, Burada beîırtilmesi gereken nok terasman ve terasmanı icabettiren ta, yorunge üzerinde yapılan bir u duvarlar, kaplamalar, sarnıç ve çuşta, dunya çevresindeki dönüs havuzlar, drenaj ve kanallarla yesayısının gelişi guzel tesbit edile raltı kaba inşaatı bulunmaktadır. miyeceğidır. Bırkaç yüz kılometre yukseklikte hareket eden bir suni peyk boyle bir dönuşü aşağı yukarı 90 dakikada tamamlarken, dünya da kendi ekseni etrafında 22,6 derece donmekte yahut 2.500 kilometre hareket etmektedir. Buna gore, Sputnik'ın uzerinden geçtığı nokta, her donüşte, arnı Sputnik'ın atıhs noktasına gore 2 500 kılometre batıya kaymaktadır. Bundan dolayı, Sovyet bilgin•^ Amerikanın Sesi Radyosu leri, hareket noktası olarak Doğu na göre, Menderes tzmirde Sıbirya'da bir yeri seçtikleri takverdiği beyanatta Türkiyede dirde, uzay yolcusunu Sovyet topiktidann ancak demokrasinın raklarına indırebilmek için, uzay temel diregi olan seçimle degemisine en fazla üç dönü? yaptığişebileceğini, şimdiki iktida. rabılirler. Bundan sonra, Sputnik' in yeniden çıkış noktasına gelmesi nn ieçimler yapılıncaya kave aynı yere inmesi için 17 nci dödar çekfhneyi dttşünmediğL nüşü beklemek gerekir. Geçen anl, yeni geçimlerin eğer şartğustos ayında atılan ve «Uçan Hay lar elveılrse en erken gele. vanat Bahçesi» adı venlen 2 numacek yıl eytttl ayında yapılabiralı uzay gemisinin atıhşında bu uleceğini söylemiştir. sul tatbık edılmişti. Buna gore, Menderes bugün Izmir. A mantıki bakımdan, Sovyetler Birde bazı yeni teslsleri «çmıştır. liğinin yorünge üzerinde yapacağı if IBttt Eğltlm Bakanhğı yeni deneme, 4,5 saat (üç dönüş), vaymltdığı bir tebliğde, 19 24 saat (17 dönüs) yahut da 24 saaMayıs gösterilerinin yapılmatin katları kadar sürebilir. önüsının menedildiğini bildirmiş. müzdekl uzay uçusunun 24 saati tir. asması ihtimali pek azdır, fakat + Ortaokul ve üseler 27 maSovyetlerde her vakit olduğu gibi yısta yaz tatiline girecekler. bir «fürpriz de beklenebllir. dir. Amerika Rosya'dan S,5 4 yıl HAVA SEHİ1LERİ5IÎZ AN'ILDI Ha\a şehıtlerımızın azız hâtı ralarını anmak ıçın, butun yurtta olduğu gıbı, dun tstanbulda da, Fatıh paıkındakı Tayyare anıtı onunde parlak bir toren yapılmıs. tır. Saygı duıuşu sırasında bazı m ahaüerdekı bayraklar yarıya mdirilmış. butun fabrıka ve vapurlar duduklerır.ı çalmı<;lardır Yukarıdakı resımde hava şehıtlerimizın ruhlarmı tâzız ıçın bir manganın havaya 3 el ate? edışi gorulmektedır. 27 Mayısa doğru. Geçen yıl bugün Amerika'ya afyon kaçıran 4 kişilik şebeke yakalandı Italyaya, oradan da Amerikaya eroin imalinde kullanılmak uzere afyon kaçıran 4 kişilik bir şebeke Kaçakçılık Bürosu memurları tarafından yakalantııştır. Son günlerde yurt dışın» gıden gemilerle afyon kaçakçılığı yapıl. dığı yolunda istihbarat alan polis, kısa bir soruşturma sonucunda Ferhat Yazıcı adındaki bir gemicinin aracı olduğunu, muşterilerle kaçakçılar arasında bir koprü va zifesi gördüğünü tesbit etmişlerdir. Gemici kıyafetine giren polisler, yabancı memleketlere afyon gotü. receklerini söyllyerek Ferhat ile trmas temi n etmislerdir Ferhat, pollılerl Kasımpaşadaki Konak Otelinin sahıbi olan Mımtaft Kuka gotürmüş ve yapılan pazarlık §o. nucunda kilosu 800 liradan, şimdilik 50 kilo için anlaşmaya va rılmıştır. Pohsler, aldıklan tertibat sonucunda afyonları teslim aldıklan sırada iki kaçakçıyı kıskıvrak ya kalamışlardır. Bu arada yapılan inceleme sonucunda yine Kasımpaşada Bahriye caddesinde Borsa Lokantasını işleten Mehmet Tura. nın, akraba'i Hasan Turan vasıta. siyle afyonları temin ettiği anla. şılmıştır., Bu sanık'.ar da yakalanmış, özel ambalâjlar içinde teneke kutulara yerleştirilmiş afyonlar müsade. re edilmiştır. Sanıklar hakkında koğuşturma acıimıştır. Bu berıfler ftolay kolay iktidarı bırakmazlar, demisti. Dediği çıktı ve çıkıyor da.. berifler efendileriyle beraber iktirdardan düşmüş olmalanna rağmen hâlâ ıktidarı ellerine almak için kfpırdıyorlar. Ve ibtilâl devrinin kacınılmaz idari aksaklıkla n, Menderes devrinin sebeplerini hazırladığı iktisadi durgunluk ve her yeni rejime intibak için geçmesi lâzı,n gelen zarnrî ve asgari zaman içinde bolunuşumuı yüzunden beliren sızlanmalan kendi matlfiplarına kaydetmek gafletine Ankara, 1 (Cumhurivet.Teleks) 5 Amerikan Tahkik Heyetine ver düserek Türkleri hâli Menderesi P.X. ten aldıklan Amerikan men miş oldukları ifadenın alınışı sıra ister ve arar sanıyorlar. Türkiyeşelı malları karaborsa fiatına pi. smda sarboş olduklarını ileri sü. de hiç aptal yoktnr diye blr istaDemokrat yasaya intıkal ettiren üç Ameri ren Amerikalılar, 150 dolar karşı tistik mevcnt değil.. kah zenci, bugun mahkemeye sev lığı Samsunda P. X. ten aldıklan Partl iktidara geldiğinden oradan malları. 1200 Turk lirası fazlasına kovulnncaya kadar daima aptnlla* kedilmiştir. şehrimizde Mıthat Ayık isminde rdan istifade etmiştlr. Ve TaMiadaBir tercuman vasıtasiyle ifadelemahkemeleri de göstertnektedir kı bir şofore satmaktan sanıktırlar. ri alına n Amerikalılar, Tuslog ka. Toplu Asliye Ceza Mahkemesi parti yttkıek kademelerindeki sarargâhmda assubavdırlar. Bugun sahiplerinln de kendllesuçun muştereken işlenmesi bakı. Uhlyet şehrimiz Birinci Toplu Asliye Ceaptallıklsr mından yanlı* açılan dâva dosya rinden beklenmiyen za Mahkemesinde ıfadeleri alınan sını Ağırceza Mahkemesıne sevket yaptıkları görülöyor. HattS bflyflk bir kıımı hSli diktatorya »klziyle Harold Coops, Takavnos Macla. miştır. kalanUr arasındakl möAmerikah sanıkların duruşması geri won ve Marshall Borun adlanndanasebetlerin mahiyetinl itiraf etki Amerikalılar, suçlarını inkâr na Ağırceza Mahkemesinde bakı. memek aptallığını gSstermekte lacaktır. etmislerdır. kendilerinl guya bir Ideal peşinde imişler gibi tehlikeye tokmaktadırlar. Azi» ekurlanm. Blz Türkiyede ona yakın lhtilâl g8rdük. Bunun yalnız flç tanesi muvaffak oldn.. Birinelsi 1908 Mefnıtiyet ihtilâli.. ikincisi 1918 Mnstafa Kemal ve Istiklâl ihtllgli. Üçflnctisü 27 Mayıs demokrasi lhtilil!.. •Bunlardan sonra daima geride kal Gemici kıyafetine giren kaç akçılar, polise 800 liradan 50 mış kuyruklar M çok hsrekette bulnnmuşlar ve e»llmislerdir. kilo afyon satarla rken ele geçirildiler Kacakcıhk yapan Zenci üç Amerikah Adliyede ~«». Assubaylar, P.X. ten 150 dolara satm aldıklan eşyaları, 1,200 Türk lirası fazlasiyle piyasaya sürmekten sanıklar. Bu hsreketler, Mfen İktidann kvyrnğmıa titretmelrte oldntvnnn deltlidlr. Şlmdl gelellm blras partller tlemine evvelâ ksbvl etmek 14ıtmdır ki; plyauda bngfln fçln Hslk Partisiyle Mill^ Partisinden bafka partl yektur. Çfinkfl yeni knrulan partilerln parti olarak seçlm ıah»nlığına yeTİefebildlklerlne inanmak sAfdllllk olnr. Bu partilerin defil tatnmlan. henflı adresleri bile krmaeom malflznu değildir. Ama şaini etersk «m, bn belki bn parHlerin ııemına »eeilebillr. Fakat tmnUrm fflnılnfl» p»rtinln rolfl ycflMklevd* t)fbe«lu r*Kne benaer. Onsa lçindlr k ba partUer d kendilerine, Hslk Partisi ye4«yla şöhret yapmak isterler. 1980 de nasıl D*mokr»t Partlnln meçhnl siyasileri Halk Partiatnden bıknuş olan halk tarafından »oçlliverdlyse almdl de bu j«nl psrtiler 6yle ieeillverecek diye nmarlar. OImaı böyle »ey. Bir kere aklı ba•ında seçmenler, 10 yıl rrrel: nrf Halk Partiıine düfonan diye ieçtikleri adamlann memleketi ne hale Mktağnnn ve Halk Partiıinin bu 10 yıl Bsrfuda naml temkinll ve »kıllı blr bareket hattı tattuğnnu gördfller^ demlyomm, kendileri de demiyorlar kl Halk Partiıl hatasızdır, knsnnnıdur. BSyle •ey olmaı. PartUer de hat» eder. Bunun eeremesi seçimi kaybedip lktldardan düşmektir. Halk Partisi hem de kendi eliyle hazırladığı ve namuskârane tatbik ettiği seçlm kanunu ile yapılan bir •erbeıt seçimde iktidardan düşdflştfir; ve bu düşüş kendislne 10 senelik bir mnhalefet stajı, millete de yine bu sürede bir müsahede imkânı venniştir. Bundan sonra aklı başında adam, tanımadıâı nereden gelip nereye gittiğini bil mediği kimseyi seçmez. Görtildü ki memleketin başına ne gelirsr kendi seçtiği adamlann ivi intihap edilememesinden gelir.. Safa Yalçuk ve 4 arkadaşı mahkum oldu Ankara, İS ( CumhuriyetJTeleks) 4 Ağustos tarihinde yapılan para ayarlamasmda istifade i l e ve 30 ayıh koordinasyon kararına aykın olarak bazı mukavelelerde de. ğişiklik yapmak suretiyle D.D.Y. na zarar verdikleri iddiası ile blr üredir yargılanan D.D.Y. nın «âbık Umum Müdürü Safa Yalçuk ve arkadaşlarından dördü bugün mahkum edilmişlerdir. Safa Yalçuk 2 sene 4 ay hapis, 700 lira para cezasına ve müebbe. den âmme hizmetlerinden mahrumiyete mahkum olmuştur. Diğer samklar beraet dir. etmisler. Amerika, Kennedy Hrutçef görüşmesi için teşebbüste Görüşmenin haziran başmda tarafsız bir memlekette yapılmasının istendiği bildiriliyor. Türkiye Seker Fabrikaları A. Ş. den: Kamyon Kantarı İhtiyaç Sahiplerine: Çirketimiz atölyelerinde seri halinde imâl edilmekt» oian 30 Tonluk kamyon kantarları için kısa teslim müddetiyle siparis kabul olunur. Tamaonlayıcı bıjgi ve tekliflerin Umum Müdürlüğümüzden istenmesi. (23294) Telgraf : Türkşeker Ankara Türkiye Telefon : 12 30 70 II 30 80 SEKER FABRÎKALARI A. Ş. Posta Mithatpaşa Cad. Ne. 14 Kutusn : 414 Yenişehir/Ankarm Cezayirde tedhiş faaliyeti arttı Omlyetimiı İdare heyetl fizası avukat V EFA T v t İ « . v Psrcalan setılacaktır. Müraeaat: Sirkeci Demirkapı Cad. No. 7 de Dr. Halil Karyola ve Madenl Eşya Fabrikası. Semr ı Gary Coopenn vefatı dolayısiyle Papa, bir tâziye mesajı ^önderdi ORHAN EKtNCt 15'5'961 günü Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesl 16 Mayıs eah günü Teçvlklye eamllnden oğle namazını mütaakıp Ferlkoy aile kabrine defnedlleeektlr. Türk Diyabetikler Cemiyetl | HURDA BORU, ÇEMBER, SAÇ ve KOŞEBENT | ACI B İ R İKAYIP Ankara Universitesi Fen Fakültesi Dekanhğından: Ilk müsabaka ilânmda bazı vuzuluuzluklar görüldüğü ilgiUlerden alınan mektuplardan anlattldığından, bu hususları tevzih maksadiyle hazırlanan şartname aşağıdadır: Fakültemiz binaları arasında, Krokide göıterilen yere aziz Atatürkün tabii büyüklükte heykellni dikmek istiyoruz. Bu heykel için açılan ve 31. temmuz. 1961 pazartesi günü saat 17 de sona erecek olan müsabaka şartlan: 1 Konn: Atatürk heykelini, lanatktnn lüzum gördüğü kabartmalan ve 8rneği llisik yazıyı ihtiv» edecek bir kompozıs. yon. Bu kompozisyo&da ilişik ytrtnın lfade ettiği ana fıkrin belirtilmesi şayanı arzudur. î tstenllen beljeler: a) Anıt kompozisyonuna ait 1/10 61çülü Maket; b) Tabii büyüklükten küçükolmamak üzere Atatürk başı (Detay) (Sanatkârlann tekniği, formu, esprisi ve bilhassa Atatürk*fi naml takdim edeceği hakkında bilgi edinebil. mek gayesine mâttrfdiar); ) Hüvlyet Mrtı: » d) Teklif naektubu <Kaide inşaabnın ve anıta ait bütün inşaat meeeleleri hakkntda tam bilgi veren izahatı ihtiva edecektir; • Maketin iıah raporu, a, b, e, d fıkralarmda ) gösterilen belgeler öterinde yalnız 8 rakamlı bir rumuz bulunacak, bunlardan b«şk« hürlyeti beili edeeek hiç bir isim ve işaret konulmay»e«ktır, yalnız ixah «arfı açık olarak verile. cektir. i Sflre: 11. Tetnmuı. 19«1 psmrtefi gflnü saat 17 ye kadardır. t 2 nci maddede istenilen belgeler, yukanda tesbit edilen tarihe kadar Istanbul GOzel Sanatlar Akademisi Mu. ditriüğüne makbuz mukabilinde teslim olunacaktır. ö Anıt için sarfedilecek âzami para 70 000 liradır. 0 Anıt, yarışmada birinciliği kazanan maketin sahıbıne yaptırılacaktır. 7 Miikâfatlar: Birinciye anıt'ın yaptırılma&ı havale edıle. ceğinden ayrıca mukâfat verılmiyecektır. tkinciye: 3.000 T.L. Üçüncüve: 2.000 T.L. 2 adet 500 er lıralık mansıyon verılecektır. 1 Yarışmada mukâfat al an maketler Fen Fakultesının malı olacaktır. 9 Jüri: Bakanlar Kurulunun 31,12.1960 gunlü kararı tesbit olunan sanat jürlsi (22308) ile Amerikan ekonomisinin duraklama devri geçmek üzere uh% Kennedy'nin kaikınma plânını gülünç buluyor Amerika'da zenci aleyhlarları bir otobüsü yaktı Mabeylnci merhum Hacı Hasan Beyln kerlmesl, merhum Dr. Hasan Beyln *$i, merhum Zeki Berkmen İle, Leman Bayburd, Cevat Berkmen. Nesahat Berkmen'in muhterem Talldelerl; Melâhat YOeel, Re»ld Bayburd, Selma Yargıcı, Sab«hat Altıntaf ve Çetln Köroğlu'nun sevgill böjükvalldelerl. sallhatı nlsvandan 15'5/1961 günü Allahın rahmetine kavuşmuçtur. Cenazeel 18 '5' 1961 Salı gflnü Besiktaş camilnde 5gle namazını mütaakjp ahnarak Yahyaefendl Dargahmdakl ebedl lstİTahatgâhma tevdi edttecektlr. Allah nhm<t eyliy*. ZE3fNEP Hanımefendi Şimdi bütün bn mülâhazalardan sonra zannederim ki; Halk Parti sinin iktidar iddiasına hakkı var dir. Eğer baska partıler de iktı dara yaklaşmak nivetinde iseler kendilerini. düsüklerin ovlarından istifade niyeti çibi "htilâl \e ana prensip ruhuna aj kırı emellerfl'n uzak tntmalı ve ouııu fiillcmle göstermelid'rler. 4dını deçıs^ırıp Demokrat Partivi veniden Türki yede iktid/a getirmek memlek.' tini seveıı i in akla geîecek hç/f yan deSildir. Böyle hir sev nnıh.il olduğuna göre akıllı kârı da değildir. O ha'.d»?.. Efendim. bu adamlann oylayok mu?.. Yok kardeşım.. partilerinin a leyhine iht'lâl olmus ve kendilerı bir ihtilâlle devrilmis olanlar bir müddet perhiz ederler. Iî. FELEK n • Napolide bir trafik kazasmda 3 ölü, 40 yaralı var Türkiyeyi, ŞARK TÜRİZİMLE geziniz. VUKrayı . Saltanatı eskl Hlcaı Vallsi Hacı Haaan Hllml Pasanın Inzı, Kayscrl Kumandam Şertf Pajamn gelbıi, Hünkâr Yaveri EthemŞerlf SOrmell'nln «si, Meîâhat Topo» ve Berla Ceyhan'ın annelert, m«rhum Dr. Muıaffer Topuı, Işçi Sigortalan Gen«l MOdtmük Mü fetttçi Gaıarrfer Topm, ffBseteci arkadaşımız ü r . Hıfzı Topuz, Gülen Topux, elektrik Y. Mühendisl Haluk Ceyhsi} ve Argun Ceyhan'ın anneazmeleri, Eser, Aydır. FUsun, Raml, Ayse. Kcrem ve Zeynpp'in büyük annear.ncleri VEF AT Uzun zamandır çeknukte olriugum bobrek rahatsızlıgınıı yaptıklan mükemmel bir amelıyatla tedavi ederek benı tekrar sıhhate kavuştvıran Cerrahpa^a Hastahanesi Ürolojı Klınıgı Profrsoru G1YAS KORKUT Bcj P, bıihnssa îimehyatımı vapan Doçent Ml'Z \FFER AKINKILIC. Âsi«l.ın KEMAL ŞALVARCI. KESAN K'\RABEZ'e vg yardınıcılanna, <ımchyat cpnapmda ve nekahat devrcsınde gösterdıklpri fcvkalade yakın ve müşfik rilâkalan dolavısıyle Fonsuz şükran ve minn^ttarlığımı arzederlm. Haoan Rasrl Dnrran TEŞEKK13R Rebia Sürmeligil Hanımefendi Hukkın rahmetine kavuşmuştur Cenazesi 16/5'961 salı günü ıkindi nsmazım mutaakıp Şışil CRmıinden kaldırılarak Zlncirlikuyu kabrlstanına defnedllecektir, NECATİ GÜVENÇ, Topuz ve Ceyhan aîleleri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle