12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÜÇ DÜNYA H1BER1ERI Yunanistan'da ekonomik gelişms nnanistaa Bankam Mfldttrtt ZoletaM bo bankamn UJJ mumi hey'ei tnplantısi dolavısivle verdüH bir demeç. te Yunanistandakl ekonomlk geUsmeler hahkmda su malnmatı vermlstir: 1958 «enesinden 1960 «enesi sonnna ksdar Tunan ekonotnısinın ıkı barlı vasfı vardır. Bunlardan biri, dövi* ihtlyVtının ve mlktarının çoğalmsm. «UgeH d» ferek hn snsi seMSrde ve gerekM dev'et sektörunde yatınmlann •rtmasi dır. MÜIÎ gelir % 4,8 nispetine vük selmıs ve halk 1951 «enegine na*aran % « niseptinde dan* faıla sermave yatırımında bulonmuştur. Pevletln yaptıgı yatınm iw H" b n çuk milyar Turk lirseı eivanndariır Ynnan bttkümeti. mllli gelmn 3rtma«ında baslıes fcmıim, \atandavtakl bilgı «evivesınin yukselt.lnııs oldugunu takdır ettifci ıçın, profesvonel ve teknık tedrisat volunda bııvük gayretler sarfetmıs \e bn sebepten dolavı dışanva çok talebe yolVmıstır Bıibassa turum endu«rtrı<ını ınkişaf ettırmek rnaksadıvle meslekı tedrisat İçin Isvıçre mekteplerıne büyük mikyaata genç vollamıstır. Fransa Geçici Cezayir Hükümeti sulh görüşmesi 20 mayısta başlıyacak Her iki tarafın ayıtt zamanda yayınladıkları bildırilerde müzakere mahaHînin Evîan olacağı açıklatıdı Anayasanm tetkikine devam ediyor Ankara, 10 (Cumhurivet Teleks) M B K ndeki A n i v s ı a müzakerelerı riolavıslyle ı u teblig ne»lt mayıı 1919 da redilmıjtir r« avak basan Yunu' MılJl Blrlik Komite^i Basın trtl kuvvetlerıne karşı kojr» bat Buroaundan oıldınlmlstir dukları ıçın sebu edıl«n Mılli Bırlık Komıteü, bugun de «ubav ve erlerımum hatı « 3 ,t 00 00 da toplanarak AnayasaM ra»ı için bır a n t ın^a edıl muzakerPve devam etmıs, »oaval mistır Resımde uzerın» ve ıktnadl haklar VP odevler ıle îPhıtlerın ı«ım'erı vazılın «ıvası haklar \ e odpvler bnîumle anıt hazırlanırken rnı ıhtıva eden 34 ılâ 82 nci mad yor riplrrın gnrujulme^ini bıtirmistir VI ncı S0 ncı ve. 5 ) uneu madde< İpr, uyeler tarafından yapılan tek lıflpr nB7an dıkkate alınarak venıden ıneelenmek uîere Komıte nın ıleılı komıı* onunı gnnderılmı< 1 inci v» 1 * ıınru mnddolerR < de takMtlp ve odpme sure'l ? v ı l dsn 10 vıla çıkarılmı» 47 nH naddenm «grpv hakkının kullanılma E v v t U ı gece geç «aatlerde Ga«i ve ı«iı«naları kanun'a dü?pnle ltta'da Nec»tlbey Cadde«ındekı tz nır» çekhnde ıfarle edılen ıkınei mır Pg!a» otelınde bır cınaiet ı j . fıkra^ı» VP İ5\erenlprın haklan» leimıstır ıharesı dp »klpnprrk «grpv hakkıSshıkalı \8nkesıcıl"rden olan 22 n n kunanılma>u v e ı>;tı«naları v e î'verenlerın hakları kanunla ru • faşlarındakı Yılmaz Tokkamıj ıle /pnlenır» «pklınde riıi7eltılml5 di • ine sâbıkahlardan Osman Renkh Kece geç saatlerdp luerlerınde 2er maddeler avnen kabul edıl bulunan 220 kuruç ıle jarap almış mıçtır » ve ıçmışlerdır ' Her ıkı sâbıkalı da a\nı zamanda cın<:ı «apık oldugu ıçın arala. ııınııiM.ını rında bu \u?den ka\ga çıkmıj akat arava gırenl^r tarafından ba>:tınlmıçtır Yılmaz ka\ gadan Fukarayı sevindirmek için.. M Pari' in (« a ) Frs'"i metı bugun Eınn konferangının açılıj tarıhı ıl? ıleılı olarak çu bıl dırıvı vavınlamiîtır tHukumpt 30 mart tarıhlı bıldı ionra tzmır Palas otelıne gıderek rmnde bahıç konusu pdılen goruş kâtıp ^ azıhanesmde oturmuçtur melerın 20 ma>ı«la Evıanda açP ı sırada elınde bıçakla gplen larağını ılan eder» O«man, Yılmaz ı arkasmdan ku\ Bugun avnı «aatte Cezavır geçı ruk «okumundan ve kasığmdan cı hukumetı rie Tunus da avnı bıl ağır «.urette varalamif ve bıçağı dırıvı \avinlnmi~tir ılp bırhkte kaçmıştır Cezavirde t m&glüman Yarah Yılma7 knmı halinde olduruldü tlkvardım hastahane§ıne kaldırılTezavır 10 (APj Doğu Cetamıjsa da dun sabaha kar;ı olmuş vırdekı kuçuk bir ka<;abada v»pı tur lan numaM'ler «onunda Fraıı«ız RO>I\ CİCEKLER ÎÇİNDE Olavın cınavet şekllni aimaıı ö . kuvvetlerı tarafından 3 musluman i Geçen haftayı Roma şehn buzerıne polı» ekıplerı fırar eden ve numa\ı;cı oldurulmuç in u da ya vuk bir bavram fçmde geçırdı. Inuzerınde para bulunmavan kaatıl ralanmıjtır ve îtalvan ba>rakları, bntun O'm8n'ın pe;ıne dujmuşlerdır g ılız Revajveşıl bajrak taçı^arak bınaların cephelerıni donatraıştı VP ıhtılal 8İoganlarmı haykırarak behır hastan başa çıçeklerle sus!n numayışçılere ates açıllenmıştı Çunku Ingıltere KıralıceBasm Teknisvenleri Sendikası Arnerikalı piyes yazan Geçen yıl bugün sı ıle Prens Ptaılıp. resmen Italvaidare heveti Dıger taraf'an a\ni saatlerdc vı livaret edivorlardı. Bu suretle Amenkalı pı\es y«ı»rlarından l«tanbul Ba^ın Teknısvenlerı Sen ıkı mu'luman tedhışçı hır tkıncı Dunya Savaşıudan bu vana + Mıllet Merli«> dıkaiı \enı tdare Heveti dun topla Ed^ard Senıor dun uçakla P«rı»' kah\e\e gırerek huradakı ıkı Ceîtaljan mılletı, Ingıltereve kanşı OĞRFTMENLER GREV TAPINCA' tskoçva nm Gla«gow jehbugun 11 gunluk bir tâtıle narak aralarında vazıfe tak'imı ten çehrımıre gelmıştır Halen New taban ınınabbetını ızbar edıvor ve Mus ta\ırlı polı<; \ ardımcisını gırmıçtır C H P Mıüetve. apmışlardır Toplantı «onunda York ria Broadvvav studyolarında AM genp rınde 5000 oğretmpn maaşlarına zam \apılma5i redd°dılınce greve baslasohnı nın kırdıgı kalblerı tamır ca\la % aralami'lardır ovnuvacak bır pıvesının hazırlıklakıllennin katılmadıkları tnp Başkanlıga Salıh Ö7kaıaba\ Baf etmek ister gıbı bır tavır takını rallenn kıırduğıı gi7İj ordu te«kı mışlardır Haber mekteplerde duvulur duyulmaz çocuklar sokığu dılantıda kabul edılen tatıl okan \ ekıllıklerıne Ha\dar Gur ve rı vapılan Mr Senıor Amerıkan vordu. Kıralıçe bn zıvaretten mcm latı halkı durmadan ai aklanma\ a şarda almışlardır Resımde bır ılkokul oğrencüerı mektepten neşe>le nerge^ınde hıç bır gerekçe 'Prruh Erdını Genel ^ekrPterlıge Haberler Burosunda açılmıj bulunun oimnstu Zıvaretın sıvası bır avrıhrken goruluvorlar ılerı surulmerniîtır hrahım Gu?elce, Gn Sekretpr var nan Denerrtp Studvo Kurslan'n» ı»tarafı voktu. fakat Gronchıe ıle Kı TezaMrın haşka \ert"rınde plâs dımcılıgına Yasar Candan, Vezne tırak edecek ve çahjmalara katıla•^Mendere« ak;am (ııerı ralıçenın karsılasmaları ıKı mı'le tiı< hombalarla \apılan »ecavuz darlığa Zıva Zorlutuna ve Muha caktır otomobılle Ankara'dan çeh. tı bırbirlne biraı daha vaklastır h?rpk»tlo r ı olmulıır ıplıfie n e Saban Bal «•'•ılmi'ler nnştı rımue gelmı«tir Pazar gunu General Saian'ın karısı da kayıp dır rienlz \olu ıle lzmır e hareCezaur in (a s ) Cezavırde STRAUS NE DİYOR" ket edecek olan Menderen Alman Millı Sa\unma Naıırı kı «nrı a\aklanmavı ıdare edrn TEŞEKKÜR bır rte konuşm» yapacaktır straus gaıeteciiere verdıgı bir de General Salan ıl» bırhkte karı=ı Eaiy«in pafrn kP?p«l amelframeçte «Kennedy ıdaresının polıtı nın da kavboldııgu Ce7ayır polıV EF A T # Ankara Toplu Bagın tını O«tUn bir batan 11« yapan ka defrıstirdlgl ve Nato câmlssı I »inre hıldırılmektedır Polı», Mamahkeme^ınde İVİ g«*eteei ve amelİTat «onratı da hantamnı çnde atomik «lUblan kullanmıva dam SaİT n Cezayır sınırlnrı dıriaha hap«e mahkörn olmuj. hpmen bırakmayıp tam »ıhhate Vardım MOdOrlorlndPn merhum caçı hakkında çıkanlan »Bılerin Sin» çıkanlmBmiî oldııfiıınu ı y n kavueuncıva kadar her filn getur Dr Nannt Bllırln 11* rpfik»ı>ı dotru olmadıgını» Ifade etmıs ve ps bphrtmi'tır Hp »ör»n hazık ve mOffik Op«Kâtibc Bllgtn İn kıılan Muha > • • • Mlııııııııııınııııııınuı,,,,,,, •••• nn at^r «Natonun »skerı pUnlsnnda hiç hpre YÜ7ba?ı« Kemal Ça«m»7 Komisyon, aynı zamanda Amerikalılar lle SovA\aklanmanı n « » erdıgl 25 ni bır degişıklık olmadı ve «Imıva •an gununden h e n Madam Salan pl in eçi Kgretmen Ssml BUgin r>r SADt BELGER'«, Bir açıklama pmekll ^grptmen Ali BUetn Ve yetlerin malzeme yardımını da kontrol edecek caktır.» demlstlr. ÇP7»V\T \akınlarındakı yjllS«ıns iıtiîn Tsnn«<"\pr pprihan To derçekten de Amerika kontrolu hıç gplmemi'tır Kendi'i «nn dpfa Garetemızde ç kan «Moda Denir f tnjf Pogiı fFrytınım) garpt*»«i kın «lAk« M htzleri minnettar o altında Alman nçaklanmn «tomık Kulubunde ^ıılvonluiı •uHvtimal» Teza\ır gene! tem«ılrılıği bın»«ın• nhibf Turhan Büein t«met Pil bırftkan Vıentıan 10 (a a ) Lan* Bey leri General Fumı Nosavan'ın bajlıkh habpr uzerıne Denu Ku üilablarla teçbıı edılmeleri ısı 1951 »pl Vimet öîriaiga nın knrdP? Komı«vonu lubu îdare Kurulu, dün gonderden bu vana muavven bır plân I da knca«ı ıle bırlıktp gorulmüjtu nelmılel Kontrol Komnvonu u>e Ppvnelmılel Kontrol Dr. TAHtR TAĞ'a leri Dev r«»k Fr7snpf»l B«hthi Or Knca^ının bo\nuna bır e«arp <ar lerı dun hazırhk calıjmalarma baş nun baskanı ^amar Spn nezdinde çınde devam etmektedır. Amerıka mı$ oldugu bir tavzıh \azısında Narkmı*or Dr Omal Oner Ah»n Bllgin İle Enktjphlr Ynpı \P Almanvaya bu çıbı sllâbları ver dı£ı ve onunla hırlıkte parajutçu lamışlar ve ilk mujahedeler İQİn protesto ettlğı ngrenılmi'tır «Bu suııstımal dedıkodusunun \efl'tan Dr Dpmo«ten ile Nlsatve Kredt BankaFi MUdUrU özcan Iprın kan\ornınıı bınerek uzakla? Vıentıan'a 90 kılometre mesafedemekte devam etmektedır MütfhaafiKi Dr Nuri Bellere Bflgln ln ahlsları Dpniz Kuv • Mu«ahıtlere nazaran Koınisvo nı bınamızın mçası ıçın muteahhıt tıgı w\ lpnmpktedır v Hemjlre Nehıvp Dundar"» kı Van Vieng cephesınde, asker nun gorevi, »adece ateş ke'İImesi jırkete verılen «vansın henu2 ka \et1eri Komutanlıftı hâkimlerin Mraos'a na/aran önumuıdeki geCezaiir Mıllı Hareketi De O»ul den tecrıt edılmış bir bolge olan »ükranlarırrın iblâjhn» ırazeteden Yarbar Vuro»n Ö7d»lga VP lecek uç senenın sipanslerı üıerınolması kevfıyetlmn nin kontrolure ırthı^ar etmivecek patılmamıj nlzin delâletinl rica ed»rim Tapu Kadantro Börn Çefl V» le'ün »on konnsma'inı gert Ban Hım Heup e gıfcniîlerdlr cit de l»ır anlaşmava vanlmıştır. a>pı ramanda Sovvetlerin ve Asuıtef;ır edllme'inden ılerı geldığı SUreTra Kunto) buluyor Straus sözlerine sunlan da ılâve denmekte v e ct Tannaever'in baldnlan 1 Bu arsda Patet Lao ile dun birmerıkalılann malzeme yardımı da anlaşılmaktadır» Parıs 10 (a a ) Ceravır MUetmıştır: «Pek yakında Nato olçüNo lu Dlklmevl atelve Şefl Mu« • Hçnu7 mahıveti malum olmıyan temas temın edılememijtir Ge kontrol edllecektır tafa Şaşmaıel İle Neriman Şaç lcrine nygun olarak otm tnmen 11 Kurtuluş Cephesının F L N r». neral Sıng Rattasamay, askert ve bir ıhbar uzenn» kulubün defter marel in ve Edremft Er KJIMm TEŞEKKÜR teçbıı etmi» olscag». Bu otm tukibı sayıİRn Cezayır Mıllî hare sıyatf murakerelere «ynı anda deve vesıkalarına VılSvetç» beravı Tugavı Bsçtıâktml Zekl K>r İle o!dugum mtl»«(lf kara n*I.IP., büvük taarruılan atom iilâ keti ( M N A ) ^ıyası burosu bugun vam eHılme*i hakkında Patet Lao tetkık elkonulmu^ olduju bıldiril Sfmahat Kar ın gp'tnlerl Yapı VP lcınlan her iki kolumun tedahına ba» vurmadan durrlnrmak Parıs'te toplanarak General De farafından ı l e n »urulen tglep üzecnektedır Kredl Bankam Memıırlanndan vintnde vıkın alAka v» lhtlmaınl»kudretınde olaeaktır.» Gaulle'un Cezavır hakkmdakl te rıne, Vientian hukumetınden tall 7ahide Dlkmen Tahire ve Çnlt nnı e^lrfemlrerek venlden enki ha»onrakı mat istemiştır îttıhbarat Bakanı Stratıs'un konubtugn gazeteci levızyon konuşmasından Hanktc İn veienlPri llne kavuçturan baeta Işçl Sijçortakendisınden şoyle bir sual tonnu» dıırumu Incelemıştır lan Nlfantası Haırtahane«1 Bafb*dün bir demeç vererek, Bun Uro tur «Atom «ılahlannı kallanma tTFET ŞAŞMAZET. Toplantıdan sonr» yayımltnan hukumetinin TEŞEKKÜR klmf pren^ıp itlbarivle, kararını Ameriks Uevlet Reısi >e bıldırıde ştnle denmektedlr prohleonin bu iki veçhe^lnln birbl(Bilgin) Mu\affakıvetll bir «mellv«t recektır Acaba Almw»>a bu karaDr tSMAtl. ATUK, «Ceza\ir Mıllt Hareketi. Frgn»» rıne baglanma«ına muhalif olms llp rRhatmılıJımı Jzal* eden Hay kı»« bir ha«t»lıgi mutaatap. bl rı muştereken vermek ıribi bır yet Bevru» 10 (AP) Rev rutta çıdarpesa Nünranf Ha»tabane»i Cumhurbaşkanının mustakbel Ce dıfiını «ovlemıjtır Hrtk Tavnısu Levend Şaşmar kı ıstemez mı?» Dr SELCUK GÜRKAYNAK Kadın Hastalıklan Servlst Çefi pl i CksUz bırakarpk dOn »ahah 7»VIT He\1ptıne ıç ve dış muhtarı Aikert alanda «Ateş ke«» emrt* kan E!Nehar ga7ete«ının bılriırMıllı fcavunma BaKanı. bu »uale %et tanımaM \enıden tevıd etmek Pek muhterpm Op Dr havatn gözlerinl Yummustur diğine gore, Kıral Husevın kabin»ne fulen nayete devam olunmaksa eevabı vermiştır: Cen«ıe«l bugün (11 Man« io«i) Dr. TALÂT SÖĞÜTLÜ Gardner'le !• bırhkte «ertlık «lSrnetlerı ta?ı tadır Sadece Ban Parlong bolge nm tngıliı kızı Toni M. HİDAt RONA «\lmanv» bugunku durumdan ofilp namanndan »onra Şlali o« olmak Ü7ere Ortoped! ve Flıik D»l\an venı bazı acıklamalarda bu gınde bazı hSdıseler olmujtur Şü evlenmesıne muhalefet etmesi uılp Baçasi'tan Op Dr İFFET mllnden ksldınlarak A«rt Mememnundur ve kend^i ıçıa fazla re«i personeltn» «ann «aret»nlî v«NALBANTOGLU ABİstan SEmulu tahkık edılemıyen bu hSrtne zerıne tahttan çekileceğmi soyletarlıktakl eb«1t Irtirahatgflhma bır vetki istememektedır. Bu Ame lurduğunu da gnrmuçtur mtaaivl» almpn tPf»kktlrO bir borc miîtir MtH DFMtBKENT AfrtPtan PE tmril »<1l!»r<>)rt(r Tann rsbmM billrtm rıkalılardan bn hususta bır sey is Ceîavır Mıllı Hareketı artık fı RİH^N ERGÜR, A*l("tan AD\AN K»ttah Yalcinılp Gerek kabıp», eerek Başvekil tıvecck degiliz, fakat. gîınu gele ilnata geçme zamanının geldifiiTÜZÜN EbP Lutfiye Orp«in 25 vasındakl Kıralın bu kızla evlen cek Amenkalrlar, bue elbet bu ıs ne kanıdır çunKU anrak on çart. tb" Melek Dunıkan ve »ervi» rn»«ine en bajtan ıtıbarpn muha bırlıSmı tekli fedeceklerdır^» tibbT mOdslara bae'anmıvan ı e ınhısarcı zıh TEŞEKKÜR hf bubınnvorlarHı HaHÎ Kıral nibir alle Straus Kennedv'nın Nato ıçmde rı\ete da\anmnan muzakereler S»nel«rdlr ted»Hı!r» bnkân M EVL t T «»nlanmaMnı balka ılan etm»«ıni muhıtini flratrnıva kı polıtıkasından \e tntumundan Fran«ız Hukumetının ve CezPMr hulamadıJriTn rahstsnhtırm rapnndan dolsvı mlnnet ve »flk Başvekil Tslhuni d»n ntejıi» famemnundur. Kennedv, nıç bır l a Mıllnetçı bareketlerı terosılcılpnft ""aiınd'n merhum •ıfti bir ameHr»t!a i«al« eden ranlanmı areed»rtTi kat o bunu reddederek bu ilânı man oHaklannı ve muttefıklennı nın bakıkı nnetlerını orta' a k o . '»Tîrı TinUtnr SfTLEYMAN FETTAH Vedia Furgaç biszat vapma«ını tav«ıve ftmi'tı \u7ustu bırakmıvacaktır Kennedv. vacaktır Bu karjılaçma ılgılıl"SAÎP TEZEL'e, PAŞA'nm Nitekfcn Kıral da o «ekılde harpkpt Nato müdafaası câmıa«nı yarınkı nn her blrıne Cezavır halkı Fran « U ruhuna Ithaf edllınek Oıer° bu amplivatımds yakın alâlra •r* etmi« nı«anını kpndıiı halka ılân salhun temınatı olarak telSkkı et ^ız halkı v e dunv a umumt efkârı MEVLİDİ ŞERİF U Mayı» 1PF1 cuma günö «ğl" thttmamı 1 » tedavtmi Volavla»1 mektedır. «tmisti onundekı «orumluhıklarını ^uklen namazını mütaakıp Şlsll Camiı l."k g*nç tıran Amertkan Haitahane»! New York 10 ( « a ) «Kuba M. PİRl «ierlfindp Hafıı Mecit Sesigür an! nlarak araDoktorlanndan Sa T ın FKREM thtılal Komıte«ı» nejrettığı bır R?ıfız Halll thrah'm Çanakkalp mırdan eb OKYAY HALÎM CE\ IKER. BAZAYİ Fethne nufus memurtebhğde, €bağım«iizlık ve hum H Hafu Kâni Karaca tarafından aınlarak oızlerl FM t ^ A L II» h»mi(r» ÖZPAN lugundan aldığım huvnet cuzda. vetımız ıçın gırıştığımjz mucadeMPvlid i Çerıf kıraat olunacaV ÇiNKOSA(LİKİDİ «r>rja\ız elem \e MAÇOCLU VP tdarerl NASTJL nırnı za\ı ettım hukmu yoktur lede pek \akmda muzaffer olaea. tır Merbumu taniTanlann VP arılara g TAR KCRTtTATSa en d»rin ve Saçlann lıefekUnmesini ya|lanmasını »rru edenlerin t*şr)flerl rica 1327 dogumlıı ği7. demektedır slen! tesekkurlprirnl »unanm '. Jikülmesini inler "lunur cık kardpş r r ^prmln özdpnlı Ömer Abslı Ihtılal KomıteM ıstıU teşebbüAllesl dan haTatımız su muvaffak oİM\dı Kuba'dg Cas çok »evjlll kıytro aleyhtarı geçıcı bır hukumet * metli kurmak nıvetındevdi Komite Baş L , NESRİN k»nı Jose Mıro Cardona'nın imza A ^ trnizin Pllro kav sını taşıvan bu teblıg Cistro'yu W»»hl"gt°rı 10 (a * ) bının ikinM «» 17 ni*an'daki istıla teşebbusünu nun llml musavirı Theodor Von neei münasel^tivle 13 5 19"i cumsr akamete uğratmak içın Sovvet Karro»n dün tertıpledıfii bir bagın tegi SÜnU Kadıköv Osmanafta cnmlln tanklan v e uçakları kullanmakla konfer«n«ınd« «Amerika nukleer de iklndi namaîim mütaakıp tsı itham etmekte ve Kuba'lı «urgün fuzeler veva ıtme kuvvetıni veren ve aılî ruhuna ithafen nkunarak lerı, Cantro ale^hmde jenıden a» katı vakitlı dev motorler uzerin» Mevlidi Çerife kpndlnt »Pven muhte do<t akraha VP kerl hsrekâta geçmeğe dâvet «t bıitun gavretınl tek«ıf ederse. I<>fi7 teçrifleri rica olunur BTTU pdpnlerlı mekterlir Annesi BPhire Hüdaıoğlu vılına doğrvı »v» bir insan eondeKardPSİ Zerrin RUdalotlu rıp bunu »a6 «slim reryuzune don t 12 v« 13 mavıs gvnlen saat 21 de Baba'i Avtıkat Havrullah durmege muvaffak olsbilir » de Bankan"zca ın f a ettırılmek te olan £ r Egıtım te«ı=leıı ıçın 15 mıstır adet 50 ıla bt> K\ a hk 7 adet "O ılâ 35 K\ a lık Elektroıpn gru. Î Von Karmsn'a gore Amerik» »1 pu satın alınacaktn Bunlara aıt çartndtneler Umum MudurluM EVLI T tı «enpve kadsr bir in?an tarafın çunıuz ınşaat servısınden t'mın olunabılır dan lrtare edılebılen bir tepkıll Bu ış ıçın venlecek teklıfler, engeç 24 î 1961 gunu akşamına uçağı dunvg etrafmda bir vorunŞADİYE ERBtL'in kalar Bankdmı^a tevdı edılmış olaeaktır Postada % akı gpcıkm» geve verl»«tirebılecektır Bu uçak\pf8tînın Uırluncı günün» mU 6 Kotadan hcarıslprı o'anla nazarı ıtıbare alınmaz ^ t g yakıt olarsk sıvı hidrojen v e sadlf Tannkl H m»vi« 19*1 ru rın 22 03 69 a muracaatlsn Bsnkamız Elektrojen gruplaıını «iatın ahp »lmamakta ma guntl bgle namazını mtUaaoVsilen kullanılscsktır r'ca olunur kıp Kartat Msltpp««t CamU ?•dıledıgı fırmad?n ^atın almakta serbe^ttır Al»n Shepard'ın kırdıftı r»kor Tttrkeesl Eıael Kulen Terenc« rıfLnd» t«mil ve a»i» ruhu içln W««bl"gton 10 (a a ) Fe*« v e ofcuna^Bk Mevltdl Şerife k « ı Koyan. TUBÇ rtlnlnt w»ven «kraba do«t r* H e v t n l ı k r»»ir»jirid»n bildiHldigi arru «J»nlertn tefriflerrni rto» r>e BSre Alan «Shepard fe»8 uçusu ederim »ıraımda İki rekor kırmi'tır ve bu Og!u Manbul Esnai Kr»dl rekorîar n re«men tasrliki İçin KefaİPt Kooppratiii Rrt» v» Bevnelmilel Havacılık FederarvoMddflrü Bigalı vonuna muracaat edılmiçtir BunMahmııt FrVıiı lar bu vorılngeve girmek«irin en CHEMIE4URÜSTUNGEN.I.M. vuk'ek ırtıfaa çıkma rekoru i l e D E M O K R A T A L M A N CUMHUHİYITİ vın» bir vhrıın,eeve girmeden en TEŞEKKÜR agır bır kutlemn fe?av» (rondenl Ypnı partl muhtelif takat ve boyda maruf Alman Tev7«rnln tp<Î3\ıç! içın vatroıs me«i reVorudur fldujhı Nfltnup» Haütahanp«l ks dın Ha«Ulıklan Kllnigindı» ge Snnt peTkler r^kpn mudahalevi Tamsnındn pıya^aya , arzolunmustur Wa«hiriKion 10 (BI Atr hllvtik Mr h a n b a t l » yaparak Tez* Pair»?i simdıv» Vadar muv affîîkiTPtl» n»tl Vıı vollanmts olan »uni pevkler l nmplİTnttan dnîayl Çpf Cpcrat r hakkında etraflı bir sçıklama v pp mi'tır Dr HİDAİ RONA, Muavin Oppator D tFFET Bu agıklamava gör» «Irndjv» ka *JAIBA">DOĞLU Anist»n Dr dar A B D ilım FMtTl r>FM]RKlAT AM'tsn »tr?f'nda donpn T xe gune« etraS OPON, rir FT;HİWAN ERGtR Asıstar fında dnri<»n 2 pe\kı mahreklerme baş, dış, adale Pr \D vIAN TÜZÜN Ebe Lât fe ulastifnıs VP bu pe%klerın \o11a t re«ır» Ebe Melek Durukan VP sınir, lumbagn, dığı rad^o me'îaiları sav<":mdp fe Hastahsne pereonelıne mubte rera gazetpnız va*»ıta*sivlp aİPnen za \ e dunvamız hakkinda paha bı teekkür pderlm te=kın ed<"r çıljıez bılgı elde etmıslerdır Ov F3 hpnu' bu ppnklprın \olla<1'2ı OPON me^aıların ancak onda bırı çnzule 6 tableit ZATt «21/10 «0 tarıh 117532 «a. kadar alınabilır 40 pev kten 23 u hâ vılı 606 71 dnlarlık ıthal vesıksmı0 !â mahreklerınd dnnmekte ve zın T nu*ha«mı 7aM ettık YenıM. M U R A T T A K i SANAYI V« TICARET dunva »trafmrla d^nen 2\ pp kın nı alacağırruzdan e«kı«ının hukmu Gji >, Het^bFİ raıi 1(1» Gur H|« k»»«M Tj) UD111 UTH7 d°k ızu raıi\n mo«4il»rı gonderme >oktur » y ı devam ttmektedir. M. L. BennahmİM Halefl Galatada 2 2 yaşındaki bir genç öldürüldü eelU eıvele« pek afcır bir nnpette arttirılmış olnn araıi ve bina verBilerinın artı» nispetlerinl ipdlrmlı Me«kenlerde 2. me««Inııyan yerlerde 4 « » » " • ' " k e n ma« Allah rarı olsnn.. Hani Al'aH fnkardyı »evındirmek Utepınce «•«fiınl kavbfttınr »onra hnldnntrmnj Bn da onnn «ıhi oldtı GerçpMen bn versi me«ele«ı Mrrnk dar gelırltleri emeUMeri dtıl k»H,nlan. gerıroi bir dami.k bin»n.n erlirine bnSlanmıı klm.elpri c"k endiseye dı.Hırmiıştiı. Ben hgl« Malive. Vekâleti bn nUpetleri na«1 tekHf etti dıve «sj'P dnmvnrnm Ranl adam yeniçer! sS<»«ina: «en va dsvak yememi"îin va tSTi bl1mıvor«nn' detnij. BİT onn da dıvemevıj! Malive VekSieti dsrsk vememı» nl«» da «avı bilır am» eeleelelım genC Malive \ekilımiı N»gıl olnr^ Aman indırme vapmayıtı' «onra hfltçede açık olnr. 27 Mavısa doğru. Konfrol Komisyonu Laos'tafaaliyetegecti Ben bir bfttre ç ırttinimsiiTia »ebep olsrak z***'" rUmenlni, tıel» evyeTee kabnl edümla olan kannndaki S • * mi«li «Th»k«ı« vt tahalt^nkn ImldnSn anl»«ıldıl<*»n » • < " mallyeeilik raronnna nTron ma bnlmam. Bfltceler rsmrf rln Hitesidir. n n htrmetleH vapmak lc«n iflTTitnln frad «dılSne vt ekonomik hlr verei «l««emW1» temln edllir, eaiiemeıse y» h1»rnet knmillr, T » »ntlkr»* yapılır tlle de ıskmı B1efl«fl* verri aiaeatim 41e ı ı m olnnmas. Kaldı k) kir»1nı dondnrmn» «'an Klr« Kannnn nrdnkc» klralan arttirrna^sn hnrfnkfl verellere nn pam »amrflettnek dahl haksi»dır r j e r bn indirmeler Tflrflnden hfitce var1fl»«wda ir ek»ikllk plnr«a ta^atTnf bnnn elde edUen hnrç a flmkflnaflr 7»ten a«arrnf banom» Hv!e h\r »ey i her alırta ye her yerUte hsni mnmkfln olnft iofıık alırben v e a»!ık verirken daht tshnil ediiecek. BHmfle 8vle yMİkalar T*T W n latifeleiH Imkiı tlHteeeeek knvertedlr. Bir «ene fsiri de ynV.. *P «ene el de«»<lrme*, r»*»n • adıır eek mırnTatı xnr VI tnaHre .Iflıfi parnların karmlıfı «1«« hnınUn »«Mpierine rHnfl Hlnfln» jermeje TetifemtTnr. Berekrtli *** Bir d«Mtnrn vsr. Zlrast makln«ri Ithal eder. V* banları kdylfl ere tatar. Rnnlann clnılerlni. nellerini hflkflmet tayln eder. Ve o makinelerın gümrOîünde ten;llSt vardır. Hangi raakinplerln enıilll rflmrflte tfibl oldngnna 7\ aat Vekâleti tayln eder.. Idı. Sonradan bnnn Msllye, Gfimrtik. Ziraat, Tiearet Vek&letleri arMinda ir kanna komlsyona vermliltr. Şlmdl hiç biri»! n maklne t«n«il*th jflmrB| e t&bidirDerolyor. Mal rflmrttkte. Mfif:eri dısanda.. Tenıil&Uıı çıkanran pahalıdır dlye kRylfl slmas. ıkarmanan mallar îümrflkte kaır. Ş o komlsyon denilen şey yok mnT Ben olsaro Anaya«ay»: «Tttr kİTede hiçhlr If lcln komlnvon kn rnlamaı» dlye madde koyardım. 8n n r a lıtanbnl'da beyneltnlel (volevbnl) rnüssbakalan yapııvor. Bn möna»ebetle titanbnla gelml» nlaji Beynelrollel Voleybol Fedenuyana reiılyle konastnm. Şehrimlıe birinct defa relmi» S a gflfel pİRjUnnın e e fatnrlitlenp lıtifad« edebileceği bir h»l« retlreoekiinitT Dlye ınrmaı mı? Takınd»' dlye eevap verdim. Fraom» tporca«n n« bllfin kl bütfln Marnara kıytn pUjUrtn» ! • & gımlar aktıjınl. Şitndi bir resmi Ihbar yapiTo rnm.. Anadoln yakagının venl asfaltı dokıilfirken yapılan, yol «nlsrını s k ı t m ı y a mahgn» mecrsva caddenın İki tarafındak) »partı rnanlar elzllce l&gımlarını ha&ladıiar. Talnıc vağmnr mılsnnı denixe akıttnsya mshsn» nlan bo bo rnlardan ıirndı lagım akıvor v e sahillere, dnkfllüvnr. Bn hMİTİe na«il olnr da hn »ahillerde tıalkjn denlıe finBMine mOsaade ediHr? *** Bir k t r ı n n d u • kadsr meronnnnjn ki.. Genclltimde »vnkntlık etraiye pek heve«ll idlm. Hatt» Hnknk mektebine onun Içm îirmiçtim Barova vaıılıp ı;e basladıbtan mn ra bn megleiin, benıro karakterıme nvnıadıfiını (törddm Hemen bı raktım.. Aman ne kadar irı etmı «ım. Galıba havatımın en ı«abetlı kararı hn oldn. t«tanbulda bevefendi bır v o ' aç iin dıve hınlerce adaram vo%3«>nı yıkmı*. para«ını verroemış hattâ vıkarken haber dahi rondermemış olanların YaüMadada çorulen tntimlâk dS\a.«mda her beraet intiyor Menderep de E bn hinalari kım viktı" Bu bak »ıs ekmk bedellen kım ke«tı"> Pa ralsn kim Sdemedı 1 ' ^İPmın bası na e^ini klm ındırdı" «Dâva >der «en on para alama7sın'» dıve Uım tehdlt etti" Hâlâ t«tanbnl Beipdı vesinin «ırtına milvonlarca ı^tım lâk borcnnn kıro vnkledi 1 ' Sn Reyasıt mevdanmı, sn Tophane eadde*in| indlr hındır tekrar tek rar kim vapıp yıktı' Rari arala rında anla$<alar da birhırleruı nskzetmegeler. Her şeyden evvel Menderesın hıtibdadı, ernirlerinl ıfava bır cpbn te«kll eder mi etmez rnı hnnıı hailetnıek JSıım Onn da Baçsavcı halledıynr kararnamPdF Ne vapar memnrlar l\lerlı»ı bıle «jlnlemıven bır adama karsi" R. FELEK Manıfatura pi' J ^ı= nda >g?lık çe çıtlpr u?erıne nı^pı bır caDİıhk mu çah^de edılmektedır Gerpk mev tıra dolajiMjle gerek vaklamakta olan Kurban Bav ramı muna=pbet n l » pıja'îadakı ışlerın riaha da gelışecesı büdırılmektpdır Spor ceket'erm metrp=l 45 renk 1i serj kumalar 40 S0 hra ara^ı sat'lmaktad'r Kadm mantolul ve pardesüluk ku"ıa«lar H? kfilıte=!ne f5r« 4 0 5 0 lira arasında fıjat bul Kırai Höseyin tahftan feragat mı ediyor? **• Küba ihtilâl komitesinin tebliği TÜRKİYE EMLAK KREDI BÂNKÂSIMDAN: Muhtelif Takatta Elektrojen Gruou Mübayaa Olunacaktır Amerika 1967'de Aya insan gönderecek lstanbul Belediyesi Tepebaşı Tiyatrosunda ; İstanbul Sanat Festivali Miinasebetiyle FERMUAR 98.02 ; Şehir Tiyatrosu Sanatkârları Tarafından SONUNA KADAR Yalnız 2 Temsil HAVAveBOYA KOMPRESORLERI w FAYDALIDIR! Manifatura a
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle