12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Bisiklet velodrom ; yarışları Ankara 10 (Cumhuriyet Te. leks) Bisiklet Federasyonunun •enelik çalışma programı gereğınce 1S.19 Mavıs 1961 gunlennde Kon ya Velodromunda bisiklet pıst ve 22 ma\ıs 1961 pazartesı gunu Antaha'da yol yarışı yapılacaktır Bu yarışlara: Ankara, Adana, Konya, Eskışehır, Kutahva, Istan. bul ve Kocaeli bolgeleri bislkletçi len ijtırak edeceklerdir Bunların Bu hafta pazar günu şchrimizdekl tek nıilll hg maçuıı Vefa Ue harıcmde arzu eden amator ve ll yapacak olan lzmırsporlular dııu sabah Dolmabahçe stadında antrenmaa yapnııslardır. KeMiu bu antrenmanı te«d>ıt etnırktedır. sanslı bısıkletçıler b u yarışlara ka tılatıieceklerdır. • Can'ın pazar günkü maçta oynaması için uğraşılıyor Federasyon masörü, futbolcunun 3 gün lçlnde lyileşeceğini söyledi İlgililer, kadroya ahnacak yeni elemanlar konusunda beyanat vermediklerini ifade ettiler. Izmirspor şehrimizde çalışiı Konvsda yapılacak pıst yarışla rı «unlardır Surat, ferdı takıp ko sus'., takım takıp yansı, tur atlama ve ferdi koşu 18 mayıs 1961 persembe gunu sa at 15 d e bu yarışların seçmeleri yapılacak 19 Mayu 1961 gunü de fınâller koşulacaktır Burıa 10 (Telefonla) MÜ1I lıg Yol yarışı Antalya Serik as. maçlanndan lklıl bugün şehrimlı faltı uzerınde 100 kilometre olarak Atatürk ıtadında yıpıldı krşuUcaktır Yarısa ıaat 7 de bas K. Paşa A. Güeü lanacaktır. Oünun ilk maçı Kasımpaşa ile Ankaragucu arasında oynandı O. yuna Ankara takırnı gayet hıılı baslamıştı ama bu ancak bir iki dakika mrdu Kasımpaşa ilk teh likelerl atlattıktan lonra açıldı ve Ankaragucu yarı sahasına yerleş tı Llcivert beyazhlar baakılı oyunlarının lemtreılni 16. dakika da (brdüler Adnanın pasını lyi kullanan Rıdvan ilk Kasımpasa golünü attı, (1.0) 30 dakıkada Coş îımit 10 (Teleıotü«ü tnnit • kunun sutunu Şer«{ iki hamlede latanbul T*\\ı ftswrinde 43 Klra tutablldl Kasımpasa baatırdıkça lik bisiklet yansı bugun yaptlmıs bastırıyordu 33 dakikada Sedat 15 mttre me v* IU iMtiealer »lınmıstır: aafeden savurduğu şut il e Anka1 Mehmet Çökaren 1 »aat 16 ragucd kalecisıni ikınci defa mağ dak. S0 saniye, 2 Kudret I r 1 lup ettı ve devre 20 Kasımpaşa ıaat 10 dakika 31 »aniy», 3 Er lehıne kapandı Ikincı devreve Ankaragucu Mne tuğnıl özbek 1 «aat 16 daktka 35 »anıve, 4 Temel Şenturk 1 «aat htzla başlamıştı. Akınlar suursuz 17 dakika 30 saniye, 5 Kadır ve ovun isteksızdı. 75 dakıkada K Rıdvana tekme atan N'ecdetl Yamalır 1 *«at İS dakika 30 •«. hakem oyundan çıkardı v« maç nly» ilk devredeki netıce degişmeden K. Paşa:2A.Gücü:0 K.Gümrük:1D.Spor:0 "B,, takımımız bugün 2.0 Kasımpasanm galibiyetiyle ıon buldu Hakem Hakkı Çaktırma Kasımpaşa Hâzım Yılmaz, Sedat Adnan, özcan, A Ihaan Coşkun, Erdem, K Rıdvan, Ergin, Ahmet Ankaragucu Şeref İrhan, Is met Necdet, Coşkun, Salih Havri K Doğan, Hüsamettin, Er tan, Sedat K. Gümrök: 1 D. Spor: • Oünun ikinci maçında Karagılr* rük baskılı bir cyundan sonra Demirsporu 10 mağlup etti Ba»tan ıona kadar Karagumrü. ğun baskısı aitında devam eden oyunda iki taraf da vakaladıkları pozisvonları kullanamadılar Oyu nun ikıncı devresl çok zevkilz ve kahtesız geçti. Karagumruk oyun baslar ba?la maz hakımneti ele aidı ve S daki kada jegân e saMMnı ka\dettı Ta rık'ın sağdan ortaladı^ı topu İM takıp eden Tuncai, Fıkretı mağlup ettı 31 dakıkada Tarık'ın pa sını Tııncav kullanamadı ve bir fır^at bovlece kaçtı 42 dakıkada Demirspurdan 8ü reyvı sakatlanarak ovıınu terketti ve devre 1.0 K Gumrük lehine bitti. Ovunun İkinci devresinde gtn« K Gümruk hâklmdi 63 dakikada bir Demirtpor akınında Sümerin elinden kaçırdığı topa Ftkrı yetis tl, fakat değerlendlremedl 82 dakıkada Tarık'ın sutu avuta gıtti ve maç da 1.0 Karagumruğun ga libıvetıvle «on buldu K Gümrük Sumer, Gdkçtn, öz can Doğan Kadri, Nthat Ta nk, Bilgin, Tuncay, K Ali, Nedim. Demirspor Fikret Rauf, Mü nir, Hüsnti, Surev>a, K Celâl, Abdurrezzak, Vedat, Cumhur, Fik n, B Celâl Bükreş'e gidiyor Izmit'teki bisiklet yanşlan Takımda Necmi, Ahmet ve Candan sakaî B mill! futbol takımımız bugun saat 11 de uçakla Bukreşe gide. cektlr. Takım bır haftadan berl Kadıkovdekl kampta lstirahat etmıa ve antrenor Şeref Gorkeyin ne Amerikan erkek kolejinin spor bayramı Amerikan erkek koleji atletizm bırlıgl 13 mavıs cumartesi günıi okul bahçesınde bir spor bavra. mı tertıplemıştır. Haber venldıgine gore bu seneki spor bavramın. da oldukça ilgı çekici musabaka lar ver almaktadır Aakara 10 (Cumhuriyet T« >ek«) Bu sabah kampa katılan Can, hemen Devlet Demıryollan Hastahanesine goturıilerek mua>en e ettirilmıs ve tedavısıne başlan mıştır Md^or Guna\dın öz\urtun ıfadesıne g re Can gerektıgı sekıl. d» istirahdt eder \e taısne edilen tedavıvı vaparsa üç gun için d« iyilesecek ve pazar gunkü mll II maçta o\ navabilacektır Oeceki hazırhk maçını seyr«tmek ıçin Teknik Komite Azalan da »ehrımize gelmiş bulunmakta. dırlar Âzâlar mıllt tak r J dâvet edilecek futbolcular ha^ı da hlç bir »ekilde beyanat ve edikleri nt Kativetle ifade etmek t lırler. Bugün kampa felen Oılian 9« rof Apak, futbolcularla konuşmuı v« kendilerlne başanlar dllemişzaretinde çok sıkı çahjmıstır Ta tir kımda sakat olarak Necmi, Ah. met ve Candan bulunmaktadır Ta mıuııiümıiııııııııııuımııııııı kım kaptanı Basri Bukrestc yapı lacak maçtan bıraz umitlıdir TaDiia Ankarada yapılan kım iyi oynarsa kazanır demekte dir Dun futbolcular kampta vakıt gece maçı lerint istirahatle geçırmlşlerdir Aksam da antrenörlerinln nezare (A) Mill! takımımız dün »o n ha tlnde yuruyüse çıkmıslardır Bük zırlık maçını Ankarada Gençlerre« kafilesinde 16 futbolcu vardır blrllgl ile yapmıjtır Saat 21 de Şunlardır: bajlıyan bu maçın tafsilâtını 5 in Varol, Necmi, Üsman, Münacet ci saHfemizde balacaksınu tin, Yuksel, Bır91, Şenol, Ogun, Basri, famail, Ka\ a, Candemlr IIIIIIIMIUIIUlIJflllinillIIIIIIIMIMII Gurcan, Ahme Candan, îsmct TOTTENHAM'IN SEVINC1 Ingiltere Uginl •• rıral kupaaını kazanan Tottenham takımına butün Ingiltere cofkiın te^ahurat vapmaktadır Yarım asırdanberı ilk defadır ki aynı takun hem lıg kupasını hem de Kıral kupasmı almaktadır. Yukarıdakı resımde kıraladıkları bır otobus ile cadde cadde dolaşan Tottenhamlı futbolculan ve onlaıa tezahurat ^apan halkı gostermektedır Yılın maçı Pazar günü oynanıyor Brezilya ile Uruguayin 40 ıncı karşılaşmalan Rio de Janeıro, 10 (Husu. si) önumuzdekı yıl Şıll'de yapılacak VII Dunva Kupasına çok sıkı bir sekılde hazır. lanmakta olan Brezilva mill! futbol takımı pazartesi gecesı Rıo de Janeıro'nun 200 bin kışı lık meshur «Maracana» stadında e/elı rakıbı Urugua> il e karşıla şacaktır Yılın maçına her lkl takım bu \ıık onem vermektedır B u maç Gune> Amerıkada muazzam bır alftka uvandırmıştır övle ki mnhtehf memleketlerden 60 a yakın gazetecınin gelmesl bek lenilmektedır Bu maçın onemini artıran di ger oır husus Brezilva ile U. ruguav arasında 40 karşılasma olmasıdır Geçen sene Urugu. av'a 30 ve 1.0 yenilen Brezıl va'lılar kendı saha ve seyırctle ri onunde bunun revansım al. mak içın butun kudretlerinl orta\a ko\acakları muhakkaktır Ancak Uruguav'lıların da kuvveti asla kuçumsenmemeli. dır İlgililer, persembe gunü satısa başlanacak bıletlerın kısa zamanda bıteceğıni soylemek. tedırler. Şu halde Maracana'dakı devler mucadelesini 2 ' W bıne yakın seyircinln takip et mesı beklenılmektedir. Avnca bu muhım maç televizjon ve 4 muhtelıf dılle radyo visıta. sıvle yayınlanacaktır. Brezilva mıllî takırnı gerıd" bıraktığımız salı ve pazar gunlerı Paraguav'ı 3.2 ve B Alman \a gahbı Şılı'yi 21 yenmiştir Eğer bu maçların Asuncion ve Santıago'da yapıldığı ve mes. hur Pele'nın oynamadığı goz onune getırılirse Brezilya takıroının galıbivetlerinin kıyme tı biı kat daha artaeaktır Antrenor Moreira Rlo'dan 20 kllometre mesafede sayfiye y«. ri Reıs'te kampta bulunan ta kımını hâlft tesblt etmemistir Hatt* Pele'ni n bile takımda yer alıp »lmıyacağı henüz bılinmemektedir Bununla bera. ber Brezılya'lılar çetin maçtan umıtlı gorunmekte Te geçen vılkı mağlubiyetlerin acısını çı karmaya çalı;acaklannı söylemektedirler. Brezllya'nın muhtemal kadro su: Gllmar De Sordt (Altair) N Santos Zıto, Bellinl, Ro. berto Garnncha, Didf, Con tinho, Pele, Pepe Mustafa Dağıstanh dün tekrar kampa katıldı Mill! güresçi Mustafa Dağııtanh bir ihtilif yüzunden pszar fü. nü kampı terketmişse de dün labah tekrar kampa donmuştür 87 kiloda guresmek hususunda israr eden guresçınin teklıfi Fe. derasyon tarafından nihavet kabul edılmts ve durum kendisine anlatılarak arkadaslarına iltihak içın ikra edılmıstır. Diger taraftan çalışmalar gittik çe hızlanraış olup cumartesi gunü elemanlar bir seçmeve daha ttbl tutulacaklar ve seçmeler lonun. da bırkaç gureşçi daha tasfiye edi lecektır Gureşçıler dunu istırahat le geçırmı«lerdır. Bugun G Bılge ve H Erkmen'ın nezaretınde sıkı bır ıdman yapılacaktır. Spor Toto'da katî neticeler Ankara 10 (Cumhuriyet Ttl e k s ) 35 incl hafta Spor.Ttto kuponlarının kontrolu yapıldık. tan sonra kat! neticeler belli ol. mustur Brut üzerinden ikramiye ler şu sekildedirI 13 bilen yok 12 blle n 12 klsi 39 000 80, 11 biltn 151 kişi 3 147 10 bllen 1415 kisi 335 er lira alacaklardir Uuııu ıstirdiıaıie ge^ıreu B mıllıler kaldıklan utelıu uıııuule 6U OÇ ŞEHİRE PAN AM HERGÜN SEFER YAPAR FRANKFURT, LONDRA, NEW YORK Roma, Münih ve Viyanaya da en sık jet servisi Pan An» 4«t Üçak!an,/Avrup«d« 32 y A. B. D. dahilinde 11 pehire servis ympmaktadır. BütOn seferierde birindmevld Presidcnt Spedal ve ueu»tarifeli Rainboi» •Ekonomik mevkl tercihinire Amadedir. Rezarnnyotı için Seyahat AeentottltH mfiracaat edfniz. Seyahat AeeatecL, pa> ıtumdan ve vakiiteo azani Isttfadenls içia •toe «a tKÛM vanlum rinknnııcatt değifmet ktfaUr fazİM * gokunun etmehrinln »• Sttvlfk P M AflMflean, teerflbatılıı paiubiçllmBZ orsntajı siza sağtar. MUteUennta» haoaahkt» 33 s*ne baft uçuş gtandardıu dünganın en genif Jet flkm ,îşte Jet uçaküınglM arast my*haf eden İ25OJ000 den Pan ^ American't lerdh DÜNYANIN EN TBCRÛBBLt HAVAYOLLARI "AMERİKAYI ZİYARET EDİNİZ PAA İSTANBUL: HfHon OteH mctbali, TeL: 47 4550451060 PAA. ANKARA : 95 Atatflrk BalvaruTel.: 1293 59 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından: îlk mu«abaka ılâmnda bazı vuzuhsuzluklar goruldugu ilglIılerden alman mektuplardan anlaşıldığından, bu hususları tevzıh maksadıvle hazırlanan sartname asağıdadır: Fakultemız bınalan arasında, Krokıde gosterılen yere aziz Ataturkun tabıı bu\uklukte heykelını dıkmek ıstıyoruz. Bu hevKel ıçm açılan ve 31 temmuz 1961 pazartesı gunu ıaat 17 de sona erecek olan musabaka sartları: 1 Konu: Ataturk hejkelını, sanatkârın luzum gorduğu kabartmalaıı ve nrneğı ılı^ık \azı\ı ıhtıva edecek bır kompozıs. \on Bu kompozıs\onda ıiışık yazının ifade ettığı ana fıkrın belırtılme'sı şavanı arzndur 2 tstenılen belgeler: a) Anıt kompozıs\onuna aıt 1/10 ölçülü Maket; b) Tabıı buiuklukten kuçukolmamak uzere Atatürk başı (Deta\) (Sanatkârların teknığı, formu, esprisı ve bılhassa Ataturk'u na«ıl takdım edeceğı hakkında bılgi edınebil. mek ga> esıne mâtufdur); c) Huvıjet zarfı d) Tpklıf mektubu Kaıde ınşaatının ve anıta ait butun in• a t meielelerı hakkında tam bılgı =a veren lzahatı Ihtıva edecektır; e) Maketın ızah raporu, a, b. c, d fıkralarında gosterilen belgeler uzerınde jalnız 6 rakamlı bır rumuz bulunacak bunlardan başka huvıvetı belli edecek hıç bır isim ve işaret konulmavacaktır, valnız izah zarfı açık olarak verile. cektır. 3 Sure 31 Temmuz 1961 pazarteü günü saat 17 y« kadardır 4 2 ncı maddede ıstenılen belgeler, yukanda tesbit »dlUn tarıhe kadar Istanbul Guzel Sanatlar Akadımisi Mü. durlugune makbuz mukabılınde teslım olunacaktır. 5 Anıt ıçm sarfedılecek âzamı para 70 000 liradır. 6 Anıt \ansmada bırincılığı kazanan maketin labiblne yaptırılacaktır 7 Mukâfatlar: Bıııncı\e anıt'ın ^aptırılması havale edile. cesınden a\ rıca mukafat verılmıyecektır. Ikıncı\e 3 000 T L. Üçuncuve2 000 T.L. 2 adet 500 er lıralık manvnon veıılecektır 8 Yarısm«1dd mukâfat al an maketler Fen FakuUesınm mah olacaktır. 9 Jurı: Bakanlar Kuıulunun 3112 1960 guniu karan lle tesbit olunan san?t juıısı (22308) Gazi Eğitim Enstitüsü Nudurlugunden 1961 19S2 oğretım yılında En«tttümüzün Edebiyat, Fen, Pedagojl, Reaim la, Beden Eftttunl, Müzik, Franmrca, IngUlao» Almanca Bolumlerme imtihanla parasız yatıh dğrenci almaoakttr. Kayıt ve kabul şartlan 875 v bazt maddelerin tâdili 995 MVÜI tebliğler dergiainde yaymlanmntır. Bu dergiler M«axtt Müdürlukleri ile okul idareılnd» m«ycuttur. Pedagoji BCMmü için de aakerlik yapmif ohnak f«rtı kaldınlmiftır. İsteklilerin 15 hazJr«n 1901 tarÜıin» kadar yapmalan ilân olunur. mür«e««tl«riııi (20819) Türk Hava Yolları Anonm Ortakhğından: tta 1 Kapalı aarila taklif alma laeaktır. 1 U a k ı m m n b«d«U 1MH, M TU dır. I Şartnam* T* nftaanifUc Istsıırtsıl Denizcilik Bankası T.A.O. Denizyolları Işletmesi TL. ÇANAKKALE ECEABAD Arasında Araba Vapuru 1961 4 Teklif mektuplar llkte zJ/Mayrs/1961 Müdürlügüne terdi »4UB1< oltoaaı 14amn«ır. 8 Ortaklıgımız arttıma T» •kafltme kaoc YÂZ SEFERLERİ 15 afayn tanhinden itıbaren karşılıklı ıkı sahılı bırbınne bağol»m bu poatanm programı aşağıda gostenlmiştır. Stjrm halkımıza ilân olunur. Eceabad'dan Kalkış Saat : ITOİ 8.00 18.30 İstanbul Gümrükleri Basmüdtirlügti ASKERÎ KONTROL GRUPUNDAN Asağıda cıns ve mıktarları ile CİF kıymetlerı yaıılı esyalarm 22/8/»fll tarihlnde saat 10 da T<Kphao« Nuangr* ernmü a»fcında satış salonunda açık arttırma mretiyle satışlannın rmpılacağı Te teminatını» 18/8/901 fön«»« ka*w kabol «dnMcgı 11 *M «l (M*M) Satif kâgıdı Saat : r Kr. •800 «0 10800 00 35000 00 IJmKv. 1BTS 5W> •00 14M1 İMB 870 1050 2016 uae Sair organlk «o Mekanik el 11* ifler iletler 14 ad*t •000 Ayakkabı imallne mahaut makÜM 7 adet 1380 Mak£n> tnakinesi komplc ırullanılmış I ad«t 30196 Halitah çelik çubuklar 173 Beze Jesbıtli zım ara kâğıdı f mühür 350 Kamyon dıs lftstigi traktör dış Ustigi 6 ad«t 2970 Salr kimyevi mustahzar Helezonl yay «5 adet, aspestos debıivaj balatası 116 adet demir oto sasi aksamı 115 aı «t Kllo 1768 5383 Ke^ılmıs mukavva istimal y e n n e gire D » 2240 4157 Oto motor akiamı, oto transmısvon zınciri D » 5100 4745 Madenleıın ışlenmesıne mahsus torna makmesl Adet 121GS 5427 Floresan ampulu » 22 3529 Dahılî ıhtıraklı motor (Vıtes kutulariyle) 4878 Mustahzar havvanî gıdası 100 kutu Satı^a ı.ti'ak edenlerden Tıcaret, Sana\ı ve Zıraat Odalarına ka\ıth olduklaıınd daır 7gg 783 787 832 833 485 835 3343 4436 m 9000 00 93608 00 »125 00 5800 0 0 7000 00 13500 00 00 00 00 00 78 00 00 00 oo m. ı SP. 1 CAJ3 CJiM KÇ. 41 HP. A SP. 1 Oafatta 20 IÖ. »TORSİKLETLERİ SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR. gucü 1 2 Beygır. Tosmıa kapasıtesı 2 Kışı Smponsıyoa: 4 Amortısor 5304 no 67464 00 64431, 00 31*420 C O 796 CO 10113 9664 4600 •PO0O 0 0 5000 15000 00 2250 belge aram< 60 65 00 00 00 SP 4 Gffihant 52 Haydtrpaşa SP 4 SP 4 (23284) M A s a d o l a •• Trakyo VII a y »t I er I • d • « > ittlysn Fırnıolorın muraeaafiora ^ 4 Ş/ P v i C T O R l A ve D K W Mo*oflart lî«tııt Myhtaı C«d 1 * Tıki.m T«l 1 A ^ ^ d I | ORHAN YUCE 1 3 M M
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle